31/2016. (X. 12.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "1800 Ft" szövegrész helyébe a "2700 Ft" szöveg lép.

2. A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet módosítása

2. § A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 18/2013. EMMI r.) 9. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzétételre kerül az egészségügyi szakmai irányelv 1. melléklet szerinti I-VI. pontja.

(7) Az egészségügyi szakmai kollégium honlapjának nyilvános felületén elektronikus formában érhető el az egészségügyi szakmai irányelv teljes verziója."

3. § A 18/2013. EMMI r. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a 18/2013. EMMI r. 1. § f) pontja.

3. Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 33/2013. EMMI r.) 13. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(Minőségügyi szakterületi vezető szakterületén a)

"g) minőségügyi vezető kórházhigiénikus,

h) minőségügyi vezető menedzser."

6. § A 33/2013. EMMI r. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt tagozatonként kell egy állandó minőségügyi szakfőorvost, illetve - nem orvosi szakterület esetén - szakterületi vezetőt megbízni."

7. § A 33/2013. EMMI r. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OBDK valamely szolgáltatóra vagy az egészségügyi ellátórendszerre vagy annak egy részére vonatkozó, a szakmai minőségértékelés alapján tett megállapításáról indokolt esetben, illetve ha hatósági vizsgálat válik szükségessé, tájékoztatja a szolgáltató részére működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervet."

8. § A 33/2013. EMMI r. 13. § (3) bekezdésében a "minőségügyi vezető védőnői," szövegrész helyébe a "minőségügyi vezető védőnői, minőségügyi vezető menedzser," szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 31/2016. (X. 12.) EMMI rendelethez

"1. melléklet a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelethez

Az egészségügyi szakmai irányelv szerkezeti felépítése

FEDLAP
I.IRÁNYELVFEJLESZTÉSBEN RÉSZTVEVŐK
II.ELŐSZÓ
III.HATÓKÖR
IV.MEGHATÁROZÁSOK
1. Fogalmak
2. Rövidítések
3. Bizonyítékok szintje
4. Ajánlások rangsorolása
V.BEVEZETÉS
1. A témakör hazai helyzete, a témaválasztás indoklása
2. Felhasználói célcsoport
3. Kapcsolat a hivatalos hazai és külföldi szakmai irányelvekkel
VI.AJÁNLÁSOK SZAKMAI RÉSZLETEZÉSE
VII.JAVASLAT AZ AJÁNLÁSOK ALKALMAZÁSÁHOZ
1. Az alkalmazás feltételei a hazai gyakorlatban
2. Alkalmazást segítő dokumentumok listája
3. A gyakorlati alkalmazás mutatói, audit kritériumok
VIII.IRÁNYELV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK TERVE
IX.IRODALOM
X.FEJLESZTÉS MÓDSZERE
1. Fejlesztőcsoport megalakulása, a fejlesztési folyamat és a feladatok dokumentálásának módja
2. Irodalomkeresés, szelekció
3. Felhasznált bizonyítékok erősségének, hiányosságainak leírása (kritikus értékelés, "bizonyíték vagy
ajánlás mátrix"), bizonyítékok szintjének meghatározási módja
4. Ajánlások kialakításának módszere
5. Véleményezés módszere
6. Független szakértői véleményezés módszere
XI.MELLÉKLET
1. Alkalmazást segítő dokumentumok

"

Tartalomjegyzék