297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet

a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2016/2017. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1-4. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2016/2017. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2016/2017. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,

b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre,

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2016/2017. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel és az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

3. § (1) A fenntartó - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az állami intézményfenntartó központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével - köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - jogosult a 2. és a 4. melléklet szerint, a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) A munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára az állami intézményfenntartó központ jogosult.

(4)[1] A fenntartók között - a 6/C. §-ban és a 6/D. §-ban foglalt kivétellel - keretszám-átadásra nincs lehetőség.

(5) Az állami fenntartó az (1)-(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2016. augusztus 31-ig - a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2017. január 15-ig - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és a szakközépiskolai ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2016. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2017. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve az állami intézményfenntartó központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv - a költségvetést folyósító szerv adatai alapján - ellenőrzi.

5. § A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a 2016/2017. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A 6. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

6/A. §[2] (1) A 7. melléklet tartalmazza az 1-6. mellékletek szerinti, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása által érintett szakképesítéseket és ágazatokat, valamint azt, hogy az ezen szakképesítésekre és ágazatokra megállapított támogatási kategóriákat, keretszámokat, és a tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket hogyan kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A 7. melléklet szerinti táblázat (a továbbiakban: konverziós táblázat) "A" oszlopának valamely sorszámú sorában szereplő szakképesítés vagy ágazat, illetve szakképesítések vagy ágazatok adott megyére vagy a fővárosra meghatározott támogatási kategóriái változatlanul érvényesek a konverziós táblázat "B" oszlopának azonos sorszámú sorában szereplő szakképesítésre vagy ágazatra, illetve szakképesítésekre vagy ágazatokra ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan azzal, hogy ha a konverziós táblázat "A" oszlopának adott sorszámú sorában több, egymástól eltérő támogatási kategóriába sorolt szakképesítés vagy ágazat szerepel, akkor a kedvezőbb kategóriát kell alkalmazni a konverziós táblázat "B" oszlopának azonos sorszámú sorában ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan.

(3) A konverziós táblázat "A" oszlopának valamely sorában szereplő szakképesítéshez vagy ágazathoz, illetve szakképesítésekhez vagy ágazatokhoz a megyére vagy a fővárosra, valamint fenntartóra meghatározott keretszámokat vagy keretszámok összegét a konverziós táblázat "B" oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy ágazat, illetve szakképesítések vagy ágazatok tekintetében kell érvényesíteni azzal, hogy a keretszámnak a konverziós táblázat "B" oszlopának ugyanazon sorában szereplő egyes szakképesítései vagy ágazatai közötti - ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozó - szétosztása a fenntartó döntése.

(4) Ha a konverziós táblázat "A" oszlopának valamely sorában szereplő szakképesítés, illetve szakképesítések adott megyére vagy a fővárosra vonatkozóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítés vagy hiány-szakképesítések, akkor a konverziós táblázat "B" oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy szakképesítések ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek vagy hiány-szakképesítéseknek minősülnek azzal, hogy ha a konverziós táblázat "A" oszlopának adott sorában olyan szakképesítések szerepelnek, amelyek közül valamelyik jogosít tanulmányi ösztöndíjra, akkor a konverziós táblázat "B" oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy szakképesítések ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan egyaránt tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősülnek.

6/B. §[3] A 8. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékben szereplő új szakképesítésekhez és ágazatokhoz rendelt fővárosi és megyei keretszámok összesítését.

6/C. §[4] (1) A 8. melléklet szerinti keretszámokból a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter keretszám átadási megállapodással (a továbbiakban: megállapodás) biztosíthat keretszámot más fenntartó (a továbbiakban: fenntartó) számára.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati képzés indításának feltételeivel.

(3) A megállapodás megkötését a fenntartó kezdeményezi az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez 2016. július 15-ig beérkezően benyújtott kérelemmel. A kérelemhez négy példányban mellékelni kell a megállapodás tervezetét, továbbá az átvenni kívánt keretszámot alátámasztó munkaerő-piaci igényt bemutató adatokat tartalmazó dokumentumot.

(4) Ha a megállapodás feltételei teljesülnek a beérkezett kérelmeket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a beérkezést követő 8 napon belül javaslatával továbbítja a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter felé.

(5) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter - a bemutatott munkaerő-piaci igények megalapozottsága és a szakmapolitikai elvekkel való összhangja esetén - 10 napon belül a megállapodás aláírásával dönt a kérelem elfogadásáról és három aláírt példányt visszaküld az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az aláírt megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint a fenntartónak.

(7) A 8. mellékletben szereplő, megállapodás által nem érintett keretszámok tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskola indíthat képzést.

6/D. §[5] (1) Ha a 2016/2017. tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzíthetik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszám változást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó - annak aláírását megelőzően - négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a beérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás érintett fenntartók általi aláírását követően annak egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelethez

1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2016/2017. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

[6]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
2Abroncsgyártó (34-543-01)NNNNKNTNKKNTNKNKNNNN
3Ács (34-582-01)TTTTTTTTKTTTTTTTTTKT
4Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)NNNKNNKNNNKNNKNKNNNN
5Államháztartási ügyintéző (54-344-04)KNNKKKKKKKKKKKKNKKKN
6Állattartó szakmunkás (35-621-01)KNKKNKKNTKKKTKKKKKNN
7Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)KNKKNKKKNNKNNKKKKNNN
8Ápoló (55-723-01)KKTTTTTTKTTTTTTTTTTK
9Aranyműves (55-211-01)NKNKKNNNKNNNNNNKNKNN
10Artista (54-212-01)NNKNKNNNNNNKNNNNNKNN
11Asztalos (34-543-02)TKTTTTTKKTTTTTTKTTKT
12Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)NKNNTKKNKKNNTKNNNNNN
13Autóelektronikai műszerész (54-525-01)KKKKTTKKKKKTTTTKKKKK
14Autógyártó (34-521-01)NNNKNNNKTKKTTKNNNNNN
15Automatikai technikus (54-523-01)KKKKKKTKKKKTTKNKNTNK
16Autószerelő (54-525-02)KKKKKKKKKTKTTKTKTTTT
17Autótechnikus (55-525-01)KKKKTKKKKKKTTTNKTTKT
18Avionikus (54-525-03)NNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
19Bádogos (34-582-02)TTTKTKKKTKKTTTTTKKKK
20Bányaipari technikus (54-544-01)NKNKNNNNNKNTTKNNNNKN
21Belovagló (35-813-01)NNKNNNKNNNNKNNNNNNNN
22Biogazdálkodó (35-621-02)KNKKNNKNTNKKTKKKKKNN
23Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)NKNKKNNNNNNNNNNNNNNN
24Bőrdíszműves (34-542-01)NKKKKNKKKNKKKNKKKKNN
25Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)NNNNKNNNKNKNNNNNNNNN
26Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)NNNKKNNNNNNNNNNKNNNN
27CAD-CAM informatikus (54-481-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
[7]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
28Cipőkészítő (34-542-02)KTKKTNKNKNKNTNKKKKNN
29CNC gépkezelő (35-521-01)KTTTTKTKTTTTTTTTKTTT
30Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)NNNNKNNNTNNNNNNNNNNN
31Cukrász (34-811-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
32Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
33Dekoratőr (54-211-01)KNKKKKNNKKKNKKKNNKNN
34Diétás szakács (35-811-03)KNNKKKKKKNKKKKKKNKKK
35Díszítő festő (55-211-03)NKKKKNNKKNNNNNNKNKKN
36Díszlettervező (55-211-04)NNNNKNNNNNNNNNNKNNNN
37Díszműkovács (34-211-01)TNNTTNNNNKNNNNNNNNNN
38Dísznövénykertész (34-622-01)KKKKKKKKTNKKNKKKKKKN
39Divat- és stílustervező (54-211-02)NNKKKNKKKKKNNKKKNNNN
40Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)NNKKKKKNKNKNNKNNKKNN
41Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)NKNNKNNNKNNNNKKNNNNN
42Édesipari termékgyártó (34-541-01)NNKKKNKNTNKNNNKNNKKN
43Egészségügyi asszisztens (54-720-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
44Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)NNKKKKKKKNNNNKNKNNNN
45Eladó (34-341-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
46Elektromechanikai műszerész (34-522-01)KKKKTKNNKNKTTTKKNKKK
47Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)KNKKTKKKKKKKTTKKNKKN
48Elektronikai műszerész (34-522-03)NTKKTKKKKKKTTTTKKKKK
49Elektronikai technikus (54-523-02)KKKTTTKTKTKTTTKKKKTK
50Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)NNNNKNNKKNNNNKKKNNNN
51Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)NNNNNNKNNNNNNKNNNNNN
52Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)KNKKKKKNTKNNTKKKNNNN
53Élelmiszeripari technikus (54-541-02)KNNKKKKKNNKKTKTKNKKN
[8]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
54Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
55Épületgépész technikus (54-582-01)NTKTTTKKTKTTTTKKTKKK
56Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01)NNNNNKNKTKNNNKKNNKNN
57Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)NNNNNNNNNKNNNKKNNNNN
58Erdészeti szakmunkás (34-623-01)NNNKNKNNTKNNNKKKNNNN
59Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)NNNNKNNNTNNNNNNNNNNN
60Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)NKKKTKKKKTKTTTKNTTKK
61Faipari technikus (54-543-01)TKKKTKKKKKKNTTKKNKTK
62Fegyverműszerész (54-863-01)NNNNNKNNNNNNNNNNNNNN
63Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)NKKNKKNNKKKKKNNKKNKN
64Férfiszabó (34-542-04)NKKKKKKNKKKKTKKKKKKN
65Festő (54-211-03)NKKKKKKKKKNNNNKKNKKN
66Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)TKTTTTTKKTKTTTTKTKKK
67Finommechanikai műszerész (34-521-02)TKKKTKKNTNKNNNKKKKKK
68Fitness-wellness instruktor (54-813-01)KNKKKKNKKNKKKKNKNKKK
69Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)NNKKNKNNNNNKNNNNNNNK
70Fodrász (55-815-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
71Fogászati asszisztens (54-720-02)NKKKKKNKKNKNKNNNKKKN
72Foglalkozás-szervező (55-762-01)NNKNKNNNKNKNKNKNNNNN
73Fogtechnikus (55-724-01)NKKKKKNKKNNNNNNNNKNN
74Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)NKKKKKNKKNNNNNNNNKNN
75Formacikk-gyártó (34-543-03)NNKNKKKNKNNTNNKNNNKN
76Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)NKKKKNKNKNNNNKNNNNNN
77Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)NKKKKNKNKNNNKKKNNKNN
78Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)NKKKTKKKTKKKTTKKNNTK
79Gazda (34-621-01)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
[9]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
80Gazdasági informatikus (54-481-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
81Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)KTKTTTTTTTKTTTTTKTTT
82Gépi forgácsoló (34-521-03)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
83Gépjármű mechatronikus (34-525-02)KNKKKKKNKNKTTKNNNNKN
84Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)NNKKNKNNKNNTNKNNNNNN
85Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)NNKNKKKNKNKTNKNNNTNN
86Gerontológiai gondozó (55-762-02)NKKNNKKNKNKKKNNKNNNK
87Grafikus (54-211-04)KKKKKKKKKKNKNKKKNKKN
88Gumiipari technikus (54-543-02)NNNNKKKNKKNKNNNKNNNN
89Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)NKKNKNNNNNNNNNNKNNNN
90Gyakorló ápoló (52-723-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
91Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
92Gyakorló fodrász (52-815-01)KKKKKKKKNKKKKKKKKKKK
93Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)NKKKKKNNKNKKKNKKKKKK
94Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) (52-215-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
95Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52-725-02)KKKKKKKNKNKNKKNNNKKN
96Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)KKNKKKKNKNKNKKNNKNKN
97Gyakorló kozmetikus (52-815-02)KKKKKKKKNKKNKKKKKKKK
98Gyakorló mentőápoló (52-723-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
99Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)NKKKKKNNKNKKKKNNNNKN
100Gyártósori gépbeállító (34-521-05)NKTTTKTNTTKTTNNKNTTN
101Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)NNKKKKNNKNKKKKNKNKNN
102Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)KKKNKKKNTNTNNNNKKNNN
103Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)KKKKKKNKNNKKNKKKKKNK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
104Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)NKKKKKKKKNKNKKKKKNNN
105Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)NKKNKKNNTNNNNKNKNNNN
106Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)NKKKKKNNKNKKKNNKNNNK
107Hajózási technikus (54-841-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
108Halász, haltenyésztő (34-624-01)NNKNNNNNTNNKNNNNNNNN
109Hangmester (54-213-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
110Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) (55-215-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
111Hegesztő (34-521-06)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
112Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)NNKKKNKNKNNNNKNNNNNN
113Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)NNNKKKNNKNKKTNKKKKKN
114Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)NNNNKNNNTNNNNNKKNNNN
115Húsipari termékgyártó (34-541-03)TTKKTKKKTNTNTTTKKKTK
116Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)NKKKTKKKTKKTTTKKNKKK
117Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)NKKKTKKKTKKTTTKKNKKK
118Idegenvezető (54-812-01)KKNKKKKKKNKKKKKNKNKN
119Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
120Informatikai rendszergazda (54-481-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
121Ipari gépész (34-521-04)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
122Ipari gumitermék előállító (34-543-04)NNNNKTKNKKNTKNNNNNNN
123Irodai asszisztens (54-346-01)KKKKKKKKNKKKKKKKKKKN
124IT mentor (54-482-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
125Járműfényező (34-525-03)KKKKTKKKKKKTTTTKKKKK
126Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)NNKKKNKTTNKTTKNKNKKN
127Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)KNKKKNNNKNKTTKNKNNKN
128Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)NNKNTNNNKNKTTKNKNNKN
[10]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
129Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)NNNKKNKNNNNNNKNKNKNN
130Jelmeztervező (55-211-05)NNNKKNNNNNNNNNNNNNNN
131Kályhás (34-582-06)NNKNKKKNKNKTTKKNNKNN
132Karosszérialakatos (34-525-06)KKKKTKKKKTTTTTTKTKTK
133Kárpitos (34-542-05)KTTKTKKKKKKTTTTKKTKT
134Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55-
725-10)
KKKKKKNNKKKNKKNNNNKN
135Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02)NKKKNKNNNNNNNNNNNNKN
136Kerámiaműves (54-211-05)NKKKKKKNKNNNNKKKNNNN
137Kereskedő (54-341-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
138Kertész (34-622-02)KKKTKKKKKKKKNKKKKKKN
139Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)NNNKNKNNTNKNNNNKNKKN
140Kiadványszerkesztő (54-213-02)KNKKKKNKKKKNKKKNKKKN
141Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)KKKKKKKKKNKKKKKKKKKK
142Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNK
143Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05)KKKKKKKKKNNNNKNKNKKN
144Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)NNNNKKNNKNNNNNNNNNNN
145Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)NKNNKKNNKKKKKKNNNKKN
146Kohászati technikus (54-521-04)NNNKNNKKNNNNNNNNNNNN
147Korrektor (55-213-03)NNKNKNNNKNNNKNKNNNKN
148Kozmetikus (55-815-02)NKKKKKKKKKKNKKKKKKKK
149Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)NNKKTNKKKKNNKKKNNKNN
150Kőműves és hidegburkoló (34-582-08)TTTTTTTTKTTTTTTKTTTT
151Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)KKKKKKNNKKNNKKNKNNNN
152Környezetvédelmi technikus (54-850-01)KKKKKKKKKNKKKKKKKKKN
153Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)NNKNKNKNKNNNKKKKKKKN
[11]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
154Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)NKNKKKNKKNKNNKNKNTNN
155Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)TTTTTTTKTTKTTTTTTKTK
156Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)NNNKKKKKKNKNKKNNNKNK
157Laboratóriumi technikus (54-524-01)NTKNKTKNTNKKNNNKKNKK
158Lakberendező (55-211-06)NNKNKNNNKNNNKKNNNKNN
159Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)NNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
160Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)NNNKKNNKKNNNNNNNNNNN
161Létesítményi energetikus (55-582-01)NKKKKKNNKNNKNKNKNNKN
162Logisztikai ügyintéző (54-345-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
163Lovastúra-vezető (54-812-02)NNKNKKKNNNNKKKKKKKKN
164Lovász (34-621-02)KNKNNKKKTNKKNKKNKKNN
165Magasépítő technikus (54-582-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
166Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)NNNNNNNNTNTNNNNNNNNN
167Matróz-gépkezelő (34-841-02)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
168Mechatronikai technikus (54-523-04)KTKTKTKTTKKTTKTKKTTK
169Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)KKKKTTKNKNKTTKKKNTKN
170Mélyépítő technikus (54-582-04)NKKKKKKKKKNKKKKKNKNN
171Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)NKNNKNNNKNKKKNKKNKKN
172Mentőápoló (55-723-11)KKKTTKTKKTTTTTTTKTKK
173Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02)KKKKNKKKTNKNKNTKTKKK
174Mezőgazdasági gépész (34-521-08)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
175Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)KKKKNKKKTKKTKKKKKKKN
176Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)KKKKNKKKTKTKTKKTTKKN
177Mezőgazdasági technikus (54-621-02)KKKKNKKKTTTTKKKKKKKN
178Molnár (34-541-04)NNNNNNNNTNKNNNNNNNNN
179Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)KNKNKKKKKNKNKKNNNNKK
[12]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
180Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)NNNKKNKNKKNNNKKNNKNN
181Műanyagfeldolgozó (34-521-09)NTKKKKKTKTKTTNNKNKKN
182Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)NTKKKKKKKKKTTNNKNNKN
183Műbútorasztalos (35-543-01)NNKNKKNNKNKKTKKKNKKN
184Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)NKNNKKNKKNNNNNNNNNKN
185Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)NNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
186Műemléki helyreállító (35-582-05)NKKNKKNNKKNNNNNNNNNN
187Műszaki informatikus (54-481-05)KKKKKKKKKKKTTKKKKKTK
188Műszeres analitikus (55-524-03)NNNNKKNNKNNNNNNKNNNN
189Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
190Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)NNKKKNKNKNNNNKNKNKNN
191Nonprofit menedzser (54-345-02)NNNKKKNNNNNNKKKNKNNN
192Női szabó (34-542-06)TTTTTTKTKKTTTTTKTTKT
193Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)NNKNNKNNTNKNNKKKKNKN
194Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)NNNNNNNNNNNKNNNNKNNN
195Nyomdaipari gépmester (54-213-04)KNKKKKNNKKNNKKNNNNKN
196Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)NNNNKNNNKNNNNNNKNNNN
197Ortopédiai műszerész (54-726-02)KNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
198Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)NKNNKNKNKNNNNNNNNNNN
199Ötvös, fémműves (54-211-06)NKNKKNNKKNNNNNNKNKNN
200Pantomimes (54-212-07)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
201Papíripari technikus (55-524-04)NNNNKNNNKNNNTKNNNNNN
202Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)KKNKKKKKTNKNNKNKNKKN
203Patkolókovács (35-521-03)NNKNNNNNTNNKNNNNNNNN
204Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)NKNKKKKKKNKKKKKKKKKK
205Pék (34-541-05)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
[13]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
206Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)KNKKKKNKKKNNKKKNKKKN
207Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
208Pincér(34-811-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
209Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)KKKKKKNKKNKNKKNKKKNN
210Pszichiátriai gondozó (55-762-04)NNKNNKNNKNKNKNNKNNNN
211Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)NKKKKNNNKNKNKKNKNNKN
212Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)NKKNKNNNKNNNNKNKNKKN
213Repülőgépész (54-525-05)NNNKKNNNKNNNNNNNNNNN
214Repülőgépsárkány-szerelő (54-525-06)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
215Ruhaipari technikus (54-542-02)KNKKKKKNKNKNTNKKKTKK
216Sommelier (35-811-01)NKNKKNNNNNNNNNNNNNNN
217Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)NNNNKNNNTNKNNNNNNNNN
218Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)KNKKKKKKKNKKNKKKNNKK
219Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)KNNNKKKNTNKKNKKKNKNN
220Szakács(34-811-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
221Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)KKKKKKKKKKKKKKKNNKKN
222Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
223Szárazépítő (34-582-10)KKKKTKKKKKKNTKKKNKKK
224Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)NKNNNNNNKNKKKNNKNNNN
225Szerszámkészítő (34-521-10)TKTTTTTKTKKTTTTTTTTT
226Színész II. (55-212-01)NNKNKNNNNNNNNNNKNNNN
227Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
228Szobrász (54-211-07)NKNNKKKKKNNNNNKKNNNN
229Szociális asszisztens (54-762-02)KKKKKKNKKNKKKKKKNKKN
230Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
231Szociális szakgondozó (54-762-03)NKKKKKNNKNKKKKKKKKKN
[14]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
232Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)NKKKKKNNKNKKKKKKNNKN
233Szoftverfejlesztő (54-213-05)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
234Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)NNKNKKKKKNNNKNNNNNNN
235Szőlész-borász (34-541-06)NKNKKNNKNKNNNTKNNKKN
236Szövettani asszisztens (55-725-16)NNKKKKNNKNKNKKNNNNKN
237Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)KKKKKKKKKNNNNKNKNNNN
238Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)NNNNKNNNTNNNNKNNNNNN
239Távközlési technikus (54-523-05)NNNKKNNNKNKNKNKNNNKK
240Tejipari szaktechnikus (55-541-08)NNNNKNNNTNNNNNNNNNNN
241Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)KNNKKNKNKNKKTNKNNNKN
242Térképész szaktechnikus (55-581-03)NNNNKNNNTNNNNKNNNKNN
243Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)KKNKKNKNKNNKTNKNKNKN
244Tetőfedő (35-582-07)NKKKTKKKKNKTTKKKNKTK
245Textilipari technikus (54-542-03)NNNKKKNNKNNNTKNNNNNN
246Textilműves (54-211-08)NKKKKKKKKKNNNKKKNKNN
247Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)KKKKKKKKKKKKKKKKNKKK
248Útépítő (34-582-11)NKTKTNKNKKKTTTKNNNNN
249Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)NNKKKNKNKNNTTKNNNNNN
250Ügyviteli titkár (54-346-02)KKKKKKKKNKKKKKKKKKKK
251Üvegműves (54-211-09)NNNNKNNKNNNNNNNKNNKN
252Vadászpuska műves (55-863-02)NNNNKKNNNNNNNNNNNNNN
253Vájár (34-544-01)NTNTNNKNNTNTTNNNNNTN
254Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)KKKKKKKKKKKKKKKNKKKN
255Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)NKKKKKKKKNKKKKKKKNKN
256Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)NNKKKKKNKNKNNNNKNKNN
257Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)NNNKKKNKKNKNNNKKKNNN
[15]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
258Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)NNNNKNNKKNKKNNNKNNNN
259Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)NNNKKKNKKNKNNNKKKNNN
260Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)NNKKKKKNKNKNNNNKKNNN
261Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)NNNKKNNNKNKNNNNKKNNN
262Vasútijármű-technikus (55-525-03)NNNNKNNNKNTNNNNKKNNN
263Vegyipari technikus (54-524-02)NTKTKKKNTNTTNKNKNNKN
264Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
265Vendéglátó eladó (34-811-05)KKKKKKKKKKKKKKKKKNKK
266Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)KKKKKKKKKNKKKKKKNNKK
267Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)NNNKNNNNTNKKNKKNKNKN
268Villanyszerelő (34-522-04)TTTTTTTTTTTTTTTKTTTT
269Virágdekoratőr (35-215-02)KNNNKNNNTNNNNNNNNKNN
270Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)KKKKKKKKTKNKNKKKKKKK
271Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01)NKNKTNNNKKNKTKKKNKKN
272Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)KKTKTTKKTKNKTTTTKNKK
273Vízépítő technikus (55-582-03)NNKKKKNKKNTKTKNKNNNN
274Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)KNNKKNNNKNTNNNKKKNNN
275Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)NKKKTKNNTKTKTTKNNNKN
276Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-08)NNNNKNKNNNNNNNNNNNNN
277Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
278Vízügyi technikus (54-853-01)KNKKKKNKKNTNTNKKKKNN
279Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)KKNKKKKNTKTNNKNTKKNN

2. Jelmagyarázat az 1. pontban foglalt táblázathoz T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelethez

1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF116MF132MF151MF176MF30MF58MF63MF67
2Államháztartási ügyintéző (54-344-04)928012
3Állattartó szakmunkás (35-621-01)2828
4Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-
01)
3434
5Ápoló (55-723-01)240240
6Autóelektronikai műszerész (54-525-01)120120
7Automatikai technikus (54-523-01)4040
8Autószerelő (54-525-02)200200
9Autótechnikus (55-525-01)120120
10Biogazdálkodó (35-621-02)5656
11CAD-CAM informatikus (54-481-01)130803416
12Cipőkészítő (34-542-02)4040
13CNC gépkezelő (35-521-01)1601202416
14Cukrász (34-811-01)21620016
15Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)8080
16Dekoratőr (54-211-01)524012
17Diétás szakács (35-811-03)4040
18Dísznövénykertész (34-622-01)8484
19Egészségügyi asszisztens (54-720-01)928012
20Eladó (34-341-01)2802402020
21Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
22Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)968016
23Elektronikai technikus (54-523-02)928012
24Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)2828
25Élelmiszeripari technikus (54-541-02)3434
26Fitness-wellness instruktor (54-813-01)928012
27Fodrász (55-815-01)928012
28Gazda (34-621-01)166166
29Gazdasági informatikus (54-481-02)1148034
30Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)2922007616
31Gépjármű mechatronikus (34-525-02)8080
32Grafikus (54-211-04)8080
33Gyakorló ápoló (52-723-01)2402002416
34Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)8080
35Gyakorló fodrász (52-815-01)120120
36Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
4040
37Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-
03)
4040
38Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
39Gyakorló mentőápoló (52-723-03)948014
40Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)8484
41Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)928012
42Idegenvezető (54-812-01)988018
43Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
132803220
44Informatikai rendszergazda (54-481-04)14412024
45Irodai asszisztens (54-346-01)294240181620
46IT mentor (54-482-01)120120
47Járműfényező (34-525-03)4040
48Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-
04)
4040
49Karosszérialakatos (34-525-06)120120
50Kárpitos (34-542-05)4040
51Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (55-725-10)
4040
52Kereskedő (54-341-01)3082801216
53Kertész (34-622-02)8484
54Kiadványszerkesztő (54-213-02)4040
55Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)129802425
56Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
984058
57Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)4040
58Környezetvédelmi technikus (54-850-01)139802534
59Logisztikai ügyintéző (54-345-01)1701203416
60Lovász (34-621-02)2828
61Magasépítő technikus (54-582-03)4040
62Mechatronikai technikus (54-523-04)968016
63Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
64Mentőápoló (55-723-11)928012
65Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
563323
66Mezőgazdasági gépész (34-521-08)20640166
67Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)6868
68Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)5656
69Mezőgazdasági technikus (54-621-02)684028
70Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)928012
71Műszaki informatikus (54-481-05)8080
72Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
4040
73Nyomdaipari gépmester (54-213-04)4040
74Ortopédiai műszerész (54-726-02)4040
75Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)6868
76Pék (34-541-05)1138033
77Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
8080
78Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)1741202430
79Pincér(34-811-03)2682401216
80Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
81Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
82Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)176120261812
83Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)3434
84Szakács (34-811-04)29228012
85Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)8080
86Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)928012
87Szárazépítő (34-582-10)8080
88Szociális asszisztens (54-762-02)1441201212
89Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)1048024
90Szoftverfejlesztő (54-213-05)120120
91Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)694029
92Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-
04)
4040
93Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)4040
94Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)928012
95Ügyviteli titkár (54-346-02)13812018
96Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)24416020261226
97Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)13212012
98Vendéglátó eladó (34-811-05)120120
99Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)4040
100Virágdekoratőr (35-215-02)2828
101Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)946628
102Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-
12)
4040
103Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)968016
104Vízügyi technikus (54-853-01)1058025
105Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)2828

2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében[16]

[17]
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36
2Ápoló (55-723-01)16012040
3Aranyműves (55-211-01)4040
4Asztalos (34-543-02)240240
5Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)4040
6Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
7Automatikai technikus (54-523-01)4040
8Autószerelő (54-525-02)8080
9Autótechnikus (55-525-01)4040
10Bányaipari technikus (54-544-01)4040
11Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)3434
12Bőrdíszműves (34-542-01)8080
13CAD-CAM informatikus (54-481-01)4040
14Cukrász (34-811-01)200200
15Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)19416034
16Díszítő festő (55-211-03)4040
17Dísznövénykertész (34-622-01)2828
18Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)4040
19Egészségügyi asszisztens (54-720-01)14012020
20Eladó (34-341-01)280280
21Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
22Elektronikai technikus (54-523-02)8080
23Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)4040
24Faipari technikus (54-543-01)8080
25Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-
03)
8080
26Férfiszabó (34-542-04)4040
27Festő (54-211-03)984058
28Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)8080
29Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
30Fodrász (55-815-01)4040
[18]
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36
31Fogászati asszisztens (54-720-02)958015
32Fogtechnikus (55-724-01)908010
33Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)4040
34Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)4040
35Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-
581-01)
8080
36Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)8080
37Gazda (34-621-01)100100
38Gazdasági informatikus (54-481-02)120120
39Gerontológiai gondozó (55-762-02)4040
40Grafikus (54-211-04)1388058
41Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
694029
42Gyakorló ápoló (52-723-01)23020030
43Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)958015
44Gyakorló fodrász (52-815-01)8080
45Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)958015
46Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
958015
47Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-
03)
958015
48Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
49Gyakorló mentőápoló (52-723-03)1068026
50Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)4040
51Gyártósori gépbeállító (34-521-05)4040
52Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)2828
53Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)119801722
54Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)120120
55Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)4040
56Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)908010
57Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)4040
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36
58Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-
582-03)
4040
59Idegenvezető (54-812-01)908010
60Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
120120
61Informatikai rendszergazda (54-481-04)160160
62Irodai asszisztens (54-346-01)928012
63IT mentor (54-482-01)120120
64Járműfényező (34-525-03)8080
65Karosszérialakatos (34-525-06)120120
66Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (55-725-10)
4040
67Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211-02)
8080
68Kerámiaműves (54-211-05)984058
69Kereskedő (54-341-01)22020020
70Kertész (34-622-02)7474
71Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)17016010
72Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
984058
73Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)4040
74Kozmetikus (55-815-02)8080
75Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)8080
76Környezetvédelmi technikus (54-850-01)4040
77Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)8080
78Létesítményi energetikus (55-582-01)4040
79Logisztikai ügyintéző (54-345-01)1901602010
80Magasépítő technikus (54-582-03)160160
81Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
82Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
83Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)8080
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36
84Mentőápoló (55-723-11)978017
85Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
3333
86Mezőgazdasági gépész (34-521-08)9090
87Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)3434
88Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)2828
89Mezőgazdasági technikus (54-621-02)3434
90Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)8080
91Műemléki helyreállító (35-582-05)8080
92Műszaki informatikus (54-481-05)4040
93Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
8080
94Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)4040
95Ötvös, fémműves (54-211-06)984058
96Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)3434
97Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)17716017
98Pék (34-541-05)120120
99Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)120120
100Pincér (34-811-03)320320
101Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
102Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)4040
103Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló(35-582-
06)
4040
104Sommelier (35-811-01)2828
105Szakács (34-811-04)29228012
106Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)8080
107Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)928012
108Szárazépítő (34-582-10)4040
109Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)4040
110Szerszámkészítő (34-521-10)4040
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2FI8MF131MF15MF229MF33MF36
111Szobrász (54-211-07)984058
112Szociális asszisztens (54-762-02)1911601714
113Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)17216012
114Szociális szakgondozó (54-762-03)8080
115Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-
762-06)
15412034
116Szoftverfejlesztő (54-213-05)13512015
117Szőlész-borász (34-541-06)2828
118Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)984058
119Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)4040
120Tetőfedő (35-582-07)4040
121Textilműves (54-211-08)984058
122Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)2302002010
123Útépítő (34-582-11)4040
124Ügyviteli titkár (54-346-02)120120
125Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)18016020
126Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)14412024
127Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)200200
128Vendéglátó eladó (34-811-05)200200
129Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)4040
130Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)2828
131Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01)4040
132Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-
12)
8080
133Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-
582-08)
4040
134Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)2828

3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében[19]

ABCDEFGHIJKLMNO
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF116MF23MF53MF66MF235
2Állattartó szakmunkás (35-621-01)6666
3Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)4040
4Artista (54-212-01)2020
5Autóelektronikai műszerész (54-525-01)4040
6Automatikai technikus (54-523-01)4040
7Autószerelő (54-525-02)8080
8Autótechnikus (55-525-01)8080
9Belovagló (35-813-01)6666
10Biogazdálkodó (35-621-02)2828
11Bőrdíszműves (34-542-01)4040
12CAD-CAM informatikus (54-481-01)13212012
13Cipőkészítő (34-542-02)4040
14Cukrász (34-811-01)1591202415
15Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)14412024
16Dekoratőr (54-211-01)48408
17Díszítő festő (55-211-03)4040
18Dísznövénykertész (34-622-01)2828
19Divat- és stílustervező (54-211-02)6040812
20Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)4040
21Édesipari termékgyártó (34-541-01)684028
22Egészségügyi asszisztens (54-720-01)14412024
23Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)4040
24Eladó (34-341-01)308240342410
25Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
26Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)8080
27Elektronikai műszerész (34-522-03)4040
28Elektronikai technikus (54-523-02)8080
29Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)804040
30Épületgépész technikus (54-582-01)8080
31Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)8080
32Faipari technikus (54-543-01)968016
33Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)4040
34Férfiszabó (34-542-04)4040
35Festő (54-211-03)48408
36Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
37Fitness-wellness instruktor (54-813-01)978017
38Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)8080
39Fodrász (55-815-01)8080
40Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
41Foglalkozás-szervező (55-762-01)8080
42Fogtechnikus (55-724-01)4040
43Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)8080
44Formacikk-gyártó (34-543-03)4040
45Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)8080
46Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)8080
47Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
48Gazda (34-621-01)100100
49Gazdasági informatikus (54-481-02)1541201717
[20]
50Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)968016
51Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
52Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)4040
53Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)4040
54Gerontológiai gondozó (55-762-02)978017
55Grafikus (54-211-04)968016
56Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)584018
57Gyakorló ápoló (52-723-01)22420024
58Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)1048024
59Gyakorló fodrász (52-815-01)8080
60Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)114801717
61Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52-725-02)
4040
62Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
63Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
64Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)4040
65Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)4040
66Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)1414
67Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)978017
68Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)163120171610
69Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)4040
70Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)978017
71Halász, haltenyésztő (34-624-01)2828
72Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)4040
73Húsipari termékgyártó (34-541-03)734033
74Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)4040
75Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)4040
76Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)8080
77Informatikai rendszergazda (54-481-04)263200123516
78Irodai asszisztens (54-346-01)2732401716
79IT mentor (54-482-01)4040
80Járműfényező (34-525-03)8080
81Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)4040
82Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)4040
83Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)4040
84Kályhás (34-582-06)908010
85Karosszérialakatos (34-525-06)8080
86Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(55-725-10)
4040
87Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02)4040
88Kerámiaműves (54-211-05)4040
89Kereskedő (54-341-01)2041603410
90Kertész (34-622-02)563323
91Kiadványszerkesztő (54-213-02)908010
92Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)10280175
93Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05)984058
94Korrektor (55-213-03)4040
95Kozmetikus (55-815-02)8080
96Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)4040
97Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)4040
98Környezetvédelmi technikus (54-850-01)804040
99Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)4040
100Laboratóriumi technikus (54-524-01)4040
101Lakberendező (55-211-06)4040
102Létesítményi energetikus (55-582-01)8080
103Logisztikai ügyintéző (54-345-01)19416034
104Lovastúra-vezető (54-812-02)804040
105Lovász (34-621-02)6666
106Magasépítő technikus (54-582-03)120120
107Mechatronikai technikus (54-523-04)8080
108Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
109Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
110Mentőápoló (55-723-11)908010
111Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02)138406632
112Mezőgazdasági gépész (34-521-08)11610016
113Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)513417
114Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)584216
115Mezőgazdasági technikus (54-621-02)978017
116Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)4040
117Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
118Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)4040
119Műbútorasztalos (35-543-01)4040
120Műemléki helyreállító (35-582-05)4040
121Műszaki informatikus (54-481-05)4040
122Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)928012
123Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)984058
124Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)3434
125Nyomdaipari gépmester (54-213-04)8080
126Patkolókovács (35-521-03)2828
127Pék (34-541-05)1691203316
128Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)8080
129Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)19416034
130Pincér (34-811-03)338280242410
131Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
132Pszichiátriai gondozó (55-762-04)4040
133Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)4040
134Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)4040
135Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
136Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)978017
137Szakács (34-811-04)27424034
138Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)978017
139Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)13612016
140Szárazépítő (34-582-10)4040
141Színész II. (55-212-01)584018
142Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)988018
143Szociális asszisztens (54-762-02)1028022
144Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)231160123524
145Szociális szakgondozó (54-762-03)1028022
146Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)978017
147Szoftverfejlesztő (54-213-05)908010
148Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)978017
149Szövettani asszisztens (55-725-16)4040
150Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)17680582018
151Tetőfedő (35-582-07)4040
152Textilműves (54-211-08)48408
153Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)14412024
154Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)8080
155Ügyviteli titkár (54-346-02)17716017
156Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)978017
157Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)13712017
158Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)4040
159Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)8080
160Vegyipari technikus (54-524-02)4040
161Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)2322001616
162Vendéglátó eladó (34-811-05)221160351610
163Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)948014
164Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)1414
165Vízépítő technikus (55-582-03)4040
166Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)4040
167Vízügyi technikus (54-853-01)8080

4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében[21]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ5EJSZ52EJSZ6MF116MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF229MF234MF26MF31MF58MF76MF90MF95
2Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)3434
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)978017
4Állattartó szakmunkás (35-621-01)6666
5Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-
01)
3434
6Aranyműves (55-211-01)4040
7Autóelektronikai műszerész (54-525-01)928012
8Autógyártó (34-521-01)4040
9Automatikai technikus (54-523-01)8080
10Autószerelő (54-525-02)1481201414
11Autótechnikus (55-525-01)4040
12Bádogos (34-582-02)104801212
13Bányaipari technikus (54-544-01)4040
14Biogazdálkodó (35-621-02)2828
15Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)3434
16Bőrdíszműves (34-542-01)4040
17Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)4040
18CAD-CAM informatikus (54-481-01)928012
19Cipőkészítő (34-542-02)4040
20Cukrász (34-811-01)188120282812
21Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)4040
22Dekoratőr (54-211-01)928012
23Diétás szakács (35-811-03)908010
24Díszítő festő (55-211-03)4040
25Dísznövénykertész (34-622-01)3333
26Divat- és stílustervező (54-211-02)4040
27Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)4040
28Édesipari termékgyártó (34-541-01)6666
29Egészségügyi asszisztens (54-720-01)1581202810
30Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-
212-02)
110405812
31Eladó (34-341-01)5203606842301010
32Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
33Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)4040
34Elektronikai műszerész (34-522-03)4040
35Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)2828
36Élelmiszeripari technikus (54-541-02)6868
37Erdészeti szakmunkás (34-623-01)1616
38Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)8080
39Faipari technikus (54-543-01)928012
40Férfiszabó (34-542-04)4040
41Festő (54-211-03)8080
42Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
43Fitness-wellness instruktor (54-813-01)1441201212
44Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)4040
45Fodrász (55-815-01)1421201012
46Fogászati asszisztens (54-720-02)4040
47Fogtechnikus (55-724-01)928012
48Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)928012
49Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)4040
50Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-
581-01)
4040
51Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
52Gazda (34-621-01)12010020
53Gazdasági informatikus (54-481-02)126803412
54Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
55Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)4040
56Grafikus (54-211-04)104801212
57Gyakorló ápoló (52-723-01)32824034281016
58Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)1441201212
59Gyakorló fodrász (52-815-01)174120281610
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ5EJSZ52EJSZ6MF116MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF229MF234MF26MF31MF58MF76MF90MF95
60Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)928012
61Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
4040
62Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-
03)
4040
63Gyakorló kozmetikus (52-815-02)13612016
64Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
65Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)4040
66Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)928012
67Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)1581202810
68Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)1751202530
69Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)4040
70Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)4040
71Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)928012
72Húsipari termékgyártó (34-541-03)734033
73Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)4040
74Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-
582-03)
4040
75Idegenvezető (54-812-01)13712017
76Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
13812018
77Informatikai rendszergazda (54-481-04)3772801224143017
78Irodai asszisztens (54-346-01)244200171512
79IT mentor (54-482-01)8080
80Járműfényező (34-525-03)4040
81Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)4040
82Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-
04)
4040
83Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-
04)
984058
84Jelmeztervező (55-211-05)4040
85Karosszérialakatos (34-525-06)928012
86Kárpitos (34-542-05)958015
87Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (55-725-10)
4040
88Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211-02)
4040
89Kerámiaműves (54-211-05)4040
90Kereskedő (54-341-01)2011602813
91Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)3434
92Kiadványszerkesztő (54-213-02)928012
93Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)260200281517
94Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
984058
95Kohászati technikus (54-521-04)4040
96Kozmetikus (55-815-02)1421201012
97Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)4040
98Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)948014
99Környezetvédelmi technikus (54-850-01)109801712
100Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)4040
101Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)4040
102Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)4040
103Létesítményi energetikus (55-582-01)928012
104Logisztikai ügyintéző (54-345-01)396320341428
105Magasépítő technikus (54-582-03)968016
106Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)8080
107Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
108Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
613328
109Mezőgazdasági gépész (34-521-08)17614630
110Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)8080
111Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)6666
112Mezőgazdasági technikus (54-621-02)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ5EJSZ52EJSZ6MF116MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF229MF234MF26MF31MF58MF76MF90MF95
113Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)928012
114Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
115Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)8080
116Műszaki informatikus (54-481-05)948014
117Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
1961601224
118Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)984058
119Nonprofit menedzser (54-345-02)978017
120Nyomdaipari gépmester (54-213-04)948014
121Ötvös, fémműves (54-211-06)4040
122Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)3434
123Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)3922801024241440
124Pék (34-541-05)2801206628282018
125Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
1541201717
126Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)458320341212242531
127Pincér (34-811-03)3062003428121616
128Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
129Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)928012
130Repülőgépész (54-525-05)4040
131Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
132Sommelier (35-811-01)3333
133Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)221160341215
134Szakács (34-811-04)348200283428241816
135Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)13412014
136Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)198160121412
137Szárazépítő (34-582-10)106801412
138Szociális asszisztens (54-762-02)168120281010
139Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)2702004228
140Szociális szakgondozó (54-762-03)14812028
141Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-
762-06)
13712017
142Szoftverfejlesztő (54-213-05)169120121720
143Szőlész-borász (34-541-06)6666
144Szövettani asszisztens (55-725-16)4040
145Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)14412024
146Távközlési technikus (54-523-05)4040
147Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-
04)
4040
148Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)978017
149Tetőfedő (35-582-07)928012
150Textilipari technikus (54-542-03)4040
151Textilműves (54-211-08)8080
152Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)216160341012
153Útépítő (34-582-11)4040
154Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)4040
155Ügyviteli titkár (54-346-02)277200341231
156Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)207160121817
157Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)165120171810
158Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)4040
159Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)4040
160Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)4040
161Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)4040
162Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)4040
163Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)237160342815
164Vendéglátó eladó (34-811-05)18816028
165Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)8080
166Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)3434
167Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)563323
168Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ5EJSZ52EJSZ6MF116MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF229MF234MF26MF31MF58MF76MF90MF95
169Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-
12)
1461201214
170Vízépítő technikus (55-582-03)4040
171Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)4040
172Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-
582-08)
4040
173Vízügyi technikus (54-853-01)928012
174Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)3333

5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Budapesten[22]

6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Csongrád megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ5MF116MF131MF14MF151MF3MF35MF64MF93
2Államháztartási ügyintéző (54-344-04)8080
3Állattartó szakmunkás (35-621-01)3333
4Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-
01)
4040
5Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)4040
6Automatikai technikus (54-523-01)8080
7Autószerelő (54-525-02)8080
8Autótechnikus (55-525-01)4040
9Bádogos (34-582-02)4040
10CAD-CAM informatikus (54-481-01)160160
11CNC gépkezelő (35-521-01)8080
12Cukrász (34-811-01)14012020
13Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)4040
14Dekoratőr (54-211-01)908010
15Diétás szakács (35-811-03)928012
16Dísznövénykertész (34-622-01)6666
17Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)4040
18Egészségügyi asszisztens (54-720-01)8080
19Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-
212-02)
4040
20Eladó (34-341-01)23620036
21Elektromechanikai műszerész (34-522-01)20016040
22Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)4040
23Elektronikai műszerész (34-522-03)8080
24Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)3333
25Élelmiszeripari technikus (54-541-02)4040
26Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01)15412034
27Erdészeti szakmunkás (34-623-01)100100
28Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)8080
29Faipari technikus (54-543-01)4040
30Fegyverműszerész (54-863-01)1084068
31Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-
03)
120120
32Férfiszabó (34-542-04)4040
33Festő (54-211-03)8080
34Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
35Fitness-wellness instruktor (54-813-01)928012
36Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)4040
37Fodrász (55-815-01)8080
38Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
39Fogtechnikus (55-724-01)8080
40Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)8080
41Formacikk-gyártó (34-543-03)4040
42Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
43Gazda (34-621-01)3333
44Gazdasági informatikus (54-481-02)120120
45Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
46Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)4040
47Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)4040
48Gerontológiai gondozó (55-762-02)4040
49Grafikus (54-211-04)1388058
50Gumiipari technikus (54-543-02)4040
51Gyakorló ápoló (52-723-01)2512003912
52Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)8080
53Gyakorló fodrász (52-815-01)120120
54Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)8080
55Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
8080
56Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-
03)
8080
57Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
58Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
59Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)4040
[23]
60Gyártósori gépbeállító (34-521-05)4040
61Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)4040
62Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)3333
63Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)1741203420
64Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)15612036
65Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)4040
66Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)8080
67Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)4040
68Húsipari termékgyártó (34-541-03)14040100
69Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)8080
70Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-
582-03)
4040
71Idegenvezető (54-812-01)15612036
72Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
1661203610
73Informatikai rendszergazda (54-481-04)2562003620
74Irodai asszisztens (54-346-01)13212012
75IT mentor (54-482-01)1048024
76Járműfényező (34-525-03)4040
77Kályhás (34-582-06)4040
78Karosszérialakatos (34-525-06)8080
79Kárpitos (34-542-05)4040
80Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (55-725-10)
4040
81Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211-02)
4040
82Kerámiaműves (54-211-05)984058
83Kereskedő (54-341-01)15412034
84Kertész (34-622-02)100100
85Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)4040
86Kiadványszerkesztő (54-213-02)8080
87Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)274200342020
88Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
8080
89Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)4040
90Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)4040
91Kozmetikus (55-815-02)8080
92Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)4040
93Környezetvédelmi technikus (54-850-01)200200
94Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)4040
95Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)4040
96Létesítményi energetikus (55-582-01)4040
97Logisztikai ügyintéző (54-345-01)272200182034
98Lovastúra-vezető (54-812-02)140803822
99Lovász (34-621-02)3333
100Magasépítő technikus (54-582-03)8080
101Mélyépítő technikus (54-582-04)4040
102Mentőápoló (55-723-11)4040
103Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
734033
104Mezőgazdasági gépész (34-521-08)100100
105Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)8080
106Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)6666
107Mezőgazdasági technikus (54-621-02)8080
108Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)928012
109Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
110Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)4040
111Műbútorasztalos (35-543-01)4040
112Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)4040
113Műemléki helyreállító (35-582-05)4040
114Műszaki informatikus (54-481-05)15612036
115Műszeres analitikus (55-524-03)4040
116Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
8080
117Nonprofit menedzser (54-345-02)8080
118Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)4040
119Nyomdaipari gépmester (54-213-04)4040
120Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)4040
121Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)8080
122Pék (34-541-05)122406616
123Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
908010
124Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)3322801834
125Pincér(34-811-03)18016020
126Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)1008020
127Pszichiátriai gondozó (55-762-04)4040
128Ruhaipari technikus (54-542-02)8080
129Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)1661203610
130Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)4040
131Szakács (34-811-04)22020020
132Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)8080
133Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)15612036
134Szárazépítő (34-582-10)8080
135Szobrász (54-211-07)694029
136Szociális asszisztens (54-762-02)120120
137Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)2702003634
138Szociális szakgondozó (54-762-03)8080
139Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-
762-06)
928012
140Szoftverfejlesztő (54-213-05)928012
141Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
11280248
142Szövettani asszisztens (55-725-16)4040
143Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)129802920
144Tetőfedő (35-582-07)4040
145Textilipari technikus (54-542-03)4040
146Textilműves (54-211-08)694029
147Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)168120241212
148Ügyviteli titkár (54-346-02)13212012
149Vadászpuska műves (55-863-02)744034
150Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)13212012
151Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)120120
152Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)4040
153Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)4040
154Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)4040
155Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)4040
156Vegyipari technikus (54-524-02)4040
157Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)928012
158Vendéglátó eladó (34-811-05)928012
159Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)928012
160Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)6666
161Vízépítő technikus (55-582-03)4040
162Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-
582-08)
4040
163Vízügyi technikus (54-853-01)4040
164Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)3333

7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Fejér megyében[24]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
2Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)4040
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)13012010
4Állattartó szakmunkás (35-621-01)3333
5Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621
01)
4040
6Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)8080
7Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
8Autószerelő (54-525-02)160160
9Autótechnikus (55-525-01)8080
10Bádogos (34-582-02)8080
11Belovagló (35-813-01)2525
12Biogazdálkodó (35-621-02)3333
13Bőrdíszműves (34-542-01)8080
14CAD-CAM informatikus (54-481-01)200200
15Cipőkészítő (34-542-02)120120
16Cukrász (34-811-01)3262801681012
17Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)8080
18Diétás szakács (35-811-03)86806
19Dísznövénykertész (34-622-01)100100
20Divat- és stílustervező (54-211-02)8080
21Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)4040
22Édesipari termékgyártó (34-541-01)3333
23Egészségügyi asszisztens (54-720-01)120120
24Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-
212-02)
4040
25Eladó (34-341-01)240240
26Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)120120
27Elektronikai műszerész (34-522-03)120120
28Elektronikai technikus (54-523-02)120120
29Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
30Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)3333
31Élelmiszeripari technikus (54-541-02)4040
32Épületgépész technikus (54-582-01)8080
33Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)120120
34Faipari technikus (54-543-01)8080
35Férfiszabó (34-542-04)86806
36Festő (54-211-03)928012
37Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
38Fodrász (55-815-01)120120
39Formacikk-gyártó (34-543-03)120120
40Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)928012
41Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-
581-01)
8080
42Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)8080
43Gazda (34-621-01)713381020
44Gazdasági informatikus (54-481-02)160160
45Gépjármű mechatronikus (34-525-02)8080
46Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)8080
47Gerontológiai gondozó (55-762-02)4040
48Grafikus (54-211-04)16280581212
49Gumiipari technikus (54-543-02)8080
50Gyakorló ápoló (52-723-01)200200
51Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)8080
52Gyakorló fodrász (52-815-01)8080
53Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
8080
54Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-
03)
8080
55Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
56Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
57Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)3333
58Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)13212012
59Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)8080
60Húsipari termékgyártó (34-541-03)14640106
61Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)8080
62Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-
582-03)
8080
63Idegenvezető (54-812-01)18416024
64Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
908010
65Informatikai rendszergazda (54-481-04)1841601212
66Ipari gumitermék előállító (34-543-04)8080
67Irodai asszisztens (54-346-01)120120
68IT mentor (54-482-01)908010
69Járműfényező (34-525-03)8080
70Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)8080
71Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-
04)
928012
72Kályhás (34-582-06)8080
73Karosszérialakatos (34-525-06)120120
74Kárpitos (34-542-05)120120
75Kerámiaműves (54-211-05)984058
76Kereskedő (54-341-01)13012010
77Kertész (34-622-02)6133820
78Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)1541202410
79Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
694029
80Kohászati technikus (54-521-04)8080
81Kozmetikus (55-815-02)908010
82Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)8080
83Környezetvédelmi technikus (54-850-01)140804020
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
84Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)8080
85Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)8080
86Laboratóriumi technikus (54-524-01)120120
87Logisztikai ügyintéző (54-345-01)2642401212
88Lovastúra-vezető (54-812-02)86806
89Lovász (34-621-02)462620
90Magasépítő technikus (54-582-03)908010
91Mechatronikai technikus (54-523-04)8080
92Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)8080
93Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
94Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
3333
95Mezőgazdasági gépész (34-521-08)100100
96Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)4040
97Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)3333
98Mezőgazdasági technikus (54-621-02)504010
99Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)8080
100Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)928012
101Műanyagfeldolgozó (34-521-09)8080
102Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)8080
103Műszaki informatikus (54-481-05)8080
104Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
15612036
105Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)694029
106Női szabó (34-542-06)86806
107Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)8080
108Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)4040
109Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)13612016
110Pék (34-541-05)221120334028
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
111Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)326280241210
112Pincér (34-811-03)26024020
113Ruhaipari technikus (54-542-02)928012
114Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)13212012
115Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)4040
116Szakács (34-811-04)27824012206
117Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)13012010
118Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)120120
119Szárazépítő (34-582-10)86806
120Szobrász (54-211-07)918011
121Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)120120
122Szoftverfejlesztő (54-213-05)120120
123Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
694029
124Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)1491201712
125Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-
04)
8080
126Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)8080
127Tetőfedő (35-582-07)8080
128Textilműves (54-211-08)1098029
129Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)14012020
130Útépítő (34-582-11)8080
131Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)8080
132Ügyviteli titkár (54-346-02)17216012
133Vájár (34-544-01)8080
134Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)1591202415
135Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)13012010
136Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)8080
137Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)4040
138Vegyipari technikus (54-524-02)8080
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ5FI4KA9MF10MF114MF125MF140MF15MF161MF4MF45MF60MF67MF92
139Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)2342001024
140Vendéglátó eladó (34-811-05)1261206
141Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)8080
142Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)3333
143Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-
12)
4040
144Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-08)928012
145Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)3333

8. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Győr-Moson-Sopron megyében[25]

ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ5MF128MF28MF40MF9MF99
2Államháztartási ügyintéző (54-344-04)120120
3Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-
01)
4040
4Asztalos (34-543-02)200200
5Autóelektronikai műszerész (54-525-01)200200
6Autógyártó (34-521-01)160160
7Automatikai technikus (54-523-01)240240
8Autószerelő (54-525-02)280280
9Autótechnikus (55-525-01)240240
10Bádogos (34-582-02)8080
11Bőrdíszműves (34-542-01)4040
12CAD-CAM informatikus (54-481-01)280280
13CNC gépkezelő (35-521-01)280280
14Cukrász (34-811-01)200200
15Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)8080
16Diétás szakács (35-811-03)120120
17Díszítő festő (55-211-03)4040
18Dísznövénykertész (34-622-01)100100
19Divat- és stílustervező (54-211-02)694029
20Egészségügyi asszisztens (54-720-01)8080
21Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-
212-02)
15612036
22Eladó (34-341-01)320320
23Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)120120
24Elektronikai műszerész (34-522-03)120120
25Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)4040
26Élelmiszeripari technikus (54-541-02)4040
27Épületgépész technikus (54-582-01)120120
28Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01)100100
29Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)240240
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ5MF128MF28MF40MF9MF99
30Faipari technikus (54-543-01)14012020
31Festő (54-211-03)694029
32Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)200200
33Fitness-wellness instruktor (54-813-01)120120
34Fodrász (55-815-01)21020010
35Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
36Fogtechnikus (55-724-01)4040
37Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)8080
38Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)8080
39Gazda (34-621-01)6666
40Gazdasági informatikus (54-481-02)22020020
41Grafikus (54-211-04)984058
42Gyakorló ápoló (52-723-01)19516035
43Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)160160
44Gyakorló fodrász (52-815-01)26024020
45Gyakorló kozmetikus (52-815-02)240240
46Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
47Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)120120
48Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)240240
49Húsipari termékgyártó (34-541-03)734033
50Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)120120
51Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-
582-03)
120120
52Idegenvezető (54-812-01)200200
53Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
120120
54Informatikai rendszergazda (54-481-04)360360
55Irodai asszisztens (54-346-01)18416024
56IT mentor (54-482-01)160160
57Járműfényező (34-525-03)160160
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ5MF128MF28MF40MF9MF99
58Karosszérialakatos (34-525-06)200200
59Kárpitos (34-542-05)120120
60Kereskedő (54-341-01)29828018
61Kertész (34-622-02)3333
62Kiadványszerkesztő (54-213-02)1274087
63Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)908010
64Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-
212-05)
1274087
65Kohászati technikus (54-521-04)8080
66Kozmetikus (55-815-02)21020010
67Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)8080
68Környezetvédelmi technikus (54-850-01)14012020
69Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)4040
70Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-
09)
160160
71Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)120120
72Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)8080
73Logisztikai ügyintéző (54-345-01)25824018
74Lovász (34-621-02)3333
75Magasépítő technikus (54-582-03)240240
76Mélyépítő technikus (54-582-04)240240
77Mentőápoló (55-723-11)8080
78Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
734033
79Mezőgazdasági gépész (34-521-08)3333
80Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)4040
81Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)3333
82Mezőgazdasági technikus (54-621-02)8080
83Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)8080
84Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)8080
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ5MF128MF28MF40MF9MF99
85Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)8080
86Műszaki informatikus (54-481-05)240240
87Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
18540145
88Ötvös, fémműves (54-211-06)984058
89Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)804040
90Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)1621202418
91Pék (34-541-05)1134073
92Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
160160
93Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)280280
94Pincér (34-811-03)200200
95Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)8080
96Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)4523606824
97Szakács (34-811-04)360360
98Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)13212012
99Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)200200
100Szárazépítő (34-582-10)160160
101Szerszámkészítő (34-521-10)240240
102Szobrász (54-211-07)694029
103Szociális asszisztens (54-762-02)8080
104Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)160160
105Szoftverfejlesztő (54-213-05)17816018
106Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
4040
107Szőlész-borász (34-541-06)3333
108Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)694029
109Tetőfedő (35-582-07)120120
110Textilműves (54-211-08)4040
111Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)200200
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ13EJSZ15EJSZ5MF128MF28MF40MF9MF99
112Ügyviteli titkár (54-346-02)200200
113Üvegműves (54-211-09)694029
114Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)17816018
115Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)17216012
116Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)120120
117Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)8080
118Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)8080
119Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)240240
120Vendéglátó eladó (34-811-05)120120
121Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)120120
122Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)6666
123Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-
12)
120120
124Vízépítő technikus (55-582-03)8080
125Vízügyi technikus (54-853-01)120120

9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Hajdú-Bihar megyében[26]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
2Abroncsgyártó (34-543-01)4040
3Ács (34-582-01)8080
4Államháztartási ügyintéző (54-344-
04)
4040
5Ápoló (55-723-01)1901602010
6Aranyműves (55-211-01)4040
7Asztalos (34-543-02)120120
8Audio- és vizuáltechnikai műszerész
(35-522-01)
4040
9Autóelektronikai műszerész (54-525-
01)
14412024
10Automatikai technikus (54-523-01)4040
11Autószerelő (54-525-02)14412024
12Autótechnikus (55-525-01)15412034
13Avionikus (54-525-03)4040
14Bőrdíszműves (34-542-01)8080
15Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-
542-01)
4040
16CAD-CAM informatikus (54-481-
01)
928012
17Cipőkészítő (34-542-02)4040
18Cukrász (34-811-01)14412024
19Csecsemő és gyermekápoló (55-723-
02)
4040
20Dekoratőr (54-211-01)4040
21Diétás szakács (35-811-03)8080
22Díszítő festő (55-211-03)4040
23Divat- és stílustervező (54-211-02)14912029
24Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
(54-525-04)
4040
25Drog- és toxikológiai technikus (55-
524-01)
4040
26Egészségügyi asszisztens (54-720-
01)
17216012
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
27Egyházzenész (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
524012
28Eladó (34-341-01)34432024
29Elektromechanikai műszerész (34-
522-01)
8080
30Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
8080
31Elektronikai műszerész (34-522-03)1561202412
32Elektronikai technikus (54-523-02)1441201212
33Élelmiszeripari analitikus technikus
(54-541-01)
3434
34Erősáramú elektrotechnikus (54-522-
01)
8080
35Faipari technikus (54-543-01)8080
36Fehérnemű-készítő és kötöttáru
összeállító (34-542-03)
4040
37Férfiszabó (34-542-04)4040
38Festő (54-211-03)694029
39Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)8080
40Fitness-wellness instruktor (54-813-
01)
168120241212
41Fodrász (55-815-01)1058025
42Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
43Foglalkozás-szervező (55-762-01)928012
44Fogtechnikus (55-724-01)4040
45Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)8080
46Formacikk-gyártó (34-543-03)4040
47Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
4040
48Földmérő, földügyi és
térinformatikai technikus (54-581-
01)
4040
49Gazda (34-621-01)100100
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
50Gazdasági informatikus (54-481-02)1441201212
51Gépjármű mechatronikus (34-525-
02)
4040
52Gépjármű-építési, szerelési
logisztikus (34-841-01)
4040
53Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)4040
54Gerontológiai gondozó (55-762-02)908010
55Grafikus (54-211-04)984058
56Gumiipari technikus (54-543-02)4040
57Gyakorló ápoló (52-723-01)2242001212
58Gyakorló csecsemő- és
gyermekápoló (52-723-02)
928012
59Gyakorló gyógyszertári asszisztens
(52-720-03)
8080
60Gyakorló képi diagnosztikai,
nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52-725-02)
4040
61Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens (52-725-03)
4040
62Gyakorló mentőápoló (52-723-03)928012
63Gyakorló szövettani asszisztens (52-
725-04)
4040
64Gyermekotthoni asszisztens (54-761-
01)
8080
65Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
1661203412
66Gyógyszertári asszisztens (55-720-
03)
4040
67Hídépítő és -fenntartó technikus (54-
582-02)
4040
68Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55-850-01)
524012
69Idegenvezető (54-812-01)1048024
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
70Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
1441201212
71Informatikai rendszergazda (54-481-
04)
248200241212
72Ipari gumitermék előállító (34-543-
04)
4040
73IT mentor (54-482-01)1441201212
74Járműfényező (34-525-03)1048024
75Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó (34-525-04)
4040
76Járműkarosszéria készítő, szerelő (34
525-05)
4040
77Kályhás (34-582-06)4040
78Karosszérialakatos (34-525-06)1048024
79Kárpitos (34-542-05)4040
80Képi diagnosztikai, nukleáris
medicina és sugárterápiás asszisztens
(55-725-10)
4040
81Kerámiaműves (54-211-05)984058
82Kereskedő (54-341-01)160160
83Kertész (34-622-02)6666
84Kiadványszerkesztő (54-213-02)86806
85Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-
761-02)
1441201212
86Klasszikus zenész (szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
984058
87Klinikai fogászati higiénikus (55-725
11)
- 8080
88Klinikai laboratóriumi asszisztens
(55-725-12)
4040
89Korrektor (55-213-03)4040
90Kozmetikus (55-815-02)1058025
91Kőfaragó, műköves és
épületszobrász (34-582-07)
4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
92Kőműves és hidegburkoló (34-582-
08)
160160
93Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)8080
94Környezetvédelmi technikus (54-850-01)744034
95Környezetvédelmi-mérés
szaktechnikus (55-850-02)
4040
96Közlekedésautomatikai műszerész
(54-523-03)
4040
97Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
(54-841-02)
4040
98Lakberendező (55-211-06)4040
99Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)4040
100Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-
841-03)
4040
101Létesítményi energetikus (55-582-
01)
928012
102Logisztikai ügyintéző (54-345-01)1561202412
103Magasépítő technikus (54-582-03)8080
104Mechatronikus-karbantartó (34-523-
01)
4040
105Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
106Mentálhigiénés asszisztens (55-762-
03)
4040
107Mentőápoló (55-723-11)8080
108Mezőgazdasági gépész (34-521-08)100100
109Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)116802412
110Mozgókép- és animációkészítő (54-
213-03)
1098029
111Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
112Műanyagfeldolgozó technikus (54-
521-06)
4040
113Műbútorasztalos (35-543-01)4040
[27]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
114Műemlékfenntartó technikus (55-582
02)
4040
115Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)4040
116Műemléki helyreállító (35-582-05)4040
117Műszaki informatikus (54-481-05)1441201212
118Műszeres analitikus (55-524-03)4040
119Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)120120
120Népzenész (szakmairány
megjelölésével) (54-212-06)
694029
121Női szabó (34-542-06)120120
122Nyomdaipari gépmester (54-213-04)8080
123Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)4040
124Ortopédiai műszerész (54-726-02)4040
125Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)4040
126Ötvös, fémműves (54-211-06)14912029
127Papíripari technikus (55-524-04)4040
128Pedagógiai- és családsegítő
munkatárs (54-140-02)
2541602434121212
129Pék (34-541-05)1651203312
130Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
928012
131Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-
344-01)
21220012
132Pincér (34-811-03)219160242510
133Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
134Pszichiátriai gondozó (55-762-04)928012
135Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762
01)
928012
136Rekonstrukciós és műemléki festő,
mázoló (35-582-06)
4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
137Repülőgépész (54-525-05)4040
138Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
139Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
16412024812
140Szakács (34-811-04)266200243012
141Szállítmányozási ügyintéző (54-841-
04)
120120
142Számítógép-szerelő, karbantartó (34-
523-02)
160160
143Szárazépítő (34-582-10)8080
144Szenvedélybeteg gondozó (55-762-
05)
4040
145Szobrász (54-211-07)694029
146Szociális asszisztens (54-762-02)168120241212
147Szociális gondozó és ápoló (34-762-
01)
224160401212
148Szociális szakgondozó (54-762-03)928012
149Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-
06)
928012
150Szoftverfejlesztő (54-213-05)928012
151Szórakoztató zenész (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-08)
4040
152Szövettani asszisztens (55-725-16)4040
153Táncos (szakmairány
megjelölésével) (54-212-09)
984058
154Távközlési technikus (54-523-05)928012
155Települési környezetvédelmi
szaktechnikus (55-850-04)
4040
156Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)744034
157Tetőfedő (35-582-07)8080
158Textilipari technikus (54-542-03)4040
159Textilműves (54-211-08)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMKLIKEJSZ2EJSZ4EJSZ47EJSZ52EJSZ53FI2MF42MF68MF110MF118MF138MF151MF156MF30MF31MF40MF62MF66MF88
160Turisztikai szervező, értékesítő (54-
812-03)
116802412
161Útépítő (34-582-11)4040
162Útépítő és -fenntartó technikus (54-
582-05)
4040
163Vállalkozási és bérügyintéző (54-344
02)
- 928012
164Vám-, jövedéki- és termékdíj
ügyintéző (54-344-03)
1741202430
165Vasútépítő és -fenntartó technikus
(54-582-06)
4040
166Vasútforgalmi szolgálattevő(54-841-
05)
4040
167Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-
841-06)
928012
168Vasúti személyszállítási ügyintéző
(54-841-07)
928012
169Vasúti villamos jármű szerelője (54-
525-07)
4040
170Vasúti vontatott jármű szerelője (54-
525-08)
4040
171Vasútijármű-technikus (55-525-03)4040
172Vendéglátásszervező-vendéglős (54-
811-01)
17216012
173Vendéglátó eladó (34-811-05)1058025
174Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)8080
175Víz- és csatornaműkezelő (34-853-
01)
4040
176Vízépítő technikus (55-582-03)4040
177Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-
850-06)
4040
178Vízügyi technikus (54-853-01)4040

10. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Heves megyében[28]

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMEJSZ12EJSZ2EJSZ29EJSZ31EJSZ44EJSZ6FI12MF131MF138MF142MF152MF19MF54MF85
2Abroncsgyártó (34-543-01)948014
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)928012
4Állattartó szakmunkás (35-621-01)3333
5Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)4040
6Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
7Autógyártó (34-521-01)8080
8Automatikai technikus (54-523-01)8080
9Autótechnikus (55-525-01)8080
10Bádogos (34-582-02)8080
11Bányaipari technikus (54-544-01)8080
12CAD-CAM informatikus (54-481-01)200200
13Cukrász (34-811-01)2101601634
14Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)8080
15Dekoratőr (54-211-01)1441201212
16Díszműkovács (34-211-01)4040
17Divat- és stílustervező (54-211-02)928012
18Egészségügyi asszisztens (54-720-01)8080
19Eladó (34-341-01)300240201624
20Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)4040
21Elektronikai műszerész (34-522-03)8080
22Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)1212
23Épületgépész technikus (54-582-01)4040
24Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01)8080
25Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)4040
26Erdészeti szakmunkás (34-623-01)6666
<
27Faipari technikus (54-543-01)8080
28Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)4040
29Férfiszabó (34-542-04)4040
30Festő (54-211-03)1441201212
31Fodrász (55-815-01)8080
32Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
33Gazda (34-621-01)2828
34Gazdasági informatikus (54-481-02)2151601738
35Grafikus (54-211-04)1441201212
36Gumiipari technikus (54-543-02)928012
37Gyakorló ápoló (52-723-01)928012
38Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)8080
39Gyakorló fodrász (52-815-01)13012010
40Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
41Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
42Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)8080
43Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)8080
44Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)928012
45Informatikai rendszergazda (54-481-04)17716017
46Ipari gumitermék előállító (34-543-04)4040
47Irodai asszisztens (54-346-01)928012
48IT mentor (54-482-01)160160
49Járműfényező (34-525-03)8080
50Kárpitos (34-542-05)4040
51Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(55-725-10)
4040
52Kereskedő (54-341-01)14812028
53Kertész (34-622-02)1027428
54Kiadványszerkesztő (54-213-02)928012
55Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)8080