25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím, valamint az 5-11. mellékletek tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 40. pontja szerinti, érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéseket a 3. melléklet tartalmazza."

(2) Az R1. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magában foglaló szakképesítéseket a 7. melléklet tartalmazza."

2. § Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Sztv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó - szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti

a) szakképesítés-ráépülések,

b) iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések esetén az azonos ágazatba sorolt további, iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések

minősülnek."

3. § Az R1. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek esetén szolgálati beosztás betöltéséhez előírt szakképesítések kivételével a miniszter - a szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével - kezdeményezi egy szakképesítés OKJ-ból való törlését, ha a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgákon részt vevők száma a megelőző három év átlagában nem éri el az évi húsz főt."

4. § Az R1. 9. §-a a következő (9)-(15) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A (6) bekezdés szerinti képzéseket és azok szakmai vizsgáit - a javító- és a pótlóvizsgák kivételével -2016. március 31-ig kell befejezni.

(10) A 2015/2016. tanévben a 9. évfolyamon, valamint az érettségi végzettséget szerzett tanulók részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő két évfolyamos felkészítés első évfolyamán megkezdett iskolai rendszerű képzések a 2015. szeptember 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint fejezhetők be.

(11) A 2016. szeptember 1-jén szakképzési évfolyamon induló iskolai rendszerű képzések a 35 621 01 Állattartó szakmunkás, az 54 720 01 Egészségügyi asszisztens, a 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás, az 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus, az 55 815 01 Fodrász, az 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens, az 55 720 03 Gyógyszertári asszisztens, a 34 582 06 Kályhás, az 55 725 10 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens, az 55 815 02 Kozmetikus, a 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló, az 55 211 06 Lakberendező, az 54 812 02 Lovastúra-vezető, a 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, az 54 345 02 Nonprofit menedzser, a 35 582 07 Tetőfedő, a 34 811 05 Vendéglátó eladó, a 34 853 01 Víz- és csatornaműkezelő, az 55 850 06 Vízgazdálkodó szaktechnikus és az 54 841 08 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítések esetén a 2016. január 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint is indíthatók, a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével.

(12) A szakgimnáziumok 9. évfolyamain induló iskolai rendszerű képzések kizárólag a 2016. szeptember 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint indíthatók.

(13) A 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni.

(14) Az 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter, a 34 861 01 Rendészeti őr, valamint az 52 861 11 Rendészeti ügyintéző szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a rendészetért felelős miniszter, az 52 853 03 Vízügyi ügyintéző szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a vízgazdálkodásért felelős miniszter engedélyével indítható.

(15) Az a tanuló, aki a 2016. évi középfokú felvételi eljárás során a 34 544 01 Vájár szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett és oda felvételt nyert, tanulmányait a 34 544 02 Bányaművelő szakképesítés, aki a 34 841 02 Matróz-gépkezelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett és oda felvételt nyert, a 34 841 03 Hajós szakmunkás szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kezdi meg tanulmányait a 2016/2017-es tanévben."

5. § (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R1. a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

6. § Az R1.

a) 1. § (4) bekezdésében az "Az Sztv. 24. § (5) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Az Sztv. 24. § (2) bekezdésében" szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében az "Az Sztv. 5. § (14) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Az Sztv. 4/A. § (2) bekezdésében" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében a "képzési formában" szövegrész helyébe a "képzési módszerrel" szöveg,

d) 2. § (4) bekezdésében a "speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában" szövegrész helyébe a "szakiskolában" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1. 2. § (5) bekezdése.

2. A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

8. § A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fenntartók között - a 6/B. §-ban és a 6/C. §-ban foglalt kivétellel - keretszám-átadásra nincs lehetőség."

9. § Az R2. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) A 7. melléklet tartalmazza az 1-6. mellékletek szerinti, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása által érintett szakképesítéseket és ágazatokat, valamint azt, hogy az ezen szakképesítésekre és ágazatokra megállapított támogatási kategóriákat, keretszámokat, és a tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket hogyan kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A 7. melléklet szerinti táblázat (a továbbiakban: konverziós táblázat) "A" oszlopának valamely sorszámú sorában szereplő szakképesítés vagy ágazat, illetve szakképesítések vagy ágazatok adott megyére vagy a fővárosra meghatározott támogatási kategóriái változatlanul érvényesek a konverziós táblázat "B" oszlopának azonos sorszámú sorában szereplő szakképesítésre vagy ágazatra, illetve szakképesítésekre vagy ágazatokra ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan azzal, hogy ha a konverziós táblázat "A" oszlopának adott sorszámú sorában több, egymástól eltérő támogatási kategóriába sorolt szakképesítés vagy ágazat szerepel, akkor a kedvezőbb kategóriát kell alkalmazni a konverziós táblázat "B" oszlopának azonos sorszámú sorában ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan.

(3) A konverziós táblázat "A" oszlopának valamely sorában szereplő szakképesítéshez vagy ágazathoz, illetve szakképesítésekhez vagy ágazatokhoz a megyére vagy a fővárosra, valamint fenntartóra meghatározott keretszámokat vagy keretszámok összegét a konverziós táblázat "B" oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy ágazat, illetve szakképesítések vagy ágazatok tekintetében kell érvényesíteni azzal, hogy a keretszámnak a konverziós táblázat "B" oszlopának ugyanazon sorában szereplő egyes szakképesítései vagy ágazatai közötti - ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozó - szétosztása a fenntartó döntése.

(4) Ha a konverziós táblázat "A" oszlopának valamely sorában szereplő szakképesítés, illetve szakképesítések adott megyére vagy a fővárosra vonatkozóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítés vagy hiány-szakképesítések, akkor a konverziós táblázat "B" oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy szakképesítések ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek vagy hiány-szakképesítéseknek minősülnek azzal, hogy ha a konverziós táblázat "A" oszlopának adott sorában olyan szakképesítések szerepelnek, amelyek közül valamelyik jogosít tanulmányi ösztöndíjra, akkor a konverziós táblázat "B" oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy szakképesítések ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan egyaránt tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősülnek."

10. § Az R2. a következő 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § A 8. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékben szereplő új szakképesítésekhez és ágazatokhoz rendelt fővárosi és megyei keretszámok összesítését."

11. § Az R2. a következő 6/C. §-sal egészül ki:

"6/C. § (1) A 8. melléklet szerinti keretszámokból a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter keretszám átadási megállapodással (a továbbiakban: megállapodás) biztosíthat keretszámot más fenntartó (a továbbiakban: fenntartó) számára.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati képzés indításának feltételeivel.

(3) A megállapodás megkötését a fenntartó kezdeményezi az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez 2016. július 15-ig beérkezően benyújtott kérelemmel. A kérelemhez négy példányban mellékelni kell a megállapodás tervezetét, továbbá az átvenni kívánt keretszámot alátámasztó munkaerő-piaci igényt bemutató adatokat tartalmazó dokumentumot.

(4) Ha a megállapodás feltételei teljesülnek a beérkezett kérelmeket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a beérkezést követő 8 napon belül javaslatával továbbítja a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter felé.

(5) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter - a bemutatott munkaerő-piaci igények megalapozottsága és a szakmapolitikai elvekkel való összhangja esetén - 10 napon belül a megállapodás aláírásával dönt a kérelem elfogadásáról és három aláírt példányt visszaküld az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az aláírt megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint a fenntartónak.

(7) A 8. mellékletben szereplő, megállapodás által nem érintett keretszámok tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskola indíthat képzést."

12. § Az R2. a következő 6/D. §-sal egészül ki:

"6/D. § (1) Ha a 2016/2017. tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzíthetik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszám változást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó - annak aláírását megelőzően - négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a beérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás érintett fenntartók általi aláírását követően annak egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek."

13. § (1) Az R2. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(4) Az R2. 4. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(5) Az R2. 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(6) Az R2. a 10. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(7) Az R2. a 11. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, az 5. § (4) bekezdése, a 6. § d) pontja, valamint a 4. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (1) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Képzési Jegyzék

