1/2016. (I. 7.) FM rendelet

a hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvényben (a továbbiakban: hegyközségi törvény) a hegybírók, a hegyközségi tanács titkára (a továbbiakban: titkár) és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára (a továbbiakban: főtitkár) tekintetében meghatározott feltételek, valamint a hegybíró, a titkár és a főtitkár tevékenységének ellenőrzésére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti országos hatósági ellenőrzési tervet (a továbbiakban: ellenőrzési terv) készít.

(2)[2] Az ellenőrzési tervet a miniszter a 2016. évben elvégzendő ellenőrzésre vonatkozóan 2016. január 30-ig, az azt követő években az ellenőrzés által lefedett naptári évet megelőző év november 15-ig megküldi a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) részére.

2. § Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell legalább

a) a hegyközségi törvény 40. § (3) bekezdésében és (7)-(12) bekezdésében, valamint 43. §-ában foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzését,

b) a hegybírók munkájával kapcsolatos panaszok főtitkár által történő kezelésének ellenőrzését, valamint

c) a hegybíró és a főtitkár által végzett közigazgatási feladatok jogszabályi megfelelőségére irányuló vizsgálatokat.

3. § (1) Az ellenőrzéseket minden évben március 1-31. között kell lefolytatni az előző naptári évben végzett tevékenységek tekintetében.

(2) Az ellenőrzés során külön kell vizsgálni a törvényességi ellenőrzések és a 2. § alapján elvégzett ellenőrzésekkel összefüggésben megfogalmazott javaslatok teljesülését.

4. §[3] Az ellenőrzésről szóló jelentést a megyei kormányhivatal minden év április 30-ig megküldi a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnökének és a miniszternek.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 33. § a) pontja. Hatályos 2020.09.28.

[2] Módosította a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 33. § b) pontja. Hatályos 2020.09.28.

[3] Módosította a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 33. § c) pontja. Hatályos 2020.09.28.