Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:[1]

381/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet (különösen: 2-3. §)

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[2]

(1) E rendeletet

a) a honvédelmi és katonai célú építmények,

b)[3] a honvédelmi és katonai célú ingatlanon álló, vagy oda tervezett építmények (a villamosenergia-ipari, távhőellátási és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építmény kivételével),

c) az állami repülések céljára szolgáló repülőterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető állami repülések céljára szolgáló repülőterek

[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: építmény] építésügyi hatósági eljárásaiban kell alkalmazni.

(2) E rendeletet a honvédelmi és katonai célú ingatlant érintő telekalakítási eljárásokban kell alkalmazni.

2. §[4]

E rendelet alkalmazásában

1. eljárás: az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott eljárások,

2. honvédelmi és katonai célú építmény: az az építmény, építményrész, építmény-együttes, és annak rendeltetésszerű működéséhez szükséges vonalas és nem vonalas műtárgyak, amelyek létrehozása során a honvédelmi és katonai rendeltetés - ideértve a nemzetközi katonai szerződésekből eredő kötelezettséget is - sajátosságából adódóan különös funkcionális, építészeti-műszaki, technológiai, valamint minősítettadat-védelmi és információvédelmi követelmények megállapítására és teljesítésére, illetve az építmény használata során ezek fenntartására van szükség,

3. honvédelmi és katonai célú ingatlan: az ingatlan-nyilvántartás szerint a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló földrészlet,

4. honvédelmi és katonai célú ingatlant érintő telekalakítási eljárás: olyan telekalakítási engedélyezési eljárás, amelyben a telekcsoport újraosztása, a telekfelosztás, a telekegyesítés vagy a telek-határrendezés honvédelmi és katonai célú ingatlan telekhatárának megváltozásával jár.

3. §

(1)[5] A Kormány az 1. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó eljárásokban az építésügyi hatósági jogkör, valamint az 1. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó eljárásokban a telekalakítási hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: katonai építésügyi hatóság) jelöli ki.

(2) A katonai építésügyi hatóság hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak van alárendelve, a hatósági ügyekben hozandó döntésében nem utasítható.

4. §

(1)[6]

(1a)[7] Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2)[8]

(3)[9] Az eljárásban - ideértve az eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági eljárást is - csak olyan személyek vehetnek részt, akik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

(4)[10] A szakhatósági közreműködés során a minősített adat védelméhez szükséges fizikai biztonsági feltételek hiányában a minősített adatok feldolgozása a katonai építésügyi hatóság hivatalos helyiségében történik.

5. §[11]

Az eljárásban a munkavédelmi, a tűzvédelmi, a közegészségügyi, a járványügyi, a sugárvédelmi, valamint az állami légügyi szakkérdések elbírálása vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter jár el.

6. §

(1)[12] A katonai építésügyi hatóság

a) építési engedélyezési,

b) fennmaradási engedélyezési,

c) használatbavételi engedélyezési,

d) bontási engedélyezési,

e) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,

f) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,

g) telekalakítási,

h) jogutódlás tudomásulvételi,

i) használatbavétel tudomásulvételi,

j) kötelezési,

k) végrehajtási,

l) szakhatósági,

m) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,

n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi,

o) az államhatárról szóló törvény szerint szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi, és

p) a menedékjogról szóló törvény szerint szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárásokat folytat.

(2)[13]

(3)[14] A katonai építésügyi hatóság közhírré teszi - tekintet nélkül a határozat véglegessé válására - azon határozatáról, valamint a szakhatósági állásfoglalásról szóló közleményt, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi hatóság a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.

(4)[15] A katonai építésügyi hatóság hatósági bizonyítványt ad ki[16]

a) az ügyfél kérelmére a honvédelmi és katonai célú ingatlan használatával kapcsolatos tény, állapot vagy egyéb adat igazolására;

b)[17] a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, vagy az ingatlanügyi hatóság kérelmére, az ingatlan-nyilvántartásban honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított területként nyilvántartott földrészlet környezetvédelmi, vegyvédelmi, illetve tűzszerészeti mentesítése elvégzésének szükségessége, vagy megtörténte vonatkozásában.

(5)[18] A (4) bekezdés b) pontja szerinti hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül kell kiadni.

7. §

(1)[19] Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet a katonai építésügyi hatóság részére a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és a (2) bekezdés szerinti mellékletekkel együtt a sajátos építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren kell előterjeszteni, azzal, hogy a jogszabályban meghatározott minősített adatot tartalmazó tervdokumentációt és műszaki leírást nem kell feltölteni, azokat a szükséges példányban papír alapon kell a katonai építésügyi hatóság részére előterjeszteni.

(1a)[20] Az (1) bekezdés szerinti kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő.

(2) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a)[21] a vagyonkezelő hozzájárulását, ha az építtető nem a vagyonkezelői jogokat gyakorló katonai szervezet,

b)[22] a tervezett építési munka külön jogszabályban meghatározott tartalmú építészeti-műszaki tervdokumentációját 2 példányban, illetőleg az érintett szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban,

c)[23]

d)[24]

e) környezeti hatásvizsgálat-köteles építmény és tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt.

f)[25] új veszélyes katonai objektum építményei építésére vonatkozó kérelem esetében a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú biztonsági dokumentációt.

g)[26] ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, a kérelemhez mellékelni kell a Khvr. mellékletében meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot.

h)[27] új épület építése vagy meglévő épület - épületfeltüntetési adatát érintő - bővítése esetén a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély iránti kérelem, illetve meglévő épület bontása esetén a bontás megtörténte bejelentésének előterjesztésével egy időben a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő változási vázrajzot, két példányban.

i)[28] új sugárveszélyes munkahely létesítésére vonatkozó kérelem esetében az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú Sugárvédelmi Leírást.

(2a)[29] Ha a kérelem vagy a hozzá csatolt mellékletek az (1) és (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet szerinti követelményeknek nem felelnek meg, vagy a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, a katonai építésügyi hatóság legfeljebb két ízben hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.

(3)[30] A katonai építésügyi hatóság a (2) bekezdés h) pontja szerinti változási vázrajzot a hatósági engedély véglegessé válását, illetve a bontás megtörténte bejelentésének előterjesztését követő 15 napon belül a honvédelmi és katonai célú ingatlanok nyilvántartását vezető katonai szervezet részére átvezetés céljából megküldi. Az Országos Építésügyi Nyilvántartásba a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő telkek épületfeltüntetési vázrajzát nem kell feltölteni.

(4)[31] A honvédelmi és katonai célú építmények tekintetében nincs helye a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti települési önkormányzati építészeti-műszaki tervtanácsi eljárásnak.

8. §[32]

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

10. §[33]

E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.

10/A. §[34]

E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az építésügyi hatóság az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az építésügyi hatóság vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. §[35]

Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, II. és IV. mellékletének, valamint

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/52/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelethez[36]

2. számú melléklet a 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelethez[37]

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem adattartalma

1. Az építtető adatai: megnevezése, címe, a kapcsolattartó neve és elérhetősége.

2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, rendeltetése és azonosítója.

3. Az építési helyszín adatai: címe, helyrajzi száma.

4. A használó (katonai) szervezet adatai: megnevezése, címe, kapcsolattartó neve és elérhetősége.

5. A kérelmezett engedély fajtája.

6. A kérelem tárgya és annak rövid leírása.

7. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági határozatok megnevezése, száma, kelte, véglegessé válásának napja.[38]

8. A közreműködő tervező vagy tervezők neve, címe, jogosultsága.

9. A benyújtott mellékletek felsorolása és mennyisége.

10. Az építtető kérelme.

11. Keltezés, az építtető cégszerű aláírása.

Lábjegyzetek:

[1] 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet

[2] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 114. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Megállapította a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.12.25.

[6] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 114. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 114. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (14) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[9] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 92. § (1)-(2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[11] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[14] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[15] Beiktatta a 406/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[16] A felvezető szövegrészt módosította a 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 100. § a) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[17] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.06.01.

[18] Beiktatta a 406/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[19] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[20] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[21] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (7) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 269. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (14) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (14) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[25] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 268. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[26] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 114. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[27] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (8) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[28] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[29] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § (6) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[30] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 113. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[31] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (10) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (14) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[33] Beiktatta a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2011.09.15.

[34] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[35] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (11) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 114. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[37] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 268. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[38] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 113. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék