3/2016. (I. 22.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet és a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosítása

1. § Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosítása

2. § A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1) bekezdésében az "Az 1. § (2) bekezdése szerinti igazolás kiadását követően" szövegrész helyébe az "A méhen belüli várandósság megállapításáról szóló igazolás benyújtásával egyidejűleg" szöveg lép.

3. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

5. § Az 1. § és az 1. melléklet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 3/2016. (I. 22.) EMMI rendelethez

Az R1. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 48-49. sorral egészül ki:

(Hivatalos elnevezés /illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran használt más írásmód/
Kémiai név)
"
48.Mexedrone, 4-MMC-oMe, 'MEX'3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-
methylphenyl)propan-1-one
49.TH-PVP2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-
tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-1-one

2. melléklet a 3/2016. (I. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 1. melléklete "1. Tartalmai követelmények" pontja 1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tartalmi követelmények)

"1.5. a választani tervezett és a területi ellátási kötelezettséget vállalt házi gyermekorvos neve, elérhetősége"

2. Az R2. 1. melléklete "1. Tartalmai követelmények" pontja 1.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tartalmi követelmények)

"1.13. egyéb igazolások, megállapítások"

3. Az R2. 1. mellékletében szereplő táblázat 1. pontjában a "SeBi" szövegrész helyébe a "SeBi; vércukor" szöveg lép.

4. Az R2. 1. mellékletében szereplő táblázat 2. pontjában a "18-20. hét" szövegrész helyébe a "18-22. hét" szöveg lép.

Tartalomjegyzék