1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
43454301Abroncsgyártó8XIV3 év800-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
53458201Ács9XVI3 év800-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
65534401Adótanácsadó15XXIV-280-420 óraT, TK5adópolitikáért felelős miniszter
75562101Agrár áruforgalmazó szaktechnikus20XXXIII1 év480-720 óraN, E, TK5agrárpolitikáért felelős miniszter
85572316Alapellátási közösségi szakápoló1I-500-720 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
95534402Államháztartási mérlegképes könyvelő15XXIV1 év320-480 óraN, E, L, TK, T5számviteli szabályozásért felelős miniszter
105434404Államháztartási ügyintéző15XXIV2 év960-1440 óraN, E, L, S, TK, T5számviteli szabályozásért felelős miniszter
113462103Állattartó szakmunkás20XXXIII3 év960-1440 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
125462101Állattenyésztő és állategészségügyi technikus20XXXIII2 év-N, E5agrárpolitikáért felelős miniszter
135272001Általános ápolási és egészségügyi asszisztens1I-1700-2000 óraTK4egészségügyért felelős miniszter
145552503Alternatív gépjárműhajtási technikus13XXII1 év480-720 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
155572501Aneszteziológiai szakasszisztens1I-1100-1440 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
165572301Ápoló1I1 év-N, E5egészségügyért felelős miniszter
175521101Aranyműves4V1 év480-720 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
185521202Artista I. (a szakmairány megnevezésével)4XLII1 év-N, E5oktatásért felelős miniszter
195421201Artista II. (a szakmairány megnevezésével)4XLII2 év-N, E5oktatásért felelős miniszter
203454302Asztalos11XVIII3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
213552201Audio- és vizuáltechnikai műszerész6XI1 év480-720 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
225472502Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus1I2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
233584101Autóbuszvezető13XL0,5 év360 - 440 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
245452501Autóelektronikai műszerész13XXII2 év800-1000 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
253452101Autógyártó5IX3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
263552301Automatikai berendezés karbantartó5XI1 év600-700 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
275452301Automatikai technikus6XI2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
285452502Autószerelő13XXII2 év800-1000 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
295552501Autótechnikus13XXII1 év300- 540 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
305452503Avionikus13XXII2 év800-1000 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
313458202Bádogos9XVI3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
325586101Baleseti helyszínelő22--300-600 óraTK5rendészetért felelős miniszter
333454402Bányaművelő5VII3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
345454401Bányaművelő technikus5VII2 év960-1440 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
355234101Becsüs17XXVI-800-1200 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
363581301Belovagló20XXXIII1 év640-960 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
375552305Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus6XII0,5 év400-600 óraN, E, L, TK5informatikáért felelős miniszter
383258201Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó9XVI-800-1200 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
393562102Biogazdálkodó20XXXIII1 év320-480 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
405286101Biztonságszervező22--350-450 óraTK4rendészetért felelős miniszter
415534301Biztosítási tanácsadó15XXIV-220-340 óraTK, T5pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért
felelős miniszter
423534101Boltvezető17XXVI-140-200 óraTK, T4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
435272501Boncmester1I-600-720 óraTK4egészségügyért felelős miniszter
445554101Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TK5élelmiszeriparért felelős miniszter
453454201Bőrdíszműves10XVII3 év800-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
465454201Bőrfeldolgozó-ipari technikus10XVII2 év800-1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
475521102Bronzműves és szoboröntő4V1 év480-720 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
483458213Burkoló9XVI3 év800-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
495254301Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező11XVIII-700-800 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
505386101Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő22--500-700 óraTK5büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
515286102Büntetés-végrehajtási felügyelő22--800-1500 óraTK4büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
525386102Büntetés-végrehajtási főfelügyelő22--500-1000 óraTK5büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
535386103Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő22--400-700 óraTK5büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
545386104Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő22--400-700 óraTK5büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
555586102Bűnügyi technikus22--300-600 óraTK5rendészetért felelős miniszter
565448101CAD-CAM informatikus7XIII2 év960-1300 óraN, E, L, TK, T5informatikáért felelős miniszter
573454202Cipőkészítő10XVII3 év800-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
585572503Citológiai szakasszisztens1I-1200 -1400 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
593552101CNC gépkezelő5IX1 év480-720 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
605572516CT/MR szakasszisztens1I-740-800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
615554102Cukor- és édesipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TK5élelmiszeriparért felelős miniszter
623481101Cukrász18XXVII3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
633581104Cukrászati részlegvezető18XXVII-480-720 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
643481401Családi gazdálkodó20XXXIII.3 év960-1440 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
655276101Családsegítő asszisztens3IV-480-720 óraTK4oktatásért felelős miniszter
665572302Csecsemő és gyermekápoló1I1 év-N, E5egészségügyért felelős miniszter
675421101Dekoratőr4V2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
683576201Demencia gondozó2III1 év600-720 óraN, E, TK4szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
695572303Diabetológiai szakápoló és edukátor1I-600 - 800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
703581105Diétás cukrász18XXVII-210-310 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
713581103Diétás szakács18XXVII0,5 év240-360 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
725248101Digitális műszaki rajzoló9XVI-700-800 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
735521103Díszítő festő4V1 év480-720 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
745552101Díszletkivitelező4VI0,5 év120-160 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
755521104Díszlettervező4VI1 év480-720 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
763358201Díszműbádogos9XVI-240-360 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
773421101Díszműkovács4V3 év900-1300 óraN, E, TK4oktatásért felelős miniszter
783462201Dísznövénykertész20XXXIV3 év800-1000 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
795421102Divat- és stílustervező4V2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
805552401Drog- és toxikológiai technikus8XV1 év480-720 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
813454101Édesipari termékgyártó21XXXVI3 év960-1440 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
823272001Egészségfejlesztési segítő1I-300-400 óraTK3egészségügyért felelős miniszter
835385301Egészségügyi gázmester1I-600 - 800 óraTK4egészségügyért felelős miniszter
845572001Egészségügyi gyakorlatvezető1I-1100-1440 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
853285301Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő1I-1100-1440 óraTK3egészségügyért felelős miniszter
865272002Egészségügyi technikai asszisztens1II-820-1000 óraTK4egészségügyért felelős miniszter
875534403Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő15XXIV1 év280-420 óraN, E, L, TK, T5számviteli szabályozásért felelős miniszter
885521203Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
895421202Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
903434101Eladó17XXVI3 év800-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
913452201Elektromechanikai műszerész6XI3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
923452202Elektromos gép- és készülékszerelő6XI3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
933452203Elektronikai műszerész6XI3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
945452302Elektronikai technikus6XI2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
955552301Elektronikus hozzáférési és magánhálózati
rendszerüzemeltető technikus
6XII0,5 év400-600 óraN, E, L, TK5informatikáért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
965552302Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszerüzemeltető technikus
6XII0,5 év400-600 óraN, E, L, TK5informatikáért felelős miniszter
973586101Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő19XI-250- 350 óraTK4rendészetért felelős miniszter
985281101Élelmezésvezető18XXVII-500-700 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
995454101Élelmiszeripari analitikus technikus21XXXVI2 év-N, E5élelmiszeriparért felelős miniszter
1005452101Élelmiszeripari gépésztechnikus21XXXI2 év-N, E5élelmiszeriparért felelős miniszter
1015454102Élelmiszeripari technikus21XXXVI2 év-N, E5élelmiszeriparért felelős miniszter
1025534404Ellenőrzési szakelőadó15XXIV-240-360 óraTK, T5számviteli szabályozásért felelős miniszter
(államháztartásért felelős miniszter)
1035258201Emelőgép-ügyintéző5IX-80-120 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1045572504Endoszkópos szakasszisztens1I-600 - 800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
1055572304Epidemiológiai szakápoló1I-600 - 800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
1063258202Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)
5IX-60-90 óraTK3közlekedésért felelős miniszter
1073452111Építő- szállító- és munkagép-szerelő5IX3 év960-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1085558204Építőanyagipari minőségellenőr9XVI-480 680 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1093458203Épület- és szerkezetlakatos5IX3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1105458201Épületgépész technikus5VIII2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1115258202Épületgépészeti előkészítő5VIII-720-960 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1125452102Erdészeti gépésztechnikus20XXXI2 év-N, E5agrárpolitikáért felelős miniszter
1133462301Erdészeti szakmunkás20XXXII3 év960-1440 óraN, E, TK4erdőgazdálkodásért felelős miniszter
1145462302Erdésztechnikus20XXXII2 év-N, E5erdőgazdálkodásért felelős miniszter
1155472603Ergoterapeuta1I2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
1163552203Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló6XI-80 - 100 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1175554103Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TK5élelmiszeriparért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
1183454107Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó21XXXVI3 év960-1440 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
1195352201Erőművi blokkgépész5IX-320-480 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1205252201Erőművi gépész5IX-640-960 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1213552202Erősáramú berendezések felülvizsgálója6XI-90 - 120 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1225452201Erősáramú elektrotechnikus6XI2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1235521101Ezüstműves4V1 év480-720 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
1245454301Faipari technikus11XVIII2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1255386105Fegyveres biztonsági őr22--250 - 350 óraTK4rendészetért felelős miniszter
1265486301Fegyverműszerész5IX2 év-N, E5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1273454203Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító10XVII3 év800 - 1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1285572305Felnőtt intenzív szakápoló1I-1100-1440 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
1296252101Felvonóellenőr5IX-250-350 óraTK6iparügyekért felelős miniszter
1303252101Felvonószerelő5IX-400-600 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1315281503Férfi fodrász-borbély19XXX-900-1000 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1323454204Férfiszabó10XVII3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1335421103Festő4V2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
1343458204Festő, mázoló, tapétázó9XVI3 év800 - 1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1353452102Finommechanikai műszerész5IX3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1365481301Fitness-wellness instruktor3XXXVII2 év800-1000 óraN, E, TK5sportpolitikáért felelős miniszter
1375472503Fizioterápiás asszisztens1I2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
1385454402Fluidumkitermelő technikus5VII2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1395481501Fodrász19XXX2 év1200-1400 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
1403481105Fogadós18XXVII3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1415472002Fogászati asszisztens1I2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
1425572306Foglalkozásegészségügyi szakápoló1I-500-720 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
1435576201Foglalkozás-szervező2III1 év600-720 óraN, E, TK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
1445572401Fogtechnikus1-1 év540-660 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
1455472401Fogtechnikus gyakornok1II2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
1465214001Fogyatékkal élők gondozója3IV-480-720 óraTK4oktatásért felelős miniszter
1473454303Formacikk-gyártó8XIV3 év800 - 1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1485481001Fotográfus és fotótermék-kereskedő19XXIX2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1495586103Fő határrendész22--300-500 óraTK5rendészetért felelős miniszter
1505458101Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus20XXXV2 év-N, E,5földügyért és térképészetért felelős miniszter
1515558101Földügyi térinformatikai szaktechnikus20XXXV-480-720 óraTK, T5földügyért és térképészetért felelős miniszter
1525321302Fővilágosító4VI-640-760 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1535572402Fülilleszték készítő1II-300-400 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
1543558201Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő5VIII1 év480-720 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1555552502Gázautószerelő13XXII-150-270 óraTK5közlekedésért felelős miniszter
1563462101Gazda20XXXIII3 év800-1000 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
1575448102Gazdasági informatikus7XIII2 év900-1300 óraN, E, TK, L, T5informatikáért felelős miniszter
1583558202Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló5VIII-240-360 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1595454403Gázipari technikus5VII2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1605252202Gázturbina gépész5IX-320-480 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1615452103Gépgyártástechnológiai technikus5IX2 év960-1440 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1623452103Gépi forgácsoló5IX3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
1633452502Gépjármű mechatronikus13XXII3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
1643484101Gépjármű-építési, szerelési logisztikus13XXII3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
1653452501Gépjárműépítő, szerelő13XXII3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
1665572307Geriátriai és krónikus beteg szakápoló1I-500-720 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
1675552303Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus6XII0,5 év400-600 óraN, E, L, TK5informatikáért felelős miniszter
1685576202Gerontológiai gondozó2III1 év600-720 óraN, E, TK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
1695421104Grafikus4V2 év900-1340 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
1703252501Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó13XXII-500-860 óraTK3közlekedésért felelős miniszter
1715454302Gumiipari technikus8XIV2 év800-1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1725421203Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év960-1440 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
1735472302Gyakorló ápoló1I2 év-N, E5egészségügyért felelős miniszter
1745472303Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló1I2 év-N, E5egészségügyért felelős miniszter
1755421501Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport
megjelölésével)
4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK4oktatásért felelős miniszter
1765472504Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens1I2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
1775472301Gyakorló mentőápoló1I2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
1785472505Gyakorló szövettani asszisztens1I2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
1795321303Gyártásvezető4VI-640-760 óraTK5kultúráért felelős miniszter
1803452105Gyártósori gépbeállító5IX3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1815572308Gyermek intenzív szakápoló1I-1200 - 1400 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
1825476101Gyermekotthoni asszisztens2III2 év1300-1560 óraN, E, TK5gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
1833562201Gyógy- és fűszernövénytermesztő20XXXIV1 év320-480 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
1845272601Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó1II-600-800 óraTK4egészségügyért felelős miniszter
1855472604Gyógymasszőr1I2 év1080-1400 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
1863534102Gyógynövény eladó17XXVI-140-200 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1875414001Gyógypedagógiai segítő munkatárs3IV2 év900-1340 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
1885552405Gyógyszeripari szaktechnikus8XV1 év480-720 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1893452401Gyógyszerkészítmény-gyártó8XV3 év800-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1905572002Gyógyszerkiadó szakasszisztens1I-1100-1440 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
1915472003Gyógyszertári asszisztens1I2év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
1925281001Habilitációs kutya kiképzője2III-600-720 óraTK4szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
1933484103Hajós szakmunkás13XXII3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
1945484101Hajózási technikus13XXII2 év800-1000 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
1955284101Hajózási üzemeltetési vezető13XXII-800-1000 óraTK4közlekedésért felelős miniszter
1963462401Halász, haltenyésztő20XXXIII3 év800-1000 óraN, E, TK4halgazdálkodásért felelős miniszter
1975234501Hanglemez-bemutató4VI-200-320 óraTK3kultúráért felelős miniszter
1985421301Hangmester4VI2 év900-1300 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
1995521501Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport
megjelölésével)
4-1 év480-720 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
2005521301Hangtárvezető4VI1 év480-720 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
2015552306Háztartási gépszervíz szaktechnikus5IX1 év600-800 óraN, E, L, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2023452106Hegesztő5IX3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2035572506Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens1I-600-800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
2045458202Hídépítő és -fenntartó technikus13XVI2 év700 - 1050 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
2055262101Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó20XXXIII-400-600 óraTK4agrárpolitikáért felelős miniszter
2063258203Homlokzatépítő és -szerelő9XVI-500- 700 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2075486302Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)22-2 év960-1440 óraN, E, L, T, TK5honvédelemért felelős miniszter
2085586301Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)22-0,5 év320-480 óraN, E, L, T, TK5honvédelemért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
2095572309Hospice szakápoló1I-500-720 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
2105585001Hulladékgazdálkodó szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, L, TK5környezetvédelemért felelős miniszter
2113285102Hulladéktelepkezelő14XXIII-270-450 óraTK3környezetvédelemért felelős miniszter
2125554104Hús- és baromfiipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TK5élelmiszeriparért felelős miniszter
2133454103Húsipari termékgyártó21XXXVI3 év960-1440 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
2143252201Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető5VIII-160-240 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2153458205Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő5VIII3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2163558203Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő5VIII1 év480-720 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2175481201Idegenvezető18XXVIII2 év800-1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2185434701Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző16XXV2 év800-1200 óraN, E, L, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2195534701Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző16XXV-750-1000 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2205534405IFRS mérlegképes könyvelő15XXIV-240-360 óraTK, T5számviteli szabályozásért felelős miniszter
2215572507Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai
szakasszisztens
1I-1100-1440 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
2225448103Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető6XII2 év960-1440 óraN, E, L, TK, T5informatikáért felelős miniszter
2235548102Információrendszer-szervező7XIII0,5 év400-600 óraN, E, L, TK5informatikáért felelős miniszter
2245448106Informatikai rendszerüzemeltető7XIII2 év960-1440 óraN, E, L, TK, T5informatikáért felelős miniszter
2255381401Ingatlankezelő19--240-360 óraTK5lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős
miniszter
2265234102Ingatlanközvetítő19XVI-240-360 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2275334101Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő19XVI-280-420 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2285572517Intervenciós szakasszisztens1I-740-800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
2293258204Ipari alpinista19XVI-150-180 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2303452104Ipari gépész5IX3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2313454304Ipari gumitermék előállító8XIV3 év800-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
2323258205Ipari szigetelő bádogos9XVI-400-600 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2333254301Ipari üvegműves8XIV-800-1000 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2345248102Irodai informatikus7XIII-800-1200 óraTK4informatikáért felelős miniszter
2355434603Irodai titkár16XXV2 év800-1000 óraN, E, L, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2365448201IT mentor7XIII2 év800-1000 óraN, E, L, TK, T5informatikáért felelős miniszter
2373452503Járműfényező13XXII3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
2383452107Járműipari fémalkatrész-gyártó5IX3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2395552307Járműipari karbantartó technikus5IX1 év480-720 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2403452504Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó13XXII3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
2413452505Járműkarosszéria készítő, szerelő13XXII3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
2425521204Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
2435421204Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
2445484110Jegyvizsgáló13XL2 év700 - 1050 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
2455521105Jelmeztervező4V1 év480-720 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
2465322301Jelnyelvi szaktolmács2III-200-240 óraTK4szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
2475222301Jelnyelvi tolmács2III-1000-1200 óraTK4szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
2485381001Jelző kutya kiképzője2III-400-480 óraTK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
2493254302Kádár, bognár11XVIII-640-960 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2503258207Kályhás9XVI-600-660 óraN, E, TK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2515472506Kardiológiai és angiológiai asszisztens1I2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
2523452506Karosszérialakatos13XXII3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
2533454205Kárpitos11XVIII3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2543221201Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)4VI-400-700 óraTK3kultúráért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
2555386106Katasztrófavédelmi főelőadó22--240-340 óraTK5katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
2565286103Katasztrófavédelmi előadó22--350-450 óraTK4katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
2575386107Katasztrófavédelmi referens22--200-300 óraTK5katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
2585286104Katasztrófavédelmi szakelőadó22--500-800 óraTK4katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
2593352201Kazángépész (12 t/h felett)5IX-200-300 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2603252202Kazánkezelő (2-12 t/h között)5IX-280-420 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2613285302Kéményseprő5XVI-800-1000 óraTK3településüzemeltetésért felelős miniszter
2625572509Kémiai laboratóriumi szakasszisztens1I-600 - 800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
2633421102Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)4V3 év900-1300 óraN, E, TK4kultúráért felelős miniszter
2645421105Kerámiaműves4V2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
2655434102Kereskedelmi képviselő17XXVI2 év800-1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2663252102Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő6XI-800-1200 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2675434101Kereskedő17XXVI2 év720-960 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2683462202Kertész20XXXIV3 év800-1000 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
2695562201Kertészeti szaktechnikus20XXXIV1 év480-720 óraN, E, TK5agrárpolitikáért felelős miniszter
2703281501Kézápoló és műkörömépítő19XXX-350-520 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2715421306Kiadványszerkesztő technikus12XIX2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2723534501Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I19-1 év480-720 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2735534501Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II19-1 év480-720 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2743552204Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő6XI-50 -70 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2753552205Kisfeszültségű FAM kábelszerelő6XI-50-70 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2763552206Kisfeszültségű kábelszerelő6XI-120- 210 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2773552207Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő6XI-50 - 70 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
2785476102Kisgyermekgondozó, -nevelő2III2 év1300-1560 óraN, E, TK5gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
2793454305Kishajóépítő, -karbantartó13XXII3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
2803454108Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó21XXXVI3 év960-1440 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
2815521205Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
2825421205Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)4XLII2 év900-1340 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
2835572511Klinikai fogászati higiénikus1I0,5 év360-440 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
2845572518Klinikai laboratóriumi szakasszisztens1I0,5 év360-440 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
2855472507Klinikai neurofiziológiai asszisztens1I2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
2865452509Kocsivizsgáló13XXII2 év800-1200 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
2875452104Kohászati technikus5X2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2883581106Konyhai részlegvezető18XXVII-500-700 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2895521303Korrektor12XIX1 év480-720 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2905481502Kozmetikus19XXX2 év1200- 1400 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2913458207Kőfaragó, műköves és épületszobrász9XVI3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2923458214Kőműves9XVI3 év800 - 1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2935254201Könnyűipari gyártáselőkészítő10XVII-700-800 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2945234103Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő17XXVI-400-700 óraTK4kultúráért felelős miniszter
2953454306Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó12XIX3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2965485001Környezetvédelmi technikus14XXIII2 év960-1440 óraN, E, L, TK5környezetvédelemért felelős miniszter
2975585002Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, TK5környezetvédelemért felelős miniszter
2985586104Körzeti megbízott22--300-500 óraTK5rendészetért felelős miniszter
2995234301Közbeszerzési referens15XXIV-300-400 óraTK5közbeszerzésekért felelős miniszter
3003552208Középfeszültségű FAM szerelő6XI-120 - 210 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
3013552209Középfeszültségű kábelszerelő6XI-120 - 210 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3025452303Közlekedésautomatikai műszerész13XI2 év700 - 1050 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
3035434502Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a
szakmairány megnevezésével)
4XXXIX2 év900-1300 óraN, E,TK5kultúráért felelős miniszter
3046234501Közművelődési szakember l.4XXXIX-340-560 óraTK, T6kultúráért felelős miniszter
3055481204Közönségforgalmi felügyelő4XXXIX2 év800-1000 óraN, E5kultúráért felelős miniszter
3065534502Közösségfejlesztő animátor4XXXIX-320-480 óraTK5kultúráért felelős miniszter
3073458209Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő5VIII3 év900-1300 óraNN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3085286105Közterület-felügyelő22--300 - 500 óraTK4rendészetért felelős miniszter
3095484102Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó13XL2 év900-1300 óraN, E,TK5közlekedésért felelős miniszter
3105434501Közszolgálati ügyintéző22XXXVIII2 év-N5közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter
3115234504Közszolgálati ügykezelő22XXXVIII-1700-2000óraTK4közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter
3123262101Kutyakozmetikus20XXXIII-320-480 óraTK3agrárpolitikáért felelős miniszter
3135586105Kutyavezető-rendőr22--600-900 óraTK5rendészetért felelős miniszter
3143386101Kutyavezető-vagyonőr22--250 - 350 óraTK3rendészetért felelős miniszter
3153254401Külszíni bányász5VII-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3163281502Lábápoló19XXX-250-370 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3175221102Lakberendező19XXVI-520-720 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3183562301Lakott-területi fakitermelő20XXXII-140-260 óraTK4erdőgazdálkodásért felelős miniszter
3195472508Látszerész és optikai árucikk-kereskedő19XXIX2 év800-1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3205484103Légi közlekedésüzemvitel-ellátó13XL2 év900-1300 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
3215572310Légzőszervi szakápoló1I-600 - 800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
3225558201Létesítményi energetikus5VIII1 év480-720 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3235484111Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző17XL2 év960-1440 óraN, E, L, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
3245281202Lovastúra-vezető18XXVIII-720-960 óraTK4agrárpolitikáért felelős miniszter
3253462102Lovász20XXXIII3 év800-1000 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
3265286106Magánnyomozó22--450 - 650 óraTK4rendészetért felelős miniszter
3275458203Magasépítő technikus9XVI2 év800 - 1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3285554105Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TK5élelmiszeriparért felelős miniszter
3293586102Mechanikus vagyonvédelmi szerelő19IX-200 - 400 óraTK4rendészetért felelős miniszter
3305452304Mechatronikai technikus5IX2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3313452301Mechatronikus-karbantartó5XI3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3323552217Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője6XI-400 - 600 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3333262102Méhész20XXXIII-240-360 óraTK3agrárpolitikáért felelős miniszter
3345458204Mélyépítő technikus9XVI2 év960-1440 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3355576203Mentálhigiénés asszisztens2III1 év600-720 óraN, E, TK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
3365572311Mentőápoló1I0,5 év360-440 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
3373452108Mezőgazdasági gépész20XXXI3 év960-1440 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
3385452105Mezőgazdasági gépésztechnikus20XXXI2 év-N, E5agrárpolitikáért felelős miniszter
3393552102Mezőgazdasági gépjavító20XXXI1 év480-720 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
3405462102Mezőgazdasági technikus20XXXIII2 év-N, E5agrárpolitikáért felelős miniszter
3415234707Migrációs ügyintéző22--250 - 350 óraTK4idegenrendészetért és menekültügyért felelős
miniszter
3425572514Mikrobiológiai szakasszisztens1I-600 - 800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
3435521304Mobilalkalmazás fejlesztő7XIII0,5 év400-600 óraN, E, L, TK5informatikáért felelős miniszter
3443454104Molnár21XXXVI3 év960-1440 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
3453452507Motorkerékpár-szerelő13XXII3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
3465381002Mozgássérültet segítő kutya kiképzője2III-400-480 óraTK4szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
3475421303Mozgókép- és animációkészítő4VI2 év960-1440 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
3485221301Mozgóképgyártó4VI-440-560 óraTK4kultúráért felelős miniszter
3495321305Mozgóképgyártó hangtechnikus4VI-440-560 óraTK4kultúráért felelős miniszter
3505234104Mozgóképterjesztő és -üzemeltető4VI-440-560 óraTK4kultúráért felelős miniszter
3516252102Mozgólépcső ellenőr5IX-250-350 óraTK6iparügyekért felelős miniszter
3523352101Mozgólépcső karbantartó-szerelő5IX-120-180 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3535521305Multimédia-alkalmazásfejlesztő7XIII0,5 év400-600 óraN, E, L, TK5informatikáért felelős miniszter
3543554201Munkaruha- és védőruha-készítő10XVII-230-350 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3555286201Munkavédelmi technikus19--240-360 óraTK4foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
3563452109Műanyagfeldolgozó8XIV3 év800-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3575452106Műanyagfeldolgozó technikus8XIV2 év800-1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3583554301Műbútorasztalos11XVIII1 év480-720 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3595558202Műemlékfenntartó technikus9XVI1 év400 - 600 óraN, E, L, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3603558204Műemléki díszítőszobrász9XVI1 év400 - 600 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3613558205Műemléki helyreállító9XVI1 év400 - 600 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3625448105Műszaki informatikus7XIII2 év960-1440 óraN, E, L, TK, T5informatikáért felelős miniszter
3635552403Műszeres analitikus8XV1 év480-720 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3645221101Műtárgyvédelmi munkatárs4V-850-1270 óraTK4kultúráért felelős miniszter
3655572515Műtéti szakasszisztens1I-1100-1440 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
3663272501Műtőssegéd-gipszmester1I-500-720 óraTK3egészségügyért felelős miniszter
3675421110Művészeti és médiafotográfus4V2 év900-1340 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
3685572312Nefrológiai szakápoló1I-1200 - 1400 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
3695321501Népi játék és kismesterségek oktatója4V-180-200 óraTK4kultúráért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
3703421501Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)4V3 év800-1000 óraN, E, TK4kultúráért felelős miniszter
3715521206Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
3725421206Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
3733276101Nevelőszülő2III-500-600 óraTK3gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
3745234505Nonprofit menedzser15XXIV-800-1000 óraTK, T4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3753454206Női szabó10XVII3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3765562102Növényvédelmi szaktechnikus20XXXIV1 év480-720 óraN, E, TK5agrárpolitikáért felelős miniszter
3775585003Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, L, TK5környezetvédelemért felelős miniszter
3785572519Nukleáris medicina szakasszisztens1I-740-800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
3793281002Nyíltvízi- vízimentő19XXIII-200-350 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3805234503Nyilvántartási és okmányügyintéző22--500 -700 óraTK4közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter
3813252401Nyomástartóedény-gépész5IX-160-240 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3825521307Nyomdaipari szaktechnikus12XIX-320-480 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3835421307Nyomdaipari technikus12XIX2 év800 - 1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3846234401Okleveles adóellenőrzési szakértő15XXIV-160-240 óraTK, T6adópolitikáért felelős miniszter
3856234402Okleveles forgalmiadó-szakértő15XXIV-160-240 óraTK, T6adópolitikáért felelős miniszter
3866234403Okleveles jövedelemadó-szakértő15XXIV-200-300 óraTK, T6adópolitikáért felelős miniszter
3876234404Okleveles nemzetköziadó-szakértő15XXIV-200-300 óraTK, T6adópolitikáért felelős miniszter
3885586106Okmányvizsgáló22--300-500 óraTK5rendészetért felelős miniszter
3893252103Olvasztár és öntő5IX-770-1150 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3905572313Onkológiai szakápoló1I-720-800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
3913472501Optikai üvegcsiszoló19XXIX3 év800 - 1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3923252104Órás6IX-240-360 óraTK2szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
3933354201Ortopédiai cipész10XVII-800 - 1000 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3943272601Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő1II-2000-2400 óraTK3egészségügyért felelős miniszter
3955472602Ortopédiai műszerész1II2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
3965552304Orvosi elektronikai technikus6XI1 év480-720 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3973214001Óvodai dajka3IV-320-420 óraTK3oktatásért felelős miniszter
3983252105Öntészeti mintakészítő5IX-770-1150 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3995421106Ötvös4V2 év900-1340 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
4005234506Pályázati-támogatási asszisztens15XXIV-700-800 óraTK4számviteli szabályozásért felelős miniszter
4015421207Pantomimes4-2 év1400 - 1600 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
4023254303Papírgyártó és -feldolgozó8XIV-800-1200 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4035552404Papíripari technikus8XIV1 év480-720 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4045458102Parképítő és fenntartó technikus20XXXIV2 év-N, E5agrárpolitikáért felelős miniszter
4053552103Patkolókovács20XXXIII1 év480-720 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
4065414002Pedagógiai- és családsegítő munkatárs3IV2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
4075214002Pedagógiai felügyelő3IV-480-720 óraTK4oktatásért felelős miniszter
4083454105Pék21XXXVI3 év960-1440 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
4095534406Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő15XXIV-240-360 óraTK, T5számviteli szabályozásért felelős miniszter
4105434301Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)15XXIV2 év960-1440 óraN, E, L, S, TK, T5pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért
felelős miniszter
4115434401Pénzügyi-számviteli ügyintéző15XXIV2 év960-1440 óraN, E, L, S, TK, T5számviteli szabályozásért felelős miniszter
4125472004Perioperatív asszisztens1I2 év1080-1320 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
4133481103Pincér18XXVII3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4145254401Pirotechnikus8XIV-320-480 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4155484109Postai üzleti ügyintéző17XL2 év800-1000 óraN, E, TK5postaügyért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
4165576204Pszichiátriai gondozó2III1 év600-720 óraN, E, TK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
4175572314Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató1I-1200-1440 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
4185472509Radiográfiai asszisztens1I2 év1400-1700 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
4195476201Rehabilitációs nevelő, segítő2III2 év1300-1560 óraN, E, TK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
4203558206Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló9XVI1 év400 - 600 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4213486101Rendészeti őr22XXXVIII3 év-N4rendészetért felelős miniszter
4226286101Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)22--800-1600 óraTK6rendészetért felelős miniszter
4235286111Rendészeti ügyintéző22XXXVIII-1700-2000 óraTK4rendészetért felelős miniszter
4245234507Rendezvényszervező4XXXIX-480-720 óraTK4kultúráért felelős miniszter
4255486101Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)22XXXVIII2 év1800-2500 óraN, E, TK5rendészetért felelős miniszter
4265586107Rendőr zászlós22--400-600 óraTK5rendészetért felelős miniszter
4275452510Repülőgép szerelő13XXII2 év960-1440 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
4285252203Robbanásbiztos berendezés kezelője6XI-120 - 210 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4295454202Ruhaipari technikus10XVII2 év960-1440 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4305232201Segédkönyvtáros4IV-420-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
4315232202Segédlevéltáros és ügykezelő4IV-420-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
4325321101Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével)4V-640-960 óraTK4kultúráért felelős miniszter
4333581101Sommelier21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
4343554101Speciális állatfeldolgozó21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
4355381501Speciális lábápoló19XXX-800-1040 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4365481302Sportedző (a sportág megjelölésével)3XXXVII2 év800-1000 óraN, E, TK5sportpolitikáért felelős miniszter
4375572602Sportmasszőr1I1 év600-800 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
4385281301Sportszervező, -menedzser3XXXVII-400-500 óraTK5sportpolitikáért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
4395246201Statisztikai és gazdasági ügyintéző15XXIV-800-1200 óraTK, T4Központi Statisztikai Hivatal elnöke
4405321306Stúdióvezető4VI-440-560 óraTK4kultúráért felelős miniszter
4415572520Sugárterápiás szakasszisztens1I-740-800 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
4425572315Sürgősségi szakápoló1I-1200 - 1400 óraTK5egészségügyért felelős miniszter
4435554106Sütő- és cukrászipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TK5élelmiszeriparért felelős miniszter
4443481104Szakács18XXVII3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4455534302Szakképesített bankreferens15XXIV-280-420 óraTK, T5pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért
felelős miniszter
4463552210Szakszolgálati FAM szerelő6XI-50 - 70 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4475281203Szállodahajós, szállodai személyzet18XXVII-800-1000 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4485281201Szállodai recepciós18XXVII-600-800 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4493452302Számítógép-szerelő, karbantartó7XIII3 év800-1000 óraN, E, TK4informatikáért felelős miniszter
4503458210Szárazépítő9XVI3 év800-1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4513286101Személy- és vagyonőr22--300 - 500 óraTK3rendészetért felelős miniszter
4525581301Személyi edző3XXXVII-200-300 óraTK5sportpolitikáért felelős miniszter
4535576205Szenvedélybeteg gondozó2III1 év600-720 óraN, E, TK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
4545281504Szépségtanácsadó19XXX-600-700 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4555321307Szerkesztő műsorvezető4VI-640-960 óraTK4kultúráért felelős miniszter
4563452110Szerszámkészítő5IX3 év900-1300 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4573554202Szíjgyártó és nyerges10XVII-320-480 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4585521201Színész4XLII1 év480-720 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
4595452107Színháztechnikus, szcenikus4VI2 év780-980 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
4605452108Színpad- és porond technikus4VI2 év-N, E5kultúráért felelős miniszter
4615552102Színpadi fénytervező4VI0,5 év120-160 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
4625552103Színpadi magasépítő4VI1 év-N, E5kultúráért felelős miniszter
4635421107Szobrász4V2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
4645476202Szociális asszisztens2III2 év1300-1560 óraN, E, TK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
4653476201Szociális gondozó és ápoló2III3 év1300-1560 óraN, E, TK4szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
4665476203Szociális szakgondozó2III2 év1300-1560 óraN, E, TK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
4675576206Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző2III1 év600-720 óraN, E, TK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
4685421305Szoftverfejlesztő7XIII2 év960-1440 óraN, E, L, TK, T5informatikáért felelős miniszter
4695521207Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
4705421208Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
4713454106Szőlész-borász21XXXVI3 év960-1440 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
4725572521Szövettani szakasszisztens1I0,5 év360-440 óraN, E, TK5egészségügyért felelős miniszter
4735281302Tánc instruktor3XXXVII-400-500 óraTK5sportpolitikáért felelős miniszter
4745521208Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5kultúráért felelős miniszter
4755421209Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)4XLII2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
4765281401Társasházkezelő19--200-300 óraTK4lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős
miniszter
4773454109Tartósítóipari szakmunkás21XXXVI3 év960-1440 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
4785554107Tartósítóipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TK5élelmiszeriparért felelős miniszter
4795558102Távérzékelési szaktechnikus20XXXV-480-720 óraTK5földügyért és térképészetért felelős miniszter
4805452305Távközlési technikus6XII2 év960-1440 óraN, E, TK5informatikáért felelős miniszter
4815252301Távközlési üzemeltető6XII-800-1200 óraTK4informatikáért felelős miniszter
4823584102Tehergépkocsi-vezető13XL0,5 év360 - 440 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
4833454110Tejipari szakmunkás21XXXVI3 év960-1440 óraN, E, TK4élelmiszeriparért felelős miniszter
4845554108Tejipari szaktechnikus21XXXVI1 év480-720 óraN, E, TK5élelmiszeriparért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
4855585004Települési környezetvédelmi szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, TK5környezetvédelemért felelős miniszter
4865321308Televíziós kameraman4VI-440-560 óraTK5kultúráért felelős miniszter
4875285301Temetkezési szolgáltató19--150 - 250 óraTK4településüzemeltetésért felelős miniszter
4885548101Térinformatikus7XIII1 év800-1200 óraN, E, L, TK5informatikáért felelős miniszter
4895558103Térképész szaktechnikus20XXXV1 év480-720 óraN, E, TK, L, T5földügyért és térképészetért felelős miniszter
4903285001Természetvédelmi munkatárs14XXIII-320-480 óraTK3környezetvédelemért felelős miniszter
4915585005Természetvédelmi szaktechnikus14XXIII0,5 év240-360 óraN, E, TK, L5környezetvédelemért felelős miniszter
4923386102Testőr22--320-450 óraTK3rendészetért felelős miniszter
4933458215Tetőfedő9XVI3 év800 -1000 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4943254201Textilanyaggyártó10XVII-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4955454203Textilipari technikus10XVII2 év800- 1200 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4965421108Textilműves4V2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
4973254202Textiltisztító és textilszínező10XVII-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4983285303Tisztítás-technológiai szakmunkás19XXVII-400 - 540 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4995285302Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető19XXVII-200-260 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5003234101Töltőállomás-kezelő17XXVI-280-420 óraTK, T3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5015481203Turisztikai szervező, értékesítő18XXVIII2 év800-1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5025286108Tűzoltó I.22--800-1100 óraTK4katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
5035386108Tűzoltó szerparancsnok22--700-900 óraTK5katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
5045386109Tűzoltósági referens22--300-500 óraTK5katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
5055286110Tűzvédelmi előadó22--300-400 óraTK4katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
5065386110Tűzvédelmi főelőadó22--200-300 óraTK5katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
5073281001Uszodamester19XXIII-200-350 óraTK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
5083458211Útépítő13XVI3 év800-1000 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
5095458205Útépítő és -fenntartó technikus13XVI2 év800-1000 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
5103258208Útfenntartó13XVI-400-480 óraTK3közlekedésért felelős miniszter
5115321309Utómunka szakasszisztens4VI-440-560 óraTK5kultúráért felelős miniszter
5125284102Ügyfélszolgálati ügyintéző19XXV-700-800 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5133254304Üvegcsiszoló19XXIX-900-1300 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5145421109Üvegműves4V2 év900-1300 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
5153254305Üveggyártó8XIV-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5165434001Üzleti szolgáltatási munkatárs15XXIV2 év800-1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5175586302Vadászpuska műves5IX1 év480-720 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5185462501Vadgazdálkodási technikus20XXXII2 év-N, E5vadgazdálkodásért felelős miniszter
5195381003Vakvezető kutya kiképzője2III-400-480 óraTK5szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
5205434402Vállalkozási és bérügyintéző15XXIV2 év960-1440 óraN, E, L, S, TK, T5számviteli szabályozásért felelős miniszter
5215534407Vállalkozási mérlegképes könyvelő15XXIV1 év320-480 óraN, E, L, TK, T5számviteli szabályozásért felelős miniszter
5225284102Váltókezelő13XL-400-600 óraTK4közlekedésért felelős miniszter
5235434403Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző15XXIV2 év960-1440 óraN, E, L, S, TK, T5adópolitikáért felelős miniszter
5243252106Vas- és acélfeldolgozó5IX-960 - 1200 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5255458206Vasútépítő és -fenntartó technikus13XVI2 év700 - 1050 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
5265484105Vasútforgalmi szolgálattevő13XL2 év700 - 1050 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
5275484106Vasúti árufuvarozási ügyintéző13XL2 év800-1000 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
5285452511Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő13XXII2 év700-1050 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
5295452512Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője13XXII2 év700-1050 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
5305452513Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője13XXII2 év700-1050 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
5315284103Vasúti személypénztáros13XL-400-600 óraTK4közlekedésért felelős miniszter
5325552504Vasútijármű-technikus és diagnosztikus13XXII1 év320-480 óraN, E, TK5közlekedésért felelős miniszter
5335452403Vegyész technikus8XV2 év800-1000 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5343452402Vegyipari rendszerkezelő8XV3 év800-1000 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5355552406Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus8XV1 év480-720 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5365481101Vendéglátásszervező18XXVII2 év900-1300 óraN, E, TK5szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5373581102Vendéglátó-üzletvezető18XXVII1 év480-720 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5385521102Vésnök4V1 év480-720 óraN, E, TK5oktatásért felelős miniszter
5395558104Vidékfejlesztési szaktechnikus20XXXIII1 év480-720 óraN, E, TK5agrárpolitikáért felelős miniszter
5403552211Villamos alállomás kezelő6XI-160-240 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5415252204Villamos berendezés szerelő és üzemeltető6XI-700-800 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5423552212Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető6XI-400-600 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5433552213Villamos gép és -készülék üzemeltető6XI-640-960 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5443552214Villamos hálózat kezelő6XI-160-240 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5453552215Villamos távvezeték építő, üzemeltető6XI-240-360 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5463552216Villámvédelmi felülvizsgáló6XI-100 - 200 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5473452204Villanyszerelő6XI3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5483521502Virágdekoratőr20XXVI1 év240-360 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
5493421504Virágkötő és virágkereskedő20XXVI3 év800-1000 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter
5503458212Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő5VIII3 év960-1440 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5515585301Vízépítő szaktechnikus23XLI1 év800-1000 óraN, E, TK5vízgazdálkodásért felelős miniszter
5525485302Vízgazdálkodó technikus23XLI2 év-N, E5vízgazdálkodásért felelős miniszter
5533558208Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő5VIII1 év480-720 óraN, E, TK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5545485303Vízgépészeti technikus23XLI2 év-N, E5vízgazdálkodásért felelős miniszter
5553552501Vizi sportmotor-szerelő13XXII1 év300-540 óraN, E, TK4közlekedésért felelős miniszter
5565485304Víziközmű technikus23XLI2 év-N, E5vízgazdálkodásért felelős miniszter
5575585302Vízminőség-védelmi szaktechnikus23XLI0,5 év400-500 óraN, E, TK5vízgazdálkodásért felelős miniszter
5583485302Vízügyi szakmunkás23XLI3 év-N, E4vízgazdálkodásért felelős miniszter
5595285303Vízügyi ügyintéző23XLI-1700-2000 óraTK4vízgazdálkodásért felelős miniszter
5603258206Vízszigetelő, melegburkoló9XVI-400-500 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító számaSzakképesítések/szakképesítés-ráépülések
megnevezése
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű
képzési idő
Iskolarendszeren
kívüli képzési idő
A képzés
munkarendje
MKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi
terület
Sorszám
3123456789
5615521302Webfejlesztő7XIII0,5 év400-600 óraN, E, L, TK5informatikáért felelős miniszter
5623562202Zöldség- és gyümölcstermesztő20XXXIV1 év320-480 óraN, E, TK4agrárpolitikáért felelős miniszter

2. táblázat: részszakképesítések

ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési
idő
Iskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeMKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi területSorszám
3123456789
451213043D modellező4VI-480-720 óraTK4kultúráért felelős miniszter
55134409Adóügyintéző15XXIV-160-240 óraTK, T4számviteli szabályozásért felelős miniszter
65162101Agrár vállalkozó20XXXIII-320-480 óraTK4agrárpolitikáért felelős miniszter
73186301Alapfokú katonai vezető-helyettes22--500-760 óraT, TK3honvédelemért felelős miniszter
83162101Állatgondozó20XXXIII-400-600 óraTK2agrárpolitikáért felelős miniszter
93152401Általános laboráns8XV-400-600 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
105121305Animációrajzoló4VI-480-720 óraTK4kultúráért felelős miniszter
115181301Aqua tréner3XXXVII-200-300 óraTK4sportpolitikáért felelős miniszter
123162102Aranykalászos gazda20XXXIII-480-720 óraTK3agrárpolitikáért felelős miniszter
132154301Asztalosipari szerelő11XVIII-240-360 óraTK2szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
143121201Bábkészítő4--240-360 óraT, TK3kultúráért felelős miniszter
155134301Banki, befektetési termékértékesítő15XXIV-160-240 óraT, TK4pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
165134401Bérügyintéző15XXIV-120-180 óraT, TK4számviteli szabályozásért felelős miniszter
173172301Betegkísérő1I-300 -400 óraTK3egészségügyért felelős miniszter
183152101Bevontelektródás kézi ívhegesztő5IX-560-840 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
195134302Biztosításközvetítő (függő és független)15XXIV-160-240 óraT, TK4pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
203154101Bolti hentes21XXXVI-240-360 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
213154102Borász21XXXVI-400-600 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
223154201Bőrtárgy készítő10XVII-400-600 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
235134101Bútor- és szőnyegbecsüs17XXVI-200-300 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
243186101Büntetés-végrehajtási őr22--500-700 óraTK3büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
253186102Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő22--200-300 óraTK3büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési
idő
Iskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeMKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi területSorszám
3123456789
263154202Cipőfelsőrész-készítő10XVII-640-960 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
273154203Cipőgyártó10XVII-560-840 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
282181401Családellátó20XXXIII-320-480 óraTK2agrárpolitikáért felelős miniszter
295186101Csapatszolgálati járőrtárs22--1000-1500 óraTK4rendészetért felelős miniszter
305185303Csatornamű-kezelő23XLI-200 - 300 óraTK4vízgazdálkodásért felelős miniszter
313154113Csokoládétermék-gyártó21XXXVI-320-480 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
322154101Csontozó munkás21XXXVI-240-360 óraTK2élelmiszeriparért felelős miniszter
335181302Csoportos fitness instruktor3XXXVII-200-250 óraTK4sportpolitikáért felelős miniszter
343158201Csőhálózatszerelő5VIII-400-600 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
355121306Digitális kép- és szövegszerkesztő12XIX-350-400 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
365121307Digitális nyomóforma készítő12XIX-350-400 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
375158101Digitálistérkép- kezelő20XXXV-320-480 óraT, TK4földügyért és térképészetért felelős miniszter
385134102Ékszerbecsüs17XXVI-200-300 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
393162401Elektromos halászgép kezelője20XXXIII-240-360 óraTK3halgazdálkodásért felelős miniszter
403152201Elektronikai gyártósori műszerész6XI-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
413134105Élelmiszer-, vegyiáru eladó17XXVI-240-480 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
423154114Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs21XXXVI-240-320 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
433154103Élelmiszeripari laboráns21XV-640-960 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
445181202Előadóművészeti jegypénztáros4XXXIX-320-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
455181203Előadóművészeti közönség kezelő4XXXIX-320-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
465134505Előadóművészeti program- és projektszervező15XXIV-300-400 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
475181204Előadóművészeti szervező4XXXIX-320-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési
idő
Iskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeMKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi területSorszám
3123456789
483158202Építményzsaluzat és fémállvány szerelő9XVI-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
492162301Erdőművelő20XXXII-240-360 óraTK2erdőgazdálkodásért felelős miniszter
505152201Erőművi gőzturbina gépész5IX-320-480 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
515152202Erőművi kazángépész5IX-320-480 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
523154303Extruder gép kezelő8XIV-200-250 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
533154304Fahajó javító13XXII-200-400 óraTK3közlekedésért felelős miniszter
542154302Faipari gépkezelő11XVIII-240-360 óraTK2szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
553162202Faiskolai kertész20XXXIV-320-480 óraTK3agrárpolitikáért felelős miniszter
563162301Fakitermelő20XXXII-320-480 óraTK3erdőgazdálkodásért felelős miniszter
573154115Falusi vendéglátó21XXXVI-560-840 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
583154301Famegmunkáló11XVIII-400-600 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
593154209Fehérnemű-készítő10XVII-320-480 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
603154305Felépítő gép kezelő8XIV-200-250 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
613152102Felvonó karbantartó-szerelő5IX-200-300 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
623172501Fertőtlenítő-sterilező1I-300 -400 óraTK3egészségügyért felelős miniszter
635134103Festménybecsüs17XXVI-200-300 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
645181303Fitness instruktor3XXXVII-200-250 óraTK4sportpolitikáért felelős miniszter
653181302Fitness-wellness asszisztens3XXXVII-200-300 óraTK3sportpolitikáért felelős miniszter
663154402Fluidumkitermelő5VII-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
673152103Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő5IX-520-780 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
683154204Fonó10XVII-230-350 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
693152104Fröccsöntő8XIV-240-360 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító
száma
SzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési
idő
Iskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendje
2SzintTanulmányi területSorszámRészszakképesítések megnevezéseMKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
3123456789
705185302Fürdőüzemi gépész23XLI-200-300 óraTK4vízgazdálkodásért felelős miniszter
713185304Gát- és csatornaőr23XLI-200 - 300 óraTK3vízgazdálkodásért felelős miniszter
723134102Gázcseretelep-kezelő17XXVI-70-100 óraTK, T3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
733152105Gázhegesztő5IX-360-540 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
743152106Gépi kovács5IX-320-480 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
753181103Gondnok18XXVII-400-600 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
763154302Gumikeverék-készítő8XIV-250-300 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
773152110Gyártósori gépész5IX-700-800 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
783176101Gyermek- és ifjúsági felügyelő2III-350-420 óraTK3gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
793154104Gyümölcspálinka-gyártó21XXXVI-240-360 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
805148104Hálózati operációsrendszer-üzemeltető7XIII-400- 600 óraTK4informatikáért felelős miniszter
815148105Hálózati rendszerüzemeltető7XIII-400- 600 óraTK4informatikáért felelős miniszter
825148106Hálózati támogatási munkatárs7XIII-200-300 óraTK4informatikáért felelős miniszter
835152101Hangosító4VI-480-720 óraTK4kultúráért felelős miniszter
843176102Házi időszakos gyermekgondozó2III-350-420 óraTK3gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
853152111Háztartási gépszerelő6XI-300 - 400 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
863152107Hengerész5IX-320-480 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
873162402Horgásztókezelő20XXXIII-320-480 óraTK3halgazdálkodásért felelős miniszter
883185102Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó14XXIII-240-320 óraTK3környezetvédelemért felelős miniszter
892185101Hulladékgyűjtő és -szállító14XXIII-120-150 óraTK2környezetvédelemért felelős miniszter
902185102Hulladékválogató és -feldolgozó14XXIII-120-150 óraTK2környezetvédelemért felelős miniszter
913154105Húskészítmény gyártó21XXXVI-240-360 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési
idő
Iskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeMKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi területSorszám
3123456789
923154116Hűtőipari munkás21XXXVI-240-360 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
935158102Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző20XXXV-320-480 óraT, TK4földügyért és térképészetért felelős miniszter
943185305Intézménytakarító19XXVII-160-240 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
953152202Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő5IX-80-120 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
963152112Jármű- és gépszerelő5IX-700-800 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
975186102Járőr22--1800-2300 óraTK4rendészetért felelős miniszter
985134407Jövedéki ügyintéző15XXIV-320-480 óraT, TK4adópolitikáért felelős miniszter
993154306Kalander gép kezelő8XIV-200-250 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1003154117Keksz- és ostyagyártó21XXXVI-320-480 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1015184101Képesített hajós13XXII-400-600 óraTK4közlekedésért felelős miniszter
1025134502Képző és iparművészeti program- és projektszervező15XXIV-300-400 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1033152501Kerékpárszerelő13XXII-400-800 óraTK3közlekedésért felelős miniszter
1043162201Kertépítő és -fenntartó20XXXIV-320-480 óraTK3agrárpolitikáért felelős miniszter
1052162201Kerti munkás20XXXIV-240-360 óraTK2agrárpolitikáért felelős miniszter
1063154205Kesztyűs10XVII-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1073154106Keveréktakarmány-gyártó21XXXVI-320-480 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1082154303Kézi könyvkötő12XIX-400-600 óraTK2szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1093154307Kikötői karbantartó13XXII-200-400 óraTK3közlekedésért felelős miniszter
1103152203Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)5IX-200-300 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1113154118Kistermelői élelmiszerelőállító21XXXVI-560-840 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1123154119Konzervgyártó21XXXVI-320-480 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1132181101Konyhai kisegítő18XXVII-240-360 óraTK2szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési
idő
Iskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeMKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi területSorszám
3123456789
1142121501Kosárfonó4V-480-720 óraTK2kultúráért felelős miniszter
1155134410Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző15XXIV-160-240 óraTK, T4számviteli szabályozásért felelős miniszter
1165185001Környezetvédelmi ügyintéző14XXIII-320-480 óraTK4környezetvédelemért felelős miniszter
1173154206Kötő10XVII-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1183154210Kötöttáru-összeállító10XVII-320-480 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1195134501Kulturális rendezvényszervező4XXXIX-240-360 óraT, TK4kultúráért felelős miniszter
1202154201Lakástextil-készítő10XVII-130-190 óraTK2szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1212162101Lóápoló és gondozó20XXXIII-320-480 óraTK2agrárpolitikáért felelős miniszter
1223181001Medencefelügyelő19XXIII-80 - 120 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1235134504Médiaművészeti program- és projektszervező15XXIV-300-400 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1243154403Mélyfúró5VII-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1252121502Mézeskalács-készítő21XXXVI-320-480 óraTK2élelmiszeriparért felelős miniszter
1262162102Mezőgazdasági munkás20XXXIII-240-360 óraTK2agrárpolitikáért felelős miniszter
1272162302Motorfűrész-kezelő20XXXII-140-260 óraTK2erdőgazdálkodásért felelős miniszter
1285121308Mozgóképkészítő4VI-480-720 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1295134104Mozigépész4VI-400-600 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1305121101Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő4V-320-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1315121102Múzeumi preparátor4V-320-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1323152108Műanyag hegesztő8XIV-160-240 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1333154308Műanyaghajó készítő13XXII-200-400 óraTK3közlekedésért felelős miniszter
1343134103Műszakicikk-eladó17XXVI-180-360 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1355134105Műtárgybecsüs17XXVI-200-300 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési
idő
Iskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeMKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi területSorszám
3123456789
1365121103Műtárgyvédelmi asszisztens4V-320-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1373154207Nemszőtt-termék gyártó10XVII-320-480 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1383158203Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő9XVI-240-360 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1393185306Önjáró felülettisztító gépkezelő19XXVII-210-305 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1405186103Őr-járőrtárs22--600-800 óraTK4rendészetért felelős miniszter
1413154309Papír feldolgozó8XIV-300-360 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1423154310Papíralapanyag-gyártó8XIV-300-360 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1433154311Papírgyártó8XIV-300-360 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1442162202Parkgondozó20XXXIV-240-360 óraTK2agrárpolitikáért felelős miniszter
1455134303Pénztárkezelő és valutapénztáros15XXIV-30-50 óraT, TK4pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
1465134406Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens15XXIV-640-960 óraT, TK4számviteli szabályozásért felelős miniszter
1475134404Pénzügyi ügyintéző15XXIV-160-240 óraT, TK4számviteli szabályozásért felelős miniszter
1485152401Pirotechnikai terméküzemeltető8XIV-60-90 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1495152402Pirotechnikus raktárkezelő8XIV-30-40 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1505152301PLC programozó6XI-400-600 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1515121301Produkciós asszisztens4VI-280-420 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1523134104Raktáros17XL-280-420 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1535134506Raktárvezető17XL-400 - 500 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1545172601Regeneráló balneoterápiás masszőr1I-700-800 óraTK4egészségügyért felelős miniszter
1555122301Relé jelnyelvi tolmács2III-800-960 óraTK4szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
1565152104Rendezvénytechnikus4VI-320-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1575121302Rögzítésvezető4VI-280-420 óraTK4kultúráért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési
idő
Iskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeMKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi területSorszám
3123456789
1583154107Sajtkészítő21XXXVI-320-480 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1593154120Savanyító21XXXVI-240-360 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1603158204Sírkő és műkőkészítő9XVI-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1613154108Sörgyártó21XXXVI-320-480 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1623181301Sportoktató (a sportág megjelölésével)3XXXVII-200-250 óraTK3sportpolitikáért felelős miniszter
1632154102Sütőipari és gyorspékségi munkás21XXXVI-320-480 óraTK2élelmiszeriparért felelős miniszter
1643148101Számítógépes műszaki rajzoló7XIII-480-720 óraT, TK3informatikáért felelős miniszter
1655134405Számviteli ügyintéző15XXIV-160-240 óraT, TK4számviteli szabályozásért felelős miniszter
1663154121Szikvízgyártó21XXXVI-240-360 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1675152105Színpadi alsógépezet kezelő4VI-320-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1685152106Színpadi díszítő, berendező4VI-320-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1695152107Szinpadi hangtechnikus4VI-160-200 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1703152113Színpadi segéddíszítő4VI-80-120 óraTK3kultúráért felelős miniszter
1715152102Színpadmester4VI-180-220 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1725185304Szivattyútelepi duzzasztóműkezelő és fenntartó gépész23XLI-200 - 300 óraTK4vízgazdálkodásért felelős miniszter
1732158201Szobafestő9XVI-480-720 óraTK2szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1745121309Szoftverkódoló7XIII-420-630 óraTK4informatikáért felelős miniszter
1753154208Szövő10XVII-390-580 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1765134402Társadalombiztosítási ügyintéző15XXIV-120-180 óraT, TK4számviteli szabályozásért felelős miniszter
1773152301Távközlési és informatikai hálózatszerelő6XII-600-900 óraTK3informatikáért felelős miniszter
1783154109Tejtermékgyártó21XXXVI-480-720 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1795158103Térinformatikai ügyintéző20XXXV-320-480 óraT, TK4földügyért és térképészetért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési
idő
Iskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeMKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi területSorszám
3123456789
1805134408Termékdíj ügyintéző15XXIV-320-480 óraT, TK4adópolitikáért felelős miniszter
1812154202Textiltermék-összeállító10XVII-200-300 óraTK2szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1823158205Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő9XVI-400-600 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1833186103Tűzoltó II.22--600-800 óraTK3katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
1845181201Utazásügyintéző18XXVIII-640-960 óraTK4szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1855121303Utómunka asszisztens4VI-280-420 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1863154110Üdítőital-ipari termékgyártó21XXXVI-240-360 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1873154312Vágó gép kezelő8XIV-200-250 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1882154103Vágóhídi munkás21XXXVI-240-360 óraTK2élelmiszeriparért felelős miniszter
1895134411Vállalkozási ügyintéző15XXIV-720-1080 óraTK, T4számviteli szabályozásért felelős miniszter
1905134403Vámügyintéző15XXIV-320-480 óraT, TK4adópolitikáért felelős miniszter
1913181104Vendéglátó eladó18XXVII-300-360 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1925152103Világítástechnikus4VI-240-360 óraTK4kultúráért felelős miniszter
1933154111Vincellér21XXXVI-400-600 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
1943121501Virágbolti eladó20XXVI-240-360 óraTK3agrárpolitikáért felelős miniszter
1953121502Virágkötő20XXVI-320-480 óraTK3agrárpolitikáért felelős miniszter
1963185303Vízkárelhárító23XLI-200 - 300 óraTK3vízgazdálkodásért felelős miniszter
1973185307Vízminőség vizsgáló23XLI-200 - 300 óraTK3vízgazdálkodásért felelős miniszter
1985185305Vízműkezelő23XLI-200 - 300 óraTK4vízgazdálkodásért felelős miniszter
1995185306Vízrajzi állomás üzemeltető23XLI-200 - 300 óraTK4vízgazdálkodásért felelős miniszter
2003152109Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő5IX-480-720 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2013154313Vulkanizáló gép kezelő8XIV-200-250 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
ABCDEFGHIJK
1Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezéseSzakmacsoportÁgazati besorolásIskolai rendszerű képzési
idő
Iskolarendszeren kívüli
képzési idő
A képzés munkarendjeMKKR szintA szakképesítésért felelős miniszter
2SzintTanulmányi területSorszám
3123456789
2023154112Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó21XXXVI-240-360 óraTK3élelmiszeriparért felelős miniszter
2033158206Zsaluzóács9XVI-240-360 óraTK3szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
2045152108Zsinórpadlás-kezelő4VI-320-480 óraTK4kultúráért felelős miniszter

2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez

2.1. Az azonosító szám felépítése

A táblázatokban szereplő szakképesítések, részszakképesítések, szakképesítés-ráépülések azonosító száma 7 számjegyből áll, amely az 1. oszlop számjegyeiből tevődik össze.

Szakképesítés: Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a szakmai és vizsgakövetelménye jellemzően több saját modult, illetve más szakképesítéssel közös modul(oka)t is tartalmazhat.

Részszakképesítés: Legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza.

Szakképesítés-ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül, jellemzően saját modul(oka)t tartalmaz, újabb munkakör(ök) ellátására képesít. Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai előképzettségként elfogadható szakképesítésre is ráépülhet.

2.2. A táblázatok egyes oszlopainak értelmezése:

2.2.1. A szakképesítés azonosító száma (1. oszlop)

Az 1-2. számjegy a szakképesítés szintje

ABC
1SzintMeghatározásISCED szint
221alapfokú részszakképesítés, amely befejezett iskolai végzettséget nem igényel,
az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetve
a Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg
2
331alsó középfokú részszakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és
gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül,
az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetve
a Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg
3
432alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra
épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg
3
533alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget
igénylő, iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítésre
épül
3
634középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai
és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül,
jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg
3
735középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő,
jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül
3
851felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és
iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg
4
952felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és
elsősorban iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg
4
1053felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az iskolarendszeren kívüli
szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre
épül
4
1154emeltszintű szakképesítés (technikus), amely érettségi végzettséghez kötött és
elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg
4
1255emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű
szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre
épül
4
1362felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés5

2.2.2. A 3-5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe (3 számjegy) a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerint

1 Oktatás

140 Általános oktatási ismeretek

2 Humán tudományok és művészetek

211 Képző- és iparművészet

212 Zene- és előadó-művészet

213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek

215 Kézművesség

223 Anyanyelvi képzés

3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések

313 Politikai és civil társadalmi tudományok

321 Újságíró- és riporterképzés

322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés

340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok)

341 Nagy- és kiskereskedelem

342 Marketing és reklám

343 Pénzügy, bank és biztosítás

344 Könyvelés és adózás

345 Menedzsment és igazgatás

346 Titkársági és irodai munka

347 Munkahelyi ismeretek

4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések

462 Statisztika

481 Számítástechnikai képzések

482 Számítástechnikai alkalmazások

5 Műszaki, ipari és építőipari képzések

520 Általános műszaki képzés

521 Gépgyártás, műszer- és fémipar

522 Energetika, elektromosság

523 Elektronika és automatizálás

524 Vegyipar

525 Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása

541 Élelmiszergyártás

542 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

543 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

544 Bányászat és kitermelőipar

581 Építészet és várostervezés

582 Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés

6 Mezőgazdaság

621 Növénytermesztés és állattenyésztés

622 Kertészet

623 Erdőgazdálkodás

624 Halgazdálkodás

625 Vadgazdálkodás

641 Állatorvosi kisegítők képzése

7 Egészségügy és szociális gondoskodás

720 Egészségügy (általános programok)

723 Ápolás, gondozás

724 Fogászati laboratóriumi technológia

725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák

726 Terápia és rehabilitáció

761 Gyermek- és ifjúságvédelem

762 Szociális munka és tanácsadás

8 Szolgáltatások

810 Személyi szolgáltatások (általános programok)

811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás

812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás

813 Sportok

814 Háztartási szolgáltatások

815 Fodrászat és szépségápolás

841 Szállítási szolgáltatások

850 Környezetvédelem (általános programok)

851 Környezetvédelmi technológiák

852 Természeti környezet és élővilág

853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

861 Személyi és vagyonvédelem

862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

863 Honvédelem

2.2.3. A 6-7. számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma (01-....)

2.2.4. A szakképesítés megnevezése (2. oszlop):

A szakképesítések felsorolása a táblázatban a magyar ábécé szerint történik.

2.2.5. Szakmacsoportok megjelölése a számok jelentésének a meghatározásával (3. oszlop):

1. Egészségügy

2. Szociális szolgáltatások

3. Oktatás

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

5. Gépészet

6. Elektrotechnika-elektronika

7. Informatika

8. Vegyipar

9. Építészet

10. Könnyűipar

11. Faipar

12. Nyomdaipar

13. Közlekedés

14. Környezetvédelem

15. Közgazdaság

16. Ügyvitel

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

18. Vendéglátás-turisztika

19. Egyéb szolgáltatások

20. Mezőgazdaság

21. Élelmiszeripar

22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat

23. Vízügy

2.2.6. Szakközépiskolai ágazatok megjelölése a számok jelentésének megjelölésével (4. oszlop):

I. Egészségügy

II. Egészségügyi technika

III. Szociális

IV. Pedagógia

V. Képző- és iparművészet

VI. Hang-, film és színháztechnika

VII. Bányászat

VIII. Épületgépészet

IX. Gépészet

X. Kohászat

XI. Villamosipar és elektronika

XII. Távközlés

XIII. Informatika

XIV. Vegyipar

XV. Vegyész

XVI. Építőipar

XVII. Könnyűipar

XVIII. Faipar

XIX. Nyomdaipar

XX. Közlekedésépítő

XXI. Közlekedés

XXII. Közlekedésgépész

XXIII. Környezetvédelem

XXIV. Közgazdaság

XXV. Ügyvitel

XXVI. Kereskedelem

XXVII. Vendéglátóipar

XXVIII. Turisztika

XXIX. Optika

XXX. Szépészet

XXXI. Agrár gépész

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

XXXIII. Mezőgazdaság

XXXIV. Kertészet és parképítés

XXXV. Földmérés

XXXVI. Élelmiszeripar

XXXVII. Sport

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat

XXXIX. Közművelődés

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

XLI. Vízügy

XLII. Előadóművészet

2.2.7. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma (5. oszlop):

Amennyiben a cellában "-" jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben indítható. A képzési idő magában foglalja a foglalkoztatással összefüggő 64 órás idegen nyelvi képzést, továbbá legalább 18 órában a foglalkoztatási ismereteket, amely szakképesítéseknél e követelmények előírásra kerültek.

2.2.8. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám (6. oszlop):

Amennyiben a cellában "-" jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben indítható.

A képzési idő magában foglalja a foglalkoztatással összefüggő 60 órás idegen nyelvi képzést, továbbá legalább 18 órában a foglalkoztatási ismereteket, amely szakképesítéseknél e követelmények előírásra kerültek.

2.2.9. A képzés munkarendje (7. oszlop):

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak alapján nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti képzések.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott óraszámban megtartott képzés (tanfolyami képzés) vagy távoktatás.

Jelölések:

NappaliN
EstiE
LevelezőL
Egyéb sajátosS
munkarend
Iskolarendszeren kívüli,TK
adott óraszámú képzés
(tanfolyami képzés)
TávoktatásT

2.2.10. MKKR szint (8. oszlop)

A szakképesítésnek a Magyar Képesítési Keretrendszer 1-8-ig terjedő besorolási rendszere szerinti szintje.

2.2.11. A szakképesítésért felelős miniszter (9. oszlop)

A szakképesítésért felelős ágazati miniszter megjelölése."

2. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A szakmairánnyal rendelkező szakképesítések szakmairányainak felsorolása

AB
1Szakképesítés megnevezéseSzakmairányok
2Artista II.
(a szakmairány megjelölésével)
Akrobata
Légtornász
Zsonglőr
Egyensúlyozó
Bohóc
3Artista I.
(a szakmairány megjelölésével)
Akrobata
Légtornász
Zsonglőr
Egyensúlyozó
Bohóc
4Egyházzenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
Kántor-énekvezető;
Kántor-kórusvezető;
Kántor-orgonista
5Egyházzenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
Kántor-énekvezető;
Kántor-kórusvezető;
Kántor-orgonista
6Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(a szakmairány megjelölésével)
Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Energiaátalakító-
berendezés kezelője;
Építési anyagelőkészítő gép kezelője; Földmunka-, rakodó-
és szállítógép kezelő;
Targoncavezető;
Útépítő-, és karbantartógép kezelő;
Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő
7Gyakorlatos színész
(a szakmairány megjelölésével)
Bábszínész;
Színházi és filmszínész
8Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)
fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős
9Hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)
fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős
10Honvéd altiszt
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
- Híradó ágazat:
- átvitel- és kapcsolástechnikai
eszközüzemeltető
- rádióállomás-üzemeltető
- Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat
- Légi vezetés ágazat
- Műszerész ágazat:
- fegyverműszerész
- páncéltörő rakéta műszerész
- Parancsnoki ágazat:
- ABV védelmi
- légvédelmi rakéta és tüzér
- Repülésbiztosító ágazat
- Repülőműszaki ágazat:
- avionika szerelő
- sárkány-hajtóműszerelő
- Speciális felderítő ágazat:
- elektronikai hadviselés
- rádióelektronikai felderítő
- Szerelő ágazat:
- műszakigép-szerelő
- páncélos és gépjárműszerelő
11Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
- Biztonsági ágazat
- katonai felderítő
- nemzetbiztonsági
- rádióelektronikai felderítő
- Híradó és informatikai ágazat
- Légi vezetés ágazat
- Speciális felderítő ágazat
12Jazz-zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
Jazz-énekes;
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs,
ütős)
13Jazz-zenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
Jazz-énekes;
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs,
ütős)
14Kaszkadőr
(a tevékenység megjelölésével)
autós, gyalogos, lovas, motoros
15Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
Gipszmodell-készítő;
Kerámia- és porcelántárgykészítő;
Porcelánfestő
16Klasszikus zenész II.
(a szakmairány megnevezésével)
Hangkultúra
Klasszikus zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós,
billentyűs, ütős);
Magánénekes;
Zeneelmélet-szolfézs;
Zeneszerzés
17Klasszikus zenész I.
(a szakmairány megnevezésével)
Hangkultúra
Klasszikus zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós,
billentyűs, ütős);
Magánénekes;
Zeneelmélet-szolfézs;
Zeneszerzés
18Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány megnevezésével)
Közművelődési szakember II.
Közönségkapcsolati szakember
19Népi kézműves
(a szakmairány megjelölésével)
Csipkekészítő;
Faműves, fajátékkészítő;
Fazekas;
Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő;
Kézi és gépi hímző;
Kosárfonó, fonottbútor készítő;
Szőnyegszövő;
Takács;
Nemezkészítő;
Népi bőrműves
20Népzenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
Népi énekes;
Népzenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs,
ütős)
21Népzenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
Népi énekes;
Népzenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs,
ütős)
22Rendészeti szervező
(a szakmairány megjelölésével)
Bűnügyi szervező;
Büntetés-végrehajtási szervező;
Határrendészeti szervező;
Iparbiztonsági szervező;
Katasztrófavédelmi szervező;
Közlekedési és közrendvédelmi szervező;
Tűzvédelmi szervező
23Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány megjelölésével)
Bűnügyi rendőr;
Határrendészeti rendőr;
Közlekedési rendőr;
Közrendvédelmi rendőr
24Segédrestaurátor
(a szakmairány megjelölésével)
bőr, fa, textil, fém, szilikát, régészeti, papír- és könyv
25Szórakoztató zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
Énekes szólista
Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros /vonós,
billentyűs, ütős)
26Szórakoztató zenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
Énekes szólista
Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros /vonós,
billentyűs, ütős)
27Táncos II.
(a szakmairány megjelölésével)
Klasszikus balett-táncos;
Kortárs-, modern táncos;
Néptáncos;
Színházi táncos
28Táncos I.
(a szakmairány megjelölésével)
Klasszikus balett-táncos;
Kortárs-, modern táncos;
Néptáncos;
Színházi táncos

"

3. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések

ABC
1ÁgazatAz érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés
Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés
2I. Egészségügy52 720 01 Általános ápolási és
egészségügyi asszisztens
54 720 02 Fogászati asszisztens
54 720 03 Gyógyszertári asszisztens
54 720 04 Perioperatív asszisztens
54 723 01 Gyakorló mentőápoló
54 723 02 Gyakorló ápoló
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és
gyermekápoló
54 725 02 Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens
54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens
54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai
asszisztens
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai
asszisztens
54 725 09 Radiográfiai asszisztens
54 726 04 Gyógymasszőr
54 726 03 Ergoterapeuta
3II. Egészségügyi
technika
52 720 02 Egészségügyi technikai
asszisztens
54 724 01 Fogtechnikus gyakornok
54 726 02 Ortopédiai műszerész
4III. Szociális34 762 01 Szociális gondozó és ápoló54 762 03 Szociális szakgondozó
31 761 02 Házi időszakos
gyermekgondozó és
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági
felügyelő és
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági
felügyelő és
31 761 02 Házi időszakos
gyermekgondozó
54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
54 762 02 Szociális asszisztens
5IV. Pedagógia32 140 01 Óvodai dajka és
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő
munkatárs
32 140 01 Óvodai dajka és
52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő
munkatárs
6V. Képző- és
iparművészet
51 345 02 Képző- és Iparművészeti
program- és projektszervező
54 211 01 Dekoratőr
54 211 02 Divat- és stílustervező
54 211 03 Festő
54 211 04 Grafikus
54 211 05 Kerámiaműves
54 211 06 Ötvös
54 211 07 Szobrász
54 211 08 Textilműves
54 211 09 Üvegműves
54 211 10 Művészeti és médiafotográfus
7VI. Hang-, film és
színháztechnika
51 345 04 Médiaművészeti program- és
projektszervező
54 213 01 Hangmester
54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő
54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus
54 521 08 Színpad- és porondtechnikus
8VII. Bányászat32 544 01 Külszíni bányász és
32 582 02 Építő- és anyagmozgató
gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve
targonca); Földmunka-, rakodó- és
szállítógép kezelő; Targoncavezető
szakmairányok]
54 544 01 Bányaművelő technikus
31 582 01 Csőhálózatszerelő54 544 02 Fluidumkitermelő technikus
54 544 03 Gázipari technikus
9VIII. Épületgépészet52 582 02 Épületgépészeti előkészítő
vagy
31 521 01 Bevontelektródás kézi
ívhegesztő és
31 521 05 Gázhegesztő
54 582 01 Épületgépész technikus
10IX. Gépészet31 521 10 Gyártósori gépész54 521 03 Gépgyártástechnológiai
technikus
34 521 02 Finommechanikai műszerész54 863 01 Fegyverműszerész
52 522 04 Villamos berendezés szerelő
és üzemeltető
54 523 04 Mechatronikai technikus
11X. Kohászat32 521 03 Olvasztár és öntő és
32 582 02 Építő- és anyagmozgató
gép kezelője [Emelőgépkezelő
(kivéve targonca); Targoncavezető
szakmairányok]
54 521 04 Kohászati technikus
12XI. Villamosipar és
elektronika
51 523 01 PLCprogramozó54 523 02 Elektronikai technikus
54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
54 523 03 Közlekedésautomatikai
műszerész
52 522 04 Villamos berendezés szerelő
és üzemeltető
54 523 01 Automatikai technikus
13XII. Távközlés52 523 01 Távközlési üzemeltető54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
54 523 05 Távközlési technikus
14XIII. Informatika52 481 02 Irodai informatikus54 213 05 Szoftverfejlesztő
54 482 01 IT mentor
54 481 01 CAD-CAM informatikus
54 481 02 Gazdasági informatikus
54 481 05 Műszaki informatikus
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető
15XIV. Vegyipar32 582 02 Építő- és anyagmozgató
gép kezelője [Emelőgépkezelő
(kivéve targonca); Targoncavezető
szakmairányok] és
34 543 01 Abroncsgyártó vagy
34 543 03 Formacikk-gyártó vagy
34 543 04 Ipari gumitermék előállító
54 543 02 Gumiipari technikus
34 521 09 Műanyagfeldolgozó és
32 582 02 Építő- és anyagmozgató
gép kezelője [Emelőgépkezelő
(kivéve targonca); Targoncavezető
szakmairányok]
54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus
16XV. Vegyész34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó
vagy
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő
54 524 03 Vegyész technikus
17XVI. Építőipar52 481 01 Digitális műszaki rajzoló és
32 582 02 Építő- és anyagmozgató
gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve
targonca); Földmunka-, rakodó- és
szállítógép kezelő; Targoncavezető
szakmairányok]
54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus
54 582 03 Magasépítő technikus
54 582 04 Mélyépítő technikus
54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus
54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó
technikus
18XVII. Könnyűipar52 542 01 Könnyűipari
gyártáselőkészítő
54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
54 542 02 Ruhaipari technikus
54 542 03 Textilipari technikus
19XVIII. Faipar32 582 02 Építő- és anyagmozgató
gép kezelője [Emelőgépkezelő
(kivéve targonca); Targoncavezető
szakmairányok] és 52 543 01 Bútoripari
gyártás-előkészítő, szervező
54 543 01 Faipari technikus
20XIX. Nyomdaipar51 213 06 Digitális kép- és
szövegszerkesztő
54 213 07 Nyomdaipari technikus
51 213 07 Digitális nyomóforma készítő54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus
21XXII.
Közlekedésgépész
31 525 01 Kerékpárszerelő és
32 582 02 Építő- és anyagmozgató
gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve
targonca) szakmairány]
54 525 02 Autószerelő
34 522 03 Elektronikai műszerész54 525 01 Autóelektronikai műszerész
54 525 03 Avionikus
31 521 12 Jármű- és gépszerelő és
32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép
kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve
targonca) szakmairány]
54 525 09 Kocsivizsgáló
54 525 10 Repülőgép szerelő
54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és
hajtásszerelő
54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és
fékrendszer szerelője
54 525 13 Vasúti jármű villamos
rendszereinek szerelője
52 812 03 Szállodahajós, szállodai
személyzet
vagy
52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető
és
51 841 01 Képesített hajós és
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő
54 841 01 Hajózási technikus
22XXIII.
Környezetvédelem
31 851 02 Hulladékfelvásárló és
-gazdálkodó
54 850 01 Környezetvédelmi technikus
23XXIV. Közgazdaság52 345 06 Pályázati-támogatási
asszisztens
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj
ügyintéző
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs
24XXV. Ügyvitel52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző54 346 03 Irodai titkár
54 347 01 Idegennyelvű ipari és
kereskedelmi ügyintéző
25XXVI. Kereskedelem34 341 01 Eladó54 341 01 Kereskedő
54 341 02 Kereskedelmi képviselő
26XXVII.
Vendéglátóipar
34 811 03 Pincér54 811 01 Vendéglátásszervező
27XXVIII. Turisztika52 812 01 Szállodai recepciós54 812 01 Idegenvezető
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
28XXIX. Optika51 213 06 Digitális kép- és
szövegszerkesztő
54 810 01 Fotográfus és
fotótermék-kereskedő
34 725 01 Optikai üvegcsiszoló54 725 08 Látszerész és optikai
árucikk-kereskedő
29XXX. Szépészet52 815 03 Férfi fodrász-borbély54 815 01 Fodrász
52 815 04 Szépségtanácsadó54 815 02 Kozmetikus
30XXXI. Agrár gépész51 621 01 Agrár vállalkozó54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus
54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus
31 521 10 Gyártósori gépész54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus
31XXXII. Erdészet és
vadgazdálkodás
32 850 01 Természetvédelmi
munkatárs
54 623 02 Erdésztechnikus
54 625 01 Vadgazdálkodási technikus
32XXXIII.
Mezőgazdaság
34 621 03 Állattartó szakmunkás54 621 01 Állattenyésztő és
állat-egészségügyi technikus
54 621 02 Mezőgazdasági technikus
33XXXIV. Kertészet és
parképítés
31 622 02 Faiskolai kertész54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus
34XXXV. Földmérés52 481 01 Digitális műszaki rajzoló54 581 01 Földmérő, földügyi és
térinformatikai technikus
35XXXVI. Élelmiszeripar31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és
minőségbiztosítási munkatárs
54 541 01 Élelmiszeripari analitikus
technikus
54 541 02 Élelmiszeripari technikus
36XXXVII. Sport51 726 01 Regeneráló balneoterápiás
masszőr
54 813 01 Fitness-wellness instruktor
54 813 02 Sportedző
(a sportág megjelölésével)
37XXXVIII. Rendészet
és közszolgálat
52 861 11 Rendészeti ügyintéző54 861 01 Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány megjelölésével)
52 345 04 Közszolgálati ügykezelő54 345 01 Közszolgálati ügyintéző
38XXXIX.
Közművelődés
52 345 07 Rendezvényszervező54 345 02 Közművelődési és
közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével)
54 812 04 Közönségforgalmi felügyelő
39XL. Közlekedés,
szállítmányozás és
logisztika
51 344 11 Vállalkozási ügyintéző
vagy
51 344 03 Vámügyintéző és
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző
52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző54 841 02 Közúti
közlekedésüzemvitel-ellátó
54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
54 841 09 Postai üzleti ügyintéző
52 841 02 Váltókezelő54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő
52 841 03 Vasúti személypénztáros54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
54 841 10 Jegyvizsgáló
40XLI. Vízügy52 853 03 Vízügyi ügyintéző54 853 02 Vízgazdálkodó technikus
54 853 03 Vízgépészeti technikus
54 853 04 Víziközmű technikus
41XLII.
Előadóművészet
51 345 05 Előadóművészeti program-
és projektszervező
54 212 01 Artista II.
(a szakmairány megnevezésével)
54 212 02 Egyházzenész II.
(a szakmairány megnevezésével)
54 212 03 Gyakorlatos színész
(a szakmairány megnevezésével)
54 212 04 Jazz-zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
54 212 05 Klasszikus zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
54 212 06 Népzenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
54 212 08 Szórakoztató zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
54 212 09 Táncos II.
(a szakmairány megjelölésével)
54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és
javító
(a hangszercsoport megjelölésével)

"

4. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Az egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magában foglaló szakképesítések

ABC
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezésea szakmai tartalomba épült hatósági jellegű
képzés
132 582 02Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a
szakmairány megjelölésével)
gépkezelői jogosítvány: a közúti
közlekedési ágazatban használt
önjáró emelő- és rakodógépek
kezelőinek képzéséről és
vizsgáztatásáról szóló 40/2009.
(VIII. 31.) KHEM rendelet szerint
235 841 02Tehergépkocsi-vezetőC1E,CE kategóriás vezetői engedély:
a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének
és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.)
GKM rendelet
335 841 01AutóbuszvezetőD kategóriás vezetői engedély: a
közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének
és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.)
GKM rendelet
432 850 01
34 623 01
34 621 01
34 621 03
34 521 08
51 621 01
54 621 01
54 521 02
54 623 02
54 521 05
54 621 02
Természetvédelmi munkatárs
Erdészeti szakmunkás
Gazda
Állattartó szakmunkás
Mezőgazdasági gépész
Agrár vállalkozó
Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus
Erdészeti gépésztechnikus
Erdésztechnikus
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági technikus
T kategóriás vezetői engedély: a
közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének
és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.)
GKM rendelet
552 841 02Váltókezelőa vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő munkakört betöltő
munkavállalók szakmai képzésének
és vizsgáztatásának, a vasúti
vizsgaközpont és képzőszervezetek
működésének, a képzési engedély
kiadásának, továbbá a vasúti
járművezetői gyakorlat szabályairól
szóló 19/2011. (V. 10.) NFM
rendelet 1. melléklet I. Országos
közforgalmú, térségi és saját célú
vasúti pályahálózat 32.; 33.; 90.; II.1.
Elővárosi vasúti pályahálózat 13. sor
654 841 05Vasútforgalmi szolgálattevőa vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő munkakört betöltő
munkavállalók szakmai képzésének
és vizsgáztatásának, a vasúti
vizsgaközpont és képzőszervezetek
működésének, a képzési engedély
kiadásának, továbbá a vasúti
járművezetői gyakorlat szabályairól
szóló 19/2011. (V. 10.) NFM
rendelet 1. melléklet I. Országos
közforgalmú, térségi és saját célú
vasúti pályahálózat 19.; 20.; 21., II.1.
Elővárosi vasúti pályahálózat 7.,
II.2.2. Földalatti vasúti pálya-hálózat
(Metró) 9. és 10., II.2.3. Millenniumi
földalatti vasút 7. sor
754 841 10Jegyvizsgálóa vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő munkakört betöltő
munkavállalók szakmai képzésének
és vizsgáztatásának, a vasúti
vizsgaközpont és képzőszervezetek
működésének, a képzési engedély
kiadásának, továbbá a vasúti
járművezetői gyakorlat szabályairól
szóló 19/2011. (V. 10.) NFM
rendelet 1. melléklet I. Országos
közforgalmú, térségi és saját célú
vasúti pálya-hálózat 39/B.; 69.; 70.;
II.1. Elő-városi vasúti pályahálózat 8.;
9. sor
852 841 01Hajózási üzemeltetési vezetőHajózási üzemeltetési vezető
képzés: a hajózási tevékenység
engedélyezésének rendjéről szóló
28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
951 841 01Képesített hajósMatróz képzés: a belvízi utakon
közlekedő úszólétesítmények
hajózásra alkalmassága és
megfelelősége feltételeiről, az
üzemképesség vizsgálatáról és
tanúsításáról 13/2001. (IV. 10.) KöViM
rendelet;
Kisgéphajó-vezető képzés: a hajózási
képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.)
KöViM rendelet
1032 810 02Nyíltvízi- vízimentőHivatásos kisgéphajó-vezető képzés:
a hajózási képesítésekről szóló
15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet
1152 812 03Szállodahajós, szállodai személyzetMatróz képzés: a belvízi utakon
közlekedő úszólétesítmények
hajózásra alkalmassága és
megfelelősége feltételeiről, az
üzemképesség vizsgálatáról és
tanúsításáról 13/2001. (IV. 10.) KöViM
rendelet

"

5. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklet 1. táblázat C:89, E:154, H:234, H:272, I:39, I:73, I:146, I:182, K:37, K:63, K:182, O:87, P:235, R:19, R:259 és R:261; S:68; S:93; S:95; S:141; S:171; S:204; S:229 mezőjében az "N" szövegrész helyébe a "K" szöveg lép.

6. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm.rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet 1. pontjában foglalt 2-5. táblázat helyébe a következő táblázatok lépnek:

"2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36
2Ápoló (55-723-01)14012020
3Aranyműves (55-211-01)4040
4Asztalos (34-543-02)240240
5Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)4040
6Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
7Automatikai technikus (54-523-01)4040
8Autószerelő (54-525-02)8080
9Autótechnikus (55-525-01)4040
10Bányaipari technikus (54-544-01)4040
11Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)3434
12Bőrdíszműves (34-542-01)8080
13CAD-CAM informatikus (54-481-01)4040
14Cukrász (34-811-01)200200
15Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)19416034
16Díszítő festő (55-211-03)4040
17Dísznövénykertész (34-622-01)2828
18Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)4040
19Egészségügyi asszisztens (54-720-01)14012020
20Eladó (34-341-01)280280
21Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
22Elektronikai technikus (54-523-02)8080
23Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)4040
24Faipari technikus (54-543-01)8080
25Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-
03)
8080
26Férfiszabó (34-542-04)4040
27Festő (54-211-03)984058
28Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)8080
29Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
30Fodrász (55-815-01)4040
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36
31Fogászati asszisztens (54-720-02)958015
32Fogtechnikus (55-724-01)908010
33Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)4040
34Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)4040
35Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-
581-01)
8080
36Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)8080
37Gazda (34-621-01)100100
38Gazdasági informatikus (54-481-02)120120
39Gerontológiai gondozó (55-762-02)4040
40Grafikus (54-211-04)1388058
41Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
694029
42Gyakorló ápoló (52-723-01)23020030
43Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)958015
44Gyakorló fodrász (52-815-01)8080
45Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)958015
46Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
958015
47Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-
03)
958015
48Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
49Gyakorló mentőápoló (52-723-03)958015
50Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)4040
51Gyártósori gépbeállító (34-521-05)4040
52Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)2828
53Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)978017
54Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)120120
55Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)4040
56Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)908010
57Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)4040
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36
58Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-
582-03)
4040
59Idegenvezető (54-812-01)908010
60Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
120120
61Informatikai rendszergazda (54-481-04)160160
62Irodai asszisztens (54-346-01)928012
63IT mentor (54-482-01)120120
64Járműfényező (34-525-03)8080
65Karosszérialakatos (34-525-06)120120
66Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (55-725-10)
4040
67Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211-02)
8080
68Kerámiaműves (54-211-05)984058
69Kereskedő (54-341-01)22020020
70Kertész (34-622-02)7474
71Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)17016010
72Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
984058
73Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)4040
74Kozmetikus (55-815-02)8080
75Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)8080
76Környezetvédelmi technikus (54-850-01)4040
77Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)8080
78Létesítményi energetikus (55-582-01)4040
79Logisztikai ügyintéző (54-345-01)1901602010
80Magasépítő technikus (54-582-03)160160
81Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
82Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
83Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)8080
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36
84Mentőápoló (55-723-11)978017
85Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
3333
86Mezőgazdasági gépész (34-521-08)9090
87Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)3434
88Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)2828
89Mezőgazdasági technikus (54-621-02)3434
90Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)8080
91Műemléki helyreállító (35-582-05)8080
92Műszaki informatikus (54-481-05)4040
93Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
8080
94Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)4040
95Ötvös, fémműves (54-211-06)984058
96Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)3434
97Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)17716017
98Pék (34-541-05)120120
99Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)120120
100Pincér (34-811-03)320320
101Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
102Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)4040
103Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló(35-582-
06)
4040
104Sommelier (35-811-01)2828
105Szakács (34-811-04)29228012
106Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)8080
107Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)928012
108Szárazépítő (34-582-10)4040
109Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)4040
110Szerszámkészítő (34-521-10)4040
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36
111Szobrász (54-211-07)984058
112Szociális asszisztens (54-762-02)1911601714
113Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)17216012
114Szociális szakgondozó (54-762-03)8080
115Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-
762-06)
15412034
116Szoftverfejlesztő (54-213-05)13512015
117Szőlész-borász (34-541-06)2828
118Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)984058
119Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)4040
120Tetőfedő (35-582-07)4040
121Textilműves (54-211-08)984058
122Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)2302002010
123Útépítő (34-582-11)4040
124Ügyviteli titkár (54-346-02)120120
125Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)18016020
126Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)14412024
127Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)200200
128Vendéglátó eladó (34-811-05)200200
129Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)4040
130Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)2828
131Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01)4040
132Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-
12)
8080
133Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-
582-08)
4040
134Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)2828

3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF116MF23MF53MF66
2Állattartó szakmunkás (35-621-01)6666
3Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-
01)
4040
4Artista (54-212-01)2020
5Autóelektronikai műszerész (54-525-01)4040
6Automatikai technikus (54-523-01)4040
7Autószerelő (54-525-02)8080
8Autótechnikus (55-525-01)8080
9Belovagló (35-813-01)6666
10Biogazdálkodó (35-621-02)2828
11Bőrdíszműves (34-542-01)4040
12CAD-CAM informatikus (54-481-01)13212012
13Cipőkészítő (34-542-02)4040
14Cukrász (34-811-01)1591202415
15Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)14412024
16Dekoratőr (54-211-01)48408
17Díszítő festő (55-211-03)4040
18Dísznövénykertész (34-622-01)2828
19Divat- és stílustervező (54-211-02)48408
20Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)4040
21Édesipari termékgyártó (34-541-01)684028
22Egészségügyi asszisztens (54-720-01)14412024
23Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-
212-02)
4040
24Eladó (34-341-01)308240342410
25Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
26Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)8080
27Elektronikai műszerész (34-522-03)4040
28Elektronikai technikus (54-523-02)8080
29Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)804040
30Épületgépész technikus (54-582-01)8080
31Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)8080
32Faipari technikus (54-543-01)968016
33Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-
03)
4040
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF116MF23MF53MF66
34Férfiszabó (34-542-04)4040
35Festő (54-211-03)48408
36Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
37Fitness-wellness instruktor (54-813-01)978017
38Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)8080
39Fodrász (55-815-01)8080
40Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
41Foglalkozás-szervező (55-762-01)8080
42Fogtechnikus (55-724-01)4040
43Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)8080
44Formacikk-gyártó (34-543-03)4040
45Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)8080
46Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-
581-01)
8080
47Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
48Gazda (34-621-01)100100
49Gazdasági informatikus (54-481-02)1541201717
50Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)968016
51Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
52Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)4040
53Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)4040
54Gerontológiai gondozó (55-762-02)978017
55Grafikus (54-211-04)968016
56Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
4040
57Gyakorló ápoló (52-723-01)18416024
58Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)1048024
59Gyakorló fodrász (52-815-01)8080
60Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)114801717
61Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
4040
62Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
63Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
64Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)4040
65Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)4040
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF116MF23MF53MF66
66Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)1414
67Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)978017
68Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)163120171610
69Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)4040
70Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)978017
71Halász, haltenyésztő (34-624-01)2828
72Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)4040
73Húsipari termékgyártó (34-541-03)734033
74Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)4040
75Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-
582-03)
4040
76Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
8080
77Informatikai rendszergazda (54-481-04)263200123516
78Irodai asszisztens (54-346-01)2732401716
79IT mentor (54-482-01)4040
80Járműfényező (34-525-03)8080
81Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)4040
82Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-
04)
4040
83Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)4040
84Kályhás (34-582-06)908010
85Karosszérialakatos (34-525-06)8080
86Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (55-725-10)
4040
87Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211-02)
4040
88Kerámiaműves (54-211-05)4040
89Kereskedő (54-341-01)2041603410
90Kertész (34-622-02)563323
91Kiadványszerkesztő (54-213-02)908010
92Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)10280175
93Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
984058
94Korrektor (55-213-03)4040
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF116MF23MF53MF66
95Kozmetikus (55-815-02)8080
96Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)4040
97Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)4040
98Környezetvédelmi technikus (54-850-01)804040
99Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)4040
100Laboratóriumi technikus (54-524-01)4040
101Lakberendező (55-211-06)4040
102Létesítményi energetikus (55-582-01)8080
103Logisztikai ügyintéző (54-345-01)19416034
104Lovastúra-vezető (54-812-02)804040
105Lovász (34-621-02)6666
106Magasépítő technikus (54-582-03)120120
107Mechatronikai technikus (54-523-04)8080
108Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
109Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
110Mentőápoló (55-723-11)908010
111Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
138406632
112Mezőgazdasági gépész (34-521-08)11610016
113Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)513417
114Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)584216
115Mezőgazdasági technikus (54-621-02)978017
116Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)4040
117Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
118Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)4040
119Műbútorasztalos (35-543-01)4040
120Műemléki helyreállító (35-582-05)4040
121Műszaki informatikus (54-481-05)4040
122Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
928012
123Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)984058
124Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)3434
125Nyomdaipari gépmester (54-213-04)8080
126Patkolókovács (35-521-03)2828
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF116MF23MF53MF66
127Pék (34-541-05)1691203316
128Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
8080
129Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)19416034
130Pincér (34-811-03)338280242410
131Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
132Pszichiátriai gondozó (55-762-04)4040
133Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)4040
134Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-
06)
4040
135Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
136Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)978017
137Szakács (34-811-04)27424034
138Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)978017
139Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)13612016
140Szárazépítő (34-582-10)4040
141Színész II. (55-212-01)4040
142Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)8080
143Szociális asszisztens (54-762-02)1028022
144Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)231160123524
145Szociális szakgondozó (54-762-03)1028022
146Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-
762-06)
978017
147Szoftverfejlesztő (54-213-05)908010
148Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
978017
149Szövettani asszisztens (55-725-16)4040
150Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)158805820
151Tetőfedő (35-582-07)4040
152Textilműves (54-211-08)48408
153Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)14412024
154Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)8080
155Ügyviteli titkár (54-346-02)17716017
156Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)978017
157Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)13712017
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF116MF23MF53MF66
158Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)4040
159Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)8080
160Vegyipari technikus (54-524-02)4040
161Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)2322001616
162Vendéglátó eladó (34-811-05)221160351610
163Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)948014
164Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)1414
165Vízépítő technikus (55-582-03)4040
166Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-
582-08)
4040
167Vízügyi technikus (54-853-01)8080

4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ5EJSZ52EJSZ6MF116MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF229MF234MF26MF31MF58MF76MF90MF95
2Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)3434
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)978017
4Állattartó szakmunkás (35-621-01)6666
5Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-
01)
3434
6Aranyműves (55-211-01)4040
7Autóelektronikai műszerész (54-525-01)928012
8Autógyártó (34-521-01)4040
9Automatikai technikus (54-523-01)8080
10Autószerelő (54-525-02)1481201414
11Autótechnikus (55-525-01)4040
12Bádogos (34-582-02)104801212
13Bányaipari technikus (54-544-01)4040
14Biogazdálkodó (35-621-02)2828
15Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)3434
16Bőrdíszműves (34-542-01)4040
17Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)4040
18CAD-CAM informatikus (54-481-01)928012
19Cipőkészítő (34-542-02)4040
20Cukrász (34-811-01)188120282812
21Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)4040
22Dekoratőr (54-211-01)928012
23Diétás szakács (35-811-03)908010
24Díszítő festő (55-211-03)4040
25Dísznövénykertész (34-622-01)3333
26Divat- és stílustervező (54-211-02)4040
27Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)4040
28Édesipari termékgyártó (34-541-01)6666
29Egészségügyi asszisztens (54-720-01)1581202810
30Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-
212-02)
110405812
31Eladó (34-341-01)5203606842301010
32Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
33Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)4040
34Elektronikai műszerész (34-522-03)4040
35Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)2828
36Élelmiszeripari technikus (54-541-02)6868
37Erdészeti szakmunkás (34-623-01)1616
38Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)8080
39Faipari technikus (54-543-01)928012
40Férfiszabó (34-542-04)4040
41Festő (54-211-03)8080
42Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
43Fitness-wellness instruktor (54-813-01)1441201212
44Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)4040
45Fodrász (55-815-01)1421201012
46Fogászati asszisztens (54-720-02)4040
47Fogtechnikus (55-724-01)928012
48Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)928012
49Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)4040
50Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-
581-01)
4040
51Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
52Gazda (34-621-01)12010020
53Gazdasági informatikus (54-481-02)126803412
54Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
55Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)4040
56Grafikus (54-211-04)104801212
57Gyakorló ápoló (52-723-01)32824034281016
58Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)1441201212
59Gyakorló fodrász (52-815-01)174120281610
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ5EJSZ52EJSZ6MF116MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF229MF234MF26MF31MF58MF76MF90MF95
60Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)928012
61Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
4040
62Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-
03)
4040
63Gyakorló kozmetikus (52-815-02)13612016
64Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
65Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)4040
66Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)928012
67Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)1581202810
68Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)1751202530
69Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)4040
70Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)4040
71Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)928012
72Húsipari termékgyártó (34-541-03)734033
73Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)4040
74Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-
582-03)
4040
75Idegenvezető (54-812-01)13712017
76Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
13812018
77Informatikai rendszergazda (54-481-04)3772801224143017
78Irodai asszisztens (54-346-01)244200171512
79IT mentor (54-482-01)8080
80Járműfényező (34-525-03)4040
81Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)4040
82Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-
04)
4040
83Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-
04)
984058
84Jelmeztervező (55-211-05)4040
85Karosszérialakatos (34-525-06)928012
86Kárpitos (34-542-05)958015
87Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (55-725-10)
4040
88Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211-02)
4040
89Kerámiaműves (54-211-05)4040
90Kereskedő (54-341-01)2011602813
91Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)3434
92Kiadványszerkesztő (54-213-02)928012
93Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)260200281517
94Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
984058
95Kohászati technikus (54-521-04)4040
96Kozmetikus (55-815-02)1421201012
97Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)4040
98Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)948014
99Környezetvédelmi technikus (54-850-01)109801712
100Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)4040
101Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)4040
102Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)4040
103Létesítményi energetikus (55-582-01)928012
104Logisztikai ügyintéző (54-345-01)396320341428
105Magasépítő technikus (54-582-03)968016
106Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)8080
107Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
108Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
613328
109Mezőgazdasági gépész (34-521-08)17614630
110Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)8080
111Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)6666
112Mezőgazdasági technikus (54-621-02)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ5EJSZ52EJSZ6MF116MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF229MF234MF26MF31MF58MF76MF90MF95
113Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)928012
114Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
115Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)8080
116Műszaki informatikus (54-481-05)948014
117Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
1961601224
118Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)984058
119Nonprofit menedzser (54-345-02)978017
120Nyomdaipari gépmester (54-213-04)948014
121Ötvös, fémműves (54-211-06)4040
122Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)3434
123Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)3922801024241440
124Pék (34-541-05)2801206628282018
125Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
1541201717
126Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)458320341212242531
127Pincér (34-811-03)3062003428121616
128Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
129Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)928012
130Repülőgépész (54-525-05)4040
131Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
132Sommelier (35-811-01)3333
133Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)221160341215
134Szakács (34-811-04)348200283428241816
135Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)13412014
136Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)198160121412
137Szárazépítő (34-582-10)106801412
138Szociális asszisztens (54-762-02)168120281010
139Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)2702004228
140Szociális szakgondozó (54-762-03)14812028
141Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-
762-06)
13712017
142Szoftverfejlesztő (54-213-05)169120121720
143Szőlész-borász (34-541-06)6666
144Szövettani asszisztens (55-725-16)4040
145Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)14412024
146Távközlési technikus (54-523-05)4040
147Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-
04)
4040
148Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)978017
149Tetőfedő (35-582-07)928012
150Textilipari technikus (54-542-03)4040
151Textilműves (54-211-08)8080
152Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)216160341012
153Útépítő (34-582-11)4040
154Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)4040
155Ügyviteli titkár (54-346-02)277200341231
156Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)207160121817
157Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)165120171810
158Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)4040
159Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)4040
160Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)4040
161Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)4040
162Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)4040
163Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)237160342815
164Vendéglátó eladó (34-811-05)18816028
165Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)8080
166Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)3434
167Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)563323
168Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ5EJSZ52EJSZ6MF116MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF229MF234MF26MF31MF58MF76MF90MF95
169Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-
12)
1461201214
170Vízépítő technikus (55-582-03)4040
171Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)4040
172Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-
582-08)
4040
173Vízügyi technikus (54-853-01)928012
174Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)3333

5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Budapesten

"

2. Az R2. 2. melléklet 1. pontjában foglalt 7-11. táblázat helyébe a következő táblázatok lépnek:

"7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Fejér megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
2Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)4040
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)13012010
4Állattartó szakmunkás (35-621-01)3333
5Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621
01)
4040
6Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)8080
7Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
8Autószerelő (54-525-02)160160
9Autótechnikus (55-525-01)8080
10Bádogos (34-582-02)8080
11Belovagló (35-813-01)2525
12Biogazdálkodó (35-621-02)3333
13Bőrdíszműves (34-542-01)8080
14CAD-CAM informatikus (54-481-01)200200
15Cipőkészítő (34-542-02)120120
16Cukrász (34-811-01)3262801681012
17Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)8080
18Diétás szakács (35-811-03)86806
19Dísznövénykertész (34-622-01)100100
20Divat- és stílustervező (54-211-02)8080
21Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)4040
22Édesipari termékgyártó (34-541-01)3333
23Egészségügyi asszisztens (54-720-01)120120
24Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-
212-02)
4040
25Eladó (34-341-01)240240
26Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)120120
27Elektronikai műszerész (34-522-03)120120
28Elektronikai technikus (54-523-02)120120
29Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
30Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)3333
31Élelmiszeripari technikus (54-541-02)4040
32Épületgépész technikus (54-582-01)8080
33Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)120120
34Faipari technikus (54-543-01)8080
35Férfiszabó (34-542-04)86806
36Festő (54-211-03)928012
37Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
38Fodrász (55-815-01)120120
39Formacikk-gyártó (34-543-03)120120
40Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)928012
41Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-
581-01)
8080
42Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)8080
43Gazda (34-621-01)713381020
44Gazdasági informatikus (54-481-02)160160
45Gépjármű mechatronikus (34-525-02)8080
46Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)8080
47Gerontológiai gondozó (55-762-02)4040
48Grafikus (54-211-04)16280581212
49Gumiipari technikus (54-543-02)8080
50Gyakorló ápoló (52-723-01)200200
51Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)8080
52Gyakorló fodrász (52-815-01)8080
53Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
8080
54Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-
03)
8080
55Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
56Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
57Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)3333
58Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)13212012
59Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)8080
60Húsipari termékgyártó (34-541-03)14640106
61Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)8080
62Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-
582-03)
8080
63Idegenvezető (54-812-01)18416024
64Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
908010
65Informatikai rendszergazda (54-481-04)1841601212
66Ipari gumitermék előállító (34-543-04)8080
67Irodai asszisztens (54-346-01)120120
68IT mentor (54-482-01)908010
69Járműfényező (34-525-03)8080
70Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)8080
71Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-
04)
928012
72Kályhás (34-582-06)8080
73Karosszérialakatos (34-525-06)120120
74Kárpitos (34-542-05)120120
75Kerámiaműves (54-211-05)984058
76Kereskedő (54-341-01)13012010
77Kertész (34-622-02)6133820
78Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)1541202410
79Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
694029
80Kohászati technikus (54-521-04)8080
81Kozmetikus (55-815-02)908010
82Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)8080
83Környezetvédelmi technikus (54-850-01)140804020
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
84Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)8080
85Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)8080
86Laboratóriumi technikus (54-524-01)120120
87Logisztikai ügyintéző (54-345-01)2642401212
88Lovastúra-vezető (54-812-02)86806
89Lovász (34-621-02)462620
90Magasépítő technikus (54-582-03)908010
91Mechatronikai technikus (54-523-04)8080
92Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)8080
93Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
94Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
3333
95Mezőgazdasági gépész (34-521-08)100100
96Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)4040
97Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)3333
98Mezőgazdasági technikus (54-621-02)504010
99Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)8080
100Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)928012
101Műanyagfeldolgozó (34-521-09)8080
102Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)8080
103Műszaki informatikus (54-481-05)8080
104Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
15612036
105Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)694029
106Női szabó (34-542-06)86806
107Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)8080
108Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)4040
109Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)13612016
110Pék (34-541-05)221120334028
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
111Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)326280241210
112Pincér (34-811-03)26024020
113Ruhaipari technikus (54-542-02)928012
114Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)13212012
115Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)4040
116Szakács (34-811-04)27824012206
117Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)13012010
118Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)120120
119Szárazépítő (34-582-10)86806
120Szobrász (54-211-07)918011
121Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)120120
122Szoftverfejlesztő (54-213-05)120120
123Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
694029
124Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)1491201712
125Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-
04)
8080
126Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)8080
127Tetőfedő (35-582-07)8080
128Textilműves (54-211-08)1098029
129Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)14012020
130Útépítő (34-582-11)8080
131Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)8080
132Ügyviteli titkár (54-346-02)17216012
133Vájár (34-544-01)8080
134Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)1591202415
135Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)13012010
136Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)8080
137Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)4040
138Vegyipari technikus (54-524-02)8080
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
139Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)2342001024
140Vendéglátó eladó (34-811-05)1261206
141Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)8080
142Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)3333
143Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-
12)
4040
144Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-08)928012
145Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)3333

8. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Győr-Moson-Sopron megyében

ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ5MF128MF28MF40MF9MF99
2Államháztartási ügyintéző (54-344-04)120120
3Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-
01)
4040
4Asztalos (34-543-02)200200
5Autóelektronikai műszerész (54-525-01)200200
6Autógyártó (34-521-01)160160
7Automatikai technikus (54-523-01)240240
8Autószerelő (54-525-02)280280
9Autótechnikus (55-525-01)240240
10Bádogos (34-582-02)8080
11Bőrdíszműves (34-542-01)4040
12CAD-CAM informatikus (54-481-01)280280
13CNC gépkezelő (35-521-01)280280
14Cukrász (34-811-01)200200
15Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)8080
16Diétás szakács (35-811-03)120120
17Díszítő festő (55-211-03)4040
18Dísznövénykertész (34-622-01)100100
19Divat- és stílustervező (54-211-02)694029
20Egészségügyi asszisztens (54-720-01)8080
21Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-
212-02)
15612036
22Eladó (34-341-01)320320
23Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)120120
24Elektronikai műszerész (34-522-03)120120
25Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)4040
26Élelmiszeripari technikus (54-541-02)4040
27Épületgépész technikus (54-582-01)120120
28Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01)100100
29Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)240240
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ5MF128MF28MF40MF9MF99
30Faipari technikus (54-543-01)14012020
31Festő (54-211-03)694029
32Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)200200
33Fitness-wellness instruktor (54-813-01)120120
34Fodrász (55-815-01)21020010
35Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
36Fogtechnikus (55-724-01)4040
37Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)8080
38Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)8080
39Gazda (34-621-01)6666
40Gazdasági informatikus (54-481-02)22020020
41Grafikus (54-211-04)984058
42Gyakorló ápoló (52-723-01)19516035
43Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)160160
44Gyakorló fodrász (52-815-01)26024020
45Gyakorló kozmetikus (52-815-02)240240
46Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
47Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)120120
48Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)240240
49Húsipari termékgyártó (34-541-03)734033
50Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)120120
51Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-
582-03)
120120
52Idegenvezető (54-812-01)200200
53Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
120120
54Informatikai rendszergazda (54-481-04)360360
55Irodai asszisztens (54-346-01)18416024
56IT mentor (54-482-01)160160
57Járműfényező (34-525-03)160160
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ5MF128MF28MF40MF9MF99
58Karosszérialakatos (34-525-06)200200
59Kárpitos (34-542-05)120120
60Kereskedő (54-341-01)29828018
61Kertész (34-622-02)3333
62Kiadványszerkesztő (54-213-02)1274087
63Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)908010
64Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
1274087
65Kohászati technikus (54-521-04)8080
66Kozmetikus (55-815-02)21020010
67Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)8080
68Környezetvédelmi technikus (54-850-01)14012020
69Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)4040
70Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-
09)
160160
71Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)120120
72Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)8080
73Logisztikai ügyintéző (54-345-01)25824018
74Lovász (34-621-02)3333
75Magasépítő technikus (54-582-03)240240
76Mélyépítő technikus (54-582-04)240240
77Mentőápoló (55-723-11)8080
78Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
734033
79Mezőgazdasági gépész (34-521-08)3333
80Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)4040
81Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)3333
82Mezőgazdasági technikus (54-621-02)8080
83Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)8080
84Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)8080
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ5MF128MF28MF40MF9MF99
85Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)8080
86Műszaki informatikus (54-481-05)240240
87Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
18540145
88Ötvös, fémműves (54-211-06)984058
89Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)804040
90Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)1621202418
91Pék (34-541-05)1134073
92Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
160160
93Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)280280
94Pincér (34-811-03)200200
95Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)8080
96Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)4523606824
97Szakács (34-811-04)360360
98Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)13212012
99Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)200200
100Szárazépítő (34-582-10)160160
101Szerszámkészítő (34-521-10)240240
102Szobrász (54-211-07)694029
103Szociális asszisztens (54-762-02)8080
104Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)160160
105Szoftverfejlesztő (54-213-05)17816018
106Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
4040
107Szőlész-borász (34-541-06)3333
108Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)694029
109Tetőfedő (35-582-07)120120
110Textilműves (54-211-08)4040
111Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)200200
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ5MF128MF28MF40MF9MF99
112Ügyviteli titkár (54-346-02)200200
113Üvegműves (54-211-09)694029
114Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)17816018
115Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)17216012
116Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)120120
117Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)8080
118Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)8080
119Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)240240
120Vendéglátó eladó (34-811-05)120120
121Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)120120
122Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)6666
123Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-
12)
120120
124Vízépítő technikus (55-582-03)8080
125Vízügyi technikus (54-853-01)120120

9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Hajdú-Bihar megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
2Abroncsgyártó (34-543-01)4040
3Ács (34-582-01)8080
4Államháztartási ügyintéző (54-344-
04)
4040
5Ápoló (55-723-01)1901602010
6Aranyműves (55-211-01)4040
7Asztalos (34-543-02)120120
8Audio- és vizuáltechnikai műszerész
(35-522-01)
4040
9Autóelektronikai műszerész (54-525-
01)
14412024
10Automatikai technikus (54-523-01)4040
11Autószerelő (54-525-02)14412024
12Autótechnikus (55-525-01)15412034
13Avionikus (54-525-03)4040
14Bőrdíszműves (34-542-01)8080
15Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-
542-01)
4040
16CAD-CAM informatikus (54-481-
01)
928012
17Cipőkészítő (34-542-02)4040
18Cukrász (34-811-01)14412024
19Csecsemő és gyermekápoló (55-723-
02)
4040
20Dekoratőr (54-211-01)4040
21Diétás szakács (35-811-03)8080
22Díszítő festő (55-211-03)4040
23Divat- és stílustervező (54-211-02)14912029
24Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
(54-525-04)
4040
25Drog- és toxikológiai technikus (55-
524-01)
4040
26Egészségügyi asszisztens (54-720-
01)
17216012
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
27Egyházzenész (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
524012
28Eladó (34-341-01)34432024
29Elektromechanikai műszerész (34-
522-01)
8080
30Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
8080
31Elektronikai műszerész (34-522-03)1561202412
32Elektronikai technikus (54-523-02)1441201212
33Élelmiszeripari analitikus technikus
(54-541-01)
3434
34Erősáramú elektrotechnikus (54-522-
01)
8080
35Faipari technikus (54-543-01)8080
36Fehérnemű-készítő és kötöttáru
összeállító (34-542-03)
4040
37Férfiszabó (34-542-04)4040
38Festő (54-211-03)694029
39Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)8080
40Fitness-wellness instruktor (54-813-
01)
168120241212
41Fodrász (55-815-01)1058025
42Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
43Foglalkozás-szervező (55-762-01)928012
44Fogtechnikus (55-724-01)4040
45Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)8080
46Formacikk-gyártó (34-543-03)4040
47Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
4040
48Földmérő, földügyi és
térinformatikai technikus (54-581-
01)
4040
49Gazda (34-621-01)100100
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
50Gazdasági informatikus (54-481-02)1441201212
51Gépjármű mechatronikus (34-525-
02)
4040
52Gépjármű-építési, szerelési
logisztikus (34-841-01)
4040
53Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)4040
54Gerontológiai gondozó (55-762-02)908010
55Grafikus (54-211-04)984058
56Gumiipari technikus (54-543-02)4040
57Gyakorló ápoló (52-723-01)2242001212
58Gyakorló csecsemő- és
gyermekápoló (52-723-02)
928012
59Gyakorló gyógyszertári asszisztens
(52-720-03)
8080
60Gyakorló képi diagnosztikai,
nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52-725-02)
4040
61Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens (52-725-03)
4040
62Gyakorló mentőápoló (52-723-03)928012
63Gyakorló szövettani asszisztens (52-
725-04)
4040
64Gyermekotthoni asszisztens (54-761-
01)
8080
65Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
1661203412
66Gyógyszertári asszisztens (55-720-
03)
4040
67Hídépítő és -fenntartó technikus (54-
582-02)
4040
68Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55-850-01)
524012
69Idegenvezető (54-812-01)1048024
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
70Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
1441201212
71Informatikai rendszergazda (54-481-
04)
248200241212
72Ipari gumitermék előállító (34-543-
04)
4040
73IT mentor (54-482-01)1441201212
74Járműfényező (34-525-03)1048024
75Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó (34-525-04)
4040
76Járműkarosszéria készítő, szerelő (34
525-05)
4040
77Kályhás (34-582-06)4040
78Karosszérialakatos (34-525-06)1048024
79Kárpitos (34-542-05)4040
80Képi diagnosztikai, nukleáris
medicina és sugárterápiás asszisztens
(55-725-10)
4040
81Kerámiaműves (54-211-05)984058
82Kereskedő (54-341-01)160160
83Kertész (34-622-02)6666
84Kiadványszerkesztő (54-213-02)86806
85Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-
761-02)
1441201212
86Klasszikus zenész (szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
984058
87Klinikai fogászati higiénikus (55-725
11)
- 8080
88Klinikai laboratóriumi asszisztens
(55-725-12)
4040
89Korrektor (55-213-03)4040
90Kozmetikus (55-815-02)1058025
91Kőfaragó, műköves és
épületszobrász (34-582-07)
4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
92Kőműves és hidegburkoló (34-582-
08)
160160
93Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)8080
94Környezetvédelmi technikus (54-850-01)744034
95Környezetvédelmi-mérés
szaktechnikus (55-850-02)
4040
96Közlekedésautomatikai műszerész
(54-523-03)
4040
97Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
(54-841-02)
4040
98Lakberendező (55-211-06)4040
99Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)4040
100Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-
841-03)
4040
101Létesítményi energetikus (55-582-
01)
928012
102Logisztikai ügyintéző (54-345-01)1561202412
103Magasépítő technikus (54-582-03)8080
104Mechatronikus-karbantartó (34-523-
01)
4040
105Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
106Mentálhigiénés asszisztens (55-762-
03)
4040
107Mentőápoló (55-723-11)8080
108Mezőgazdasági gépész (34-521-08)100100
109Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)116802412
110Mozgókép- és animációkészítő (54-
213-03)
1098029
111Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
112Műanyagfeldolgozó technikus (54-
521-06)
4040
113Műbútorasztalos (35-543-01)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
114Műemlékfenntartó technikus (55-582
02)
4040
115Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)4040
116Műemléki helyreállító (35-582-05)4040
117Műszaki informatikus (54-481-05)1441201212
118Műszeres analitikus (55-524-03)4040
119Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)8080
120Népzenész (szakmairány
megjelölésével) (54-212-06)
69