2016. évi CLXXXVII. törvény

zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

1. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 72. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A miniszter a szakmai irányításával összefüggő feladatai ellátása érdekében térítésmentesen és korlátlanul hozzáférhet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kezelt és üzemeltetett adatbázisokhoz."

2. § Az Inytv. 89/A. § (1) bekezdésében a "2016" szövegrész helyébe a "2017" szöveg lép.

2. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

3. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. §-a alapján művelés alól kivett területként történő átvezetésének kezdeményezéséhez mellékelni kell a hegybíró igazolását arról, hogy az ingatlanon az ültetvény kivágásra került."

3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

4. § A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.). 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A termőföld művelési ágának megváltoztatását - az erre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően - be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak, amely a bejelentés elmulasztása esetén földvédelmi bírságot szab ki."

5. § A Tfvt. 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Nem minősül a termőföld más célú hasznosításának, ha az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. §-ában foglaltak alapján a tulajdonos a zártkerti ingatlana művelési ágának zártkerti művelés alól kivett területként történő átvezetését kérelmezi az ingatlanügyi hatóságnál."

6. § A Tfvt. 16/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 9. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a zártkerti ingatlanon megvalósított engedély nélküli más célú hasznosítás miatt az ingatlanügyi hatóság az eljárást nem indítja meg vagy a folyamatban lévő eljárást megszünteti."

7. § A Tfvt. a 17/C. §-t követően a következő alcím címmel és 18. §-sal egészül ki:

"A földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

18. § (1) Az első fokon kérelemre, illetve bejelentésre induló földvédelmi eljárásért - ideértve az ingatlanügyi hatóságnak a jogszabály szerinti, a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával kapcsolatos szakhatósági közreműködését is -, valamint a földvédelmi eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az újrahasznosítási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól."

8. § A Tfvt. 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti földvédelmi bírságot a földhasználóval szemben kell kiszabni. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal, állami tulajdonban álló termőföld esetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelővel, ennek hiányában a tulajdonosi joggyakorló szervezettel (a továbbiakban együtt: tulajdonos) szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetve az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság megfizetésének a kötelezettsége a földhasználókat, illetve tulajdonosokat egyetemlegesen terheli."

9. § A Tfvt. a következő 73. §-sal egészül ki:

"73. § E törvénynek zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 9. § (2) bekezdését és 16/B. § (3) bekezdését a Módtv3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

10. § A Tfvt.

a) 1/A. §-ában az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben" szövegrész helyébe az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.)",

b) 1/B. §-ában az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény" szövegrész helyébe az "a Ket.",

c) 17/B. § (3) bekezdésében az "eredeti állapot helyreállításának függő" szövegrész helyébe az "eredeti állapot helyreállítása teljesítésének függő",

d) 24. § (5) bekezdésében a "földvédelmi bírság a tulajdonosokat" szövegrész helyébe a "földvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége a tulajdonosokat"

szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a Tfvt.

a) 4. §-a;

b) 8. § (1) bekezdésében a "földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy";

c) 8. § (2) bekezdésében az " , illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata"

szövegrész.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére