84/2015. (XII. 17.) FM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő 5-10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. házi kert: lakott területrészhez kapcsolódó, jellemzően saját felhasználásra szolgáló, haszon- vagy dísznövények termesztésére használt terület,

4. lakott területrész: a település olyan bel- vagy külterülete, amelyen a tulajdonosok az év valamely szakában életvitelszerűen tartózkodnak,

5. nem kémiai módszerek: a károsítók elleni védekezésre szolgáló kémiai növényvédelmen kívüli módszerek és megoldások, amelyek e rendelet 8. mellékletében meghatározott mezőgazdasági technikákon vagy fizikai, mechanikai, illetve biológiai növényvédelmi módszereken alapulnak,

6. növényorvos: a 17. § (2) bekezdése szerinti, felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy,

7. növényvédelmi gép: növényvédő szer kijuttatására szolgáló berendezés, ideértve az ilyen berendezések hatékony működéséhez elengedhetetlen tartozékokat is,

8. növényvédelmi munkavégző: a 18. § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt képesítéssel rendelkező személy,

9. növényvédelmi szolgáltatás: növényvédő szerrel más számára végzett védekezési munka, valamint a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás, a munkavállalóként, tagként a vállalkozás részére, vagy közeli hozzátartozó és annak családi gazdasága részére végzett növényvédelmi tevékenység kivételével,

10. szakirányító: I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező növényorvos, aki saját jogán növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végez vagy jogi személy tagjaként vagy munkavállalójaként növényvédelmi irányítói tevékenységet folytat."

2. § (1) Az R. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Növényvédő szer az 5. § (2) bekezdésétől eltérő módon csak az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint kiadott szükséghelyzeti és kísérleti engedélyben foglaltak szerint használható fel.

(2) Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen - ideértve az ott áthaladó vasúti pályatestet is -, közösségi célt szolgáló területen (így különösen oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, vallási közösségek intézményeinek területén), házi kertben és jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen kizárólag az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek használhatók fel."

(2) Az R. 6. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Közterületen, valamint közösségi célt szolgáló területen közterületi felhasználásra engedélyezett növényvédő szer a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarában (a továbbiakban: Növényorvosi Kamara) tagsággal (a továbbiakban: növényorvosi kamarai tagság) rendelkező szakirányító irányításával juttatható ki. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen végzett kezelésre.

(2b) Növényvédő szer közterületen és közösségi célt szolgáló területen történő kijuttatásárólaz érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(2c) Autópálya, autóút, főút besorolású közutak és vasutak lakott területen kívüli szakaszai bármely forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel kezelhetők."

(3) Az R. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell."

3. § Az R. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A csávázott vetőmagról ledörzsölődő port pneumatikus vetőgéppel történő vetés esetén, az elsodródás megakadályozása céljából megfelelő csővezetékkel, eszközzel (deflektorral) a talaj felszínére vagy a barázdába kell vezetni, abban az esetben, ha azt a csávázószer engedélyokirata előírja."

4. § Az R. 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező,)

"a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek jogosultak a II. és a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatható bármely tevékenység végzésére, különösen forgalmazásra, vásárlásra, szállításra, tárolásra, felhasználásra vagy növényvédelmi szolgáltatás nyújtására, valamint szakirányító felügyelete és felelőssége mellett növényvédelmi munkavégzőként részt venni az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenység végzésében,"

5. § Az R. 19. és 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"19. § (1) Végfelhasználó számára I. forgalmi kategóriájú növényvédő szert a forgalmazó csak növényorvosi vény ellenében adhat át.

(2) I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer vásárlására és szállítására az arra nem jogosult személy csak a szakirányító által a 4. melléklet szerint kiállított, egyszeri vásárlásra jogosító növényorvosi vénnyel jogosult.

20. § Ha egy vállalkozás más számára végez növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet, a munkavállalónak vagy a tagnak meg kell felelnie a növényvédelmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó képesítési és - ha a növényvédelmi tevékenységet I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel végzik - a növényorvosi kamarai tagsági követelményeknek is."

6. § (1) Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedélyt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal adja ki, az 1. melléklet szerinti forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállításával. Az engedélyben a jogosult által nem folytatható növényvédelmi szolgáltatói tevékenységet a "nem" szó bejegyzésével kell megjelölni."

(2) Az R. 21. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az engedély - a (8) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetén - határozatlan ideig hatályos. Az engedélyben a (8) bekezdés szerinti továbbképzés teljesítését az azt igazoló tanúsítvány alapján a megyei kormányhivatal hatósági bélyegzővel igazolja.

(7) Az engedélyt a megyei kormányhivatal visszavonja, amennyiben az engedéllyel rendelkező személy:

a) a végfelhasználó részére I. forgalmi kategóriájú növényvédő szert növényorvosi vény hiányában, illetve II. forgalmi kategóriájú szert az arra nem jogosult részére átad,

b) nem teljesíti a (8) bekezdésben foglaltakat és ennek hiányában folytat növényvédelmi tevékenységet, vagy

c) a növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, felhasználására, vagy a növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó előírásokat a növényvédelmi tevékenysége során megszegi, és ezzel az emberi vagy állati egészséget veszélyezteti.

(7a) A növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, felhasználására vagy a növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó valamely előírásnak a (7) bekezdésben fel nem sorolt módon, egy éven belül történő ismételt megsértése esetén a megyei kormányhivatal az engedéllyel rendelkezőt továbbképzésre kötelezi. Amennyiben az engedéllyel rendelkező egy éven belül nem tesz eleget a továbbképzési kötelezettségének, a megyei kormányhivatal az engedélyét visszavonja.

(7b) A visszavonás tényét a NÉBIH a honlapján közzéteszi. Új engedély a (7) bekezdés a) pontjában és a (7a) bekezdésben meghatározott esetben az engedély visszavonásától számított két év, a (7) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben pedig a visszavonástól számított egy év elteltét követően, a (8) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvétel után adható ki."

(3) Az R. 21. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti vagy folyamatos, a miniszter által meghatározott intézmények által szervezett, valamint az előírt feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzés időtartama növényorvosok esetében 40 tanóra, a 18. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező személyek esetében 24 tanóra, a 18. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező személyek esetében 8 tanóra. A továbbképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való részvételről a továbbképzést végző intézmény tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzés óráinak legalább 90%-án részt vett. A tanúsítvány kiállítására a Növényorvosi Kamara jogosult, együttműködésben azzal a szervezettel vagy intézménnyel, amely a továbbképzésen résztvevők képesítésének megfelelő képzési akkreditációval rendelkezik."

(4) Az R. 21. § (10) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A növényvédelmi szakképesítéssel rendelkező mentesül a (8) bekezdésben előírt továbbképzési kötelezettség alól, ha]

"d) a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló miniszteri rendeletben előírt továbbképzési követelményeket teljesítette."

(5) Az R. 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Amennyiben az engedély elveszett, megrongálódott vagy az engedéllyel rendelkező adataiban változás következett be, úgy ezt a tényt 8 napon belül be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalnak, amely kérelemre új engedélyt ad ki."

7. § Az R. 22. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A 4. melléklet szerinti növényorvosi vény kiállításával a szakirányítónak az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti felelőssége keletkezik, amely kiterjed - a kiürült és szabályszerűen megtisztított csomagolóeszköz kezelésén kívül - valamennyi, a növényorvosi vényen szereplő növényvédelmi tevékenységre, függetlenül az általa vállalt vagy végzett ilyen tevékenységtől.

(3) A növényorvosi vényt mint szigorú számadású, egyszeri vásárlásra jogosító bizonylatot a Növényorvosi Kamara adja ki.

(4) A növényorvosi vény elektronikus úton is kiállítható, amennyiben a szakirányító a Növényorvosi Kamara által erre a célra kialakított, megfelelő biztonsági elemekkel ellátott informatikai rendszert működtet.

(5) A szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan személy részére állíthat ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött. A növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését a növényvédelmi szolgáltatónak 15 napon belül a 9. mellékletben foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell jelentenie a NÉBIH által működtetett internetes felületen. A szerződés megszűnését, valamint azon módosításait, amelyek a 9. melléklet szerinti adattartalmat érintik, 15 napon belül kell bejelenteni.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt szerződés időtartama nem lehet rövidebb egy vegetációs időszaknál, amely az elővetemény betakarításától a főnövény betakarításáig tart. Közterületen végzett növényvédelmi kezelés esetén a szerződés időtartama rövidebb lehet egy vegetációs időszaknál.

(7) A növényvédelmi szolgáltatás igénybevételével érintett területre egyidejűleg csak egy szerződés lehet hatályban.

(8) A növényorvosi vény kizárólag az (5) bekezdésben foglalt szerződés hatályának időtartama alatt használható fel, a növényorvosi vény kiállításától számított 30 napon belül.

(9) Helyettesítő növényvédő szer kizárólag akkor adható ki, ha a szakirányító ezt a növényorvosi vényen feltüntette. Egy növényorvosi vényen maximum három helyettesítő növényvédő szer tüntethető fel.

(10) Gázmesteri képesítéssel rendelkező személy külön engedély nélkül, a hatályos gázmesteri képesítés (igazolvány) bemutatásával vásárolhat és használhat fel olyan növényvédő szert, amelynek engedélyokiratában a felhasználás gázmesteri képesítéshez kötött.

(11) Növényvédő szer felhasználása során elkövetett jogszabálysértés esetén, amennyiben a NÉBIH a kockázatbecslése során olyan elfogadhatatlan kockázatot állapít meg az ember, az állat egészségére vagy a környezetre vonatkozóan, amely nem kezelhető kockázatcsökkentő intézkedésekkel, a megyei kormányhivatal elrendeli

a) a kifogásolható növényi kultúra megsemmisítését,

b) álló kultúra esetén az azévi termés megsemmisítését."

8. § Az R. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A növényvédő szer kis- és nagykereskedelmi engedélyezési eljárás során a növény- és talajvédelmi igazgatóság szakhatsági állásfoglalásának kialakításához a kérelmezőnek a kérelem mellékleteként)

"b) meg kell adnia a hatályos engedély sorszámát, továbbá növényvédő szer nagykereskedelmi forgalmazása esetén érvényes növényorvosi kamarai regisztrációs számát."

9. § Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § A forgalmazásra jogosult felelőssége kiterjed a növényvédő szerek vásárlására, a telephelyre történő és a telepen belüli szállítására, tárolására, értékesítésére és nyilvántartására, a vásárlói jogosultság vizsgálatára, a növényvédő szer címkeszövegében megfogalmazott előírások betartására és annak ismertetésére."

10. § Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Növényvédő szereket - a szoba- és balkonnövények, valamint házikerti dísznövények ápolására engedélyezett készkiszerelésű, III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek kivételével - tilos élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal egy légtérben árusítani, tárolni, valamint szállítani."

11. § Az R. 27. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A növényvédő szer raktárban a növényvédő szerektől elkülönítetten kell tárolni és további felhasználási céljával jelölni

a) a kiürült, de növényvédő szer átcsomagolására felhasználható, kívül és belül szabályszerűen megtisztított és lezárható növényvédő szer csomagolóeszközt,

b) a sérült csomagolású, azonosíthatatlan, szennyezett és lejárt felhasználhatósági idejű szereket, ártalmatlanításra váró göngyölegeket, valamint a szennyezett védőfelszerelést."

12. § Az R. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § (1) A növényvédelmi szolgáltatás és árutermelés során használt növényvédelmigépeken - a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezések kivételével - háromévente a 3. melléklet szerinti időszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.

(2) A növényvédelmi gépek felülvizsgálatát kérelemre a Növényorvosi Kamara által üzemeltetett felülvizsgáló állomások (a továbbiakban: felülvizsgáló állomások) végzik el. A felülvizsgálat elvégzésére feljogosító tanúsítványt az Intézet adja ki.

(3) A felülvizsgálat rendjét és az Intézet által tanúsított felülvizsgáló állomások jegyzékét az Intézet javaslatára a NÉBIH a honlapján teszi közzé.

(4) A Növényorvosi Kamara a vizsgált növényvédelmi gépekről és a felülvizsgálat eredményéről naprakész nyilvántartást vezet, amelyhez folyamatos hozzáférést biztosít a NÉBIH, valamint a megyei kormányhivatalok részére.

(5) 2016. november 26. napját követően a három évnél idősebb, nem felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos."

13. § (1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

14. § Az R.

1. 1/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "A földhasználó és a termelő" szövegrész helyébe az "A földhasználó, a termelő és a növényvédelmi szolgáltatást végző személy" szöveg,

2. 1/A. § (3) bekezdésében az "A földhasználónak és a termelőnek" szövegrész helyébe az "A földhasználónak, a termelőnek és a növényvédelmi szolgáltatást végző személynek" szöveg,

3. 3. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

4. 3. § (3) bekezdésében és 7. §-ában a "növény- és talajvédelmi igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

5. 5. § (4) bekezdésében a "szolgáltatásához" szövegrész helyébe a "növényvédelmi szolgáltatáshoz" szöveg,

6. 7. §-ában, 21. § (10) bekezdés a) pontjában, 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (5) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 45. § (2) és (5) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés d) pontjában és 47. §-ában a "növény- és talajvédelmi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

7. 15. § (4) bekezdésében a "vegyszeres" szövegrész helyébe a "növényvédő szerrel végzett" szöveg, a "növény- és talajvédelmi igazgatósághoz" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

8. 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "szolgáltatási tevékenységre" szövegrész helyébe a "növényvédelmi szolgáltatási tevékenységre" szöveg,

9. 16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 22. § (1) bekezdésében a "szolgáltatásra" szövegrész helyébe a "növényvédelmi szolgáltatásra" szöveg,

10. 17. § (2) bekezdés c) pontjában az "a vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős" szöveg,

11. 17. § (3) bekezdésben a "Felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezőnek" szövegrész helyébe az "E rendelet alkalmazásában növényorvosnak" szöveg,

12. 17. § (4) bekezdésében a "felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy" szövegrész helyébe a "növényorvos" szöveg,

13. 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezőkön kívül" szövegrész helyébe a "növényorvoson kívül" szöveg,

14. 18. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a "szolgáltatás" szövegrész helyébe a "növényvédelmi szolgáltatás" szöveg, a "munkavégzőként" szövegrész helyébe a "növényvédelmi munkavégzőként" szöveg,

15. 21. § (1) bekezdésében a "szolgáltatás" szövegrész helyébe a "növényvédelmi szolgáltatás" szöveg, a "növényvédő mérnöki és növényorvosi" szövegrész helyébe a "növényorvosi" szöveg,

16. 21. § (10) bekezdés a) pontjában a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

17. 21. § (10) bekezdés c) pontjában az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter" szövegész helyébe az "a miniszter" szöveg,

18. 23. § (1) bekezdésében a "személy" szövegrész helyébe a "növényorvos" szöveg,

19. 23. § (3) bekezdésében a "18. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkező személy" szövegrész helyébe a "18. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkező növényvédelmi munkavégző" szöveg,

20. 23. § (4) bekezdésében a "személy" szövegrész helyébe a "növényvédelmi munkavégző" szöveg,

21. 29. § (4) bekezdésében a "megfelelő nyilvántartást" szövegrész helyébe a "megfelelő naprakész nyilvántartást" szöveg,

22. 31. § (1) bekezdésében a "növény- és talajvédelmi igazgatóságot" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

23. 32. § (2) bekezdésében, 3. melléklet 5. függelékében a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szöveg,

24. 1. melléklet A. és B. részében a "Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Megyei Kormányhivatal" szöveg, a "szolgáltatási tevékenységre" szövegrészek helyébe a "növényvédelmi szolgáltatási tevékenységre" szöveg,

25. 3. melléklet 3. függelék 1. fejezet 1.5 alcím 1.5.1. pontjában a "vegyszerekhez" szövegrész helyébe a "növényvédő szerekhez" szöveg,

26. 3. melléklet 3. függelék 1. fejezet 1.5 alcím 1.5.1. pontjában foglalt 1. ábra címében, 3. melléklet 3. függelék 2. fejezet 2.1 alcím g) pont ga) és ge) alpontjában a "vegyszerek" szövegrész helyébe a "növényvédő szerek" szöveg,

27. 3. melléklet 4. függelék II. rész 1. fejezet 1.1. alcím 1.1.1. pont 1.1.1.2. alpontjában és III. rész 1. fejezet 1.1. alcím 1.1.1. pont 1.1.1.2. alpontjában a "vegyszerbemosónak" szövegrész helyébe a "növényvédő szer bemosónak" szöveg,

28. 3. melléklet 5. függelékében a "VM" szövegrész helyébe a "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szöveg,

29. 3. melléklet 8. függelékében a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ" szöveg,

30. 3. melléklet 9. függelék I. rész 1. fejezet 1.4. alcím 1.4.3. pontjában, 3. melléklet 9. függelék I. rész 3. fejezetében foglalt táblázat ötödik oszlopában, 3. melléklet 9. függelék II. rész 1. fejezet 1.4. alcím 1.4.3. pontjában és 3. melléklet 9. függelék II. rész 3. fejezetében foglalt táblázat ötödik oszlopában a "vegyszerbemosó tartályban" szövegrész helyébe a "növényvédő szer bemosó tartályban" szöveg,

31. 3. melléklet 9. függelék I. rész 1. fejezet 1.4. alcím 1.4.8. pontjában, 3. melléklet 9. függelék I. rész 4. fejezetében foglalt táblázat 4. sorában, 3. melléklet 9. függelék II. rész 1. fejezet 1.4. alcím 1.4.8. pontjában és 3. melléklet 9. függelék II. rész 4. fejezetében foglalt táblázat 4. sorában a "vegyszerbemosó tartály" szövegrész helyébe a "növényvédő szer bemosó tartály" szöveg,

32. 3. melléklet 9. függelék I. rész 3. fejezetében foglalt táblázat 1.4.8. sorában, 3. melléklet 9. függelék I. rész 4. fejezetében foglalt táblázat 4. sorában és 3. melléklet 9. függelék II. rész 3. fejezetében foglalt táblázat 1.4.8. sorában a "Vegyszerbemosó tartály" szövegrész helyébe a "Növényvédő szer bemosó tartály" szöveg,

33. 3. melléklet 9. függelék I. rész 1. fejezet 1.10. alcímében az "a 4.10.2. szakasz" szövegrész helyébe az "az 1.10.2. szakasz" szöveg,

34. 3. melléklet 9. függelék II. rész 4. fejezetében foglalt táblázat 4. sorában a "Vegyszerbemosó tart." szövegrész helyébe a "Növényvédő szer bemosó tartály" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R.

a) 10. § (5) bekezdése,

b) 21. § (9) bekezdése,

c) 3. melléklet 9. függelék I. rész 1. fejezet 1.10. alcímében a "2. MEGJEGYZÉS: Az 1.10.1. és az 1.10.2. szakaszban megadott két módszer összehasonlító értékelésére jelen szabvány átdolgozása során kerül sor annak ellenőrzése érdekében, hogy szükséges-e preferenciaként hivatkozni a két módszer egyikére." szövegrész,

d) 3. melléklet 9. függelék II. rész 1. fejezet 1.9. alcím 1.9.4. pontjában a "jelen függelék I. részének 1.10.1. szakasza szerint" szövegrész,

e) 7. melléklet 28. pontja.

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 13. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

17. § Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 84/2015. (XII. 17.) FM rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 6. függeléke helyébe a következő függelék lép:

"6. függelék

A forgalomba hozatali engedély hatályosságát igazoló matrica mintája

2. Az R. 3. melléklet 9. függeléke a következő III. és IV. résszel egészül ki:

"III. rész Vasúti járműre szerelt permetező berendezések időszakos felülvizsgálata

1. Követelmények és az ellenőrzés módszere

1.1. Erőátviteli alkatrészek

1.1.1. Az erőátviteli tengely védőburkolata legyen jó állapotú, megfelelően rögzített és működése legyen megbízható.

1.1.2. Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.2. Szivattyú(k)

1.2.1. A szivattyú(k) szállítási teljesítményének (szállítási kapacitásának) meg kell felelnie a permetezőgép szükségleteinek (permetlé, vagy víz és növényvédő szer szállításának biztosítása).

1.2.1.1. A szivattyú szállítási kapacitása a permetezőgép gyártója által megadott eredeti névleges szállítási teljesítmény legalább 90%-a kell, hogy legyen.

Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.1. pont a) alpontja szerinti mérés.

1.2.1.2. A szivattyúnak elegendő szállítási kapacitással kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy a szivattyúnak ki kell elégítenie a permetezőgép folyadékigényét akkor is, ha a géppel a szórókeretre felszerelt legnagyobb folyadékszállítású fúvókákkal, a permetezőgép vagy a fúvókák gyártója által megadott maximális üzemi nyomáson permeteznek. A szivattyúnak emellett azt a folyadékmennyiséget is biztosítania kell, ami ahhoz szükséges, hogy a fentebb leírtak szerint végzett permetezés során a keverő berendezés a permetlétartályban folyamatosan jól látható folyadékmozgást biztosítson az 1.3. pontban leírtaknak megfelelően.

Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.1. pont b) alpontja szerinti mérés.

1.2.2. A szivattyú működése következtében nem jöhet létre a nyomásmérőn szemmel látható nyomásingadozás (pulzálás).

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.2.3. Ha a szivattyú nyomóoldalán található biztonsági szelep, ennek a szelepnek megbízhatóan kell működnie.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.2.4. A szivattyúból nem szivároghat folyadék (pl. csöpögés).

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.3. Keverés (permetlétartálynál)

Névleges fordulatszámmal történő meghajtás mellett, a névleges kapacitáshoz képest félig feltöltött permetlétartállyal történő permetezésnél a tartályban jól látható folyadékmozgást kell tapasztalni.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.4. Permetlétartály (vagy víz és növényvédő szer tartály)

1.4.1. A tartályból vagy a töltőnyílásból nem szivároghat folyadék, ha a nyílás záró fedele zárva van.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.4.2. Permetlétartálynál a töltőnyílásban jó állapotban lévő szűrőnek kell lennie.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.4.3. A nyomáskiegyenlítést (a tartály túlnyomásának vagy túlságosan alacsony nyomásának elkerülése érdekében) biztosítani kell.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.4.4. A permetlétartályon jól leolvasható szintjelző vagy szintérzékelő, kijelző legyen.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.4.5. Lehetővé kell tenni, hogy a tartályból leürített permetlevet egyszerűen, szerszámok és a véletlenszerű elfolyás veszélye nélkül össze lehessen gyűjteni (például egy csap segítségével).

Ellenőrzés módja: működési vizsgálat.

1.4.6. Ha a tartály feltöltő berendezésén van visszacsapó szelep, annak megbízhatóan kell működnie.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.4.7. Ha van a gépen növényvédő szer bemosó tartály, annak megbízhatóan kell működnie, és a tartályban védőrácsnak kell lennie.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.4.8. A növényvédő szeres göngyölegek tisztítására szolgáló berendezésnek - ha van ilyen a gépen - megbízhatóan kell működnie.

Ellenőrzés módja: működési vizsgálat.

1.5. Mérőrendszerek, kezelőszervek és szabályozó berendezések

1.5.1. Minden mérő-, kapcsoló-, valamint nyomást, illetve átfolyt mennyiséget szabályzó berendezésnek megbízhatóan kell működnie, és nem szivároghat belőlük folyadék.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.5.2. A permetezés végrehajtásához szükséges kezelőszerveknek könnyen elérhetőnek, és jól kezelhetőnek kell lenniük, továbbá a kijelző(kö)n megjelenített információnak könnyen leolvashatónak kell lennie.

Az összes fúvóka egyidejű nyitásának és elzárásának lehetségesnek kell lennie.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.5.3. A nyomásmérő (manométer) skálájának tisztán leolvashatónak, és az alkalmazott üzemi nyomástartományhoz megfelelőnek kell lennie.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.5.4. A skála beosztásának az alábbiak szerintinek kell lennie:

1.5.4.1. max. 0,2 bar az 5 bar alatti üzemi nyomás esetén;

1.5.4.2. max. 1,0 bar az 5 bar és 20 bar üzemi nyomás között;

1.5.4.3. max. 2,0 bar a 20 bar fölötti üzemi nyomás esetén.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.5.5. Analóg nyomásmérők esetében a nyomásmérő minimális átmérője 63 mm kell, hogy legyen.

Ellenőrzés módja: mérés.

1.5.6. A nyomásmérő pontossága ±0,2 bar 1 bar (ezt az értéket is beleértve), és 2 bar (ezt az értéket is beleértve) közötti üzemi nyomás esetén.

2 bar üzemi nyomás felett a nyomásmérő mérési hibája max. ±10% lehet.

A nyomásmérő mutatójának stabilan kell állnia az üzemi nyomás egyértelmű leolvashatóságának biztosítása érdekében.

Ellenőrzés módja: az I. rész (Szántóföldi permetezőgépek időszakos felülvizsgálata) 2.2.2. pontja szerint.

1.5.7. A többi mérőberendezés - különösen (a térfogat/hektár érték szabályozása során használt) az átfolyásmérők - hibája max. ± 5% lehet.

Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.3. pontja szerint.

1.6. Vezetékek és tömlők

1.6.1. A vezetékekből és a tömlőkből nem szivároghat folyadék (a permetlérendszer vonatkozásában engedélyezett maximális üzemi nyomás beállítása esetén sem).

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.6.2. A tömlőknek úgy kell elhelyezkedniük, hogy ne legyenek megtörve, és ne legyenek rajtuk olyan kopások, amelyek következtében szövetük kilátszik.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.7. Szűrés

1.7.1. Legalább egy központi szűrőnek kell lennie a szivattyú(k) nyomóoldalán, illetve térfogat-kiszorításos elven működő szivattyúk esetében egy központi szűrőnek a szívóoldalon is kell lennie.

A szűrő(k)nek jó állapotban kell lennie/lenniük, és a lyukbőségüknek (mesh) meg kell felelnie a gyártói ajánlás szerint felszerelt fúvókák méretének.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.7.2. A szűrőbetéteknek cserélhetőnek kell lenniük.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.8. Szórókeret (szórószerkezet)

1.8.1. A szórókeretnek és szórószerkezetnek stabilnak kell lennie, jobb és bal oldala egyforma hosszúságú és munkaszélességű legyen.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és mérés.

1.8.2. A középső vízszintes vasúti pályaszakaszt permetező fúvókák alsó élei és a vízszintes felület közötti távolság egyetlen fúvóka esetében sem térhet el 4 cm-nél nagyobb mértékben.

Ellenőrzés módja: mérés.

1.8.3. Az egyes szórókeret-szakaszoknak (célzott kijuttatásnál, foltkezelésnél a szórófejeknek) külön-külön ki- és bekapcsolhatónak kell lenniük.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.8.4. A szórófejek helyzete, a permet iránya legyen állítható a vasúti pályatest speciális keresztszelvény kialakításának függvényében. A széleken, a nem vízszintes pályaprofil (váll, rézsű, padka) kezelését oldalra szóró fúvókákkal kell biztosítani. A szórókeret, szórófejek magasságának beállítására szolgáló berendezés(ek)nek megbízhatóan kell működniük.

Ellenőrzés módja: működési vizsgálat.

1.8.5. Sávpermetezésnél a sávszélesség állíthatóságát biztosítani kell. Legyen olyan ábra (a kijuttató berendezésen vagy a használati utasításban), amely jelzi a felszerelt szórófejek magasságának és helyzetének befolyását a sávszélességre. Az egy sávot kezelő szórófejek legyenek függetlenül kikapcsolhatók.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.8.6. Az egyes szórókeret-szakaszok, sávpermetező szakaszok bemeneti részén mérve az üzemi nyomás nem változhat 10%-nál nagyobb mértékben a beállított értékhez képest a szakaszok, szórófejek egyesével történő lezárása során.

Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.7. pontja szerint.

1.9. Fúvókák

1.9.1. A középső vízszintes pályaszakaszon azonos típusú fúvókák legyenek. A töltést (vállat, rézsűt, padkát) permetező szórófej-csoportnál a domborzati viszonyokhoz illeszkedő különböző típusú, méretű, szögbeállítású fúvókákat kell alkalmazni.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.9.2. A fúvókák legyenek szimmetrikusan elhelyezve a bal és a jobb oldalon (azonos típus, méret, irány).

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.9.3. A permetezés leállítását követően a fúvókák nem csöpöghetnek. 5 másodperccel a permetezés befejezése után nem lehet csepegés.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.10. Keresztirányú eloszlás

1.10.1. Az egyes, azonos típusú, méretű fúvókák folyadékszállításának eltérése a gyártó által megadott névleges szórásteljesítménytől nem haladhatja meg a ± 10%-ot. (A mérést a különböző típusok, méretek mindegyikénél el kell végezni).

Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.5. pontja szerinti mérés.

1.10.2. További kiegészítő mérésként a kijuttató berendezés kialakításától, illetve a technológiától függően az 1.10.2.1-1.10.2.3. pontok szerinti követelmények és vizsgálati módszerek alkalmazandók.

1.10.2.1. Síkszórás teljes felületre, állomások vagy a vízszintes középső pályaszakasz kezelésének ellenőrzésére, azonos típusú és méretű fúvókák esetén.

Mérés vályúsoron: a keresztirányú eloszlásnak (keresztirányú szórásegyenletesség) a teljes átfedett tartományban egyenletesnek kell lennie. A keresztirányú eloszlás értékelése a variációs együttható (CV%) értéke alapján történik, amely nem haladhatja meg a 10%-ot. Vagy az egyes vályúkban összegyűjtött folyadék mennyisége - a teljes átfedett tartomány vonatkozásában - nem térhet el ± 20%-nál nagyobb mértékben a közös átlagértéktől.

Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.4. pontja szerinti mérés.

1.10.2.2. Szakaszolható sávpermetezésnél (a vasúti pályatest domborzati viszonyait követő különböző fúvóka típusok beállítása mellett):

A teljes munkaszélesség tényleges összes szórásteljesítményének (l/min) névleges sávszélesség-arányos részétől az adott sávpermetező fúvóka teljesítménye nem térhet el 10%-nál jobban. A tényleges és névleges sávszélesség eltérése legfeljebb ±100mm oldalirányú távolság lehet.

Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.5. pontja, valamint a 2.2.8 pontja szerinti mérés.

1.10.2.3. Sávonkénti automatikus foltkezeléses permetezésnél, közvetlen növényvédő szer adagolás mellett, az adagolási pontosság:

Növényvédő szer adagoló szivattyúk mért adagolási teljesítményének (l/min) a névleges növényvédő szer dózistól (l/ha) való eltérése, ajánlott sebesség értékek és névleges permetezési sávszélességek mellett. Követelmény: max. ±10% eltérés.

Ellenőrzés módja: a 2.2.9. pont szerinti mérés.

1.11. Nyomásesés mérése

A permetezőgépen az üzemi nyomás mérésére szolgáló pont és az egyes szórókeret-szakaszok végei között a nyomásesés nem haladhatja meg a gép nyomásmérőjén beállított üzemi nyomás 10%-át.

Ellenőrzés módja: az I. rész (Szántóföldi permetezőgépek időszakos felülvizsgálata) 2.2.6. szakasz szerinti mérés.

2. Vizsgálati módszerek

Az I. rész (Szántóföldi permetezőgépek időszakos felülvizsgálata) vizsgálati módszereit kell alkalmazni, az alábbi pontokban foglalt eltérésekkel:

2.1. A szivattyú szállítási teljesítményének (szállítási kapacitásának) meghatározása

Az alkalmazott átfolyásmérő hibája ne legyen több, mint 2%-a a mért értéknek akkor, ha a szivattyú névleges szállítási teljesítménye > 100 l/min és az átfolyásmérő hibája ne legyen több, mint 2 l/min, ha a szivattyú névleges szállítási teljesítménye < 100 l/min-nél. A térfogatáramot mérni kell terhelés nélküli szabad kifolyás esetén és egy terhelt ponton 8 és 10 bar között, vagy a szivattyú gyártója által megadott névleges nyomáson.

2.2. Sávszélesség ellenőrző mérése vályúsor segítségével.

A sávszélesség ellenőrzését egy olyan speciális vályúsorral kell elvégezni, amelynek síkja pontosan követi a normál nyomtávolságú vasúti pálya minta-keresztmetszetének profilját. A vályúk és mérőhengerek méret szerinti követelményei azonosak a standard vályúsor követelményekkel. Az oldal irányú eltérést, az alul- illetve túlszórás szélességét 15%-os átlagos vályútérfogattól mérjük.

2.3. Adagolási pontosság mérése (közvetlen növényvédő szer adagolás mellett, foltkezelésnél).

Külön-külön mérni kell az egyes adagoló szivattyúk folyadék fogyasztását növényvédő szer körönként, az ajánlott sebesség értékeknél és permetezési sávonként. Mérőpohárral felfogjuk a kiadagolt mennyiséget, ezzel egy időben mérjük az adagolási időt, szükség esetén a szivattyú fordulatszámát. A térfogat, tömeg meghatározásához digitális mérleget használjunk. A kiadagolt mennyiséget, időt max. 1% hibával mérjük. A mért értékek alapján a folyadékadagolás (l/min), illetve a névleges növényvédő szer dózistól való eltérés (%) számítható.

2.4. Egyéb vizsgáló berendezések

Fordulatszámmérő (erőátvitel), mérőszalag (fúvókák osztása és magassága), stopperóra (folyadékszállítás, eloszlás), mérőhenger (2 l mérési tartománnyal, 20 ml skálabeosztással, max. 20 ml mérési hibával) vagy átfolyásmérő (fúvókák szórásteljesítménye), valamint légnyomásmérő (szivattyú légüstjében lévő levegő nyomása).

IV. rész Légi járművekre szerelt permetező berendezések időszakos felülvizsgálata

1. Követelmények és az ellenőrzés módszere

1.1. Erőátviteli alkatrészek

1.1.1. A meghajtás típusától függően (szélkerék, elektromos, mechanikus) a biztosításoknak, rögzítéseknek épnek és biztonságosnak kell lennie.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés

1.2. Szivattyú

1.2.1. A szivattyú teljesítményének (szállítási kapacitásának) meg kell felelnie a permetezőgép szükségleteinek.

A szivattyúnak elegendő szállítási kapacitással kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy a szivattyúnak ki kell elégítenie a permetezőgép folyadékigényét akkor is, ha a géppel a szórókeretre felszerelt legnagyobb folyadékszállítású fúvókákkal, a permetezőgép vagy a fúvókák gyártója által megadott maximális üzemi nyomáson permeteznek. A szivattyúnak emellett azt a folyadékmennyiséget is biztosítania kell, ami ahhoz szükséges, hogy a fentebb leírtak szerint végzett permetezés során a keverő berendezés a permetlétartályban folyamatosan jól látható folyadékmozgást biztosítson az 1.3. pontban leírtaknak megfelelően.

Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.1. b) pontja szerinti mérés.

1.2.2. A szivattyú működése következtében nem jöhet létre a nyomásmérőn szemmel látható nyomásingadozás (pulzálás).

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.2.3. A szivattyúból nem szivároghat folyadék (pl. csöpögés).

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.3. Keverés

Névleges fordulatszámmal történő meghajtás mellett, a névleges kapacitáshoz képest félig feltöltött permetlétartállyal történő permetezésnél a tartályban jól látható folyadékmozgást kell tapasztalni.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.4. Permetlétartály

1.4.1. A tartályból vagy a töltőnyílásból nem szivároghat folyadék, ha a nyílás záró fedele zárva van.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.4.2. A töltés és ürítés folyamán keletkező nyomáskülönbség kiegyenlítését biztosítani kell. Amennyiben a tartály a légi jármű törzsében helyezkedik el, a felesleges levegő kivezetéséről gondoskodni kell.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.4.3. A tartályban lévő folyadékszint ellenőrzésére a pilóta fülkéből jól látható szintjelzőnek kell lennie.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.4.4. Lehetővé kell tenni, hogy a tartályból leürített permetlevet egyszerűen, szerszámok, és a véletlenszerű elfolyás veszélye nélkül össze lehessen gyűjteni (például egy csap segítségével).

Ellenőrzés módja: működési vizsgálat.

1.4.5. Ha a tartály feltöltő berendezésén van visszacsapó szelep, annak megbízhatóan kell működnie.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.5. Mérőrendszerek, kezelőszervek és szabályozó berendezések

1.5.1. Minden mérő-, kapcsoló-, valamint nyomást, illetve átfolyt mennyiséget szabályzó berendezésnek megbízhatóan kell működnie, és nem szivároghat belőlük folyadék.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.5.2. A permetezés végrehajtásához szükséges kezelőszerveknek könnyen elérhetőnek, és jól kezelhetőnek kell lenniük, továbbá a kijelző(kö)n megjelenített információnak könnyen leolvashatónak kell lennie.

Az összes fúvóka egyidejű nyitásának, és elzárásának lehetségesnek kell lennie.

MEGJEGYZÉS: A fej és a felsőtest elfordítása elfogadható.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.5.3. A nyomásmérő (manométer) skálájának tisztán leolvashatónak, és az alkalmazott üzemi nyomástartományhoz megfelelőnek kell lennie.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.5.4. A skála beosztásának az alábbiak szerintinek kell lennie:

1.5.4.1. max. 0,2 bar az 5 bar alatti üzemi nyomás esetén;

1.5.4.2. max. 1,0 bar az 5 bar és 20 bar üzemi nyomás között;

1.5.4.3. max. 2,0 bar a 20 bar fölötti üzemi nyomás esetén.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.5.5. Analóg nyomásmérők esetében a nyomásmérő minimális átmérőjének 63 mm-nek kell lenni.

Ellenőrzés módja: mérés.

1.5.6. A nyomásmérő pontossága ± 0,2 bar 1 bar (ezt az értéket is beleértve), és 2 bar (ezt az értéket is beleértve) közötti üzemi nyomás esetén.

2 bar üzemi nyomás felett a nyomásmérőnek a valós értéket ± 10%-os pontossággal kell mutatnia.

A nyomásmérő mutatójának stabilan kell állnia az üzemi nyomás egyértelmű leolvashatóságának biztosítása érdekében.

Ellenőrzés módja: a 2.2.2. szakasz szerint.

1.6. Vezetékek és tömlők

1.6.1. A vezetékekből és a tömlőkből nem szivároghat folyadék (a permetlé-rendszer vonatkozásában engedélyezett maximális üzemi nyomás beállítása esetén sem).

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.6.2. A tömlőknek úgy kell elhelyezkedniük, hogy ne legyenek megtörve, és ne legyenek rajtuk olyan kopások, amelyek következtében szövetük kilátszik.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.7. Szűrés

1.7.1. Legalább egy központi szűrőnek kell lennie a szivattyú nyomóoldalán, illetve térfogat-kiszorításos elven működő szivattyúk esetében egy központi szűrőnek a szívóoldalon is kell lennie.

MEGJEGYZÉS: A fúvókaszűrők nem tekinthetők nyomóoldali szűrőknek.

A szűrő(k)nek jó állapotban kell lennie/lenniük, és a lyukbőségüknek (mesh) meg kell felelnie a gyártói ajánlás szerint felszerelt fúvókák méretének.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.7.2. Ha a berendezés kivitele lehetővé teszi, akkor a névleges térfogathoz képest félig töltött permetlétartály esetén lehetséges legyen a szűrő(k) tisztítása, betét cseréje anélkül, hogy permetlé jusson a külvilágba, kivéve a szűrőházban, és a hozzá csatlakozó tömlőkben lévő mennyiséget.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

1.7.3. A szűrőbetéteknek cserélhetőnek kell lenniük.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.8. Szórókeret

1.8.1. A szórókeretnek stabilan és biztonságosan rögzítve kell lennie. Ha a merevítés feszítő huzalokkal történik, azok nem lehetnek lazák, nem lehet rajtuk pászma szakadás.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés

1.8.2. A szórófejek csatlakozási pontjainak elhelyezése tegye lehetővé a szórófejek technológiai előírás szerinti felszerelését és stabil rögzítését.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.8.3. Rendeltetésszerű üzemeltetés esetén a fúvókák rögzített helyzetükből nem mozdulhatnak el. Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.8.4. Permetezés közben - a szórókeret talajtól való távolságától függetlenül - permetlé nem kerülhet a permetezőgépre. Ez nem vonatkozik olyan esetekre, ahol ez a funkcióból adódóan szükségszerű, és a csepegés minimális mértékűre van csökkentve.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.9. Fúvókák

1.9.1. A szórókereten az összes fúvókának egyformának kell lennie (típus, méret, anyag és eredet), kivéve speciális funkció esetén, például a szórókeret végén lévő, szegélypermetezésre szolgáló fúvókák esetében.

A többi alkatrésznek (fúvókaszűrők, csepegésgátló berendezések) szintén azonosnak kell lennie a szórókeret teljes szélességében.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.9.2. A permetezés leállítását követően a fúvókák nem csöpöghetnek. 5 másodperccel a permetezés befejezése után nem lehet csepegés.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.10. Keresztirányú eloszlás

1.10.1. Az egyes, azonos típusú fúvókák folyadékszállításának eltérése a gyártó által megadott névleges szórásteljesítménytől nem haladhatja meg a ± 10%-ot.

Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.5. pontja szerinti mérés.

1.10.2. A permetezőgépen az üzemi nyomás mérésére szolgáló pont, és az egyes szórókeret-szakaszok végei között a nyomásesés nem haladhatja meg a gép nyomásmérőjén beállított üzemi nyomás 10%-át.

Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.6. pontja szerinti mérés.

1.11. Az ULV berendezés szórófejei

1.11.1. A szórófejek forgó dobjainak akadálymentesen, szabadon kell forogniuk.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.11.2. A szórófejek rögzítésének biztonságosnak kell lenniük. Nem lehetnek laza, repedt összekötő elemek. Az elektromos meghajtásúak villamos vezetékeinek szilárdan, rögzítettnek, szigeteltnek kell lenniük.

Ellenőrzés módja: szemrevételezés.

1.11.3. Az egyenkénti szórófejek szállítási mennyiségének egymástól való eltérése legfeljebb 5%-kal térhet el az összes szórófej átlagától.

Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.5.2. pontja szerinti mérés.

2. Vizsgálati módszerek

2.1. A permetező berendezés előkészítése

A felülvizsgálatot az 1.1.1. pontban leírt követelmények ellenőrzése után lehet megkezdeni.

Mielőtt az ellenőrzés megtörténik, a permetezőgépet alaposan meg kell tisztítani. Különös figyelmet kell fordítani a permetlé-rendszer átöblítésre, és a permetezőgép belső tisztítására, beleértve a szűrőket és a szűrőbetéteket, valamint a permetezőgép azon külső részeinek tisztítására, amelyek a legnagyobb mértékben ki vannak téve a növényvédő szerekkel történő érintkezés veszélyének a permetezés során.

A látható és egyéb ismert hibákat lehetőleg a felülvizsgálat előtt ki kell javítani. Egy előzetes "állapotfelmérést" célszerű lehet elvégezni a "rendes" felülvizsgálat helyszínén annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyen az olyan permetezőgépek ellenőrzése következtében felmerülő időveszteségek, amelyek felülvizsgálata során nyilvánvalóan komoly hibák fognak feltárásra kerülni.

A permetezőgép tulajdonosa lehetőleg legyen jelen a felülvizsgálat teljes időtartamában.

2.2. Vizsgáló berendezések és vizsgálati módszerek

2.2.1. A szivattyú szállítási teljesítményének (szállítási kapacitásának) meghatározása

Olyan permetezőgépek esetében, amelyeken nem található a vizsgálat elvégzéséhez szükséges csatlakozási pont, illetve olyan szivattyúk esetén, amelyek maximális üzemi nyomása nem ismert (lásd az 1.2.1. pontot), egy kalibrált nyomásmérőt kell csatlakoztatni az egyik szélső fúvókára, és a permetezőgép vagy a fúvóka gyártója által megadott maximális üzemi nyomás mellett kell elvégezni a mérést.

2.2.2. A permetező berendezések nyomásmérőinek ellenőrzése

2.2.2.1. A vizsgálathoz használt ellenőrző manométerek specifikációi

Az ellenőrzéshez használt analóg nyomásmérők átmérője legalább 100 mm legyen. A vizsgálathoz használt nyomásmérőkre vonatkozó egyéb minimum követelményeket az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat: Az ellenőrzéshez használt nyomásmérők jellemzői

A. Nyomástartomány
Δ p
bar
B. Skálaosztás
max.
bar
C. Pontosság
bar
D. Előírt pontossági
osztály
E. Méréshatár
bar
1.0 < Δ p < 60,10,11,6
1,0
0,6
6
10
16
2.6 < Δ p < 160,20,251,6
1,0
16
25
3.Δ p > 161,01,02,5
1,6
1,0
40
60
100

Az ellenőrzéshez használt nyomásmérőt legalább kétévente egyszer ellenőriztetni (pl. kalibráltatni) kell.

2.2.2.2. A permetező berendezés nyomásmérőjének ellenőrzési módszere.

A permetezőgépek nyomásmérőjét a permetezőgépen vagy tesztpadon kell vizsgálni. Az ellenőrzést emelkedő, majd csökkenő nyomásértékeknél egyaránt végre kell hajtani.

2.2.3. A keresztirányú eloszlás ellenőrzése (folyadékszállítás és nyomásesés mérése)

2.2.3.1. Az egyes, azonos típusú fúvókák folyadékszállításának eltérése a gyártó által megadott névleges szórásteljesítménytől nem haladhatja meg a ± 10%-ot.

Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.5. pontja szerinti mérés.

2.2.3.2. A permetezőgépen az üzemi nyomás mérésére szolgáló pont, és az egyes szórókeret-szakaszok végei között a nyomásesés nem haladhatja meg a gép nyomásmérőjén beállított üzemi nyomás 10%-át.

Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.6. pontja szerinti mérés.

2.2.4. Egyéb vizsgáló berendezések Stopperóra (folyadékszállítás, eloszlás), mérőhenger (2 l mérési tartománnyal, 20 ml beosztással, max. 20 ml mérési hibával) vagy átfolyásmérő (fúvókák szórásteljesítményének mérése)

3. A felülvizsgálat összefoglalása

A. FejezetB. KövetelményC. Szemrevételezés/
működési vizsgálat
D.
Mérés
E. Megjegyzés
1.1.Erőátviteli alkatrészek
1.1.1.- biztosítások, rögzítésekX
1.2.Szivattyú
1.2.1.- Szállítási teljesítmény (kapacitás)X
1.2.2.- NyomásingadozásXa nyomásmérőn
1.2.3.- SzivárgásX
1.3.KeverésXfélig töltött tartály
1.4.Permetlétartály
1.4.1.- SzivárgásX
1.4.2.- NyomáskiegyenlítésX
1.4.3.- SzintjelzőX
1.4.4.- LeürítésX
1.4.5.- Visszacsapó szelep, ha alkalmazhatóX
1.5.Mérőrendszerek, kezelőszervek és szabályozó
berendezések
- Megbízhatóság / szivárgásX
- Kezelőszervek működtetéseX
- Nyomásmérő (manométer)XX
1.6.Vezetékek és tömlők
- SzivárgásXmax. üzemi
- Megtörés / KopásXnyomás
1.7.Szűrés
1.7.1.- Szűrők megléteX
1.7.2.- Tisztíthatóság, ha alkalmazhatóX
1.7.3.- Szűrőbetétek cserélhetőségeX
1.8.Szórókeret
1.8.1.- Stabilitás, rögzítettségX
1.8.2.- szórófejek felszerelése, rögzítéseX
1.8.3.- fúvókák helyzetX
1.8.4.permetlével történő érintkezésX
1.9.Fúvókák
- AzonosságX
- CsepegésX
1.10.Keresztirányú eloszlásX
- folyadékszállítás és nyomásesés
1.11.Az ULV berendezés szórófejei
1.11.1.- forgódobok szabad forgásaX
1.11.2.- szórófejek rögzítéseX
1.11.3.- folyadékszállításX
MEGJEGYZÉS: Szemrevételezés = annak szemrevételezése, hogy az adott alkatrész rajta van-e a gépen, a
követelmény ezáltal teljesül-e;
Működési vizsgálat = a gép/alkatrész rendeltetésszerű működésének ellenőrzése normál üzemi körülmények
között;
Mérés = egy érték meghatározása bizonyos vizsgáló berendezés vagy mérőeszköz segítségével

4. Felülvizsgálati jegyzőkönyv

A géptulajdonos közvetlenül a felülvizsgálatot követően az ellenőrzés helyszínén kap egy felülvizsgálati jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv tartalmazza a permetezőgép esetleges működési hibáit, és tájékoztatja a géptulajdonost a berendezésén elvégzendő javításokról. A felülvizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza továbbá a mérések eredményeit is.

Jegyzőkönyv légi járműre szerelt permetező berendezés felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv száma:.................................
Felülvizsgáló állomás neve, címe, további elérhetőségei:
Géptulajdonos neve:
Géptulajdonos címe:
A légi jármű
adatai:
Gyártó:
Típus:
Lajstromjel:
Gyártási év:
Rendszer: □ függesztett □ rászerelt
egyéb:........................................
Tulajdonos: □ gazdálkodó □ szolgáltató □ gépkör
egyéb: .........................................
Megjegyzések:
A felülvizsgálat eredménye:
Aláírás:.........................................Dátum: .
□ nincs hiba □ apró hibák □ kritikus hibákMatrica: □ igen □ nem
HibaÁltalános
megjegyzések
a permetező
berendezés
állapotáról
Tárgy/ LeírásKövetelmény"NincsApró
hibák
Kritikus
hibák
Javítva
1. Erőátviteli
alkatrészek
Biztosítások,
rögzítések
ooo
2. Szivattyú

Dugattyús

Membrán
□..................
......l/min
.........bar
Száll. kapacitásooo
Nyomásingadozásooo
Szivárgásooo
3. Keverés

mechanikus

hidraulikus
Jól látható folyadék-
mozgás
ooo
4.
Permetlétartály
Térfogat.........l
Szivárgásooo
Nyomáskiegyenlítésooo
Szintjelzőooo
Leürítésooo
Visszacsapó szelepaooo
a ha alkalmazható

"

2. melléklet a 84/2015. (XII. 17.) FM rendelethez

"4. melléklet a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez

A növényorvosi vény tartalmi és alaki követelményei

1. A növényorvosi vényen fel kell tüntetni:

1.1. a növényorvosi vény számát,

1.2. a növényorvos nevét, címét és engedélyszámát,

1.3. a mezőgazdasági termelő nevét, címét és regisztrációs számát,

1.4. a növényvédő szer (helyettesítő növényvédő szer) nevét és mennyiségét,

1.5. az előírt felhasználást, technológiát (kultúra, dózis),

1.6. a vény kiállításának keltét,

1.7. elektronikus növényorvosi vény kivételével a növényorvos aláírását és bélyegzőjét,

1.8. a forgalmazó nevét, aláírását, bélyegzőjét és a keltezést, valamint

1.9. "A növényorvosi vény időbeli hatálya: a kiállítástól számított 30 nap." és "A növényorvosi vényt öt évig kell megőrizni!" mondatokat.

2. A forgalmazó köteles a növényorvosi vényre rávezetni az átvevő nevét, aláírását - kivéve az elektronikus növényorvosi vény esetében -, személyigazolvány számát, lakcímét és - amennyiben a mezőgazdasági termelő nem természetes személy - az átvevő jogállását.

3. A növényorvosi vénytömb 1-25-ig sorszámozott, három, önindigós példányt tartalmazó szigorú számadású nyomtatvány. A növényorvosi vényt 3 példányban kell kiállítani, amelyből az eredeti példányt a felhasználó, a másolati példányt a forgalmazó, a tőpéldányt pedig a kiállító köteles megőrizni.

4. Egy növényorvosi vényre egyszerre több növényvédő szer is kiírható, de az előírt felhasználásnak, technológiának ebben az esetben is szerepelnie kell a növényorvosi vényen."

3. melléklet a 84/2015. (XII. 17.) FM rendelethez

"9. melléklet a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez

A növényvédelmi munkavégzésre irányuló szerződésekről szóló bejelentés adattartalma

1. A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző neve és növényorvosi kamarai regisztrációs száma.

2. A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzővel szerződést kötő adatai:

2.1. természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatok, lakcím, adóazonosító jel,

2.2. jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégnév, székhely, adószám,

3. a növényvédelmi munkavégzéssel érintett területek adatai: település, hrsz. és blokkazonosító, a terület nagysága,

4. a növényvédelmi munkavégzéssel érintett kultúrák felsorolása,

5. a szerződés kötésének és - amennyiben a felek arról megállapodtak - megszűnésének ideje."

Tartalomjegyzék