105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § (4) bekezdése tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott, a Budapest XI. kerület 4013, 4014, 4015/1, 4015/2, 4016, 4042/102, 4042/103, 4042/109, 4042/113/A, 4042/114, 4042/115, 4042/117, 4042/118, 4042/122, 4042/123, 4042/124, 4042/125, 4042/126, 4042/127, 4042/128, 4042/129, 4042/130, 4042/131, 4042/134, 4042/135, 4042/137, 4042/138, 4042/139, 4042/142, 4042/142/A, 4042/143, 4042/144, 4042/145, 4042/146, 4042/147, 4042/148, 4042/149, 4042/150, 4042/151, 4042/153, 4042/154, 4042/155, 4042/156, 4042/157, 4042/158, 4042/159, 4042/160, 4073/4 és 4074/2 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntést követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, ingatlanfejlesztésre irányuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, valamint

b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetéséhez és működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos, illetve azokhoz kapcsolódó közterületeken megvalósuló árvízvédelmi mű építéséhez, útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkák megvalósításához szükségesek.

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. §[3]

4. § (1)[4]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével - tizenöt nap.

(4)[5] Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

(5)[6]

5. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[7] E rendeletnek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 106/2019. (V. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 1. § (1) bekezdését a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások,

4. útügyi hatósági eljárások,

5. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. területrendezési hatósági eljárások,

19. erdészeti hatósági eljárások,

20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

21. azok az 1-20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

22. az 1-21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 106/2019. (V. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.05.09.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 109. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[3] Hatályon kívül helyezte a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 80. §-a. Hatálytalan 2020.03.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 242. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 77. §-a. Hatályos 2021.07.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 242. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Beiktatta a 106/2019. (V. 8.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.05.09.

Tartalomjegyzék