39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés n) és o) pontjában,

a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés p) pontjában,

a 9. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés q) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés r) pontjában,

a 11. alcím és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés s) pontjában,

a 12. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 13. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés v) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ágazati felhasználó: az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartásában szereplő felhasználó, függetlenül attól, hogy természetes személy vagy szervezeti felhasználó;

2. csatlakozó adatkezelő: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a csatlakozást informatikai rendszer útján megvalósító adatkezelő;

3. szervezeti felhasználó: a csatlakozott adatkezelő számára az EESZT azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartásában, a csatlakozott adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében létrehozott felhasználó;

4. közvetlen hozzáférési felület: a működtető által biztosított, az EESZT egyes szolgáltatásainak csatlakoztatott informatikai rendszer nélküli használatát lehetővé tevő felület.

2. A csatlakozás feltételei és rendje

2. § (1)[1] Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés d) pontja szerint az EESZT-hez informatikai rendszer útján csatlakozásra köteles államigazgatási szervek:

a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és

b) a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

(1a)[2] Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés d) pontja szerinti csatlakozásra köteles egyéb szervezet az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá nem tartozó, orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató.

(2) Az EESZT adatszolgáltatás megkezdésének feltétele annak a működtető általi vizsgálata, valamint a vizsgálat eredményéről kiállított igazolás, hogy a csatlakozó adatkezelő saját informatikai rendszere útján, a meghatározott követelményeknek megfelelően[3]

a) képes biztosítani a hozzáférés, azonosítás, szolgáltatáshívás, a kommunikációs csatorna védelmének működését, és

b) elvégezte az EESZT szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a csatlakozó adatkezelőhöz köthető hozzáférési jogosultságok beállítását.

(3) A működtető a csatlakozó adatkezelő, és az Eüak. 35/B. § (5) bekezdése szerinti informatikai rendszer fejlesztője részére hozzáférhetővé teszi[4]

a) a csatlakozó adatkezelő saját informatikai rendszere és az EESZT közötti informatikai kapcsolat kiépítését lehetővé tévő csatlakoztatási felületet és a csatlakozási felület informatikai rendszerbe illesztéséhez, valamint a rendszerek közötti kapcsolat kialakításához szükséges technikai leírásokat, a csatlakozás informatikai feltételeit és informatikai biztonsági követelményeit,

b) a szolgáltatások leírását, műszaki specifikációját, a tipikus folyamatlefutások leírását, a javasolt helyes gyakorlatokat, a szolgáltatáshívások kezelését, az egyes szolgáltatások esetében alkalmazandó biztonsági és egyéb követelményeket,

c) a csatlakozás folyamatát, pontos rendjét meghatározó dokumentumokat, és

d) a követelmények ellenőrzésének menetét.

3. § (1) A működtető a csatlakozáshoz szükséges megállapodás és nyilatkozatok tervezetét (a továbbiakban együtt: csatlakozási dokumentáció) internetes honlapján keresztül vagy más elektronikus formában a csatlakozó adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

(2) A csatlakozási megállapodásnak tartalmaznia kell legalább

a) a csatlakozó adatkezelő nevét, székhelyét,

b) a csatlakozásért felelős kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét,

c) a csatlakozásban érintett informatikai rendszer vagy rendszerek megnevezését és a csatlakozás időpontjában fennálló verziószámát, a rendszer vagy rendszerek fejlesztőjének megnevezését,

d) a csatlakozással kapcsolatos feladatok vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

e) biztonsági dokumentumokra vonatkozó titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket,

f) a csatlakozás tesztelésére és az éles üzem megkezdésére vonatkozó szabályokat,

g) a felek felelősségére vonatkozó rendelkezéseket,

h) költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseket, és

i) a felek közötti együttműködés szabályait.

(3) A csatlakozást a csatlakozó adatkezelő az általa megfelelően aláírt csatlakozási dokumentáció benyújtásával a működtetőnél kezdeményezi.

(4)[5] A működtető a (3) bekezdés szerint benyújtott csatlakozási dokumentációt annak beérkezését követően megvizsgálja, és ellenőrzi, hogy a csatlakozó adatkezelő az Eüak. és az e rendelet alapján jogosult-e csatlakozásra, az EESZT szolgáltatásainak igénybevételére. A működtető a csatlakozó adatkezelőt szükség esetén a hiányok pótlására hívja fel. A csatlakozási folyamat a csatlakozási dokumentáció hiánytalan benyújtásával teljesül.

(5)[6] A csatlakozó adatkezelő az EESZT adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges kötelezettségeinek teljesítését haladéktalanul jelzi a működtető számára, amely az ezt követő harminc napon belül elvégzi csatlakozás sikeres teljesítésének ellenőrzésére szolgáló teszteket és vizsgálatokat.

(6)[7] Ha a csatlakozó adatkezelő valamely műszaki vagy egyéb feltételt nem teljesít, a működtető a műszaki hiba vagy a nem teljesített követelmény megjelölésével felhívja a csatlakozó adatkezelőt a hiba megszüntetésére vagy a követelmény teljesítésére. A hiba megszüntetésének vagy a követelmény teljesítésének beálltáig az EESZT adatszolgáltatás nem kezdhető meg.

(7) Ha a csatlakozó adatkezelő minden, a működtető által előírt műszaki és egyéb feltételt teljesít, a működtető ennek megállapítását követő nyolc napon belül kiállítja a 2. § (2) bekezdése szerinti igazolást.

(8) A csatlakozó adatkezelő a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit az EESZT útján csak azt követően teljesítheti, hogy a csatlakozással kapcsolatos követelményeket teljesítette, és az erre vonatkozó igazolást megkapta.

2/A. Az EESZT csatlakozáshoz használt informatikai rendszer megfelelősége[8]

3/A. §[9] (1) Az Eüak. 35/B. § (5) bekezdése szerinti, az EESZT csatlakozáshoz használt informatikai rendszernek (a továbbiakban: informatikai rendszer) meg kell felelnie

a) a 2. § (2) bekezdés a) pontjában, és

b) a tervezett felhasználási területtől függően a 2. § (3) bekezdés b) pontjában az informatikai rendszer vonatkozásában

meghatározott követelményeknek.

(2) A működtető a 2. § (3) bekezdése szerint hozzáférhetővé tett dokumentáció részeként teszi közzé az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesítésére és igazolására, a kérelmezői öntesztre, az együttműködési képesség tesztelésére vonatkozó részletes szakmai követelményeket, az EESZT vagy az informatikai rendszer műszaki átalakítása esetére vagy új EESZT szolgáltatás bevezetése esetére, és a működtető által az ellenőrzés körében megállapított hiányosság esetén a célzott tesztelésre vonatkozó célzott vizsgálat követelményeit és teszteseteit is.

(3) Az informatikai rendszer engedélyezésére irányuló kérelmet a szoftverre vonatkozó vagyoni jogokkal vagy a szoftver továbbfejlesztéséhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkező szervezet (a továbbiakban: fejlesztő) terjesztheti elő. A kérelem tartalmazza az informatikai rendszer tervezett, 6. melléklet szerinti felhasználási területét. A kérelemben több felhasználási terület is megjelölhető.

(4) A működtető azt az Eüak. 35/B. § (5) bekezdése szerinti informatikai rendszert engedélyezi EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszerként, amely eleget tesz az (1) bekezdés szerinti követelményeknek. A működtető az engedélyben feltünteti az informatikai rendszer 6. melléklet szerinti felhasználási területét, amelyre az engedély vonatkozik.

