259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a közbiztonság erősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 86. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint 111. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés a)-c), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím és a 3. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 24/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés e) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím, valamint a 4. és az 5. melléklet tekintetében a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 407. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az 1. számú melléklet I. rész 3-5. pontja és II. rész 22. pontja az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet II. rész 6. pontja,

b) 1. számú melléklet II. rész 21. pontja.

2. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 5/C. §-sal egészül ki:

"5/C. § Az 1. számú melléklet 2021. május 13. napjáig hatályos 07 kódszám alatt meghatározott tényállásához rendelt pontszámot a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 4. §-ára figyelemmel a 2021. május 14-e előtt elkövetett szabálysértések elbírálása során alkalmazni kell."

5. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. § A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdésében a "január 15-ig" szövegrész helyébe a "március 1-ig" szöveg lép.

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 35/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35/A. § Ha a regionális igazgatóság a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag részére tartózkodási kártya kiadására vagy hosszabbítására vagy huzamos tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás során a tartózkodási kártya kiadását vagy hosszabbítását vagy a huzamos tartózkodási kártya kiadását mérlegeli, és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag más schengeni állam által elrendelt beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS jelzés hatálya alatt áll, a regionális igazgatóság a SIRENE Irodán keresztül haladéktalanul egyeztetést kezdeményez a jelzést kibocsátó tagállammal a szükséges intézkedések megtétele érdekében."

8. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az EGT-állampolgár az állandó tartózkodási kártya, továbbá az EGT-állampolgár családtagja a huzamos tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál nyújthatja be."

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 38. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A regionális igazgatóság az állandó tartózkodási kártya, valamint a huzamos tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárása során ellenőrzi a tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát.

(4) A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag részére kiadott huzamos tartózkodási kártyát a lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújítja."

9. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Főigazgatóság gondoskodik a kishatárforgalmi engedéllyel, a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya okmány cseréjével vagy pótlásával, továbbá az EGT-állampolgár családtagjának tartózkodási kártyájának, illetve huzamos tartózkodási kártyájának kiállításával, pótlásával és cseréjével összefüggésben az okmány megszemélyesítését és a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem (a továbbiakban: tároló elem) adatokkal történő feltöltéséről."

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főigazgatóság nemzeti dokumentum-aláíró hatóságként)

"b) létrehozza és kezeli - a tároló elemmel ellátott kishatárforgalmi engedély okmányok és magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya, valamint huzamos tartózkodási kártya okmányok ellenőrzése céljából - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) összes tagországa nemzeti dokumentum-aláíró hatóságának tanúsítványait, a visszavonási listáit tartalmazó tanúsítványt és a visszavonási listatárat."

(3) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) A Főigazgatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként biztosítja a kishatárforgalmi engedélyben, valamint a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya, valamint huzamos tartózkodási kártya okmányban elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult hatóságok ellenőrző eszközei számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását.

(9) A kishatárforgalmi engedéllyel, valamint magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjaként tartózkodási kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a biometrikus adatokat tartalmazó tároló elem adatainak ellenőrzését az okmány érvényességi ideje alatt bármikor kérheti a regionális igazgatóságon."

10. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"7. a 35/A. §-ban, a 38. §-ban és a 78/B. §-ban az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 29. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum, valamint a tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a lakhatás különösen az alábbiakkal igazolható:)

"e) a Magyarország területén tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, bevándorolt vagy letelepedett jogállással, külön törvény szerint tartózkodási kártyával, állandó tartózkodási kártyával, huzamos tartózkodási kártyával rendelkező, illetve menekültként elismert családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozatával vagy"

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 29. § (6) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum, valamint a tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a megélhetés különösen az alábbiakkal igazolható:)

"i) a Magyarország területén tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, bevándorolt vagy letelepedett jogállással, külön törvény szerint tartózkodási kártyával, állandó tartózkodási kártyával, huzamos tartózkodási kártyával rendelkező, illetve menekültként elismert családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és ellátását biztosító nyilatkozatával, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal, vagy"

12. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési engedélyének, illetve EK letelepedési engedélyének kiadására, illetve visszavonására irányuló eljárásban - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország nemzetbiztonságát - elsőfokon az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot, másodfokon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki."

13. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 97/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési engedélyének, illetve EK letelepedési engedélyének kiadására, illetve visszavonására irányuló eljárásban - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát - elsőfokon a megyei rendőr-főkapitányságot, másodfokon az Országos Rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki."

14. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 107. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tv. 38. §-a alkalmazásában jogszerű tartózkodásnak minősül)

"f) a külön törvény szerinti tartózkodási kártyával, állandó tartózkodási kártyával vagy huzamos tartózkodási kártyával,"

(Magyarország területén történő tartózkodás.)

15. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bíróság, illetve - szabadságvesztés-büntetés végrehajtásából szabadult harmadik országbeli állampolgár esetén - a büntetés-végrehajtási intézet a Tv. 49. § (2) bekezdése szerinti értesítést soron kívül, elektronikus úton továbbítja a bíróság által elrendelt kiutasítást a Tv. 49. § (1) bekezdése alapján végrehajtó regionális igazgatóságnak."

16. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet 29. §-a és 107. §-a az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

6. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése a következő t) és u) ponttal egészül ki:

(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)

"t) az Rtv. 92. §-a alapján indult közigazgatási hatósági eljárásokban a területi szervek által hozott döntések tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

u) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. § (1) bekezdés a)-c) és e)-h) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el."

18. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Készenléti Rendőrség az ORFK - közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott - irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

"u) a törvényben meghatározottak szerint végzi a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 820. § (2) bekezdése alapján a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzését,"

19. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren)

"f) ellátja a légiközlekedés rendjével kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat."

20. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőr-főkapitányság rendészeti feladatkörében:)

"e) ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos feladatokat, baleset-megelőzési tevékenységet végez, továbbá biztosítja a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását az autópályákon, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az autóutakon is, valamint

ea) a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest,

eb) a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Nógrád megye,

ec) a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Zala megye

teljes közigazgatási területén,"

(2) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében:)

"g) másodfokon elbírálja a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a rendőrkapitányság által első fokon hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezést, valamint ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el, továbbá eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban - a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével -, ha

ga) az elhunyt diplomáciai mentességet élvező személy,

gb) az elhunyt országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által választott tisztségviselő, a Kormány tagja,

gc) az elhunyt központi államigazgatási szerv vezetője,

gd) az elhunyt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagja,

ge) a rendőr halála a szolgálati helyén vagy szolgálatellátása során következett be, és az elhunyt rendőr nem az ORFK hivatásos állományába tartozik,

gf) az elhunyt a rendőrségi fogdában fogvatartott személy,"

(3) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében:)

"n) az Rtv. 92. §-a alapján indult közigazgatási hatósági eljárásokban a helyi szervek által hozott döntések tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

o) másodfokon elbírálja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi szerv által hozott első fokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezéseket, továbbá ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el."

(4) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Budapesti Rendőr-főkapitányság

a) lefolytatja a Budapest közigazgatási területén történt közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárást,

b) másodfokon elbírálja a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. Kerületi Rendőrkapitányság által első fokon hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezést, valamint ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el."

(5) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A büntető- és közigazgatási eljárásban a szemlével kapcsolatos helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységet:

a) a Székesfehérvári, a Móri és a Gárdonyi Rendőrkapitányságok illetékességi területén a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság,

b) a Győri Rendőrkapitányság illetékességi területén a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság,

c) a Debreceni Rendőrkapitányság illetékességi területén a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,

d) a Kaposvári Rendőrkapitányság illetékességi területén a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság,

e) a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint

f) a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén - a helyszínelői tevékenység kivételével - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

végzi."

21. § Hatályát veszti a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés i) pontja.

7. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

22. § A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A TEK szervezi és végrehajtja a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos légiközlekedési tevékenységet, ennek keretében végzi az ehhez szükséges szakszemélyzet képzését, az általa létesített repülőterek üzemben tartását, illetve a TEK üzemben tartásában lévő légijárművek üzemeltetését és karbantartását."

8. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) E rendelet hatálya

a) az autonóm államigazgatási szervekre,

b) a (3) bekezdésben foglalt kivétellel azon állami tulajdonú gazdasági társaságokra, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti többségi befolyást gyakorol, valamint

c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2. §-ában meghatározott szervekre

abban az esetben terjed ki, ha a Központi Ellátó Szerv felé igénybejelentéssel élnek. Ezen szervezetekre e rendeletnek a Kedvezményezettekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem áll fenn kötelezettségük a Központi Ellátó Szerv megkeresésére."

24. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésében az "az autonóm államigazgatási szervek, valamint a Kttv. 2. §-ában meghatározott szervek" szövegrész helyébe a "valamint az 1. § (1a) bekezdésében foglalt szervezetek" szöveg lép.

9. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. melléklete.

10. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § (1) A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke (a továbbiakban: a Tanács elnöke) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője. A Tanács elnökét - akadályoztatása esetén -az e-közigazgatásért felelős miniszter által politikai főtanácsadónak kinevezett kiberkoordinátor (a továbbiakban: kiberkoordinátor) helyettesíti.

(2) A Tanács tagjai:

a) a belügyminiszter,

b) az emberi erőforrások minisztere,

c) a honvédelmi miniszter,

d) az igazságügyi miniszter,

e) a külgazdasági és külügyminiszter,

f) az innovációs és technológiai miniszter,

g) a pénzügyminiszter,

h) az agrárminiszter,

i) a miniszterelnök kabinetfőnöke,

j) a Miniszterelnökséget vezető miniszter

által delegált 1 fő.

(3) A Tanács tagja - a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója és a kiberkoordinátor.

(4) A Tanács munkáját a Tanács elnökének felkérésére

a) az Állami Számvevőszék elnöke,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke,

c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,

d) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke,

e) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,

f) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke

vagy az általa delegált segítheti.

(5) A Tanács (2) bekezdésben meghatározott tagjainak visszahívásáról a Tanács elnökének javaslatára a tagot delegáló miniszter dönt.

(6) A Tanács elnöke a Tanács munkájáról legalább félévente beszámol az e-közigazgatásért felelős miniszternek."

27. § A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Tanács által felkért egyetemi, kutatói, szakmai, gazdasági és más nem kormányzati szereplőkből álló Kiberbiztonsági Fórum (a továbbiakban: Fórum) vezetését a Tanács elnöke, a Fórum munkájának szakmai koordinálását a kiberkoordinátor látja el."

28. § A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A Tanács koordinációs tevékenységét, valamint döntéseinek végrehajtását a Nemzeti Kibertér Munkacsoport és a Nemzetközi és Európai Uniós Kibertér Munkacsoport (a továbbiakban: Kiberbiztonsági Munkacsoportok) segíti.

(2) A Nemzeti Kibertér Munkacsoport vezetését a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője által kijelölt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat személyi állományába tartozó személy, a Nemzetközi és Európai Uniós Kibertér Munkacsoport vezetését a belügyminiszter által kijelölt szakmai felsővezető - a külgazdasági és külügyminiszter által kijelölt szakmai felsővezetővel egyeztetve - látja el.

(3) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjai a Kiberbiztonsági Munkacsoportok vezetése által felkért állami szervek által delegált személyek és nem kormányzati szakértők, valamint a kiberkoordinátor. A Tanács javaslatot tehet a Kiberbiztonsági Munkacsoportok vezetői részére a Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjainak a felkérésével összefüggésben.

(4) A Nemzeti Kibertér Munkacsoport javaslatára a Tanács jogi kötelező erővel nem rendelkező ajánlásokat adhat ki a kibertámadások kezelése és az elektronikus információbiztonság területén alkalmazandó legjobb gyakorlatokról.

(5) A Nemzeti Kibertér Munkacsoport feladata a nemzeti kiberbiztonság erősítése valamennyi ágazatban.

(6) A Nemzetközi és Európai Uniós Kibertér Munkacsoport feladata az állami szervek közötti, a nemzetközi szervezetekben, az Európai Unióban, valamint a két- és többoldalú együttműködésekben zajló kiberbiztonsági munkával kapcsolatos rendszeres információcsere elősegítése és egyeztetés a Magyarország által képviselendő vonatkozó álláspontjának kialakítását illetően.

(7) A Tanács kérésére a Kiberbiztonsági Munkacsoportok keretében tematikus almunkacsoportok is létrehozhatóak."

29. § A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok a feladataik ellátásához igazodva szükség szerint, de legalább félévente tartanak ülést. Az üléseket a Kiberbiztonsági Munkacsoportok vezetői hívják össze.

(2) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok üléseiről emlékeztetőt a Titkárság készít."

11. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter a Hszt. 51. § (2) bekezdése szerinti szervhez vezényléskor meghatározza, hogy a hivatásos állomány tagját meghatározott munkakör, álláshely vagy feladat ellátására vezényli azzal, hogy a vezényléskor minden esetben a Hszt. 65. § (2) bekezdése szerint megállapításra kerül a betöltött munkakör, álláshely vagy szolgálati beosztás jogállási jellege."

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A vezénylésről szóló határozatban a miniszter rendelkezik)

"a) arról, hogy a vezénylésre a Hszt. 51. § (2) bekezdése szerinti szervhez meghatározott munkakör, álláshely vagy feladat ellátására kerül-e sor,

b) a vezénylés ideje alatt a vezényléssel ellátandó munkakör, álláshely vagy meghatározott feladatra vezénylés esetében az ellátandó feladathoz kapcsolódó munkakör jogállási jellegéről: a vezényelt szolgálati beosztást, közalkalmazotti munkakört, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakört, kormánytisztviselői munkakört vagy álláshelyet vagy munkavállalói munkakört tölt-e be,"

31. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vezénylést a miniszter, a minisztérium államtitkára vagy közigazgatási államtitkára, a Hszt. 51. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti szerv vezetője vagy a Hszt. 51. § (2) bekezdés d) pontja szerinti gazdasági társaság vezetője kezdeményezheti."

32. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormánytisztviselői, közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti vagy munkavállalói munkakörbe, álláshelyre vezényelt illetményére és foglalkoztatására a 21. és 22. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

33. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hivatásos állomány tagja a külföldre vezényléssel járó, a Hszt.-ben meghatározottakon túli pénzbeli és természetbeni ellátásra)

"c) a Hszt. 69. § (1) bekezdés c) pontja alapján történő külföldre vezénylés esetén az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról szóló kormányrendeletben"

(meghatározottak szerint jogosult.)

34. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 32/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A külföldre vezénylésről szóló határozat tartalmazza

a) minden esetben azt, hogy a Hszt. 69. § (1) bekezdésének mely pontján alapul a külföldre vezénylés elrendelése,

b) a Hszt. 69. § (3) bekezdésének megfelelő pontjára történő hivatkozást, ha a külföldre vezénylést ezen pontok valamelyike alapján az országos parancsnok vagy országos főigazgató rendelte el."

35. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 32/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ahol ezen alcím a rendelkezési állományra megállapított illetményről rendelkezik, ott a Hszt. 69. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a hivatásos állomány tagjának illetményét kell érteni."

36. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 32/I. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Hszt. 69. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség készenléti alakulatában való részvétel érdekében egy évet meg nem haladó időtartamra külföldre vezényelt

a) az (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerinti kiküldetési ellátmány,

b) az (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdéssel alkalmazni rendelt 32/F. § szerinti kiküldetési díj,

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti lakhatással összefüggő költségtérítés

helyett olyan mértékű juttatásra jogosult, amelyet az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség a vonatkozó európai uniós normák alapján a rendvédelmi szerv vagy közvetlenül a külföldre vezényelt részére megtérít."

37. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontjában a "pszichikai" szövegrész helyébe a "pszichológiai" szöveg lép.

12. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A hatóság az ellenőrzés elrendeléséről az érintett szervezet vezetőjét előzetesen írásban, az érintett szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságáért felelős személyt elektronikus úton az ellenőrzés megkezdése előtt legalább tíz nappal értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés célját, tárgyát, az elrendelésre okot adó körülményeket, a jogszabályi hivatkozást, az ellenőrzés várható időtartamát és az ellenőrzés módját.

(2) A hatóság az ellenőrzés elrendelése esetén az ellenőrzést ellátó munkatársa részére megbízólevelet állít ki.

(3) Az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetője, munkatársa, alkalmazottja, illetve szerződéses jogviszony alapján az elektronikus információbiztonság tekintetében érintett egyéb közreműködő és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy köteles a hatósággal együttműködni.

(4) A hatóság az eljárása során, feladatai ellátása érdekében - az intézkedéssel érintett szervezet működésének és ügyvitelének lehető legkisebb mértékű zavarása mellett - az ellenőrzés keretében jogosult önállóan vagy más hatósággal együtt

a) az érintett szervezet információtechnológiai tevékenységével összefüggő helyiségeibe belépni,

b) az érintett szervezet számára adatkezelést biztosító, adatfeldolgozást végző vagy információtechnológiai szempontból érintett helyszínein ellenőrzést tartani,

c) az ellenőrzés során bármely, az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos okiratot, dokumentumot, szerződést, aktív vagy passzív eszközt, információs rendszert, biztonsági intézkedést megismerni, ellenőrizni, az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos okiratokról, dokumentumokról, szerződésekről másolatot készíteni, valamint

d) információtechnológiai műszaki vizsgálatokat végezni, szükség esetén az információtechnológiai rendszerhez egyedileg biztosított belépési jogosultsággal.

(5) Az Információs Hivatal köteles biztosítani, hogy a hatósági ellenőrzés során az elektronikus információs rendszeren tárolt adat a vizsgálatot végző hatóság számára ne legyen hozzáférhető.

(6) Az ellenőrzés nem eredményezheti a titkos információgyűjtő munkára, a leplezett eszköz alkalmazására és az abban együttműködő személyekre, továbbá a titkos információgyűjtés és leplezett eszköz alkalmazásának eszközeire és módszereire vonatkozó adat megismerését.

(7) Az (1) bekezdés szerinti értesítés mellőzhető, ha

a) súlyos fenyegetettség áll fenn,

b) súlyos biztonsági esemény történt,

c) az a) vagy b) pont szerinti körülmény bekövetkezése valószínűsíthető, vagy

d) az érintett szervezet a rendelkezésre álló adatok alapján az ellenőrzés eredményes lefolytatását feltehetően meghiúsítaná.

(8) Az ellenőrzésről a hatóság feljegyzést készít, amelyet az ellenőrzés lezárását követő nyolc napon belül az érintett szervezetnek írásban észrevételezésre megküld. Az érintett szervezet azzal kapcsolatban nyolc napon belül írásban tehet - a hatóságot nem kötelező - észrevételeket. Az észrevételek tisztázása érdekében a hatóság egyeztetést kezdeményezhet az érintett szervezettel."

39. § Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

a) 18. § (2) bekezdésében az "a 3-10" szövegrész helyébe az "a 2. § (2) bekezdését, a 3-10" szöveg,

b) 24. § (2) bekezdésében az "a 3-10" szövegrész helyébe az "a 2. § (2) bekezdését, a 3-10" szöveg

lép.

40. § Hatályát veszti az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése.

13. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

41. § Hatályát veszti a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

14. A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

42. § A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

15. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

43. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A kérelmezőnek a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély hatályban tartására irányuló kérelmének előterjesztése során igazolnia kell, hogy a gépjármű műszaki megvizsgálására a megkülönböztető jelzéssel felszerelten került sor."

44. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jármű üzembentartója részére miniszteri rendeletben meghatározott egyes tényeknek a járműnyilvántartásba, illetve a forgalmi engedélybe történő bejegyezésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez a jármű üzembentartója igazolja)

"c) a megkülönböztető jelzésre vonatkozóan, hogy a jármű műszaki megvizsgálására megkülönböztető jelzéssel felszerelten került sor."

16. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

45. § A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet II. Fejezete a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § A szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény kiadását kérelmező ügyfél cselekvőképességére vonatkozó adatot a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény kiadására jogosult rendőr-főkapitányság ellenőrzi."

17. Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

46. § Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információs rendszereit érintő biztonsági események kivizsgálásában elsősorban

a) az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy, valamint

b) a hatáskörrel rendelkező eseménykezelő központ

vehet részt."

47. § Hatályát veszti az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 1. § 6. pontja,

b) 15. §-a.

18. Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása

48. § Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:

"3. § Az 1. melléklet 21. pontja az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

49. § (1) Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

19. Záró rendelkezések

50. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 48. §, a 49. § (2) bekezdése és az 5. melléklet 2021. június 28-án lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 4. alcím, az 5. alcím és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

51. § Az 1. alcím, a 4. alcím, a 11. §, a 14. §, a 16. § és az 1. melléklet az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

52. § A 48. §, a 49. § (2) bekezdése, valamint az 5. melléklet az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. rész 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. egységes EU tartózkodási engedély formátumban kiadott okmányok."

2. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. regisztrációs igazolás;"

3. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. állandó tartózkodási kártya;"

2. melléklet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

ABC
1KódszámTényállásPontszám
210Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése:
31002Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése;6
412A közúti közlekedés rendjének megzavarása;
51201A közúti közlekedés rendjének megzavarása;5
61202A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés
okozása esetén;
6
713Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású
jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve
a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező
részére);
5
815Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül,
amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem
sorolható:
91502Irányjelzés szabályainak megszegése [a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
(a továbbiakban: KRESZ) 29. §];
3
101503Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)-(4) bek.];3
111504Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése
autópálya úttestjén és leállósávján autóúton és vasúti átjáróban
[KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont, (4) bek.];
6
121505Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek
metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül
[40. § (5) bek. d) pont];
2
131506Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-
átkelőhely előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont];
6
141507Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen,
ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését
akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), l) pont];
6
151509A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek.
a) pontjának második francia bekezdése és e) pont];
6
161510Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt
[KRESZ 40. § (5) bek. g) pontja];
6
171512A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak
használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (7)-(9) bek.];
3
181513Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben
[KRESZ 3. § (2) bek.];
3
191514Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés)
[KRESZ 25. § (1) bek.] - csak halmazatként alkalmazható;
1
201515Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bek.
e), h)-m), o)-u), y), valamint z/1) pont];
3
211516A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti
elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. § (3) bek.];
5
221517Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bek.];1
231518Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás
[KRESZ 18. § (1) bek. c), k) pont].
2

3. melléklet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 9a. ponttal egészül ki:

"9a. A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakör megváltozására irányuló szándék esetén az új, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörbe jelölés ténye és - szükség esetén - az új foglalkoztató szerv megnevezése (VI/1.)"

4. melléklet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 20. ponttal egészül ki:

"20. A biztonsági okmányok védelmével összefüggő hatósági tevékenység keretében végzett engedélyezési tevékenység"

5. melléklet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 21. ponttal egészül ki:

"21. Az elektronikus információbiztonsági hatósági és kiberbiztonsági tanúsítási tevékenység keretében végzett engedélyezési tevékenység"

Tartalomjegyzék