203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az őstermelői nyilvántartással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

a) 81/A. § (1), (4), (5) és (7) bekezdése szerinti őstermelői nyilvántartást vezető szervként, valamint

b) 81/C. §-a szerinti mezőgazdasági igazgatási szervként

a NÉBIH-et jelöli ki."

2. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdászhálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FgKr.)

a) 1/A. §-ában a "NAK-ot" szövegrész helyébe a "Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát (a továbbiakban: NAK)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "visszavonja" szövegrész helyébe a "bevonja" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az FgKr. 1. §-a.

3. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában a "81/B. §-ában" szövegrész helyébe a "81/C. §-ában" szöveg lép.

4. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ŐKr.) 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az igazolvány kiadását, érvényesítését, cseréjét és módosítását az ügyfél bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezeténél (a továbbiakban: kiállító) kell kérelmezni.

(2) A kérelem előterjesztésekor az ügyfélnek az Szja. tv. 81/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint e) pont ea) alpontja szerinti adatokat igazolnia kell, amely alapján a kiállító az igazolványra való jogosultsági feltételek vizsgálata során megállapítja

a) az ügyfél személyazonosságát, valamint

b) annak tényét, hogy az ügyfél

ba) 16. életévét betöltötte-e, és

bb) rendelkezik-e érvényes őstermelői igazolvánnyal."

(2) Az ŐKr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) Az ŐKr. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. § Az ŐKr.

a) 4. § (2) bekezdésében a "NAK" szövegrész helyébe a "Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK)" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében az "igazolvány" szövegrész helyébe az "ideiglenes igazolvány, igazolvány" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében a "módon - felhívásra -" szövegrész helyébe a "módon, felhívásra - az értékesítés helyszínén is -" szöveg,

d) 18. § (1) bekezdésében

da) a "május 31." szövegrész helyébe a "július 31." szöveg,

db) a "július 31-ig" szövegrész helyébe a "szeptember 30-ig" szöveg,

e) 1. melléklet 2.1. pontjában az "1-30. pontja" szövegrész helyébe az "1-29. pontja" szöveg,

f) 2. melléklet 1. pontjában a "26-30. pontja" szövegrész helyébe a "26-29. pontja" szöveg,

g) 3. melléklet 9. pontjában a "lakcíme" szövegrész helyébe a "bejelentett lakóhelye" szöveg,

h) 4. melléklet 1. pontjában a "29-31. pontja" szövegrész helyébe a "29. pontja" szöveg,

i) 5. melléklet 1. pontjában az "1-11. és 13-31. pontja" szövegrész helyébe az "1-29. pontja" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az ŐKr.

a) 2. § (4) bekezdésében az "a 9. § (2) bekezdésében foglaltak elvégzése érdekében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes megyei ügyintéző szervezeténél (a továbbiakban: kiállító)" szövegrész,

b) 2. § (5) bekezdésében az "a kiállítónál" szövegrész,

c) 5. § (3) bekezdésében az "és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 44. § (2) bekezdésében" szövegrész,

d) 13. § (1) bekezdés b) pontjában a "vagy a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot," szövegrész.

5. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az ŐKr. 1. melléklete a következő 1.4. és 1.5. ponttal egészül ki:

(Az igazolványon megjelenő külső adattartalom)

"1.4. Az igazolvány nyomdai sorszáma

1.5. Az igazolvány impresszumszáma"

2. melléklet a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az ŐKr. 3. melléklet IV. pontja helyébe a következő pont lép:

"IV. Egyéb adatok:

30. az ügyfél élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító száma

31. visszatartás, visszavonás

31.1. oka

31.2. kezdetének és végének időpontja

32. elhalálozás

32.1. ténye

32.2. dátuma"

Tartalomjegyzék