357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,

a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének, valamint az ifjúsági szállás létrehozására irányuló, 1. melléklet szerinti földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló, továbbá az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §[3]

5. §[4]

6. §[5]

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházások azonosító adatai

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításával érintett, az ingatlan-nyilvántartás szerint Szentendre város közigazgatási területén elhelyezkedő, következő helyrajzi számú földrészletek:

A
1.Helyrajzi szám
2.0290/18
3.0290/19
4.0290/20
5.0290/22
6.0290/24
7.0290/25
8.0290/28
9.0290/29
10.0290/58
11.0290/61
12.0290/62
13.0290/63
14.0290/64
15.0290/65
16.0290/66
17.0290/67
18.0290/68
19.0290/69
20.0290/70
21.0290/71
22.0290/72
23.0290/73
24.0290/74
25.0290/75
26.0290/76
27.0290/79
28.0290/80
29.0290/81
30.0291/3
31.0292/2
32.0292/4
33.0294/33
34.0294/34
35.0294/35
36.0294/36
37.6886/2
38.6893

2. melléklet a 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

6. az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

7. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

8. útügyi hatósági eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. erdővédelmi hatósági eljárások,

13. termőföldvédelmi hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások

18. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. az 1-20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

22. az 1-21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 305. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 141. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 306. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 306. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 306. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék