230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnéséről

A Kormány

a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 3. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) és j) pontjában,

a 4. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 6. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 7. § a) pontja tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 7. § b) pontja tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,

a 7. § d) pontja tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § e) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány közlekedésbiztonsági szervként - a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 3. §-ára és 4. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egységét jelöli ki.

(2) A Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) beolvad a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumba, amely az átvett feladatok tekintetében a KBSZ jogutódja.

(3) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a KBSZ munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökhöz - ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket - kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet szerinti ellátási feladatok tekintetében a KBSZ részleges jogutódja.

(4) A KBSZ által ellátott, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el, és ezzel összefüggésben megilletik a KBSZ magánjogi jogai és kötelezettségei, valamint az informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek.

2. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. §[1]

4. §[2]

5. §[3]

6. §[4]

7. §[5]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.