91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 3., 5., 12., 16., 18., 19., 20., 22., 25., 28., 29., 40. és 46. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 1. § (1) bekezdés 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5a. Fogyasztási jelleggörbe: e rendeletben vagy a földgázkereskedő üzletszabályzatában közzétett, az éves gázfogyasztás naptári hónapokra vagy ennél kisebb időegységre eső részének százalékos arányát tartalmazó adatsor,"

(2) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. Gázhónap: adott naptári hónap első gáznapjának kezdetétől ugyanazon naptári hónap utolsó gáznapjának végéig tartó időszak,"

(3) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"7. Hosszú táv: egy gázév vagy azt meghaladó időtartam,"

(4) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. Magyar gázkiegyenlítési pont: az együttműködő földgázrendszer azon virtuális kereskedési pontja, amely vonatkozásában az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően végrehajtott jogcím átvezetési ügylet történik. Ez a virtuális pont az együttműködő gázrendszer valamennyi tényleges betáplálási pontja mögött és tényleges kiadási pontja előtt, költség- és ráfordítás-semleges módon helyezkedik el,"

2. § (1) A Get. Vhr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A szállítási rendszerüzemeltető adatforgalmi és informatikai rendszerének biztosítania kell a kapacitáslekötések - ideértve a másodlagos kapacitáskereskedelmet is-ésa földgázszállítások adatforgalmának rögzítését és feldolgozását, továbbá alkalmasnak kell lennie a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződések kezelésére."

(2) A Get. Vhr. 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/A. § Az összekapcsolási ponttal érintett két szállítóvezeték egy a 312/2014/EU bizottsági rendelet szerinti egyensúlytartási zónát képez."

(3) A Get. Vhr. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/B. § A szállítási rendszerüzemeltető a GET 9. § (4) bekezdésének megfelelően olyan elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja a rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez kapcsolódó összes adat, különösen az e tevékenységéhez kapcsoló földgáz vásárlási és eladási mennyiségek és árak, valamint a rendszerhasználókkal történt napi kiegyensúlyozási díjelszámolások adatainak rögzítését."

3. § A Get. Vhr. 7. § (1) bekezdésének k) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A kérelmezőnek rendelkeznie kell:)

"k) a 312/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel,"

4. § A Get. Vhr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye kisebb 20 m3/óránál, a földgázelosztó a felhasználási helyet digitális adatrögzítéssel rendelkező fogyasztásmérővel is ellátja a felhasználó igénye alapján a felhasználó költségére. Ha napi távleolvasás nem történik, az igénybe vett teljesítmények és az egyensúlyi eltérések napi elszámolása az ÜKSZ-ben meghatározott felhasználói profilra vonatkozó szabályok alapján történik."

5. § A Get. Vhr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földgázelosztó adatforgalmi és informatikai rendszerének

a) biztosítania kell a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben előírt adatrögzítést és a csatlakozó szállítóvezetékkel történő adatforgalmat, a kapacitáslekötés - ideértve a másodlagos kapacitáskereskedelmet - és földgázelosztás adatforgalmának rögzítését és feldolgozását,

b) biztosítania kell továbbá az elosztórendszerhez kapcsolódó felhasználók vásárolt kapacitásainak naprakész nyilvántartását,

c) alkalmasnak kell lennie a távadós méréssel rendelkező és a profilba sorolt felhasználók fogyasztásának meghatározására és nyilvántartására, valamint a GET-ben és e kormányrendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződések kezelésére,

d) lehetővé kell tennie a szállítási rendszerüzemeltető felé történő, a szállítóvezeték rendszerhasználójára vonatkozó allokációt, továbbá

e) lehetővé kell tennie a 312/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikkének megfelelően a szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási tevékenységéhez és elszámolási feladatainak végrehajtásához szükséges adatszolgáltatások biztosítását."

6. § A Get. Vhr. 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földgázelosztó köteles:)

"a) az egyensúlyozáshoz szükséges, a rendszerhasználók tényleges földgázforgalmazására vonatkozó adatszolgáltatásait gáznapon belül órai bontásban a csatlakozó szállítóvezetéket üzemeltető engedélyes részére biztosítani és összehangolni a közöttük lévő együttműködési megállapodásban és az ÜKSZ-ben foglaltak szerint,"

7. § A Get. Vhr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § Ha a földgázkereskedő a felhasználó megbízása alapján a földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott kapacitáslekötési időszakra a felhasználó ellátását biztosító rendszerhasználati szerződést nem kötötte meg és ebből a felhasználónak kára keletkezik, ezen károk és többletköltségek megtérítésére a földgázkereskedő köteles."

8. § A Get. Vhr. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"64. § Az ÜKSZ-ben eljárásrendet kell kialakítani a szállítási rendszerüzemeltetők és a földgázelosztók között

a) a gázátadó állomást, mint szállítói kiadási pontot érintően, a vásárolt kapacitásokkal kapcsolatos egyeztetések gyakoriságára és tartalmára,

b) a betáplálási-kiadási, valamint az összekapcsolási pontok kapacitásainak összehangolására,

c) a fejlesztésekkel kapcsolatos, a felhasználóra vonatkozó költségek meghatározására, a csatlakozási díj megosztására."

9. § A Get. Vhr. a 72. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"A rendszer-összekötési pontra vonatkozó részletszabályok

72/A. § (1) A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők közötti a 984/2013/EU bizottsági rendeletében meghatározott kapacitástermékek, továbbá a kapacitáskínálat kialakítására vonatkozó egyeztetéseknek az alapja a rendszer-összekötési pontok technikai kapacitásának mértéke.

(2) A nem EU tagállam földgázrendszeréhez kapcsolódó rendszer-összekötési ponton a szállítási rendszerüzemeltetőnek törekednie kell kapcsolt kapacitástermékek kialakítására a szomszédos állam rendszerüzemeltetőjével.

(3) A rendszer-összekötési pontok szomszédos rendszerüzemeltetőkkel egyeztetett szabad kapacitásait, a 984/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott kapacitástermékeket a szállítási rendszerüzemeltető kapacitáslekötési platformon kínálja fel.

(4) A rendszer-összekötési pont maximális kapacitását a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye tartalmazza."

10. § A Get. Vhr. 73-92. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"73. § (1) A kapacitáslekötési platform szabályzat a kapacitáslekötési és aukciós folyamatok működési szabályait, a rendszerhasználói részvétel feltételeit, a kapacitáslekötési platform szabályzat használatára vonatkozó szerződés szabályait, a kapacitástermékeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, továbbá az alkalmazott pénzügyi biztosíték rendszert tartalmazza.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető által működtetett kapacitáslekötési platform szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.

(3) A kapacitáslekötési platformon meghirdetett kapacitásaukción való rendszerhasználói részvétel a kapacitáslekötési platform szabályzatban rögzített biztosíték nyújtását követően és annak mértékéig lehetséges. A szállítási rendszerüzemeltető köteles hozzájárulni a biztosíték csökkentéséhez az aukción megszerzett kapacitás díjának mértékére, ha ezt a rendszerhasználó kéri. A biztosíték a kapacitások megszerzését követően a rendszerhasználati szerződés megkötésével szerződéses biztosítékként használható.

(4) A szállítási rendszerüzemeltetőnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely biztosítja a kapacitáslekötési platform működtetését vagy a kapacitáslekötési platformhoz történő csatlakozást. A kapacitáslekötési platformot működtető szállítási rendszerüzemeltető köteles az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését biztosítani. A kapacitáslekötési platformon végzett tevékenységnek átláthatónak és megkülönböztetés-mentesnek kell lennie.

(5) A kapacitáslekötési platform használatának díját a rendszerhasználók vonatkozásában a szállítási rendszerhasználati díjak tartalmazzák.

74. § (1) A rendszerüzemeltető a rendszerhasználati szerződés módosítását az üzletszabályzatában meghatározottak szerint köteles az érintett rendszerhasználó számára megküldeni.

(2) A rendszerhasználati szerződés megkötése az ÜKSZ rendszerhasználó általi elfogadásának minősül.

(3) A rendszerüzemeltető által a GET 72. § (5) bekezdése szerint működtetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adott rendszerüzemeltetőhöz közvetlenül csatlakozó felhasználási hely és a felhasználó vonatkozásában az ÜKSZ-ben meghatározott, de legalább a következő adatokat:

a) a felhasználási hely egyedi azonosítóját (POD számát),

b) a felhasználási helyen lévő fogyasztásmérő berendezés jellemző adatait és azonosító számát,

c) a felhasználási hely vásárolt kapacitását,

d) a felhasználó felhasználási helyenként lekötött kapacitását az adott és az azt megelőző öt gázévben a kapacitáslekötési időszak megjelölésével,

e) a felhasználó ÜKSZ szerinti profilba sorolását,

f) a felhasználó korlátozási besorolását, továbbá

g) a felhasználó azonosításához szükséges adatokat és fogyasztási adatait.

(4) A felhasználási hely vásárolt kapacitását, valamint lekötött kapacitását kiadási ponti kapacitásként kell nyilvántartani az ÜKSZ-ben meghatározott mértékegységben és formában, a lekötött kapacitás tekintetében a kapacitáslekötési időszak megjelölésével. A nyilvántartás alapját a rendszerhasználati vagy a csatlakozási szerződés képezi.

(5) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztároló a rendszerhasználók részéről lekötött kapacitásokat rendszerhasználónként, betáplálási-kiadási pontonként az ÜKSZ-ben meghatározott mértékegységben és formában tartja nyilván a kapacitáslekötési időszak megjelölésével.

(6) A rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben meghatározott módon nyilvántartja

a) a másodlagos kapacitáskereskedelemben átadott kapacitásokat, az átadás időpontját és

b) a kapacitáslekötési igénybejelentéseket, illetve azok határidejét.

(7) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a csatlakozási szerződésben a felhasználóval megállapodhatnak a vásárolt kapacitás tervezett igénybevételének feltételeiben és ütemezésében, amelyet a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles rögzíteni a felhasználási helyre vonatkozó nyilvántartásában.

(8) A földgáz- és biogáz-termelő a saját termelésű gáz Magyarország államhatárán történő átszállítása érdekében történő szállítási rendszerüzemeltetői és tárolói rendszer igénybevétele tekintetében felhasználónak minősül.

(9) Ha a GET 72. § (4) bekezdése szerinti kapacitás igénybevételi korlát esetében a vásárolt kapacitás terhére felmerült többlet kapacitásigény az adott gázátadó állomáson a szállítórendszer fejlesztése nélkül nem teljesíthető, annak igénybevételét a szállítási rendszerüzemeltető a 10 éves fejlesztési terv ütemezésének megfelelően biztosítja.

75. § (1) A vásárolt kapacitás más felhasználási helyre nem vihető át, az csak a felhasználási helyen értékesíthető.

(2) A felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékéről kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.

(3) A felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyre vonatkozó kapacitáslekötési jogát a felhasználási hely bérlőjének vagy egyéb jogcímen használójának átadhatja, ha nincs lejárt számlatartozása földgázkereskedővel vagy rendszerüzemeltetővel szemben. A felhasználási hely tulajdonosa a kapacitáslekötési jog átadásról és annak mértékéről írásban nyilatkozatot tesz a földgázkereskedőnek és a GET 72. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető rendszerüzemeltetőnek. Írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási hely újhasználójának ellátására földgáz-kereskedelmi szerződés nem köthető, a kapacitáslekötés jogával csak a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.

(4) Az ingatlan (3) bekezdés szerinti jogszerű használója az átadott kapacitáslekötési jog mértékéig jogosult kapacitás lekötésére saját jogon eljárva vagy földgázkereskedőn keresztül.

(5) Ha a (3) bekezdésben meghatározott jogcím megszűnt, vagy a felek írásban megállapodtak a kapacitáslekötési jog visszaszármaztatásáról és e megállapodást az érintett földgázkereskedőnek és rendszerüzemeltetőnek bemutatták, továbbá a felhasználási helyre vonatkozóan nincs lejárt számlatartozása a földgázkereskedővel vagy rendszerüzemeltetővel szemben, a felhasználási hely tulajdonosa ismételten rendelkezhet az érintett felhasználási hely kapacitásának lekötési jogával.

(6) Ha a kapacitáslekötési jog a felhasználási hely tulajdonosához az (5) bekezdésnek megfelelően visszakerül, és e kapacitások szerződéssel is lekötöttek, a felhasználási hely tulajdonosa köteles a rendszerhasználati vagy földgázkereskedelmi szerződésekben a korábbi jogosult helyébe lépni.

(7) Ha a (3) bekezdés szerinti jogszerű használónak a rendszerhez való hozzáférését szerződésszegés folytán felfüggesztik, a felhasználási hely tulajdonosa akkor rendelkezhet ismételten az átadott kapacitáslekötési joggal érintett kapacitásokról, ha ő vagy a kapacitás feletti rendelkezési joggal bíró személy biztosítja a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciákat és feltételeket, rendezi a jogosulttal szemben a lejárt számlatartozásokat.

76. § (1) Ha a felhasználó a kapacitáslekötés során saját jogon jár el, rá a földgázkereskedőre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(2) Ha a felhasználó ellátását földgázkereskedő biztosítja, a földgázkereskedő a kapacitáslekötés jogát harmadik fél részére átadhatja. Ha a földgáz-kereskedelmi szerződés bármely módon megszűnik, a megszűnés napjával a kapacitáslekötési jog visszaszáll a felhasználóra. A kapacitáslekötési jog átadásáért és visszaszállásáért ellenérték vagy költségtérítés nem kérhető.

77. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjainak, a földgáztároló engedélyes a földgáztároló szabad kapacitásait köteles a honlapján folyamatosan feltüntetni.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjának maximális kapacitásait, legnagyobb és legkisebb nyomását, továbbá a földgáztároló engedélyes a földgáztároló kapacitását önállóan működő fizikai pontonként köteles a működési engedély iránti kérelmében feltüntetni.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztároló engedélyében feltüntetett maximális kapacitás mértékén felül nem megszakítható kapacitás kizárólag a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti többletkapacitásként értékesíthető.

78. § A rendszerüzemeltető köteles betartani a GET-ben, e rendeletben, az ÜKSZ-ben és a kapacitáslekötési platform szabályzatban meghatározott kapacitás lekötésnél alkalmazott eljárásrendet, valamint a szerződés pénzügyi garanciáira és a szerződésszegéssel összefüggésben a szerződés teljesítésének felfüggesztésére vonatkozó előírásokat, amelyek nem sérthetik az egyenlő bánásmód követelményét.

79. § (1) A rendszerüzemeltető GET és e rendelet szerinti engedélyköteles tevékenysége keretében nyújtott alapszolgáltatások és a választható szolgáltatások részletezését az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A rendszerüzemeltető köteles az alapszolgáltatásokra a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésmintákat kialakítani és az üzletszabályzatában rögzíteni. Az alapszolgáltatások ellenértékét a rendszerhasználati díj tartalmazza.

(3) A rendszerüzemeltető által nyújtott, választható szolgáltatásokra alkalmazandó szerződéses feltételeket az üzletszabályzatban kell rögzíteni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokon felüli, nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő, egyedileg igényelt egyéb szolgáltatások feltételeiben és díjában a rendszerüzemeltető és az igénylő egyedileg, az azonos bánásmód elve szerint állapodik meg.

80. § A földgázelosztói rendszerhasználati és a földgáz-kereskedelmi szerződésnek rendelkeznie kell a korlátozás során alkalmazandó eljárásrendről.

81. § A rendszerüzemeltető és a termelő köteles a rendszerek kapcsolódási pontjain az alábbi, a kapacitáslekötéshez szükséges, azonos szerződéses feltételeket meghatározni:

a) a leköthető megszakítható és nem megszakítható kapacitást,

b) az üzemszerű nyomást,

c) az üzemszerű minőséget.

82. § A rendszerüzemeltető technológiai célra, hálózati veszteség valamint mérési különbözet pótlására kereskedési platformon, egyensúlyozó platformon, a szervezett földgázpiacon vagy pályáztatás útján, átlátható módon köteles földgázt beszerezni, melyről köteles külön nyilvántartást vezetni gáznapi szinten.

83. § (1) Az év folyamán az elosztóvezetékre csatlakozó rendszerhasználók által bejelentett új kapacitásigényt a földgázelosztó köteles továbbítani a szállítási rendszerüzemeltetőknek, amelyek a kapacitásvizsgálatot követően egyeztetnek az új igény teljesítésének feltételeiről.

(2) A rendszerüzemeltető az (1) bekezdés szerint bejelentett, kapacitásigények alapján - az ÜKSZ-ben meghatározott módszerek szerint - köteles elvégezni saját rendszerén a kapacitásvizsgálatot, visszaigazolni a megfelelőséget, és a nem megfelelőség következtében az ÜKSZ szerinti eljárást.

(3) Fizikai szűkülettel járó igénybevételi korlát esetén egyeztetést követően a földgázrendszeren fennálló fizikai szűkület (kapacitáshiány) feloldására, az érintett betáplálási-kiadási pont fejlesztéséről az érintett rendszerüzemeltetők az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint egyeztetéseket kezdeményeznek az érintett rendszerhasználóval.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti fizikai szűkület nem közvetlenül az érintett betáplálási-kiadási ponton jelentkezik, hanem az együttműködő földgázrendszer valamely más pontján, a fizikai szűkület feloldása érdekében szükséges fejlesztéseket a szállítási rendszerüzemeltető a 10 éves fejlesztési tervben köteles szerepeltetni az indokok egyértelmű alátámasztásával.

84. § A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási pontok szabad kapacitásait a GET 71. § (8) bekezdése alapján a 984/2013/EU bizottsági rendeletben megfogalmazott aukciós naptár, valamint a 15. mellékletben rögzített kapacitáslekötési táblázat szerinti kapacitáslekötési időpontokban, a kapacitáslekötési platform szabályzatban, az ÜKSZ-ben vagy az üzletszabályzatban rögzített eljárásrend szerint rendszerhasználati szerződéssel kötheti le.

85. § (1) A rendszerüzemeltető rendszerhasználati szerződésekben foglalt ügyletek biztosítása érdekében jogosult a rendszerhasználóktól előzetesen szerződéses biztosítékot kérni. A szerződéses biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket - különösen a különböző biztosítékok közötti választás szabályait, a biztosíték igénybevételeinek eseteit, feltételeit, elszámolását - a rendszerüzemeltető az üzletszabályzatában köteles kidolgozni, és köteles azokat előre nyilvánossá tenni. Szerződéses biztosítékként a földgáztároló a betárolt mobil földgázkészletet is elfogadhatja.

(2) A rendszerüzemeltető szerződéses biztosítékként az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett pénzintézet által nyújtott, az (1) bekezdés szerinti biztosítékot köteles elfogadni.

(3) A rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték érvényességét a rendszerüzemeltető GET-ben, e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésében foglalt határidőig biztosítani és fenntartani, valamint az üzletszabályzatban foglaltak szerint feltölteni.

(4) Ha a rendszerhasználó nem vállalja a rendszerhasználati szerződésben foglalt feltételeket, szerződéses biztosítékokat, a kapacitásigény elutasítható.

(5) Ha a rendszerüzemeltető az (1) bekezdés szerint az üzletszabályzatában vevőminősítési rendszert alkalmaz, annak alapján a rendszerhasználó a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesülhet.

86. § (1) A rendszerüzemeltetői szolgáltatás nyújtása szerződéses biztosítékkal összefüggő okból akkor tagadható meg vagy akkor függeszthető fel, ha

a) a szerződéses biztosíték a szerződéses szolgáltatás megkezdését 15 munkanappal megelőzően nem áll rendelkezésre,

b) a módosított szerződéses biztosíték a módosítást követő 8 munkanapon belül nem áll rendelkezésre,

c) a rendszerüzemeltető részére a szerződéses biztosíték annak esedékességekor nem áll rendelkezésre,

d) a szerződéses biztosíték felhasználását követően annak feltöltése a szerződéses feltételek szerint nem történt meg, vagy

e) a biztosítékként elfogadott tárolói készlet nem nyújt fedezetet a tárolói szolgáltatásra.

(2) Ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot nyújtó pénzintézetet a rendszerhasználónak meg kívánja jelölni, úgy üzletszabályzatában köteles legalább öt pénzintézetet megnevezni, valamint a szerződéses biztosíték tartalmára vonatkozó elvárásait rögzíteni.

(3) Éves és negyedéves kapacitáslekötés esetében a szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania legalább a rendszerhasználó által lekötött kapacitás szerinti

a) éves kapacitásdíj 1/12-ed

b) negyedéves kapacitásdíj 1/3-ad

részére, valamint a lekötés alapján számított forgalmi díj összegére a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint. A rendszerüzemeltető köteles a szerződéses biztosíték összegének módosítását elfogadni, ha a szerződés módosítására kereskedőváltás miatt kerül sor.

(4) Havi, napi, napon belüli kapacitás-lekötés esetében a szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania legalább a rendszerhasználó által lekötött havi vagy napi kapacitások kapacitásdíjának teljes összegére, valamint a lekötés alapján számított forgalmi díj összegére a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.

(5) A földgáztároló köteles a tárolt készlet letéti elszámolásához árképletet kialakítani az üzletszabályzatában, vagy az elégtelen készlet esetén igénybe veendő szerződéses biztosíték meghatározását rögzíteni.

(6) A szerződéses biztosíték időtartamának meghatározására és a biztosíték feltöltésére vonatkozó előírásokat a rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

(7) A rendszerhasználati díjak megfizetésének elmaradása esetén a rendszerhasználati szerződés teljesítése akkor függeszthető fel, ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot az ÜKSZ-ben és a rendszerhasználati szerződésben foglaltak szerint igénybe vette és a rendszerhasználó annak feltöltéséről határidőre nem gondoskodott.

(8) A szerződéses biztosíték rendelkezésre állását követően a felfüggesztést azonnal meg kell szüntetni, azonban a szolgáltatást attól a gáznaptól kell biztosítani, amelyre az ÜKSZ szerint érvényes nominálás adható le.

(9) A földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződésbe foglalt ügyleteinek biztosítása érdekében jogosult a földgáz-kereskedelmi szerződéses partnereitől pénzügyi biztosítékot kérni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználótól pénzügyi biztosíték nem kérhető, kivéve a GET 31/C. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott esetet. A pénzügyi biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket, ha azokat a földgázkereskedő alkalmazni kívánja, az üzletszabályzatában előre közzéteszi.

87. § (1) A lekötött kapacitást meghaladóan kapacitás biztosítására a rendszerüzemeltető nem kötelezhető. Ha a rendszerhasználó adott gáznapon a lekötött kapacitást meghaladó mértékben vett igénybe kapacitást, a rendszerüzemeltető jogosult a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott pótdíjat felszámítani. A lekötött kapacitás túllépését az adott rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint, dokumentummal alátámasztva igazolnia kell a rendszerhasználó részére a pótdíj felszámítását megelőzően.

(2) A válsághelyzet esetén a biztonsági földgáztárolóból történő vételezéskor a szállítórendszer betáplálási pontjára kapacitást nem kell lekötni. A rendszerhasználó által térítésmentesen igénybe vehető kapacitás megegyezik a biztonsági készletet felszabadító jogszabályban nevesített értékkel.

88. § (1) Hosszú távú kapacitáslekötés esetén a határkeresztező gázvezetéken földgázt betápláló rendszerhasználó, továbbá a termelő kötelesek minden év december 31-ig az ÜKSZ-ben meghatározott módon megadni a szállítási rendszerüzemeltetőnek a következő gázévben a határkeresztező gázvezeték, a földgáztárolói és a termelői betáplálási pontokon a földgáz betáplálás során általuk garantált földgáz minőségi jellemzőket.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti minőségi jellemzők nem felelnek meg a 11. számú mellékletben foglalt gázminőségi paramétereknek, akkor a szállítási rendszerüzemeltető a szállítást megtagadhatja.

(3) Az (1) bekezdés alapján megkapott adatok és a megelőző naptári év tényleges adatai alapján a kapacitás lekötéshez a szállítási rendszerüzemeltető minden év február 15-ig az ÜKSZ-ben rögzített módon elkészíti és honlapján nyilvánossá teszi a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjára vonatkozó földgáz minőségi jellemzőket.

(4) A minőségi eltérések kezelésének részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

89. § (1) A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási ponton lekötött kapacitásra, és az összekapcsolási pontra vonatkozóan nominálást és napon belüli újranominálást ad le az érintett rendszerüzemeltetők informatikai platformjára az ÜKSZ-ben rögzített folyamatoknak megfelelően.

(2) A rendszerüzemeltetők - a kapcsolt kapacitásokra leadott együttes nominálási eljárás keretében leadott nominálások kivételével - nominálási egyezőségi vizsgálatot folytatnak le az (1) bekezdés szerinti betáplálási-kiadási ponton, valamint az összekapcsolási ponton az ÜKSZ-ben meghatározott szabályoknak megfelelően.

(3) A rendszerüzemeltetők az ÜKSZ-ben meghatározott-szabályoknak megfelelően kötelesek elvégezni a napon belüli, napi és havi allokálási feladataikat.

(4) A rendszerüzemeltetők a kapacitáslekötési, nominálási, újranominálási és allokálási feladataikhoz szükséges adatokat kötelesek elektronikus módon, az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint a kapcsolódó rendszerüzemeltetők, valamint a rendszerhasználók részére eljuttatni.

90. § (1) A megszakítható kapacitás betáplálási-kiadási pontonként történő meghatározására, értékesítésére és felhasználására a rendszerüzemeltetők között harmonizált eljárásrendet kell kialakítani az ÜKSZ-ben, különös tekintettel

a) a rendszerek csatlakozási pontján leköthető megszakítható kapacitások meghatározására,

b) a megszakítható kapacitás kiszolgálásának megszüntetése esetén alkalmazott eljárásrendre és újranominálási szabályokra.

(2) A rendszerhasználó másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesítheti a betáplálási-kiadási pont rendszerhasználati szerződésben rögzített adott kapacitástermékeit a vonatkozó kapacitáslekötési időszak végéig, valamint a földgáztárolóban lekötött kapacitásait az ÜKSZ-ben meghatározott szabályok szerint.

(3) A lekötött kapacitás másodlagos értékesítése a szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztároló üzletszabályzatában rögzített szabványosított eljárásrend alapján történik.

(4) A másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesített lekötött kapacitásra a rendszerüzemeltető az elsődlegesen kapacitást lekötő rendszerhasználótól érvényes nominálást nem fogad be. A kapacitás túllépés vizsgálatánál a rendszerüzemeltető a másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesített lekötött kapacitással csökkentett értéket köteles figyelembe venni.

(5) A GET 73. § (2) bekezdése szerint értékesített megszakítható kapacitás díja a rendszerüzemeltetőt illeti. Megszakítható kapacitást a gáznapra az a rendszerhasználó köthet le, aki rendelkezik hatályos rendszerhasználati szerződéssel a rendszerüzemeltetővel és biztosította a szerződéses biztosítékot és feltételeket.

91. § (1) Az a rendszerhasználó, aki a rendszer-összekötési pont szabad kapacitását Magyarország területén történő átszállításra vagy bértárolásra veszi igénybe, a kapacitás megszerzésekor az ÜKSZ-ben meghatározott módon az átszállítandó mennyiségre vagy a bértárolásra rendszerhasználati szerződést kell kötnie.

(2) Az átszállításra vagy bértárolásra lekötött, de fel nem használt kapacitásra a GET és e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

92. § Ha a kapacitásigény a betáplálási-kiadási pont szabad kapacitásából csak részben vagy nem biztosítható, a szállítási rendszerüzemeltető ajánlatot tehet a kapacitások fejlesztéssel történő biztosítására, melynek tartalmaznia kell

a) a betáplálási-kiadási ponton biztosított kapacitást,

b) a csatlakozási szerződés vagy fejlesztési megállapodás futamidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a beruházás megtérülése,

c) a csatlakozási díj vagy fejlesztési hozzájárulás mértékét,

d) a jogszabályokból és az ÜKSZ-ből eredő kötelezettségeket."

11. § (1) A Get. Vhr. 92/A. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az összekapcsolási ponton kapcsolódó szállítóvezetékek valamelyike rendszerösszekötőnek minősül, akkor)

"bc) az összekapcsolási ponton a rendszerhasználók között jogcímátvezetés legfeljebb a rendszerösszekötő rendszerüzemeltetője általi sajátgáz felhasználás mértékéig lehetséges."

(2) A Get. Vhr. 92/A. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A rendszerhasználó az összekapcsolási ponton áthaladó szállítások tekintetében az összekapcsolási pontra nominálni köteles. Ha az összekapcsolási pontra nem érkezik nominálás, akkor a szállítandó földgáz mennyiségét nullának kell tekinteni. Ha az összekapcsolási ponton a (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint értékesítettek kapacitást, akkor a nominálást az összekapcsolási pontra együttes nominálási eljárás keretében kell lefolytatni. Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti nominálásegyezőség-vizsgálat során a rendszerösszekötő betáplálási-kiadási pontjára és az összekapcsolási pontra leadott nominálások között eltérés áll fenn, akkor az összekapcsolási pontra a leadott értékek közül a kisebbet kell a nomináltnak tekinteni. A rendszerösszekötő betáplálási-kiadási pontján és az összekapcsolási pontján egyensúlytalan nominálás tilos. Egyensúlytalan nominálás leadása esetén a rendszerösszekötő üzemeltető szállítási rendszerüzemeltető újranominálásra szólítja fel a rendszerhasználót. Amennyiben a rendszerhasználó ennek nem tesz eleget, a rendszerüzemeltető az egyensúlytalan nominálás során leadott alacsonyabb nominálási értéket állítja be és erről értesíti a rendszerhasználót, valamint a kapcsolódó rendszerüzemeltetőt."

12. § A Get. Vhr. 96. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4b) A rendszer-összekötési pont és összekapcsolási pont technikai kapacitása fejlesztésének mértékét a szállítási rendszerüzemeltető a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel közösen állapítja meg. A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők fejlesztési együttműködési megállapodása alapján szükséges szállítóvezetéki fejlesztéseket a 10 éves fejlesztési tervnek tartalmaznia kell."

13. § A Get. Vhr. 98/A. § (5) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás csak az eljárásra vonatkozó szabályzat Hivatalhoz történő benyújtását követően kezdhető meg, az eljárás lezárására a szabályzat Hivatal általi jóváhagyását követően kerülhet sor. A szabályzatot a Hivatal elsősorban a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a hozzá kapcsolódó európai uniós előírásokban foglaltak alapján hagyja jóvá."

14. § A Get. Vhr. 100. § b) pontja a következő bg) alponttal egészül ki:

(A rendszerüzemeltető az engedélye szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásában köteles saját alkalmazásban lévő munkavállalókkal az engedélyben meghatározott működési és szolgáltatási területén folyamatosan gyakorolni a jogait és eleget tenni kötelezettségeinek: szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes esetében:)

"bg) az együttműködő földgázrendszer képviselete nemzetközi szervezetekben."

15. § A Get. Vhr. 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"101. § Az együttműködő földgázrendszer minden, a tevékenységükkel érintett betáplálási-kiadási pontjára, valamint összekapcsolási pontjára vonatkozóan

a) a szállítási rendszerüzemeltetőnek a földgázelosztóval,

b) a szállítási rendszerüzemeltetőnek vagy a földgázelosztónak a földgáztároló engedélyessel,

c) a szállítási rendszerüzemeltetőnek a határon túli rendszerüzemeltetőkkel,

d) a szállítási rendszerüzemeltetőnek, a földgáztárolónak, a földgázelosztónak a földgáztermelővel,

e) a földgázelosztónak más elosztóval,

f) a szállítási rendszerüzemeltetőnek más szállítási rendszerüzemeltetővel,

g) a telephelyi engedélyesnek a szállítási rendszerüzemeltetővel vagy a földgázelosztóval

megkötött együttműködési megállapodással kell rendelkeznie az ÜKSZ-ben meghatározott tevékenységekre, így különösen az érintett pont közös használatára, kapcsolódási pontok technikai- és szabad kapacitásainak meghatározására, a kötelezettségek és felelősségek rögzítésére, adatszolgáltatásra, az elszámolások és a vitás kérdések rendezésére."

16. § A Get. Vhr. 104. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A rendszerüzemeltető adat és informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie, hogy valós idejű üzemmódban (online)

a) biztosítsa a felhasználók vásárolt kapacitásainak, a rendszerhasználók lekötött kapacitásának nyilvántartását, a szállítási rendszerüzemeltető esetében a kapacitások lekötésének folyamatát,

b) lehetővé tegye a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő rendszerhasználati szerződések elektronikus úton történő megkötését,

c) biztosítsa a másodlagos kapacitáskereskedelmet,

d) fogadja az ÜKSZ szerinti nominálásokat,

e) biztosítsa, hogy a rendszerhasználók a gáznapon a szállítási rendszerüzemeltetőtől a Hivatal elnökének rendeletében és az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és időpontokban információt kapjanak a földgázforgalmukról,

f) biztosítsa, hogy a rendszerhasználók elszámolása az egyensúlyozó és a kereskedési platformon az ÜKSZ-ben lefektetett időpontokban megtörténjen,

g) lehetővé tegye a kapacitás túllépések dokumentálását,

h) folyamatos kapcsolatot biztosítson az érintett rendszerüzemeltetőkkel.

(2) A rendszerüzemeltető informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie továbbá a gáznapiforgalom rendszerhasználók részére történő, az ÜKSZ szerinti tényleges felosztásához kapcsolódó informatikai feladatok lebonyolítására. A rendszer kialakításánál figyelemmel kell lenni a felhasználói profilok ÜKSZ szerinti változásának folyamatos kezelésére."

17. § (1) A Get. Vhr. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"107. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a hidraulikai egyensúly fenntartása érdekében jogosult a kiegyensúlyozási szolgáltatásokat igénybe venni a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint. A kiegyensúlyozási szolgáltatások nyújtásának és igénybevételének részletes szabályait a Hivatal rendelete és az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A GET 95. §-ában meghatározott feladatokat minden rendszerüzemeltetőnek 0 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 25 °C égési referencia hőmérsékletű égéshő szorzataként kifejezett energiában (a továbbiakban: 25/0 °C-os égéshő alapú energia), kWh, továbbá kWh/h mértékegység alkalmazásával kell végezni a szállítóvezeték rendszer valamennyi betáplálási-kiadási pontja vonatkozásában.

(3) A GET 95. §-ában meghatározott, az földgázelosztó rendszerre vonatkozó feladatokat 15 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 15 °C égési referencia hőmérsékletű fűtőérték szorzataként kifejezett energiában (a továbbiakban: 15/15 °C-os fűtőérték alapú energia), MJ, továbbá MJ/h mértékegység alkalmazásával kell végezni.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető külön térítés nélkül köteles a betáplált és kiadott földgáz mennyiségét az összes betáplálási-kiadási ponton és összekapcsolási ponton meghatározni és az érintett rendszerhasználó és felhasználó számára hozzáférhetővé tenni 25/0 °C-os égéshő alapú energiában és 15/15 °C-os fűtőérték alapú energiában. A szállítóvezeték rendszerbe betáplált és onnan kiadott gáz elszámolása 25/0 °C-os égéshő alapú energiában történik."

(2) A Get. Vhr. 108-109. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő 110-112. §-okkal egészül ki:

"108. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a saját rendelkezésű egyensúlyozó eszközöket beszerzési áron köteles elszámolni a rendszerhasználókkal szemben. Ennek biztosításához kapcsolódó igazolt költségek elszámolásának szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott kiegyensúlyozási pótdíjat jogosult felszámítani az ÜKSZ-ben meghatározott toleranciasávot meghaladó egyensúlyi eltérés teljes mennyiségére azon rendszerhasználónak, aki kereskedési platform vagy egyensúlyozó platform tagsággal nem rendelkezik és kereskedelmi egyensúlytalanságba esik.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető a kiegyensúlyozási pótdíjat átláthatóan, az egyensúlyi eltérésekhez hozzárendelve köteles nyilvántartani.

(4) A platform működtetője köteles a rendszerhasználó részére biztosítani a kereskedési platformra vagy az egyensúlyozó platformra történő csatlakozás lehetőségét a kereskedési platform szabályzata vagy az egyensúlyozó platform szabályzata szerint. A kereskedési platform vagy az egyensúlyozó platform tagság következtében a rendszerhasználóktól forgalom alapú díj számítható fel a központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet részéről.

109. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztároló informatikai és adatforgalmi rendszerei közötti, a folyamatos napi gázforgalmazás irányításához szükséges adatforgalom térítésmentes. (2) A rendszerhasználó ÜKSZ-ben meghatározott nominálásához, napon belüli újranomináláshoz, továbbá a kereskedelmi egyensúlytartásához szükséges rendszerüzemeltetők részéről nyújtott adatforgalom térítésmentes.

Az ezt meghaladó adatszolgáltatásért a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztároló üzletszabályzatában meghatározott díjat számíthat fel.

(3) A felhasználó saját maga vagy kereskedőjén keresztül a kereskedési platformon vagy az egyensúlyozó platformon fogyasztás-megszakítási jogot értékesíthet. A fogyasztás megszakítással érintett része és az értékesítő felhasználó által ténylegesen átvett földgáz teljesítmény összege nem haladhatja meg az adott napra általa nominált forrásmennyiséget. Ha a fogyasztás-megszakítás és a felhasználó által átvett mennyiségek összege a nominálttól eltér az egyensúlyozással kapcsolatos költségek a fogyasztás-megszakítási jog értékesítőjét terhelik.

110. § (1) A kereskedési platformon forgalmazott termékeket a kereskedési platform szabályzata tartalmazza. A szabályozást úgy kell kialakítani a 312/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásával, hogy a gázforgalmazás előkészítését, de legalább a gáznapi egyensúlyozást és annak gáznapot követő elszámolásához szükséges fizikai termékek kereskedelmét lehetővé tegye a földgázszállító rendszer fizikai korlátainak figyelembevétele mellett.

(2) A kereskedési platformon minden szereplő csak olyan tranzakcióra adhat be ajánlatot és köthet le, amelyet a kereskedési platform szabályzata lehetővé tesz.

(3) A kereskedési platform szabályzatának tartalmaznia kell:

a) az elektronikus alapon működő kereskedési platform részletes működési szabályait,

b) a földgázszállító adatforgalmi és informatikai rendszerével való közvetlen vagy közvetett kapcsolat rendszerét,

c) a kereskedési platformot működtető és a szállítási rendszerüzemeltető ÜKSZ-re épülő együttműködésének szabályait,

d) a kereskedési platform tagságára vonatkozó előírásokat, feltételeket, felelősségi szabályokat és az ügyleti biztosítékok rendszerét,

e) a kereskedési platformhoz történő csatlakozásra vonatkozó műszaki, informatikai előírásokat,

f) a csatlakozás pénzügyi és egyéb feltételeit tagsági kategóriánként,

g) a forgalmazott termékek körét, a termékekre vonatkozó részletes szabályokat és a rájuk vonatkozó szabványosított szerződéseket,

h) az egyes termékekre vonatkozó ajánlati és ügyletkötési rendjét,

i) az ügyletek elszámolásának alapelveit, j) a jogviták rendezésének szabályait,

k) a kereskedési platform működési zavara esetén alkalmazandó eljárásokat,

l) a kereskedési platform zavartalan működése biztosításának személyi és tárgyi feltételeit,

m) az etikai szabályokat,

n) az adatbiztonsági előírásokat és a titoktartással kapcsolatos szabályokat,

o) a megkötött ügyletek adatai rögzítésének és a kereskedés folyamatos felügyeletének részletes szabályait, p) az elszámolást biztosító vállalkozás által nyújtott szolgáltatások díját és fizetési feltételeit, q) egyéb, a kereskedési platform működését meghatározó szabályokat.

(4) A rendszerhasználó a kereskedési platformon csak hatályos tagsági szerződés alapján köthet ügyleteket.

(5) A kereskedési platformot működtető társaság köteles a tagsági viszony létrejöttével egyidejűleg a tag részére a kereskedést lehetővé tévő részletes technikai-működési segédletet biztosítani.

(6) A kereskedési platform szabályzatát az azt működtető társaság és az elszámolást végző vállalkozás a Hivatal jóváhagyását követően köteles a honlapján közzétenni.

111. § (1) A rendszerhasználó köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi szállítási feladatot a nominálás és az újranominálás során az ÜKSZ szerint megadni.

(2) A rendszerhasználó jogosult a nominálásuktól elkülönített módon a szállítási rendszerüzemeltető számára az ÜKSZ-ben és a kereskedési platform szabályzatában meghatározott módon a hidraulikai egyensúlyozáshoz szükséges rugalmassági eszközöket felajánlani a kereskedési platformon.

(3) A rendszerhasználó gáznapi egyensúlytalanságát teljes mértékben köteles elszámolni. Az ennek során rá allokált egyensúlyozó földgáz vásárlás vagy eladás teljes mennyiségét a kereskedési platform tagja az elszámoló házzal, egyéb rendszerhasználó a szállítási rendszerüzemeltetővel köteles pénzügyileg rendezni a vele kötött szerződés alapján. Az elszámolás során egyensúlyozó gáz adott gáznapra érvényes kiegyensúlyozási díjait kell alkalmazni a rendszerhasználó egyensúlytalansági pozíciójának megfelelően. A napi kiegyensúlyozási díjak meghatározásának módszerét a 312/2014/EU bizottsági rendelet V. fejezetének megfelelően kell kialakítani a kereskedési platform szabályzatban.

(4) A kereskedési platformon tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó ügyleti biztosítékot köteles biztosítani a szállítási rendszerüzemeltetőnek, melynek mértéke nem haladhatja meg a kereskedési platformon a tagoktól elvárt ügyleti biztosíték mértékét.

(5) Korlátozás esetében a rendszerhasználó azon szabad rendelkezésű forrásait, amelyeket nem korlátozott felhasználóik ellátására nem használtak fel, a GET 97/C. § (3) bekezdésével és a kereskedési platform szabályzatával összhangban köteles a kereskedési platformon felajánlani.

112. § A 312/2014/EU bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdése szerint létrehozott egyensúlyozó platformra a 110-111. §-okban meghatározott előírásokat megfelelően kell alkalmazni."

18. § A Get. Vhr. 120. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmaznia kell a kereskedő kötelezettségvállalását a kapacitáslekötési joggal átruházott kapacitás visszaadására, valamint a felhasználóval kötött földgáz-kereskedelmi szerződés idő előtti megszűnése esetén alkalmazott részletes eljárásrend meghatározását."

19. § A Get. Vhr. a következő 157. §-sal egészül ki:

"157. § (1) A betáplálási-kiadási pontok vonatkozásában a havi és napi kapacitáslekötés 2015. július-augusztusszeptember hónapokra vonatkozóan a 2015. április 15-ét megelőzően érvényes kapacitáslekötési eljárás szerint történik az ÜKSZ-ben meghatározottaknak megfelelően.

(2) A rendszerhasználó a 111. § (1) bekezdése szerinti napi szállítási feladatot a 2015. szeptember 30-ig csak egyensúlyba állított forrás-felhasználás mérleggel adhat meg."

20. § A Get. Vhr. 168. §-a a következő (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

"(4) Ez a rendelet a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(5) Ez a rendelet a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

21. § A Get. Vhr.

1. 1. § (1) bekezdés 17. pontjában a "Magyar Energia Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal" szöveg,

2. 7. § (1) bekezdés j) pontjában az "egyetemes szolgáltatókkal vagy kereskedőkkel" szövegrész helyébe a "földgázkereskedőkkel" szöveg,

3. 26/A. § (4) bekezdésében a "kapacitáslekötési" szövegrész helyébe a "rendszerhasználati" szöveg,

4. 26/B. § (3) bekezdésében a "földgázkereskedő a gázév végéig" szövegrész helyébe a "földgázkereskedő a kapacitáslekötési időszak végéig" szöveg és a "kapacitásdíjat a gázév végéig" szövegrész helyébe a "kapacitásdíjat a kapacitáslekötési időszak végéig" szöveg,

5. 27. § (1) bekezdés h) pontjában a "kapacitáslekötési megállapodásokkal" szövegrész helyébe a "rendszerhasználati szerződésekkel" szöveg,

6. 38. § (1) bekezdésében a "rendszerirányítóval" szövegrész helyébe a "rendszerüzemeltetővel" szöveg,

7. 49. § (6) bekezdésében a "kereskedelmi" szövegrész helyébe a "földgáz-kereskedelmi" szöveg,

8. 65. § (1) bekezdésében az "a földgáztároló engedélyes" szövegrész helyébe az "a felhasználó, vagy a nevében eljáró földgázkereskedő vagy földgázelosztó, a földgáztároló engedélyes" szöveg,

9. 66/A. § (5) bekezdésében a "július" szövegrész helyébe az "október" szöveg,

10. 68. § (3) bekezdésében az "átadás-átvételi" szövegrész helyébe a "betáplálási" szöveg,

11. 92/A. § (3) bekezdés a) pontjában a "rendszerüzemeltetőknek" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetőknek" szöveg,

12. 92/B. § b) pontjában az "átadás-átvételi" szövegrész helyébe a "betáplálási-kiadási" szöveg,

13. 97. § (6) bekezdésében a "szűkület" szövegrész helyébe a "fizikai szűkület" szöveg,

14. 99. § (3) bekezdésében és a 115. § (8) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrészek helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg,

15. 100. § b) pont bf) alpontjában az "az egyensúlyozó platformon, illetve" szövegrész helyébe az "az egyensúlyozó platformon, a kereskedési platformon, a kapacitáslekötési platformon, valamint" szöveg,

16. 153. §-ában a "földgázszállítónak" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetőnek" szöveg,

17. 156. § (3) bekezdésében a "vezetékre" szövegrész helyébe a "gázvezetékre" szöveg

lép.

22. § (1) A Get. Vhr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Get. Vhr. a 2. melléklet szerinti 15. számú melléklettel egészül ki.

23. § Hatályát veszti a Get. Vhr.

a) 1. § (1) bekezdés 12. pontja, 14. pontja, 16. pontja, 16a. pontja, 18. pontja és 19. pontja,

b) 40. § (1) bekezdés i) pontja,

c) 66/A. § (4) bekezdése,

d) 93. §-a,

e) 98/A. § (3) bekezdésben az "a GET 70/A. §-ában meghatározottak kivételével" szövegrész,

f) 100. § a) pont ab) alpontja,

g) 161-163. §-a.

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2015. április 16-án lép hatályba.

(2) A 17. § (1) bekezdése 2015. október 1-jén lép hatályba.

25. § Ez a rendelet

a) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet, és

b) a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményei

1. Az együttműködő földgázrendszer szereplői kapcsolatrendszerének leírása:

a) Az együttműködő földgázrendszer szereplői,

b) Rendszerüzemeltetők és rendszerhasználók együttműködése,

c) Rendszerüzemeltetők együttműködése,

d) A szállítási rendszerüzemeltető és a külföldi rendszerüzemeltető kapcsolatai

2. Az együttműködő földgázrendszer részletes leírása - műszaki keretrendszer:

a) A földgázrendszer felépítése, fő részei (szállító-, tároló-, elosztórendszerek, egymáshoz csatlakozásuknak feltételei),

b) Gázminőségi követelmények,

c) Szigetüzem működési feltételei

3. A földgázrendszerhez történő csatlakozás feltételei

4. A földgázrendszer üzemeltetési feltételei:

a) Operatív irányítás és együttműködés az engedélyesek között

b) Termelési nyomások biztosítása

c) Karbantartás

d) Üzemzavar elhárítás

e) Mérési infrastruktúra üzemeltetése

f) Földgázszagosítás

g) Telemechanikai rendszerek

h) Adatforgalmi és információs rendszer kialakítási és üzemeltetési követelményei

i) Betáplálási vagy kiadási pontok összevonása

j) Az együttműködő földgázrendszer kapacitásainak meghatározása

5. Az együttműködő földgázrendszer rendszerfejlesztési folyamatának leírása

6. Az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés szabályai:

a) Kapacitáslekötési szabályok

b) Kereskedőváltás szabályai

c) A hozzáférés felfüggesztésének szabályai

d) Kapacitás visszaadásának és visszavételének eljárásrendje

e) MGP használata

f) Másodlagos kapacitáskereskedelem

7. A nominálás szabályai

8. Az egyensúlytartás szabályai

9. A korlátozás szabályai

10. Üzemzavar elhárítás, válsághelyzetre vonatkozó intézkedések, a válsághelyzet elhárítására vonatkozó jogszabályok alkalmazásának részletei a földgázszállító rendszeren

11. Mennyiség mérési és minőség ellenőrzési előírások, mérési hibák kezelése

12. Allokálási szabályok a földgázszállító rendszer hálózati pontjain és az MGP-n

13. Elszámolási szabályok az együttműködő földgázrendszeren

14. Adatszolgáltatási szabályok

15. A szervezett földgázpiac működésének főbb szabályai"

2. melléklet a 91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

"15. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Átadás-átvételi pontok kapacitáslekötési időszakai és a kapacitáslekötési időpontok

Adott gázévre és a gázéven belüli időszakokra vonatkozó rendszerüzemeltetői kapacitáslekötések időrendi táblázata, melyben minden egyes napot gáznapként kell figyelembe venni:

ABCDE
1Átadás-átvételi pontok (kiadási/betáplálási, valamint be- és kitárolási)*
2a) felhasználási hely (POD) mint
elosztói kiadási ponti kapacitásra
vonatkozó lekötések időpontja
(elosztói informatikai rendszer)
b) gázátadó állomás kiadási-,
termelői betáplálási ponti
kapacitásra vonatkozó lekötések
időpontja (szállítói kapacitáslekötési
platformon)
c) tárolói kapacitásokra vonatkozó
lekötések időpontja (tárolói
informatikai platformon)**
3Gázévre (tárolói évre) vonatkozó
kapacitáslekötési időszakok
évesaugusztus első hétfőjeaugusztus első hétfőjemárcius első hétfője
4negyedévesszeptember első hétfője
december első hétfője
március első hétfője
június első hétfője
szeptember első hétfője
december első hétfője
március első hétfője
június első hétfője
-
5haviminden naptári hónap
harmadik hétfője
minden naptári hónap
harmadik hétfője
-
6gáznapielőző gáznapelőző gáznap-
7gáznapon
belüli
-előző órában-

Megjegyzés:

* Amennyiben a táblázat szerinti időpontok ünnepnapra esnek, akkor a kapacitáslekötés időpontja az azt követő munkanap.

** A földgáztárolók évesnél rövidebb időtartamú termékeinek lekötési időpontjait a földgáztároló engedélyes üzletszabályzata tartalmazza."

Tartalomjegyzék