Tippek

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. § és a 7. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a), b), d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a részben vagy egészben központi költségvetési forrásból - ideértve az európai uniós forrásokat is - a Kormány vagy a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv vagy az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság által megvalósított építésiengedély-köteles, valamint a bruttó 20 millió forintos bekerülési értéket meghaladó nem építésiengedély-köteles építési beruházásokra (a továbbiakban együtt: Beruházás) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti adatot tartalmazó, továbbá a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő beruházásokra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatszolgáltatásra kötelezett: a Beruházást megvalósító 1. § (1) bekezdése szerinti jogi személy;

2. építési beruházás: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 8. § (3) bekezdése szerinti beruházás;

3. honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építmények: a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 2. § 1. pontjában, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/B. § (1a) bekezdésében meghatározott építmények;

4. KÁBER: az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által működtetett, az 1. § (1) bekezdésében meghatározott Beruházás bejelentésére és nyilvántartására szolgáló, egyedi azonosítást lehetővé tévő, elektronikus felülettel rendelkező Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer;

5. KÁBER adminisztrátor: a KÁBER üzemeltetésére és az abban nyilvántartott adatok teljes körű kezelésére felhatalmazott személy.

3. § (1) A Kormány a KÁBER-ben történő adatkezelés felelőseként az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

(2) A Beruházások egységes nyilvántartása érdekében az adatszolgáltatásra kötelezett a Beruházásokra vonatkozó tervét évente, a tárgyév február 28-ig az 1. melléklet szerinti tartalommal jelenti be a KÁBER-be. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, valamint az adatszolgáltató nyilvántartási rendszereivel, adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(3) Az adatszolgáltatásra kötelezett az 1. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton, a KÁBER webalkalmazáson keresztül történő adatfeltöltéssel (a továbbiakban: adatfeltöltés) teljesíti.

(4) A KÁBER adatszolgáltatásra kötelezett általi használatának feltétele, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett a KÁBER-ben felhasználóként rögzítésre kerüljön. A felhasználók hozzáférésének biztosítása a KÁBER adminisztrátor feladata.

(5) Az adatszolgáltatás a kötelezett által feltöltött adat rögzítésével, illetve az adatszolgáltatás tárgyát képező Beruházás lezárt státuszba állításával teljesül.

(6) Ha a (2) bekezdés szerinti bejelentést követően az év során újabb Beruházási terv bejelentése válik szükségessé, az arra vonatkozó adatokat 15 napon belül kell feltölteni a KÁBER-be. A Beruházás megvalósítása során az adatszolgáltatásra kötelezett 15 napon belül tölti fel a KÁBER-be bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat, ideértve a beruházás állapotában bekövetkező változásokat is. Ha a bejelentés alapján a KÁBER adminisztrátor megállapítja, hogy az adatszolgáltatás hiányos, akkor 5 napos határidő tűzésével a hiányok pótlására hívja fel az adatszolgáltatásra kötelezettet.

4. § (1) A KÁBER-ben rögzített adatokat az adatszolgáltatásra kötelezett, az adatszolgáltatásra kötelezett irányító (felügyeleti) szerve, tulajdonosi joggyakorlója, a KÁBER adminisztrátor, a (3) bekezdés szerinti szerv és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 23/A. §-a szerint ellenőrzést végző személy ismerheti meg.

(2) A KÁBER az adatszolgáltatásra kötelezett által bejelentett személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján, a Beruházás nyilvántartásának teljeskörűsége érdekében, a Beruházás befejezésétől számított öt évig kezelheti.

(3) A miniszter a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) számára a KEHI által jogszabály alapján végzett feladatai ellátásához, az ahhoz szükséges mértékben elektronikus hozzáférést biztosít a KÁBER-ben kezelt adatokhoz.

5. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

6. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendelet hatálya a 23/A. § tekintetében az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ábk.) hatálya alá tartozó építési beruházásokra is kiterjed."

7. § A Rendelet VI. fejezete a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § Az Ábk. hatálya alá tartozó beruházások egységes és folyamatos nyomon követése érdekében a miniszter az MNV Zrt. útján, szükség esetén a BMSK Beruházási, Műszaki Ellenőrzési, Sportfejlesztési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával ellenőrzi az állami vagyonon végzett, az Ábk. hatálya alá tartozó beruházások tekintetében az állami vagyon értéke növelésének megvalósulását, illetve a beruházási célú központi költségvetési támogatások nyújtása esetén azok vagyongazdálkodási szempontú felhasználását és hasznosulását. Az ellenőrzésre jogosult személy köteles értesíteni a megbízatásról az érintett ingatlan tulajdonosát, tulajdonosi joggyakorlóját, vagyonkezelőjét, haszonélvezőjét vagy egyéb jogcímen használóját. Az ellenőrzést végző személy jogaira a 21. §-ban, az ellenőrzöttek jogai tekintetében a 22. §-ban foglaltak alkalmazandók."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A KÁBER-be bejelentendő adatok köre:

1. A beruházás és az ingatlan főbb adatai

1.1. Beruházó megnevezése

1.2. Beruházás résztvevői/konzorcium

1.3. Beruházás megnevezése

1.4. Beruházás célja (új építés, meglévő építmény bővítése, bontás, állagmegóvás, átalakítás, felújítás, korszerűsítés)

1.5. Beruházással érintett építmény jellege (általános, sajátos)

1.6. Beruházásnak része-e parképítés vagy egyéb környezetrendezés

1.7. Közbeszerzés-köteles-e

1.8. Beruházással kapcsolatos döntések (tulajdonosi, beruházói)

1.9. A Beruházással érintett ingatlan tulajdonosának, tulajdonosi joggyakorlójának megnevezése, tulajdoni hányada

1.10. A Beruházással érintett ingatlan vagyonkezelője

1.11. Hasznosítási forma (saját használat, bérlet, haszonbérlet, ingyenes használat)

1.12. Használó megnevezése

1.13. Az ingatlan címe (település, utca, házszám, helyrajzi szám)

2. A beruházás pénzügyi adatai

2.1. A Beruházás forrása

2.1.1. Hazai

- saját forrás (forintban)

- központi alrendszerből származó forrás (forintban)

- egyéb forrás (forintban)

2.1.2. Nem hazai forrás

- forrás összege (forintban)

- pályázat azonosító

- pályázat megnevezése

2.2. A Beruházás teljes bruttó költségigénye

2.3. Építőipari kivitelezés költsége

2.4. Támogatási szerződés száma, kelte

2.5. A Beruházás adott évben teljesítendő bruttó költségigénye

2.6. A Beruházásra adott évben rendelkezésre álló forrás

2.7. Amennyiben az adott évben rendelkezésre álló forrás nem fedezi az adott évben teljesítendő nettó/bruttó költségigényt, a hiányzó forrás tervezett fedezete

2.8. A hiányzó forrás fedezete rendelkezésre állásának időpontja

3. A Beruházás műszaki adatai

3.1. Az építmény rendeltetése

3.2. Az építmény építési módja

3.3. Az építmény szintszáma

3.4. Az építmény szintterülete (az összes építményszint bruttó területe)

3.5. Az építmény közműellátottsága

3.6. Megújuló energiaforrás

4. A beruházás műszaki adatai (sajátos építmények vonatkozásában)

4.1. sajátos építményfajta megnevezése

- közlekedési (közút, kötöttpályás, vízi, légi),

- hírközlési,

- közmű, energiaellátási rendszer (közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, földgázellátás, villamosenergia-ellátás),

- vízgazdálkodási,

- bányászati,

- atomenergia alkalmazására szolgáló

építmények

4.2. kiépített hossz km-ben

4.3. megépített felület m2-ben

5. A Beruházás tervezett időtartama, ütemezése a Beruházás egyes szakaszainak kezdő és záró időpontjával, ezen belül az egyes szakaszok hetekben vagy hónapokban történő meghatározása

6. A Beruházás résztvevőire és a dokumentációkra vonatkozó adatok

6.1. Építésiengedély-köteles beruházás ÉTDR azonosítója (a rendszerhez való hozzáféréssel az engedélyezési dokumentáció is megismerhető)

6.2. Elektronikus építési napló azonosító száma (a rendszerhez való betekintéssel a kivitelezési dokumentáció, a résztvevők adatai és szerződései megismerhetők)

6.3. Fővállalkozó kivitelező (alvállalkozó kivitelező) adatai

7. Az adatszolgáltatók adatai (név, székhely, telefon, e-mail, irányító/felügyeleti szerv vezetőinek, kapcsolattartóinak neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe)

Tartalomjegyzék