389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -

a) az állami felsőoktatási intézményekre,

b) az egyházi felsőoktatási intézményekre, valamint

c) a magán felsőoktatási intézményekre

[az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: felsőoktatási intézmények] terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti nem állami felsőoktatási intézmények e rendeletben szabályozott eljárás szerint részesülnek költségvetési támogatásban, amelynek feltétele a velük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 84. § (3) bekezdése keretei között megkötött éves finanszírozási megállapodás.

(4) Az 5. § és 6. § a hitéleti képzés tekintetében nem alkalmazható.

2. § (1) Az e rendelet alapján megállapított támogatás (a továbbiakban e rendelet alkalmazásában, a kiegészítő támogatást ide nem értve: alaptámogatás) az Nftv. 84. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok ellátását szolgálja.

(2) A felsőoktatási intézménynek az alaptámogatásból kell szabályzatukban meghatározottak szerint elkülöníteni az államilag támogatott, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató külföldi résztanulmányaihoz biztosítható ösztöndíj forrását.

2. Az alaptámogatás intézményi összege

3. § (1) Az alaptámogatás intézményi összegét

a) az 1. melléklet alapján a felsőoktatási intézmény által szakra, felsőoktatási szakképzésre, illetve doktori képzésre (a továbbiakban együtt: szakonként) megállapított alaptámogatással megegyező magyar állami (rész)ösztöndíj összege, és

b) a (2)-(7) bekezdésben rögzített rend és a 7. §-ban foglaltak szerint figyelembe vehető intézményi hallgatói létszám (a továbbiakban: jogosult hallgatói létszám) alapján kell meghatározni.

(2) Az alaptámogatás esetében a jogosult hallgatói létszámot az alábbi három félév statisztikai létszáma adja: a költségvetési évet megelőző év október 15-i, a költségvetési év március 15-i, és a költségvetési év október 15-i statisztikai létszáma.

(3) Az intézményi alaptámogatást a három félévre meghatározott jogosult hallgatói létszámnak és a megfelelő félévben hozzájuk tartozó éves, szakonként megállapított alaptámogatásnak a súlyozott szorzatösszege adja. A súlyozásnál a szorzószámok a következők:

a) a költségvetési évet megelőző év október 15-i statisztikai létszámának figyelembevétele esetén 1/10, amely a költségvetési év januári hónapjában tanulmányokat folytató hallgatókra vonatkozik,

b) a költségvetési év március 15-i statisztikai létszámának figyelembevétele esetén 5/10, amely a tavaszi félév 5 hónapjában tanulmányokat folytató hallgatókra vonatkozik, és

c) a költségvetési év október 15-i statisztikai létszámának figyelembevétele esetén 4/10, amely az őszi félév 4 hónapjában tanulmányokat folytató hallgatókra vonatkozik.

(4) A jogosult hallgatói létszámban az állami (rész)ösztöndíjas hallgatókat kell figyelembe venni.

(5) Nem számítanak be a jogosult hallgatói létszámba azok a hallgatók, akik a felsőoktatási információs rendszer nyilvántartása szerint az adott statisztikai időpontban vagy időpontokban nem felelnek meg a 7. §-ban meghatározott feltételeknek.

(6) A jogosult hallgatói létszám meghatározása során munkarendtől függetlenül mind a teljes idejű képzésben, mind a részidős képzésben vagy távoktatásban tanuló hallgató egy jogosult hallgatónak számít. Párhuzamos képzésben részt vevő jogosult hallgatót mindegyik intézményben vagy egy intézményben mindegyik képzésén figyelembe kell venni.

(7) A magyar állami részösztöndíjas hallgató esetében az alaptámogatás felére jogosult az intézmény.

4. § (1) A magyar állami (rész)ösztöndíj összege az 1. melléklet keretei között a felsőoktatási intézmény által az Nftv. 48/C. § (2) bekezdése szerinti a hallgatóra vetítve megállapított szakos költség.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti költség intézményi megállapítására nem került sor az adott félévben, akkor a szak alaptámogatásának megállapítása során az 1. melléklet szerinti költségkeret alsó értékét kell figyelembe venni.

3. A megállapított intézményi alaptámogatás eltérítése

5. § Az alaptámogatás képzési területenkénti összege a 3. §-ban megállapított képzési területenkénti intézményi alaptámogatás

a) 110%-a, ha az intézményben képzési területenként végbizonyítványt szerzettek elhelyezkedési adata a diplomás pályakövetési rendszer adminisztratív adatbázis alapján nyert, a végzettség szintjének megfelelő, a tárgyévet megelőző második évi elhelyezkedési, továbbtanulási adatok képzési területenkénti országos átlagát (a továbbiakban: országos elhelyezkedési adat) legalább az országos elhelyezkedési adathoz felhasznált felső és alsó érték különbségének több mint negyedével meghaladja,

b) 100%-a, ha az intézményben képzési területenként végbizonyítványt szerzettek elhelyezkedési adata az országos elhelyezkedési adattól az országos elhelyezkedési adathoz felhasznált felső és alsó érték különbségének legfeljebb negyedével tér el,

c) 90%-a, ha az intézményben képzési területenként végbizonyítványt szerzettek elhelyezkedési adata az országos elhelyezkedési adatnak az országos átlaghoz felhasznált felső és alsó érték különbségnek több mint negyedével alatta marad.

6. § A diplomás pályakövetési rendszer adminisztratív adatbázis alapján nyert intézményi képzési területenkénti elhelyezkedési adatok hiányában, a felsőoktatási szakképzésben és a doktori képzésben az alaptámogatás összege megegyezik a 3. § szerint szakonként megállapított alaptámogatás 100%-ával.

4. A jogosult hallgatói létszám megállapításánál figyelembe veendő hallgatók

7. § (1) E rendelet alkalmazásában az alaptámogatás számítása során - az Nftv. 47. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott támogatási idő figyelembevételével - figyelembe kell venni a

a) teljes idejű és részidős felsőoktatási szakképzésben,

b) teljes idejű és részidős alap-, osztatlan és mesterképzésben,

c) teljes és részidejű doktori képzésben

magyar állami (rész)ösztöndíjas költségviselési formában hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókat.

(2) E rendelet alkalmazásában az alaptámogatás számítása során - az Nftv. 47. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott támogatási idő figyelembevételével - figyelembe kell venni az államilag támogatott hallgatót.

5. A kiegészítő támogatás

8. § (1) Az adott felsőoktatási intézményt évente 150 ezer forint/fő kiegészítő támogatás illeti meg fogyatékossággal élő hallgatói jogosult létszáma után.

(2) A fogyatékossággal élő hallgatók után járó kiegészítő támogatás esetében a jogosult létszámba költségviselési formától és munkarendtől függetlenül az összes fogyatékossággal élő hallgatót be kell számítani.

(3) A fogyatékossággal élő hallgatók után járó kiegészítő támogatást a 3. § (2) bekezdése szerinti három félévre meghatározott létszámnak és a kiegészítő támogatásnak a súlyozott szorzatösszege adja. A súlyozásnál a szorzószámok megegyeznek a 3. § (3) bekezdésében az alaptámogatásnál ismertetett szorzószámokkal.

(4) A kiegészítő normatív támogatás a fogyatékossággal élők sajátos igényeinek megfelelő feltételek javítása érdekében szükségessé váló feladatok finanszírozására használható fel.

6. A támogatások megállapítása és folyósítása, a támogatási jogosultság

9. § (1) A felsőoktatási intézmények az alap- és kiegészítő támogatásra a költségvetési évre vonatkozó jogosult hallgatói létszám és az e rendeletben foglalt egyéb mutatók alapján válnak jogosulttá. A jogosult hallgatói létszámra és a mutatókra vonatkozó adatokat a felsőoktatási információs rendszerből kell kinyerni.

(2) Az alap- és a kiegészítő támogatás folyósítása a teljes költségvetési év 12 hónapjára elosztva történik.

6/A. Az elszámolás[1]

9/A. §[2] Az Nftv. 117/C. § (3) bekezdése szerinti felsőoktatási intézmény a részére az e rendelet alapján megállapított és előleg formájában rendelkezésre bocsátott alap- és kiegészítő támogatás összegével - a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatok és az azokról készített összesítő alkalmazása nélkül - a költségvetési évre vonatkozó jogosult hallgatói létszám és az e rendeletben foglalt egyéb mutatók tényértékei alapján számol el a finanszírozási megállapodásban meghatározott tartalommal és határidőben.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

(2) A 12. § 2017. augusztus 31-én lép hatályba.

11. § E rendelet alapján első alkalommal a 2017/2018. tanévre vonatkozóan kell a költségvetési támogatást megállapítani.

12. §[3] E rendeletnek a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet által megállapított 1. mellékletében meghatározott költségkeretek alapján első alkalommal a 2019/2020. tanévre vonatkozóan kell a költségvetési támogatást megállapítani.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez[4]

A felsőoktatási intézmények alaptevékenysége finanszírozásának költségkeretei

ABCDE
1Képzési terület/Doktori tudományterületKöltségkeretek
(ezer Ft/fő/év)
2FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSfelsőoktatási
szakképzés
-tól-ig
3ÖSSZES KÉPZÉSI TERÜLET (kivéve hitéleti)
4összes képzési terület szakja (kivéve hitéleti szakok)140400
5HITÉLETI
6hitéleti képzési terület szakjai270
7ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSalapképzésmesterképzés
-tól-ig-tól-ig
8AGRÁR
9agrár képzési terület szakjai3506506101000
10BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY
11bölcsészettudomány képzési terület szakjai
(kivéve: pszichológia szak)
230600450750
12pszichológia szak450600650800
13GAZDASÁGTUDOMÁNYOK
14gazdaságtudományok képzési terület szakjai
(kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és
közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász)
300700500800
15alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika,
közgazdasági elemző, sportközgazdász
350500450700
16INFORMATIKA
17informatika képzési terület szakjai3606506501000
18JOGI
19jogi képzési terület szakjai240400450650
20MŰSZAKI
21műszaki képzési terület szakjai3506506101000
22MŰVÉSZET
23művészet képzési terület szakjai60016007001900
24MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS
25művészetközvetítés képzési terület szakjai550700--
26ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
27orvos- és egészségtudomány képzési terület szakjai500600600800
28PEDAGÓGUSKÉPZÉS
29pedagógusképzés képzési terület szakjai
(kivéve: gyógypedagógia, konduktor, tanár szakok)
230400--
30gyógypedagógia, konduktor szakok500550650750
31tanár szakok--600800
32SPORTTUDOMÁNY
33sporttudomány képzési terület szakjai350450610800
34TÁRSADALOMTUDOMÁNY
35társadalomtudomány képzési terület szakjai
(kivéve: szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika szakok)
300600450800
36szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika szakok300450600800
37TERMÉSZETTUDOMÁNY
38természettudomány képzési terület szakjai35010006101400
39HITÉLETI
40hitéleti képzési terület szakjai (hitéleti tanár szakokkal együtt)315700
41OSZTATLAN KÉPZÉSosztatlan
képzés
-tói-ig
42AGRÁR
43állatorvosi szak20003000
44agrármérnöki, erdőmérnöki szakok450600
45GAZDASÁGTUDOMÁNYOK
46gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szak350800
47JOGI
48jogász szak300700
49MŰSZAKI
50építészmérnöki szak650800
51MŰVÉSZET
52művészet képzési terület szakjai10001900
53ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
54általános orvos szak, fogorvos szak19002700
55gyógyszerész szak15001600
56PEDAGÓGUSKÉPZÉS
57tanár szakok6001000
58HITÉLETI
59hitéleti képzési terület szakjai800
60DOKTORI KÉPZÉSdoktori
képzés
-tól-ig
61Agrártudományok, műszaki tudományok, művészetek
(művészetközvetítéssel), orvostudományok
(egészségtudományokkal), természettudományok (informatikai
tudományokkal, sporttudományokkal)
975
62Bölcsészettudományok (pedagógusképzési tudományokkal),
társadalomtudományok (gazdaságtudományokkal, jogi
tudományokkal), hittudományok
650

Lábjegyzetek:

[1] Az alcímet beiktatta a 130/2019. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.06.08.

[2] Beiktatta a 130/2019. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.06.08.

[3] Beiktatta a 253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.12.18.

[4] Megállapította a 253/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.12.18.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére