484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

A Kormány

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára és a termékleírásnak való megfelelés, valamint a földrajzi jelzés használatának ellenőrzésére kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazása során a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2. Az uniós oltalom iránti kérelem és a termékleírás szabályai

2. § Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalma iránti kérelmet az agrárpolitikáért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani. A kérelem mellékletei elektronikus adathordozón is benyújthatók. A kérelemnek tartalmaznia kell a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott adatokat. A kérelemhez mellékelni kell a termékleírást és a termékleírást összefoglaló dokumentumot.

3. § (1) A termékleírásnak a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell

a) az ízesített borászati termék jelölését,

b) a termékleírás betartásának ellenőrzésére vonatkozó követelményeket és

c) a termékleírás kötelező mellékleteként a meghatározott földrajzi területet bemutató - egy vagy több - A4-es formátumú térképet és a földrajzi területtel való kapcsolatot alátámasztó irodalmi adatokat, történelmi dokumentumokat.

(2) A termékleírás elkészítése során figyelemmel kell lenni az ízesített borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról, ellenőrzéséről és jelöléséről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra.

(3) A kérelmező a termékleírást a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 116/A. § (9) bekezdése szerinti döntés meghozataláig módosíthatja, illetve kiegészítheti.

3. A kérelem elbírálása

4. § (1) A miniszter az ízesített borászati termékek földrajzi jelzésének uniós oltalma iránti ügyekben a Vt. XVII/A. Fejezetének rendelkezései szerint jár el.

(2) Amennyiben a kérelem megfelel a 2. §-ban foglalt feltételeknek, a miniszter a részletes vizsgálat keretében vizsgálja az oltalom megszerzésének formai, tartalmi és szakmai követelményeit.

(3) A miniszter a kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: SZTNH) a Vt. 116/A. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatának kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldi a Bor Eredetvédelmi Tanácsnak (a továbbiakban: BET).

(4) A miniszter a BET véleményére és az SZTNH nyilatkozatára figyelemmel hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.

5. § (1) A miniszter a Vt. 116/A. § (8) bekezdésének megfelelően az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában és a kormányzati portálon közzéteszi a kérelmet, ha a részletes vizsgálat során megállapítja, hogy azt az arra jogosult nyújtotta be, és a termékleírás, valamint az egységes dokumentum megfelel az e rendeletben, a Vt.-ben és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában foglalt követelményeknek. A termékleírás személyes adatot tartalmazó része csak a kérelmező hozzájárulásával tehető közzé.

(2) A kérelemmel szemben a Vt. 116/A. § (8) bekezdésében foglaltak alapján benyújtott kifogás elbírálása előtt a miniszter a megfelelően indokolt kifogással kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a kérelmezőt. A miniszter a technológiai előírásokat, valamint a termőhely és a termék közti összefüggést érintő kifogást megküldi a BET-nek. A kifogás tárgyában meghozandó döntésre vonatkozó javaslatát a BET haladéktalanul megküldi a miniszternek. A miniszter a kifogást a kérelmező nyilatkozata és a BET javaslata alapján bírálja el.

(3) A miniszter a Vt. 116/A. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően határoz arról, hogy a kérelem megfelel-e a vonatkozó követelményeknek. A miniszter a döntését a BET véleményének beszerzését követően, az SZTNH-nak a Vt. 116/A. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatával összhangban hozza meg.

4. A termékleírás módosítása és a földrajzi jelzés oltalmának törlése

6. § A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkében foglaltak figyelembevételével a miniszterhez kell benyújtani. A termékleírás módosításának jóváhagyása iránt benyújtott kérelmek esetében a 4. és 5. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

7. § Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés bejegyzésének törlése iránti kérelmet a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkében foglaltak figyelembevételével a miniszterhez kell benyújtani. A földrajzi jelzés oltalmának törlése iránti kérelmet a miniszter nyújtja be az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság). A miniszter a kérelem benyújtását megelőzően a 4. és 5. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e az előírt követelményeknek.

5. A kifogás és a nyilatkozatok továbbítása

8. § (1) A Magyarország által a Bizottságnak továbbított bejegyzés iránti, módosítási vagy törlési kérelemre az Európai Unió más tagállamától vagy harmadik országból a Bizottságon keresztül érkezett kifogást a miniszter továbbítja a kérelmezőnek, majd a kérelmező kifogásra vonatkozó nyilatkozatát megküldi a Bizottságnak.

(2) Más tagállam vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi jelzés oltalma iránti kérelemmel szemben a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében foglaltaknak megfelelően lehet a kifogást benyújtani.

6. Az ellenőrzés

9. §[1] Az átmeneti, illetve végleges oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott ízesített borászati termékekre vonatkozó jogszabályok és a termékleírás betartását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a borászati hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatal ellenőrzi.

7. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

11. § Ez a rendelet az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 250. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére