268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a Békés közigazgatási területén elhelyezkedő, 3777/4 helyrajzi számú ingatlanon,

b)[1] a Csenger közigazgatási területén elhelyezkedő, 0149/41 helyrajzi számú ingatlanon,

c) a Heves közigazgatási területén elhelyezkedő, 3903 helyrajzi számú ingatlanon,

d)[2]

e)[3] a Komádi közigazgatási területén elhelyezkedő, 2172/1 helyrajzi számú ingatlanon,

f) a Komló közigazgatási területén elhelyezkedő, 1545/15 helyrajzi számú ingatlanon,

g)[4]

h)[5]

i)[6] a Berettyóújfalu közigazgatási területén elhelyezkedő, 335/6, 335/9, 335/10 és 335/11 helyrajzi számú ingatlanokon,

valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanok területén megvalósuló, a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új büntetés-végrehajtási intézetek építésével (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.[7]

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

(3)[8] A Kormány az 1. melléklet 11. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(4)[9]

2. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §[10]

4. §[11] (1) A Beruházások építési műszaki ellenőre, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe beletartoznak - az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének és a kivitelező kiválasztásának kivételével - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)-d), f), g), h), j) és k) pontjában foglalt feladatok. Mindezeken túlmenően beletartozik továbbá - az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával - minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása, amely az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

(3) A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság gondoskodik arról, hogy az új büntetés-végrehajtási intézetek építési munkálatai során a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet szerinti fogvatartotti foglalkoztatásra is sor kerüljön.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben - a megkezdett eljárási cselekmények kivételével - is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek:

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

4. útügyi és vasúti hatósági engedélyezési eljárások,

5. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

6. talajvédelmi hatósági eljárás,

7. földvédelmi hatósági eljárás,

8. telekalakítási hatósági eljárás,

9. földmérési hatósági eljárás,

10. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás,

11. tűzvédelmi hatósági eljárások,

12. közegészségügyi hatósági eljárás,

13. hírközlési hatósági eljárás,

14. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi engedélyezési eljárás,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

19. azok az 1-18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

20. az 1-19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 212/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2017.07.26.

[2] Hatályon kívül helyezte a 124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2019.05.28.

[3] Módosította a 212/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2017.07.26.

[4] Hatályon kívül helyezte a 124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2019.05.28.

[5] Hatályon kívül helyezte a 124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2019.05.28.

[6] Beiktatta a 171/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.09.26.

[7] A záró szövegrészt módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 272. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 273. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 273. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 273. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Megállapította a 124/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.05.28.

Tartalomjegyzék