2016. évi CXLVI. törvény

a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

1. § A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az OKJ-ban meghatározott szakképesítésben és az ezeket megalapozó ágazati szakgimnáziumi képzésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés]

"b) nem állami fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben"

[folyhat.]

2. § Az Szt. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás nyilvános, azt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint a hivatal saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a hatóság döntését követő nyolc napon belül frissíteni kell. A hivatal a vizsgaszervezési engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek, az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek és a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak."

3. § Az Szt. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a komplex szakmai vizsgát vizsgaszervezési engedély alapján szervező intézmény

a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,

b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,

c) ismételten jogszabálysértést követ el, vagy

d) a már lebonyolított komplex szakmai vizsga eredményének megsemmisítését eredményező jogszabálysértést követ el,

a hivatal - a komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzésére jogosult szerv megkeresése alapján vagy egyébként hivatalból - az intézmény vizsgaszervezési engedélyét visszavonja, és négy évre eltiltja a szakmai vizsgaszervezési tevékenységtől. Erről a jogsértést megállapító határozatban a komplex szakmai vizsgát szervező intézményt tájékoztatni kell. A hivatal a vizsgaszervezési engedélyt visszavonó és a vizsgaszervezési tevékenységtől eltiltó határozat egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek, az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek és a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak."

4. § Az Szt. 57. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az együttműködési megállapodás a következőket tartalmazza:]

"k) nem állami fenntartású szakképző iskolával létrejött együttműködési megállapodás esetén a szakképző iskola nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a képzés megszervezésére a Kormány 84. § (5) bekezdése szerinti döntése alapján, az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzés keretében kerül sor."

5. § (1) Az Szt. 46. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"46. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, és a szakképzési feladatot ellátó hatóság"

(2) Az Szt. 46. alcíme a következő 74/A. §-sal egészül ki:

"74/A. § (1) A szakképzési feladatot ellátó hatóság

a) a megyei fejlesztési és képzési bizottságoknak a 81. § (3) bekezdése szerinti javaslatait összesíti és megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek,

b) kezeli a komplex szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást, valamint az abban szereplő, a vizsgázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat,

c) vezeti az országos szakképzési névjegyzéket.

(2) A szakképzési feladatot ellátó hatóság feladatainak ellátása során együttműködik a szakképesítésért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, a 73. § (4) bekezdésében meghatározott kutató- és fejlesztő-szolgáltató intézetekkel, a gazdasági kamarákkal és az állami szakképzési és felnőttképzési szervvel.

(3) A szakképzési feladatot ellátó hatóság az (1) bekezdés b) pontjában szereplő törzslapokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait elzártan, ötven évig más által nem hozzáférhető módon őrzi.

(4) A szakképzési feladatot ellátó hatóság az általa őrzött törzslapokat ötven év után átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott törzslapok központi nyilvántartási adatait törli.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével -közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(6) A nyilvántartás alapján az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre a szakképzési feladatot ellátó hatóság.

(7) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett szakképesítésről a (6) bekezdés alapján készült bizonyítványmásodlat kiállítására alkalmazni kell a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet bizonyítványmásodlatra vonatkozó rendelkezéseit.

(8) A jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező esetében a szakképzési feladatot ellátó hatóság kérelemre kiállítja az Europass bizonyítvány-kiegészítőt.

(9) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által elkészített szakmai vizsgatételeknek a komplex szakmai vizsgákra történő eljuttatásával kapcsolatos feladatokat a szakképzési feladatot ellátó hatóság látja el a szakképzési feladatot ellátó hatóság feladatairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint."

6. § Az Szt. 81. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A bizottságnak a szakképzést érintő (3) bekezdés szerinti, a szakképzési feladatot ellátó hatóság által összesített javaslatát az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a Kormány 84. § (5) bekezdése szerinti döntésének meghozatala céljából előkészíti, és megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek."

7. § (1) Az Szt. 84. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szakképző iskolai fenntartó a Kormány (5) bekezdés szerinti döntése alapján a döntéssel érintett tanévtől kezdődő képzés tekintetében az adott képzés kifutásáig, az ingyenes képzésben való részvétéire jogosult tanulói után jogosult költségvetési hozzájárulásra."

(2) Az Szt. 84. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A költségvetési hozzájárulást folyósító szerv, valamint a kormányhivatal hatósági ellenőrzése keretében a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével ellenőrzi az (5) bekezdésben foglalt döntés betartását."

8. § Az Szt. 88. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szakképzési feladatot ellátó hatóságot rendeletben kijelölje és a feladatait meghatározza."

9. § Az Szt.

a) 14. § (2) bekezdésében az "az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrészek helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg,

b) 14. § (4) bekezdésében az "az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrész helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében az "az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrész helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg, az "Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrész helyébe az "A szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg,

d) 15. § (2) bekezdésében az "az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrész helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg,

e) 15. § (3) bekezdésében az "az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek" szövegrész helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak" szöveg,

f) 15. § (4) bekezdésében az "Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrész helyébe az "A szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg,

g) 16. § (2) bekezdés záró szövegrészében az "az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek" szövegrész helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak" szöveg,

h) 16. § (2) bekezdés záró szövegrészében az "az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrész helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg,

i) 16. § (3) bekezdésében az "Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrész helyébe az "A szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg,

j) 45. § (5) bekezdésében az "az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrész helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg,

k) 45. § (5) bekezdésében az "az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek" szövegrészek helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak" szöveg,

l) 58. § (3) bekezdésében az "az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrész helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg,

m) 72. § (2) bekezdés g) pontjában az "az állami szakképzési és felnőttképzési szerv" szövegrész helyébe az "a szakképzési feladatot ellátó hatóság" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Szt.

a) 74. § (1) bekezdés c) és g) pontja,

b) a 74. § (3)-(6) bekezdése,

c) a 84. § (7)-(9) bekezdése,

d) a 88. § (3) bekezdés f) pontja.

2. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény módosítása

11. § (1) A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 111. § (12) bekezdés a) pontja az "1. § (7) bekezdésében, 11/A. §-ában, 15. § (4), (5) és (10) bekezdésében, 19. § (2) és (4) bekezdésében, 21. § (5) bekezdésében, valamint 23. § (6) bekezdésében" szövegrész helyett a "11/A. §-ában" szöveggel lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény

a) 96. § (2) bekezdés b) pontja, valamint

b) 111. § (7) bekezdése és (12) bekezdés b)-d) pontja.

3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-10. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére