149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című, az 1. melléklet szerinti helyszíneken megvalósuló KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekttel (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket, ideértve a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetéséhez és működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó, vizek kártétele elleni védekezést szolgáló, útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkákkal kapcsolatos azon közigazgatási hatósági ügyeket is, amelyek az 1. melléklet szerinti településeken lévő közterületeket érintik.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek

a) a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához, valamint

b) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkák megvalósításához

szükségesek.

2. §[1] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[2]

(2)[3]

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tíz nap, azonban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását tizenöt nap alatt adja ki.

(4)[4] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - 25 nap.

(5)[5] A környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás ügyintézési határidejének számításánál a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A beruházás által érintett települések

ABC
1.Projekt azonosító számaProjekt címe és tartalmaÉrintett települések
2.KEHOP-1.3.0-15-
2016-00014 azonosító
számú projekt
Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva
Programban
Vízkár-elhárítási célú és vízpótlást biztosító tározóépítés
Mederrendezés és -kotrás
Vizes élőhelyek, holtágak vízpótlása
Töltés megerősítése
Oldalműtárgyak építése, felújítása
Új mederszakaszok építése
Zárt csatorna építése
Belvízvédelmi és helyi vízkár elhárítását biztosító medrek
felújítása
Felszíni vízkészletek szétosztását, vízátvezetését biztosító
vízkormányzási rendszerek létesítése
Duzzasztók építése
Holtágak, mellékágak és egyéb vízterek vízpótlása
Szivattyús vízkivételi helyek (öntözőzsilipek) felújítása,
szivattyúállások létesítése
Adorjás
3.Baranyahidvég
4.Besence
5.Bogdása
6.Cún
7.Csányoszró
8.Drávacsehi
9.Drávacsepely
10.Drávafok
11.Drávagárdony
12.Drávaiványi
13.Drávakeresztúr
14.Drávapalkonya
15.Drávapiski
16.Drávasztára
17.Drávatamási
18.Endrőc
19.Felsőszentmárton
20.Hirics
21.Kákics
22.Kastélyosdombó
23Kémes
24.Kemse
25.Kisszentmárton
26.Kórós
27.Lakócsa
28.Luzsok
29.Markóc
30.Marócsa
31.Nagycsány
32.Okorág (Mónosokor)
33.Páprád
34.Piskó
35.Potony
36.Sámod
37.Sellye
38.Sósvertike
39.Szaporca
40.Szentborbás
41.Teklafalu
42.Tésenfa
43.Tótújfalu
44.Vajszló
45.Vejti
46.Zaláta

2. melléklet a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[6]

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. az 1-18. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 115. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 252. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. §-a. Hatálytalan 2020.03.01.

[4] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 251. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 251. §-a. Hatályos 2018.01.01. Hatályon kívül helyezni rendelte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 252. § c) pontja.

[6] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 110. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék