374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pont d) alpontja.

2. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A 2. melléklet 6. pontjában nem szereplő, hulladékká vált gépjárműből kibontott és hulladéknak minősülő alkatrész egyben vagy több kisebb alkatrészre bontva is tárolható. A tárolás - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 6. §-ában foglaltakra figyelemmel - legfeljebb addig végezhető, amíg az alkatrészek újrahasználatra történő előkészítésre alkalmasak, és tárolásuk nem hat hátrányosan a környezet állapotára és az emberi egészségre."

(2) Az R. 13. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A hulladékká vált gépjármű aprítógéppel történő aprítását, darabolását, zúzását végző bontó akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszert működtet.

(10) A hulladékká vált gépjármű alkatrészekre történő szétszedését végző bontó köteles megtenni minden gazdaságilag megvalósítható intézkedést az akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszer bevezetése érdekében."

3. § Az R.

a) 13. § (3) bekezdésében a "kiállítja és a gépjárművet kezelésre átveszi" szövegrész helyébe a "kiállítja, és a gépjárművet a bontó kezelésre átveszi";

b) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a "hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény" szövegrész helyébe a "Ht.";

c) 14. § (3) bekezdésében a "bontó végzi" szövegrész helyébe a "bontó vagy az adott alkatrész újrahasználatra előkészítésére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő végzi";

d) 15. § (3) bekezdés b) pontjában a "korát," szövegrész helyébe a "korát, valamint";

e) 15. § (3) bekezdés c) pontjában a "mennyiségét, valamint" szövegrész helyébe a "darabszámát."

szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 15. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a

b) 21. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a "forgalmazásának",

b) 5. §-ának nyitó szövegrészében az "az újrahasználatra előkészítés, valamint a hasznosítás mértéke"

szövegrész.

(3) Nem lép hatályba az R. 24. §-a.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a rendelet az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék