Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

38/2022. (II. 11.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

2021. évi CXXX. törvény (különösen: 12. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 3. §)

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (1) bekezdés f) pont fa) alpont, fc) alpont, 2. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, 22. § (4), (5), (6) bekezdés)

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (1) bekezdés h) pont, 2. §)

Egyes veszélyhelyzeti I. normák:

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (különösen: 6. § (1) bekezdés)

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (különösen: 9. §)

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (különösen: 4. § a) pont)

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 2. pontjában, továbbá 281. § (5) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 4. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és a 34. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 1. pontjában és 281. § (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 2. pontjában és (5) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6-15., továbbá 17-19. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (5) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21-22., továbbá a 35. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. és 31-33. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24-30. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 64. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1-7., (4) bekezdés 1. és (5) bekezdés 2., továbbá (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati szerven a polgármestert, a főpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, a jegyzőt, valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjét kell érteni.

(2) E rendelet alkalmazásában polgármester alatt a főpolgármestert és a megyei közgyűlés elnökét, jegyző alatt a főjegyzőt is érteni kell.

(3) E rendelet alkalmazásában központi kormányzati igazgatási szervek területi szerve alatt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 2. § (2) bekezdésben meghatározott szerv területi szervét kell érteni.

(4) E rendelet alkalmazásában funkcionális feladatokon az alábbiakban felsorolt igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló - nem szakmai feladatellátáshoz kötődő - belső igazgatási feladatokat kell érteni:

a) humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási,

b) költségvetési és gazdálkodási,

c) pénzügyi és számviteli,

d) üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási,

e) beszerzési,

f) szabályozási és iratkezelési,

g) ellenőrzési,

h) koordinációs,

i) jogi (perképviseleti),

j) saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási,

k) kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló

feladatok.

(5) E rendelet alkalmazásában, a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek továbbképzéséhez és előírható képzési és továbbképzési kötelezettségeihez kapcsolódóan

1.[1] belső továbbképzés: az olyan szakmai továbbképzés, amely a megrendelő kormányzati igazgatási szerv számára speciális intézményi vagy álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges ismereteket, illetve képességeket közvetít;

2. egyéni továbbképzési terv: a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló tárgyévre meghatározott továbbképzési kötelezettségeinek és egyéni fejlesztési igényeinek teljesítését biztosító képzési terv;

3. kötelező továbbképzés: a kormányzati igazgatási szerv, a Kormány által elrendelt kötelező képzések, melyek közszolgálati, valamint belső továbbképzésekkel teljesíthetőek;

4. közszolgálati továbbképzési program: általános közigazgatási, idegen nyelvi, szakmai és vezetői ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló továbbképzés, amelyek fejlesztéséről és megvalósításáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) gondoskodik;

5. minőségirányítási szabályzat: a továbbképzés minőségirányítási szempontból történő vezetésére és szabályozására szolgáló szabályzat, amely tartalmazza a kötelező továbbképzések tervezésének, fejlesztésének, szervezésének, végrehajtásának, minősítésének és ellenőrzésének eljárásait;

6.[2] személyügyi központ: a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ;

7. tanulmányi pont: a kormánytisztviselő által teljesített továbbképzés mértékegysége;

8. továbbképzés: a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló alkalmazásához megkívánt iskolai alapképzettségen (szakképzettségen) kívüli minden további iskolai rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzés, átképzés, vezetőképzés, szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló képzés, szakmai tájékoztató;

9. továbbképzési program fejlesztése: a továbbképzési programokban felhasznált szakanyagok létrehozása, a képzés során alkalmazott oktatásmódszertan, a képzések követelményrendszerének megfelelő tanmenet és a képzésekben felhasznált tananyagok, oktatási segédanyagok fejlesztése;

10. továbbképzési programminősítés: a továbbképzési programok megfelelőségének vizsgálata a minőségirányítási szabályzat és a szakmai követelményrendszer feltételei alapján;

11. szakmai tájékoztató: számonkéréssel záruló, az irányítás, felügyelet operatív eszközeként szervezett, a szakmai, felügyeleti munka ellátásához kapcsolódó szakmai, jogi, módszertani, egyszerűsített eljárásban minősített továbbképzés;

12. vezető: a Kit. 3. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személy;

13.[3]

14.[4]

15.[5]

16. utazási költség: a kormányhivatalok kormánytisztviselői lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint az oktatási esemény helyszíne között - a képzésen, vizsgán történő részvétel céljából - helyközi (távolsági) utazással az oktatási eseményre utazás és hazautazás díja.

(6)[6] E rendelet alkalmazásában módszertani támogatás: a szakmai irányító miniszter által a fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes joggyakorlásának és a feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében kiadott szakmai iránymutatás, állásfoglalás, módszertani útmutató, ajánlás, továbbá egyéb szakmai anyag, valamint szakmai értekezlet és tájékoztató.

2. Illetékességi és hatásköri szabályok, a járási illetékesség módosítása

2. § (1) A megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére terjed ki.

(2) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

(3) A térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a térségi fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(4) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit - a fővárosi kerületek kivételével - az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

(5) Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja.

(6)[7]

3. § (1) A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda - ha jogszabály kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

(2)[8] Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely a járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a főispán által a kormányhivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes.

(3)[9] A Budapest Főváros Kormányhivatala által működtetett okmányiroda - ha jogszabály kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

3/A. §[10] (1)[11] Az eljáró hatóság egészeként a felügyeleti szerv által kizárt kormányhivatal helyett az 1/A. mellékletben meghatározott másik kormányhivatal jár el.

(2)[12] Az eljáró hatóság egészeként a felügyeleti szerv által kizárt járási hivatal helyett az 1/B. mellékletben meghatározott másik járási hivatal jár el.

(3)[13] Ha az 1/A., illetve 1/B. mellékletben meghatározott kormányhivatal, illetve járási hivatal nem járhat el hatóságként, vagy a felügyeleti szerv által kizárt hatóság feladat- és hatáskörét jogszabály alapján nem látja el, az eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kijelölt hatóság jár el.

4. § (1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatával kezdeményezi a településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen a kezdeményezés, ha ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak.

(2)[14] A fővárosi és megyei kormányhivatal főispánja a képviselő-testületi határozatot - a település besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslata esetén a képviselő-testület által indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének a csatolásával - küldi meg a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(3) A miniszter a javaslatát az általános önkormányzati választások évében április 30-ig nyújtja be a Kormány számára, valamennyi, az adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében. A Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történő átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására az általános önkormányzati választások napjával kerülhet sor.

3. A fővárosi és megyei kormányhivatal irányítása

5. § (1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására a minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatali feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszerekre vonatkozóan a közigazgatás-fejlesztésért felelős minisztert jelöli ki

a) az informatikai rendszerekkel szembeni követelmények meghatározására a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter és az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével, valamint

b) a Miniszterelnökség, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok által indított projektek keretében megvalósuló informatikai alkalmazásfejlesztések irányítására.

6. §[15] (1) A szakmai irányító miniszter a Kit. 40. § (2) bekezdése szerinti közreműködési jogosultságának gyakorlása során együttműködik a miniszterrel.

(2) A szakmai irányító miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott ügyekért való felelőssége keretében írásban tájékoztatja a minisztert

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő szakmai tervekről és a megvalósítás szervezeti és költségvetési feltételeire vonatkozó javaslatairól,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok költségvetését érintő, az éves költségvetési tervezés során nem érvényesített feladatokról,

c) a 29. § (1) bekezdés szerinti országos hatósági tervről és a végrehajtás tervezett költségéről,

d) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által használt informatikai rendszerek üzemeltetését és fejlesztését érintő változásokról.

(3)[16] A szakmai irányító miniszter módszertani támogatást biztosít a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára, amelyet a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett küld meg a főispánnak.

(4) A szakmai irányító miniszter előzetesen tájékoztatja a minisztert, ha a (3) bekezdés szerinti módszertani támogatás, vagy a fővárosi és megyei kormányhivataloktól történő adatkérés az 1. § (4) bekezdés szerinti funkcionális feladatokkal összefügg.

(5) A miniszter módszertani útmutatóban határozhatja meg a szakmai irányító miniszterek és a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kapcsolattartás részletes szabályait.

(6) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a szakmai irányító miniszter jogosult az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha a döntés a fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

7. § (1) A kormányablakok működésének szakmai irányítását a miniszter - az informatikai vonatkozású kérdéskörökben az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével - látja el.

(2) A miniszter szakmai irányítást gyakorol a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenysége felett, amelynek keretében ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.

8. § (1) A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és a szakmai munkával összefüggő, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a szakmai irányító miniszter, valamint az általa kijelölt szerv látja el, és viseli az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A biztonsági okmányokon a fővárosi és megyei kormányhivatal, járási hivatal nevét fel kell tüntetni.

(2) A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és Ákr. szerinti hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosító, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat a miniszter látja el.

(3) A (2) bekezdés szerinti azonos jogosultságokat biztosító biztonsági okmányok kibocsátásáról a miniszteren kívül más nem rendelkezhet.

9. § A miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával kezdeményezi és ellenőrzi

a) a közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásának területi összehangolását, valamint

b) a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati feladatok területi összehangolását.

9/A. §[17] A miniszter a 9. § b) pontja szerinti feladatát, valamint a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feladatát a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el.

9/B. §[18] A miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatásának irányításával összefüggésben ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi politikáját, amely különösen az alábbiakra terjed ki:

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok közszolgálati alapnyilvántartásában lévő adatok megismerése,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok álláshelyeinek álláshely nyilvántartó rendszerben történő nyomon követése.

4. A fővárosi és megyei kormányhivataloknál a munkáltatói jogok gyakorlása

10. § (1)[19] A főispán szabadsága tekintetében a Kit. szerinti munkáltatói jogköröket a miniszter által kijelölt politikai felsővezető gyakorolja.

(2)[20] A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a főispán gyakorolja. A fővárosi és megyei kormányhivatalnál szolgálatot teljesítő katonák, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai, illetve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába tartozó, de a fővárosi és megyei kormányhivatalnál munkát végző kormánytisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályait jogszabály határozza meg.

(3)[21] A járási hivatal kormánytisztviselői felett a munkáltatói jogokat - a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselőjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető tájékoztatja a főispánt, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek, illetve nem kerülhet felmentésre.

(4) A főispán gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében[22]

a) a munkaidő-beosztás meghatározására,

b) a rendkívüli munkaidő elrendelésére,

c) a feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás megadására

vonatkozó munkáltatói jogokat.

(5)[23] A főispán a járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében a (4) bekezdésben meghatározott munkáltatói jogokat célhoz kötötten, meghatározott esemény bekövetkezte esetén, továbbá a szakkérdések elbírálásával összefüggő feladatok hatékony ellátása érdekében gyakorolhatja. A főispán az érintett hivatalvezetőket írásban tájékoztatja az általa elrendelt intézkedésekről. Ha az intézkedés elrendelése okafogyottá válik, a főispán haladéktalanul írásban visszavonja a döntését.

(6)[24] A (3) bekezdésben foglaltakat a járási hivatal munkavállalójára megfelelően alkalmazni kell.

(7)[25] Ha a (3) bekezdés szerinti munkáltatói jogok gyakorlása a személyi juttatások előirányzatát érinti, a járási hivatalvezető a munkáltatói jogokat a főispán egyetértésével gyakorolja.

(8)[26] A főispán az ellátandó feladatok jellege és a helyi munkaerőpiac helyzetének figyelembevételével szabályzatban állapítja meg a kormányhivatal álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeit[27]

a) a jogszabályban előírt szakmai és képesítési feltételek,

b) az álláshelyen ellátandó feladatok szakszerű és hatékony ellátásának biztosítása, valamint

c) a miniszter által kiadott módszertani iránymutatás

figyelembevételével.

5. A kormányhivatal kormánytisztviselőjének az előmeneteli fokozathoz szükséges kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő megállapítása, az előmeneteli kötelezettség teljesítése, valamint a területi kormányzati igazgatási szerv álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeinek biztosítása

11. §[28]

6. A kormányhivatali tisztviselő továbbképzési kötelezettsége

12. § (1) A kormányhivatali kormánytisztviselő a továbbképzési kötelezettségét

a) a kormánytisztviselőt foglalkoztató területi kormányzati igazgatási szerv, valamint

b) a Kormány

által előírt továbbképzéssel teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott továbbképzések közszolgálati, valamint belső továbbképzések lehetnek. A belső továbbképzések aránya legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-a lehet.

(3) A közszolgálati továbbképzési programok fejlesztéséről és megvalósításáról az Egyetem gondoskodik.

(4) A területi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzések

a) saját vagy más kormányzati igazgatási szerv, illetve a szervezetrendszert kiszolgáló belső képzőintézmény által nyilvántartásba vett belső továbbképzés lebonyolításával,

b)[29] képzési szolgáltatással

biztosíthatók.

(5)[30] A területi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzés a területi kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint jóváhagyott programokból állhat.

(6) A belső továbbképzési programok jóváhagyására vonatkozó eljárásrendet a területi kormányzati igazgatási szerv dolgozza ki.

(7) A jóváhagyás során vizsgálni szükséges a belső továbbképzési program

a) tartalmát,

b) célját, célcsoportját,

c) révén megszerezhető kompetenciákat,

d) típusát,

e) során teljesítendő óraszámot és a teljesítendő óraszám mennyiségétől függően megállapított tanulmányi pont számításának módját,

f) során alkalmazott számonkérés módját.

(8)[31] A jóváhagyási eljárásban részt vevő hivatali szervezeti egységeket a területi kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzata határozza meg.

(9) A területi kormányzati igazgatási szerv a belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében a belső továbbképzésekről nyilvántartást vezet.

13. § (1) A kormányhivatali kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.

(2) A részmunkaidőben foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettségét arányosan kell megállapítani.

(3) Ha a továbbképzésre kötelezett kormányhivatali kormánytisztviselő a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási díj igénybevétele miatt vagy egyéb okból három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vagy táppénzellátást vesz igénybe, vagy tartós külszolgálatot teljesít, a továbbképzési kötelezettséget időarányosan kell teljesíteni.

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a kormánytisztviselőnek biztosítani a továbbképzési tervvel összhangban - különösen a személyes jelenlétet igénylő - továbbképzésben való részvétel feltételeit.

(5)[32] A kormányhivatali kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége megszűnik, ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra.

7.[33]

14. §[34]

8.[35]

15. §[36]

9. A minőségirányítási rendszer

16. § (1)[37] Az Egyetem a minősített továbbképzési programok szakmai és tartalmi megfelelőségének biztosítása érdekében minőségirányítási rendszert működtet. A minősített továbbképzési programok minőségirányítási folyamatairól a miniszter a személyügyi központ vezetőjével közösen kiadja a kormányhivatalok kormánytisztviselői továbbképzésének egységes minőségirányítási szabályzatát. A szabályzat kiadására az Egyetemnek a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerint meghatározott Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) által véleményezett javaslata alapján kerül sor.

(2) A minősített továbbképzési programok teljesítésének mérése tanulmányi pontokkal történik.

(3) A kormányhivatali kormánytisztviselő által teljesített továbbképzésekről a továbbképzést megvalósító szerv tanúsítványt állít ki a minőségirányítási szabályzatban meghatározott tartalommal.

10. A továbbképzés tervezése

17. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló továbbképzése tervszerűen, egyéni továbbképzési tervek alapján történik.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévben meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítését évente tanulmányi pontokkal tárgyév február 28-áig határozza meg.

(3) Az egyéni továbbképzési tervek elkészítéséről a tárgyév február 28-áig a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik. Az egyéni továbbképzési terv tartalmazza a közszolgálati és belső továbbképzéseket.

(4) Az éves továbbképzési tervet a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévben felmerülő továbbképzési igények alapján módosíthatja.

18. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyéni továbbképzési tervek összesítésével készíti el a kormányzati igazgatási szerv éves továbbképzési tervét (a továbbiakban: intézményi továbbképzési terv), amelyet tárgyév március 15-éig megküld az Egyetem részére.

(2) Az intézményi továbbképzési terveket az Egyetem tárgyév március 31-éig országos szinten összesíti (a továbbiakban: országos továbbképzési terv).

(3)[38] A területi kormányzati igazgatási szerv a szervezeti továbbképzési terv végrehajtásáról tájékoztatót készít, amelyet a tárgyévet követő év március 15-éig megküld az Egyetem részére. A tájékoztató alapján az Egyetem a tárgyévet követő év április 30-áig a személyügyi központ vezetőjének, valamint a miniszternek jelentést készít a megvalósított továbbképzésekről, valamint a felhasznált pénzügyi forrásokról.

(4) Az Egyetem kialakítja és működteti a továbbképzésekkel összefüggő tervkészítési feladatok ellátását támogató informatikai alkalmazást, valamint kidolgozza a tervkészítéshez és az értékeléshez szükséges módszertani ajánlásokat.

11. A továbbképzés ágazati irányítása

19. § (1) A kormányhivatalok kormánytisztviselői képzésének és továbbképzésének ágazati irányítása a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter feladata.

(2) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter irányítási és felügyeleti jogkörében különösen

a) irányítja a továbbképzés intézményrendszerét, felügyeli a továbbképzés minőségirányítási rendszerét;

b) felügyeli az Egyetem továbbképzés tervezésével összefüggő feladatainak végrehajtását;

c) felügyeli - az Egyetem bevonásával - a kormányzati igazgatási szervek éves továbbképzési tervezését, valamint a tervek végrehajtását;

d)[39] a személyügyi központ vezetőjével közösen jóváhagyja a 18. § (3) bekezdésében meghatározott jelentést.

12. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása

20. § (1) A közszolgálati továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a kormányzati igazgatási szerv biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés, a közigazgatási szakvizsgák, valamint a Kormány által előírt továbbképzés költségeit a területi kormányzati igazgatási szerv az Egyetemnek a közszolgálati, illetve a Kormány által előírt továbbképzésre kötelezett foglalkoztatotti létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként (a továbbiakban: normatív hozzájárulás) fizeti meg. A normatív hozzájárulás alapja a költségvetési törvényben a Kttv. tekintetében meghatározott illetményalap 73%-a, amelyet a kormányzati igazgatási szerv két egyenlő részletben minden év január 31-éig, illetve június 30-áig a területi kormányzati igazgatási szervnél tárgyévben közszolgálati továbbképzésre, illetve Kormány által előírt továbbképzésre kötelezett kormányzati szolgálati jogviszonyban állók létszámának alapulvételével fizet meg az Egyetem részére. Az Egyetem a kormányzati igazgatási szerv részére igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetéséről.

(3) Ha a területi kormányzati igazgatási szerv a normatív hozzájárulást megfizeti, azonban a kormánytisztviselő nem vesz részt a továbbképzésben, az Egyetem utólag nem számol el a fel nem használt normatív hozzájárulás összegével, a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel.

(4) A területi kormányzati igazgatási szerv személyében bekövetkező jogutódlás vagy a Kit. 114. § (10) bekezdésében meghatározott jogviszonyváltás esetében a jogutód munkáltató szerv a tárgyévre vonatkozó normatív hozzájárulás időarányos részét megfizeti a jogelőd részére.

(5) A (4) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni a Kit. 104. § (9) és (10) bekezdése esetén is, azzal, hogy a fogadó, illetve az új jogviszony szerinti kormányzati igazgatási szerv fizeti meg a tárgyévre vonatkozó normatív hozzájárulás időarányos részét azon kormányzati igazgatási szerv részére, amely a kormánytisztviselőt a kinevezés módosítását vagy a jogviszony megszűnését megelőzően foglalkoztatta.

(6) Ha a kormányzati igazgatási szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő után a kormányzati igazgatási szerv a normatív hozzájárulást időarányosan fizeti meg az Egyetem részére a tárgyév végéig.

(7) A kormányhivatali kormánytisztviselő közszolgálati továbbképzési kötelezettségeinek teljesítésére felhasznált költség kizárólag a programjegyzéken szereplő programok útján használható fel.

13. A kormányhivatalok fogyatékossággal élő kormánytisztviselőinek védelme

21. § (1) A Kit. 267. § (1) bekezdése alapján meghatározott közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú képzésben résztvevő fogyatékossággal élő kormánytisztviselőkre a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 20. alcímének rendelkezéseit az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A képzés, továbbképzés szervezéséért felelős intézmény a fogyatékossággal élő kormánytisztviselők kérelmére, a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján köteles az alábbi kedvezmények biztosítására:

a) a fogyatékossághoz igazodó, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító tananyagok rendelkezésre bocsátása;

b) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél legalább 30%-kal hosszabb felkészülési idő megállapítása;

c) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, mely a fogyatékosság típusához igazodva kiegészülhet hallgatói igény esetén

ca) hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében szóbeli vizsgáztatás során jelnyelvi vagy orális tolmács biztosításával,

cb) látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használatával,

cc) beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) hallgató esetében a számonkérések során speciális technikai eszközök használatával.

(3) A hallgató kérelmére - indokolt esetben a fogyatékosságot igazoló szakvélemény alapján - a képzés szervezéséért felelős intézmény a (2) bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.

14. A képzés, továbbképzés, átképzés költségtípusai

22. § (1) A kormányhivatalok kormánytisztviselői számára a munkáltatói jogkör gyakorlója által kötelezően előírt képzés, továbbképzés, átképzés elismert költségtípusai:

a) a képzési díj,

b) a tananyagköltség,

c) az utazási költség,

d) a szállásköltség.

(2) A képzési díjat és a tananyagköltséget a képzés szervezéséért felelős intézmény határozza meg és a képzés első oktatási napját megelőző kilencven nappal honlapján közzéteszi.

15. Képzési megállapodás

23. §[40]

16. A kormányablak-ügyintézői képzés és vizsga

24. § (1) A kormányablak-ügyintézői képzésre és a kormányablak-ügyintézői vizsgára a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek továbbképzési rendszerén belül kerül sor.

(2) A kormányablak-ügyintézői képzés

a) közszolgálati továbbképzési részből, valamint

b) belső továbbképzésből (a továbbiakban: Munkába Illesztő Képzés)

áll.

(3) A kormányablak-ügyintézői képzés és a kormányablak-ügyintézői vizsga tekintetében a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakmai iránymutatást nyújt, különösen a

a) tananyagfejlesztés,

b) képzésszervezés,

c) vizsgalebonyolítás

tekintetében.

(4) A kormányablak-ügyintézői képzés

a) közszolgálati továbbképzési részének megszervezéséért az Egyetem,

b) Munkába Illesztő Képzés részének lebonyolításáért a fővárosi és megyei kormányhivatal

felel.

(5) A kormányablak-ügyintézői képzés sikeres teljesítését követően a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a 2. melléklet szerinti adattartalommal bizonyítványt állít ki.

(6) A kormányablak-ügyintézői képzés és vizsga részletes követelmény- és szabályrendszerét a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter adja ki.

25. § (1)[41] Ha a kormánytisztviselő számára kinevezésekor, vagy kinevezése módosításakor álláshelyen ellátandó feladatként kormányablak, vagy okmányirodai feladat került meghatározásra, kormányablak-ügyintézői vizsgát kell tennie.

(2)[42] A kormányablak-ügyintézői vizsgát - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kinevezéstől vagy a kinevezés módosításától számított egy éven belül kell teljesíteni.

(3)[43] Ha a (2) bekezdés szerinti határidő a kormányablak-ügyintézői képzés indulásának hiánya miatt nem teljesíthető, a kormányablak-ügyintézői vizsgát a képzés indulásától számított egy éven belül kell teljesíteni.

(4)[44] Ha a kormánytisztviselő a kormányablak-ügyintézői vizsgát a (2) és (3) bekezdésben foglalt határidőben nem teljesíti, álláshelyi feladatként kormányablak vagy okmányirodai feladatot nem láthat el.

(5) A kormányablak-ügyintézői vizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy keresőképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó kiküldetés időtartama.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti képzési kötelezettség alól mentesülnek azon kormánytisztviselők, akik 2016 szeptembere előtt a kormányablak-ügyintézői képesítés megszerzésére az Egyetem által

a) a felsőfokú végzettséggel rendelkező kormányhivatalok kormánytisztviselői részére indított, két féléves szakirányú továbbképzést sikeresen teljesítették,

b) a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező kormányhivatalok kormánytisztviselői részére indított, az a) pont szerinti szakirányú továbbképzéssel megegyező időtartamú közszolgálati továbbképzést sikeresen teljesítették.

(7)[45] A kormányablak-ügyintézői képzés és a kormányablak-ügyintézői vizsga esetében nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdésében foglaltakat.

17. A vezetőképzés

26. § (1) A vezetőképzésre az e rendelet szabályait kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2) A vezetőképzés vezetői utánpótlás képzéséből, a vezető rendszeres továbbképzéséből és a vezető magas szintű kiválósági képzéséből áll.

(3)[46] A vezetőképzés programjait a továbbképzési programkínálaton belül az Egyetem fejleszti és működteti. A vezetőképzési programok megvalósítására az Egyetem jogosult. A vezetőképzésben alkalmazott programot, a minősítést követően, a KTK felveszi a minősített programjegyzékre.

(4) A vezetőképzésben teljesítendő programot fel kell tüntetni a vezető egyéni továbbképzési tervében.

18. Az átképzés

27. § Az átképzés keretében a területi kormányzati igazgatási szerv másik álláshelyhez rendelt feladatok, illetve a betöltött álláshely feladatainak hatékonyabb ellátását biztosító iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges továbbképzést lehetővé teszi.

19. A szakmai tájékoztató

28. § Szakmai tájékoztatót a területi kormányzati igazgatási szerv, illetve a területi kormányzati igazgatási szerv felkérésére az Egyetem szervezhet, illetve bonyolíthat le. Igény esetén a szakmai tájékoztatón való részvételt - a képzési kapacitásoktól függően - bármelyik területi kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselője számára biztosítani kell.

20. A hatósági ellenőrzési terv és az összevont ellenőrzés

29. § (1) A szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít az irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszterek által kiadott országos hatósági ellenőrzési tervek alapján készíti el hatósági ellenőrzési terveit az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzési jelentést készít és megküldi a szakmai irányító miniszternek az ellenőrzési időszakot követő 30. napig.

(4) A szakmai irányító miniszter az ellenőrzési időszakot követő 60. napig a beérkezett ellenőrzési jelentések alapján elkészíti a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és hatásköri bontásban, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszter által készített beszámoló közzétételével tesz eleget ellenőrzésijelentés-közzétételi kötelezettségének.

(6) A szakmai irányító miniszter az ellenőrzésről készített beszámolót a közzétételét követő 30 napon belül véleménynyilvánítás céljából megküldi a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak.

30. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal összevonja azon feladat- és hatáskörébe tartozó ellenőrzéseket, amelyek tekintetében - az ellenőrzés helyének és időpontjának összehangolhatóságára figyelemmel - az együttes eljárás lehetséges.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti összevont ellenőrzésekről előzetesen, naptári évre vonatkozóan éves összevont ellenőrzési tervet készít.

(3)[47] Az éves összevont ellenőrzési tervet a főispán a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig hagyja jóvá, és ezzel egyidejűleg megküldi a miniszter részére.

21. A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése

31. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalra irányuló ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat a 3. melléklet határozza meg.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében átfogó ellenőrzés lefolytatására is sor kerülhet.

(3) A miniszter a szakmai irányító miniszter által irányított feladatok tekintetében az ellenőrzést a szakmai irányító miniszter közreműködésével látja el.

(4) A szakmai irányító miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatal általa irányított feladatai tekintetében az ellenőrzést a miniszter előzetes jóváhagyásával és közreműködésével látja el.

22. A főispán feladatai[48]

32. § A főispán[49]

a) vezeti a fővárosi és megyei kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat,

b) biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok szakmai feladatellátásának feltételeit,

c) elkészíti és a miniszter részére megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát,

d) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről,

e)[50]

33. § (1)[51] A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) intézését a kormányrendeletben kijelölt főispán figyelemmel kíséri.

(2) A kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt főispán[52]

a) kapcsolatot tart a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel, valamint annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;

b) - a személyes és különleges adatok kivételével - adatot, tájékoztatást kérhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervétől;

c) eseti egyeztetést kezdeményezhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervekkel, illetve azok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;

d) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek, valamint a kormányhivatal részvételével munkacsoportot hozhat létre;

e) intézkedést javasolhat a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervénél;

f) a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenőrzés során feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok együttműködése kereteinek kialakítására vonatkozóan a kiemelt jelentőségű ügyben javaslatot tehet;

g) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv felügyeleti szervének felügyeleti eljárását kezdeményezheti;

h) - a 40. §-ban foglalt ellenőrzési jogkörtől eltérően - kezdeményezésére a kiemelt jelentőségű ügyben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél az irányító, szakmai irányító és felügyeleti szerv vezetője soron kívül törvényességi és hatékonysági ellenőrzést folytat le a kiemelt jelentőségű ügy tekintetében;

i) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervet egyedi vagy rendszeres jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti - a (4) bekezdésben foglalttól eltérő határidővel -;

j) a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeknek a kiemelt jelentőségű ügy intézése során történő megszegésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet; valamint

k) további, a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben meghatározott, a kiemelt jelentőségű ügy intézésével kapcsolatos feladatot láthat el.

(3)[53] A (2) bekezdés b), c), e)-h) és j) pontja szerinti megkereséssel érintett szerv a megkeresést érdemben megvizsgálja, és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban tájékoztatja a főispánt.

(4)[54] A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv hetente tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt főispánt a kiemelt jelentőségű ügy állásáról.

(5)[55] A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv a főispán (2) bekezdés szerinti intézkedésére okot adó körülmény észlelése esetén haladéktalanul írásbeli jelzéssel él a kormányrendeletben kijelölt főispán felé. A főispán a jelzést nyolc napon belül kivizsgálja, és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról írásban tájékoztatja a jelzéssel élő szervet.

(6) A kormányrendeletben kijelölt főispán[56]

a)[57] minden naptári negyedévet követő hónap 15. munkanapjáig tájékoztatja a miniszter útján a Kormány tagjait a kiemelt jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről;

b) szükség esetén kezdeményezi a miniszter intézkedését;

c) a Kormány döntését igénylő kérdésben előterjesztést készít a Kormány részére a miniszter útján; továbbá

d)[58] minden hónap 5. munkanapjáig tájékoztatja a minisztert a kiemelt jelentőségű ügy állásáról, valamint intézkedéseiről.

(7)[59] A (2) bekezdésben meghatározott hatásköröket a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt főispán nem gyakorolhatja az önálló szabályozó szervek, a Magyar Nemzeti Bank, az autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében.

(8)[60] A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás státuszáról, tényleges megvalósulásáról, az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletekben megjelölt beruházó az üzleti titok sérelme nélkül a kormányrendeletben kijelölt főispánt kérésre tájékoztatja. A beruházó kijelölt kapcsolattartó útján biztosítja a megfelelő tájékoztatást.

(9)[61] A kapcsolattartót a beruházó a beruházásra vonatkozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül jelöli ki, és a személyéről tájékoztatja a főispánt.

34. § (1)[62] A főispán minden év február 28. napjáig a fővárosi és megyei kormányhivatal előző évi tevékenységéről, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kérdésekről szóló összegző beszámolót készít, amelyet megküld a miniszter részére.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal beszámolójának tartalmaznia kell különösen:

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok intézményi munkatervében foglaltak teljesülését,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális működésére vonatkozó adatokat, különös tekintettel a humánerőforrást, az ingatlanállományt, a gépjárműveket, a közbeszerzéseket, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal saját szervi működését szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási adatokat,

c) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok végrehajtásának helyzetét,

d) a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait,

e) a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok általános tevékenységét, különös tekintettel a hatósági tevékenységére, az összevont ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésének tapasztalataira, valamint a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalataira,

f) a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal kormányablakainak, továbbá más ügyfélszolgálatainak működési tapasztalatait,

g) a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés tapasztalatait, valamint

h) egyéb, a miniszter által meghatározott szempontokat.

23. A hivatalvezető feladatai

35. § A hivatalvezető

a) vezeti a járási hivatalt,

b) gyakorolja a járási hivatal feladat- és hatásköreit,

c)[63] gondoskodik - a főispán által meghatározott keretek és feltételek között - a járási hivatal szakmai feladatellátásáról,

d)[64] gondoskodik a főispán által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről,

e) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

24. A fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok feladatai

36. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesz a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el.

37. § (1)[65] A járási hivatal a főispán irányítása mellett közreműködik a 36. §-ban meghatározott feladatok ellátásában.

(2) A járási hivatal a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat.

(3) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során

a) tájékoztatást kérhet illetékességi területén a települési, nemzetiségi önkormányzatoktól, az önkormányzatok társulásától, valamint a hatóságoktól,

b) egyeztetést kezdeményezhet a közfoglalkoztatás elősegítése érdekében az a) pontban meghatározott szervekkel.

(4) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a (3) bekezdés a) pontjában felsorolt szerveknek utasítást nem adhat, köteles azonban jelezni a hatáskörrel rendelkező szerveknek, ha közfoglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságot vagy jogszabálysértést észlel.

38. § (1) A Kormány az egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlására a járási hivatalt az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területen kijelöli.

(2) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre a 4. mellékletben megjelölt jogszabálysértések ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására terjed ki.

(3) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre nem érinti az ugyanazon jogszabálysértés ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására más jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét.

(4) A járási hivatalnak az egyszerűsített hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértés jogkövetkezményének alkalmazására irányuló eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap.

25. Koordináció

39. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a Kit. 42. § (3) bekezdésében meghatározott koordinációs jogkörében ellátott koordinációs feladat- és hatáskörében különösen

a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról,

b)[66] a személyügyi központ vezetője által meghatározottak szerint közreműködik a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az e-közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében,

d) kezdeményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez, valamint

e) gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elősegíti annak naprakész működését.

26. Ellenőrzés

40. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a Kit. 42. § (4) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében ellátott ellenőrzési feladat- és hatáskörében

a) ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek a kormánytisztviselői és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, illetve jogszabályban meghatározottak szerint kormányzati szolgálati ellenőrzést végez,

b) ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében az Ákr. megfelelő alkalmazását,

c) ellenőrzi - az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását,

d) az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei infokommunikációs rendszereinek üzemeltetését, az üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, a megfelelő személyi és szakmai feltételek meglétét, valamint az informatikai üzemeltetés kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való megfelelőségét,

e) gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről,

f) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől e feladata tekintetében határidő tűzésével adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - betekinteni.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti szervet, illetve az ágazati minisztert, szükség esetén - különösen, ha jogszabálysértést tapasztal - kezdeményezi intézkedését, gyakorolja a 61. §-ban meghatározott jogait.

(4) A miniszter gondoskodik az ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának egységes rendjéről.

(5) A miniszter - a rendészetért felelős miniszter minden év december 1-ig tett javaslata alapján - a következő évre vonatkozóan minden év december 31-ig ellenőrzési tervet ad ki a jogorvoslattal nem érintett, azon jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek felülvizsgálata érdekében, amelyekben nincs ellenérdekű fél.

41. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzati szervek tekintetében

a) jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez,

b) ellenőrzi - az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - az ügyiratkezelésről, továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását,

c) ellenőrzi az Ákr. megfelelő alkalmazását.

42. § A fővárosi és megyei kormányhivatal - a miniszter irányításával - ellenőrzi a járási hivatalok tevékenységében az Ákr. megfelelő alkalmazását.

27. Véleményezési jogkör

43. § (1)[67] A főispán a Kit. 45. §-ában meghatározott véleményét megküldi a miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek, valamint az érintett szerv tevékenységének szakmai irányítását ellátó, a Kormánynak alárendelt szerv vezetőjének és az érintett területi államigazgatási szerv vezetőjének.

(2) A vélemény kikérésének elmulasztása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal jelzéssel él a miniszter felé, aki a kérdésben egyeztetést kezdeményezhet.

28. Hatósági feladatok

44. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult

a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni,

b) a polgármesteri hivatalnál, a közös önkormányzati hivatalnál, a megyei közgyűlés hivatalánál, a főpolgármesteri hivatalnál, a hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során feltárt vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén gyakorolja a 61. §-ban meghatározott jogait.

44/A. §[68] (1) A kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője.

(2) A helyi önkormányzat jegyzője, főjegyzője államigazgatási hatáskörébe tartozó döntése tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a fellebbezés elbírálására.

29. Képzés, továbbképzés

45. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a képzési, továbbképzési feladatai körében

a) éves terv alapján szervezi a fővárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését,

b) gondoskodik a közigazgatási alap- és szakvizsgák, ügykezelői vizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, alkotmányosalapismeretek-vizsgák, továbbá jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról,

c) előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a kormányzati igazgatási szervek területi szervei vezetőinél, a szakmai irányító miniszternél,

d) közreműködik a helyi önkormányzatok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében,

e) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket,

f) összehangolja és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a vizsgarendszerben az informatikai követelményeket.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, terjeszti az elektronikus ügyintézés módszereit.

30. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal egyéb feladatai

46. § (1) A Kormány - ha törvény vagy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik - a külföldi hatósági határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a járási hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdése alapján kisajátítási hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(3) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(4) A megyei kormányhivatal látja el

a) átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

b) közbenső szervezetként a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

(5)[69]

(6) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékének vezetésével és a Névjegyzéken szereplő jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(7) A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. §-ában meghatározott előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(8) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pont személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(9) A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti ügyekben eljáró szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(10) A Kormány a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott irányító hatóságok egyes szakértőt igénylő feladatainak átmeneti ellátására - indokolt esetben - a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelölheti ki összeférhetetlenségi szempont figyelembevételével.

(11)[70] A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 208/A. § (2) bekezdése szerinti szabálysértési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(12)[71] A Kormány a virtuális kormányablak mint új közigazgatási környezet (virtuális ügyintézési platform) kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(13)[72] A Kormány a kormányhivatalokat érintő, az állampolgári élethelyzetekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint automatizált folyamattámogató rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(14)[73] A Kormány a társasházak működésével összefüggő adatok egycsatornás elérhetőségének kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

31. A kormányablak

47. § (1) A kormányhivatal a járási hivatalokban integrált ügyfélszolgálatot (kormányablak) működtet.

(2) A kormányablak a jogszabályban meghatározott hatáskörét a járási hivatal szerveként, annak nevében gyakorolja. Ahol e rendelet a kormányablak hatáskörét említi, azon a járási hivatal hatáskörét kell érteni.

(3) Integrált ügyfélszolgálatnak kell tekinteni a kormányhivatalok által működtetett mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatot is.

(4) A kormányhivatalok gondoskodnak a

a) kormányablakok ügyfélfogadási rendjében bekövetkezett változások, az ügyfélfogadás szünetelésének,

b) mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ügyfélfogadásának

a www.kormanyhivatal.hu honlapon történő közzétételéről.

47/A. §[74] (1) A kormányhivatal a járási hivatalokban Gépjármű ügyintézési pontot (a továbbiakban: GÜP) működtethet. A GÜP a gépjármű-kereskedéssel, fuvarozással és közúti áruszállítással foglalkozó vállalkozások számára a 11. mellékletben felsorolt ügyekben biztosít ügyintézési szolgáltatást.

(2) A GÜP ügyfélfogadási rendjének a www.kormanyhivatal.hu honlapon történő közzétételéről a kormányhivatalok gondoskodnak.

(3) A GÜP a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését, vagy a teljes ügyfélfogadást előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó információkat a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell.

32. A kormányablak eljárásának szabályai

48. § (1) A kormányablak az 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség.

(2) Az 5. mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltétel fennállását a kérelem benyújtásakor igazolja, vagy azok - szükség esetén automatikus információátadás útján - azonnal a kormányablak rendelkezésére állnak.

49. § A kormányablak a 6. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül.

50. § (1) A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

(2) Az ügyfél az (1) bekezdés szerinti kérelemhez kapcsolódó hiányosságok pótlását - ideértve az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is - a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Ha az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

(3) Ha a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

(4) A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmek esetén - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat a kormányablaknál is megfizetheti.

51. § (1) A kormányablak az 5. és 6. melléklet szerinti ügyekben a 48. és 49. §-ban meghatározottak mellett az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

(2) A tudástárban meghatározott ügyekben a kormányablak az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

52. § A kormányablak hatósági szolgáltatásként - ahol ennek technikai feltételei adottak - a 7. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

53. § (1) A kormányablak hivatalból jár el a 8. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.

(2) A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról.

54. § (1) A kormányablak a 48-53. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

(2) A kormányablak a 48-53. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papíralapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és annak végrehajtási rendeleteinek rendelkezései szerint.

(3) A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet és mellékleteit - a kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - egy példányban kell benyújtani. A kormányablak által hitelesített másolatként továbbított iratot a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság az eljárásához köteles elfogadni akkor is, ha kormányrendelet az irat eredeti példányban történő benyújtásáról rendelkezik. Jogszabály úgy is rendelkezhet, hogy a kormányablak az irat eredeti példányát is továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.

(4) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó közokiratnak minősülő iratokról vagy a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában e rendelkezés szerinti eljárás alkalmazására kijelölt iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a másolat eredeti papíralapú iratát visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.

(5) Az 5. és 6. melléklet szerinti ügykörökben a papíralapú iratok tárolásáról, illetve az 50. § szerinti kérelmek tekintetében azon papíralapú iratok tárolásáról, amelyekről az eljáró hatósághoz kizárólag a hiteles elektronikus másolat került továbbításra, az a kormányhivatal gondoskodik, amelyhez tartozó kormányablakban keletkezett vagy átvételre került az irat. A tárolás piaci szolgáltatás igénybevételével is biztosítható.

(6) A kormányhivatal iratkezelési szabályzatában a (3) bekezdés szerinti eljárás alkalmazhatóságát csak az irathoz kapcsolódó eljárás tekintetében illetékes szakmai irányító miniszter egyetértésével írhatja elő.

(7) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal köteles gondoskodni a papíralapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

(8) A kormányablak a 48-53. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a kormányablakok technikai feltételeit meghatározó miniszteri rendeletben megfogalmazott követelmények és feltételek szerint az informatikai üzemeltetési és szolgáltatói feladatok ellátását az e-közigazgatásért felelős miniszter biztosítja, és ezen feladatok ellátása érdekében bevonja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

55. § (1) A telefonon történő tájékoztatás elsődlegesen az országos telefonos ügyfélszolgálat útján történik. A kormányablaknál a személyes kiszolgálás elsőbbséget élvez a telefonos tájékoztatással szemben.

(2) A kormányablak a telefonos kapcsolatnál az ügyfelet nem azonosítja, így telefonon keresztül ügyintézést vagy személyes adatok kezelését érintő tájékoztatást nem nyújt.

56. § A kormányablak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás, valamint a rendelkezési nyilvántartás ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el.

57. § A kormányablak illetékfizetéssel járó eljárása esetén az illetéknek az eljárás megindítását megelőzően történő megfizetésénél az átutalásban a következő adatokat kell szerepeltetni:

a) a kérelemben szereplő ügyfél neve, több ügyfél esetén egyikük neve, függetlenül attól, ki a befizető személy,

b) időpontfoglaláshoz kapott regisztrációs szám, amennyiben rendelkezésre áll,

c) regisztrációs szám hiányában az ügyfél által választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló, a beadványon is feltüntetett azonosító szám.

32/A. Aláírásminta-alapú dokumentum hitelesítéssel összefüggő feladatok[75]

57/A. §[76] (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/J. § (1) bekezdésében meghatározott kormányhivatali ügyfélszolgálatokon az ügyfél aláírásának felvétele - a (2) bekezdés, valamint az 57/B. § kivételével - aláírópad útján is történhet.

(2) A kormányablakban a 12. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések - ha annak technikai feltételei fennállnak, és az ügyfél nem élt a Khtv. 20/J. § (6) bekezdése szerinti jogával, valamint a Khtv. 20/J. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével - kizárólag a Khtv. 20/J. § (1) bekezdésében meghatározott aláírópad, valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található aláírásminta útján használhatóak.

57/B. §[77] (1) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban tárolt aláírásminta és az aláírópadon az ügyfél aláírásának összevetésekor az aláírás képi, dinamikai és íráserősségi adatai egyezőségének vizsgálata történik. Ha az ügyfél aláírópadon tett aláírásának sajátosságai megegyeznek a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban tárolt aláírásmintáival, abban az esetben az aláírás hitelessége, valódisága megállapítható, és elhelyezhető az eljáráshoz kapcsolódó iraton. Az irat a kézi aláírásra visszavezethető adatokkal együtt, a titkosító és lenyomatképző algoritmusok gyengülése ellen is védett, hosszú távú hitelesség fenntartására alkalmas, digitális archívumba kerül.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárás sikertelen, az ügyfél - ha az azonosítása hitelt érdemlően megtörtént - kérheti, hogy a nyilvántartásba új aláírásminta kerüljön felvételre.

57/C. §[78] (1) Ha a Khtv. 20/J. § (5) bekezdése szerinti dokumentumazonosítót is tartalmazó elektronikus igazolás kiállítására kerül sor, az igazolást az ügyfél kérelmével együtt legalább minősített tanúsítványon alapuló, fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített elektronikus időbélyegzővel kell ellátni. Az ügyfél által aláírt dokumentummal elválaszthatatlan formában összerendelt, a kézeredet-azonosítási eljárásra alkalmas, kézi aláírásra visszavezethető adatokat olyan formában kell tárolni, amely kizárja a Khtv. 20/O. § (1) bekezdésében előírt célokon kívüli bármilyen formában történő megismerhetőségüket és felhasználhatóságukat. A kézi aláírásra visszavezethető adatok megismerésére a Khtv. 20/O. § (1) bekezdése szerinti célok esetében csak szabályozott körülmények között, védett és zárt infrastruktúrában kerülhet sor, kizárva az illetéktelen hozzáférést.

(2) Az aláírópad használatával benyújtott elektronikus dokumentum benyújtásáról az ügyfél az elektronikus tárhelyére vagy az általa megadott elektronikus levelezési címre átvételi elismervényt kap.

57/D. §[79] (1) A Kormány a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás, valamint az ezzel összefüggő adattovábbítási nyilvántartás vezetésére Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(2) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó informatikai rendszert nem szükséges az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 16/A. §-a szerinti követelményeknek megfeleltetni.

33. A települési ügysegédek

58. § (1) A járási hivatalok települési ügysegédei (a továbbiakban: ügysegéd) - kormányrendeletben meghatározott feladataik mellett - közreműködnek az e §-ban foglaltak szerint a kormányablak feladatai ellátásában.

(2) Az ügysegéd ügyfélfogadást a www.kormanyhivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszínen és időpontban biztosít az ügyfelek számára.

(3) Az ügysegéd az 51. § szerinti ügyfél-tájékoztatás, valamint a 7. és 9. mellékletben felsorolt ügykörök, illetve szolgáltatások közül a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban közzétett ügyintézési, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja. A szolgáltatás kiterjed a kormányhivatalok irányításáért felelős miniszter által utasításban meghatározott ügykörökre.

(4) Az ügysegéd a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó információkat az ügyintézéssel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell.

34. Tudástár

59. § (1) A miniszter az e §-ban meghatározottak szerint gondoskodik az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti tudástár (a továbbiakban: tudástár) kormányhivatalokra vonatkozó tudásanyagának kezeléséről.

(2) A tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tartalmának feltöltéséért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) felelős. Ennek keretében a szakminiszter köteles gondoskodni

a) a tudástár tartalmának feltöltéséről, az új és módosult ügykörökhöz kapcsolódó kiegészítéséről, módosításáról, a tartalom naprakészen tartásáról, valamint

b) a hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástártartalommal összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről.

(3) Ha egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az ügykörhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.

(4) A tudástárban új ügykör bejegyzés véglegesítésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának végleges módosítására, illetve törlésére a miniszter formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.

(5) A tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság észlelése esetén a hibát a miniszter - a szakminiszter egyidejű értesítése mellett - kijavítja.

(6) A tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló hiba észlelése esetén a miniszter a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő három munkanapon belül gondoskodni. A tartalmi hiba kijavítására kizárólag a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor. Ha a tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a miniszter és a szakminiszter között, a felek kötelesek egyeztetés keretében megkísérelni a vita rendezését.

35. Eljárási szabályok

60. § (1)[80] A fővárosi kormányhivatal főispánja gyakorolja a 39-43. §-ban meghatározott jogköröket, ha az államigazgatási szerv székhelye Budapest, és illetékessége a főváros mellett valamely megyére vagy további megyékre is kiterjed. E jogkörökben tett intézkedésről a fővárosi kormányhivatal tájékoztatja az érintett kormányhivatalokat.

(2) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal nem az államigazgatási szerv területi szervének székhelye szerinti megyében, de annak illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében a kormányzati igazgatási szerv területi szerve tekintetében gyakorolhatja a 39. § a) és c) pontjában, valamint a Kit. 42. § (2) bekezdésében meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalt.

61. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 44. §-ban meghatározott szervek ellenőrzése és a 40. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése során feltárt vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén

a) felügyeleti eljárást kezdeményez, vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket,

b) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre,

c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet,

d) jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,

e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a fővárosi és megyei kormányhivatal megkeresését érdemben megvizsgálni, és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a hivatalt - a megkereséstől számított 30 napon belül - tájékoztatni.

62. § (1) A kormányhivatal - amennyiben törvény másképp nem rendelkezik - jogosult mind a hatósági, mind a működéséhez kapcsolódó egyéb ügyviteli eljárást elektronikusan lefolytatni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a kormányhivatal jogosult a részére benyújtott papíralapú iratokról a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály rendelkezései szerint hiteles elektronikus másolat készítésére, valamint jogosult határozatait és egyéb jognyilatkozatait elektronikus formában meghozni, és arról az érintettet - amennyiben a papíralapú irat szükséges - a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolattal értesíteni.

(3) A kormányhivatal - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - más szervekkel elsősorban elektronikus úton, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával tartja a kapcsolatot, kivéve, ha a dokumentumnak vagy az azokról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges.

(4) A kormányhivatal feladatai elvégzéséhez az Ákr. hatálya alá nem tartozó eljárások esetében is igénybe veheti az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerinti szolgáltatásokat, ezek joghatása ez esetben megegyezik a hatósági eljárásokban kiváltott joghatással.

35/A. A jegyzői építésügyi feladatok átvétele[81]

62/A. §[82] (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló a 2019. évi CX. törvény (a továbbiakban: törvény) 1. § (3) bekezdése alapján a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átvételéről kötendő megállapodás alapjául a települési önkormányzatnak a megállapodás megkötésének időpontjában meglévő vagyonleltára szolgál. A megállapodást a törvényben meghatározott felek e rendelet 10. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg.

(2) A megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása - az Átvevő fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott döntése alapján - az ingyenes használatba kerülő vagyonelemektől, illetve a köztisztviselők, valamint státuszaik átvételétől függően történik.

(3) A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv felvételével történik, melyre 2020. március 1-jével kerül sor.

(4) A birtokba adási eljárás levezetője a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a birtokba vételi eljárás pontos időpontjáról, továbbá a használatba vevőn és a polgármesteren kívüli jelenlévőkről, a birtokba vételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet a kormánymegbízott és a polgármester írja alá.

(5)[83] A törvény 1. § (1) bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz átvételre kerülő jegyzői építésügyi igazgatási feladatok tekintetében a feladatok ellátását átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal a feladatot ellátó települési önkormányzat jogutódja. A jogutódlás kiterjed

a) a feladat ellátásához kapcsolódó jogosultságokra és kötelezettségekre,

b) a feladatokat ellátó köztisztviselők, ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére,

c) az átvételre kerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására.

(6)[84] A jegyzői építésügyi igazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők jogviszonyváltására a Kttv. 72. §-a megfelelően alkalmazandó.

36. Záró rendelkezések

63. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 5. melléklet 54-59. pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.

64. §[85] (1) Ha az ügyben a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti fellebbezési eljárásban ugyanaz a kormányhivatal járna el, amelyik az első fokú döntést hozta, úgy a fellebbezési eljárásban e kormányhivatal helyett az 1/A. mellékletben meghatározott kormányhivatal jár el.

65. §[86] A 33. § (8)-(9) bekezdése szerinti kapcsolattartó kijelöléséről és a személyéről történő tájékoztatásról a beruházó a már folyamatban lévő beruházások esetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletek deregulációjáról szóló 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles gondoskodni.

66. §[87] Az Egyetem rektora a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését követően 2022. február 15-ig tesz javaslatot az ágazati irányításért felelős miniszternek a KTK tagjai felkérésére.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük

1. Baranya megye

1.1. Bólyi Járási Hivatal

Székhely: Bóly

Babarc

Belvárdgyula

Borjád

Bóly

Hásságy

Kisbudmér

Liptód

Máriakéménd

Monyoród

Nagybudmér

Olasz

Pócsa

Szajk

Szederkény

Töttös

Versend

1.2. Komlói Járási Hivatal

Székhely: Komló

Bikal

Bodolyabér

Egyházaskozár

Hegyhátmaróc

Kárász

Komló

Köblény

Liget

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Mánfa

Máza

Mecsekpölöske

Oroszló

Szalatnak

Szárász

Szászvár

Tófű

Vékény

1.3. Mohácsi Járási Hivatal

Székhely: Mohács

Bár

Bezedek

Dunaszekcső

Erdősmárok

Feked

Görcsönydoboka

Himesháza

Homorúd

Ivándárda

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Majs

Maráza

Mohács

Nagynyárád

Palotabozsok

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szebény

Székelyszabar

Szűr

Udvar

Véménd

1.4. Pécsi Járási Hivatal

Székhely: Pécs

Abaliget

Aranyosgadány

Áta

Bakonya

Berkesd

Birján

Bogád

Bosta

Cserkút

Egerág

Ellend

Görcsöny

Gyód

Hosszúhetény

Husztót

Keszü

Kisherend

Kovácsszénája

Kozármisleny

Kökény

Kővágószőlős

Kővágótöttös

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Orfű

Ócsárd

Pellérd

Pereked

Pécs

Pécsudvard

Pogány

Regenye

Romonya

Szalánta

Szemely

Szilágy

Szilvás

Szőke

Szőkéd

1.5. Pécsváradi Járási Hivatal

Székhely: Pécsvárad

Apátvarasd

Erdősmecske

Erzsébet

Fazekasboda

Geresdlak

Hidas

Kátoly

Kékesd

Lovászhetény

Martonfa

Mecseknádasd

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Pécsvárad

Szellő

Zengővárkony

1.6. Hegyháti Járási Hivatal

Székhely: Sásd

Alsómocsolád

Ág

Bakóca

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Felsőegerszeg

Gerényes

Gödre

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Mágocs

Mekényes

Meződ

Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Palé

Sásd

Szágy

Tarrós

Tékes

Tormás

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

1.7. Sellyei Járási Hivatal

Székhely: Sellye

Adorjás

Baksa

Baranyahídvég

Besence

Bogádmindszent

Bogdása

Csányoszró

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávasztára

Felsőszentmárton

Gilvánfa

Hegyszentmárton

Hirics

Kákics

Kemse

Kisasszonyfa

Kisszentmárton

Kórós

Lúzsok

Magyarmecske

Magyartelek

Markóc

Marócsa

Nagycsány

Okorág

Ózdfalu

Páprád

Piskó

Sámod

Sellye

Sósvertike

Tengeri

Téseny

Vajszló

Vejti

Zaláta

1.8. Siklósi Járási Hivatal

Székhely: Siklós

Alsószentmárton

Babarcszőlős

Beremend

Bisse

Cún

Csarnóta

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Egyházasharaszti

Garé

Gordisa

Harkány

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kásád

Kémes

Kisdér

Kisharsány

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kislippó

Kistapolca

Kistótfalu

Kovácshida

Lapáncsa

Magyarbóly

Márfa

Márok

Matty

Nagyharsány

Nagytótfalu

Old

Palkonya

Peterd

Pécsdevecser

Rádfalva

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Szaporca

Szava

Tésenfa

Túrony

Újpetre

Villány

Villánykövesd

Vokány

1.9. Szentlőrinci Járási Hivatal

Székhely: Szentlőrinc

Bicsérd

Boda

Bükkösd

Cserdi

Csonkamindszent

Dinnyeberki

Gerde

Gyöngyfa

Helesfa

Hetvehely

Kacsóta

Királyegyháza

Okorvölgy

Pécsbagota

Sumony

Szabadszentkirály

Szentdénes

Szentkatalin

Szentlőrinc

Velény

Zók

1.10. Szigetvári Járási Hivatal

Székhely: Szigetvár

Almamellék

Almáskeresztúr

Basal

Bánfa

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bürüs

Csebény

Csertő

Dencsháza

Endrőc

Gyöngyösmellék

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Katádfa

Kétújfalu

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nemeske

Nagyváty

Nyugotszenterzsébet

Patapoklosi

Pettend

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyviszló

Szentegát

Szentlászló

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Zádor

2. Bács-Kiskun megye

2.1. Bajai Járási Hivatal

Székhely: Baja

Baja

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Sükösd

Szeremle

Vaskút

2.2. Bácsalmási Járási Hivatal

Székhely: Bácsalmás

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszőlős

Csikéria

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Tataháza

2.3. Jánoshalmai Járási Hivatal

Székhely: Jánoshalma

Borota

Jánoshalma

Kéleshalom

Mélykút

Rém

2.4. Kalocsai Járási Hivatal

Székhely: Kalocsa

Bátya

Drágszél

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dunatetétlen

Dusnok

Fajsz

Foktő

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertő

Solt

Szakmár

Újsolt

Újtelek

Uszód

2.5. Kecskeméti Járási Hivatal

Székhely: Kecskemét

Ágasegyháza

Ballószög

Felsőlajos

Fülöpháza

Fülöpjakab

Helvécia

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunbaracs

Kunszállás

Ladánybene

Lajosmizse

Nyárlőrinc

Orgovány

Városföld

2.6. Kiskőrösi Járási Hivatal

Székhely: Kiskőrös

Akasztó

Bócsa

Császártöltés

Csengőd

Fülöpszállás

Imrehegy

Izsák

Kaskantyú

Kecel

Kiskőrös

Páhi

Soltszentimre

Soltvadkert

Tabdi

Tázlár

2.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

Székhely: Kiskunfélegyháza

Bugac

Bugacpusztaháza

Gátér

Kiskunfélegyháza

Pálmonostora

Petőfiszállás

2.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal

Székhely: Kiskunhalas

Balotaszállás

Harkakötöny

Kelebia

Kiskunhalas

Kisszállás

Kunfehértó

Pirtó

Tompa

Zsana

2.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal

Székhely: Kiskunmajsa

Csólyospálos

Jászszentlászló

Kiskunmajsa

Kömpöc

Móricgát

Szank

2.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal

Székhely: Kunszentmiklós

Apostag

Dunaegyháza

Dunavecse

Kunadacs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Szabadszállás

Szalkszentmárton

Tass

2.11. Tiszakécskei Járási Hivatal

Székhely: Tiszakécske

Lakitelek

Szentkirály

Tiszaalpár

Tiszakécske

Tiszaug

3. Békés megye

3.1. Békési Járási Hivatal

Székhely: Békés

Békés

Bélmegyer

Kamut

Köröstarcsa

Mezőberény

Murony

Tarhos

3.2. Békéscsabai Járási Hivatal

Székhely: Békéscsaba

Békéscsaba

Csabaszabadi

Csorvás

Doboz

Gerendás

Kétsoprony

Szabadkígyós

Telekgerendás

Újkígyós

3.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal

Székhely: Gyomaendrőd

Csárdaszállás

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

3.4. Gyulai Járási Hivatal

Székhely: Gyula

Elek

Gyula

Kétegyháza

Lőkösháza

3.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal

Székhely: Mezőkovácsháza

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

3.6. Orosházi Járási Hivatal

Székhely: Orosháza

Békéssámson

Csanádapáca

Gádoros

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

3.7. Sarkadi Járási Hivatal

Székhely: Sarkad

Biharugra

Geszt

Körösnagyharsány

Kötegyán

Méhkerék

Mezőgyán

Okány

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

Zsadány

3.8. Szarvasi Járási Hivatal

Székhely: Szarvas

Békésszentandrás

Csabacsűd

Kardos

Kondoros

Örménykút

Szarvas

3.9. Szeghalmi Járási Hivatal

Székhely: Szeghalom

Bucsa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

Körösladány

Körösújfalu

Szeghalom

Vésztő

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

4.1. Cigándi Járási Hivatal

Székhely: Cigánd

Bodroghalom

Cigánd

Dámóc

Karcsa

Karos

Kisrozvágy

Lácacséke

Nagyrozvágy

Pácin

Révleányvár

Ricse

Semjén

Tiszacsermely

Tiszakarád

Zemplénagárd

4.2. Edelényi Járási Hivatal

Székhely: Edelény

Abod

Balajt

Becskeháza

Boldva

Borsodszirák

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Damak

Debréte

Edelény

Égerszög

Galvács

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Irota

Komjáti

Lak

Ládbesenyő

Martonyi

Meszes

Nyomár

Perkupa

Rakaca

Rakacaszend

Szakácsi

Szalonna

Szendrő

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szőlősardó

Szuhogy

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Varbóc

Viszló

Ziliz

4.3. Encsi Járási Hivatal

Székhely: Encs

Alsógagy

Baktakék

Beret

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fancsal

Fáj

Felsőgagy

Forró

Fulókércs

Gagyapáti

Garadna

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádvécse

Ináncs

Kány

Keresztéte

Krasznokvajda

Litka

Méra

Novajidrány

Perecse

Pusztaradvány

Szalaszend

Szemere

4.4. Gönci Járási Hivatal

Székhely: Gönc

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújszántó

Abaújvár

Arka

Baskó

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Felsődobsza

Fony

Gibárt

Gönc

Göncruszka

Hejce

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádszurdok

Hidasnémeti

Kéked

Korlát

Mogyoróska

Pányok

Pere

Regéc

Sima

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

4.5. Kazincbarcikai Járási Hivatal

Székhely: Kazincbarcika

Alacska

Alsótelekes

Bánhorváti

Berente

Dédestapolcsány

Felsőtelekes

Izsófalva

Kazincbarcika

Kurityán

Mályinka

Múcsony

Nagybarca

Ormosbánya

Rudabánya

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Sajószentpéter

Szuhakálló

Tardona

Vadna

4.6. Mezőcsáti Járási Hivatal

Székhely: Mezőcsát

Ároktő

Gelej

Hejőpapi

Igrici

Mezőcsát

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszatarján

4.7. Mezőkövesdi Járási Hivatal

Székhely: Mezőkövesd

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövő

Kács

Mezőkeresztes

Mezőkövesd

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszavalk

Vatta

4.8. Miskolci Járási Hivatal

Székhely: Miskolc

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bőcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Emőd

Felsőzsolca

Gesztely

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kisgyőr

Kistokaj

Kondó

Köröm

Mályi

Miskolc

Nyékládháza

Onga

Ónod

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóhídvég

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Sóstófalva

Szirmabesenyő

Újcsanálos

Varbó

4.9. Ózdi Járási Hivatal

Székhely: Ózd

Arló

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Farkaslyuk

Hangony

Járdánháza

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd

Sáta

Uppony

4.10. Putnoki Járási Hivatal

Székhely: Putnok

Aggtelek

Alsószuha

Bánréve

Dövény

Dubicsány

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Gömörszőlős

Hét

Imola

Jákfalva

Jósvafő

Kánó

Kelemér

Királd

Putnok

Ragály

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sajóvelezd

Serényfalva

Szuhafő

Trizs

Zádorfalva

Zubogy

4.11. Sárospataki Járási Hivatal

Székhely: Sárospatak

Bodrogolaszi

Erdőhorváti

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Kenézlő

Komlóska

Makkoshotyka

Olaszliszka

Sárazsadány

Sárospatak

Tolcsva

Vajdácska

Vámosújfalu

Viss

Zalkod

4.12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal

Székhely: Sátoraljaújhely

Alsóberecki

Alsóregmec

Bózsva

Felsőberecki

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Hollóháza

Kishuta

Kovácsvágás

Mikóháza

Nagyhuta

Nyíri

Pálháza

Pusztafalu

Sátoraljaújhely

Vágáshuta

Vilyvitány

4.13. Szerencsi Járási Hivatal

Székhely: Szerencs

Alsódobsza

Bekecs

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezőzombor

Monok

Prügy

Rátka

Szerencs

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tállya

Tiszalúc

4.14. Szikszói Járási Hivatal

Székhely: Szikszó

Abaújlak

Abaújszolnok

Alsóvadász

Aszaló

Felsővadász

Gadna

Gagybátor

Gagyvendégi

Halmaj

Hernádkércs

Homrogd

Kázsmárk

Kiskinizs

Kupa

Léh

Monaj

Nagykinizs

Nyésta

Pamlény

Rásonysápberencs

Selyeb

Szászfa

Szentistvánbaksa

Szikszó

4.15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Székhely: Tiszaújváros

Girincs

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőszalonta

Kesznyéten

Kiscsécs

Muhi

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszapalkonya

Tiszaújváros

4.16. Tokaji Járási Hivatal

Székhely: Tokaj

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdőbénye

Szegi

Szegilong

Taktabáj

Tarcal

Tiszaladány

Tiszatardos

Tokaj

5. Csongrád-Csanád megye[88]

5.1. Csongrádi Járási Hivatal

Székhely: Csongrád

Csanytelek

Csongrád

Felgyő

Tömörkény

5.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Székhely: Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely

Mártély

Mindszent

Székkutas

5.3. Kisteleki Járási Hivatal

Székhely: Kistelek

Baks

Balástya

Csengele

Kistelek

Ópusztaszer

Pusztaszer

5.4. Makói Járási Hivatal

Székhely: Makó

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

5.5. Mórahalmi Járási Hivatal

Székhely: Mórahalom

Ásotthalom

Bordány

Forráskút

Mórahalom

Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

Zsombó

5.6. Szegedi Járási Hivatal

Székhely: Szeged

Algyő

Deszk

Domaszék

Dóc

Ferencszállás

Klárafalva

Kübekháza

Röszke

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget

Újszentiván

5.7. Szentesi Járási Hivatal

Székhely: Szentes

Árpádhalom

Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytőke

Szegvár

Szentes

6. Fejér megye

6.1. Bicskei Járási Hivatal

Székhely: Bicske

Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Gánt

Mány

Óbarok

Szár

Tabajd

Újbarok

Vértesacsa

Vértesboglár

6.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal

Székhely: Dunaújváros

Adony

Baracs

Beloiannisz

Besnyő

Daruszentmiklós

Dunaújváros

Előszállás

Iváncsa

Kisapostag

Kulcs

Mezőfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Perkáta

Pusztaszabolcs

Rácalmás

6.3. Enyingi Járási Hivatal

Székhely: Enying

Dég

Enying

Kisláng

Lajoskomárom

Lepsény

Mátyásdomb

Mezőkomárom

Mezőszentgyörgy

Szabadhidvég

6.4. Gárdonyi Járási Hivatal

Székhely: Gárdony

Gárdony

Kápolnásnyék

Nadap

Pákozd

Pázmánd

Sukoró

Szabadegyháza

Velence

Vereb

Zichyújfalu

6.5. Martonvásári Járási Hivatal

Székhely: Martonvásár

Baracska

Ercsi

Gyúró

Kajászó

Martonvásár

Ráckeresztúr

Tordas

Vál

6.6. Móri Járási Hivatal

Székhely: Mór

Bakonycsernye

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakő

Fehérvárcsurgó

Isztimér

Kincsesbánya

Magyaralmás

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Söréd

6.7. Sárbogárdi Járási Hivatal

Székhely: Sárbogárd

Alap

Alsószentiván

Cece

Hantos

Igar

Mezőszilas

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárkeresztúr

Sárszentágota

Vajta

6.8. Székesfehérvári Járási Hivatal

Székhely: Székesfehérvár

Aba

Bakonykúti

Csór

Csősz

Füle

Iszkaszentgyörgy

Jenő

Káloz

Kőszárhegy

Lovasberény

Moha

Nádasdladány

Pátka

Polgárdi

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárosd

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Szabadbattyán

Székesfehérvár

Tác

Úrhida

Zámoly

7. Győr-Moson-Sopron megye

7.1. Csornai Járási Hivatal

Székhely: Csorna

Acsalag

Barbacs

Bágyogszovát

Bodonhely

Bogyoszló

Bősárkány

Cakóháza

Csorna

Dör

Egyed

Farád

Jobaháza

Kóny

Maglóca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vág

Zsebeháza

7.2. Győri Járási Hivatal

Székhely: Győr

Abda

Bezi

Börcs

Bőny

Dunaszeg

Dunaszentpál

Enese

Fehértó

Gönyű

Győr

Győrladamér

Győrújbarát

Győrság

Győrsövényház

Győrújfalu

Győrzámoly

Ikrény

Kajárpéc

Kisbajcs

Koroncó

Kunsziget

Mezőörs

Mosonszentmiklós

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyúl

Öttevény

Pér

Rábapatona

Rétalap

Sokorópátka

Tényő

Töltéstava

Vámosszabadi

Vének

7.3. Kapuvári Járási Hivatal

Székhely: Kapuvár

Agyagosszergény

Babót

Beled

Cirák

Dénesfa

Edve

Gyóró

Himod

Hövej

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Rábakecöl

Répceszemere

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

7.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal

Székhely: Mosonmagyaróvár

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdő

Halászi

Hegyeshalom

Hédervár

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Levél

Lébény

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszolnok

Mosonudvar

Püski

Rajka

Újrónafő

Várbalog

7.5. Pannonhalmi Járási Hivatal

Székhely: Pannonhalma

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Écs

Fenyőfő

Győrasszonyfa

Lázi

Nyalka

Pannonhalma

Pázmándfalu

Ravazd

Románd

Sikátor

Tarjánpuszta

Táp

Tápszentmiklós

Veszprémvarsány

7.6. Soproni Járási Hivatal

Székhely: Sopron

Ágfalva

Csapod

Csáfordjánosfa

Csér

Ebergőc

Egyházasfalu

Fertőboz

Fertőd

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Gyalóka

Harka

Hegykő

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Petőháza

Pinnye

Pusztacsalád

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira

7.7. Téti Járási Hivatal

Székhely: Tét

Árpás

Csikvánd

Felpéc

Gyarmat

Gyömöre

Győrszemere

Kisbabot

Mérges

Mórichida

Rábacsécsény

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Szerecseny

Tét

8. Hajdú-Bihar megye

8.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal

Székhely: Balmazújváros

Balmazújváros

Egyek

Hortobágy

Tiszacsege

Újszentmargita

8.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal

Székhely: Berettyóújfalu

Ártánd

Bakonszeg

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

Bojt

Csökmő

Darvas

Furta

Gáborján

Hencida

Komádi

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

Szentpéterszeg

Told

Újiráz

Váncsod

Vekerd

Zsáka

8.3. Debreceni Járási Hivatal

Székhely: Debrecen

Debrecen

Hajdúsámson

8.4. Derecskei Járási Hivatal

Székhely: Derecske

Derecske

Esztár

Hajdúbagos

Hosszúpályi

Kismarja

Kokad

Konyár

Létavértes

Mikepércs

Monostorpályi

Pocsaj

Sáránd

Tépe

8.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal

Székhely: Hajdúböszörmény

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

8.6. Hajdúhadházi Járási Hivatal

Székhely: Hajdúhadház

Bocskaikert

Hajdúhadház

Téglás

8.7. Hajdúnánási Járási Hivatal

Székhely: Hajdúnánás

Folyás

Görbeháza

Hajdúnánás

Polgár

Tiszagyulaháza

Újtikos

8.8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal

Székhely: Hajdúszoboszló

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nagyhegyes

Nádudvar

8.9. Nyíradonyi Járási Hivatal

Székhely: Nyíradony

Álmosd

Bagamér

Fülöp

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Újléta

Vámospércs

8.10. Püspökladányi Járási Hivatal

Székhely: Püspökladány

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nagyrábé

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

9. Heves megye

9.1. Bélapátfalvai Járási Hivatal

Székhely: Bélapátfalva

Balaton

Bekölce

Bélapátfalva

Bükkszentmárton

Mikófalva

Mónosbél

Nagyvisnyó

Szilvásvárad

9.2. Egri Járási Hivatal

Székhely: Eger

Andornaktálya

Bátor

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Feldebrő

Felsőtárkány

Hevesaranyos

Kerecsend

Maklár

Nagytálya

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Szarvaskő

Szúcs

Tarnaszentmária

Verpelét

9.3. Füzesabonyi Járási Hivatal

Székhely: Füzesabony

Aldebrő

Besenyőtelek

Dormánd

Egerfarmos

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlőrincfalva

9.4. Gyöngyösi Járási Hivatal[89]

Székhely: Gyöngyös

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

9.5. Hatvani Járási Hivatal[90]

Székhely: Hatvan

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Szűcsi

Zagyvaszántó

9.6. Hevesi Járási Hivatal

Székhely: Heves

Átány

Boconád

Erdőtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlő

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

9.7. Pétervásárai Járási Hivatal

Székhely: Pétervására

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszék

Erdőkövesd

Fedémes

Istenmezeje

Ivád

Kisfüzes

Mátraballa

Mátraderecske

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szentdomonkos

Tarnalelesz

Terpes

Váraszó

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye

10.1. Jászapáti Járási Hivatal

Székhely: Jászapáti

Alattyán

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászdózsa

Jászivány

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

10.2. Jászberényi Járási Hivatal

Székhely: Jászberény

Jászágó

Jászárokszállás

Jászberény

Jászboldogháza

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászjákóhalma

Jásztelek

Pusztamonostor

10.3. Karcagi Járási Hivatal

Székhely: Karcag

Berekfürdő

Karcag

Kenderes

Kisújszállás

Kunmadaras

10.4. Kunhegyesi Járási Hivatal

Székhely: Kunhegyes

Abádszalók

Kunhegyes

Tiszabő

Tiszabura

Tiszagyenda

Tiszaroff

Tomajmonostora

10.5. Kunszentmártoni Járási Hivatal

Székhely: Kunszentmárton

Cibakháza

Cserkeszőlő

Csépa

Kunszentmárton

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszaföldvár

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas

10.6. Mezőtúri Járási Hivatal

Székhely: Mezőtúr

Kétpó

Mesterszállás

Mezőhék

Mezőtúr

Túrkeve

10.7. Szolnoki Járási Hivatal

Székhely: Szolnok

Besenyszög

Csataszög

Hunyadfalva

Kőtelek

Martfű

Nagykörű

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Szolnok

Tiszajenő

Tiszasüly

Tiszavárkony

Tószeg

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

10.8. Tiszafüredi Járási Hivatal

Székhely: Tiszafüred

Nagyiván

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős

10.9. Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Székhely: Törökszentmiklós

Fegyvernek

Kengyel

Kuncsorba

Örményes

Tiszapüspöki

Tiszatenyő

Törökszentmiklós

11. Komárom-Esztergom megye

11.1. Esztergomi Járási Hivatal

Székhely: Esztergom

Annavölgy

Bajna

Bajót

Csolnok

Dág

Dorog

Dömös

Epöl

Esztergom

Kesztölc

Lábatlan

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Nyergesújfalu

Piliscsév

Pilismarót

Sárisáp

Süttő

Tát

Tokod

Tokodaltáró

Úny

11.2. Kisbéri Járási Hivatal

Székhely: Kisbér

Aka

Ácsteszér

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bársonyos

Csatka

Császár

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Réde

Súr

Tárkány

Vérteskethely

11.3. Komáromi Járási Hivatal

Székhely: Komárom

Almásfüzitő

Ács

Bana

Bábolna

Csém

Kisigmánd

Komárom

Mocsa

Nagyigmánd

11.4. Oroszlányi Járási Hivatal

Székhely: Oroszlány

Bokod

Dad

Kecskéd

Kömlőd

Oroszlány

Szákszend

11.5. Tatai Járási Hivatal

Székhely: Tata

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Tata

Vértestolna

11.6. Tatabányai Járási Hivatal

Székhely: Tatabánya

Gyermely

Héreg

Környe

Szárliget

Szomor

Tarján

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszőlős

12. Nógrád megye

12.1. Balassagyarmati Járási Hivatal

Székhely: Balassagyarmat

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hont

Hugyag

Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Magyarnándor

Mohora

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Őrhalom

Patak

Patvarc

Szanda

Szécsénke

Szügy

Terény

12.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal

Székhely: Bátonyterenye

Bátonyterenye

Dorogháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraterenye

Mátraverebély

Nemti

Szuha

12.3. Pásztói Járási Hivatal

Székhely: Pásztó

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Cserhátszentiván

Csécse

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Felsőtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszőlős

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

12.4. Rétsági Járási Hivatal

Székhely: Rétság

Alsópetény

Bánk

Berkenye

Borsosberény

Diósjenő

Felsőpetény

Horpács

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nőtincs

Ősagárd

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szátok

Szendehely

Szente

Tereske

Tolmács

12.5. Salgótarjáni Járási Hivatal

Székhely: Salgótarján

Bárna

Cered

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kazár

Kisbárkány

Kishartyán

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátraszele

Mihálygerge

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Rákóczibánya

Salgótarján

Ságújfalu

Sámsonháza

Somoskőújfalu

Sóshartyán

Szilaspogony

Vizslás

Zabar

12.6. Szécsényi Járási Hivatal

Székhely: Szécsény

Endrefalva

Hollókő

Ludányhalászi

Magyargéc

Nagylóc

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Piliny

Rimóc

Szalmatercs

Szécsény

Szécsényfelfalu

Varsány

13. Pest megye

13.1. Aszódi Járási Hivatal

Székhely: Aszód

Aszód

Bag

Domony

Galgahévíz

Galgamácsa

Hévízgyörk

Iklad

Kartal

Tura

Vácegres

Verseg

13.2. Budakeszi Járási Hivatal

Székhely: Budakeszi

Biatorbágy

Budajenő

Budakeszi

Budaörs

Herceghalom

Nagykovácsi

Páty

Perbál

Remeteszőlős

Telki

Tök

Zsámbék

13.3. Ceglédi Járási Hivatal

Székhely: Cegléd

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kőröstetétlen

Mikebuda

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

13.4. Dabasi Járási Hivatal

Székhely: Dabas

Bugyi

Dabas

Hernád

Inárcs

Kakucs

Örkény

Pusztavacs

Tatárszentgyörgy

Táborfalva

Újhartyán

Újlengyel

13.5. Dunakeszi Járási Hivatal

Székhely: Dunakeszi

Csomád

Dunakeszi

Fót

Göd

13.6. Érdi Járási Hivatal

Székhely: Érd

Diósd

Érd

Pusztazámor

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

Törökbálint

13.7. Gödöllői Járási Hivatal

Székhely: Gödöllő

Csömör

Dány

Erdőkertes

Gödöllő

Isaszeg

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Valkó

Vácszentlászló

Veresegyház

Zsámbok

13.8. Gyáli Járási Hivatal

Székhely: Gyál

Alsónémedi

Felsőpakony

Gyál

Ócsa

13.9. Monori Járási Hivatal

Székhely: Monor

Bénye

Csévharaszt

Gomba

Gyömrő

Káva

Monor

Monorierdő

Nyáregyháza

Pánd

Péteri

Pilis

Vasad

13.10. Nagykátai Járási Hivatal

Székhely: Nagykáta

Farmos

Kóka

Mende

Nagykáta

Sülysáp

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

Úri

13.11. Nagykőrösi Járási Hivatal

Székhely: Nagykőrös

Nagykőrös

Kocsér

Nyársapát

13.12. Pilisvörösvári Járási Hivatal

Székhely: Pilisvörösvár

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszántó

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Solymár

Tinnye

Üröm

13.13. Ráckevei Járási Hivatal

Székhely: Ráckeve

Apaj

Áporka

Dömsöd

Kiskunlacháza

Lórév

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

13.14. Szentendrei Járási Hivatal

Székhely: Szentendre

Budakalász

Csobánka

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pomáz

Pócsmegyer

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

13.15. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

Székhely: Szigetszentmiklós

Délegyháza

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Majosháza

Szigethalom

Szigetszentmiklós

Taksony

Tököl

13.16. Szobi Járási Hivatal

Székhely: Szob

Bernecebaráti

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Perőcsény

Szob

Szokolya

Tésa

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

13.17. Váci Járási Hivatal

Székhely: Vác

Acsa

Csörög

Csővár

Galgagyörk

Kisnémedi

Kosd

Őrbottyán

Penc

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Sződ

Sződliget

Vác

Vácduka

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácrátót

13.18. Vecsési Járási Hivatal

Székhely: Vecsés

Ecser

Maglód

Üllő

Vecsés

14. Somogy megye

14.1. Barcsi Járási Hivatal

Székhely: Barcs

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kálmáncsa

Kastélyosdombó

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

14.2. Csurgói Járási Hivatal

Székhely: Csurgó

Berzence

Csurgó

Csurgónagymarton

Gyékényes

Iharos

Iharosberény

Inke

Őrtilos

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyudvarhely

Szenta

Zákány

Zákányfalu

14.3. Fonyódi Járási Hivatal

Székhely: Fonyód

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonlelle

Buzsák

Fonyód

Gamás

Gyugy

Hács

Karád

Kisberény

Látrány

Lengyeltóti

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Somogybabod

Somogytúr

Somogyvámos

Somogyvár

Szőlősgyörök

Visz

14.4. Kaposvári Járási Hivatal

Székhely: Kaposvár

Alsóbogát

Baté

Bárdudvarnok

Bodrog

Bőszénfa

Büssü

Cserénfa

Csoma

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposújlak

Kaposszerdahely

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Kőkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Mike

Mosdós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Osztopán

Patalom

Patca

Pálmajor

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogyfajsz

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

14.5. Marcali Járási Hivatal

Székhely: Marcali

Balatonberény

Balatonmáriafürdő

Balatonkeresztúr

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Csákány

Csömend

Főnyed

Gadány

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Libickozma

Marcali

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenyér

Szőkedencs

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vése

Vörs

14.6. Nagyatádi Járási Hivatal

Székhely: Nagyatád

Bakháza

Beleg

Bolhás

Görgeteg

Háromfa

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Nagyatád

Nagykorpád

Ötvöskónyi

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogyszob

Szabás

Tarany

14.7. Siófoki Járási Hivatal

Székhely: Siófok

Ádánd

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonőszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonvilágos

Bálványos

Kereki

Kötcse

Kőröshegy

Nagyberény

Nagycsepely

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Siófok

Siójut

Som

Szántód

Szólád

Teleki

Zamárdi

14.8. Tabi Járási Hivatal

Székhely: Tab

Andocs

Bábonymegyer

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Kapoly

Kánya

Kára

Kisbárapáti

Lulla

Miklósi

Nágocs

Sérsekszőlős

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szorosad

Tab

Tengőd

Torvaj

Törökkoppány

Zala

Zics

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

15.1. Baktalórántházai Járási Hivatal

Székhely: Baktalórántháza

Baktalórántháza

Besenyőd

Laskod

Levelek

Magy

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Ófehértó

Petneháza

Ramocsaháza

Rohod

15.2. Csengeri Járási Hivatal

Székhely: Csenger

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Komlódtótfalu

Pátyod

Porcsalma

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamostatárfalva

Tyukod

Ura

15.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal

Székhely: Fehérgyarmat

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse

Kömörő

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nábrád

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály

Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tivadar

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

15.4. Ibrányi Járási Hivatal

Székhely: Ibrány

Balsa

Buj

Gávavencsellő

Ibrány

Nagyhalász

Paszab

Tiszabercel

Tiszatelek

15.5. Kemecsei Járási Hivatal

Székhely: Kemecse

Berkesz

Beszterec

Demecser

Gégény

Kemecse

Kék

Nyírbogdány

Nyírtét

Székely

Tiszarád

Vasmegyer

15.6. Kisvárdai Járási Hivatal

Székhely: Kisvárda

Ajak

Anarcs

Dombrád

Döge

Fényeslitke

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Lövőpetri

Mezőladány

Nyírkarász

Nyírlövő

Nyírtass

Pap

Pátroha

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tiszakanyár

Tornyospálca

Újdombrád

Újkenéz

15.7. Mátészalkai Járási Hivatal

Székhely: Mátészalka

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Mátészalka

Mérk

Nagydobos

Nagyecsed

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi

Ököritófülpös

Őr

Papos

Rápolt

Szamoskér

Szamosszeg

Tiborszállás

Vaja

Vállaj

15.8. Nagykállói Járási Hivatal

Székhely: Nagykálló

Balkány

Biri

Bököny

Érpatak

Geszteréd

Kállósemjén

Nagykálló

Szakoly

15.9. Nyírbátori Járási Hivatal

Székhely: Nyírbátor

Bátorliget

Encsencs

Kisléta

Máriapócs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlugos

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Terem

15.10. Nyíregyházi Járási Hivatal

Székhely: Nyíregyháza

Apagy

Kálmánháza

Kótaj

Nagycserkesz

Napkor

Nyíregyháza

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtura

Rakamaz

Sényő

Szabolcs

Timár

Tiszanagyfalu

Újfehértó

15.11. Tiszavasvári Járási Hivatal

Székhely: Tiszavasvári

Szorgalmatos

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszavasvári

15.12. Vásárosnaményi Járási Hivatal

Székhely: Vásárosnamény

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyírmada

Olcsva

Pusztadobos

Tarpa

Tákos

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Vámosatya

Vásárosnamény

15.13. Záhonyi Járási Hivatal

Székhely: Záhony

Benk

Eperjeske

Győröcske

Komoró

Mándok

Tiszabezdéd

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tuzsér

Záhony

Zsurk

16. Tolna megye

16.1. Bonyhádi Járási Hivatal

Székhely: Bonyhád

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Cikó

Felsőnána

Grábóc

Györe

Izmény

Kakasd

Kéty

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Murga

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel

Váralja

Závod

Zomba

16.2. Dombóvári Járási Hivatal

Székhely: Dombóvár

Attala

Csibrák

Csikóstőttős

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcső

Kocsola

Kurd

Lápafő

Nak

Szakcs

Várong

16.3. Paksi Járási Hivatal

Székhely: Paks

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlőrinc

Tengelic

16.4. Szekszárdi Járási Hivatal

Székhely: Szekszárd

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Decs

Harc

Kistormás

Kölesd

Medina

Őcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Várdomb

16.5. Tamási Járási Hivatal

Székhely: Tamási

Belecska

Diósberény

Dúzs

Értény

Felsőnyék

Fürged

Gyönk

Hőgyész

Iregszemcse

Kalaznó

Keszőhidegkút

Kisszékely

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pári

Pincehely

Regöly

Simontornya

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

16.6. Tolnai Járási Hivatal

Székhely: Tolna

Bogyiszló

Fadd

Fácánkert

Tolna

17. Vas megye

17.1. Celldömölki Járási Hivatal

Székhely: Celldömölk

Boba

Borgáta

Celldömölk

Csönge

Duka

Egyházashetye

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Ostffyasszonyfa

Pápoc

Szergény

Tokorcs

Vönöck

17.2. Körmendi Járási Hivatal

Székhely: Körmend

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kisrákos

Körmend

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Magyarszombatfa

Molnaszecsőd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nádasd

Nemesrempehollós

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Pinkamindszent

Rádóckölked

Szaknyér

Szalafő

Szarvaskend

Szatta

Szőce

Vasalja

Velemér

Viszák

17.3. Kőszegi Járási Hivatal

Székhely: Kőszeg

Bozsok

Bük

Cák

Csepreg

Gyöngyösfalu

Horvátzsidány

Iklanberény

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lócs

Lukácsháza

Nemescsó

Ólmod

Peresznye

Pusztacsó

Tormásliget

Tömörd

Velem

17.4. Sárvári Járási Hivatal

Székhely: Sárvár

Bejcgyertyános

Bögöt

Bögöte

Chernelházadamonya

Csánig

Csénye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Jákfa

Káld

Kenéz

Megyehíd

Meggyeskovácsi

Mesterháza

Nagygeresd

Nemesládony

Nick

Nyőgér

Ölbő

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Tompaládony

Uraiújfalu

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Zsédeny

17.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal

Székhely: Szentgotthárd

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Csörötnek

Felsőszölnök

Gasztony

Kétvölgy

Kondorfa

Magyarlak

Nemesmedves

Orfalu

Rábagyarmat

Rátót

Rönök

Szakonyfalu

Szentgotthárd

Vasszentmihály

17.6. Szombathelyi Járási Hivatal

Székhely: Szombathely

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bucsu

Csempeszkopács

Dozmat

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Horvátlövő

Ják

Kisunyom

Meszlen

Narda

Nárai

Nemesbőd

Nemeskolta

Perenye

Pornóapáti

Rábatöttös

Rum

Salköveskút

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Torony

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vát

Vép

Zsennye

17.7. Vasvári Járási Hivatal

Székhely: Vasvár

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Csehi

Csehimindszent

Csipkerek

Egervölgy

Gersekarát

Győrvár

Hegyhátszentpéter

Kám

Mikosszéplak

Nagytilaj

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Petőmihályfa

Püspökmolnári

Rábahídvég

Sárfimizdó

Szemenye

Telekes

Vasvár

18. Veszprém megye

18.1. Ajkai Járási Hivatal

Székhely: Ajka

Ajka

Csehbánya

Farkasgyepű

Halimba

Kislőd

Magyarpolány

Nyirád

Öcs

Szőc

Úrkút

Városlőd

18.2. Balatonalmádi Járási Hivatal

Székhely: Balatonalmádi

Balatonakarattya

Balatonalmádi

Balatonfőkajár

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Csajág

Felsőörs

Királyszentistván

Küngös

Litér

Papkeszi

18.3. Balatonfüredi Járási Hivatal

Székhely: Balatonfüred

Alsóörs

Aszófő

Balatonakali

Balatoncsicsó

Balatonfüred

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Csopak

Dörgicse

Lovas

Monoszló

Óbudavár

Örvényes

Paloznak

Pécsely

Szentantalfa

Szentjakabfa

Tagyon

Tihany

Vászoly

Zánka

18.4. Devecseri Járási Hivatal

Székhely: Devecser

Adorjánháza

Apácatorna

Borszörcsök

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsősz

Kispirit

Kisszőlős

Kolontár

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Oroszi

Pusztamiske

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Tüskevár

Vid

18.5. Pápai Járási Hivatal

Székhely: Pápa

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonypölöske

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskesző

Ganna

Gecse

Gic

Homokbödöge

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kup

Külsővat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Vaszar

Várkesző

Vinár

18.6. Sümegi Járási Hivatal

Székhely: Sümeg

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Hetyefő

Hosztót

Káptalanfa

Megyer

Nemeshany

Rigács

Sümeg

Sümegprága

Szentimrefalva

Ukk

Veszprémgalsa

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalameggyes

Zalaszegvár

18.7. Tapolcai Járási Hivatal

Székhely: Tapolca

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Kapolcs

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Köveskál

Kővágóörs

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemesvita

Raposka

Révfülöp

Salföld

Sáska

Szentbékkálla

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Uzsa

Vigántpetend

Zalahaláp

18.8. Várpalotai Járási Hivatal

Székhely: Várpalota

Berhida

Jásd

Öskü

Ősi

Pétfürdő

Tés

Várpalota

Vilonya

18.9. Veszprémi Járási Hivatal

Székhely: Veszprém

Barnag

Bánd

Eplény

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Márkó

Mencshely

Nagyvázsony

Nemesvámos

Pula

Sóly

Szentgál

Szentkirályszabadja

Tótvázsony

Veszprém

Veszprémfajsz

Vöröstó

18.10. Zirci Járási Hivatal

Székhely: Zirc

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Borzavár

Csesznek

Csetény

Dudar

Lókút

Nagyesztergár

Olaszfalu

Pénzesgyőr

Porva

Szápár

Zirc

19. Zala megye

19.1. Keszthelyi Járási Hivatal

Székhely: Keszthely

Alsópáhok

Balatongyörök

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Felsőpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hévíz

Karmacs

Keszthely

Ligetfalva

Nemesbük

Rezi

Sármellék

Szentgyörgyvár

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalacsány

Zalaköveskút

Zalaszántó

Zalaszentmárton

Zalavár

19.2. Lenti Járási Hivatal

Székhely: Lenti

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsősárd

Bödeháza

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Hernyék

Iklódbördőce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

19.3. Letenyei Járási Hivatal

Székhely: Letenye

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Borsfa

Bucsuta

Csörnyeföld

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Letenye

Lispeszentadorján

Maróc

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Oltárc

Petrivente

Pusztamagyaród

Semjénháza

Szentliszló

Szentmargitfalva

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

19.4. Nagykanizsai Járási Hivatal

Székhely: Nagykanizsa

Alsórajk

Balatonmagyaród

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Felsőrajk

Fityeház

Fűzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Orosztony

Pat

Pölöskefő

Pötréte

Rigyác

Sand

Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

19.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal

Székhely: Zalaegerszeg

Alibánfa

Almásháza

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Búcsúszentlászló

Csatár

Csertalakos

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gősfa

Gutorfölde

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterfölde

Szentpéterúr

Teskánd

Tilaj

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

19.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal

Székhely: Zalaszentgrót

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbő

Kisvásárhely

Mihályfa

Nagygörbő

Óhíd

Pakod

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Tekenye

Türje

Zalabér

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég

1/A. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez[91]

Az eljáró hatóság egészeként kizárt kormányhivatal helyett eljáró másik kormányhivatal

[92]
SorszámKormányhivatalHelyettesítő Kormányhivatal
1.BaranyaSomogy
2.Bács-KiskunTolna
3.BékésCsongrád-Csanád
4.Borsod-Abaúj -ZemplénSzabolcs-Szatmár-Bereg
5.BudapestPest
6.Csongrád-CsanádBékés
7.FejérVeszprém
8.Győr-Moson-SopronKomárom-Esztergom
9.Hajdú-BiharJász-Nagykun-Szolnok
10.HevesNógrád
11.Jász-Nagykun-SzolnokHajdú-Bihar
12.Komárom-EsztergomGyőr-Moson-Sopron
13.NógrádHeves
14.PestBudapest
15.SomogyBaranya
16.Szabolcs-Szatmár-BeregBorsod-Abaúj -Zemplén
17.TolnaBács-Kiskun
18.VasZala
19.VeszprémFejér
20.ZalaVas

1/B. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez[93]

Az eljáró hatóság egészeként kizárt járási (fővárosi kerületi) hivatal helyett eljáró másik járási (fővárosi kerületi) hivatal

1. Baranya megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.BólyMohács
2.KomlóHegyhát (Sásd)
3.MohácsBóly
4.PécsPécsvárad
5.PécsváradPécs
6.Hegyhát (Sásd)Komló
7.SellyeSiklós
8.SiklósSellye
9.SzentlőrincSzigetvár
10.SzigetvárSzentlőrinc
2. Bács-Kiskun megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.BajaBácsalmás
2.BácsalmásBaja
3.JánoshalmaKiskunhalas
4.KalocsaKiskőrös
5.KecskemétTiszakécske
6.KiskőrösKalocsa
7.KiskunfélegyházaKiskunmajsa
8.KiskunhalasJánoshalma
9.KiskunmajsaKiskunfélegyháza
10.KunszentmiklósKecskemét
11.TiszakécskeKecskemét
3. Békés megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.BékésBékéscsaba
2.BékéscsabaBékés
3.GyomaendrődSzarvas
4.GyulaSarkad
5.MezőkovácsházaOrosháza
6.OrosházaMezőkovácsháza
7.SarkadGyula
8.SzarvasGyomaendrőd
9.SzeghalomGyomaendrőd
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.CigándSárospatak
2.EdelényKazincbarcika
3.EncsSzikszó
4.GöncSátoraljaújhely
5.KazincbarcikaEdelény
[94]
6.MezőcsátMezőkövesd
7.MezőkövesdMezőcsát
8.MiskolcTiszaújváros
9.ÓzdPutnok
10.PutnokÓzd
11.SárospatakCigánd
12.SátoraljaújhelyGönc
13.SzerencsTokaj
14.SzikszóEncs
15.TiszaújvárosMiskolc
16.TokajSzerencs
5. Budapest
SorszámKerületi HivatalHelyettesítő kerületi hivatal
1.I. KerületXII. Kerület
2.II. KerületIII. Kerület
3.III. KerületII. Kerület
4.IV. KerületXV. Kerület
5.V. KerületXIII. kerület
6.VI. KerületVII. kerület
7.VII. KerületVI. Kerület
8.VIII. KerületIX. Kerület
9.IX. KerületVIII. Kerület
10.X. KerületXIV. Kerület
11.XI. KerületXXII. Kerület
12.XII. KerületI. Kerület
13.XIII. KerületV. kerület
14.XIV. KerületX. Kerület
15.XV. KerületIV. Kerület
16.XVI. KerületXVII. Kerület
17.XVII. KerületXVI. Kerület
18.XVIII. KerületXXIII. Kerület
19.XIX. KerületXX. kerület
20.XX. KerületXIX. kerület
21.XXI. KerületIX. Kerület
22.XXII. KerületXI. Kerület
23.XXIII. KerületXVIII. Kerület
6. Csongrád-Csanád megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.CsongrádSzentes
2.HódmezővásárhelyMakó
3.KistelekSzeged
4.MakóHódmezővásárhely
5.MórahalomSzeged
6.SzegedKistelek
7.SzentesCsongrád
7. Fejér megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.BicskeMór
2.DunaújvárosSárbogárd
3.EnyingSzékesfehérvár
4.GárdonyMartonvásár
5.MartonvásárGárdony
6.MórBicske
7.SárbogárdDunaújváros
8.SzékesfehérvárEnying
8. Győr-Moson-Sopron megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.CsornaGyőr
2.KapuvárSopron
3.MosonmagyaróvárGyőr
4.PannonhalmaTét
5.SopronKapuvár
6.TétPannonhalma
7.GyőrMosonmagyaróvár
9. Hajdú-Bihar megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.BalmazújvárosHajdúnánás
2.BerettyóújfaluPüspökladány
3.DerecskeHajdúszoboszló
4.HajdúböszörményHajdúhadház
5.HajdúhadházHajdúböszörmény
6.HajdúnánásBalmazújváros
7.HajdúszoboszlóDerecske
8.NyíradonyDebrecen
9.PüspökladányBerettyóújfalu
10.DebrecenNyíradony
10. Heves megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.BélapátfalvaPétervására
2.EgerFüzesabony
3.FüzesabonyEger
4.GyöngyösHeves
5.HatvanEger
6.HevesGyöngyös
7.PétervásáraHeves
11. Jász-Nagykun-Szolnok megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.JászapátiJászberény
2.JászberényJászapáti
3.KarcagKunhegyes
4.KunhegyesTiszafüred
5.KunszentmártonMezőtúr
6.MezőtúrKunszentmárton
7.TiszafüredKunhegyes
8.TörökszentmiklósSzolnok
9.SzolnokTörökszentmiklós
12. Komárom-Esztergom megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.EsztergomKomárom
2.KisbérOroszlány
3.OroszlányKisbér
4.KomáromEsztergom
5.TataTatabánya
6.TatabányaTata
13. Nógrád megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.SalgótarjánSzécsény
2.BalassagyarmatRétság
3.PásztóBátonyterenye
4.RétságBalassagyarmat
5.BátonyterenyePásztó
6.SzécsénySalgótarján
14. Pest megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.AszódNagykáta
2.BudakesziÉrd
3.CeglédNagykőrös
4.DabasMonor
5.DunakesziGödöllő
6.ÉrdBudakeszi
7.GödöllőDunakeszi
8.GyálVecsés
9.MonorDabas
10.NagykátaAszód
11.NagykőrösCegléd
12.PilisvörösvárSzentendre
13.RáckeveSzigetszentmiklós
14.SzentendrePilisvörösvár
15.SzigetszentmiklósRáckeve
16.SzobVác
17.VácSzob
18.VecsésGyál
15. Somogy megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.BarcsKaposvár
2.CsurgóNagyatád
3.FonyódMarcali
4.MarcaliFonyód
5.NagyatádCsurgó
6.SiófokTab
7.TabSiófok
8.KaposvárBarcs
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.BaktalórántházaVásárosnamény
2.CsengerMátészalka
3.FehérgyarmatMátészalka
4.IbrányKemecse
5.KemecseIbrány
6.KisvárdaZáhony
7.MátészalkaFehérgyarmat
8.NagykállóNyírbátor
9.NyírbátorNagykálló
10.NyíregyházaTiszavasvári
11.TiszavasváriNyíregyháza
12.VásárosnaményBaktalórántháza
13.ZáhonyKisvárda
17. Tolna megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.BonyhádSzekszárd
2.DombóvárTamási
3.PaksTolna
4.TamásiDombóvár
5.TolnaPaks
6.SzekszárdBonyhád
18. Vas megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.CelldömölkSárvár
2.KörmendSzentgotthárd
3.KőszegSzombathely
4.SárvárCelldömölk
5.SzentgotthárdKörmend
6.SzombathelyKőszeg
7.VasvárKörmend
19. Veszprém megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.AjkaDevecser
2.BalatonalmádiBalatonfüred
3.BalatonfüredBalatonalmádi
4.DevecserAjka
5.PápaZirc
6.SümegTapolca
7.TapolcaSümeg
8.VárpalotaVeszprém
9.VeszprémVárpalota
10.ZircPápa
20. Zala megye
SorszámJárási HivatalHelyettesítő járási hivatal
1.LetenyeNagykanizsa
2.LentiZalaegerszeg
3.ZalaszentgrótKeszthely
4.KeszthelyZalaszentgrót
5.NagykanizsaLetenye
6.ZalaegerszegLenti

2. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablak-ügyintézői képzés teljesítéséről kiadott bizonyítvány adattartalma

1. A bizonyítvány sorszáma;

2. Magyarország címere;

3. A képzést teljesítő családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési neve;

4. A bizonyítvány kiállításának helye, keltezése;

5. A kiállító pecsétje;

6. A kiállító aláírása.

3. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Az ellenőrzés formái:

a) Törvényességi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy a vizsgált szerv a működése folyamatában feladat- és hatáskörében a tevékenységét jogszerűen végzi;

b) Szakszerűségi ellenőrzés: annak vizsgálata, hogy a vizsgált szerv a szakmai feladatok végrehajtását a jogszabályok és belső szabályzatok, vezetői rendelkezések megtartásával végzi;

c) Hatékonysági ellenőrzés: a vizsgált rendszer működése alkalmas-e a lehető legkisebb ráfordítással a lehető legnagyobb eredményt elérni, rámutatva azokra a tervezési, szabályozási, szervezési, fejlesztési, ösztönzési intézkedésekre, amelyekkel e követelmények elérhetők;

d) Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

1.2. Az ellenőrzés típusai:

a) Átfogó ellenőrzés: a vizsgált szervek feladat- és hatáskörébe tartozó, meghatározott időszakra vonatkozó törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzése;

b)[95]

c) Témaellenőrzés: meghatározott téma, adott feladat ellátásának vizsgálata egy időszakban több szervnél abból a célból, hogy a megállapítások eredményeként általánosítható következtetéseket lehessen levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni;

d) Célellenőrzés: a vizsgált szervek meghatározott szakmai tevékenységének (meghatározott ügyfajták), vagy a szakmai tevékenység meghatározott részszempont alapján történő vizsgálata;

e) Utóellenőrzés: a vizsgált szervnél előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásának vizsgálata.

1.3. Az ellenőrzés módjai különösen:

a) helyszíni ellenőrzés,

b) adat- és információkérés,

c) iratellenőrzés.

1.4. Minisztérium: a miniszter által vezetett minisztérium.

1.5. Szakmai irányító: a szakmai irányító miniszter, valamint az irányítási feladatai ellátásában közreműködő, jogszabályban meghatározott központi államigazgatási szerv.

1.6. Ellenőrzési terv: a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket tartalmazó éves terv.

1.7. Ellenőr: az ellenőrzési program alapján eljáró szerv által delegált, az ellenőrzésben részt vevő személy.

2. Ellenőrzési terv

2.1. Az Ellenőrzési tervet a miniszter minden év december 15-ig hagyja jóvá.

2.2. Az Ellenőrzési tervet a jóváhagyását követő naptári évre vonatkozóan kell kiadni.

2.3. Az Ellenőrzési terv tartalmazza a tervezett átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket.

2.4. Az átfogó ellenőrzéseket a minisztérium határozza meg. Az átfogó ellenőrzésekben a minisztérium és a szakmai irányítók vesznek részt. Az átfogó ellenőrzések tervezett időszakát a minisztérium minden év november 1. napjáig megküldi a szakmai irányítóknak.

2.5. A szakmai irányító az átfogó ellenőrzések tervezett időpontjára tekintettel minden év november 20. napjáig a 2.7. pontban meghatározott tartalommal javaslatot tesz a téma-, cél- és utóellenőrzésekre.

2.6. A minisztérium a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekre figyelemmel készíti el a végleges Ellenőrzési tervet.

2.7. Az Ellenőrzési terv egyes ellenőrzésenként tartalmazza

a) az ellenőrzéssel érintett fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezését,

b) az ellenőrzést végző szerv megnevezését,

c) az ellenőrizendő időszakot,

d) az ellenőrzés tervezett időszakát,

e) az ellenőrzés típusát,

f) az ellenőrzés formáját,

g) az ellenőrzés módját,

h) az ellenőrzés tárgyát.

2.8. A jóváhagyott Ellenőrzési terv másolatát a minisztérium minden év december 31. napjáig elektronikus úton megküldi valamennyi szakmai irányító, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal részére.

2.9. Soron kívüli átfogó ellenőrzéseket a miniszter rendelhet el.

2.10. Soron kívüli téma-, célellenőrzéseket a vizsgált szerv által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szakmai irányító miniszter rendelhet el.

2.11. Soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén az Ellenőrzési terv módosítása nem szükséges.

2.12. Az ellenőrzés tervezett időszakának módosulása esetén az Ellenőrzési terv módosítása nem szükséges.

3. Ellenőrzési program

3.1. Az Ellenőrzési tervben szereplő egyes ellenőrzések végrehajtására ellenőrzésenként részletes ellenőrzési programot (a továbbiakban: ellenőrzési program) kell készíteni.

3.2. Az átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot - a szakmai irányítók javaslatának kikérését követően - a minisztérium készíti elő.

3.3. Az egyes átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot a miniszter hagyja jóvá.

3.4. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot a szakmai irányító készíti el, és legkésőbb az ellenőrzés megkezdését megelőzően 15 nappal tájékoztatásul megküldi a miniszternek és az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének.

3.5. Az ellenőrzési program végrehajtása az ellenőrzés lefolytatásából és az összefoglaló jelentés elkészítéséből áll.

3.6. Az átfogó ellenőrzési program végrehajtására legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre. Átfogó ellenőrzés esetén az ellenőrzés lefolytatására és a részjelentés elkészítésére legfeljebb 40 nap, a végleges összefoglaló jelentés elkészítésére legfeljebb 50 nap áll rendelkezésre. A helyszíni ellenőrzést az átfogó ellenőrzés kezdő időpontjától számított 20 napon belül le kell folytatni. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtására legfeljebb 70 nap áll rendelkezésre.

3.7. Átfogó ellenőrzés esetén a helyszíni ellenőrzés időpontját - figyelemmel a 3.6. pontban foglaltakra - az ellenőrzést lefolytató szerv állapítja meg, melyet a minisztérium az ellenőrzési programban rögzít.

3.8. Az ellenőrzési program tartalmazza

a) az ellenőrzés alá vont fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezését,

b) az ellenőrzés tárgyát, célját,

c) az ellenőrzés típusának, formájának és módjának megjelölését,

d) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,

e) az ellenőrzést végző szerv megnevezését,

f) az ellenőrzés részletes feladatait,

g) az ellenőrizendő időszakot,

h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők) számát, valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését,

i) az ellenőrzés tervezett kezdő időpontját, a rész- és az összefoglaló jelentés elkészítésének határidejét,

j) a kiállítás keltét,

k) a jóváhagyásra jogosult aláírását.

4. Ellenőrzési program végrehajtására vonatkozó rész- és összefoglaló jelentés

4.1. Az egyes ellenőrzési programok végrehajtásáról, megállapításairól az adatokkal és tényekkel alátámasztott értékelésről, következtetésekről, megállapításokról összefoglaló jelentés készül.

4.2. Az átfogó ellenőrzések összefoglaló jelentését a miniszter hagyja jóvá. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentést a szakmai irányító hagyja jóvá.

4.3. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetét a szakmai irányító az elkészítését követő 15. napig megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és a miniszternek véleményezés céljából. A fővárosi és megyei kormányhivatal és a miniszter a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról 15 napon belül tájékoztatja a szakmai irányítót. A fővárosi és megyei kormányhivatal álláspontját egyidejűleg tájékoztatásul a minisztérium részére is megküldi. A végleges összefoglaló jelentést a szakmai irányító megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és a miniszternek.

4.4. Az egyes átfogó ellenőrzéseknél az átfogó ellenőrzésben részt vevő szervek az általuk lefolytatott ellenőrzésekről - az összefoglaló jelentés tartalmi elemeinek figyelembevételével - részjelentést készítenek, amelyet a jóváhagyott ellenőrzési programban meghatározott időpontig megküldenek a minisztérium részére.

4.5. Átfogó ellenőrzések esetén az összefoglaló jelentés tervezetét a minisztérium elektronikus úton megküldi az ellenőrzött szervnek, aki az ellenőrzés megállapításaira annak kézhezvételétől számított 8 napon belül indokolással ellátott észrevételt tehet. Az indokolással ellátott észrevételeket a minisztérium elektronikus úton megküldi az ellenőrző szerveknek, akik annak kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatják a minisztériumot az észrevételek elfogadásával kapcsolatos álláspontjukról.

4.6. Átfogó ellenőrzések esetén az el nem fogadott érdemi észrevételek megtárgyalásával összefüggésben az ellenőrzés vezetőjének vezetésével a minisztérium egyeztető értekezletet szervez. Az egyeztető értekezleten a kizárólag szakmai tárgyú kérdésekről a szakmai irányító dönt. Amennyiben az egyeztető értekezletet követően nem kizárólag szakmai tárgyú vitás kérdés marad fenn, akkor az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenőrzés vezetője - a fővárosi és megyei kormányhivatal és a szakmai irányító véleményének bemutatását tartalmazó - javaslatára a miniszter dönt.

4.7. Az összefoglaló jelentés tartalmazza

a) az ellenőrzés típusát, módját,

b) az ellenőrzött szerv (szervezeti egység) megnevezését,

c) az ellenőrzés tárgyát,

d) az ellenőrzött időszak feltüntetését,

e) az ellenőrzés kezdő és záró napjának, valamint az ellenőrzésre fordított munkanapok számának feltüntetését embernapban számítva,

f) az ellenőrzés vezetőjének megnevezését,

g) az ellenőrzésben részt vett személyek (kormánytisztviselők, külső szakértők) megnevezését,

h) az ellenőrzési célok megvalósulását,

i) az ellenőrzés megállapításait és következtetéseit,

j) szükség esetén javaslattételt intézkedési terv készítésére,

k) a keltezést, valamint a jóváhagyásra jogosult aláírását.

4.8. Az embernap számításánál egy embernapnak az ellenőrzésben részt vevő egy személy által az ellenőrzésre fordított egy munkanapját kell figyelembe venni.

5. Ellenőrzés vezetője

5.1. A miniszter az átfogó ellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtása érdekében a minisztérium szakmai felsővezető vagy szakmai vezető besorolású kormánytisztviselői közül kijelöli az ellenőrzés vezetőjét.

5.2. Az ellenőrzés vezetője

a) irányítja és koordinálja az ellenőrzés végrehajtásában részt vevők feladatait,

b) kiállítja az ellenőrzésekben közreműködő ellenőrök, külső szakértők megbízólevelét,

c) dönt az ellenőrökkel kapcsolatos kizárási kérdésekben,

d) az ellenőrzési program végrehajtása érdekében jogosult egyedi utasítás kiadására az ellenőrzéssel összefüggő feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

e) jogosult az ellenőrzéssel összefüggésben jelentéstételre vagy beszámoltatásra való kötelezésre,

f) az ellenőrzési programban foglaltakon túlmenően meghatározhatja a konkrét ellenőrizendő tárgyköröket.

5.3. Az ellenőrzés vezetőjének munkáját a minisztérium segíti.

5.4. A megbízólevélnek tartalmaznia kell

a) az ellenőrök nevét, beosztását, személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,

b) az ellenőrzés helyére, az ellenőrzési programra való utalást,

c) az ellenőrzés végrehajtására, eljárási rendjére vonatkozó jogszabály megnevezését,

d) a megbízólevél érvényességét,

e) a kiállítás keltét,

f) a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

5.5. Az ellenőrzés vezetőjének megbízatása az összefoglaló jelentés jóváhagyásával szűnik meg.

6. Az ellenőrzés részletes szabályai

6.1. Az ellenőrzések végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az ellenőrzésekben részt vevő szervek közösen biztosítják.

6.2. Az ellenőrzés során az ellenőrzésben nem vehet részt az,

a) aki az ellenőrzött szerv politikai vezető, vezető besorolású kormánytisztviselőjének hozzátartozója,

b) akinek az ellenőrzött szervnél vagy annak jogelődjénél az ellenőrzést megelőző 3 évben foglalkoztatásra irányuló jogviszonya állt fenn, továbbá

c) akitől az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása egyéb okból nem várható el.

6.3. Az ellenőr a vele szemben fennálló kizárási okot köteles haladéktalanul bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.

6.4. Az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal főispánja, főigazgatója jogosult a kizárási okot bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.[96]

6.5. Az ellenőrzés vezetőjének kizárásáról a miniszter rendelkezik. Az ellenőrzés vezetőjének kizárása esetén a miniszter új ellenőrzési vezetőt jelöl ki.

7. Helyszíni ellenőrzés

7.1. A helyszíni ellenőrzést - az ellenőrzés vezetője eltérő utasításának hiányában - annak megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban írásban be kell jelenteni az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének, kivéve, ha ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné.

7.2. A helyszíni ellenőrzés az ellenőrzött szervnél folytatott, annak teljes tevékenységéről vagy egy meghatározott részéről a munkafolyamatokba történő betekintés, az iratok tanulmányozása, valamint interjú útján szerzett megfigyeléseken, összehasonlító értékeléseken, megállapításokon alapuló vizsgálati módszer.

7.3. A helyszíni ellenőrzést - a lehetőségekhez képest - úgy kell ütemezni és lefolytatni, hogy az a legkisebb mértékben és a legrövidebb ideig zavarja az ellenőrzött szerv tevékenységét a feladatok ellátásában, ugyanakkor az ellenőrzés alaposságát ne veszélyeztesse, továbbá az indokolatlan gyorsaság ne idézze elő az adat- és információkérés folyamatos kiegészítésének szükségességét.

8. Adat- és információkérés

8.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzési program végrehajtása érdekében

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységének és működésének főbb jellemzőiről, belső szabályozottságáról, a szabályozás hatásfokáról, a feladataik teljesítésének jogszerűségéről és eredményességéről, a szervek tevékenységével és működésével kapcsolatban felmerült szabályozási igényekről,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományáról, a fegyelmi és kártérítési eljárásokról, a személyi állomány képzettségéről, a képzési igényekről és lehetőségekről, a képzés és továbbképzés meghatározott irányainak teljesüléséről,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok és működési környezetük (az együttműködő központi államigazgatási szervek helyi szervei, önkormányzati szervek, a lakosság, valamint egyéb szervezetek) kapcsolatáról, valamint

d) az ellenőrzött tevékenységgel összefüggő egyéb

adatot és információt kérni.

9. Iratellenőrzés

9.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzés lefolytatása során iratokat bekérni az ellenőrzött szervtől.

9.2. Az ellenőrzött szerv az iratbekérési megkeresésben foglalt határidőn belül, de legfeljebb a megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül az iratbekérésnek eleget tesz.

10. Ellenőrzési jegyzőkönyv

10.1. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során olyan tény, adat, információ jut az ellenőr tudomására, amely akár büntető-, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését teszi indokolttá, az ellenőr ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.

10.2. Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza különösen

a) az ellenőrzést végző szerv megnevezését,

b) az ellenőrzés alá vont szerv megnevezését,

c) az ellenőrzés tárgyát, célját,

d) az ellenőrzés típusának, formájának és módjának megjelölését,

e) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,

f) az ellenőrzött időszakot,

g) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők), valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését, megbízólevelük számát,

h) az ellenőrzés napját, időpontját,

i) a felelősség megállapításának alapjául szolgáló mulasztásokat, szabálytalanságokat, hivatkozással a megállapításokat alátámasztó bizonyítékokra,

j) a felelős személyek nevét és beosztását,

k) a felelősként megjelölt személy nyilatkozatát, hogy a jegyzőkönyv egy példányát átvette, az abban foglaltakat megértette, továbbá hogy a jegyzőkönyvi megállapításokra 8 napon belül észrevételeket tehet, valamint

l) a jegyzőkönyv kiállításának helyét, keltét, az ellenőr és a felelősként megjelölt személy aláírását.

11. Az ellenőrzés befejezését követő intézkedések

11.1. Az átfogó ellenőrzés során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében a miniszter az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével egyidejűleg intézkedési terv elkészítésére kéri fel.

11.2. A téma-, cél- és utóellenőrzések során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében a szakmai irányító az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével egyidejűleg intézkedési terv elkészítésére kéri fel, melyet egyidejűleg tájékoztatás céljából megküld a miniszter részére.

11.3. Az intézkedési terv tervezetét legkésőbb az összefoglaló jelentés megküldésétől számított 30 napon belül kell elkészíteni, a szakmai irányítóval egyeztetni, és jóváhagyás céljából

a) átfogó ellenőrzés esetén a miniszterhez vagy

b) téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a szakmai irányítóhoz - a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett -

felterjeszteni.

11.4. A jóváhagyott intézkedési terv tartalmazza

a) a végrehajtandó intézkedéseket,

b) a végrehajtás személyi felelőseit, valamint

c) az ezek végrehajtására rendelkezésre álló határidőket.

11.5. Az intézkedési tervben meghatározott végrehajtási felelősök az adott feladat végrehajtásáról a határidő lejártát követő 15 napon belül írásbeli beszámolót készítenek, amelyet

a) átfogó ellenőrzés esetén a miniszternek vagy

b) téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a szakmai irányítónak - a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett -

megküldenek.

12. Az ellenőr jogai és kötelezettségei

12.1. Az ellenőr köteles

a) az ellenőrzésre felkészülni, az ellenőrzött szerv működésére vonatkozó adatokat előzetesen beszerezni, a tevékenységre vonatkozó szabályozást megismerni,

b) a helyszíni ellenőrzés előtt az ellenőrizendő szerv, szervezeti egység vezetőjénél bejelenteni az ellenőrzés megkezdését, és felmutatni a megbízólevelet, kivéve, ha ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné,

c) az ellenőrzés során feltárt jogsértést vagy jelentős szabálytalanságot, fegyelemsértést soron kívül jelenteni az ellenőrzött szerv vezetőjének és az ellenőrzés vezetőjének, valamint az érintett személyt tájékoztatni a feltárt szabálytalanságról,

d) az ellenőrzött szerv észrevételeit meghallgatni, és ha azok megalapozottak, figyelembe venni,

e) az ellenőrzés során tett bejelentéseket, panaszokat megvizsgálni, és a szükséges intézkedéseket kezdeményezni,

f) a tudomására jutott adatok tekintetében a minősített adatokat, magántitkot megtartani,

g) az ellenőrzés megállapításait - az ellenőrzés befejezését követően - az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével teljes egészében, a felelősként megjelölt személyekkel a rájuk vonatkozó mértékben ismertetni,

h) ha az ellenőrzés során tett megállapítások indokolják - az ügy jellegétől függően - büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását kezdeményezni,

i) megállapításait jelentésben rögzíteni.

12.2. Az ellenőr jogosult

a) az előírt rend megtartásával az ellenőrzött szerv hivatali helyiségeibe belépni,

b) a szerv tevékenységével összefüggő iratokba, nyilvántartásokba, adatkezelési rendszerekbe betekinteni, az eredeti okmányokat átvenni, vagy azokról - az ügykezelési szabályok betartásával - másolatot készíteni,

c) a minősített adatok kezelésére, a biztonsági előírásokra vonatkozó szabályok megtartásával a szükséges okmányokat tanulmányozni,

d) szóban vagy írásban tájékoztatást kérni, személyeket szóban vagy jegyzőkönyvben meghallgatni, kérdőívek kitöltésére felhívni,

e) jogsértésre, súlyos szabálytalanságra, fegyelmi vétségre utaló adatokat tartalmazó okiratot a jegyzőkönyvhöz, illetve jelentéséhez csatolás céljából - átvételi elismervény ellenében - bevonni,

f) szakértő, szaktanácsadó bevonását kezdeményezni,

g) a feladatokat vétkesen mulasztók felelősségre vonására javaslatot tenni.

12.3. Az ellenőr felelős

a) az ellenőrzés szakszerű elvégzéséért,

b) az ellenőrzési program által meghatározott körben minden lényeges tény megállapításáért és a megállapítások helytállóságáért.

12.4. Ha az ellenőr a tudomására jutott jogsértés, súlyos szabálytalanság esetén az előírt módon nem intézkedik, az ebből adódó következményekért fegyelmi és kártérítési felelősség terheli.

13. Az ellenőrzött szerv vezetőjének jogai és kötelezettségei

13.1. Az ellenőrzött szerv vezetője köteles

a) az ellenőrzést végző szervet és az ellenőrt feladataik ellátásában segíteni, az általuk kért tájékoztatást megadni, adatokat, iratokat rendelkezésre bocsátani,

b) biztosítani az ellenőrzést végző szerv munkatársainak helyszíni munkafeltételeit, az ellenőrzési jogosultságuk gyakorlását.

13.2. Az ellenőrzött szerv vezetője felel az ellenőrzött szervnél a megállapítások és javaslatok alapján - szükség esetén - végrehajtandó intézkedések megvalósulásáért.

4. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabálysértések[97]

1.[98]

2. A fogyasztóvédelem területén:

2.1. a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról szóló tájékoztatás hiánya,

2.2.[99]

2.3.[100]

2.4. magyar nyelven kiadott sajtótermékben, magyar nyelvű rádió-, illetve televízió-műsorban, továbbá szabadtéri reklámhordozón közzétett gazdasági reklámban a reklám szövegének magyar nyelven történő megjelenítésének elmulasztása,

2.5. az üzlet feliratain az üzlet elnevezésére, valamint az üzletben, az üzlet kirakatában a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményekre vonatkozó követelmények megsértése,

2.6. a dohánytermék, az elektronikus cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz, valamint az utántöltő flakon csomagolási egységére vonatkozó előírások megsértése,

2.7. a vásárlók könyvének az üzlettérben a vásárlók által jól látható és könnyen hozzáférhető helyen történő kihelyezésének elmulasztása,

2.8. üzletek nyitvatartási idejéről és abban bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatás megsértése,

2.9. a joghatással járó méréshez szükséges hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése,

2.10. a fiatalkorúak alkoholtartalmú termékkel, illetve dohánytermékkel, elektronikus cigarettával, dohányzást imitáló elektronikus eszközzel vagy utántöltő flakonnal történő kiszolgálása.

3. A munkaügy területén:

3.1. a munkaszerződés írásba foglalásának elmulasztása,

3.2. a törvényes képviselő hozzájárulásának hiánya a fiatal munkavállaló munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatánál,

3.3. a munkavállalóra vonatkozó életkori feltételek megsértése,

3.4. a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeinek hiánya,

3.5. a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartásának elmulasztása,

3.6. a kötelező legkisebb munkabérről (minimálbér) és a garantált bérminimumról szóló kormányrendeletben foglaltak és a kollektív szerződés munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése,

3.7. a munkabér kifizetésének elmulasztása,

3.8. a kifizetett munkabér elszámolásáról adandó írásbeli tájékoztató elmulasztása,

3.9. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) Magyarország területén történő foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély hiánya,

3.10. a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához kiadott munkavállalási engedély hiánya,

3.11. a munkaviszony megszűnését követően a munkavállalónak átadandó iratok kiadásának elmulasztása.

4. A munkavédelem területén:

4.1. a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat elmulasztása,

4.2. munkavédelmi oktatás megtartásának elmulasztása,

4.3. munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának hiánya,

4.4. foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosításának elmaradása,

4.5. munkavédelmi képviselők választása megszervezésének elmulasztása.

5. Az élelmiszerlánc-biztonság területén:

5.1. fogyaszthatósági határidő lejárta utáni forgalomba hozatal, azzal, hogy a hatáskör a jogkövetkezmények alkalmazása körében az intézkedések közül csak az élelmiszer élelmiszerként történő forgalomba hozatalának megtiltására terjed ki,

5.2. minőségmegőrzési határidő lejárta utáni forgalomba hozatal, azzal, hogy a hatáskör a jogkövetkezmények alkalmazása körében az intézkedések közül csak az élelmiszer élelmiszerként történő forgalomba hozatalának megtiltására terjed ki,

5.3. magyar nyelvű élelmiszer-jelölés hiánya,

5.4. a termék beszerzését igazoló dokumentum hiánya,

5.5. élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történt regisztráció hiánya.

6. A népegészségügy területén:

6.1. dohánytermékek - beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszközt is - fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek megszegése,

6.2. a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések hiánya,

6.3. a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya.

5. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

6.[101]

7.[102]

8. Lakcímbejelentésről értesítés kérése[103]

9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása

11.[104]

12. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

13. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

14. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

15. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

17. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

18. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

19. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

20. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

21. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

22. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem

23. Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

24. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

25. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

26. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

27. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

28. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem

29. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem

30. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem

31. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

32. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

33. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

34. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

35. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem

36. Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

37. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

38. Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése

39. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása

40. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok

41. Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

42. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés

43. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése

44. A személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (23) bekezdése szerinti vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése

45. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő rögzítése, módosítása

46. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő törlése

47. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelem

48. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

49. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

50. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)

51. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

52. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)

53. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem

54. Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére[105]

55. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített meghatalmazás visszavonására

56. Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére

57. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített törvényes képviselet törlésére

58. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

59. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása iránti kérelem

60. A személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásazonosító rögzítése[106]

61. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem[107]

62. A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállítása[108]

6. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

1-3.[109]

4-7.[110]

8. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem

9. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

10. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

11. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

12. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése

13. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokra vonatkozóan

14. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

15. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)

16. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem

17. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem

18. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

19. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

20. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

21. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

22. Rendszámtábla megrongálódása esetén annak utángyártása iránti kérelem

23. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

24. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

25. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

26. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

27. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

28. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

29. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

30. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

31. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

32. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

33. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

34.[111]

35.[112]

36. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

37. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

38. Származás-ellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

39. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem

40. Védettségi igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem benyújtása, védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos panaszok kezelése[113]

7. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások

1. Ügyfélkapu-regisztráció

2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása

3. A Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásából az ügyfél részére a rá vonatkozó adatokról történő tájékoztatás[114]

4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan

5. Internethasználat és -hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához

6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés - az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való - ellenőrzése

7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása

8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába

9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdonilap-másolat lekérdezésének biztosítása

10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás

11. Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció

12. Ügyintézési rendelkezés tétele

13. Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése

14. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához

15. Internethasználat és -hozzáférés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásához

16. Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása

17. Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, a Pénzügyi Békéltető Testület közigazgatási hatósági eljárásnak nem minősülő eljárására irányuló kérelmek továbbítása

18. Tiltakozás továbbítása Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt személyes adatok kezelése ellen

19. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása

20. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentésének továbbítása

21. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti kérelem továbbítása

22. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása

23. Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatások kezdeményezése[115]

24. Levéltári adatok igénylése építésügyi hatósági eljárások támogatásához[116]

25. Levéltári adatok igénylése a hadigondozási igényjogosultság megállapításához, hadigondozással kapcsolatos iratok megkeresése és másolatok készítése[117]

26. Levéltárban lévő hagyatéki iratokra vonatkozó adatok igénylése és másolat készítése[118]

27. Levéltári adatszolgáltatás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok és tények igazolására vonatkozóan[119]

28. Levéltári adatszolgáltatás és másolatkiadás a Levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokról[120]

29. Levéltári adatszolgáltatás munkaviszony, nevelési segély, illetve ösztöndíj folyósítása, nyugdíj-, valamint társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben[121]

30. Levéltárban lévő névváltoztatási iratokról másolat készítése[122]

31. Levéltári adatszolgáltatás tanulóidőre, illetve iskolai végzettségre vonatkozóan[123]

32. A magánútlevél iránti kérelmet előterjesztő Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez szükséges adatlap továbbítása[124]

33. A magánútlevél iránti kérelmet előterjesztő külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez szükséges adatlap továbbítása[125]

34. Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció, a regisztráció módosítása[126]

35. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevétele[127]

36. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás törlése[128]

8. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek

1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése

2. Vezetési jogosultság szüneteltetése

3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása

7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása

8. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén

9. Lakcím érvénytelenségének megállapítása[129]

10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele és új hatósági igazolvány kiállítása

11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása

12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben

13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

9. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban biztosítható

1. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

2. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

10. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez[130]

Megállapodás az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről
amely létrejött egyrészről:
......................................................polgármester, a...........................Települési/Fővárosi Kerületi Önkormányzat
(a továbbiakban Önkormányzat) képviselője,
mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó)
másrészről:
...................................................... kormánymegbízott, Budapest Főváros Kormányhivatala/a
......................................................Megyei Kormányhivatal képviselője
mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő)
- együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Magyarország Országgyűlése a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében
egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi évi ....... törvényben (a továbbiakban: Törvény) úgy
rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek az
építésügyi igazgatási feladatok ellátását biztosítják 2020. március 1-jén az állam ingyenes használatába kerülnek.
Mindezek alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény alapján egyéb jogcímen átkerülő
vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról
megállapodást kötnek.
A megállapodás célja a 2020. március 1-jével a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz kerülő építésügyi
igazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati
vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb jogcímen történő átadás feltételeinek, az ehhez
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.
II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
A megállapodás tárgya a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz átkerülő építésügyi igazgatási feladatok
ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és ingó vagyon, továbbá vagyoni értékű jog állam
általi ingyenes használati, illetve - az előbbi vagyoni elemeken túlmenően - az Átadó döntése szerint egyéb
jogcímen történő jogának alapításához kapcsolódó főbb feladatok, illetve a Felek jogainak és kötelezettségeinek
a meghatározása.
Amennyiben az átvételre kerülő építésügyi igazgatási feladatok ellátását szolgáló valamely ingó vagy ingatlan
vagyon bérleti vagy más szerződés alapján van az Átadó használatában, az állam a használat időtartama alatt
beléphet a szerződésbe.
Átadó döntése alapján az átvételre kerülő építésügyi igazgatási feladatok ellátására megfelelő állapotú és méretű
ingatlant ajánlhat fel. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonjoga az államra száll.
Az átkerülő feladat és az annak ellátását szolgáló vagyon használati jogának, illetve az egyéb jogcímen átvételre
kerülő vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra és az átvett vagyonnal valógazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadóak.
III. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
Átadó és Átvevő a feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon ingyenes használatba vétele, illetve egyéb jogcímen
történő átvétele során kölcsönösen együttműködve járnak el. Az együttműködés keretében Átadó közreműködik
a kormánymegbízott által meghatalmazott képviselő jogszabályban meghatározott, átvétellel kapcsolatos
feladatainak ellátásában is.
Átadó a jelen megállapodás 1. számú mellékletében szereplő teljességi nyilatkozat aláírásával teljes körű
felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok
valóságtartalmáért, teljes körűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért.
Átadó felelősséget vállal továbbá azért, hogy az ingyenes használatra átadott vagyontárgyak állaga a birtokba
vétel időpontjakor alkalmas az átvett építésügyi igazgatási feladatellátás technikai feltételeinek biztosítására és a
rendeltetésszerű használatra.
IV. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik az ingatlan és ingó vagyon használatba
adásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, az átvételre kerülő építési igazgatási feladatokat ellátó
köztisztviselők és munkavállalók, illetve álláshelyek számát, illetve rendelkeznek a megállapodás aláírását
követően az átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről.
1. Ingatlanok használatba adása
1.1. Átadó tulajdonában lévő ingatlanok
Az Átadó tulajdonában lévő ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingatlanok felsorolását, illetve az
ingatlanok adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ingatlanok átadása kiterjed az átvételre kerülő
építésügyi igazgatási feladatok ellátását közvetve szolgáló (pl. tároló, raktár, irattár, stb.) helyiségek átadására is.
Az Átadó által az Átvevőnek átengedett ingatlanhoz kapcsolódó pályázatok felsorolását a 8. számú melléklet
tartalmazza.
a) Felek rögzítik, hogy a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat Átvevő kizárólagosan használhatja.
A kizárólagosan használt ingatlanok esetében az Átvevő viseli az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével,
karbantartásával kapcsolatos költségeket. Ezek közé tartoznak különösen a közüzemi szolgáltatások díjai, az
ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, illetve az Átvevő foglalkoztatottai által okozott kisebb hibák
javítása. Az ezeken kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások, rekonstrukciók
elvégzése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll,
illetve aki azt szükségesnek tartja.
b) Felek rögzítik, hogy a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat az Átvevő az Átadóval közösen jogosult
használni.
A közösen használt ingatlanok esetében az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos
költségeket az Átadó és az Átvevő közösen viselik Felek által közösen meghatározott megosztás szerint. Ezek
közé tartoznak különösen az ingatlan mindennapos használatából eredő kisebb hibák javítása. A közösen használt ingatlanok esetében a megosztásra kerülő, illetve a kizárólag az Átadót terhelő költségek behatárolására
a kizárólagosan használt ingatlanokra vonatkozó pontban meghatározottakat kell alkalmazni.
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak
megosztása érdekében 2020. március 31-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek.
Az Átadó és az Átvevő megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Átvevő által kizárólagosan, illetve az Átadó
és az Átvevő által közösen használt ingatlanok, ingatlanrészek tekintetében a közüzemi költségek mérését
szolgáló órák megosztásra, illetve az Átvevő nevére kerülhetnek-e.
c) Felek rögzítik, hogy az ingyenes használatba kerülő ingatlanok(részek) használata - mind a hatóság, mind az
ügyfelek részéről - az Átvevő munkarendje szerint folyamatosan biztosított, ideértve azon önkormányzati
helyiségeket is, amelyek az Átvevőhöz kerülő ingatlanok(részek) megközelítését szolgálják. Amennyiben a
feladatellátásra átadott ingatlan(rész) akadálymentes módon nem közelíthető meg, de az ingatlan rendelkezik
akadálymentes ügyfélszolgálattal/ügyféltérrel, úgy az az Átvevő részére is térítésmentesen használható.
1.2. Az Átadó által bérleti, vagy egyéb szerződés alapján használt ingatlanok
Az Átadó által bérleti vagy egyéb szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján használt, az építésügyi
igazgatási feladat ellátására szolgáló ingatlanok adatait, valamint ingatlanonként a szerződésből fakadó
kötelezettségek (különös tekintettel a szerződésben meghatározott, a kötelezettet terhelő költségek) felsorolását a
3. számú melléklet tartalmazza.
Átadó az együttműködés keretében betekintést enged Átvevőnek a vonatkozó szerződésbe, annak érdekében,
hogy a Törvény által biztosított, a szerződésbe félként történő belépésről megalapozott döntés születhessen.
Mindemellett Átadó az alanyváltozást megelőzően a betekintési jog biztosításán túl részletesen, külön is
tájékoztatja Átvevőt az érintett szerződés, valamint az ingatlan lényeges elemeiről (pl. havi bérleti díj összege,
egyéb kötelezettségek, ingatlan állapota).
Átvevő a szerződés, illetve a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek ismeretében dönt arról, be kíván-e
lépni szerződésbe. A belépés időpontjától az Átvevőt illetik meg a bérleti (vagy egyéb) szerződésből származó
jogok, illetve az Átvevőt terhelik a bérleti (vagy egyéb) szerződésből fakadó kötelezettségek. A bérleti (vagy
egyéb) szerződésbe való belépés feltétele, hogy ahhoz a bérbeadó írásbeli hozzájárulását adja.
Az Átvevőnek a szerződésbe félként történő belépésre vonatkozó nyilatkozata jelen megállapodás részét képezi.
Felek a nyilatkozat értelmében megállapodnak, hogy a 3. számú mellékletben szereplő ingatlanok tekintetében
Átvevő a használat időtartamára 2020. március 1. napjával kezdődően beléphet a szerződésbe.
1.3. Az Átadó tulajdonában lévő, jelzáloggal terhelt ingatlanok
Az Átadó tulajdonában lévő, jelzálogjoggal terhelt és az ingyenes használatba, vagy tulajdonba adási eljárásban
érintett ingatlanok felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.
A jelzálogjog alapjául szolgáló kötelezettség - az ingatlan ingyenes használatba adását követően is - az Átadót
terheli, ezért a jelzálogjoggal összefüggésben felmerülő valamennyi intézkedési kötelezettség megtételére - az
ingatlan ingyenes használatba adását követően is - az Átadó köteles. Az intézkedési kötelezettség felmerüléséről,
valamint az azzal kapcsolatos intézkedés eredményéről az Átadó köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni az
Átvevőt.
Amennyiben felmerül annak a lehetősége, hogy az érintett ingatlanok valamelyike tekintetében megnyílik a
jelzálogjogosult kielégítési joga, köteles Átadó erről a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni
Átvevőt.
Ha a 4. számú mellékletben felsorolt ingatlanok bármelyikét érintően a jelzálogjog jogosultjának kielégítési joga
megnyílik, az Átadó köteles másik olyan, az előző ingatlannal azonos funkciójú és állapotú ingatlant felajánlani,
amelyben továbbra is folyamatosan és fennakadás nélkül biztosított az államigazgatási feladat hatékony ellátása.
Az Átadó vállalja, amennyiben másik ingatlan felajánlására nem képes, egyezség létrehozását kezdeményezi a
jelzálogjog jogosultjánál a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról. A kezdeményezésről és annak
eredményéről az Átadó az Átvevőt írásban tájékoztatni köteles.
2. Ingóságok használatba adása
A Törvény értelmében Átadó 2020. március 1. napjától kezdődően Átvevő használatába adja az építésügyi
igazgatási feladatok ellátásához szükséges, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti ingó vagyont. Az Átadó
tulajdonában lévő és az ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingóságokat - a 2019. november 1-je
szerinti állapotnak megfelelően - az Átadó által összeállított, és a megállapodáshoz csatolt eszközkarton
tartalmazza. Az infokommunikációs eszközállomány és a szerzői jog alá tartozó termékek tételes felsorolását a
9. számú mellékleten és külön eszközkartonon szükséges feltüntetni. A leltár hitelességét Átadó az aláírásával
igazolja.
Az Átvevőhöz átkerülő gépjárművek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Az átvételre kerülő építésügyi igazgatási feladatok ellátásához szükséges ingóságok 2020. március 1. napjától
Átvevő önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek. Amennyiben az Átvevő az ingóságok feletti ingyenes használati
jogát egy, a tulajdonában, vagy egy más jogcímen használatában lévő ingatlanban kívánja gyakorolni, az Átadó
és Átvevő az ingó vagyonelemek fizikai mozgatása során köteles együttműködni annak biztosítása érdekében,
hogy az építésügyi igazgatási feladatellátáshoz szükséges ingó vagyonelemek 2020. március 1-jétől
rendelkezésre álljanak. A használatba adás ingyenes és az átvételre kerülő építésügyi igazgatási feladatok
ellátásának időtartamára szól.
3. A fővárosi és megyei kormányhivatal állományába kerülő foglalkoztatottak
A Törvény alapján az átvett feladatokat ellátók, valamint az ezzel összefüggésben funkcionális feladatokat
ellátók - a 2019. november 1-je szerinti állapotnak megfelelő - álláshelyeinek a számát, munkakörökre illetve
személyekre lebontva a 6. számú melléklet tartalmazza. Külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott
státuszok számát. Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az 5. számú mellékletben szereplő
köztisztviselők és munkavállalók személyi anyagát legkésőbb 2020. február 29-ig átadja Átvevőnek.
Az átvételre kerülő köztisztviselők és munkavállalók részére korábban nyújtott munkáltatói kölcsön
visszafizetése a köztisztviselők és munkavállalók részéről változatlanul az Átadó javára történik. Amennyiben
tanulmányi szerződéssel rendelkező köztisztviselő vagy munkavállaló kerül átvételre, a tanulmányi szerződés
tekintetében az Átadó helyébe az Átvevő lép.
Amennyiben a megállapodás megkötése és a foglalkoztatottaknak az Átvevőhöz történő átvétele közötti
időpontban a foglalkoztatottak személye, vagy a foglalkoztatással összefüggő, e megállapodás 6. számú
mellékletében meghatározott tény vagy adat megváltozik, azt Átadó három napon belül köteles írásban közölni
az Átvevővel.
4. Átadó jogai és kötelezettségei
Átadó, mint tulajdonos évente ellenőrzi a kormányhivatal, mint Átvevő nemzeti vagyonnal való gazdálkodását.
Amennyiben - akár az éves ellenőrzés során, akár más módon - az Átadó tudomására jut, hogy Átvevő a
vagyont nem rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja az Átvevőhöz fordulhat, aki köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos álláspontját írásban az Átadó részére eljuttatni. Amennyiben Átadó álláspontja
szerint a nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik Átadó az Átvevő felügyeleti szervéhez
fordulhat intézkedés megtétele érdekében.
5. Átvevő jogai és kötelezettségei
Átvevő köteles gondoskodni az általa használt ingó és ingatlan vagyon karbantartásáról, továbbá köteles viselni a
rendeltetésszerű használattal összefüggésben felmerült üzemeltetési (beleértve a biztosítási) fenntartási és
javítási költségeket. A rendeltetésszerű használat során elhasználódott, elveszett vagy elpusztult ingó
vagyontárgyak pótlása az Átvevő kötelezettsége.
Átvevő az ingyenesen használatába adott vagyont rendeltetésszerűen a közvagyont használó személytől
elvárható gondossággal használja, hatékonyan és költségtakarékosan működteti.
Átvevő a használatába kerülő ingó és ingatlan vagyont harmadik személy részére használatba vagy bérbe nem
adhatja - kivétel ez alól, az Átadó jóváhagyásával, ha azt időlegesen nem használja -, továbbá nem terhelheti
meg és nem idegenítheti el.
Átvevő az építésügyi igazgatási feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont köteles az Átadó részére
visszaadni. Átvevő évente egyszer köteles jelenteni az Átadó felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges
változásokat.
6. Vagyonkezelői jog
A Törvény alapján az állam ingyenes használatába kerülő vagyontárgyak vagyonkezelője a használati jog
keletkezésével egyidejűleg a fővárosi és megyei kormányhivatal lesz. A tulajdonos, valamint a vagyonkezelő a
használattal és a működtetéssel kapcsolatos valamennyi fontos kérdést a közöttük létrejövő vagyonkezelési
szerződésben rendezik. A Felek vállalják, hogy a vagyonkezelési szerződést legkésőbb 2020. június 30-ig
megkötik.
A vagyonkezelői jog - a használati jog ingyenes átengedéséhez igazodóan - határozatlan időre, az átvételre
kerülő építésügyi igazgatási feladat ellátásának az időtartamára jön lére.
A vagyonkezelő köteles a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint a mindenkor hatályos számviteli
törvénynek és egyéb számviteli jogszabályokban foglaltaknak megfelelően adatszolgáltatási és nyilvántartási
kötelezettségeinek eleget tenni, ennek keretében köteles az ingyenes használatba adott ingó vagyonra vonatkozó
éves leltárt elkészíteni.
A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből
nyilvános adat, valamint az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat
bemutatására.
V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Átvevő a használatába kerülő valamennyi ingatlant érintően köteles intézkedni a használati jog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése iránt a megállapodás aláírását követően, de legkésőbb 2020. március 31-ig.
Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges "bejegyzési engedélyt" az Átadó írásbeli nyilatkozat
formájában köteles megadni.
Felek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a használatába adott gépjárművek tekintetében Átvevő a
közúti közlekedési nyilvántartásba üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. Felek megállapodnak abban, hogy a
bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terhelik. Felek rögzítik továbbá, hogy a bejegyzést követően
valamennyi a gépjármű használatával kapcsolatos költség Átvevőt terheli.
Az Átvevőnek átengedett vagyonelemeket érintő peres és nemperes, valamint végrehajtási eljárásokat a 7. számú
melléklet tartalmazza.
Átvevő az ingyenes használat időtartama alatt Átadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával bármikor lemondhat a
vagyon vagy annak egy része használati jogáról. A lemondó nyilatkozatot a lemondás időpontját megelőzően
legalább 30 nappal szükséges közölni az Átadóval. A használati jogról való lemondás tényét Átvevő köteles
jelezni azon nyilvántartások felé, ahová a használati joga bejegyzésre került.
Felek tudomásul veszik, hogy használati jogról való lemondással egyidejűleg az adott vagyontárgy tekintetében
megszűnik a vagyonkezelői jog is. Ennek tényét kötelesek haladéktalanul átvezetni a vagyonkezelési
szerződésben is.
Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelölnek ki, akik a megállapodásból eredő feladatokat egyeztetik, illetve
gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó(k):
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó(k):
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Felek rögzítik, hogy kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatják egymást a vagyonhasználatot érintő minden
lényeges körülményről, tényről veszélyről, illetve változásról.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevőt jelen megállapodás aláírását követő 3 munkanapon belül
tájékoztatja a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendők (pl. pénzügyi műveletek,
beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerződések,
kiírandó közbeszerzések stb.) megtételéről és határidejéről.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingyenes használatba kerülő ingatlanok és ingóságok működését
biztosító, a Felek által közösen meghatározott szerződéseket - a szerződések feltételeit tekintve Átvevővel
egyeztetve - 2020. április 30. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy a 2020. március 1-jét követően a
kötelezettségvállalás az Átvevőt terheli.
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, együttműködve járnak el.
Felek rögzítik, hogy az átvett építésügyi igazgatási feladatok ellátására szolgáló vagyon elidegenítésére és
megterhelésére 2020. március 1 -jéig nem kerülhet sor. E rendelkezés alól kivételt képeznek azok a
vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyleteket Átadó a 2019. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt
Átadó a 2019. évi költségvetésében tervezte, továbbá Átvevő egyes vagyonelemeket érintően Átadó kérelmére
felmentést adhat az elidegenítési és terhelési tilalom alól.
Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Felek tudomással bírnak arról, hogy a megállapodást 2020. január 31-ig, a vagyonkezelési szerződést legkésőbb
2020. június 30-ig meg kell kötniük és tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy e határidő elmulasztása az
átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog
alapítását nem akadályozza.
Jelen megállapodás 8 eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelyből négy példány az Átadót,
négy példány Átvevőt illeti meg.
Kelt: ..........................., 2020.......................................................
………………………………
polgármester
Átadó képviseletében
………………………………
kormánymegbízott
Átvevő képviseletében

1. számú melléklet

TELJESSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott.................................................., mint a...........................................Önkormányzat képviseletében eljáró
polgármester (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon..................................- az átvevő részére (a
továbbiakban: átvevő) a jegyzőkönyvben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a fővárosi és megyei
kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi .......
törvényben meghatározott vagyonnal összefüggő adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint
kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok,
dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes
felelősséget vállalok.
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi megállapodásnak.
...............,2020......................................
…………………………..
átadó

2. számú melléklet

Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal részére átadott egyéb ingatlanok

Önkormányzati hivatal fővárosi és megyei kormányhivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

Átadás
jogcíme
Ingatlan
helyrajzi
száma
Ingatlan
címe
Ingatlan
besorolása
Epületek
száma
Helyiségek
száma
Nettó
alapterület
Átadott
nettó
alapterület
Elhelyezettek
száma
Átadott
ingatlanban/
ingatlanrészben
elhelyezettek
száma
Kiépített
infrastruktúra
Ingatlan
állaga,
utolsó
felújítás
időpontja
Egyéb
releváns
információ

Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlan átadását kiváltó ingatlan

Ingatlan
helyrajzi
száma
Ingatlan
címe
Ingatlan
besorolása
Epületek/helyiségek
száma
Bruttó
alapterület
Nettó
alapterület
Elhelyezhetők
száma (nettó
alapterület)
Kiépített
infrastruktúra
Ingatlan állaga,
utolsó felújítás
időpontja
Tulajdoni helyzet,
egyéb releváns
információk

3. számú melléklet

Önkormányzati hivatal elhelyezésére bérleti vagy egyéb szerződés alapján használt ingatlanok

Önkormányzati hivatal fővárosi és megyei kormányhivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

Átadás
jogcíme
Ingatlan
helyrajzi
száma
Ingatlan
címe
Ingatlan
besorolása
Épületek
száma
Helyiségek
száma
Nettó
alapterület
Átadott
nettó
alapterület
Elhelyezettek
száma
Átadott
ingatlanban/
ingatlanrészben
elhelyezettek
száma
Kiépített
infrastruktúra
Ingatlan
állaga,
utolsó
felújítás
időpontja
Egyéb
releváns
információ

4. számú melléklet

Önkormányzat tulajdonában lévő, fővárosi és megyei kormányhivatal elhelyezésére szolgáló, jelzáloggal terhelt ingatlanok

Ingatlan
helyrajzi
száma
Ingatlan
címe
Ingatlan
besorolása
Épületek/helyiségek
száma
Bruttó
alapterület
Nettó
alapterület
Elhelyezhetők
száma (nettó
alapterület)
Kiépített
infrastruktúra
Ingatlan állaga,
utolsó felújítás
időpontja
Egyéb releváns
információk

5. számú melléklet

Az önkormányzati hivatal rendelkezésére álló, a fővárosi és megyei kormányhivatal feladatainak ellátáshoz átadásra kerülő gépjárművek felsorolása

SorszámGépjármű
forgalmi
rendszáma
Forgalmi
engedély
száma
Törzskönyv
száma
Gépjármű
gyártmánya
Gépjármű
típusa
Gyártási év,
futásteljesítmény
Kötelező
tartozékok és
egyéb kiegészítők
(pl. nyári-téli
gumiabroncs)
Állapotra vonatkozó
megjegyzések

6. számú melléklet

Önkormányzati hivataltól a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz átadásra kerülő köztisztviselők létszáma összesen:...........................fő.

Ebből: betöltött létszám:...........................fő, üres státusz:...........................fő.

6/1. számú melléklet

Munkakörhöz kapcsolódó adatok

NévJogviszony jellege:
munkajogviszony
(köztisztviselő,
munkavállaló)/
megbízási jogviszony
BeosztásBesorolásMunkakörIdőtartam
(határozott/
határozatlan)
Folyamatban lévő
fegyelmi/
kártérítési ügyek
Alapvizsga
kötelezettség
időpontja
Szakvizsga
kötelezettség
időpontja

6/2. számú melléklet

Illetményadatok

NévIlletményalap
szorzója
AlapilletményEltérítés
(%/Ft)
Ill.
kiegészítés
(%/Ft)
Helyettesítési
díj
Pótlék 1
(jogcím (%/Ft))
Pótlék 2
(jogcím (%/Ft))
Pótlék 3
(jogcím (%/Ft))
Összes
illetmény

6/3. számú melléklet

Munkába járással kapcsolatos költségtérítés

NévLakóhelyMunkahelyTávolság
(km)
ElszámolásRendszerességSzervezet

6/4. számú melléklet

Jubileumi jutalmak

NévBesorolási osztály
esedékesség
időpontjában
Havi
illetmény
esedékesség
időpontját
Esedékesség
időpontja
Jubileumi
jutalom típusa
(25/30/35/40
éves)

6/5. számú melléklet

Tanulmányi szerződések

NévTanulmányi
szerződés
megkötésének
időpontja
Támogatás
összege
Képző
intézmény
Képzés
megnevezése
Képzés
befejezésének,
végzettség
megszerzésének
elvárt időpontja
Továbbfoglalkoztatás
vállalt időtartama

6/6. számú melléklet

Munkáltatói kölcsönök

NévMunkáltatói kölcsön
célja
Szerződéskötés
időpontja
Folyósított
kölcsönösszeg
FutamidőTörlesztő részletEgyéb feltétel,
körülmény
(pl. végtörlesztési
kedvezmény)

7/1. számú melléklet

A fővárosi és megyei kormányhivatalnak átengedett vagyonelemeket érintő perek, végrehajtási eljárások

(vagyonelemenként kitöltendő)

Per tárgyaFelperes adataiPer értékeKépviselet
adatai
JogorvoslatokBírósági
döntések
(ügy érdemére
vonatkozó
határozat, ítélet)
PerköltségVégrehajtási
intézkedések
Egyéb releváns
információk

7/2. számú melléklet

Folyamatban lévő és átvételre kerülő munkajogi, büntetőjogi, kártérítési és államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésére irányuló perek, végrehajtási eljárások

Per tárgyaFelperes adataiPer értékeKépviselet
adatai
JogorvoslatokBírósági
döntések
(ügy érdemére
vonatkozó
határozat, ítélet)
PerköltségVégrehajtási
intézkedések
Egyéb releváns
információk

8/1. számú melléklet

Az önkormányzat által a fővárosi és megyei kormányhivatalnak átengedett ingatlanhoz kapcsolódó pályázat

(ingatlanonként kitöltendő)

Projektek felsorolása
(a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan)
A Projekt
befogadása
kor kapott
projekt
azonosító
A
Projek
t rövid
tartal
ma
A
kedvez-
ményez
ett neve
A
kedvez-
ményez
ett
adószá
ma
A
Kincstári
azonosító
száma
(amennyib
en van)
A kedvez-
ményezett
típusa
(önálló
pályázó,
konzorciu
mi vezető,
konzorciu
mi tag)
Az
igényelt/
megítélt/
szerződött
támogatás
(a projekt
státuszána
k
megfelelő
en)
A
pályázatb
an
szereplő
összkölts
ég
(Ft)
A
pályázatb
an
szereplő
önerő
összege
(Ft)
A
pályázatb
an
rögzített
önerő
biztosítás
módja
(saját
forrás,
hitel,
kötvény
kibocsátá
s stb.)
A
pályázatb
an nem
szereplő,
de a
pályázath
oz
kapcsoló

projekt
végrehajt
á- sához
szüksége
s saját
forrás
(Ft)
A Projekt
tekintetéb
en
felmerülő
problémá
k és
javasolt
intézkedés
ek
A Projekt
elmaradás
a a
támogatási
szerződésb
en
rögzített
ütemtervh
ez képest
(hónap)
A Projekt
elmaradás
a a
támogatási
szerződésb
en
rögzített
ütemtervh
ez képest
(Ft)

8/2. számú melléklet

Az önkormányzat által a fővárosi és megyei kormányhivatalnak átengedett ingóságokhoz kapcsolódó pályázat

(ingóságonként kitöltendő)

Projektek felsorolása
(a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan)
A Projekt
befogadásakor kapott
projekt
azonosító
A
Projekt rövid
tartal
ma
A
kedvez-
ményezett neve
A
kedvez-
ményezett
adószáma
A
Kincstári
azonosító
száma
(amennyiben van)
A kedvez-
ményezett
típusa
(önálló
pályázó,
konzorciumi vezető, konzorciumi tag)
Az
igényelt/
megítélt/
szerződött
támogatás
(a projekt
státuszának megfelelően)
A
pályázatban
szereplő
összköltség
(Ft)
A
pályázatban
szereplő
önerő
összege
(Ft)
A
pályázatban
rögzített
önerő
biztosítás
módja(saját
forrás,
hitel,
kötvény
kibocsátás stb.)
A
pályázatban nem
szereplő,
de a
pályázathoz kapcsolódó projekt
végrehajtá- sához
szükséges saját forrás
(Ft)
A Projekt
tekintetében
felmerülő
problémák és
javasoltintézkedések
A Projekt
elmaradása a
támogatási
szerződésben
rögzített ütemtervhez képest
(hónap)
A Projekt
elmaradása a
támogatási
szerződésben
rögzített ütemtervhez képest (Ft)

9. számú melléklet

A fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi igazgatási feladatainak ellátásához átadásra kerülő infokommunikációs eszközök és a szerzői jogvédelem alá eső termékek

9/1. számú melléklet

IT munkaállomások

Telephely
címe
Átadás
jogcíme
Munkaállomás
megnevezése
Munkaállomás
egyedi azonosítója
Monitor
megnevezése
Monitor egyedi
azonosítója
Operációs
rendszer
Irodai
alkalmazás
Vírusvédelmi
alkalmazás
Egyéb releváns
információk

9/2. számú melléklet

Szoftverek (operációs rendszerek, irodai programcsomagok, vírusvédelem stb.)

Telephely
címe
Szoftver/alkalmazás
neve
Szoftver/alkalmazás
típusa
VerziószámaBeszerzés/
bevezetés
éve
Licenc
típusa
Licenc
lejáratának
dátuma
Szoftver/alkalmazás
gyártója
Átadott
licencek
száma

9/3. számú melléklet

Építésügyi igazgatási szakalkalmazások

Alkalmazás
neve
Alkalmazás
típusa
Alkalmazás
elérése
VerzióBeszerzés/
bevezetés éve
Licenc
lejáratának
dátuma
Alkalmazás
gyártója
Licencek
száma
Megjegyzés

9/4. számú melléklet

Kiszolgáló (szerver) kapacitások

Telephely
címe
Szerver
típusa
Szerver neveSzerver funkciójaSzerver
egyedi
azonosítója
Operációs
rendszer
Monitor
típusa
Monitor
egyedi
azonosítója

9/5. számú melléklet

Szerver szoftverek hozzáférései (CAL)

Telephely
címe
Szerver
gép neve
Operációs
rendszer
Szerver szoftver
megnevezése
Kliens
környezet
Hozzáférések
száma
Egyéb
releváns
információk

9/6. számú melléklet

Nyomatkészítő eszközök

Telephely
címe
Nyomatképző
típusa
Fizikai helye a
telephelyen
belül
Nyomatképző
egyedi azonosítója
Egyéb
információk

9/7. számú melléklet

Egyéb átadott IT eszközök

Telephely
címe
Eszköz
megnevezése
Eszköz típusaBeszerzés éveFizikai helyeEszköz egyedi
azonosítója
Egyéb
információk

9/8. számú melléklet

Hálózati végpontok

Telephely
címe
LAN
végpont
száma
LAN végpont
típusa
UTP kábelezés
esetén annak típusa
Internet elérés
típusa
Internet elérés
sebessége
Kapcsolat
típusa
Kapcsolat
sebessége
Egyéb releváns
információk

9/9. számú melléklet

Aktív hálózati (LAN, WAN) eszközök

Telephely
címe
Eszköz
fajtája
Eszköz típusaPortok számaBeszerzés éveEgyedi
azonosító
TulajdonviszonyMegjegyzés

9/10. számú melléklet

Telekommunikációs eszközök

Telephely
címe
Eszköz
fajtája
Eszköz típusaEszköz fizikai
helye
Eszköz
egyedi
azonosítója
DarabszámEgyéb
információk

11. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez[131]

Gépjármű Ügyintézési Pontban intézhető ügyek

1. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

2. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

3. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

4. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

5. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

6. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

7. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

8. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

9. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

10. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

11. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem

12. Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

13. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

14. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

15. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

16. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

17. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

18. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

19. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

20. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

21. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)

22. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

23. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)

24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

26. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

27. Rendszámtábla megrongálódása esetén annak utángyártása iránti kérelem

28. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

29. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

30. Származás-ellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

31. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

32. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása

12. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez[132]

A kormányablakban aláírópad, valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található aláírásminta útján intézendő ügytípusok

1. Ügyfélkapu-regisztráció

2. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása

3. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti kérelem továbbítása

4. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása

5. Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

6. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

7. Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

8. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés

9. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése

10. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem

11. Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére

12. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített meghatalmazás visszavonására

13. Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére

14. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített törvényes képviselet törlésére

15. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

16. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása iránti kérelem

17. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

18. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

19. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

20. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

21. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

22. Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés

23. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem

24. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem

25. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése

26. A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és annak visszavonása

27. Családi otthonteremtési kedvezményhez, otthonteremtési kamattámogatáshoz vagy adó-visszatérítési támogatáshoz hatósági bizonyítvány igénylése

28. Az első sikeres nyelvvizsga díjának támogatása iránti kérelem továbbítása

29. Babaváró kölcsönhöz hatósági bizonyítvány (TB jogviszony igazolás) igénylése

30. Magánszemély adatszolgáltatási kérelme az egészségbiztosítás közhiteles nyilvántartásából

31. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

32. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem

33. Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció, a regisztráció módosítása[133]

34. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevétele[134]

35. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás törlése[135]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 138. § 1. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[2] Beiktatta a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2022.07.05.

[3] Hatályon kívül helyezte a 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[6] Beiktatta a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (9) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[8] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[9] Beiktatta a 446/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2020.10.02.

[10] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[11] Módosította a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 63. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[12] Módosította a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 63. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[13] Módosította a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 63. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[14] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[15] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[16] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[17] Megállapította a 482/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.05.

[18] Beiktatta a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[19] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[20] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[21] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[22] A nyitó szövegrészt módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[23] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § e) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[24] Beiktatta a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (5) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[25] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[26] Beiktatta a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (5) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[27] A nyitó szövegrészt módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[28] Hatályon kívül helyezte a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (11) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[29] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 138. § 2. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[30] Módosította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (10) bekezdés c) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[31] Módosította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (10) bekezdés d) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[32] Beiktatta a 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2022.01.01.

[37] Módosította a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2022.07.05.

[38] Módosította a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2022.07.05.

[39] Módosította a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2022.07.05.

[40] Hatályon kívül helyezte a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (11) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[41] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (6) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[42] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (6) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[43] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (6) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[44] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (6) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[45] Beiktatta a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (7) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[46] Módosította a 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 18. § c) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[47] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[48] A cím szövegét módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[49] A nyitó szövegrészt módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[50] Hatályon kívül helyezte a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatálytalan 2020.03.01.

[51] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[52] A nyitó szövegrészt módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[53] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[54] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[55] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § e) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[56] A nyitó szövegrészt módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[57] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2020.09.15.

[58] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2020.09.15.

[59] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[60] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[61] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[62] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[63] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[64] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[65] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[66] Módosította a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2022.07.05.

[67] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[68] Beiktatta a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2020.04.19.

[70] Megállapította a 315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2020.07.02.

[71] Beiktatta a 119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2022.03.31.

[72] Beiktatta a 119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2022.03.31.

[73] Beiktatta a 119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2022.03.31.

[74] Beiktatta a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (8) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[75] Az alcímet beiktatta az 512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.04.

[76] Beiktatta az 512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.04.

[77] Beiktatta az 512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.04.

[78] Beiktatta az 512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.04.

[79] Beiktatta az 512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.04.

[80] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[81] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[82] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[83] Beiktatta a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[84] Beiktatta a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[85] Beiktatta a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[86] Beiktatta a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.09.15.

[87] Beiktatta a 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[88] Módosította a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 51. § a) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[89] Megállapította a 119/2019. (V. 17.) Korm. rendelet 2. §-a (ld. 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.10.13.

[90] Megállapította a 119/2019. (V. 17.) Korm. rendelet 2. §-a (ld. 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.10.13.

[91] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[92] Módosította a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 51. § b) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[93] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[94] Módosította a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 51. § c) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[95] Hatályon kívül helyezte a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (11) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[96] Módosította a 309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2022.08.12.

[97] A címet módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (5) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (9) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (9) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (9) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése (lásd 11. melléklet 1. pont). Hatálytalan 2021.07.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése (lásd 11. melléklet 1. pont). Hatálytalan 2021.07.01.

[103] Módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése (lásd 11. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.07.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2020.03.01. Utóbb ismételten hatályon kívül helyezni rendelte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (9) bekezdése e) pontja 2020.07.01. napjával.

[105] Beiktatta a(z) 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet _. § (_) bekezdése _ pontja. Hatályos 2019.07.01.

[106] Beiktatta a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a (lásd 8. melléklet). Hatályos 2019.08.17.

[107] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (6) bekezdése (ld. 45. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[108] Beiktatta a 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 11. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.06.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (9) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2020.07.01.

[111] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (9) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2020.07.01.

[112] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (9) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2020.07.01.

[113] Beiktatta a 188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 11. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.06.01.

[114] Beiktatta a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 62. §-a (lásd 16. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

[115] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (7) bekezdése (ld. 46. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[116] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (7) bekezdése (ld. 46. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[117] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (7) bekezdése (ld. 46. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[118] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (7) bekezdése (ld. 46. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[119] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (7) bekezdése (ld. 46. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[120] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (7) bekezdése (ld. 46. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[121] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (7) bekezdése (ld. 46. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[122] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (7) bekezdése (ld. 46. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[123] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (7) bekezdése (ld. 46. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[124] Beiktatta az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 124. §-a (lásd: 17. melléklet). Hatályos 2021.02.01.

[125] Beiktatta az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 124. §-a (lásd: 17. melléklet). Hatályos 2021.02.01.

[126] Beiktatta a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése (lásd 4. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[127] Beiktatta a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése (lásd 4. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[128] Beiktatta a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése (lásd 4. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[129] Módosította a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése (lásd 12. melléklet). Hatályos 2021.07.01.

[130] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § (8) bekezdése (ld. 47. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[131] Beiktatta a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. § (9) bekezdése (lásd 10. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

[132] Beiktatta az 512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.09.04.

[133] Beiktatta a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése (lásd 5. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[134] Beiktatta a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése (lásd 5. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[135] Beiktatta a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése (lásd 5. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

Tartalomjegyzék