424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes közel nulla energiaigényű épületek létesítésére irányuló mintaprojekt jellegű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában,

a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában

a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1)[1]

(2)[2]

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tíz nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - húsz nap.

3. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel

ABCD
1.Támogatási kérelem
azonosító száma
Támogatást igénylő megnevezéseProjekt megnevezéseMegvalósítás helyszíne
(Hrsz.)
2.KEHOP-5.2.5-16-
2016-00002
A Budapesti Szent Ferenc
Kórház és az Országos
Onkológiai Intézet
konzorciuma
A Budapesti Szent Ferenc
Kórház közel nulla
energiaigényű épületeinek
létesítése mintaprojekt
jelleggel
11062
3.KEHOP-5.2.5-16-
2016-00007
Az Egyházmegyei Katolikus
Iskolák Főhatóságának és
az Albert Schweitzer Kórház
Rendelőintézet konzorciuma
Váci Széchenyi István Római
Katolikus Középiskola
közel nulla energiaigényű
épületeinek létesítése
mintaprojekt jelleggel
2605/6
4.KEHOP-5.2.5-16-
2016-00008
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Heves Megyei Fenyőliget
Egyesített Szociális
Intézmény közel nulla
energiaigényű épületeinek
létesítése mintaprojekt
jelleggel
294

2. melléklet a 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. földmérési hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. közegészségügyi hatósági eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. azok az 1-18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben foglalt beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

20. az 1-19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 311. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 311. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék