294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában,

az 1. § (3) bekezdése és a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6., 17. és 27. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási területén lévő belterületi 24893 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.), 24894 hrsz. (Kossuth Lajos tér, Országház), 24897/1 hrsz. (idősebb Antall József rakpart), 24989/2 hrsz. (Balassi Bálint utca), 24965/2 hrsz. (Falk Miksa utca), 24914 hrsz. (Szalay utca), 24892 hrsz. (Alkotmány utca), 24708 hrsz. (Garibaldi utca), 24666 hrsz. (Akadémia utca), 24834/1 hrsz. (a Vértanúk tere), továbbá 24696, 24697, 24710/4, 24897/2, 24917, 24956/2, 24957, 24986, 24987, 24988, 25007, 25122/4, 25122/6, 24989/2, 24710/2, 24890, 24891, 24898, és 24899 hrsz. ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest V. kerület

a) Kossuth Lajos tér rekonstrukciója, mélygarázs, látogatóközpont, Parlamenti Múzeum és terepszint alatti építmény építése,

b) Kossuth Lajos tér 2-4. szám alatti irodaház rekonstrukciója,

c) Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti irodaház bontása és építése,

d) Balassi Bálint utca 1-5. szám alatti épület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület, Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épület és Vécsey utca 4. szám alatti épület rekonstrukciója

beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze."

(2) A Kr. 1. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek]

"d) a beruházással érintett épületek homlokzatához való illeszkedés érdekében a Budapest V. kerület 24893 hrsz. telket (Kossuth Lajos tér) közvetlenül határoló építési telkeken lévő épületek homlokzati felújításához, valamint tetőszerkezetének rekonstrukciójához"

(szükségesek.)

(3) A Kr. 1/B. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(A beruházással összefüggésben)

"d) a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleménye nem kérhető,

e) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye."

2. § A Kr. a következő 1/C. §-sal egészül ki:

"1/C. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban a beruházással érintett Budapest V. kerület 24710/4 hrsz. és 24893 hrsz. telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben az e telkeket érintő - a 2/C. § (1) bekezdésének megfelelő - telekhatár-rendezés még nem történt meg."

3. § A Kr. 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Kr. a következő 2/B-2/E. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(2) A beruházás megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárás ügyintézési határideje - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) A beruházással érintett közmű- és energiaszolgáltató az építtető által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül érdemben nyilatkozik.

2/B. § A beruházás keretében megvalósuló új önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához személygépkocsi elhelyezését nem kell biztosítani.

2/C. § (1) A beruházás keretében a Budapest V. kerület 24710/4 hrsz. telekre a Kormány a következő beépítési szabályokat állapítja meg:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 800 m2,

b) a kialakítható telek legnagyobb területe: 3000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 100%,

d) a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 100%,

e) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke: 28,0 m,

f) a zöldfelület legkisebb mértéke: 0%,

g) építmény, építményrész terepszinten, illetve terepszint alatt közterületre legfeljebb 6 méterrel nyúlhat be, a terepszint alatti közlekedési célú építmény esetében a benyúlás a 6 métert meghaladhatja,

h) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértékére és a közhasználat céljára átadandó területekre vonatkozó, településrendezési eszközökben rögzített előírásokat nem kell alkalmazni.

(2) A beruházás keretében a Budapest V. kerület 24893 hrsz. telekre a Kormány a következő beépítési szabályokat állapítja meg:

a) terepszint alatti építmény a szükséges közműkiváltásokkal létesíthető,

b) terepszint alatt az Országházhoz kapcsolódó látogató vagy fogadóépítmény és mélygarázs a hozzájuk tartozó kiszolgáló rendeltetések elhelyezését biztosító építményrészekkel, közlekedési célú építmény, épületgépészeti célú építmény, közműellátás építménye, illetve az (1) bekezdés g) pontja szerinti építményrész helyezhető el.

2/D. § (1) A Kormány a Kossuth Lajos teret településképi szempontból közvetlenül meghatározó épületek (Budapest V. kerület 24915/1, 24915/2, 24915/3, 24915/4, 24915/5, 24916, 24917, 24918, 24923, 24922, 24921, 24920, 24919, 24927, 24926, 24925, 24924, 24929, 24928, 24900/1, 24898, 24900/3, 24888, 24889, 24884, 24883, 24891, 24711, 24712, 24722, 24723, 24724, 24721, 24716, 24720, 24718, 24703, 24702, 24717, 24709, 24710/2, 24710/4, 24707, 24698/1, 24697 és 24696 hrsz.) vonatkozásában a településképi követelmények tartalmi kereteit a következők szerint állapítja meg:

a) az épület homlokzatának színezése, építőanyag megválasztása során biztosítani kell a kiemelt nemzeti emlékhely és annak környezete egységes arculatát,

b) épületen világító hirdető-berendezés nem helyezhető el,

c) épületen emléktábla, cégér, egyéb hirdető berendezés az épület homlokzati architektúrájába illeszkedően, a kiemelt nemzeti emlékhely és annak környezete történelmi és műemléki megjelenését, egységes arculatát megőrizve helyezhető el,

d) a Kossuth Lajos tér déli térfalát képező Budapest V. kerület 24710/4, 24711 és 24712 hrsz. telken lévő

da) épület homlokzatát és tömegformálását úgy kell kialakítani, hogy a térfal teljes szélességében egységes épületet mutasson,

db) épület Kossuth Lajos tér felé lejtő tetőfelületén - tetőkibúvó kivételével - nyílászáró, nyílás, áttört felület nem létesíthető, a szükséges tetőfelépítmények, tetőnyílások a további tetőfelületeken helyezhetők el.

(2) Az épületek energetikai jellemzőire, illetve a munkahelyek természetes megvilágításának biztosítására vonatkozó előírásokat csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha azok az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott követelményekkel nem ellentétesek, illetve ezen követelmények érvényesítését nem akadályozzák.

2/E. § A beruházással érintett területekre a mindenkor hatályos településrendezési eszközöket és településképi követelményeket a 2/B-2/D. §-ban meghatározott sajátos szabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy ha a településrendezési eszköz, illetve a településképi követelmény a 2/B-2/D. § szerinti sajátos szabályokkal ellentétes vagy azokkal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor azt nem lehet alkalmazni."

4. § A Kr. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

5. § A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró
hatóság
2.A budapesti
Kossuth Lajos tér
rekonstrukciója,
mélygarázs,
látogatóközpont és
Parlamenti Múzeum
építése, valamint
a tér és a kapcsolódó
területek felszíni
rendezése, ezzel
összefüggésben
a kapcsolódó
területeken
egyes épületek
rekonstrukciói.
Budapest V. kerület belterület
24893 hrsz., 24894 hrsz.,
24897/1 hrsz. ingatlanok.
A beruházást érintő egyéb
ingatlanok: a Budapest
V. kerület belterület 24989/2
hrsz. (Balassi Bálint utca),
24965/2 hrsz. (Falk Miksa utca),
24914 hrsz. (Szalay utca)
24892 hrsz. (Alkotmány utca),
24708 hrsz. (Garibaldi utca),
24666 hrsz. (Akadémia utca) és
24834/1 hrsz. (a Vértanúk tere)
ingatlanok.
Budapest V. kerület belterület
24696, 24697, 24710/4,
24897/2, 24917, 24956/2,
24957, 24986, 24987, 24988,
25007, 25122/4, 25122/6 és
24989/2, 24710/2, 24890,
24981, 24898, 24899 hrsz.
ingatlanok.
Az 1. § (2) bekezdése szerinti
tevékenységekkel érintett
ingatlanok.
általános építésügyi hatósági
engedélyezési és tudomásulvételi
eljárások, beleértve a műemléki
védelem alatt álló építményeket is,
fakivágási engedélyek, a kapcsolódó
területek felszíni rendezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési és tudomásulvételi
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.környezetvédelmi hatósági eljárásokPest Megyei KormányhivatalOrszágos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
5.útügyi hatósági eljárásokBudapest Főváros
Kormányhivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6.az ágazati jogszabály
alapján a fővárosi és megyei
kormányhivatalok műszaki biztonsági
hatósági feladat- és hatáskörébe
tartozó hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
7.vízügyi és vízvédelmi hatósági
eljárások
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
9.földmérési, ingatlan- nyilvántartási
hatósági eljárások, telekalakítási
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV. Kerületi
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
11.tűzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
12.jogszabályokban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs
13.bányahatósági engedélyekPest Megyei KormányhivatalMagyar Bányászati és
Földtani Hivatal
14.villamospálya átépítésének
engedélyezési eljárása
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
15.üzletek (kávézó) működési engedélyeBelváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. kerületi
Önkormányzat jegyzője
Budapest Főváros
Kormányhivatala
16.azok a 2-15. sorban nem
szereplő hatósági engedélyezési
eljárások, amelyek a beruházás
megvalósításához,
használatbavételéhez
megvalósításához és működésének
beindításához szükségesek
az adott ügyfajtára vonatkozó
jogszabály szerint elsőfokú
hatóságként kijelölt hatóság
az adott ügyfajtára
vonatkozó jogszabály
szerint másodfokú
hatóságként kijelölt
hatóság
17.a 2-16. sorban felsorolt ügyfajtákban
kiadott hatósági döntések
módosítására irányuló hatósági
eljárások
az adott ügyfajta tekintetében
e rendeletben elsőfokú
hatóságként kijelölt hatóság,
illetve ennek hiányában
az adott ügyfajtára vonatkozó
jogszabály szerint elsőfokú
hatóságként kijelölt hatóság
az adott ügyfajta
tekintetében
e rendeletben
másodfokú
hatóságként kijelölt
hatóság, illetve
ennek hiányában
az adott ügyfajtára
vonatkozó jogszabály
szerint másodfokú
hatóságként kijelölt
hatóság

"

Tartalomjegyzék