(5) Az informatikai rendszer továbbfejlesztése, verzióváltása, vagy az EESZT csatlakozás műszaki követelményeinek változása esetén az engedély jogosultja köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti követelmények folyamatos teljesítéséről.

(6) Az engedély jogosultja köteles 8 napon belül bejelenteni, ha

a) az informatikai rendszer engedélyben feltüntetett adatai megváltoznak,

b) az informatikai rendszer az (5) bekezdésben foglalt változások eredményeként nem felel meg az (1) bekezdés szerinti követelményeknek, vagy ha

c) az informatikai rendszerben továbbfejlesztés, verzióváltás kapcsán jelentős műszaki változás került megvalósításra.

(7) A működtető a szoftvert a csatlakozott adatkezelőkkel való együttműködése keretében, a szoftver működése közben is ellenőrzi. A működtető a szoftver engedélyét visszavonhatja, ha a szoftver nem felel meg az engedélyezéshez szükséges feltételeknek.

(8) A működtető közzéteszi az e § szerinti engedéllyel rendelkező szoftverek jegyzékét.

3/B. §[10] A közfinanszírozott egészségügyi ellátás céljából felhasznált, az Eüak. 35/B. § (5) bekezdése szerint engedélyezett informatikai rendszer engedélyjogosultja - az általa kiszolgált, digitális időpontfoglalási rendszert használó egészségügyi szolgáltató kérelmére - biztosítja, hogy az informatikai rendszer az EESZT útján digitálisan elérhetővé tett betegfogadási időpont elérhetővé tételéhez, alkalmazásához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat fogadni és továbbítani tudja.

3. Az EESZT szolgáltatás bevezetése

4. § Az EESZT szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően, annak bevezetése során a működtető a csatlakozó adatkezelők, valamint a csatlakozott adatkezelők által elérhető szolgáltatások körét a 22. § (1) bekezdésében megjelölt adatkezelők vonatkozásában, azok csatlakozási kötelezettségének teljesítésének határidejéig jogosult korlátozni.

5. § (1) A csatlakozó adatkezelő az EESZT egyes szolgáltatásainak igénybevétele előtt köteles a csatlakozó informatikai rendszer vonatkozásában - ha több informatikai rendszerrel is csatlakozik, minden egyes informatikai rendszer vonatkozásában - a működtető által meghatározott vizsgálatokat elvégezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot elvégzettnek kell tekinteni, ha

a) az általa csatlakoztatott informatikai rendszer a működtető által megadott paraméterek mentén megegyezik egy már sikeresen tesztelt informatikai rendszerrel, vagy

b) az általa csatlakoztatott informatikai rendszer által használt interfész megegyezik egy már sikeresen tesztelt interfésszel.

4. Adatszolgáltatás teljesítése

6. § A csatlakozott adatkezelő számára előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése csatlakoztatott informatikai rendszer útján automatizáltan, a működtető által meghatározott módon és struktúrában, az EESZT adott szolgáltatásának igénybevételével történik. Ettől eltérő módon az előírt adatszolgáltatás kizárólag akkor teljesíthető, ha a működtető erre külön engedélyt ad.

5. Közvetlen hozzáférési felület

7. § (1) A működtető a közvetlen hozzáférési felület útján elérhető EESZT szolgáltatásokat legalább az EESZT internetes honlapján keresztül köteles biztosítani.

(2) A működtető az érintett számára a közvetlen hozzáférési felület útján elérhető EESZT szolgáltatások körében köteles biztosítani legalább az önrendelkezési nyilvántartás használatának lehetőségét.

6. Azonosítási követelmények és jogosultságok kezelése

8. § (1) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás működéséhez szükséges nyilvántartások Eüak. szerinti adatait a nyilvántartásokat vezető szervek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információátadás vagy legfeljebb huszonnégy órás rendszerességgel megvalósuló egyszerű információátadás útján biztosítják.

(2) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás az Eüak.-ban meghatározott adatokon túl tartalmazza a szervezeti felhasználó azonosítóját, a szervezeti felhasználóhoz rendelt szimbolikus nevet, a szervezeti felhasználó létrehozását kérő csatlakozó adatkezelő szervezet EESZT azonosítóját, megnevezését, típusát, székhelyét, levelezési címét, email címét, telefonszámát, továbbá - ha rendelkezik ilyen azonosítókkal - az egészségügyi szolgáltatók által végezhető, engedélyezett szakmák és működési engedélyek nyilvántartásában szereplő azonosítóját, az egészségbiztosítási szerv által adott finanszírozási azonosítóját.

(3) Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás tartalmazza az ágazati felhasználók

a) egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap és működési nyilvántartásában szereplő adatai alapján megállapítható jogosultságait,

b) a csatlakozó adatkezelő által az ágazati felhasználóhoz rendelt jogosultságokat és a jogosultságok megvonását,

c) a működtető által beállított jogosultságokat és a jogosultságok megvonását.

(4) A csatlakozott adatkezelő a működtetővel kötött megállapodás alapján igénybe veheti az EESZT azonosítási szolgáltatását a jogszabály alapján nyújtott saját, az igénybe vevő azonosítását igénylő szolgáltatása érdekében.

9. § (1) EESZT szolgáltatás kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultsággal rendelkező felhasználó által, annak azonosítását követően vehető igénybe.

(2) Az azonosítás

a) szervezeti felhasználó esetében a működtető által meghatározott tulajdonságokkal rendelkező elektronikus tanúsítvánnyal,

b) természetes személy ágazati felhasználó esetében a működtető által meghatározott többtényezős hitelesítést alkalmazó azonosítás igénybevételével,

c) érintett esetében a működtető által biztosított elektronikus felületen, a Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás útján

történik.

(3) A működtető az ágazati felhasználó (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti azonosítását követően az EESZT minden egyes szolgáltatásának használatát megelőzően ellenőrzi, hogy az ágazati felhasználó

a) jogosult-e a szolgáltatás használatára,

b) jogosult-e a csatlakozott adatkezelő vagy annak szervezeti egysége nevében az adott szolgáltatás vonatkozásában eljárni,

c) megfelel-e az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó speciális feltételeknek, valamint

d) jogosult-e az önrendelkezési nyilvántartás adatait is figyelembe véve az adat megismerésére.

7. Üzemszünet és üzemzavar

10. § (1) Az EESZT működését érintő vagy a csatlakozott adatkezelő informatikai rendszerét érintő tervezett karbantartások (a továbbiakban: üzemszünet) vagy nem tervezett szolgáltatáskiesés (a továbbiakban: üzemzavar) következtében elmulasztott adatszolgáltatási kötelezettség esetén a kötelezettnek kizárólag

a) a 12. §-ban meghatározott, a központi eseménykatalógusba történő adatszolgáltatási kötelezettségét,

b) a 13. §-ban meghatározott, törzsadat közzétételére vonatkozó kötelezettségét,

c) a 19. §-ban meghatározott, az EESZT útján nyilvántartott egészségügyi dokumentumokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét,

d) a 20. §-ban meghatározott, jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségét

e)[11] a 20/A. §-ban meghatározott adatszolgáltatást

kell az üzemszünet esetén annak végét, üzemvar esetén annak tényleges megszűnését követő négy napon belül teljesítenie.

(2) Az EESZT üzemszünete vagy üzemzavara idejére eső adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén nem alkalmazható hátrányos jogkövetkezmény, ha a kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségét az (1) bekezdésben meghatározottak szerint teljesíti.

(3) A csatlakozott adatkezelő oldalán felmerült üzemszünet vagy üzemzavar - ideértve a távközlési hálózat vagy a tápellátási rendszer hibáját is - idejére eső adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén nem alkalmazható hátrányos jogkövetkezmény, ha a csatlakozott adatkezelő

a) a hiba tényét annak észlelését követően azonnal jelzi a működtető felé,

b) huszonnégy órát meghaladó hibajavítás esetén a hibaelhárítást követően az elhárítás megtörténtét jelzi a működtető felé, és

c) az elmulasztott adatszolgáltatást az (1) bekezdés szerint teljesíti.

11. § (1) A működtető az EESZT üzemeltetésével kapcsolatos eseményekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: üzemeltetési nyilvántartás). Az üzemeltetési nyilvántartás tartalmazza

a) az üzemszünet előrejelzését,

b) az üzemzavarról szóló tájékoztatást, és

c) a verzióváltással kapcsolatos előzetes tájékoztatást.

(2) A működtető köteles az (1) bekezdés a) pontjával kapcsolatban az üzemszünet tervezett időpontját megelőzően legalább 7 nappal közzétenni[12]

a) a karbantartás megkezdésének és befejezésének időpontját, és

b) az érintett szolgáltatások körét és a várható szolgáltatáskiesés jellegét.

(3) A működtető köteles az (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatban az üzemzavar észlelését követően azonnal közzétenni

a) az üzemzavar észlelésének időpontját,

b) az üzemzavar leírását, mely tartalmazza az érintett szolgáltatások körét és a szolgáltatáskiesés jellegét, és

c) ha megállapítható, az üzemzavar elhárításának becsült időpontját.

(4) A működtető köteles az (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatban az üzemzavar elhárítását követően 24 órán belül közzétenni az üzemzavar részletes leírását, mely tartalmazza

a) az üzemzavar keletkezésének tényleges időpontját,

b) a ténylegesen érintett szolgáltatások körét, és a szolgáltatáskiesés jellegét, és

c) az üzemzavar megszűnésének (az EESZT teljes funkcionalitással történő működésének visszaállása) tényleges időpontját.

(5) A működtető köteles az (1) bekezdés c) pontjával kapcsolatban az EESZT műszaki specifikációját nem érintő verzióváltás esetén annak tervezett időpontját megelőzően legalább három nappal közzétenni

a) a verzióváltás tervezett időpontját, és

b) az érintett szolgáltatások körét.

(6) A működtető köteles az (1) bekezdés c) pontjával kapcsolatban az EESZT műszaki specifikációját érintő verzióváltás esetén annak tervezett időpontját megelőzően legalább hatvan nappal közzétenni

a) a verzióváltás tervezett időpontját,

b) a verzióváltással érintett szolgáltatások körét, és

c) az új verzióra vonatkozó műszaki leírások elérhetőségét.

(7) A működtető az (1) bekezdésben meghatározott üzemeltetési nyilvántartást az EESZT működésétől függetlenül is elérhető honlapján bárki számára elérhetővé teszi.

II. FEJEZET

AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR ÚTJÁN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

8. Központi eseménykatalógus

12. § (1) A csatlakozott adatkezelő a központi eseménykatalógus felé történő adatszolgáltatási kötelezettsége keretében az Eüak.-ban meghatározott adatokat és az 1. melléklet szerinti ellátási eseményekre vonatkozó adatokat az esemény megtörténtét követően haladéktalanul, de legkésőbb az 1. mellékletben meghatározott időtartamon belül szolgáltatja.

(2) A csatlakozott adatkezelő az eseménykatalógusba már szolgáltatott hibás adatot az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzés időpontjától számított, az adatszolgáltatásra az 1. mellékletben meghatározott időtartamon belül javítja vagy törli.

9. Törzsadat-nyilvántartás

13. § (1) A 2. mellékletben meghatározott nyilvántartások és kódtörzsek (a továbbiakban: törzsadat) naprakész adatait a nyilvántartás vezetője vagy a kódtörzs közzétevője köteles az EESZT törzsadat-nyilvántartásában is automatikus információátadás útján közzétenni, vagy a törzsadat elérhetőségét az EESZT útján saját szolgáltatásán keresztül biztosítani.

(2) Más, személyes adatot nem tartalmazó nyilvántartás vagy kódtörzs közzétételét, vagy az ezekhez az EESZT szolgáltatásán keresztül való hozzáférést bármely csatlakozott adatkezelő kezdeményezheti, vagy maga a működtető is biztosíthatja. Az adatkezelő által kezdeményezett közzététel befogadási szabályait a működtető határozza meg, és teszi elérhetővé a csatlakozott adatkezelők számára.

(3) Az EESZT működtetője a személyes adatot tartalmazó törzsadathoz való hozzáférést az EESZT kizárólag azon felhasználói részére biztosítja, akik a törzsadat megismerésére jogosultak.

14. § A működtető a törzsadat-nyilvántartásban található nyilvántartásokról és kódtörzsekről katalógust vezet, melyet bárki számára elérhetővé tesz. A katalógus legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) törzsadat megnevezése, típusa,

b) a nyilvántartást vezető vagy a kódtörzset közzétevő szervezet megnevezése, és

c) frissítés gyakorisága.

10. Önrendelkezési nyilvántartás

15. § (1) Az érintett az önrendelkezési nyilvántartásban az Eüak. 35/H. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatát

a) adatainak a működtető által meghatározott csoportokba sorolt ágazati felhasználók általi megismerésére vonatkozóan,

b) adatainak meghatározott ágazati felhasználó általi megismerésére vonatkozóan, és

c) a működtető által meghatározott kategóriákba sorolt adatainak megismerésére vonatkozóan

teheti meg.

(1a)[13] Az érintett az önrendelkezési nyilvántartásban az Eüak. 35/H. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata keretében rendelkezést tehet adatainak a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti kapcsolattartó szerv általi továbbíthatóságára vonatkozóan.

(2) Az érintett az Eüak. 35/J. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot az önrendelkezési nyilvántartáson keresztül, az önrendelkezési nyilatkozat megtételére vonatkozó szabályok szerint teheti meg.

(3) A működtető köteles gondoskodni arról, hogy a nyilatkozat elektronikus rögzítését követően huszonnégy órán belül érvénybe lépjenek a nyilatkozat alapján létrehozott, az adatokhoz történő hozzáférést korlátozó vagy engedélyező szabályok.

16. § (1) Az Eüak. 35/I. § (3) bekezdésében meghatározott nyilatkozat alapján a működtető a kezelőorvos számára a nyilatkozat rögzítésétől számított huszonnégy órás időtartamra, az önrendelkezési nyilvántartásba bejegyzett korlátozást figyelmen kívül hagyó hozzáférési jogot biztosít az előtte megjelent érintett egészségügyi adataihoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megadására szolgáló nyomtatványt a működtető nyomtatható formában elérhetővé teszi. A nyilatkozat az egészségügyi dokumentáció része.

17. § (1) Az érintett a közvetlen hozzáférési felület útján tájékoztatást kaphat arról, hogy

a) mely ágazati felhasználó végzett, vagy kísérelt meg az adataira vonatkozó adatkezelési műveletet végezni, és

b) az a) pont szerinti felhasználó mely csatlakozott adatkezelő vagy a csatlakozott adatkezelő mely szervezeti egysége nevében végezte, vagy kísérelte meg elvégezni a műveletet.

(1a)[14] Ha az érintett adatainak megismerésére ellenőrzés során kerül sor, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás csak az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatot tartalmazza.

(2) Az érintett a közvetlen hozzáférési felület útján lekérdezheti az önrendelkezési nyilvántartásban található, a lekérdezés időpontjában érvényes rendelkezéseit, vagy azokról a Kormány által kijelölt szervnél vagy a kormányablaknál személyesen tájékoztatást kérhet.

11. Egészségügyi profil

18. § (1) A kezelőorvos vagy ennek hiányában a háziorvos az Eüak. 35/J. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége keretében köteles rögzíteni

a) a 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint

b) az adat rögzítésének alapjául szolgáló esemény, okot adó körülmény vagy dokumentum megjelölését.

(2) A kezelőorvos vagy ennek hiányában a háziorvos az Eüak. 35/J. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége keretében rögzítheti az (1) bekezdés szerint rögzített adat 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kategóriáját.

(3) A működtető az (1) bekezdés szerinti adatokhoz kapcsoltan az EESZT-ben megvalósuló adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából rögzíti

a) az adat rögzítését végző felhasználó azonosítóját és

b) az adat rögzítésének időpontját.

(4) Az egészségügyi profilban rögzített adatokban bekövetkezett változás esetén a kezelőorvos vagy háziorvos az adatot az (1) bekezdésben meghatározottak szerint módosítja. Az egészségügyi profilban rögzített bejegyzés javítást vagy módosítást indokolni kell.

12. Egészségügyi dokumentáció nyilvántartása

19. § (1) Az EESZT útján nyilvántartott és a 4. mellékletben meghatározott egészségügyi dokumentumokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség keretében a csatlakozott adatkezelő

a) a működtető által közzétett technikai követelményeknek megfelelő módon továbbítja a dokumentumokat, vagy

b) a működtető által közzétett technikai követelményeknek való megfelelés esetén a dokumentumoknak a csatlakozó adatkezelő egészségügyi informatikai rendszeréből való közvetlen elérését lehetővé tevő hivatkozás továbbításával biztosítja.

(2) A dokumentumok továbbítására vonatkozó, e §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget

a) betegnek átadott dokumentum esetén a dokumentum betegnek való átadását,

b) betegnek át nem adott dokumentum esetén a dokumentum jóváhagyását,

c) az EESZT nyilvántartásába már továbbított dokumentum esetében annak megváltozását

követően azonnal, de legkésőbb a 4. mellékletben az egyes dokumentumok vonatkozásában meghatározott időtartamon belül kell teljesíteni.

(3) Az egészségügyi dokumentumok nyilvántartásából a működtető az Eüak. 4. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott célból kizárólag az adat megismerésére jogosult ágazati felhasználó számára biztosít hozzáférést az érintettre vonatkozó egészségügyi dokumentumhoz.

13. Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

20. § (1) Az 5. mellékletben meghatározott jelentés vagy adatszolgáltatás esetében a jelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget az EESZT útján, vagy ha az adott kötelezettségre vonatkozóan jogszabály más teljesítési módot jelöl meg, az EESZT útján is kell teljesíteni.

(2) A működtető térítésmentesen biztosítja a jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének lehetőségét.

(3) A jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség az EESZT útján kizárólag a jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap működtető által közzétett mintájának igénybevételével teljesíthető.

(4) A jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap mintájával szemben támasztott formai és technikai követelményeket, valamint a jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap mintájának az EESZT útján történő közzététele eljárásrendjét a működtető határozza meg. A jelentéstételi és adatszolgáltatási adatlap mintáját a közzétett követelményrendszer alapján a jelentés és adatszolgáltatás címzettje alakítja ki.

(5) A működtető a jelentéstételi és az adatszolgáltatási adatlap mintáját a közzétett követelményrendszer alapján ellenőrzi, és a követelményrendszernek való megfelelőség esetén közzéteszi a jelentések és adatszolgáltatások mintájának katalógusában.

13/A. Digitális képtovábbítás és elektronikus konzílium[15]

20/A. §[16] (1) Ha a csatlakozott adatkezelő megfelel a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki követelményeknek, a képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvétel egészségügyi informatikai rendszerbe történő rögzítésekor adatot szolgáltathat az EESZT működtetője által a digitális képtovábbítási szolgáltatással kapcsolatban vezetett nyilvántartásba. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki követelményeket a működtető a csatlakozó adatkezelők számára hozzáférhetővé teszi.

(2) A digitális képtovábbítás szolgáltatás keretében kizárólag meghatározott TAJ, vagy ennek hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító alapján férhet hozzá a szolgáltatás használatára jogosult ágazati felhasználó az érintettre vonatkozó, képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvételhez vagy más digitális képi információhoz.

(3) A szolgáltatás keretében létrehozott nyilvántartás tartalmazza azokat a technikai információkat, amelyek segítségével a képek közvetlenül a csatlakozott adatkezelő informatikai rendszeréből érhetők el. A kiválasztott képet az EESZT továbbítja a hozzáférést kérő fél felé.

(4) A digitális képtovábbítás az adatok biztonságos, csatlakozott adatkezelők közötti küldésére is használható. Ebben az esetben az EESZT az adatok továbbításának technikai megvalósításában nyújt segítséget a csatlakozott adatkezelők részére. Az adatok továbbítását az EESZT csak olyan ágazati felhasználó számára teljesíti, aki az EESZT azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartása és az önrendelkezési nyilvántartás adatai szerint jogosult annak megismerésére.

(5) A szolgáltatás használatával kapcsolatos adatkezelés naplózásra kerül. Az adatkezelés részleteit az érintett az EESZT közvetlen hozzáférési felületén keresztül megismerheti, erre vonatkozó beállítás esetén a képtovábbítás megtörténtéről e-mail útján értesítést kaphat.

20/B. §[17] (1) Elektronikus távkonzílium kezdeményezésére (konzíliumot kérő kezelőorvos) és a felkérés elfogadására (konzíliumot adó kezelőorvos) kizárólag a szolgáltatásba külön regisztráló orvos jogosult.

(2) Elektronikus távkonzílium kezdeményezésekor a konzíliumot kérő kezelőorvos állítja össze azoknak az egészségügyi dokumentumoknak (ideértve a képalkotó diagnosztikai eljárások felvételeit is) a listáját, melyeket a távkonzultáció során a konzíliumot adó kezelőorvossal meg kíván osztani. Ha a konzíliumot adó kezelőorvos a felkérést elfogadja, az EESZT akkor biztosítja számára a listán szereplő dokumentumokhoz való hozzáférést, ha az nem ütközik az érintett önrendelkezési nyilvántartásban tett nyilatkozatával. A konzíliumot adó kezelőorvos az elektronikus távkonzílium keretében adott orvosi véleményét a konzíliumot kérő kezelőorvos számára az EESZT útján továbbítja.

(3) Az elektronikus távkonzíliumra vonatkozó felkérés elfogadása nem kötelező.

13/B. Elektronikus betegségregiszter[18]

20/C. §[19] (1) Az EESZT útján vezetett elektronikus betegségregiszterbe történő adatszolgáltatás kizárólag az elektronikus adatszolgáltatási űrlapon teljesíthető.

(2) Az adatszolgáltatási űrlap mintáját a betegségregisztert vezető szerv maga alakítja ki. Az adatszolgáltatási űrlap mintájával szemben támasztott formai és technikai követelményeket, valamint az űrlap kialakításához szükséges adatmintákat a működtető határozza meg, és azt a csatlakozott adatkezelők számára hozzáférhetővé teszi. Ha az adatszolgáltatási űrlap kialakításához olyan adatmintára van szükség, amelyet a működtető még nem tett közzé, a betegségregisztert vezető szerv kérelme alapján a működtető a kért adatmintát 30 munkanapon belül elkészíti és közzéteszi.

(3) A betegségregiszterek személyazonosításra alkalmatlan módon tárolt adataihoz bármely csatlakozott adatkezelő hozzáférhet.

13/C. Elektronikus szolgáltatásrendelés és időpontfoglalás[20]

20/D. §[21] (1) Elektronikus szolgáltatásrendelés esetében az igénylő orvos a szolgáltatásrendeléssel érintett egészségügyi szolgáltatásban részesülő érintett kérésére papír alapú igazolást állít ki az elektronikus szolgáltatásrendelésről. Az igazolás az elektronikus szolgáltatásrendelés adattartalmát, és az elektronikus szolgáltatásrendelés EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában is.

(2) Az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelő az elektronikus szolgáltatásrendelést az EESZT útján tekinti meg és ellenőrzi, és az EESZT útján rögzíti az elektronikus szolgáltatásrendelés felhasználását, az ellátás megtörténtét. Ha az adatok rögzítése bármely okból sikertelen, az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelő az ellátást követő 24 órán belül köteles az adatokat rögzíteni.

(3) Az EESZT útján kiállított elektronikus szolgáltatásrendelés esetén, ha az EESZT üzemszünet vagy üzemzavar miatt nem elérhető, az ellátás az (1) bekezdés szerinti papíralapú igazolás alapján is nyújtható. Ilyen esetben az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettséget az üzemszünet esetén annak végét, üzemzavar esetén annak tényleges megszűnését követő négy napon belül kell teljesíteni.

(4) Az igénylő orvos az elektronikus szolgáltatásrendeléssel egyidejűleg, vagy az elektronikus szolgáltatásrendeléssel érintett egészségügyi szolgáltatásban részesülő érintett az elektronikus szolgáltatásrendelés érvényességi idején belül az EESZT erre szolgáló internetes felületén az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelőhöz időpontot tud foglalni.

(5) Ha az elektronikus szolgáltatásrendelésen javítást vagy más változtatást kell eszközölni, az igénylő orvos az elektronikus szolgáltatásrendelést a változtatás okának megjelölésével az EESZT útján visszavonja. Az igénylő orvos ilyen esetben értesíti a szolgáltatásrendeléssel érintett egészségügyi szolgáltatásban részesülő érintettet - kivéve, ha a változtatás szükségességét az érintett jelzi az orvos felé -, és gondoskodik új szolgáltatásrendelés kiállításáról.

(6) A csatlakozott adatkezelő a (4) és (5) bekezdés szerinti időpontfoglalás érdekében az EESZT útján közzéteheti az igénybe vehető szolgáltatásaira nyitva álló szabad időpontokat.

(7) Az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelő a (6) bekezdés szerint közzétett időpontokat - kivételes esetben, alapos okból - az EESZT útján módosíthatja vagy törölheti. Lefoglalt időpont módosítása vagy törlése esetén az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelő köteles a szolgáltatásrendeléssel érintett egészségügyi szolgáltatásban részesülő érintett értesítésére, és új időpont egyeztetésére.

13/D. Határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó információcsere[22]

20/E. §[23] (1) A működtető a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti kapcsolattartó szervként az Eüak. 4. § (2) bekezdés zs) pontja szerinti célból, az erre a célra kialakított biztonságos informatikai kapcsolat útján biztosítja a más tagállamokban működő nemzeti kapcsolattartó szervekkel történő információcserét.

(2) Az érintett más tagállamban történő gyógykezelése érdekében a működtető az Eüak. 19/A. §-a szerinti adatokból a megkeresés szerinti, az érintett határon átnyúló egészségügyi ellátásához kapcsolódó jogainak érvényesítéséhez kapcsolódó adatokat továbbítja az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató kezdeményezésére a megkeresést továbbító, más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére.

(3) A gyógyszer más tagállamban történő kiváltása érdekében a működtető az Eüak. 19/A. §-a szerinti adatokból az érintett határon átnyúló egészségügyi ellátásához kapcsolódó jogainak érvényesítéséhez kapcsolódó, megkeresés szerinti adatokat továbbítja a gyógyszer kiszolgáltatója kezdeményezésére a megkeresést továbbító, más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére. A működtető a más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szervtől kapott kiváltási adatokat rögzíti az EESZT vénynyilvántartásában.

(4) A más tagállambeli érintett Magyarországon történő gyógykezelése érdekében a működtető továbbítja az ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelő lekérdezését a más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére. A lekérdezés alapján kapott, az Eüak. 19/A. §-a szerinti adatokat a működtető továbbítja a lekérdező csatlakozott adatkezelő részére.

(5) Más tagállamban felírt gyógyszer Magyarországon történő kiváltása érdekében a működtető továbbítja a csatlakozott adatkezelő lekérdezését a más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére. A lekérdezés alapján kapott, az Eüak. 19/A. §-a szerinti adatokat a működtető továbbítja a megkereső csatlakozott adatkezelő részére, valamint továbbítja a csatlakozott adatkezelő által közölt kiváltási adatokat a más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére.

(6) A működtető az érintett adatát más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére csak az érintett digitális önrendelkezése keretében tett megengedő rendelkezése esetén adja át.

(7) A működtető a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében végzett adatkezelési műveleteket az Eüak. 35/D. §-a szerinti nyilvántartásban rögzíti, és a rögzített adatokat az érintett részére az EESZT közvetlen hozzáférési felületén elérhetővé teszi.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Hatályba léptető rendelkezés

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 23. § (1) bekezdése és a 24. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 23. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

15. Átmeneti rendelkezések

22. § (1) A csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét

a) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató 2017. november 1. napjáig,

b) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles, nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató 2018. november 1. napjáig,

c) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatlakozásra köteles gyógyszertár 2017. november 1. napjáig,

d) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatlakozásra köteles állami mentőszolgálat 2018. november 1. napjáig,

e) a 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet 2017. március 1. napjáig

f)[24] a 2. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató 2020. január 1-jéig

köteles teljesíteni.

(2) Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti csatlakozott egészségügyi szolgáltató a 12. §-ban és a 19. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének

a) a közfinanszírozott egészségügyi ellátások tekintetében 2017. november 1. napjától,

b) a nem közfinanszírozott egészségügyi ellátások tekintetében 2018. november 1. napjától

köteles eleget tenni.

(3) A törzsadatot tartalmazó nyilvántartás vezetője vagy kódtörzs közzétevője a 13. §-ban meghatározott közzétételi kötelezettségét legkésőbb 2017. március 1. napjától köteles teljesíteni. Ha az EESZT megfelelő működéséhez szükséges törzsadat szolgáltatását az arra kötelezett nem tudja közvetlenül az EESZT szolgáltatásának igénybevételével teljesíteni, a működtető - megállapodás alapján - ideiglenes jelleggel átvállalhatja az adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségéhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzését, de az adatszolgáltatás tartalmát illetően a felelősség továbbra is a nyilvántartást vezető vagy a kódtörzset közzétevő szervezetet terheli. Az erre vonatkozó megállapodás időtartama nem lehet tizenkettő hónapnál hosszabb.

(4) A 20. §-ban előírt kötelezettség teljesítésére annak kötelezettje 2017. november 1. napjától köteles.

(5) A kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos a 18. §-ban meghatározott feladatát 2017. november 1. napjától köteles teljesíteni.

(5a)[25] A 2. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb 2020. június 1. napjától köteles teljesíteni.

(6) 2017. január 1. napjáig automatikus információátadás helyett az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus adatátadás útján kell az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás működéséhez szükséges nyilvántartások Eüak. szerinti adatait, valamint a törzsadat-nyilvántartásba történő közzétételt biztosítani.

(7) 2017. január 1. napjáig a Kormány által kötelezően biztosítandó azonosítási szolgáltatás alatt a Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatást kell érteni.

(8)[26] Az a fejlesztő, aki az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor az e rendeletnek a Módr.-rel megállapított 3/A. §-a szerinti informatikai rendszerrel rendelkezik, 2020. december 31-ig a működtető által a Módr. hatálybalépését megelőzően kiállított igazolással igazolhatja a 3/A. § szerinti követelmények teljesítését.

(9)[27] A működtető a Módr.-rel megállapított 3/A. § (8) bekezdése szerinti jegyzék részeként 2020. december 31-ig közzéteszi a (8) bekezdés szerinti igazolással rendelkező informatikai rendszerek jegyzékét is.

(10)[28] A csatlakozott adatkezelő az 1. és 4. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség Módr.-rel megállapított követelményeinek megfelelő teljesítését legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő 3 hónapon belül köteles biztosítani. Az 1. melléklet 21-24. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség Módr.-rel megállapított követelményeinek megfelelő teljesítést legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő 6 hónapon belül kell biztosítani.

(11)[29] Az 1. mellékletben foglalt táblázat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 45/2023. (X. 30.) BM rendelettel megállapított 54. sorát az EESZT digitális időpontfoglalási rendszer szolgáltatást használó egészségügyi szolgáltatóknak kell alkalmazniuk.

15/A. Az Európai Unió jogának való megfelelés[30]

22/A. §[31] Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének való megfelelést szolgálja.

16. Módosító rendelkezések

23. § (1)[32]

(2)[33]

24. §[34]

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez[35]

Központi eseménykatalógus számára szolgáltatandó adatok

A központi eseménykatalógus számára az alábbi események e mellékletben meghatározott adatait, az esemény időpontját, a csatlakozó adatkezelő informatikai rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell közölni.

[36]
ABC
1Esemény leírásaAdatszolgáltatásHatáridő
2Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
91. és 92. §-a szerinti fekvőbeteg-szakellátás megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel
jellege)
- beutaló orvos azonosítója
- beutaló orvos munkahelye
- finanszírozás típusa
- finanszírozási törzsszám
- beutaló/iránydiagnózis
- az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
- a beteg kezelőorvosának azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- szakmakód
1 óra
3Az Eütv. 91. és 92. §-a szerinti fekvőbeteg-
szakellátás befejezése
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett
beavatkozások
- a beteg további sorsa*
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
[37]
4Az Eütv. 89. és 90. §-a szerinti járóbeteg-
szakellátás megkezdése
(kivéve: fogászati szakellátás, laboratóriumi
diagnosztikai vizsgálat)
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel
jellege)
- beutaló orvos azonosítója
- beutaló orvos munkahelye
- finanszírozás típusa
- naplósorszám
- beutaló/iránydiagnózis
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
- a beteg kezelőorvosának azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- szakmakód
1 óra
5Az Eütv. 89. és 90. §-a
szerinti járóbeteg-
szakellátás befejezése
(kivéve: fogászati
szakellátás,
laboratóriumi
diagnosztikai vizsgálat)
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett
beavatkozások
- továbbküldés
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
6Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás megkezdése- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ, vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- az ellátás típusa
- az ellátás helye
- az ellátás oka
- térítési kategória
- a praxisközösségben elszámolható tevékenységek
- a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat esetén
az országos nyilvántartási szám)
- a beteg kezelőorvosának azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
1 óra
7Az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény szerinti háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátás befejezése
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- továbbküldés
1 óra
8CT- és MR-vizsgálat megkezdése- azon ellátás eseménykatalógusának bejegyzésazonosítója,
amelynek keretében a vizsgálat elvégzésre került
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- beutaló (megrendelő) orvos
- beutaló (megrendelő) orvos munkahelye
- finanszírozás típusa
- naplósorszám
- beutaló/iránydiagnózis
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
- vizsgálat típusa
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
9CT- és MR-vizsgálat befejezése- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- vizsgálat rövid leírása (technológia, régió, kontrasztanyag-
használat, illetve nem értékelhető vizsgálat)
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
[38]
10Az Eütv. 94. § (1) bekezdése szerinti
mentés megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- ellátásért felelős személy (a mentőegység vezetője)
azonosítója
- mentési lap azonosítója
1 óra
11Az Eütv. 94. § (1) bekezdése szerinti
mentés lezárása
- iránydiagnózis
- beteget átvevő szervezeti egység azonosítója
1 óra
12Az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési
kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet 4. § (9) bekezdése
szerinti ellátás (a továbbiakban:
SBO esemény) megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- ellátott állampolgársága
- érvényes biztosítás országa
- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel
jellege)
- beutaló orvos azonosítója
- beutaló orvos munkahelye
- naplósorszám/törzsszám
- beutaló/iránydiagnózis
- beutaló azonosítója
- a betegátvételt végző személy azonosítója
- ellátásért felelős személy azonosítója
- szakmakód
- mentőtől való átvétel jelzése
1 óra
13SBO esemény során végzett triázs- azon SBO esemény eseménykatalógusának
bejegyzésazonosítója, amelynek keretében a triázs elvégzésre
került
- a triázst végző személy azonosítója
- triázskategória
1 óra
14SBO esemény kapcsán végzett első ellátási
esemény
- azon SBO esemény eseménykatalógusának
bejegyzésazonosítója, amelynek keretében a triázs elvégzésre
került
- az SBO esemény kódja
1 óra
15SBO esemény kapcsán végzett további
ellátási események
- azon SBO esemény eseménykatalógusának
bejegyzésazonosítója, amelyhez tartozó ellátás keretében
a triázs elvégzésre került
- az SBO esemény kódja
1 óra
16SBO esemény lezárása- továbbküldés, a beteg további sorsa1 óra
17Fogorvosi és gyermekfogorvosi alapellátási esemény megkezdése- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti egység
finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
- a kezelést végző orvos azonosítója
- naplósorszám
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- az ellátás típusa
- a praxisközösségben elszámolható tevékenységek
1 óra
18Fogorvosi és gyermekfogorvosi alapellátási
esemény lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- továbbküldés
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
[39]
19Fogászati szakellátás megkezdése- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti
egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
- a kezelést végző orvos azonosítója
- naplósorszám
- beutaló orvos azonosítója
- beutaló orvos munkahelye
- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel
jellege)
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- az ellátás típusa
- szakmakód
1 óra
20Fogászati szakellátás lezárása- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- továbbküldés
- az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett
beavatkozások
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
21A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. melléklet
1. és 3. pontja szerinti iskolafogászati
ellátás megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti
egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
- a kezelést végző orvos azonosítója
- naplósorszám
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- az ellátás típusa
1 óra
22A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. melléklet
1. és 3. pontja szerinti iskolafogászati
ellátás lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- továbbküldés
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
23A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. melléklet
3. és 4. pontja szerinti iskolaegészségügyi
ellátás megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti
egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
- a kezelést végző orvos azonosítója
- naplósorszám
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- az ellátás típusa
1 óra
24A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. melléklet
3. és 4. pontja szerinti iskolaegészségügyi
ellátás lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- továbbküldés
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
25Művesekezelés megkezdése- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
- a kezelést végző orvos azonosítója
- az ellátás típusa
- beküldő munkahely
- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai
- naplósorszám
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
26Művesekezelés lezárása- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
27Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat
(5000, 5006) megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai
- beutaló (megrendelő orvos, védőnő stb.) azonosítója
- beutaló (megrendelő orvos, védőnő stb.) munkahelye
- finanszírozás típusa
- naplósorszám
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
- validáló személy azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- szakmakód
1 óra
28Laboratóriumi diagnosztikai (5000, 5006)
vizsgálat lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
29Várandósgondozási esemény- ellátott (várandós) személyazonosító-típusa és értéke
(TAJ vagy ennek hiányában az EESZT által nyilvántartott más
azonosító)
- az ellátási esemény VOIR rendszerbeli egyedi azonosítója
- az ellátást végző védőnő azonosítója
- védőnői körzet azonosítója
- az ellátás helye
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
1 óra
30Gyermekágyas gondozási esemény- ellátott (anya) személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy
ennek hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- az ellátási esemény VOIR rendszerbeli egyedi azonosítója
- védőnői körzet azonosítója
- az ellátás helye
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
1 óra
31Gyermekgondozási esemény- ellátott (gyermek) személyazonosító-típusa és értéke
(TAJ vagy ennek hiányában az EESZT által nyilvántartott más
azonosító)
- az ellátási esemény VOIR rendszerbeli egyedi azonosítója
- védőnői körzet azonosítója
- az ellátás helye
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
1 óra
32Nővédelmi gondozási esemény- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- az ellátási esemény VOIR rendszerbeli egyedi azonosítója
- védőnői körzet azonosítója
- az ellátás helye
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
1 óra
33A 2015. évi CXXIII. törvény
13. § (2) bekezdése szerinti, védőnő által
végzett szűrés
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- az ellátási esemény VOIR rendszerbeli egyedi azonosítója
- védőnői körzet azonosítója
- az ellátás helye
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
1 óra
[40]
34Pszichoterápia, klinikai szakpszichológiai,
neuropszichológiai és alkalmazott
egészségpszichológiai ellátás megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- beutaló orvos azonosítója
- beutaló orvos munkahelye
- finanszírozás típusa
- naplósorszám
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
- az ellátásért felelős személy (orvos, klinikai szakpszichológus)
azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- szakmakód
1 óra
35Pszichoterápia, klinikai szakpszichológiai,
neuropszichológiai és alkalmazott
egészségpszichológiai ellátás lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett
beavatkozások
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
3611/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti, csak
orvos által végezhető nem-konvencionális
tevékenység megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- naplósorszám (az ellátásnak az ellátó informatikai
rendszerében értelmezett egyedi azonosítója)
- az ellátásért felelős személy orvos azonosítója
- szakmakód
1 óra
3711/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti, csak
orvos által végezhető nem-konvencionális
tevékenység lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
1 óra
38Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti
ellátás megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat esetén
az országos nyilvántartási szám)
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
- a kezelést végző orvos azonosítója
- az ügyelet típusa
- naplósorszám (ügyeleti napló sorszáma)
- az ellátás helye
- az ellátás oka
- térítési kategória
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
1 óra
39Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti
ellátás lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- továbbküldés
1 óra
40Fogorvosi ügyeleti ellátás megkezdése- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti
egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
- a kezelést végző orvos azonosítója
- naplósorszám
- az ellátás típusa
- térítési kategória
1 óra
41Fogorvosi ügyeleti ellátás lezárása- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
1 óra
42Mikrobiológia diagnosztikai vizsgálat
(5003, 5013) megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai
- beutaló (megrendelő orvos, védőnő stb.) azonosítója
- beutaló (megrendelő orvos, védőnő stb.) munkahelye
- finanszírozás típusa
- naplósorszám
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
- validáló személy azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- szakmakód
1 óra
43Mikrobiológia diagnosztikai vizsgálat
(5003, 5013) lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
44Fizioterápia-gyógytorna (5700) és
gyógytorna (5711) járóbeteg-ellátás
megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- beutaló orvos azonosítója
- beutaló orvos munkahelye
- naplósorszám
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
- az ellátásért felelős személy (gyógytornász) azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- szakmakód
1 óra
45Fizioterápia-gyógytorna (5700) és
gyógytorna (5711) járóbeteg-ellátás
lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
46Hidroterápia (5703),
Elektroterápia (5704), fizikoterápia/fizioterápia (5722),
balneoterápia (5706),
thermoterápia (5707),
magneto-, fototerápia (5708),
víz alatti gyógytorna (5710),
gyógymasszázs (5712) járóbeteg-ellátás
megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- beutaló orvos azonosítója
- beutaló orvos munkahelye
- naplósorszám
- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés
szerinti 9 karakteres kódja
- az ellátásért felelős személy azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
- szakmakód
1 óra
47Hidroterápia (5703),
Elektroterápia (5704), fizikoterápia/fizioterápia (5722),
balneoterápia (5706),
thermoterápia (5707),
magneto-, fototerápia (5708),
víz alatti gyógytorna (5710),
gyógymasszázs (5712) járóbeteg-ellátás
lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
1 óra
[41]
48Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
megkezdése [kivéve 27/1995. (VII. 25.)
NM rendelet 4. § (1) bekezdés b)-f) pont]
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- naplósorszám (az ellátásnak az ellátó informatikai
rendszerében értelmezett egyedi azonosítója)
- az ellátásért felelős orvos azonosítója
1 óra
49Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
lezárása [kivéve 27/1995. (VII. 25.)
NM rendelet 4. § (1) bekezdés b)-f) pont]
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
1 óra
50Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- naplósorszám (az ellátásnak az ellátó informatikai
rendszerében értelmezett egyedi azonosítója)
- az ellátásért felelős orvos azonosítója
1 óra
51Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
lezárása
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett
beavatkozások
1 óra
52Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi
ellátásának megkezdése
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
- az ellátás típusa
- az ellátás helye
- az ellátás oka
- a szolgáltatási egység kódja
- a beteg kezelőorvosának azonosítója
- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett
egyedi azonosítója
1 óra
53Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi
ellátásának befejezése
- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus
bejegyzésazonosítója
- az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett
beavatkozások
- továbbküldés
1 óra
54Járóbeteg-szakellátásban
a beteg behívásának
időpontja
- ellátott személyazonosító-típusa és értéke
(TAJ vagy ennek hiányában az EESZT által nyilvántartott
más azonosító)
- a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző
szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti
9 karakteres kódja)
- az elektronikus beutaló EESZT-azonosítója
- esemény dátuma
1 óra

Jelmagyarázat:

* A "beteg további sorsa" fogalom megfelel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti fogalomnak.

2. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

A törzsadat-nyilvántartásban közzéteendő törzsadatok és az EESZT útján a csatlakozó adatkezelő saját szolgáltatásán keresztül elérhető nyilvántartások

1. egészségügyi szolgáltatók, az általuk végezhető, engedélyezett szakmák és működési engedélyek nyilvántartása

2. egészségügyi szolgáltatók telephelyeiről vezetett nyilvántartás

3. egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartása

4. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében megszerezhető szakképesítések nyilvántartása

5. forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek nyilvántartása

6. egyenértékű gyógyszerek nyilvántartása

7. gyógyszertárakról vezetett nyilvántartás

8. a társadalombiztosítási azonosító jelhez tartozó biztosítási jogviszony fennállásának és háziorvosi szolgálat adatainak lekérdezhetősége

9. az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása

10. társadalombiztosítási támogatás elszámolására szerződött gyógyszertárak és gyógyászati segédeszköz forgalmazók nyilvántartása

11. az orvosi bélyegzőkről szóló rendelet szerinti orvosi bélyegzők nyilvántartása

12. a társadalombiztosítási támogatással rendelésre jogosító (vényírási) szerződéssel rendelkező orvosok nyilvántartása

13. társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök nyilvántartása

14. társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek teljes körének nyilvántartása

3. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Egészségügyi profil számára szolgáltatandó egészségügyi adatok

ABC
1TípusAdatszolgáltatás
2Típus (1. szint)Altípus (2. szint)Adatelem (3. szint)
3Figyelmeztetésekallergiakiváltó tényező
allergia leírása
megfigyelés időpontja
4nem-allergiás figyelmeztetésekrövid leírás
részletes leírás
megfigyelés időpontja
5Kórtörténetvédőoltásokvédőoltás neve
védettség (betegség)
oltás időpontja
oltóanyag azonosítója
6megoldott, lezárt vagy inaktív
problémák
probléma leírása
felmerülés időpontja
lezárás időpontja
megoldás körülményei
7korábbi műtétek és
beavatkozások
beavatkozás leírása
beavatkozás időpontja
8Jelenlegi problémákaktuális problémák/diagnózisokprobléma/diagnózis leírása
felmerülés időpontja
9beültetett eszközök és
implantátumok
eszköz és implantátum leírása
típus
beültetés időpontja
eltávolítás időpontja
10terápiás javaslatokterápia típusa
javaslat leírása
11autonómia, fogyatékosságleírás
típus
12Gyógyszerelésaktuális gyógyszereléshatóanyag (készítmény) neve
erősség
gyógyszerészeti dózisforma
beszedendő mennyiség
szedés gyakorisága
kezelés hossza
kezelés kezdete
13Életmódéletmódi tényezőkmegfigyelés típusa
megfigyelés értéke
időtartam
14Várandósságmegállapított várandósságszülés várható időpontja
terhesség kimenetele
15Diagnosztikai eredményekvércsoportvércsoport
meghatározás időpontja

4. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez[42]

Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása

ABC
1Dokumentum típusaHatáridőDokumentum továbbítása
2Az Eütv. 137. § a) pontja szerinti zárójelentés1 órakötelező
3Az Eütv. 137. § b) pontja szerinti ambuláns lap1 órakötelező
4Általános laboratóriumi ellátás lelete1 órakötelező
5Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete4 óraopcionális
6Szövettani és patológiai lelet4 órakötelező
7Egyéb laboratóriumi ellátás lelete4 óraopcionális
8CT- és MR-vizsgálatokról készült lelet1 órakötelező
9Egyéb képalkotó vizsgálat lelete1 órakötelező
10Műtéti leírás4 órakötelező
11Mentési lap4 órakötelező
12Szakorvosi javaslat4 órakötelező
13Várandósgondozás dokumentációja VOIR-ból1 órakötelező
[43]
14Gyermekágyas gondozás dokumentációja VOIR-ból1 órakötelező
15Gyermekgondozás dokumentációja VOIR-ból1 órakötelező
16Szívkoszorúér CT (CCTA) lelete1 órakötelező
17Szívkoszorúér intervenciós beavatkozások műtéti leírása1 órakötelező
18Onkoteam jegyzőkönyv1 órakötelező
19Várandósság megállapítása és rizikófelmérés1 órakötelező

5. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez

Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségek

Az Eüak. 15. §-a szerinti mikrobiológiai laboratórium vizsgálatának eredményéről teljesítendő jelentés.

6. melléklet a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelethez[44]

EESZT csatlakozáshoz használt informatikai rendszerek felhasználási területei

I. Szakmai tevékenység szerinti felhasználási területek

1. Háziorvosi tevékenység

2. Házi gyermekorvosi tevékenység

3. Járóbeteg-szakellátási tevékenység

4. Fekvőbeteg-szakellátási tevékenység

5. Laboratóriumi diagnosztikai tevékenység

6. Fogorvosi tevékenység

7. Országos Mentőszolgálat által nyújtott mentési tevékenység

8. Dializáló tevékenység

9. Közforgalmú gyógyszertári tevékenység

10. Egyéb egészségügyi tevékenység

II. Működési módok szerinti felhasználási területek

- Alkalmasság közfinanszírozott tevékenység támogatására

- Alkalmasság nem közfinanszírozott tevékenység támogatására

- Alkalmasság közfinanszírozott és nem közfinanszírozott tevékenység együttes támogatására

- Alkalmasság egyidejűleg több szolgáltató támogatására

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 78. §-a. Hatályos 2023.08.11.

[2] Beiktatta a 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.10.20.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2019.10.20.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.10.31.

[5] Módosította a 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2019.10.20.

[6] Módosította a 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2019.10.20.

[7] Módosította a 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2019.10.20.

[8] Az alcímet beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.10.31.

[9] Beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.10.31.

[10] Beiktatta a 45/2023. (X. 30.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[11] Beiktatta a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 23. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[12] A nyitó szövegrészt módosította a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 25. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[13] Beiktatta a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 1. § -a. Hatályos 2022.02.16.

[14] Beiktatta a 14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.07.27.

[15] Beiktatta a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 24. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[16] Beiktatta a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 24. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[17] Beiktatta a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 24. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[18] Beiktatta a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 24. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[19] Beiktatta a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 24. §-a. Hatályos 2017.11.01.

[20] Az alcímet beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.10.31.

[21] Beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.10.31.

[22] Az alcímet beiktatta a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 2. § -a. Hatályos 2022.02.16.

[23] Beiktatta a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 2. § -a. Hatályos 2022.02.16.

[24] Beiktatta a 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.10.20.

[25] Beiktatta a 23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.10.20.

[26] Beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.10.31.

[27] Beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.10.31.

[28] Beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.10.31.

[29] Beiktatta a 45/2023. (X. 30.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[30] Az alcímet beiktatta a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 3. § -a. Hatályos 2022.02.16.

[31] Beiktatta a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 3. § -a. Hatályos 2022.02.16.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[35] Megállapította a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése (lásd: 6. melléklet). Hatályos 2020.10.31.

[36] Módosította a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.02.16.

[37] Módosította a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 2., 3. pont). Hatályos 2022.02.16.

[38] Módosította a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2022.02.16.

[39] Módosította a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2022.02.16.

[40] Módosította a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2022.02.16.

[41] Módosította a 45/2023. (X. 30.) BM rendelet 3. §-a. (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.11.01.

[42] Megállapította a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése (lásd: 7. melléklet). Hatályos 2020.10.31.

[43] Módosította a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2022.02.16.

[44] Beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 7. § (3) bekezdése (lásd: 8. melléklet). Hatályos 2020.10.31.

Tartalomjegyzék