418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet szerint kell eljárni

a) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

b) - ha az Nbtv. szerinti felülvizsgálati eljárás során biztonsági kérdőívet kell kitölteni - az Nbtv. szerinti felülvizsgálati eljárás lefolytatása [a továbbiakban az a) és b) pont együtt: nemzetbiztonsági ellenőrzés] és

c) az a) pontban meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettség teljesítése

során.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) biztonsági megbízott: a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel és a változás-bejelentéssel kapcsolatos feladatokat a kezdeményező megbízásából ellátó személy,

b) biztonsági kérdőív: az Nbtv. 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív,

c) elektronikus keretprogram: az Nbtv. 71/A. § (2) bekezdésének megfelelő, a nemzetbiztonsági szolgálat honlapján elérhető egyedi elektronikai informatikai rendszer, amely biztosítja az ellenőrzési űrlap és a változás-bejelentési űrlap kitöltését, illetve az adatok megadását,

d) ellenőrzési űrlap: a biztonsági kérdőívnek a hozzátartozói nyilatkozat nélküli elektronikus formátuma,

e) kezdeményező: az Nbtv. szerint a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult,

f) kezdeményező levél: olyan dokumentum, amelyben a kezdeményező - az eljárás alapját képező jogszabályra történő hivatkozással - a kötelezett nemzetbiztonsági ellenőrzésének lefolytatását vagy felülvizsgálati eljárás elrendelését kezdeményezi a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatójánál,

g) kötelezett: az Nbtv. szerinti, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy,

h) nemzetbiztonsági szolgálat: a kötelezett tekintetében a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat,

i) változás-bejelentési űrlap: a 2. mellékletben meghatározott adattartalom szerinti adatlap (a továbbiakban: adatlap) elektronikus formátuma.

2. A biztonsági kérdőív kitöltésének szabályai

3. § (1) A biztonsági kérdőív e rendeletben foglaltak szerint elektronikus keretprogram használatával ellenőrzési űrlapon vagy papír alapon tölthető ki.

(2) A biztonsági megbízott szóban vagy írásban tájékoztatja a kötelezettet a biztonsági kérdőív kitöltésének lehetséges módjairól és folyamatáról, továbbá a változás-bejelentési kötelezettségéről és a bejelentési kötelezettség alá eső lényeges adatok köréről.

(3) Ha a kötelezett a biztonsági kérdőívet papír alapon kívánja kitölteni, a biztonsági megbízott a biztonsági kérdőívnek a nemzetbiztonsági szolgálat honlapján elektronikusan is kitölthető és nyomtatható formában közzétett nyomtatványa elérhetőségéről tájékoztatja a kötelezettet vagy kérésére a biztonsági kérdőívet papír alapon bocsájtja a rendelkezésére.

3. A biztonsági kérdőív elektronikus keretprogram használatával történő kitöltése

4. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálat - ha ennek a technikai feltételei fennállnak - az elektronikus keretprogramot a honlapján elérhetővé teszi.

(2) Ha a nemzetbiztonsági szolgálat honlapján az elektronikus keretprogram elérhető, és a kötelezett a biztonsági kérdőívet elektronikus keretprogram használatával kívánja kitölteni, a biztonsági kérdőívet a jelen alcímben foglaltak szerint kell kitölteni.

(3) Az elektronikus keretprogram kialakítása során olyan technikai megoldást kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy

a) az ellenőrzési űrlap a lezárását követően nem változtatható meg,

b) az ellenőrzési űrlapban szereplő adatokat kizárólag a nemzetbiztonsági szolgálat arra feljogosított munkatársai, valamint a nemzetbiztonsági szolgálat által kezelt adatok megismerésére törvényben jogosult szervek, személyek ismerhessék meg.

(4) A kezdeményező megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat az elektronikus keretprogramhoz - az e rendeletben meghatározott feladatai teljesítéséhez szükséges mértékű - hozzáférést biztosít a biztonsági megbízott számára.

5. § A biztonsági megbízott a 3. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással egyidejűleg felhívja a kötelezettet a biztonsági kérdőív XIV. pontja szerinti hozzátartozói nyilatkozat (a továbbiakban: hozzátartozói nyilatkozat) eredeti aláírt példányának a 6. § (3) bekezdésben meghatározott határidőben, a 12. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott módon a kezdeményező részére történő benyújtására.

6. § (1) A biztonsági megbízott a 3. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást követően kezdeményezi a nemzetbiztonsági szolgálatnál a kötelezett számára az elektronikus keretprogramba történő belépési jogosultságot biztosító kód (a továbbiakban: felhasználói azonosító) képzését, egyidejűleg tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot a kötelezett mobiltelefonszámáról.

(2) A felhasználói azonosító képzése során olyan megoldást kell alkalmazni, amely az elektronikus keretprogram használata során biztosítja a kötelezett számára két egymástól független azonosító elem használatát. Az egyik azonosító elemet a biztonsági megbízott bocsájtja a kötelezett rendelkezésére, a másik azonosító elemet az adott bejelentkezés kapcsán közvetlenül a kötelezett által megadott mobiltelefonszámra, rövid, szöveges üzenetszolgáltatás (SMS) keretében kell eljuttatni.

(3) A kötelezett a felhasználói azonosító képzését követő 30 napon belül köteles az ellenőrzési űrlapot kitölteni. Ezen időtartam alatt az ellenőrzési űrlap kitöltése megszakítható, a már kitöltött adatok megváltoztathatóak, törölhetőek az ellenőrzési űrlapon, továbbá az ellenőrzési űrlap nyomtatható. Az ellenőrzési űrlap kitöltésének a megszakítása az ellenőrzési űrlap kitöltésére rendelkezésre álló határidőt nem érinti.

7. § A kötelezett az ellenőrzési űrlap kitöltését követően az ellenőrzési űrlapot lezárja. Az ellenőrzési űrlap lezárása után az ellenőrzési űrlapon megadott adatok nem módosíthatóak.

8. § (1) A kötelezett - választása szerint - a 7. § szerinti lezárást követően

a) az ellenőrzési űrlapot az elektronikus keretprogram használatával vagy

b) az ellenőrzési űrlapból létrehozott és kinyomtatott papíralapú dokumentumot a 12. §-ban meghatározottak szerint aláírva, az ott meghatározott módon

nyújtja be a kezdeményező részére.

(2) Az ellenőrzési űrlap hitelesítését az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a kötelezett által az elektronikus keretprogramba történő közvetlen rögzítés vagy

b) a kötelezett erre irányuló szándéka esetén a kötelezett által elhelyezett elektronikus aláírás

biztosítja.

(3) A kötelezett az elektronikus keretprogramban jelzi, hogy a hozzátartozói nyilatkozatot a kezdeményező számára papír alapon benyújtotta.

(4) A felhasználói azonosító az ellenőrzési űrlap benyújtásával, de legkésőbb a 6. § (3) bekezdése szerinti határidő leteltével érvényét veszti.

9. § (1) A biztonsági megbízott a biztonsági kérdőívnek a 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott módon történő benyújtását követő 8 munkanapon belül intézkedik a kitöltött biztonsági kérdőív digitális formátumának és a kezdeményező levél digitalizált formátumának az elektronikus keretprogram útján történő megküldéséről a nemzetbiztonsági szolgálat részére.

(2) A 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon benyújtott biztonsági kérdőívet a biztonsági megbízott a 12. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint továbbítja a nemzetbiztonsági szolgálat részére a kezdeményező levél digitalizált formátumának az elektronikus keretprogram útján történő egyidejű megküldése mellett.

(3) A biztonsági megbízott a biztonsági kérdőív tartalmát nem ismerheti meg.

10. § A kezdeményező a hozzátartozói nyilatkozatot - tartalma megismerése nélkül - továbbítja a nemzetbiztonsági szolgálat részére.

11. § A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának nemzetbiztonsági ellenőrzése vonatkozásában az elektronikus keretprogramra vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor, a honlapon a nemzetbiztonsági szolgálat zárt és védett számítógépes intranethálózatát is érteni kell.

4. A biztonsági kérdőív papíralapú kitöltése

12. § (1) A kötelezettnek a biztonsági kérdőív papíralapú kitöltésekor az adatokat elsősorban gépelve, ennek feltételei hiányában nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell megadnia, és a biztonsági kérdőív minden oldalát aláírásával kell ellátnia.

(2) A kötelezett a papíralapú biztonsági kérdőívet a 3. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást követően 30 napon belül személyesen, meghatalmazott útján, postai úton vagy kézbesítő igénybevételével nyújtja be a kezdeményező számára. A zárt borítékon a címzettként megjelölt kezdeményező és az átadóként megjelölt kötelezett mellett fel kell tüntetni, hogy biztonsági kérdőívet tartalmaz a küldemény.

(3) A küldemény postai úton vagy kézbesítő igénybevételével történő benyújtása esetén a (2) bekezdésben meghatározott zárt borítékot egy másik borítékba helyezve, a külső borítékon a küldemény tartalmára utalás nélkül kell továbbítani.

(4) A kezdeményező a (3) bekezdés szerinti küldeményt felbontás nélkül a kezdeményező levél mellékleteként a benyújtástól számított 8 munkanapon belül továbbítja a nemzetbiztonsági szolgálat részére.

5. Az Nbtv. 71/D. §-a szerint kezdeményezett felülvizsgálati eljárás speciális szabályai

13. § Az Nbtv. 71/D. §-a szerint kezdeményezett felülvizsgálati eljárásra a 2-4. alcímben foglaltakat a következő eltéréssel kell alkalmazni:

a) a biztonsági megbízott alatt a nemzetbiztonsági szolgálat kijelölt munkatársát kell érteni,

b) a kitöltött biztonsági kérdőívet a kezdeményező helyett a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója részére kell benyújtani.

6. A nemzetbiztonsági ellenőrzés szempontjából lényeges adatok, valamint a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének szabályai

14. § (1) A biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények (a továbbiakban: adatok) körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kötelezett az (1) bekezdésben meghatározott adatokban történt változás tényéről haladéktalanul, de legkésőbb a változás tudomására jutását követő 15 napon belül a 15. § (1) bekezdésében meghatározott formában köteles tájékoztatni a kezdeményezőt.

(3)[1] A (2) bekezdésben meghatározott határidőt

a) az 1. melléklet 10., 11. és 16-21. pontja szerinti változás esetében a tárgyévet követő év május 31. napjától,

b) a jogszabály alapján bírósági, hatósági nyilvántartásba vétellel bekövetkező változás tekintetében a határozat jogerőre emelkedésének vagy - közigazgatási hatósági eljárásban - véglegessé válásának napjától

kell számítani.

15. § (1) A változás-bejelentési kötelezettséget az adatlap kitöltésével kell teljesíteni. Az adatlap elektronikus keretprogram használatával változás-bejelentési űrlapon vagy papír alapon, a nemzetbiztonsági szolgálat honlapján - elektronikusan is kitölthető és nyomtatható formában - közzétett nyomtatvány segítségével tölthető ki.

(2) A változás-bejelentési kötelezettség a biztonsági kérdőívnek a kezdeményező számára történő benyújtását követő naptól kezdődően áll fenn az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

16. § (1) A változás-bejelentési kötelezettség teljesítése során az adatoknak a biztonsági kérdőívben feltüntetett adatállapothoz, ha már történt változás-bejelentés, az utolsó változás-bejelentésben feltüntetett adatállapothoz képest történt változását kell figyelembe venni.

(2)[2] Az 1. melléklet 11. és 17-20. pontja szerinti változás esetében a változásbejelentési kötelezettség úgy is teljesíthető, hogy a kötelezett a tárgyév utolsó napjára vonatkozó adatokról a biztonsági kérdőívben foglaltak szerinti formában tesz bejelentést.

17. § Ha a kötelezett vagy a 18. § szerinti esetben a kezdeményező az adatokban történt változás bejelentésére az e rendeletben előírt határidőt elmulasztja, a bejelentésében az akadályoztatás okát is meg kell jelölnie.

18. § Az 1. melléklet szerinti olyan adatokban bekövetkezett változásokról, amelyeket a kötelezett Nbtv. szerinti foglalkoztató szervezete jogszabály alapján vezetett személyügyi nyilvántartása tartalmaz, a kötelezett erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén, a nemzetbiztonsági ellenőrzésnek az Nbtv. 70. § (1) bekezdésében, valamint az Nbtv. 70. § (2) bekezdés d), f) és g) pontjában megjelölt kezdeményezője a változás tudomására jutásától számított 15 napon belül tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

19. § (1) A változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére a 2-4. alcímben foglaltakat a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy biztonsági kérdőív alatt változás-bejelentési adatlapot, az ellenőrzési űrlap alatt változás-bejelentési űrlapot kell érteni, valamint a kötelezett a felhasználói azonosító képzését követő 15 napon belül köteles a változás-bejelentési űrlapot kitölteni.

(2) A változás-bejelentési kötelezettséget határidőben teljesítettnek kell tekinteni, ha a kötelezett az elektronikus keretprogram használatára irányuló szándékát a változás tudomására jutását követő 15 napon belül közli a biztonsági megbízottal, és a bejelentési kötelezettségének a 3. alcímben foglaltak szerint 15 napon belül eleget tesz.

7. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 23. § 2017. január 2-án lép hatályba.

21. § Azon nemzetbiztonsági szolgálat, amely e rendelet hatálybalépésekor nem rendelkezik elektronikus keretprogrammal, az elektronikus keretprogram alkalmazását lehetővé tevő technikai feltételek fennállásáról az elektronikus keretprogram üzembe helyezését követő 15. napig írásban tájékoztatja a kezdeményezőt az elektronikus keretprogram rendelkezésre állásáról.

22. § (1) E rendeletben foglaltakat a 2017. január 1-jét követően kezdeményezett nemzetbiztonsági ellenőrzés, a 2017. január 1-jét követően megkezdett felülvizsgálati eljárás, valamint a 2017. január 1-jét követő időponttól változás-bejelentési kötelezettség alá eső adatváltozás bejelentése során kell alkalmazni.

(2) E rendelet szerint kell teljesíteni 2016. évre vonatkozóan az 1. melléklet 9., 10., 15. és 16. pontja szerinti változás esetében a változás-bejelentési kötelezettséget.

(3)[3] E rendeletnek az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezései vonatkozásában a bejelentési kötelezettség a Módr. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, adatokra vonatkozik. A 2020. évben a Módr. hatálybalépése előtt megtett bejelentéseket nem kell újra megtenni.

23. §[4]

24. §[5]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez[6]

A biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények

1. A kötelezett nevének megváltozása (I/1.)

2. A kötelezett állampolgárságának változása (II/1.)

3. A kötelezett jelenlegi házastársa, élettársa állampolgárságának változása (III/7.)

4. A kötelezett szülei állampolgárságának változása (III/17f.)

5. A kötelezett új házastársa, élettársa adatai (III/2-9.)

6. A kötelezett új házastársa, élettársa révén, illetve örökbefogadás útján a családba került gyermek adatai (III/10-17.)

7. A kötelezettel új, közös háztartásba kerülő 18 év feletti személy adatai (III/18-25.)

8. A kötelezett vagy házastársa, illetve élettársa külföldön élő új hozzátartozója adatai (III/26-32.)

9. A kötelezett hat hónapot meghaladó külföldön tartózkodása (IV/4.)

9a. A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakör megváltozására irányuló szándék esetén az új, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörbe jelölés ténye és - szükség esetén - az új foglalkoztató szerv megnevezése (VI/1.)[7]

10. A kötelezett főfoglalkozáson kívüli jövedelmében, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása (VIII/2.)

11. A kötelezett pénzintézetekkel szemben fennálló tartozásaiban, pénzügyi kötelezettségeiben naptári évi 1 millió forintot meghaladó mértékű változás (VIII/3., IX/18.)

12. A kötelezett hazai gazdálkodó szervezetben meglévő érdekeltségben bekövetkezett változás (VIII/4-6.)

13. A kötelezett külföldi gazdálkodó szervezettel való hivatalos kapcsolatában történt változás (VIII/7-10.)

14. A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának 1 millió forint feletti forgalmi értékű ingatlanon való tulajdonszerzése (IX/1-5.)

15. A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának 1 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingóságon való tulajdonszerzés (IX/6-9.)

16. A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának az 1 millió forintot meghaladó, készpénzben tartott megtakarítás változása, annak forrása (IX/9a.)

17. A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának pénzintézetekkel szemben fennálló követeléseiben bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/10-17.)

18. A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának külföldön bejegyzett pénzintézettel szemben fennálló követelésében bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/21a-21d.)

19. A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának lakás-takarékpénztárnál fennálló megtakarításában bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/21e-21g.)

20. A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának nyugdíjcélú megtakarításaiban bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/21h-21k.)

21. A kötelezettnek, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának a külföldről származó jövedelmében bekövetkezett, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása (IX/22-26.)

22. A kötelezettel, illetve annak házastársával vagy élettársával szemben indult büntetőeljárás vagy elzárással büntethető szabálysértés miatt szabálysértési eljárás (X/3.)

23. Külföldi hírszerző szolgálat jelenlétére utaló körülmény észlelése (XI/2.)

24. A kötelezettel, valamint közeli hozzátartozójával szemben külföldi hatóság által alkalmazott beutazási-, tartózkodási tilalom vagy más idegenrendészeti intézkedés (XI/3.)

25. A kötelezett, illetve házas- vagy élettársa által külföldi állampolgárokkal létesített új magánkapcsolat (XII/1-7.)

26. A kötelezett, illetve házas- vagy élettársa által külföldi hírszerző szolgálat vagy annak fedőszerve munkatársával létesített új kapcsolat (XII/8.)

2. melléklet a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben meghatározott adatok bejelentése

A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettséget legalább az alábbi adatok feltüntetésével kell teljesíteni:

1. Családi és utónév

2. Születési név

3. Születési hely

4. Születési idő

5. Telefonszám

6. A 14. § (1) bekezdésében meghatározott lényeges adatban bekövetkezett változás leírása, az Nbtv. 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív érintett pontjának feltüntetésével

7. Késedelmes bejelentés esetén a késedelem oka

8. Egyéb közlendő

9. Dátum

10. Aláírás papíralapú benyújtás esetén

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 88. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[2] Megállapította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 89. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[3] Beiktatta a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 90. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Megállapította a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 91. §-a (lásd 6. melléklet). Hatályos 2020.07.31.

[7] Beiktatta a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 42. §-a (lásd: 3. melléklet). Hatályos 2021.05.21.

Tartalomjegyzék