34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet

az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a közfeladatot ellátó szervekre (a továbbiakban: átadó),

b) a közfeladatot ellátó szervek maradandó értékű, elektronikus formában tárolt iratainak levéltári átvételére, valamint

c) a közlevéltárakra (a továbbiakban: átvevő) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. besorolási séma: a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 3. § 2. pontjában meghatározott séma;

2. elektronikus irat: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi IXVI. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. § c) pontjában meghatározott irat, amely elektronikusan keletkezett vagy digitalizált;

3. elektronikus átvételi csomag: olyan tömörítetlen állomány, amely egy vagy több elektronikus irat és kapcsolódó metaadataik meghatározott formátumú és struktúrájú, a levéltári átvétel céljából összekapcsolt együttese;

4. ellenőrző összeg: az elektronikus átvételi csomag konténer fájlformátum állományához rendelt kódolási algoritmus által előállított számsorozat, amely a sértetlenség igazolására szolgál;

5. elsődleges adat: az átvétel részét képező elektronikus iratok összessége, és az elektronikus iratok keletkezésére, használatára, azok értelmezésére vonatkozó, az irat keletkezésekor vagy az elektronikus átvételi csomag előállítása során keletkezett adat;

6. elsődleges besorolási séma: a KIM rendelet 3. § 7. pontjában meghatározott séma;

7. irategyüttes: több elektronikus iratot magában foglaló hierarchikus szerkezetű egység;

8. konténer fájlformátum: olyan fájlformátum, amely biztosítja az elsődleges adatokat és a metaadatokat tartalmazó fájlok strukturált rendszerének egy fájlként történő tárolását és megjeleníthetőségét;

9. metaadat: levéltári átvétel céljából létrehozott elektronikus átvételi csomagra, vagy egyes iratokra, vagy irategyüttesekre vonatkozó azonosító, leíró, technikai vagy hozzáférésre vonatkozó adat vagy adatcsoport, amely rögzítése és az irathoz vagy iratcsoporthoz való hozzárendelése által biztosítja az irat vagy iratcsoport kezelését, felhasználását, olvashatóságát, értelmezhetőségét, sértetlenségét;

10. szabványos iktatási export állomány: a KIM rendelet 21-22. §-a szerinti export állomány;

11. tanúsított iratkezelési szoftver: olyan iratkezelési szoftver, amely rendelkezik a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM rendeletben előírt alkalmazási feltételekkel, és tanúsítását a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet szerint kijelölt tanúsító szervezet végezte el;

12. ügyirat: a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 51. pontja szerinti ügyirat.

3. A levéltári átvétel feltételei

3. § (1) Az átadó az elektronikus formában tárolt, az Ltv. 3. § j) pontja szerinti maradandó értékű iratokat (a továbbiakban: maradandó értékű elektronikus irat) elektronikus átvételi csomag formájában, a (2)-(5) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelően adja át az átvevőnek.

(2) Az elektronikus átvételi csomag része:

a) egy darab konténer fájlformátumban lévő állomány és

b) az ellenőrző összeg fájl.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott elektronikus átvételi csomag elnevezése az alábbiak szerint épül fel azzal, hogy az elnevezés egyes elemeit aláhúzás jellel kell egymástól elhatárolni:

a) SIP elnevezésű kezdő karaktersor;

b) az elektronikus átvételi csomag készítésének időpontja, amely nyolc karakterből áll év, hónap, nap bontásban;

c) az átadó elnevezéséből képzett, legfeljebb húsz, ékezet nélküli nagybetűs karakterből álló egyedi azonosító; valamint

d) sorszám, amely az elektronikus átvételi csomag készítése napján újrakezdődő, folyamatosan növekvő, három karakter hosszúságú egész szám.

(4) A konténer fájlformátumban lévő állomány fejléc (a továbbiakban: header) mappából és tartalom (a továbbiakban: content) mappából áll. A mappák tartalmát és felépítését a 6. § (2) bekezdése szerinti típusok alapján az 1-4. melléklet határozza meg. A header mappa egy fájlt tartalmaz az 1. melléklet szerint, metadata.xml elnevezéssel. A content mappa két almappát tartalmaz; adatok (a továbbiakban: data) almappát és dokumentáció (a továbbiakban: documentation) almappát az 1. melléklet szerint. A documentation almappa tartalmazza az iratok értelmezéséhez az 5. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban előírt dokumentációt, minden egyéb adatot a data almappában kell elhelyezni.

(5) Az elektronikus átvételi csomag nem titkosítható és nem látható el jelszóvédelemmel.

(6) A (2)-(5) bekezdésben meghatározott elektronikus átvételi csomag felépítésére vonatkozó műszaki követelményeket az 1. melléklet határozza meg.

(7) Az elektronikus átvételi csomag tartalmazza a KIM rendeletben előírt, és az iratkezelési szoftver által előállított naplóállományokat.

4. § Az átadó az R. 61. § (7) bekezdésében meghatározott esetben hiteles elektronikus másolattal is teljesítheti az átadást.

4. A maradandó értékű elektronikus irat levéltári átvétele tárgyában kötött megállapodás

5. § (1) Az átadó és az átvevő a maradandó értékű elektronikus irat levéltári átvételére megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) köt. Egy megállapodás tárgya több átvétel is lehet.

(2) A megállapodás tartalmazza:

a) az átvételi eljárás tartalmi és technikai előkészítésére vonatkozó feladatai meghatározását;

b) az átvételre kerülő maradandó értékű elektronikus iratok körét, azok technikai és tartalmi jellemzőit, meghatározva azon maradandó értékű elektronikus iratok körét is, amelyekből ügyviteli célból példány marad az átadónál;

c) az átvétel részeként átadásra kerülő meglévő és elkészítendő dokumentációt;

d) az elektronikus átvételi csomag előállításához szükséges feladatokat, azok ütemezését és ellenőrzését;

e) az átvételi eljárás technikai lebonyolítását és ütemezését;

f) a maradandó értékű papíralapú és elektronikus iratot egyaránt tartalmazó ügyiratok egységének megőrzésére, kezelhetőségére és használhatóságára vonatkozó rendelkezést; valamint

g) a (4) bekezdésen és a 6. § (3) bekezdésén alapuló rendelkezéseket.

(3) A maradandó értékű elektronikus iratok átvétele során az átvevő a 6. § (1) bekezdésében meghatározott módon - és ha az átadó és átvevő a megállapodásban a (4) bekezdés szerint ettől eltérően nem rendelkezik -az 1-5. mellékletben megállapított követelmények alapján folytatja le az átvételi eljárást.

(4) Az 1-5. mellékletben megállapított követelményektől a megállapodásban akkor lehet eltérni, ha a metaadatok nem, vagy csak részlegesen állnak az átadó rendelkezésére, nem pótolhatóak, vagy oly mértékben sérültek, hogy helyreállításuk nem lehetséges.

(5) Az 1-5. mellékletben foglalt követelmények teljesítéséről az átadó gondoskodik.

5. A levéltári átvétel típusai

6. § (1) A levéltári átvétel történhet:

a) iratkezelési szoftverből;

b) adatbázisból;

c) fájlrendszerből;

d) elektronikus iratok összetartozó gyűjteményéből.

(2) A levéltári átvétel típusai:

a) tanúsított iratkezelési szoftverből történő átvétel;

b) nem tanúsított iratkezelési szoftverből történő átvétel iktatási iratnyilvántartással;

c) nem tanúsított iratkezelési szoftverből történő átvétel nem iktatási típusú iratnyilvántartással, iratszintű metaadatokkal;

d) átvétel nem iratszintű metaadatokkal.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott átvételi típusok adatsémájának leírását a Magyar Nemzeti Levéltár a honlapján közzéteszi.

7. § (1) A 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az elektronikus átvételi csomag tartalmazza a tanúsított iratkezelési szoftver által előállított szabványos iktatási export állományt a 2. mellékletben meghatározott szerkezetben és metaadatokkal ellátva, az R. 39. § (2) bekezdésében meghatározott iktatókönyvi rendezettségben.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus átvételi csomag content mappa adatok almappájában elhelyezett elsődleges adatoknak a header mappában elhelyezett metaadatok strukúrájában a nyilvántartott iratok szintjéhez kell kapcsolódnia.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott iktatókönyv szerinti rendezettség és az R. 41. § (1) bekezdésében meghatározott sorszámos iktatás esetén, a főszámon iktatott iratnak a nyilvántartott irat szintjén előírt metaadatokat kell tartalmaznia.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott iktatókönyv szerinti rendezettség és az R. 41. § (2) bekezdésében meghatározott főszám-alszámos iktatás esetén az (1) bekezdés szerinti elektronikus átvételi csomag a maradandó értékű elektronikus iratokat ügyiratokba rendezve tartalmazza. A főszámon iktatott irat az ügyirat szinten előírt metaadatokat, az alszámon iktatott irat a nyilvántartott irat szintjén előírt metaadatokat tartalmazza.

8. § (1) A 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az elektronikus átvételi csomag tartalmazza az R. 14. § (1) bekezdése alapján iktatott maradandó értékű elektronikus iratokat a 2. mellékletben meghatározott szerkezetben és metaadatokkal ellátva, a megállapodásban rögzített eltérésekkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus átvételi csomag az iratkezelési szoftverben tárolt metaadatokat a maradandó értékű elektronikus iratok szintjéig bontva tartalmazza.

9. § A 6. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az elektronikus átvételi csomag az R. 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás részét képező maradandó értékű elektronikus iratokat a 3. mellékletben meghatározott szerkezetben és metaadatokkal ellátva, irategyüttesenként csoportosítva tartalmazza.

10. § (1) A 6. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, ha a maradandó értékű elektronikus iratokat nem olyan szoftverrel kezelték, amely biztosítja a 2-3. melléklet szerinti metaadatok hozzárendelését a maradandó értékű elektronikus iratokhoz, az elektronikus átvételi csomag a maradandó értékű elektronikus iratokat a 4. mellékletben meghatározott szerkezetben és metaadatokkal ellátva tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus átvételi csomag metaadat-készletére, annak struktúrájára, és az elsődleges adatok felépítésére, szétbontására vonatkozó előírásokat a megállapodásban kell rögzíteni.

11. § A levéltári átvétel megvalósulhat:

a) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével, vagy

b) adathordozón, azzal, hogy az adathordozó az elektronikus átvételi csomagon kívül más fájlt nem tartalmazhat.

6. A levéltári átvétel eljárási szabályai

12. § (1) Az átvevő az elektronikus átvételi csomag levéltári átvételét - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - térítésmentesen végzi.

(2) Az átvevő

a) az elektronikus átvételi csomagot átveszi, ha az megfelel a 3. §-ban és a 4. §-ban előírt követelményeknek, vagy

b) legalább 15 és legfeljebb 90 napos határidő biztosításával, és a levéltári átvételt akadályozó ok megjelölésével ismételt átadásra szólítja fel az átadót, ha az elektronikus átvételi csomag nem felel meg a 3. §-ban és a 4. §-ban előírt követelményeknek, vagy

c) az elektronikus átvételi csomag levéltári átvételét elutasítja, ha az átadó nem tett eleget átadási kötelezettségének a b) pont alapján, egyúttal a b) pont szerint póthatáridőt tűz, és felhívja az átadó figyelmét arra, hogy e határidő elmulasztása vagy az elektronikus átvételi csomag 3. §-ban és 4. §-ban előírt követelményeknek való meg nem felelése esetén az ügyben ellenőrzésre jogosult szervnél bejelenti az iratátadás meghiúsulásának tényét, és egyben kéri az ellenőrzésre jogosult szerv intézkedését.

(3) Az átadással, és a (2) bekezdés b) pontja esetében az ismételt átadással összefüggésben felmerülő költségeket az átadó viseli.

13. § Az elektronikus átvételi csomag levéltári átvételéről az átvevő az átadót a megállapodásban rögzített módon értesíti.

7. Adatvédelmi rendelkezések

14. § (1) Az átadó és az átvevő által foglalkoztatottak az e rendeletben meghatározott feladataik ellátása során megismert minősített adatot, személyes adatot vagy különleges adatot, üzleti titkot, banktitkot, fizetési titkot, biztosítási titkot, értékpapírtitkot, pénztártitkot, orvosi titkot és más hivatás gyakorlásához kötött titkot kizárólag a feladat ellátásának időtartama alatt, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével jogosultak kezelni.

(2) Az átadó és az átvevő foglalkoztatottait az (1) bekezdés szerint megismert adatok tekintetében titoktartási kötelezettség, és ennek vállalásáról szóló írásbeli nyilatkozattételi kötelezettség terheli.

8. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

16. § A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 19-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelethez

Az elektronikus levéltári átvételi csomag műszaki követelményei

1. Az elektronikus átvételi csomag felépítése

1.1. Az elektronikus átvételi csomag szerkezete

A. [ellenőrző összeg].txt

B. [konténer állomány].zip

a) header

aa) metadata.xml

b) content

ba) data

bb) documentation

1.2. Az ellenőrző összeg szöveges állománya négy sort tartalmaz az alábbiak szerint:

a) metadata.xml: [a fájl terjedelme (byte)]

b) [algoritmus elnevezése]: [a metadata.xml fájl ellenőrző összege a 6. § (3) bekezdés szerinti adatséma-leírásban megadott algoritmus szerint]

c) [konténer fájl neve]: [a fájl terjedelme (byte)]

d) [algoritmus elnevezése]: [a konténer fájl ellenőrző összege az MNL ajánlásban megadott algoritmus szerint]

2. A metadata.xml állomány tartalma

2.1. A metadata.xml állomány metaadataira vonatkozó követelményrendszer értelmezése:

a) A oszlop: A metaadatok szövegszerű megnevezése.

b) B oszlop: A metaadat szerepeltetésére vonatkozó megkötés.

c) C oszlop: Az A oszlop szerinti metaadat ismételhetőségére vonatkozó előírás.

d) D oszlop: Az A oszlopban rögzített metaadat használatát segítő, magyarázó leírás.

2.2. A metadata.xml gyökér elemének leírására használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2AzonosítóigennemAz elektronikus átvételi csomag egyedi
azonosítója, amely azonos lehet a csomag
egyedi elnevezésével.
3LeírásnemnemAz elektronikus átvételi csomag tartalmának
rövid leírása.
4Csomag típusigennemMeghatározza az elektronikus átvételi csomag
szerepét az archiválási folyamatban. Konstans
érték: "SIP".

2.3. A metadata.xml fejléc elemének leírására használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Létrehozási időigennemAz elektronikus átvételi csomag létrehozásának
dátuma és időpontja.
3StátuszigennemAz elektronikus átvételi csomag státusza.
Lehetséges értékei: "Új csomag", amelynek
reprezentációja "NEW"; "Helyettesítő csomag",
amelynek reprezentációja "REPLACEMENT";
"Teszt csomag", amelynek reprezentációja "TEST".
4Átadás típusaigennemAz elektronikus átvételi csomag átadási típusa:
"tanúsított iratkezelési szoftver", amelynek
reprezentációja "TANÚSÍTOTT IKTATÁS"; "iktatási
iratnyilvántartás", amelynek reprezentációja
"STRUKTURÁLT IKTATÁS"; "nem iktatási típusú
iratnyilvántartás, iratszintű metaadatokkal",
amelynek reprezentációja "STRUKTURÁLT
IRATNYILVÁNTARTÁS"; "nem iratszintű
metaadatok", amelynek reprezentációja
"STRUKTURÁLATLAN".
5Átvétel típusát leíró
dokumentum
igennemAz elektronikus átvételi csomag átvételi típusát
részletesen meghatározó dokumentum címe és
elérhetősége.
6Levéltári átadás-
átvételi
megállapodás
igennemAz iratátadó és a levéltár között létrejött levéltári
átadás-átvételi megállapodás iktatószáma és
dátuma. A két adatot pontosvesszővel kell
elválasztani.
7Korábbi levéltári
átadás-átvételi
megállapodás
nemigenAz elektronikus átvételi csomag tartalmára
vonatkozó korábbi levéltári átadás-átvételi
megállapodás iktatószáma és dátuma, amely pl.
két levéltár közötti átadás esetén nyújt
információt az iratképzőtől való átvétel
körülményeire vonatkozóan.
8BeküldésnemnemA megállapodás alapján az átvétel több
szakaszra tagolva is megvalósítható. A metaadat
tartalmazza a beküldési szakasz megnevezését,
azonosítóját.
9Beküldési sorszámnemnemAz átvételi szakasz során több csomag is
átadható. A metaadat tartalmazza az
elektronikus átvételi csomag sorszámát a
beküldési szakaszon belül.
10Levéltári anyag
törzsszáma
nemnemAz elektronikus átvételi csomagban lévő
levéltári anyaghoz kapcsolódó, már a levéltár
őrzésében lévő anyag törzsszáma.
11Levéltári anyag
megelőző
törzsszáma
nemigenAz elektronikus átvételi csomagban lévő
levéltári anyag korábbi törzsszáma két levéltár
közötti átadás esetén nyújt információt az
iratképzőtől való átvétel körülményeire
vonatkozóan.
12Rendelkezésre állásnemnemAz elektronikus átvételi csomag tartalmához
történő hozzáférés korlátozásnak jelölése.
13SelejtezhetőségnemnemEz az adat lehetővé teszi, hogy az elektronikus
átvételi csomag szintjén meghatározható legyen
az átadott állomány selejtezhetősége, amire
"Teszt" típusú átvétel során lehet szükség.
Lehetséges értékei: "Selejtezhető", "Nem
selejtezhető".
14Iratképző neveigennemAz elektronikus átvételi csomagban szereplő
iratokat keletkeztető szervezet pontos neve.
15Iratképző
azonosítója
igennemAz elektronikus átvételi csomagban szereplő
iratokat keletkeztető szervezet egyedi
azonosítója.
16Iratkezelési szoftver
neve
igennemAnnak az iratkezelési szoftvernek vagy más
informatikai rendszernek a neve, amelyből az
elektronikus átvételi csomagban szereplő
adatok, iratok származnak.
17Iratkezelési szoftver
verziója
nemnemAnnak az iratkezelési szoftvernek vagy más
infromatikai rendszernek a verziószáma, amelyből az
elektronikus átvételi csomagban
szereplő adatok, iratok származnak.
18Iratátadó szerv neveigennemAz elektronikus átvételi csomagot készítő
szervezet neve, amely alapértelmezetten azonos
az iratképzővel.
19Iratátadó szerv
azonosítója
nemnemAz elektronikus átvételi csomagot készítő
szervezet egyedi azonosítója, amely
alapértelmezetten azonos az iratképzővel.
20Közreműködő nevenemigenAz elektronikus átvételi csomag készítésében
közreműködő természetes személy vagy
szervezet neve.
21Közreműködő
azonosítója
nemigenAz elektronikus átvételi csomag készítésében
közreműködő természetes személy vagy
szervezet egyedi azonosítója.
22Átadó rendszer nevenemnemAnnak az informatikai rendszernek a neve,
amely az elektronikus átvételi csomagot
generálta.
23Átadó rendszer
verziója
nemnemAnnak az informatikai rendszernek a
verziószáma, amelyből az elektronikus átvételi
csomagban szereplő adatok, iratok származnak.
24Kapcsolattartó nevenemigenA beadó szervezet részéről az átadásért felelős
személy neve.
25Kapcsolattartási
adatok
nemigenA beadó szervezet részéről az átadásért felelős
személy telefonszáma vagy e-mail címe.
26Illetékes levéltár
neve
igennemAnnak a levéltári szervezetnek a neve, amely az
elektronikus átvételi csomag befogadását végzi.
27Illetékes levéltár
azonosítója
igennemAnnak a levéltári szervezetnek az azonosítója,
amely az elektronikus átvételi csomag
befogadását végzi.

2.4. A beágyazott metaadat-reprezentációk leírására használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2AzonosítónemnemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
3MegnevezésnemnemCímke az adott metaadat-tartalom
dokumentumon belüli azonosításához.
4Metaadat-
reprezentáció
igennemAz elektronikus átvételi csomagba beágyazott
metaadatséma típusa, amely a technikai
specifikáció által lehetővé tett értékeket veheti
fel.
5Egyéb metaadat-
reprezentáció
nemnemAzon metaadatséma típusok megadása,
amelyek a technikai specifikációtól eltérnek.
6Metaadat-
reprezentáció verzió
nemnemAlkalmazott metaadatséma-típus verziója.

2.5. A metadata.xml-ben a leíró metaadatok tartalmazzák az elektronikus átvételi csomagban átadásra kerülő iratok leíró metaadatait, illetve a dokumentációhoz tartozó fájlok leírását.

2.5.1. A leíró metaadatok reprezentációjának leírására használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2AzonosítóigennemA leíró metaadatok sémájának egyedi
azonosítója.
3Csoport azonosítónemnemEgy csoporthoz tartozó több metaadat-szekció
fogható össze vele. Felhasználható, ha a
megváltozott adattartalmakat ugyanazoknál az
objektumoknál tároljuk (változáskövetés).
4Létrehozási időnemnemA metaadat létrehozásának dátuma és időpontja.
5Metaadat státuszanemnemA metaadat státusza. Lehetséges értékei: "Elavult", amelynek reprezentációja
"SUPERCEDED"; "Aktuális", amelynek
reprezentációja "CURRENT".

2.6. A metadata.xml-ben az adminisztratív metaadatok tartalmazzák az elektronikus átvételi csomagban átadásra kerülő adatok struktúrájának, adatfájljainak, a leíró metaadainak és maguknak az adminisztratív metaadatoknak a metaadatait.

2.6.1. A metadata.xml-ben a technikai metaadatok használata opcionális. A leírásra használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2AzonosítóigennemA technikai metaadatok metaadatcsoportjának
egyedi azonosítója.
3Csoport azonosítónemnemEgy csoporthoz tartozó több metaadat-szekció
fogható össze vele. Felhasználható, ha a
megváltozott adattartalmakat ugyanazoknál az
objektumoknál tároljuk (változáskövetés).
4Adminisztratív
metaadatok
azonosítója
nemnemHivatkozás az adminisztratív metaadatok
csoportjának azonosítójára.
5Létrehozási időnemnemA metaadatcsoport létrehozásának dátuma és
időpontja.
6StátusznemnemA metaadat státusza. Lehetséges értékei: "Elavult", amelynek reprezentációja "SUPERCEDED"; "Aktuális", amelynek reprezentációja "CURRENT".

2.6.2. A metadata.xml-ben a szerzői jogoknak a leíró metaadatoktól független, önálló metaadat-reprezentációban való megadása opcionális. A leírásra használt metaadatok:

ABC
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2AzonosítóigennemA felhasználási jogokra vonatkozó metaadatcsoport
egyedi azonosítója.
3Csoport azonosítónemnemEgy csoporthoz tartozó több metaadat-szekció
fogható össze vele. Felhasználható, ha megváltozott
adattartalmakat ugyanazoknál az objektumoknál
tároljuk (változáskövetés.)
4Adminisztratív
metaadatok
azonosítója
nemnemHivatkozás az adminisztratív metaadatok
csoportjának azonosítójára.
5Létrehozási időnemnemA metaadatcsoport létrehozásának dátuma és
időpontja.
6StátusznemnemA metaadat státusza. Lehetséges értékei: "Elavult",
amelynek reprezentációja "SUPERCEDED"; "
Aktuális", amelynek reprezentációja "CURRENT".

2.7. A metadata.xml-ben rögzíteni kell az egyes adatfájlokhoz tartozó, csoportosításukra, azonosításukra és elérésükre vonatkozó metaadatokat. Az egyes adatfájlokra és azok csoportjaira vonatkozó metaadatok megadása kötelező.

2.7.1. A metadata.xml-ben az egyes fájlcsoportokhoz tartozó metaadatokkal kell leírni az egyedi fájlok logikai csoportjaihoz rendelt metaadatokat. A leírásra használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2AzonosítóigennemA content mappában elhelyezett fájlok csoportjának
egyedi azonosítója.
3Adminisztratív
metaadatok
azonosítója
nemnemHivatkozás az adminisztratív metaadatok
csoportjának azonosítójára.
4HasználatnemnemA csoportban található fájlok felhasználási területe
(archív, referencia, nézőkép, egyéb).

2.7.2. A metadata.xml-ben az egyes fájlokhoz tartozó metaadatokkal kell leírni az egyedi fájlok alapadatait és hivatkozásait. A leírásra használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2AzonosítóigennemA content mappában elhelyezett fájl egyedi
azonosítója.
3MIME típusnemnemA fájlhoz társított IANA MIME típus.
4SorszámnemnemHa a fájl egy csoport tagja, akkor a csoport részeként
kapott sorszámot tartalmazza.
5MéretnemnemFájl mérete bájtban megadva.
6Létrehozás
dátuma
nemnemA fájl létrehozásának dátuma és időpontja.
7Ellenőrző összegigennemA fájl sértetlenségét igazoló ellenőrző összeg értéke.
8Ellenőrző összeg
típusa
nemnemAz ellenőrző összeg létrehozásához használt
algoritmus.
9Adminisztratív
metaadatok
azonosítója
nemnemHivatkozás az adminisztratív metaadatok
csoportjának azonosítójára.
10Leíró metaadatok
azonosítója
nemnemHivatkozás a leíró metaadatok csoportjának
azonosítójára.
11Fájlcsoport
azonosító
nemnemAnnak a csoportnak az azonosítója, amelyikhez a fájl
tartozik.
12HasználatnemnemA csoportban található fájlok felhasználási területe
(archív, referencia, nézőkép, egyéb).

2.7.2.1. A fájlok elérési útjának megadásakor a fájlhierarchia kiinduló gyökéreleme a content mappa. A content mappa data és documentation mappájában elhelyezett állományok elhelyezkedésének leírására használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2AzonosítóigenNemA fájl helyét meghatározó hivatkozás azonosítója.
3Hely típusigenNemA fájl helyét meghatározó hivatkozás típusa.

2.8. A metadata.xml-ben a logikai struktúrához tartozó metaadatokkal kell leírni az irategyüttes logikai struktúráit, azok hierarchikus elrendezését.

2.8.1. A hierarchikus elrendezés három típusa használható:

a) aggregáció: a nyilvántartott iratok fizikai elrendezése: iktatókönyvek, ügyiratok, irategyüttesek, iratok hierarchiája;

b) besorolás, a nyilvántartott iratok logikai elrendezése: az irattári terv vagy besorolási séma hierarchiája;

c) dokumentáció: a csomag adattartalmától független, a tartalom értelmezését támogató dokumentumok összessége.

2.8.2. A logikai struktúra egyes komponenseinek metaadatait egymásba ágyazott metaadatcsoportokban (a továbbiakban: divízió) kell megadni. Minden divízió elem egy vagy több fájlhoz kapcsolódhat, amelyek együttesen az adott strukturális elem teljes tartalmát magukba foglalják. A divízió leírására használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2AzonosítóigennemA fájlok logikai hierarchiában való elrendezését
rögzítő metaadatcsoport egyedi azonosítója.
3SorrendnemnemA többféle logikai hierarchia sorrendjét leíró
numerikus metaadat.
4NévsorrendnemnemA többféle logikai hierarchia sorrendjét leíró
alfabetikus metaadat.
5CímkenemnemA logikai hierarchia tartalmának azonosítására
szolgáló metaadat.
6Leíró
metaadatok
azonosító
igennemHivatkozás a leíró metaadatok csoportjának
azonosítójára.
7Adminisztratív
metaadatok
azonosítója
nemnemHivatkozás az adminisztratív metaadatok
csoportjának azonosítójára.
8TípusigennemA logikai hierarchia típusának meghatározása.

2.8.2.1. A logikai struktúrához tartozó metaadatok és a fizikai elhelyezkedés közötti kapcsolatot a fájlmutató hivatkozás metaadattal kell megadni. A metaadat megadása kötelező.

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Fájl azonosítóigennemA logikai hierarchia elemének az egyes fájlokkal
való összekapcsolását biztosító metaadat.

2. melléklet a 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelethez

Iratkezelési szoftverből történő iktatási nyilvántartással történő átvételre vonatkozó követelmények

1. A metadata.xml fájl tartalmára vonatkozó speciális előírások

1.1. A metadata.xml az iratkezelési szoftverből történő iktatási nyilvántartással való átvétel során az elektronikus átvételi csomag általános metaadatai mellett az irattári tervhez, az irattári tételekhez, az iktatókönyvekhez, az ügyiratokhoz, nyilvántartott iratokhoz is tartalmaz leíró, adminisztratív, fájlleíró és strukturális metaadatokat.

2. A leíró metaadatokra vonatkozó követelmények

2.1. A leíró metaadatokra vonatkozó követelményrendszer értelmezése:

a) A oszlop: A metaadatok szövegszerű megnevezése.

b) B oszlop: A metaadat szerepeltetésére vonatkozó megkötés. Az A oszlop szerinti metaadat megadása kötelező, ha a forrásrendszerben a metaadatra vonatkozó érték szerepel.

c) C oszlop: Az A oszlop szerinti metaadat ismételhetőségére vonatkozó előírás.

d) D oszlop: Az A oszlopban rögzített metaadat használatát segítő, magyarázó leírás.

2.2. Az iktatási hierarchiában az irattári terv leírásához használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Metaadat-leírás
azonosító
igennemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten azonos az irattári terv
egyedi azonosítójával.
3Metaadat-leírás
megnevezés
igennemA metaadat-leírás szöveges megnevezése.
Alapértelmezetten azonos az irattári terv
megnevezésével.
4AzonosítóigennemAz irattári terv egyedi azonosítója
Alapértelmezetten: "ITévszám".
5Irattári terv
megnevezése
igennemA szerv elsődleges besorolási sémájának a
szöveges megnevezése.
6Irathierarchia szintjeigennemAz irattári tervnek a besorolási
hierarchiában betöltött helye. Konstans
érték: "Irattári terv", amelynek
reprezentációja "CLASSIFICATION".
7Tartalmi összefoglalásnemnemAz irattári tervre vonatkozó rövid
összefoglaló leírás.
8MegjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
9Készítési időigennemAz irattári terv készítésének dátuma.
10Érvényességi idő
kezdete
igennemAz irattári terv érvényességi idejének
kezdete. Alapértelmezetten azonos az
átadott iratanyag időkörének kezdetével.
Amennyiben az irattári terv egyes tételei
az átadásra kerülő irategyüttes időköre
alatt megváltoztak, vagy új irattári terv
került elfogadásra, akkor a módosításokat
az egyes tételek érvényességi idejének
megfelelő beállításával kell jelölni úgy,
hogy a tételek továbbra is egy egységes,
egyetlen gyökérelemmel rendelkező
irattári tervet alkossanak. Egyetlen
elektronikus átvételi csomagban sem
szerepelhet több irattári terv.
11Érvényességi idő végeigennemAz irattári terv érvényességi idejének
vége. Alapértelmezetten azonos az
átadott iratanyag időkörének végével.
Amennyiben az irattári terv egyes tételei
az átadásra kerülő irategyüttes időköre
alatt megváltoztak, vagy új irattári terv
került elfogadásra, akkor a módosításokat
az egyes tételek érvényességi idejének
megfelelő beállításával kell jelölni úgy,
hogy a tételek továbbra is egy egységes,
egyetlen gyökérelemmel rendelkező
irattári tervet alkossanak. Egyetlen
elektronikus átvételi csomagban sem
szerepelhet több irattári terv.

2.3. Az iktatási hierarchiában az irattári tételekhez használt leíró metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Metaadat-leírás
azonosító
igennemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten azonos az irattári
tételszámmal.
3Metaadat-leírás
megnevezés
nemnemA metaadat-leírás szöveges megnevezése.
Alapértelmezetten azonos az irattári tétel
megnevezésével.
4Irathierarchia szintjeigennemAz irattári tételnek a besorolási
hierarchiában betöltött helye. Konstans
érték: "Irattári tétel", amelynek
reprezentációja: "CLASS".
5Irattári tételszámigennemAz irattári tétel azonosítója.
Főszám/alszámos iktatás esetén az
ügyirathoz (főszámhoz) kell rendelni az
irattári tételt, amelynek megőrzési
előírásai alapértelmezetten az ügyirat
valamennyi nyilvántartott iratára
(alszámára) egységesen érvényesek.
Sorszámos iktatás esetén az irattári tételt
közvetlenül az egyedi nyilvántartott
irathoz kell rendelni. Az ügyiratokhoz vagy
egyedi nyilvántartott iratokhoz csak olyan
irattári tétel rendelhető, amelynek már
nincsenek rész irattári tételei.
6Irattári tételszám
megnevezése
igennem
7Készítési időigennemAz irattári tétel keletkezési dátuma.
8Tartalmi összefoglalásnemnemAz irattári tétel tartalmára vonatkozó rövid
összefoglaló leírás.
9MegjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
10Érvényességi idő
kezdete
igennemAz irattári tétel érvényességi idejének
kezdete. Alapértelmezetten minden
irattári tétel érvényességi ideje azonos az
adott elektronikus átvételi csomagban
átadott teljes iratanyag időkörének
kezdetével és végével. Amennyiben az
irattári terv egyes tételei az átadásra
kerülő irategyüttes időköre alatt
megváltoztak, vagy új irattári terv került
elfogadásra, akkor a módosításokat az
egyes tételek érvényességi idejének
megfelelő beállításával kell jelölni úgy,
hogy a tételek továbbra is egy egységes,
egyetlen gyökérelemmel rendelkező
irattári tervet alkossanak. Egyetlen
elektronikus átvételi csomagban sem
szerepelhet több irattári terv.
11Érvényességi idő végeigennemAz irattári tétel érvényességi idejének
vége. Alapértelmezetten minden irattári
tétel érvényességi ideje azonos az adott
elektronikus átvételi csomagban átadott
teljes iratanyag időkörének kezdetével és
végével. Amennyiben az irattári terv egyes
tételei az átadásra kerülő irategyüttes
időköre alatt megváltoztak, vagy új irattári
terv került elfogadásra, akkor a
módosításokat az egyes tételek
érvényességi idejének megfelelő
beállításával kell jelölni úgy, hogy a
tételek továbbra is egy egységes, egyetlen
gyökérelemmel rendelkező irattári tervet
alkossanak. Egyetlen elektronikus átvételi
csomagban sem szerepelhet több irattári
terv.
12Alapértelmezett
megőrzési mód
igennemA megőrzési idő lejárta utáni
alapértelmezetten elvégzendő teendő
leírása. Lehetséges értékei: "Határidő
nélkül megőrzendő", "Lejárati idő végén
felülvizsgálandó", "Levéltárba adandó",
"Selejtezendő".
13Alapértelmezett
megőrzési idő egység
igennemAz irattári tételhez tartozó alapszintű
megőrzési idő jellege. Lehetséges értékei:
"Napok", "Hetek", "Hónapok", " Évek".
14Alapértelmezett
megőrzési idő érték
igennemAz irattári tételhez tartozó alapszintű
megőrzési idő értéke.

2.4. Az iktatási hierarchiában az iktatókönyvekhez használt leíró metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Metaadat-leírás
azonosító
igennemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten azonos az iktatókönyv
egyedi azonosítójával.
3Metaadat-leírás
megnevezés
nemnemA metaadat-leírás szöveges megnevezése.
Alapértelmezetten azonos az iktatókönyv
megnevezésével.
4Iktatókönyv
azonosítója
igennemAz iktatókönyv egyedi azonosítója. Az
átadó iratkezelési szabályzata alapján
képzett, meghatározott formátumú
azonosító.
5Iktatókönyv
megnevezése
igennemAz iktatókönyvhöz kötődő, az átadó
iratkezelési szabályzata alapján
meghatározott szöveges megnevezés.
6Irathierarchia szintjeigennemAz iktatókönyvnek az irathierarchiában
betöltött helye, a leírási szintje.
Iktatókönyv esetében konstans érték:
"Iktatókönyv", amelynek reprezentációja:
"REGISTER".
7Iktatókönyv nyitásának
dátuma
igennemAz adott iktatókönyv elektronikus
iktatókönyvben történő létrehozásának,
megnyitásának időpontja.
8Iktatókönyv
lezárásának időpontja
igennemAz adott iktatókönyv elektronikus
iktatókönyvben történő lezárásának
időpontja.
9Az iratképző neveigennemAz elektronikus átvételi csomagban
szereplő iktatókönyvet keletkeztető
szervezet megnevezése.
10Idő(kör) kezdeteigennemAz iktatókönyv iratanyaga létrehozásának
kezdete. Alapértelmezetten az
iktatókönyvben szereplő ügyiratok
keletkezési évének január elseje.
11Idő(kör) végeigennemAz iktatókönyv iratanyaga létrehozásának
vége. Alapértelmezetten az
iktatókönyvben szereplő ügyiratok
keletkezési évének december 31-e.
12Tartalmi összefoglalásnemnemAz iktatókönyv tartalmára vonatkozó
rövid összefoglaló leírás.
13MegjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
14Részletes tartalmi
leírás
nemnemA nyilvántartás tartalmát, időbeni, térbeli
vonatkozásait részletesen bemutató leírás.
15Földrajzi tárgyszavaknemigenAz iktatókönyvhöz kapcsolódó jellemző
földrajzi helyek, települések, címek.
16NyelvnemigenAz iratanyag tartalmában használt
nyelvekre vonatkozó leírás.
17Hozzáférési
korlátozások
igennemAz iratanyag tartalmának
hozzáférhetőségét, annak korlátozását,
illetve a hozzáférést befolyásoló
információ. Szükséges azt is rögzíteni, ha
nincs a hozzáféréssel kapcsolatos
korlátozás.
18Felhasználási
korlátozások
igennemAz iratanyag reprodukcióját érintő
korlátozásokhoz kapcsolódó leírás.
Szükséges azt is rögzíteni, ha nincs a
reprodukcióval kapcsolatos korlátozás.
19Eredeti példányok léte
és őrzőhelye
nemigenHa az eredeti iratanyag nem kerül
átvételre, csak annak másolata, akkor itt
rögzíthető az eredeti irat pontos helyét
meghatározó leírás.
20Másolatok léte és
őrzőhelye
nemigenAz átvett iratanyag másolatainak pontos
helye.
21Kapcsolódó leírási
egységek
nemigenAz átvett iratanyag tartalmához
kapcsolódó olyan külső iratanyagokra
vonatkozó leírás, amelyek az iratképző
belső iratnyilvántartásának nem részei.
22Leírási szabályoknemnemAz iktatókönyvben vagy annak leírásában
alkalmazott szabályokat - rövidítéseket,
kódokat, külső szabványokat - ismertető
leírás.

2.5. A főszám/alszámos iktatási hierarchiában az ügyiratokhoz használt leíró metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelez
ő
Ismételh
ető
Leírás
2Metaadat-leírás
azonosító
igennemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten azonos az ügyirat
iktatószámával.
3Metaadat-leírás
megnevezés
nemnemA metaadat-leírás szöveges megnevezése.
Alapértelmezetten azonos az ügyirat
tárgyával, kiegészítve az iktatószámmal.
4IktatószámigennemAz ügyirat azonosítója: a főszámot
tartalmazó iktatószám, az ügyindító irat
iktatószáma.
5Ügyirat tárgyaigennemAz ügyirat szöveges megnevezése, tárgya.
6Irathierarchia szintjeigennemAz ügyiratnak az irathierarchiában betöltött
helye, a leírási szintje. Konstans érték: "file".
7Kezelési feljegyzéseknemnemKezelési feljegyzések, amelyek az ügyintézés
során keletkeztek.
8Főszám iktatásának
időpontja
igennemAz ügyirat főszámos iktatásának időpontja.
9Ügyirat lezárási
időpontja
igennemAz ügyirat lezárásának pontos időpontja.
10Irattári tételszámigennemAnnak az irattári tételnek az azonosítója,
ahova az ügyirat be van sorolva. Az átadó
iratkezelési szabályzatának melléklete
alapján képzett, meghatározott formátumú
azonosító.
11Besorolás dátumaigennemAz irattári tételbe sorolás pontos időpontja.
12Megőrzési módnemnemA megőrzési idő lejárta utáni teendő leírása,
amely felülírhatja az irattári tervben
meghatározott megőrzési mód értékét:
Lehetséges értékei: "Határidő nélkül
megőrzendő", "Lejárati idő végén
felülvizsgálandó", "Levéltárba adandó",
"Selejtezendő".
13Tényleges megőrzési
idő egység
nemnemAz ügyirathoz tartozó tényleges megőrzési
idő jellege, amely felülírhatja az irattári
tervben meghatározott megőrzési idő
egység értékét: "Napok", "Hetek", "Hónapok",
"Évek".
14Tényleges megőrzési
idő
nemnemAz ügyirathoz tartozó tényleges megőrzési
idő, amely felülírhatja az irattári tervben
meghatározott megőrzési idő értékét.
15TárgyszavaknemigenTárgyszókészlet.
16Előirat iktatószámanemnemAz átadó iratkezelési szabályzata alapján
képzett, meghatározott formátumú
strukturált adat, amely alapján
megállapítható egy adott ügyirattal szerelési
kapcsolatban lévő további ügyirat egyedi
azonosítója.
17Utóirat iktatószámanemnemAz átadó iratkezelési szabályzata alapján
képzett, meghatározott formátumú
strukturált adat, amely alapján
megállapítható egy adott ügyirattal szerelési
kapcsolatban lévő további ügyirat egyedi
azonosítója.
18Kapcsolatos ügyiratoknemigenAz átadó iratkezelési szabályzata alapján
képzett, meghatározott formátumú
strukturált adat, a kapcsolódó ügyirat(ok)
egyedi azonosítója, amely alapján
megállapítható(k) egy adott ügyirattal
szerelési kapcsolatban nem lévő, de tárgya
szerint kapcsolódó további ügyirat(ok).
19FelelősigennemAz ügy elintézéséért felelős, megfelelő
jogosultsággal rendelkező természetes
személy(ek) vagy szervezeti egység.
20ÜgyintézőnemnemAz ügyirat intézésére és a döntés
előkészítésére kijelölt, megfelelő
jogosultsággal rendelkező természetes
személy(ek).
21Ügyirat ügyintézési
határideje
nemnemAz ügyintézés befejezésének tervezett/előírt
határideje.
22Ügyirat elintézési
időpontja
nemnemAz ügyintézés befejezésének időpontja.
23Intézés módjanemnemAz ügyintézésre vonatkozó leírás.
24Irattári átvevőnemnemHa az irat irattárba kerül, az irattári átvevő
megnevezése.
25Irattárba helyezés
dátuma
nemnemAz átmeneti vagy a központi irattárba
helyezés dátuma.
26Selejtezhetőség
dátuma
nemnemA tervezett selejtezési dátum.
27Levéltárba adhatóság
dátuma
nemnemA levéltárba adás tervezett dátuma.
28Kölcsönzés időpontjaigenigen
29Kölcsönző személyigenigenKölcsönző természetes személy neve.
30Kölcsönzést
engedélyező személy
igenigenKölcsönzést engedélyező természetes
személy neve.
31Kölcsönzési határidőigenigenA kikölcsönzött ügyirat visszaadásának
határideje.
32Visszavétel
kölcsönzésből
időpontja
nemigenA kikölcsönzött ügyirat visszavételének ideje.
33Visszavevő személynemigenAz ügyiratot visszavevő természetes személy
neve.
34Selejtezés időpontjanemnemSelejtezés időpontja, amikor az irat a
jóváhagyott selejtezési eljárás
eredményeként selejtezésre került.
35Selejtező személynemnemA selejtezést végző személy neve,
amennyiben az irat selejtezésre került.
36EllenőrnemnemA selejtezést ellenőrző személy neve,
amennyiben az irat selejtezésre került.
37Levéltárba adás
dátuma
nemnem
38Levéltárnak átadó
személy
nemnemAz átvétel során az iratátadó részéről az
átadásért felelős személy.
39Levéltári átvevőnemnemAz átvétel során a levéltár részéről az
átvételért felelős személy.
40Irat helyenemnemIrat fizikai helye.
41Az iratképző nevenemnemAz elektronikus átvételi csomagban szereplő
ügyiratot keletkeztető szervezet
megnevezése. Szervezeti változás, más
szervezettől való iratátvétel során a
nyilvántartásba felvett irat esetén az eredeti
iratképzőt kell feltüntetni.
42Idő(kör) kezdeteigennemAz ügyirat létrehozásának kezdete. Értéke
megegyezik a 8. sor Főszám iktatásának
időpontja metaadat értékével.
43Idő(kör) végeigennemAz ügyirat létrehozásának vége. Értéke
megegyezik a 9. sor Ügyirat lezárási
időpontja metaadat értékével.
44Tartalmi összefoglalásnemnemAz ügyirat tartalmára vonatkozó rövid
összefoglaló leírás.
45MegjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
46Részletes tartalmi leírásnemnemAz ügyirat tartalmát, időbeni, térbeli
vonatkozásait részletesen bemutató leírás.
47Földrajzi tárgyszavaknemigenAz ügyirathoz kapcsolódó jellemző földrajzi
helyek, települések, címek.
48NyelvnemigenAz ügyirat tartalmában használt nyelvekre
vonatkozó leírás.
49A megőrzés történetenemnemAz irategyüttes történetére vonatkozó
mindazon információk, amelyek az
azonosítás, a hitelesség vagy az értelmezés
szempontjából fontosak lehetnek. Ide
értendők a leírási egységet érintő tulajdoni
változások, a megőrzésért és kezelésért
felelős személyi/szervezeti változások,
valamint mindazok a beavatkozások, így a
rendezés, a konverzió, stb., amelyek
kihatottak az ügyirat végleges állapotára és
rendezettségére.
50A levéltárba kerülés
közvetlen forrása
nemnemHa az iratanyag nem az iratképzőtől kerül
átvételre, itt kell rögzíteni az átadóra
vonatkozó információt.
51A leírási egység
szerkezete
nemnemAz ügyirat belső elrendezésére, felépítésére
vonatkozó speciális információk.
52Hozzáférési
korlátozások
igennemAz iratanyag tartalmának hozzáférhetőségét,
annak korlátozását, illetve a hozzáférést
befolyásoló információ. Szükséges azt is
rögzíteni, ha nincs a hozzáféréssel
kapcsolatos korlátozás.
53Felhasználási
korlátozások
igennemAz iratanyag reprodukcióját érintő
korlátozásokhoz kapcsolódó leírás.
Szükséges azt is rögzíteni, ha nincs a
reprodukcióval kapcsolatos korlátozás.
54Eredeti példányok léte
és őrzőhelye
nemigenHa az eredeti iratanyag nem kerül átvételre,
csak másolat, akkor itt rögzíthető az eredeti
irat pontos helyét meghatározó leírás.
55Másolatok léte és
őrzőhelye
nemigenAz átvett ügyirat létező másolatainak pontos
helye.
56Kapcsolódó leírási
egységek
nemigenAz ügyirat tartalmához kapcsolódó olyan
külső iratanyagokra vonatkozó leírás,
amelyek az iratképző belső
iratnyilvántartásának nem részei.
57Leírási szabályoknemnemAz ügyiratban vagy annak leírásában
alkalmazott szabályokat - rövidítéseket,
kódokat, külső szabványokat - ismertető
leírás.

2.5.1. A kölcsönzés leírására használt 28-33. sorok metaadatai kötelező, ismételhető adatcsoportot alkotnak.

2.6. A főszám/alszámos iktatási hierarchiában az ügyiratokon belül nyilvántartott iratokhoz használt leíró metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Metaadat.leírás
azonosító
igennemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten azonos a nyilvántartott
irat iktatószámával.
3Metaadat-leírás
megnevezés
nemnemA metaadat-leírás szöveges megnevezése.
Alapértelmezetten azonos a nyilvántartott
irat tárgyával, kiegészítve az iktatószámmal.
4Irathierarchia szintjeigennemA nyilvántartott iratnak az irathierarchiában
betöltött helye, a leírási szintje. Konstans
érték: "nyilvántartott irat", amelynek
reprezentációja "RECORD".
5IktatószámigennemA nyilvántartott irat azonosítója: a főszámot
és alszámot tartalmazó iktatószám.
6Irat tárgyaigennemA nyilvántartott irat szöveges megnevezése, tárgya.
7Kezelési feljegyzéseknemnemKezelési feljegyzések, amelyek az ügyintézés
során keletkeztek.
8Iktatás időpontjaigennemIktatási időpont megjelenítés dátum szerint
(év, hó, nap).
9TárgyszavaknemigenTárgyszókészletből kiválasztott releváns
tárgyszavak.
10ÜgyazonosítónemnemÜgyazonosító, amennyiben az információ
ügykezelő rendszerből érkezik.
11Ügykezelő rendszer
azonosítója
nemnemAz ügykezelő rendszer azonosítója,
amennyiben az információ ügykezelő
rendszerből érkezik.
12Irat irányaigennemAz irat lehet bejövő, kimenő, vagy belső
keletkezésű.
13Beérkezés időpontjanemnemAz iratnak az iratképzőhöz való érkezésének
időpontja, bejövő irat esetében. Elektronikus
érkeztetés esetén a dátum és idő adat.
14Beérkezés módjanemnemAz iratnak az iratképzőhöz való érkezésének
módja, bejövő irat esetében.
15Kézbesítés prioritásanemnemKézbesítés prioritása. Azonnali, sürgős, normál.
16ÉrkeztetőnemnemAz érkeztető személy neve.
17Érkeztetési azonosítónemnemAz átadó iratkezelési szabályzata alapján
képzett, meghatározott formátumú
azonosító.
18Küldő/feladó nevenemnemKüldő/feladó természetes személy neve.
19Küldő/feladó
szervezet
nemnemKüldő/feladó jogi személy megnevezése.
20Küldő/feladó címenemnem
21Címzett nevenemigenA címzésben megjelölt természetes személy
neve.
22Címzett szervezetnemigenA címzésben megjelölt jogi személy
megnevezése.
23Címzett címeigenigen
24Adathordozó típusanemnemAz adathordozó típusa: papír, elektronikus,
vegyes.
25Küldemény bontójanemnemKüldemény bontója, amennyiben nem
azonos az érkeztetővel.
26Bontás időpontjanemnemA bontás időpontja megegyezhet az
érkeztetés időpontjával.
27Bontási megjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
28IktatónemnemAz iktatást végző személy neve.
29Ügyirat állapotanemnemAz iratképző által karbantartott és bővíthető
listából választható, az ügyirat állapotát leíró
adat. Alapértékei: iktatva, szignálva, törölve,
határidőben, elintézett, átmeneti irattárban,
központi irattárban, selejtezve, levéltárban.
30Hivatkozási számnemnemKüldő saját iktatószáma (bejövő iratoknál),
címzett saját iktatószáma (kimenő iratoknál).
31MellékleteknemnemMellékletek leírása. Szöveg típusú mező.
32Mellékletek számanemnemEgy adott küldemény elemhez tartozó
mellékletek száma.
33Ügyintézési határidőnemnemAz ügyintézés befejezésének tervezett /
előírt határideje.
34Elintézés időpontjanemnemAz ügyintézés befejezésének időpontja.
35KiadmányozónemnemAz irat kiadmányozását elvégző, megfelelő
jogosultsággal rendelkező természetes
személy.
36Kiadmányozás
dátuma
nemnem
37Egyéb aláíró nevenemigen
38Egyéb aláírás dátumanemigen
39Expediálás időpontjanemnemExpediálás időpontja, kimenő iratok
esetében.
40Expediálás módjanemnemExpediálás módja, kimenő iratok esetében.
41ExpediálónemnemExpediáló neve, kimenő iratok esetében.
42Az iratképző nevenemnemAz elektronikus átvételi csomagban szereplő
nyilvántartott iratot keletkeztető szervezet
megnevezése. Szervezeti változás, más
szervezettől való iratátvétel során a
nyilvántartásba felvett irat esetén az eredeti
iratképzőt kell feltüntetni.
43Idő(kör) kezdeteigennemA nyilvántartott irat létrehozásának kezdete.
Értéke megegyezik a 8. sor Iktatás dátuma
mező értékével
44Idő(kör) végeigennemA nyilvántartott irat létrehozásának vége.
Értéke megegyezik a 35. sor Elintézés
időpontja mező értékével.
45Tartalmi összefoglalásnemnemA nyilvántartott irat tartalmára vonatkozó
rövid összefoglaló leírás.
46MegjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
47Földrajzi tárgyszavaknemigenAz irathoz kapcsolódó jellemző földrajzi
helyek, települések, címek.
48NyelvnemigenAz irat tartalmában használt nyelvekre
vonatkozó leírás.
49A megőrzés történetenemnemAz irategyüttes történetére vonatkozó
mindazon információk, amelyek az
azonosítás, a hitelesség vagy az értelmezés
szempontjából fontosak lehetnek. Ide
értendők a leírási egységet érintő tulajdoni
változások, a megőrzésért és kezelésért
felelős személyi/szervezeti változások,
valamint mindazok a beavatkozások, így a
rendezés, a konverzió, stb., amelyek
kihatottak az ügyirat végleges állapotára és
rendezettségére.
50A levéltárba kerülés
közvetlen forrása
nemnemHa az iratanyag nem az iratképzőtől kerül
átvételre, itt kell rögzíteni az átadóra
vonatkozó információt.
51A leírási egység
szerkezete
nemnemA nyilvántarott irat belső elrendezésére,
felépítésére vonatkozó információk.
52Hozzáférési
korlátozások
igennemAz iratanyag tartalmának hozzáférhetőségét,
annak korlátozását, illetve a hozzáférést
befolyásoló információ. Szükséges azt is
rögzíteni, ha nincs a hozzáféréssel
kapcsolatos korlátozás.
53Felhasználási
korlátozások
igennemAz iratanyag reprodukcióját érintő
korlátozásokhoz kapcsolódó leírás.
Szükséges azt is rögzíteni, ha nincs a
reprodukcióval kapcsolatos korlátozás.
54Eredeti példányok
léte és őrzőhelye
nemigenHa az eredeti iratanyag nem kerül átvétere,
csak másolat, akkor itt rögzíthető az eredeti
irat pontos helyét meghatározó leírás.
55Másolatok léte és
őrzőhelye
nemigenAz átadott iratanyag létező másolatainak
pontos helye.
56Kapcsolódó leírási
egységek
nemigenAz átvett iratanyag tartalmához kapcsolódó
olyan külső iratanyagokra vonatkozó leírás,
amelyek az iratképző belső
iratnyilvántartásának nem részei.
57Leírási szabályoknemnemAz iratban vagy annak leírásában
alkalmazott szabályokat - rövidítéseket,
kódokat, külső szabványokat - ismertető
leírás.

2.6.1. A címzett leírására használt 21-23. sorok metaadatai opcionális, csoportosan ismételhető adatcsoportot alkotnak.

2.7. A sorszámos (nem főszám/alszámos) iktatási rendszerben a nyilvántartott iratokat leíró metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelez
ő
Ismételhet
ő
Leírás
2Metaadat-leírás
azonosító
igennemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten azonos a nyilvántartott
irat iktatószámával.
3Metaadat-leírás
megnevezés
nemnemA metaadat-leírás szöveges megnevezése.
Alapértelmezetten azonos a nyilvántartott
irat tárgyával, kiegészítve az
iktatószámmal.
4IktatószámigennemA nyilvántartott irat azonosítója: sorszámos
iktatószám.
5TárgyigennemA nyilvántartott irat szöveges
megnevezése, tárgya.
6Irathierarchia szintjeigennemA nyilvántartott iratnak az irathierarchiában
betöltött helye, a leírási szintje. Konstans
érték: "record".
7Kezelési feljegyzéseknemnemKezelési feljegyzések, amelyek az
ügyintézés során keletkeztek.
8Iktatás dátumaigennemAz iktatás időpontja.
9Ügyirat lezárási
időpontja
igennemA sorszámosan nyilvántartott irat lezárási
időpontja.
10Irattári tételszámigennemAnnak az irattári tételnek az azonosítója,
ahova az ügyirat be van sorolva. Az átadó
iratkezelési szabályzata alapján képzett,
meghatározott formátumú azonosító.
11Besorolás dátumaigennemAz irattári tételbe sorolás pontos időpontja.
12Megőrzési módnemnemA megőrzési idő lejárta utáni tényleges
teendő leírása, amely felülírhatja az irattári
tervben meghatározott megőrzési mód
értékét: Lehetséges értékei: "Határidő
nélkül megőrzendő", "Lejárati idő végén
felülvizsgálandó", "Levéltárba adandó",
"Selejtezendő".
13Tényleges megőrzési
idő egység
nemnemA sorszámos iktatásban nyilvántartott
irathoz tartozó tényleges megőrzési idő
jellege, amely felülírhatja az irattári tervben
meghatározott megőrzési idő egység
értékét: "Napok", "Hetek", "Hónapok", "Évek".
14Tényleges megőrzési
idő
nemnemA sorszámos iktatásban nyilvántartott
irathoz tartozó megőrzési idő, amely
felülírhatja az irattári tervben rögzített
alapértelmezett megőrzési idő értékét.
15TárgyszavaknemigenTárgyszókészlet.
16Előirat iktatószámanemnemAz átadó iratkezelési szabályzata alapján
képzett, meghatározott formátumú
strukturált adat, az előzmény ügyirat
egyedi azonosítója, amely alapján
megállapítható egy adott ügyirattal
szerelési kapcsolatban lévő további ügyirat.
17Utóirat iktatószámanemnemAz átadó iratkezelési szabályzata alapján
képzett, meghatározott formátumú
strukturált adat, az utóirat ügyiratának
egyedi azonosítója, amely alapján
megállapítható egy adott ügyirattal
szerelési kapcsolatban lévő további ügyirat.
18Kapcsolatos ügyiratoknemigenAz átadó iratkezelési szabályzata alapján
képzett, meghatározott formátumú
strukturált adat, a kapcsolódó ügyirat(ok)
egyedi azonosítója, amely alapján
megállapítható(k) egy adott ügyirattal
szerelési kapcsolatban nem lévő, de tárgya
szerint kapcsolódó további ügyirat(ok).
19FelelősigennemAz ügy elintézéséért felelős, megfelelő
jogosultsággal rendelkező természetes
személy(ek) vagy szervezeti egység.
20ÜgyintézőnemigenÜgyintéző neve.
21Irat ügyintézési
határideje
nemnemAz ügyintézés befejezésének tervezett
határideje.
22Elintézés időpontjanemnemAz ügyintézés befejezésének tényleges
időpontja.
23Intézés módjanemnemAz ügyintézésre vonatkozó leírás.
24Irattári átvevőnemnemHa az irat irattárba kerül az irattári átvevő
megnevezése.
25Irattárba helyezés
dátuma
nemnemAz átmeneti vagy a központi irattárba
helyezés dátuma.
26Selejtezhetőség
időpontja
nemnemA tervezett selejtezési időpont.
27Levéltárba adhatóság
dátuma
nemnemA levéltárba adás tervezett időpontja.
28Kölcsönzés időpontjaigenigen
29Kölcsönző személyigenigenKölcsönző természetes személy neve.
30Kölcsönzést
engedélyező személy
igenigenKölcsönzést engedélyező természetes
személy neve.
31Kölcsönzési határidőigenigenA kikölcsönzött irat visszaadásának
határideje.
32Visszavétel
kölcsönzésből
időpontja
nemigenA kikölcsönzött ügyirat visszavételének
ideje.
33Visszavevő személynemigenAz iratot visszavevő természetes személy
neve.
34Selejtezés időpontjanemnemSelejtezés időpontja, amennyiben az irat
selejtezésre került.
35SelejtezőnemnemA selejtezést végző személy neve,
amennyiben az irat selejtezésre került.
36EllenőrnemnemA selejtezést ellenőrző személy neve,
amennyiben az irat selejtezésre került.
37Levéltárba adás
dátuma
nemnem
38Levéltárnak átadó
személy
nemnemAz átvétel során az átadó részéről az
átadásért felelős személy neve.
39Levéltári átvevőnemnemAz átvétel során a levéltár részéről az
átvételért felelős személy neve.
40Irat helyenemnemAz irat fizikai helye.
41ÜgyazonosítónemnemÜgyazonosító, amennyiben az információ
ügykezelő rendszerből érkezik.
42Ügykezelő rendszer
azonosítója
nemnemAz ügykezelő rendszer azonosítója,
amennyiben az információ ügykezelő
rendszerből érkezik.
43Irat irányigennemAz irat lehet bejövő, kimenő, vagy belső
keletkezésű.
44Beérkezés időpontjanemnemAz iratnak az iratképzőhöz való
érkezésének időpontja, bejövő irat
esetében. Elektronikus érkeztetés esetén a
dátum és idő adat. Manuális érkeztetés
esetén a beérkezés tényleges dátuma.
45Beérkezés módjanemnemAz iratnak az iratképzőhöz való
érkezésének módja, bejövő irat esetében.
46Kézbesítés prioritásanemnemKézbesítés prioritása. Azonnali, sürgős,
normál.
47ÉrkeztetőnemnemAz érkeztető személy neve.
48Érkeztetési azonosítónemnemAz átadó iratkezelési szabályzata alapján
képzett, meghatározott formátumú
azonosító.
49Küldő / feladó nevenemnemKüldő / feladó természetes személy neve.
50Küldő / feladó
szervezet
nemnemKüldő / feladó jogi személy megnevezése.
51Küldő / feladó címenemnem
52Címzett nevenemigenA címzésben megjelölt természetes
személy neve.
53Címzett szervezetnemigenA címzésben megjelölt jogi személy
megnevezése.
54Címzett címeigenigen
55Adathordozó típusanemnemAz adathordozó típusa: papír, elektronikus,
vegyes.
56Küldemény bontójanemnemA küldemény bontója, amennyiben nem
azonos az érkeztetővel.
57Bontás időpontjanemnemA bontás időpontja megegyezhet az
érkeztetés időpontjával.
58Bontási megjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
59IktatónemnemAz iktatást végző személy neve.
60Ügyirat állapotanemnemAz iratképző által karbantartott és
bővíthető listából választható, az ügyirat
állapotát leíró adat. Alapértékei: iktatva,
szignálva, törölve, határidőben, elintézett,
átmeneti irattárban, központi irattárban,
selejtezve, levéltárban.
61Hivatkozási számnemnemKüldő saját iktatószáma (bejövő iratoknál),
címzett saját iktatószáma (kimenő
iratoknál).
62MellékleteknemigenSzöveg típusú mező. Mellékletek leírása.
63Mellékletek számanemnemEgy adott küldemény elemhez tartozó
mellékletek száma.
64Ügyintézési határidőnemnemAz ügyintézés befejezésének tervezett /
előírt határideje.
65Ügyintézés időpontjanemnemAz ügyintézés befejezésének tényleges
időpontja.
66KiadmányozónemnemAz irat kiadmányozását elvégző, megfelelő
jogosultsággal rendelkező természetes
személy neve.
67Kiadmányozás dátumanemnem
68Egyéb aláíró nevenemigen
69Egyéb aláírás dátumanemigen
70Expediálás időpontjanemnemAz expediálás időpontja, kimenő iratok
esetében.
71Expediálás módjanemnemAz expediálás módja, kimenő iratok
esetében.
72ExpediálónemnemAz expediáló neve, kimenő iratok esetében.
73Az iratképző nevenemnemAz elektronikus átvételi csomagban
szereplő nyilvántartott iratot keletkeztető
szervezet megnevezése. Szervezeti
változás, más szervezettől való iratátvétel
során a nyilvántartásba felvett irat esetén
az eredeti iratképzőt kell feltüntetni.
74Idő(kör) kezdeteigennemA nyilvántartott irat létrehozásának
kezdete. Értéke megegyezik a 8. sor Iktatás
dátuma metaadat értékével.
75Idő(kör) végeigennemA nyilvántartott irat létrehozásának vége.
Értéke megyezik a 22. sor Elintézés
időpontja metaadat értékével.
76Tartalmi összefoglalásnemnemA nyilvántartott irat tartalmára vonatkozó
rövid összefoglaló leírás.
77MegjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
78Földrajzi tárgyszavaknemigenAz irathoz kapcsolódó jellemző földrajzi
helyek, települések, címek.
79NyelvnemigenAz irat tartalmában használt nyelvekre
vonatkozó leírás.
80A megőrzés történetenemnemAz irategyüttes történetére vonatkozó
mindazon információk, amelyek az
azonosítás, a hitelesség vagy az értelmezés
szempontjából fontosak lehetnek. Ide
értendők a leírási egységet érintő tulajdoni
változások, a megőrzésért és kezelésért
felelős személyi/szervezeti változások,
valamint mindazok a beavatkozások, így a
rendezés, a konverzió, stb., amelyek
kihatottak az ügyirat végleges állapotára és
rendezettségére.
81A levéltárba kerülés
közvetlen forrása
nemnemHa az iratanyag nem az iratképzőtől kerül
átadásra itt kell rögzíteni az átadóra
vonatkozó információt.
82A leírási egység
szerkezete
nemnemA nyilvántarott irat belső elrendezésére,
felépítésére vonatkozó információk.
83Hozzáférési
korlátozások
igennemAz iratanyag tartalmának
hozzáférhetőségét, annak korlátozását,
illetve a hozzáférést befolyásoló
információ. Szükséges azt is rögzíteni, ha
nincs a hozzáféréssel kapcsolatos
korlátozás.
84Felhasználási
korlátozások
igennemAz iratanyag reprodukcióját érintő
korlátozásokhoz kapcsolódó leírás.
Szükséges azt is rögzíteni, ha nincs a
reprodukcióval kapcsolatos korlátozás.
85Eredeti példányok léte
és őrzőhelye
nemigenHa az eredeti iratanyag nem kerül átadásra,
csak másolat, akkor itt rögzíthető az eredeti
irat pontos helyét meghatározó leírás.
86Másolatok léte és
őrzőhelye
nemigenAz átvett iratanyag létező másolatainak
pontos helye.
87Kapcsolódó leírási
egységek
nemigenAz átvett iratanyag tartalmához
kapcsolódó olyan külső iratanyagokra
vonatkozó leírás, amelyek az iratképző
belső iratnyilvántartásának nem részei.
88Leírási szabályoknemnemAz iratban vagy annak leírásában
alkalmazott szabályokat - rövidítéseket,
kódokat, külső szabványokat - ismertető
leírás.

2.7.1. A kölcsönzés leírására használt 28-33. sorok metaadatai opcionális, csoportosan ismételhető adatcsoportot alkotnak.

2.7.2. A címzett leírására használt 52-54. sorok metaadatai opcionális, ismételhető adatcsoportot alkotnak.

3. Az 1. melléklet 2.8.2. pontja szerinti strukturális divízió elemet kell készíteni valamennyi irattári tétel, iktatókönyv, ügyirat és nyilvántartott irat számára.

3. melléklet a 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelethez

Nem tanúsított iratkezelési szoftverből történő, nem iktatási típusú nyilvántartásból történő, iratszintű metaadatok átvételére vonatkozó követelmények

1. A metadata.xml fájl tartalmára vonatkozó speciális előírások.

1.1. A metadata.xml a nem tanúsított iratkezelési szoftverből történő, nem iktatási típusú nyilvántartásból történő, iratszintű metaadatok átvételénél az átvétel általános metaadatai mellett, a besorolási sémához, a besorolási séma egyes kategóriáihoz, az irategyüttesekhez és a nyilvántartott iratokhoz tartalmaz leíró, adminisztratív, fájlleíró és strukturális metaadatokat.

1.2. Az átadásra kerülő iratanyag metaadatai struktúrájának egyik rétegét az adott nyilvántartás besorolási sémájának megfelelő kategória-hierarchia adja, a másik alapszintű rétegét pedig az egyedi nyilvántartott iratokból képzett irategyüttes az 1. melléklet 2.8.1. alpontjában meghatározott aggregáció-hierarchia.

1.3. A struktúra felépítésénél a besorolási sémából az alkategóriákat már nem tartalmazó legalsó elemeket lehet hozzárendelni a nyilvántartott iratokhoz és irategyüttesekhez.

1.4. A nyilvántartott iratokat közvetlenül tartalmazó irategyüttesekhez már nem rendelhető alsóbb szintű irategyüttes. Csak az irathierarchia legalsó szintű irategyütteseihez lehet nyilvántartott iratokat rendelni.

2. A leíró metaadatokra vonatkozó követelmények

2.1. A leíró metaadatokra vonatkozó követelményrendszer értelmezése:

a) A oszlop: A metaadatok szövegszerű megnevezése.

b) B oszlop: A metaadat szerepeltetésére vonatkozó megkötés. Az A oszlop szerinti metaadat megadása kötelező, ha a forrásrendszerben a metaadatra vonatkozó érték szerepel.

c) C oszlop: Az A oszlop szerinti metaadat ismételhetőségére vonatkozó előírás.

d) D oszlop: Az A oszlopban rögzített metaadat használatát segítő, magyarázó leírás.

2.2. A hierarchiában a besorolási séma leírásához használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Metaadat-leírás
azonosító
igennemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten azonos a besorolási
séma egyedi azonosítójával.
3Metaadat-leírás
megnevezés
igennemA metaadat-leírás szöveges megnevezése.
Alapértelmezetten azonos a besorolási
séma megnevezésével.
4AzonosítóigennemA besorolási séma egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten: "BSévszám".
5Besorolási séma
megnevezése
igennemA besorolási séma szöveges
megnevezése.
6Irathierarchia szintjeigennemA besorolási sémának a besorolási
hierarchiában betöltött helye. Konstans
érték: "Besorolási séma", amelynek
reprezentációja "CLASSIFCATION".
7Tartalmi összefoglalásnemnemA besorolási séma tartalmára vonatkozó
rövid összefoglaló leírás.
8MegjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
9Készítési időigennemA besorolási terv készítésének dátuma.

2.3. A nyilvántartási hierarchiában a besorolási séma kategóriáinak leírásához használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Metaadat-leírás
azonosító
igennemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten azonos a besorolási
séma kategória egyedi azonosítójával
3Metaadat-leírás
megnevezés
igennemA metaadat-leírás szöveges
megnevezése. Alapértelmezetten azonos
a besorolási séma kategória
megnevezésével
4Irathierarchia szintjeigennemA besorolási séma kategóriának a
besorolási hierarchiában betöltött helye.
Konstans érték: "kategória", amelynek
reprezentációja "CLASS".
5Kategória azonosítóigennemA kategória egyedi azonosítója.
6Kategória
megnevezése
igennemSzöveg típusú mező.
7Készítési időigennemA kategória keletkezési dátuma.
8Tartalmi összefoglalásnemnemA kategória tartalmára vonatkozó rövid
összefoglaló leírás.
9MegjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
10Alapértelmezett
megőrzési mód
igennemA megőrzési idő lejárta utáni
alapértelmezetten elvégzendő teendő
leírása. Lehetséges értékei: "Határidő
nélkül megőrzendő", "Lejárati idő végén
felülvizsgálandó", "Levéltárba adandó",
"Selejtezendő".
11Alapértelmezett
megőrzési idő egység
igennemA besorolási séma kategóriához tartozó
alapszintű megőrzési idő jellege.
Lehetséges értékei: "Napok", "Hetek",
"Hónapok", "Évek".
12Alapértelmezett
megőrzési idő érték
igennemA besorolási séma kategóriához tartozó
alapszintű megőrzési idő értéke.

2.4. Az irathierarchiában az egyes irategyüttesek leírásához használt metaadatok:

AB CD
1MegnevezésKötelező IsmételhetőLeírás
2Metaadat-leírás azonosítóigennemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten azonos az
irategyüttes azonosítójával.
3Metaadat-leírás
megnevezés
igennemA metaadat-leírás szöveges
megnevezése. Alapértelmezetten
azonos az irategyüttes
megnevezésével.
4Irategyüttes azonosítóigennemAz irategyüttes egyedi azonosítója.
5Irategyüttes megnevezéseigennemAz irategyüttes szöveges
megnevezése.
6Irathierarchia szintjeigennemAz irategyüttesnek az irathierarchiában
betöltött helye, a leírási szintje.
Konstans érték: "Irategyüttes",
amelynek reprezentációja
"RECORDGRP".
7Készítési időigennemAz irategyüttes létrehozásának
időpontja.
8Lezárási időigennemAz irategyüttes lezárásának időpontja.
9Besorolási séma azonosítónemnemAnnak a besorolási kategóriának az
azonosítója, ahova az irategyüttes be
van sorolva.
10Besorolás dátumanemnemA besorolási sémába való besorolás
dátuma.
11TárgyszavaknemigenTárgyszókészletből kiválasztott
releváns tárgyszavak.
12Az iratképző nevenemnemAz elektronikus átvételi csomagban
szereplő irategyüttest keletkeztető
szervezet megnevezése. Szervezeti
változás, más szervezettől való
iratátvétel során a nyilvántartásba
felvett irat esetén az eredeti iratképzőt
kell feltüntetni.
13Idő(kör) kezdeteigennemAz irategyüttes létrehozásának
kezdete. Értéke megegyezik a 7. sor
Készítési idő metaadat kezdő
időpontjával.
14Idő(kör) végeigennemAz irategyüttes létrehozásának vége.
Értéke megegyezik a 8. sor Lezárási idő
metaadat értékével.
15Tartalmi összefoglalásnemnemAz irategyüttes tartalmára vonatkozó
rövid összefoglaló leírás.
16MegjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
17Részletes tartalmi leírásnemnemAz irategyüttes tartalmát, időbeni,
térbeli vonatkozásait részletesen
bemutató leírás.
18Földrajzi tárgyszavaknemigenAz irategyütteshez kapcsolódó
jellemző földrajzi helyek, települések, címek.
19NyelvnemigenAz irategyüttes tartalmában használt
nyelvekre vonatkozó leírás.
20A megőrzés történetenemnemAz irategyüttes történetére vonatkozó
mindazon információk, amelyek az
azonosítás, a hitelesség vagy az
értelmezés szempontjából fontosak
lehetnek. Ide értendők a leírási
egységet érintő tulajdoni változások, a
megőrzésért és kezelésért felelős
személyi/szervezeti változások,
valamint mindazok a beavatkozások,
így a rendezés, a konverzió, stb.,
amelyek kihatottak az ügyirat végleges
állapotára és rendezettségére.
21A levéltárba kerülés
közvetlen forrása
nemnemAmennyiben az irategyüttes nem az
iratképzőtől kerül átadásra, ahol
keletkezett, itt kell rögzíteni az átadóra
vonatkozó információt.
22A leírási egység szerkezetenemnemAz irategyüttes belső elrendezésére,
felépítésére vonatkozó információk.
23Hozzáférési korlátozásokigennemAz irategyüttes tartalmának
hozzáférhetőségét, annak korlátozását,
illetve a hozzáférést befolyásoló
információ. Szükséges azt is rögzíteni,
ha nincs a hozzáféréssel kapcsolatos
korlátozás.
24Felhasználási korlátozásokigennemAz irategyüttes reprodukcióját érintő
korlátozásokhoz kapcsolódó leírás.
Szükséges azt is rögzíteni, ha nincs a
reprodukcióval kapcsolatos korlátozás.
25Eredeti példányok léte és
őrzőhelye
nemigenAmennyiben az iratátadás során az
eredeti irategyüttes nem kerül
átadásra, csak másolat, akkor itt
rögzíthető az eredeti pontos helyére
vonatkozó leírás.
26Másolatok léte és
őrzőhelye
nemigenAz átadott irategyüttes létező
másolatainak pontos helye.
27Kapcsolódó leírási
egységek
nemigenAz átadott irategyüttes tartalmához
kapcsolódó olyan külső iratanyagokra
vonatkozó leírás, amelyek az iratképző
belső iratnyilvántartásának nem részei.
28Leírási szabályoknemnemAz irategyüttesben vagy annak
leírásában alkalmazott szabályokat -
rövidítéseket, kódokat, külső
szabványokat - ismertető leírás.

2.5. Az irathierarchiában a nyilvántartott iratok leírásához használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Metaadat-leírás
azonosító
igennemA metaadat-leírás egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten azonos az irat egyedi
azonosítójával.
3Metaadat-leírás
megnevezés
nemnemA metaadat-leírás szöveges megnevezése.
Alapértelmezetten azonos a
nyilvántartott irat címével.
4IratazonosítóigennemA nyilvántartott irat azonosítója.
5TárgyigennemA nyilvántartott irat szöveges
megnevezése, tárgya.
6Irathierarchia szintjeigennemA nyilvántartott iratnak az
irathierarchiában betöltött helye, a leírási
szintje. Konstans érték: "nyilvántartott
irat", amelynek reprezentációja "RECORD".
7Készítési időigennemA nyilvántartott irat keletkezési ideje.
8TárgyszavaknemigenTárgyszókészlet.
9Besorolási séma rekord
azonosító
igennemAnnak a besorolási kategóriának az
azonosítója, ahova az irat be van sorolva.
10Besorolás dátumaigennemA besorolási sémába való besorolás
pontos időpontja.
11Megőrzési módnemnemA megőrzési idő lejárta utáni tényleges
teendő leírása, amely felülírhatja a
besorolási sémában meghatározott
megőrzési mód értékét. Lehetséges
értékei: "Határidő nélkül megőrzendő", "Lejárati idő végén felülvizsgálandó", "Levéltárba adandó", "Selejtezendő".
12Tényleges megőrzési
idő egység
nemnemAz ügyirathoz tartozó tényleges
megőrzési idő jellege, amely felülírhatja a
besorolási sémában meghatározott
megőrzési idő egység értékét: "Napok", "Hetek", "Hónapok", "Évek".
13Tényleges megőrzési
idő
nemnemAz irathoz tartozó megőrzési idő, amely
felülírhatja a besorolási sémában
meghatározott megőrzési idő értékét.
14ÜgyazonosítónemnemÜgyazonosító, amennyiben az információ
ügykezelő rendszerből érkezik.
15Ügykezelő rendszer
azonosítója
nemnemAz ügykezelő rendszer azonosítója, amennyiben az információ ügykezelő
rendszerből érkezik.
16Irat státuszanemnemAz iratnak az iratkezelési folyamatban
való helyzetét leíró adat. Alapértékei: iktatva, szignálva, törölve, határidőben, elintézett, átmeneti irattárban, központi
irattárban, selejtezve, levéltárban.
17Mellékletek számanemnemAz irathoz tartozó mellékletek száma.
18Kapcsolódó iratoknemigenA kapcsolódó irat(ok) egyedi azonosítója, amely alapján megállapítható(k) egy
adott ügyirattal szerelési kapcsolatban
nem lévő, de tárgya szerint kapcsolódó
további ügyirat(ok).
19Levéltárba adás
dátuma
nemnem
20Irat helyenemnemAz irat fizikai helye.
21Az iratképző nevenemnemA nyilvántartott iratot keletkeztető
szervezet megnevezése. Szervezeti
változás, más szervezettől való iratátvétel
során a nyilvántartásba felvett irat esetén
az eredeti iratképzőt kell feltüntetni.
22Idő(kör) kezdeteigennemA nyilvántartott irat létrehozásának
kezdete.
23Idő(kör) végeigennemA nyilvántartott irat létrehozásának vége.
24Tartalmi összefoglalásnemnemA nyilvántartott irat tartalmára vonatkozó
rövid összefoglaló leírás.
25Megjegyzésnemnem
26Földrajzi tárgyszavaknemigenAz irathoz kapcsolódó jellemző földrajzi
helyek, települések, címek.
27NyelvnemigenAz irat tartalmában használt nyelvekre
vonatkozó leírás.
28A megőrzés történetenemnemAz irategyüttes történetére vonatkozó
mindazon információk, amelyek az
azonosítás, a hitelesség vagy az
értelmezés szempontjából fontosak
lehetnek. Ide értendők a leírási egységet
érintő tulajdoni változások, a megőrzésért
és kezelésért felelős személyi/szervezeti
változások, valamint mindazok a
beavatkozások, így a rendezés, a
konverzió, stb., amelyek kihatottak az
ügyirat végleges állapotára és
rendezettségére.
29A levéltárba kerülés
közvetlen forrása
nemnemHa a nyilvántartott irat nem az
iratképzőtől - ahol keletkezett - kerül
átadásra, itt kell rögzíteni az átadóra
vonatkozó információt.
30A leírási egység
szerkezete
nemnemA nyilvántarott irat belső elrendezésére, felépítésére vonatkozó információk.
31Hozzáférési
korlátozások
igennemA nyilvántartott irat tartalmának
hozzáférhetőségét, annak korlátozását, illetve a hozzáférést befolyásoló
információ. Szükséges azt is rögzíteni, ha
nincs a hozzáféréssel kapcsolatos
korlátozás.
32Felhasználási
korlátozások
igennemA nyilvántartott irat reprodukcióját érintő
korlátozásokhoz kapcsolódó leírás.
Szükséges azt is rögzíteni, ha nincs a
reprodukcióval kapcsolatos korlátozás.
33Eredeti példányok léte
és őrzőhelye
nemigenAmennyiben az iratátadás során az
eredeti nyilvántartott irat nem kerül
átadásra, csak másolat, akkor itt
rögzíthető az eredeti pontos helyére
vonatkozó leírás.
34Másolatok léte és
őrzőhelye
nemigenAz átadott nyilvántartott irat létező
másolatainak pontos helye.
35Kapcsolódó leírási
egységek
nemigenAz átadott nyilvántartott irat tartalmához
kapcsolódó olyan külső iratanyagokra
vonatkozó leírás, amelyek az iratképző
belső iratnyilvántartásának nem részei.
36Leírási szabályoknemnemAz iratban vagy annak leírásában
alkalmazott szabályokat - rövidítéseket, kódokat, külső szabványokat - ismertető
leírás.

2.6. Az iratképző a nem iktatás típusú, specifikus iratnyilvántartásaiban egyéb, az adott feladatra vonatkozó metaadatokat is tárolhat a 2.1-2.5 pontokban megjelölteken túl. Az iratátadás során ezeket a metaadatokat is át kell adni a levéltárnak. A 2.1-2.5 pontokban meghatározott metaadatot a leíró metaadatok specifikációjának megfelelően, minden más adatot, személyekre, szervezetekre, belső hivatkozásokra, címekre vonatkozó, és további szöveges, numerikus és dátum formátumú leíró metaadatokat a kiegészítő leíró metaadatokra vonatkozó specifikációnak megfelelően kell átadni.

3. Az 1. melléklet 2.8.2. pontja szerinti strukturális divízió elemet kell készíteni valamennyi besorolási séma, kategória, irategyüttes és nyilvántartott irat számára.

4. melléklet a 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelethez

Nem iratszintű metaadatok átvételére vonatkozó követelmények

1. A metadata.xml a nem iratszintű metaadatok átvételénél az átvétel általános metaadatai mellett, a besorolási sémához, a besorolási séma egyes kategóriáihoz, az irategyüttesekhez és a nyilvántartott iratokhoz tartalmaz leíró, adminisztratív, fájlleíró és strukturális metaadatokat.

2. A leíró metaadatokra vonatkozó követelmények

2.1. A leíró metaadatokra vonatkozó követelményrendszer értelmezése:

a) A oszlop: A metaadatok szövegszerű megnevezése.

b) B oszlop: A metaadat szerepeltetésére vonatkozó megkötés. Az A oszlop szerinti metaadat megadása kötelező, ha a forrásrendszerben a metaadatra vonatkozó érték szerepel.

c) C oszlop: Az A oszlop szerinti metaadat ismételhetőségére vonatkozó előírás.

d) D oszlop: Az A oszlopban rögzített metaadat használatát segítő, magyarázó leírás.

2.2. Az irategyüttes leírásához használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhe
Leírás
2Metaadat-leírás
azonosító
igennemA metaadat-leírás egyedi
azonosítója. Alapértelmezetten
azonos az irategyüttes
azonosítójával.
3Metaadat-leírás
megnevezés
igennemA metaadat-leírás szöveges
megnevezése. Alapértelmezetten
azonos az irategyüttes
megnevezésével.
4Idő(kör) kezdeteigennemAz iratanyag létrehozásának
kezdete.
5Idő(kör) végeigennemAz iratanyag létrehozásának
befejezése.
6Leírás szintjeigennemAz elektronikus átvételi csomagba
foglalt irategyüttes legmagasabb
hierarchia szintjének megfelelő
azonosító. Lehetséges értékei: "tétel", amelynek reprezentációja
"CLASS"; "gyűjtemény", amelynek
reprezentációja "COLLECTION";
"ügyirat", amelynek reprezentációja
"FILE"; "fond", amelynek
reprezentációja "FONDS"; "egyes
irat", amelynek reprezentációja
"ITEM"; "egyéb leírási szint", amelynek reprezentációja
"OTHERLEVEL"; "irategyüttes", amelynek reprezentációja
"RECORDGRP" , illetve "SUBGRP";
"sorozat", amelynek reprezentációja
"SERIES"; "állag", amelynek
reprezentációja "SUBFONDS";
"alsorozat", amelynek
reprezentációja "SUBSERIES".
7Tartalmi összefoglalásnemnemAz elektronikus átvételi csomagba
foglalt irategyüttes tartalmára
vonatkozó rövid összefoglaló leírás.
8MegjegyzésnemnemSzöveg típusú mező.
9Az iratképző nevenemnemAz elektronikus átvételi csomagban
szereplő irategyüttest keletkeztető
szervezet megnevezése. Szervezeti
változás, más szervezettől való
iratátvétel során a nyilvántartásba
felvett irat esetén az eredeti
iratképzőt kell feltüntetni.
10A megőrzés történetenemnemAz irategyüttes történetére
vonatkozó mindazon információk, amelyek az azonosítás, a hitelesség
vagy az értelmezés szempontjából
fontosak lehetnek. Ide értendők a
leírási egységet érintő tulajdoni
változások, a megőrzésért és
kezelésért felelős
személyi/szervezeti változások, valamint mindazok a
beavatkozások, így a rendezés, a
konverzió, stb., amelyek kihatottak
az ügyirat végleges állapotára és
rendezettségére.
11A levéltárba kerülés
közvetlen forrása
nemnemAmennyiben az iratanyag nem az
iratképzőtől kerül átadásra, ahol
keletkezett, itt kell rögzíteni az
átadóra vonatkozó információt.
12Részletes tartalmi leírásnemnemAz iratanyag tartalmát, időbeni, térbeli vonatkozásiait részletesen
bemutató leírás.
13Hozzáférési
korlátozások
igennemAz iratanyag tartalmának
hozzáférhetőségét, annak
korlátozását, illetve a hozzáférést
befolyásoló információ. Szükséges
azt is rögzíteni, ha nincs a
hozzáféréssel kapcsolatos
korlátozás.
14Felhasználási
korlátozások
igennemAz iratanyag reprodukcióját érintő
korlátozásokhoz kapcsolódó leírás.
Szükséges azt is rögzíteni, ha nincs
a reprodukcióval kapcsolatos
korlátozás.
15NyelvnemnemAz iratanyag tartalmában használt
nyelvekre vonatkozó leírás.
16Eredeti példányok léte
és őrzőhelye
nemnemAmennyiben az iratátadás során az
eredeti iratanyag nem kerül
átadásra, csak másolat, akkor itt
rögzíthető az eredeti pontos
helyére vonatkozó leírás.
17Másolatok léte és
őrzőhelye
nemnemAz átadott iratanyag létező
másolatainak pontos helye.
18Kapcsolódó leírási
egységek
nemnemAz átadott iratanyag tartalmához
kapcsolódó olyan külső
iratanyagokra vonatkozó leírás, amelyek az iratképző belső
iratnyilvántartásának nem részei.
19Leírási szabályoknemnemAz iktatókönyvben vagy annak
leírásában alkalmazott szabályokat
- rövidítéseket, kódokat, külső
szabványokat - ismertető leírás.

2.3. Az iratképző a nem iktatás típusú, specifikus iratnyilvántartásaiban egyéb, az adott feladatra vonatkozó metaadatokat is tárolhat a 2.2 pontban megjelölteken túl. Az iratátadás során ezeket a metaadatokat is át kell adni a levéltárnak. A 2.2 pontban meghatározott metaadatot a leíró metaadatok specifikációjának megfelelően, minden más adatot, személyekre, szervezetekre, belső hivatkozásokra, címekre vonatkozó és további szöveges, numerikus és dátum formátumú leíró metaadatokat a kiegészítő leíró metaadatokra vonatkozó specifikációnak megfelelően kell átadni.

5. melléklet a 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelethez

Az eseménynapló által kezelendő metaadatok

1. Az eseménynapló metaadataira vonatkozó követelményrendszer értelmezése:

a) A oszlop: A metaadatok szövegszerű megnevezése.

b) B oszlop: A metaadat szerepeltetésére vonatkozó megkötés. Az A oszlop szerinti metaadat megadása kötelező, ha a forrásrendszerben a metaadatra vonatkozó érték szerepel.

c) C oszlop: Az A oszlop szerinti metaadat ismételhetőségére vonatkozó előírás.

d) D oszlop: Az A oszlopban rögzített metaadat használatát segítő, magyarázó leírás.

1.1. Az eseménynaplóban az adatcsoport egyes elemeinek megtekintésére, adatainak módosítására, törlésére használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Esemény időpontjaigenigenMűvelet végrehajtásának időpontja. Megegyezik
a 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet 5. melléklet: A
közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
iratkezelési szoftverek által kezelendő naplózásra
vonatkozó metaadatok, 1. naplózásra vonatkozó
metaadatok 5. metaadatelemével.
3Érintett felhasználóigenigenMűveletet végrehajtó felhasználó neve, szervezeti egysége. Megegyezik a 27/2014. (IV.
18.) KIM rendelet 5. melléklet: A közfeladatot
ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverek által kezelendő naplózásra vonatkozó
metaadatok, 1. naplózásra vonatkozó
metaadatok 1. metaadatelemével.
4Végrehajtott műveletigenigenMűvelet megnevezése. Megegyezik a 27/2014.
(IV. 18.) KIM rendelet 5. melléklet: A közfeladatot
ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverek által kezelendő naplózásra vonatkozó
metaadatok, 1. naplózásra vonatkozó
metaadatok 6. metaadatelemével.
5Érintett metaadatigenigenMűveleti mező. Megegyezik a 27/2014. (IV. 18.)
KIM rendelet 5. melléklet: A közfeladatot ellátó
szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek
által kezelendő naplózásra vonatkozó
metaadatok, 1. naplózásra vonatkozó
metaadatok 4. metaadatelemével.
6Korábbi értékigenigenVáltoztatás előtti állapot. Megegyezik a 27/2014.
(IV. 18.) KIM rendelet 5. melléklet: A közfeladatot
ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverek által kezelendő naplózásra vonatkozó
metaadatok, 1. naplózásra vonatkozó
metaadatok 8. metaadatelemével.
7Új értékigenigenMegváltozott állapot. Megegyezik a 27/2014. (IV.
18.) KIM rendelet 5. melléklet: A közfeladatot
ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverek által kezelendő naplózásra vonatkozó
metaadatok, 1. naplózásra vonatkozó
metaadatok 9. metaadatelemével.
8Esemény leírásaigenigenMűvelet kimenetele. Ebben az elemben
rögzíthető az elvégzett művelet kimenetele
(sikeres, hibás). Megegyezik a 27/2014. (IV. 18.)
KIM rendelet 5. melléklet: A közfeladatot ellátó
szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek
által kezelendő naplózásra vonatkozó
metaadatok, 1. naplózásra vonatkozó
metaadatok 7. metaadatelemével.

1.2. Az adatcsoportra vonatkozó hozzáférési jogok leírására használt metaadatok:

ABCD
1MegnevezésKötelezőIsmételhetőLeírás
2Érintett felhasználóigenigen
3Elvégezhető funkcióigenigen

Tartalomjegyzék