92/2015. (XII. 23.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek; egyidejűleg a § a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"7. tenyészkoca: az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) szerinti, a tárgynegyedév záró napját megelőző 365 napon belül fialt tenyészkoca és a tárgynegyedév záró napját megelőző 150 napon belül termékenyített tenyészkoca süldő;

8. jegyzőkönyv: az érintett tárgynegyedév megjelölését, a tartási hely és művelet adatok megnevezését, elvégzésének időpontját, és - amennyiben az adott műveletnél értelmezhető - mérési eredményeket tartalmazó dokumentum, amelyet a kiállító aláírásával hitelesített;

9. sertéságazati területi felelős: a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének (a továbbiakban: MSTSz) a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló rendeletben (a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet) meghatározott feladatok ellátását végző munkavállalója;

10. ENAR-szám: a sertések megjelölésére és azonosítására használt, a Sertés-ENAR rendelet szerinti kód."

2. § (1) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatásban részesülő tenyészkocák számát a FELIR-ben a Sertés-ENAR rendelet előírásai szerint nyilvántartott tenyészkoca létszám szerint, a sertéságazati területi felelős által a FELIR-ből az ENAR-szám alapján kiállított dokumentum alapján kell meghatározni."

(2) Az R. 2. § (5) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy - ideértve a külön törvényben meghatározott családi gazdálkodót is - (a továbbiakban együtt: ügyfél) jogosult, aki vagy amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában]

"bc) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,

bd) az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, tenyésztő szervezet, terméktanács, szakmaközi szervezet vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal rendelkezik,"

(3) Az R. 2. § (5) bekezdés d)-f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy - ideértve a külön törvényben meghatározott családi gazdálkodót is - (a továbbiakban együtt: ügyfél) jogosult, aki vagy amely]

"d) eleget tesz a Sertés-ENAR rendelet előírásainak,

e) eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) előírásainak,

f) a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,"

(4) Az R. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A támogatási évben, a támogatási kérelemben megjelölt tenyészkocák vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett tevékenység nem támogatható."

3. § Az R. 5. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)

"b) a megyei kormányhivatalnak a 2. § (5) bekezdés f) pontja szerinti állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségeknek való megfelelésről, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló igazolását,

c) a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentumot

ca) a 2. § (4) bekezdése szerinti támogatható tenyészkoca létszámról, az adott tárgynegyedév záró napjára vonatkozóan,

cb) arról, hogy az ügyfél eleget tesz a Sertés-ENAR rendelet előírásainak,

cc) arról, hogy az ügyfél a támogatási igénnyel érintett tevékenységre vonatkozó, a 6-9. §-ban foglalt feltételeket az adott tárgynegyedév vonatkozásában teljesítette."

4. § Az R. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

"10/A. Adatszolgáltatás

10/A. § Az MSTSz az MVH részére a támogatási év kezdetéig átadja a sertéságazati területi felelős személyekről összeállított listát, valamint a sertéságazati területi felelősök személyében bekövetkezett változás esetén soron kívül értesíti az MVH-t."

5. § Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosításáról szóló 92/2015. (XII. 23.) FM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2016/2017. támogatási évben és az ezt követő támogatási években benyújtott támogatási kérelmek alapján indult ügyekben kell alkalmazni."

6. § (1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az R.

a) 1. § 6. pontjában az "a 7-8. pont szerinti állatokat" szövegrész helyébe a "tenyészkocát" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "igénybe a tenyészkoca és a tenyésztésbe fogott süldő (a továbbiakban együtt: tenyészkoca) tartása" szövegrész helyébe az "igénybe tenyészkoca tartása" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "támogatási évet megelőző" szövegrész helyébe a "támogatási évet közvetlenül megelőző" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

e) 4. § (4) bekezdésében, 1. melléklet 9. pont 9.1. és 9.3. alpontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 4. § (6) bekezdésében az "MVH a kérelem" szövegrész helyébe az "MVH a támogatási kérelem" szöveg,

g) 6. § (3) bekezdésében "kezelő állatorvos" szövegrész helyébe a "sertéságazati területi felelős" szöveg,

h) 6. § (4) bekezdés b) pontjában

ha) a "kezelő állatorvos igazolását" szövegrész helyébe a "sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentumot" szöveg,

hb) az "igazolás" szövegrész helyébe a "dokumentum" szöveg,

i) 7. § (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében a "kezelő állatorvos által ellenjegyzett" szövegrész helyébe a "sertéságazati területi felelős által aláírt" szöveg,

j) 10. § (4) bekezdésében a "vízvizsgálat elvégzésének időpontja" szövegrész helyébe a "vízmintavétel időpontja" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R. 6. § (4) bekezdés b) pontjában az "Az igazoláson fel kell tüntetni annak időbeli hatályát." szövegrész.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 92/2015. (XII. 23.) FM rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6. Keltezés, a sertéságazati területi felelős aláírása."

2. Az R. 3. melléklet 7. pont 7.1-7.3. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek, egyidejűleg a 7. pont a következő 7.4. és 7.5. alponttal egészül ki:

(Mellékletek)

"7.1. a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentum arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott, és az ügyfél eleget tett a Sertés-ENAR rendelet előírásainak,

7.2. a megyei kormányhivatalnak az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló igazolása,

7.3. a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentum, amely tartalmazza az adott tárgynegyedév zárónapjára vonatkozóan megállapított, támogatható tenyészkoca létszámot,

7.4. a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentum a támogatási igénnyel érintett tevékenységre vonatkozó, 6-9. §-ban foglalt feltételek teljesítéséről, adott tárgynegyedév vonatkozásában,

7.5. az egyes, a rendelet 6-10. alcímei szerinti tevékenységeknél előírt dokumentumok."

2. melléklet a 92/2015. (XII. 23.) FM rendelethez

"4. melléklet a 7/2015. (III. 11.) FM rendelethez

A takarmányozáshoz használt itatóvíz ivóvíz minőségének feltételei

1. Amennyiben az állattartó telepen az állatok vízellátása saját víznyerőhelyről történik, a takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az ügyfél a kifizetési kérelemhez csatolja:

1.1. az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét tartalmazó dokumentum másolatát arról, hogy az itatásra használt víz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz minőségi követelményeinek az alábbi paraméterek vonatkozásában:

1.1.1. mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,

1.1.2. kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, valamint

1.2. a nyilatkozatot arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását.

2. Amennyiben az állattartó telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az ügyfél a kifizetési kérelemhez csatolja a vízszolgáltató írásos nyilatkozatát - amely nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának idejénél - arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz minőségű."

Tartalomjegyzék