58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet

az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 2., 3. és 6. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Mestervizsga az 1. mellékletben meghatározott agrár szakképesítésekre szervezhető.

(2) Az 1. melléklet szerinti agrár szakképesítések mestervizsga követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket és vizsgákat - ideértve a javító- és pótlóvizsgákat is - a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 27/1996. (X. 4.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell befejezni.

4. §[1]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelethez

Agrár szakképesítések, amelyekre mestervizsga szervezhető

AB
1.SorszámSzakképesítés megnevezése
2.I.Gyümölcspálinka-gyártó
3.II.Halász, haltenyésztő
4.III.Húsipari termékgyártó
5.IV.Dísznövénykertész
6.V.Kertépítő- és fenntartó
7.VI.Kutyakozmetikus
8.VII.Méhész
9.VIII.Lovász
10.IX.Mezőgazdasági gépész
11.X.Patkolókovács
12.XI.Pék
13.XII.Sajtkészítő
14.XIII.Vincellér
15.XIV.Virágkötő

2. melléklet az 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelethez

Az agrár szakképesítésekre szervezhető mesterképzések szakmai és vizsgakövetelményei

I. GYÜMÖLCSPÁLINKA-GYÁRTÓ MESTER MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gyümölcspálinka-gyártó szakember szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, amelynek alapján mesterként saját szakterületén önálló vállalkozást működtethet. Szakmai munkájának magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni. Piackutatással, precíz dokumentálással, megfelelő anyag- és energiagazdálkodással, környezetvédelmi, higiéniai és munkavédelmi követelmények betartásával, illetve betartatásával azt folyamatosan, eredményesen tudja működtetni, fejleszteni. Képes a pálinka kiváló minőségben történő előállítására.

A képzés és vizsgáztatás célja olyan kompetenciák elsajátítása, melyek segítségével a mester a beosztottjaival, az üzletfeleivel és a hatósággal megfelelően tud kapcsolatot teremteni és fel tudja vállalni a tanulók gyakorlati képzését. Szakmai tudásával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakma magasabb szintű elvárásainak.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Gyümölcspálinka-gyártó33 541 02 0100 31 02
Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó33 541 02 0000 00 00
Erjedés- és üdítőital-ipari technikus54 541 01 0010 54 06
Bor-, és üdítőital-ipari technikus52 6222 01
Bor- és pezsgőgyártó technikus54 621 01 0010 54 01
Gyümölcspálinka-gyártó34 541 04
Élelmiszermérnök (Bsc)
Okleveles Élelmiszermérnök (Msc)

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év (Gyümölcspálinka-gyártó, Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó),

- középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év (Erjedés- és üdítőitalipari technikus, Bor- és üdítőitalipari technikus, Bor- és pezsgőgyártó technikus),

- felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év (Élelmiszermérnök, Okleveles Élelmiszermérnök).

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A szakmájának valamennyi területén önállóan, szakmailag magas színvonalon (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tudja végezni a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

3.1. A mester munkaterületének leírása

A gyümölcspálinka-gyártó szakmai képesítéssel rendelkező mester önállóan képes az üzem kialakítására, fejlesztésére, gépek, berendezések szakszerű használatával kiváló minőségű pálinka előállítására és az üzem vezetésére.

3.2. A mester tevékenységi köre:

- Alapanyag-átvétel, minősítés és előkészítés

- Gyümölcscefre-készítés, -erjesztés

- Lepárlás, finomítás

- Gyümölcspálinka-érlelés, -kezelés, -tárolás

- Pálinka-kiszerelés

- Műszaki feladatok

- Jövedéki ügyintézés

- Élelmiszer- és üzembiztonsági feladatok

- Marketing tevékenység

- Munkahelyi vezetés, szervezés

- Termékfejlesztés, arculatkialakítás és szakmai közéleti tevékenység

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell

3.3.1. Szakmai feladatok

3.3.1.1. Alapanyag átvétel, minősítés:

- Tömegmérés

- Mintavétel, átlagminta-készítés

- Minta-előkészítés

- Érzékszervi vizsgálat

- Szárazanyag tartalom, cukortartalom, pH meghatározása

- Próbaerjesztés

- Minősítés

3.3.1.2. Alapanyag előkészítés:

- Válogatás

- Előkészítő művelet meghatározása

- Gyümölcsmosás

- Magozás, szártépés

- Aprítás

- Pektinbontás

- Gőzölés

- Lényerés

3.3.1.3. Gyümölcscefre készítés:

- Anyagszállítás

- pH beállítás

- Tápsóadagolás

3.3.1.4. Gyümölcscefre erjesztés:

- Élesztő-kiválasztás

- Élesztőadag-meghatározás

- Élesztő-színtenyészet készítése

- Élesztőkezelés

- Beélesztőzés

- Ellenőrzés

3.3.1.5. Lepárlás:

- Cefreszállítás

- Melegítés

- Hűtővíz-hőmérséklet beállítása

- Párlatszűrés

- Szeszfokellenőrzés

- Alszeszfokolás

3.3.1.6. Alszeszfinomítás:

- Alszeszszállítás

- Alszeszmelegítés

- Hűtővíz-hőmérséklet szabályozása

- Refluxarány meghatározása

- Párlatelválasztás

- Szeszfok meghatározása, beállítása

- Párlatmennyiség meghatározása

- Érzékszervi vizsgálat

- Pálinkavizsgálat

3.3.1.7. Egylépcsős lepárlás:

- Cefreszállítás

- Alszesz melegítés

- Refluxarány meghatározása

- Hűtővíz-hőmérséklet szabályozása

- Párlatelválasztás

- Szeszfok meghatározása

3.3.1.7. Gyümölcspálinka érlelés, tárolás:

- Érlelő berendezés megválasztása

- Érlelő berendezés előkészítése

- Paraméterek beállítása

- Paraméterellenőrzés, -szabályozás

- Tároló berendezés ellenőrzése

- Pálinkatárolás

- Ágyas pálinka készítése

3.3.1.8. Pálinkakezelés:

- Pálinkahiba meghatározása

- Derítés és levegőztetés

- Hidegsokkolás

- Szűrés

- Szeszfok beállítása

- Tükrösség ellenőrzése

3.3.1.9. Csomagolóanyag előkészítés:

- Csomagolóanyag megválasztása

- Palacktisztítás, -ellenőrzés

- Gyűjtőcsomagoló anyag előkészítése

3.3.1.10. Palackozás:

- Töltés

- Zárás

- Töltőtérfogat-ellenőrzés

- Zárásellenőrzés

- Címkézés

- Jelölés

- Jelölésellenőrzés

- Gyűjtőcsomagolás

- Egységrakomány-képzés.

3.3.1.11. Jövedéki ügyintézés:

- Jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény[2]

- Jövedéki elszámolás

- Pálinkatermelési napló vezetése

- Pálinkafőző berendezés jövedéki ellenőrzése, karbantartatás

- Mintavétel, vegyvizsgálati módszerek

- Zárjegyre vonatkozó előírások

3.3.1.12. Marketing:

- Termékfejlesztés

- Pálinkaverseny

- Pálinkabírálat-szervezés

- Kiállítás

- Kóstolásszervezés

- Arculattervezés

3.3.1.13. Melléktermék és hulladékkezelés:

- Hulladékkezelés

- Melléktermék-kezelés

- Szennyvízkezelés

- Moslékkezelés

- Melegvíz-hasznosítás

- Elő-, utópárlat, lepárlási maradékkezelés

- Szén-dioxid-kezelés

3.3.1.14. Műszaki feladatok:

- Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés

- Műszaki állapot ellenőrzése

- Berendezés üzemeltetése

- Kalibrálás, hitelesíttetés

- Vízkezelés

3.3.1.15. Élelmiszer és üzembiztonsági feladatok:

- Élelmiszeripari dokumentációkészítés

- Élelmiszerbiztonsági vizsgálatok

- Üzembiztonsági ellenőrzés

- Rágcsáló-, és rovarirtás

3.3.2. Pedagógiai feladatok

- Munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- A szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- A tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket reálisan értékeli, amely az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok

- Piackutatás, tervezés

- Vállalkozás elindítása, működtetése

- Pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- Anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- Marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén vállalni tudja az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1. Szakmai gyakorlati követelmények

4.1.1. Alapanyag-átvétel, minősítés:

- Megítéli a mérleg üzemképes állapotát

- Elvégzi a mérleg kalibrálását, a tömegmérést

- Alkalmazza az adott alapanyagra vonatkozó mintavételi szabályokat, mintát vesz

- Megválasztja az előkészítő műveletet

- Elvégzi az adott minta előkészítő műveleteteket

- Elvégzi az érzékszervi vizsgálatot

- Elvégzi a refraktométerrel való mérést, következtet a cukortartalomra

- Elvégzi a Balling-fok meghatározását, következtet a várható szeszhozamra

- Elvégzi a pH mérést

- Elvégzi a próbaerjesztést, következtet a várható erjedési időre, szeszhozamra, a pálinka minőségére, a gyümölcs erjeszthetőségére

- Értékeli a vizsgálati eredményeket

4.1.2. Alapanyag előkészítése:

- Elkülöníti a gyümölcspálinka gyártására alkalmatlan anyagokat

- Megválasztja a szükséges előkészítő műveletet

- Elvégzi a gyümölcs mosását

- Elvégzi a magozás, szártépés műveletét

- Elvégzi az alapanyag aprítását

- Elvégzi a pektinbontást

- Használja a nyomás alatti gőzölő berendezést

- Használja a lényerő berendezéseket

4.1.3. Gyümölcscefre készítése:

- Használja a cefreszivattyút

- Meghatározza az adagolandó sav mennyiségét

- Meghatározza az adagolandó tápsó mennyiségét

4.1.4. Gyümölcscefre erjesztése:

- Biztosítja az élesztők számára az optimális környezeti tényezőket

- Meghatározza az élesztőadag nagyságát

- Végrehajtja a szárított élesztő rehidratálását

- Jellemzi az erjesztő tereket és a különféle erjesztő berendezéseket

- Elvégzi az élesztő egyenletes adagolását

- Jellemzi az erjesztési eljárásokat, az erjesztés szakaszait

- Elvégzi a cefre paramétereinek vizsgálatát (hőmérséklet, pH, mikroszkópos vizsgálat), és beállítja az optimális értékeket

- Megítéli a cefre kierjedésének mértékét

- Elvégzi a leerjedt cefre tárolását

4.1.5. Lepárlás:

- Irányítja a kierjedt cefrének az erjesztő tartályból a főzőüstbe töltését

- Ellenőrzi a töltőnyílást lezárását

- Irányítja a direkt, indirekt fűtést

- Ellenőrzi a nyomásmérőt, hőmérőt

- Megállapítja a hűtővíz hőmérsékletét

- Megfigyeli az alszesz lepárlását

- Érzékeli érzékszervvel a párlat minőségét

- Felismeri az akroleint az alszeszben

- Befejezi az alszeszben lévő kozmaolaj kiszűrését

- Megállapítja a lepárlás során az alszesz pillanatnyi alkoholkoncentrációját

- Megállapítja az alszeszgyűjtőben lévő alszesz szeszfokát az epruvettában

4.1.6. Alszeszfinomítás:

- Irányítja az alszeszfinomító üstbe szivattyúzását

- Irányítja a lepárlási hőmérsékletet

- Ellenőrzi a nyomásmérőt, hőmérőt

- Megállapítja, szabályozza a hűtővíz hőmérsékletét

- Ellenőrzi a párlatok elválasztását

- Megállapítja a finomítvány pillanatnyi szeszfokát a szeszmérőgép előtti epruvettában

- Megállapítja a pálinka szeszfokát, irányítja a szeszfok beállítását

- Kiszámítja a szeszmérőgép számlálója alapján a párlat mennyiséget

- Pálinka érzékszervi vizsgálatot végez, párlathibát határoz meg

- Értékeli a párlat minőségét

- Elemzi a párlat összetevőit

4.1.7. Egylépcsős lepárlás:

- Irányítja a kierjedt cefreerjesztő tartályból főzőüstbe szivattyúzását

- Irányítja a lepárlást

- Szabályozza a hűtővíz hőmérsékletet

- Ellenőrzi a párlatok elválasztását

- Megállapítja a pálinka szeszfokát, irányítja a szeszfok beállítását

4.1.8. Gyümölcspálinka érlelése, tárolása:

- Kiválasztja, ellenőrzi pálinkafajtától függően a fa, üveg, saválló tárolóedényt

- Megállapítja a töltési szintet, az optimális érlelési időt

- Megállapítja a raktárhelyiség légmozgását, páratartalmát, hőmérsékletét, elemzi a párolgási sebességet

- Megállapítja a veszteségnormát

- Tárolási, érlelési naplót vezet

- Jövedéki nyilvántartást vezet

- Érlelés során végbemenő fizikai, kémiai folyamatokat vizsgál

- Előállítja a gyümölcságyat

4.1.9. Pálinkakezelés:

- Megállapítja a pálinkahibákat

- Kiválasztja, deríti a derítőanyagot

- Irányítja a levegőztetést

- Hidegsokkolást végez

- Pálinkaszűrést végez

- Ellenőrzi a szeszfok lágy vízzel való beállítását

- Megítéli a pálinka tükrösségét

4.1.10. Csomagolóanyag-előkészítés:

- Megválasztja az adott szeszes italhoz megfelelő csomagoló anyagot és a megfelelő záró elemet

- Megválasztja a palackmosáshoz használható tisztítószereket, szükséges tisztítási technológiát

- Kezeli a palackmosó gépet

- Palackmosást, ellenőrzést végez

- Elvégzi a rekesz tisztítását

- Elvégzi a papírkarton előkészítését

4.1.11. Palackozás:

- Irányítja a megfelelő palackok kiválasztását, ellenőrzi azok megfelelőségét

- Kezeli a töltőberendezést, ellenőrzést végez

- Kezeli a záró berendezést, ellenőrzést végez

- Kezeli a címkézőgépet, ellenőrzést végez

- Jelölést végez, ellenőriz

- Gyűjtőcsomagolást végez

4.1.12. Jövedéki ügyintézés:

- Alkalmazza a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény előírásait[3]

- Irányítja a termelt pálinka elszámolását

- Irányítja a termelt pálinka dokumentálásáról készült nyilvántartást

- Figyelemmel kíséri a pálinkafőző berendezések megfelelőségét

- Megállapítja a hibákat, irányítja a hibák javítását, javíttatását, ellenőrzi az elvégzett javítás megfelelőségét

- Figyelemmel kíséri a szükséges mintavételek meglétét

- Elemezi a pálinkavizsgálat eredményeit

- Irányítja a zárjegynyilvántartást

- Ellenőrzi a zárjegy elhelyezését a terméken

4.1.13. Marketing:

- Figyelemmel kíséri a piaci igényeket és kínálatot, és termékfejlesztést végez

- Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi pálinka és párlat versenyeket

- Irányítja a minták versenyre való kiválasztását

- Pálinkabírálatot szervez

- Irányítja a kiállításokon való megjelenést, értékeli a kiállítások eredményességét

- Irányítja a kóstolók megszervezését, kiválasztja a megfelelő termékeket és elemzi a tapasztalatokat

- Arculatot tervez

4.1.14. Melléktermék és hulladékkezelés:

- Megállapítja, ellenőrzi a keletkező hulladékok megfelelő tárolásának, megsemmisítésének módját

- Megállapítja a szennyvíz megfelelő elhelyezési lehetőségét

- Ellenőrzi cefre moslék megfelelő elhelyezését

- Melegvizet hasznosít

- Ellenőrzi a lepárlási maradékok elhelyezését

- Irányítja a keletkezett széndioxid kezelését

4.1.15. Műszaki feladatok:

- Megszervezi a takarítást, tisztítást, fertőtlenítést

- Gépek, berendezések műszaki állapotát ellenőrzi technológiai, munka-, és tűzvédelmi szempontból

- Kezeli a gépeket, berendezéseket, megítéli a gépek, berendezések alkalmasságát technológiai, üzembiztonsági és jövedéki szempontból

- Felismeri a szeszmérőgép rendellenes működését

- Kalibrál, hitelesíttet, megítéli a mérőeszközök, mérőműszerek, berendezések hitelességét

- Vízkezelést végez

4.1.16. Élelmiszer és üzembiztonsági feladatok:

- Figyelemmel kíséri az élelmiszerbiztonsági dokumentációk vezetését, ellenőrzi a dokumentációk megfelelőségét

- A szakhatóságokkal kapcsolatot tart

- Irányítja a szükséges élelmiszerbiztonsági vizsgálatok elvégeztetését

- Üzembiztonsági berendezéseket ellenőriztet

- Rágcsáló- és rovarirtást végeztet, ellenőrzi a hatékonyságát

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

4.2.1.1. Alapanyag-átvétel, minősítés:

- Ismerteti az alapanyagok jellemzőit

- Ismerteti a laboratóriumi alapmérések alkalmazását

- Ismerteti a mintavétel szabályait az alkalmazás szerint

- Ismerteti a minta előkészítésének módjait

- Elmagyarázza az érzékszervi vizsgálatok folyamatát

- Alkalmazza az élelmiszerkönyv előírásait

- Értelmezi a gyümölcsök cukortartalma és szeszhozama közötti összefüggést

4.2.1.2. Alapanyag-előkészítés:

- Ismerteti az előkészítő műveletek megválasztásának szempontjait

- Ismerteti a válogatás, mosás, magozás, szártépés módjait

- Ismerteti az aprítási módokat

- Ismerteti az enzimek jellemzőit, működésüket befolyásoló tényezőket

- Értelmezi a gőzölés alkalmazását és hatását a technológiára

- Ismerteti a préselés műveletét

4.2.1.3. Gyümölcscefre-készítés:

- Felsorolja az anyagszállítás módjait

- Csoportosítja a mikroorganizmusokat tápanyagigény szerint

- Ismerteti a mikroorganizmusok működési feltételeit

- Ismerteti a cefre savvédelmét

- Értelmezi az enzimműködést befolyásoló tényezőket és hatásukat

4.2.1.4. Gyümölcscefre-erjesztés:

- Leírja az alkoholos erjedés folyamatát

- Ismerteti az élesztőgombák fajtáit, jellemzőit

- Ismerteti az élesztők szaporodási módjait, feltételeit

- Ismerteti az élesztők tápanyagigényét

- Ismerteti az élesztők működési feltételeit

- Ismerteti az élesztő-színtenyészet készítésének módját

- Magyarázza a hasznos és káros mikroorganizmusok élettevékenységét, hatását a technológiára

- Ismerteti az élesztőkezelés módjait

- Ismerteti az élesztőadag meghatározásának módját

- Felsorolja az erjesztési eljárások jellemzőit

- Ismerteti az erjesztés szakaszait, jellemzőit

- Értelmezi az erjesztés alatt bekövező változásokat

- Ismerteti az erjesztés vezetését, ellenőrzését

4.2.1.5. Lepárlás:

- Ismerteti a lepárlás műveletét

- Ismerteti a főzőüstök kialakítását, tartozékait, különféle fűtési módokat, a főzőüstök kezelésének előírásait

- Ismerteti a lepárló-berendezések szerkezeti felépítését, feladatait, jellemzőit (sisak, Pistorius tányér, páracső, epruvetta, szeszhűtők, Szőllősy-féle szűrő), felsorolja a biztonságtechnikai előírásait

- Ismerteti a mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések jellemzőit

- Ismerteti a nyomás alatti készülékekkel kapcsolatos munkavédelmi előírásokat

- Magyarázza a kisüsti lepárlás folyamatát

- Magyarázza a vákuumos lepárlás folyamatát

- Ismerteti a szivattyúk használatának előírásait, jellemzi a szivattyúk fajtáit

- Magyarázza az adalék- és segédanyagok alkalmazását és hatásait

4.2.1.6. Alszeszfinomítás:

- Ismerteti a finomítás műveletét

- Ismerteti a finomító üstök kialakítását, tartozékait, különféle fűtési módokat, finomító üstök kezelésének előírásait

- Felsorolja a finomító berendezések szerkezeti felépítését, feladatait, jellemzőit (sisak, Pistorius tányér, páracső, epruvetta, szeszhűtők, szeszmérőgép), ismerteti a biztonságtechnikai előírásait

- Ismerteti a mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések jellemzőit

- Ismerteti a nyomás alatti készülékekkel kapcsolatos munkavédelmi előírásokat

- Magyarázza a kisüsti-finomítás folyamatát

- Ismerteti a finomítás vezetését, műszeres ellenőrzését

- Ismerteti a rézeleje elválasztását

- Ismerteti az előpárlat elválasztását

- Ismerteti a középpárlat elválasztását

- Ismerteti az utópárlat elválasztását

- Ismerteti a szeszfok meghatározásának és beállításának módját

- Felsorolja a pálinka érzékszervi vizsgálatának szempontjait

- Ismerteti a pálinkavizsgálat módjait, összehasonlítja a szivattyúk fajtáit

4.2.1.7. Egylépcsős lepárlás

- Ismerteti a szivattyúk használatának előírásait

- Ismerteti a lepárlás, finomítás műveletének folyamatát, felsorolja a berendezés használatának előírásait

- Ismerteti a deflegmáció műveletét

- Ismerteti az előpárlat elválasztását

- Ismerteti a középpárlat elválasztását

- Ismerteti az utópárlat elválasztását

- Ismerteti a szeszfok meghatározásának és beállításának módját

4.2.1.8. Gyümölcspálinka-érlelés, -tárolás:

- Magyarázza az érlelés alatt lejátszódó folyamatokat

- Ismerteti a gyümölcspálinkák érlelő- és tároló berendezéseinek szerkezeti felépítését

- Magyarázza az adalék- és segédanyagok alkalmazását és hatásait

- Ismerteti az érlelés, tárolás műveleteinek ellenőrzését

- Ismerteti a tárolási paraméterek beállítását

- Ismerteti az ágyas pálinka készítését

- Ismerteti a gyümölcságy előállítását

- Ismerteti az érlelési idő meghatározását

4.2.1.9. Pálinkakezelés:

- Ismerteti az érzékszervi vizsgálatokat, minősítés módjait

- Összehasonlítja az alkoholtartalom-meghatározás módjait

- Ismerteti a gyümölcspálinkák összetevőit, jellemzőit

- Felsorolja és összehasonlítja a pálinkahibák típusait

- Magyarázza a pálinkahibák eredetének okait

- Ismerteti a pálinkahibák meghatározását, meghatározza kezelésük módjait, ismerteti a kezelési anyagok jellemzőit

- Ismerteti a szűrés, derítés módszereit

- Indokolja a hidegsokkolás műveletét

4.2.1.10. Csomagolóanyag-előkészítés:

- Felsorolja a csomagolóanyagok fajtáit, jellemzőit

- Ismerteti a csomagolóanyagok előkészítésének módjait

- Ismerteti a palacktisztaság-ellenőrzés szempontjait

- Ismerteti a gyűjtő csomagolóegység előkészítését

4.2.1.11. Palackozás:

- Felsorolja a palackozó, töltő, záró gépsor műszaki jellemzőit, karbantartásának műveleteit

- Felsorolja a használt segédanyagokat

- Ismerteti a palackozott italféleségek szortimentjeit

- Ismerteti a palackozás műveletének ellenőrzési módjait

- Értelmezi a jelölésre vonatkozó szabályokat

4.2.1.12. Jövedéki ügyintézés:

- Ismerteti a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény előírásait[4]

- Összeállítja a dokumentációkat, elszámolást készít

- Ismerteti a mintavétel szabályait

- Ismerteti a pálinkavizsgálati módszereket

- Meghatározza a zárjegy feladatát

4.2.1.13. Marketing:

- Indokolja a pálinkaversenyek és -tréningek jelentőségét

- Ismerteti a pálinkabírálat folyamatát, feltételeit

- Indokolja a kiállítások jelentőségét

- Ismerteti a külső arculattervezés folyamatát

- Jellemzi a marketing, piackutatás elemeit

- Felismeri a termékfejlesztés lehetőségeit

4.2.1.14. Melléktermék és hulladékkezelés:

- Értelmezi a hulladékkezelés szabályait

- Ismerteti a szelektív hulladékgyűjtés folyamatát

- Ismerteti a veszélyes hulladék kezelését

- Ismerteti a szennyvízkezelés folyamatát

- Ismerteti a melléktermékek jellemzőit, felismeri a hasznosítási lehetőségeket

- Értelmezi a környezetvédelmi előírásokat

- Ismerteti a széndioxid kezelését, hasznosítását

- Ismerteti a lúgos víz kezelését

4.2.1.15. Műszaki feladatok:

- Ismerteti a tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzőit, magyarázza a hatásmechanizmusukat

- Ismerteti a takarító- és tisztítóeszközök jellemzőit

- Ismerteti a szállítóberendezések jellemzőit, kiválasztásuk szempontjait

- Ismerteti a gyümölcsmosó, magozó, szártépő, aprító berendezések kialakítását

- Ismerteti az erjesztő tartályok kialakítását

- Ismerteti a lepárló üstök fajtáit, kialakításukat

- Ismerteti a szeszhűtők fajtáit, kialakításukat

- Ismerteti a Szőllősy-féle szűrő kialakítását

- Ismerteti az epruvetta felépítését

- Ismerteti a szeszmérőgép feladatát, kialakítását

- Ismerteti a tartályok kialakítását

- Ismerteti a rektifikáló oszlop kialakítását

- Magyarázza a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetésének feltételeit

- Ismerteti a víz jellemzőit, indokolja a vízzel szembeni követelményeket

- Ismerteti a vízkezelés módjait

- Ismerteti a hitelesítés, kalibrálás folyamatát

4.2.1.16. Élelmiszer- és üzembiztonsági feladatok:

- Felsorolja a minőségbiztosítási rendszereket

- Magyarázza a minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás, minőségirányítás elveit

- Magyarázza az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az Élemiszerkönyv előírásait

- Ismerteti a GHP, GMP, GLP előírásait

- Indokolja a hatóságok feladatait ismerteti, szerepüket

- Ismerteti az élelmiszerbiztonsági vizsgálatokat

- Ismerteti az üzembiztonsági felülvizsgálatokat

- Magyarázza a rágcsáló- és rovarirtás jelentőségét, ismerteti szükségességét, ellenőrzési módjait

- Ismerteti a dokumentálás folyamatát, dokumentumok kezelésére vonatkozó előírásokat

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- Felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőiket

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint

- Felismeri a marketing, a piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Önállóság

- Döntésképesség

- Felelősségtudat

- Szervezőkészség

- Megbízhatóság

- Pontosság

- Elkötelezettség

- Önfegyelem

- Látás

- Szaglás

- Ízérzékelés

- Műszaki érzék

4.4. Társas kompetenciák

- Határozottság

- Kapcsolatteremtő készség

- Irányítási készség

- Kezdeményező készség

4.5. Módszer kompetenciák

- Figyelemösszpontosítás

- Módszeres munkavégzés

- Tervezési képesség

- Szervezési képesség

- Értékelési képesség

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Áttekintő képesség

- Rendszerező képesség

- Problémaelemzés, -feltárás

- Információgyűjtés

- Logikus gondolkodás

- Kontroll (ellenőrző képesség)

- Körültekintés, elővigyázatosság

- Helyzetfelismerés

- Környezet tisztántartása

- Következtetési képesség

- Ellenőrző képesség

- Lényegfelismerés

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Gyümölcspálinka-gyártó mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

1. vizsgafeladat:

Adott alapanyagot vizsgál, minősít, cefrét készít, erjesztést vezet (szükséges anyagok, eszközök, gépek felhasználásával).

2. vizsgafeladat:

Lepárlást, finomítást végez. Felismeri a pálinkahibákat (szükséges anyagok, eszközök, gépek felhasználásával).

3. vizsgafeladat:

Pálinkakezelést, érlelést, pálinkavizsgálatot, pálinkabírálatot, tárolást, kiszerelést, jelölést végez (derítés, hidegsokkolás, szűrés, palackozás stb.).

4. vizsga feladat:

Jövedéki elszámolást végez, pálinkatermelési naplót vezet. Pálinkafőző berendezések jövedéki megfeleléségének ellenőrzését végzi. Szeszfokot meghatároz, beállít.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

Pálinkakészítés: alapanyagok jellemzői, előkészítésük. Mikroorganizmusok jellemzői, csoportosításuk, élettevékenységük. Élesztő szerepe. Cefrekészítés, erjesztés. Lepárlás, finomítás, pálinkahibák, pálinkakezelés. Pálinka érlelése, kiszerelése, jelölése.

Gépkezelés: pálinka előállításánál leggyakrabban alkalmazott gépek, berendezések szerkezeti felépítése, működésének elve, kezelése.

Az alkalmazott gépek, berendezések kezelésével kapcsolatos higiéniai, munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások.

Jövedéki ismeretek: jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény, dokumentáció, jelölések[5]

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiadott szakmai szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak.

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak.

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Vízkezelő berendezés

- Folyadékszállító berendezések

- Gyümölcs-előkészítés gépei (gyümölcsválogató, -mosó, -magozó, aprítóberendezések)

- Erjesztő berendezés

- Lepárló, finomító berendezés

- Szűrőberendezések

- Érlelő berendezések

- Pálinka-kiszerelés gépei

- Kéziszerszámok, szerelőszerszámok

- Mérőeszközök (hőmérő, pH mérő, refraktométer, fokolók, Malligand készülék, szeszmérőgép)

- Gyorstesztek (pálinkavizsgálathoz)

- Mikroszkóp

- Alapvető laboratóriumi eszközök

- Számítógép nyomtatóval, projektorral

- Szoftverek

- Egyéni védőeszközök, védőfelszerelések

- Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés eszközei

- Környezetvédelmi eszközök, berendezések

II. HALÁSZ MESTER MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő halász szakember szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, amelyek alapján mesterként saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni, és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni.

A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a halász tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni. Munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz- és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

Munkakultúrájával, szakmai tudásával, emberi magatartásával eleget tud tenni a társadalom és a szakma magasabb szintű elvárásainak.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések:

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Halász22 2 6311 06 20 01
31 6272 01
Halász, haltenyésztő31 624 01
34 624 01
Halász szaktechnikus22 5 3124 16 63 03
53 6272 01

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év,

- középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év,

- felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év.

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A halász mester a tógazdasági haltenyésztés, valamint a természetesvízi halgazdálkodás valamennyi területén önállóan (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tervezi, szervezi, irányítja és elvégzi a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

Tevékenységét a munka- és környezetvédelmi szabályok betartásával és a hatósági előírások érvényesítése mellett végzi.

3.1. A mester munkaterületének leírása

A halász mester szakmai elméleti és gyakorlati tudása alapján, valamint az ügyviteli, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában alkalmas vállalkozás létesítésére, működtetésére.

Feladatköréhez tartozik a dolgozók és halász tanulók munkájának emberi és szakmai vezetése, irányítása.

3.2. A mester tevékenységi köre

- Különböző típusú tavak üzemeltetése, karbantartása és kezelése

- A jövedelmezőség és a környezetvédelem figyelembevételével halastó termőképesség fokozása

- Takarmányozástervezés, haltakarmányozás

- Törzsállomány nevelése és halszaporítás

- Tenyészanyag, takarmány és egyéb anyag vásárlása és készletezése

- A víztípus és halállomány függvényében a természetes vízhasznosítása

- A haltelepítés előkészítése és szervezése

- Halászat szervezése és irányítása, valamint haltárolás és -szállítás

- Esetenként halértékesítés szervezése

- Természetesvízi és tógazdasági eszköz, szerszám készítése, beállítása és felszerelése

- A munka- és környezetvédelem általános, valamint a halászatra vonatkozó speciális szabályainak betartása

- Elektromos halászgép kezelése, használatának irányítása

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell

3.3.1. Szakmai feladatok

- Halszaporítás

- Ivadéknevelés

- Növendékhalelőállítás

- Áruhal-előállítás

- Halászat előkészítése, feltételeinek megteremtése

- Szakszerű halászat, halászatszervezés és -irányítás

- Különböző hozamfokozó eljárások alkalmazása

- Teleltetés

- Halmérlegelés

- Halszállítás

- Intenzív haltermelés

- Értékmegőrzés

- Takarmányminősítés, -tartósítás, -kezelés, -tárolás

- Takarmányozás, takarmányfelvétel ellenőrzése

- Adminisztrációs feladatok

- Laboratóriumi (egyszerűbb víz-- és egyéb) vizsgálatok

- Természetesvízi halászat szervezése és irányítása

- Műszaki létesítmények karbantartása, javítása, működtetése

- Egyszerű halászeszköz készítése, eszköz és szerszám tisztántartása, javítása

- Szükség esetén az állatorvos vagy a képesített víziállat-egészségőr értesítése és segédkezés a halállomány kezelésében

- Termelés tervezése, a termelési mutatók kiszámítása

- A haltermelés alapdokumentumainak vezetése

- Elektromos halászgép kezelése

3.3.2. Pedagógiai feladatok

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket pedig reálisan értékeli, amelyek az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni, és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, a következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1. Szakmai gyakorlati követelmények

4.1.1. Halszaporítás:

- Elvégzi az anyahalak őszi, téli felkészítését

- Elvégzi a tavaszi ivar szerinti szétválogatást

- Előkészíti a tavakat ívatásra

- Előkészíti a keltetőházi szaporítást

- Elvégzi a keltetőházi szaporítást

- Elvégzi a halkeltetést

- Elvégzi a lárvanevelés feladatait

4.1.2. Tavi elő- és ivadéknevelés:

- Előkészíti az előnevelő tavat

- Elvégzi az előnevelés (tavi) feladatait

- Lehalássza és kihelyezi az előnevelt halakat

- Takarmányozza az ivadékokat

- Tótrágyázást végez

- Elvégzi a vízinövények gyérítését

- Ellenőrzi a vízminőséget, egyszerűbb vízvizsgálatokat végez

- Elvégzi a próbahalászatot

- Ellenőrzi a műtárgyakat és a vízállást

- Ritkító halászatot végez

- Vízeresztést (lecsapolást) végez

- Elvégzi az egynyaras hal lehalászását

4.1.3. Tavi növendékhal termelés:

- Tóelőkészítést végez

- Elvégzi az egynyaras hal kihelyezését

- Halat takarmányoz

- Elvégzi a tótrágyázást

- Elvégzi a vízinövények gyérítését

- Ellenőrzi a vízminőséget, egyszerűbb vízvizsgálatokat végez

- Elvégzi a próbahalászatot

- Ellenőrzi a műtárgyakat és a vízállást

- Ritkító halászatot végez

- Vízeresztést végez

- Elvégzi a növendékhalak lehalászását

4.1.4. Tavi áruhal termelés:

- Tóelőkészítést végez

- Elvégzi a növendékhalak kihelyezését

- Halat takarmányoz

- Elvégzi a tótrágyázást

- Elvégzi a vízinövények gyérítését

- Ellenőrzi a vízminőséget, egyszerűbb vízvizsgálatokat végez

- Elvégzi a próbahalászatot

- Ellenőrzi a műtárgyakat és a vízállást

- Ritkító halászatot végez

- Vízeresztést végez

- Elvégzi az áruhalak lehalászását

4.1.5. Teleltetés:

- Előkészíti a teleltető tavat

- Telelteti a halat

- Kontrollálja a halak kondícióját és egészségi állapotát

- Halkezelési feladatokat végez

- Biztosítja a megfelelő oxigén-ellátást

- Vízeresztést végez

- Elvégzi a telelők lehalászásával kapcsolatos feladatokat

4.1.6. Halszállítás:

- Előkészíti és felszereli a szállítóberendezéseket

- Feltölti a halszállítókat

- Elvégzi a hal mérlegelését

- Elvégzi a halrakodást

- Oxigént biztosít

- Elvégzi a halszállítást

4.1.7. Intenzív haltermelés:

- Elvégzi a lárvanevelést

- Elvégzi az ivadéknevelést

- Elvégzi az előnevelést

- Elvégzi az áruhaltermelés feladatait

- Biztosítja a rendszer fertőtlenítését

- Elvégzi a vízminőség- és halellenőrzés feladatait

4.1.8. Adminisztráció:

- Megtartja és adminisztrálja a munka- és tűzvédelmi oktatást

- Vezeti az anyahalak nyilvántartását

- Vezeti a szaporítási naplót

- Vezeti az előnevelési naplót

- Vezeti a tótörzskönyvet

- Vezeti a mázsakönyvet

- Szállítójegyet állít ki

- Vezeti az elhullási naplót

- Vezeti a takarmány-kimutatást

- Nyilvántartja a halkiadást és -bevételt

- Elvégzi a tervezési, kiértékelési feladatokat

4.1.9. Laboratóriumi (egyszerűbb víz- és egyéb vizsgálati) feladatok:

- Elvégzi a szaporításhoz kapcsolódó laboratóriumi feladatokat

- Elvégzi a hidrobiológiai laboratóriumi feladatokat

- Elvégzi a halegészségügyi laboratóriumi feladatokat

4.1.10. Természetesvízi halgazdálkodás:

- Elvégzi az ívatási feladatokat

- Elvégzi a haltelepítési feladatokat

- Elvégzi a halállomány védelmét érintő feladatokat

- Elvégzi a halfogási feladatokat

- Kezeli és tárolja a kifogott halat

- Vezeti a vízi járműveket

4.1.11. Elektromos halászgép kezelés:

- Elektromos halászgépet üzemeltet

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

- Felsorolja és ismerteti a földművek típusait, feladatukat

- Felsorolja és ismerteti a műtárgyak típusait, feladatukat

- Felsorolja és ismerteti az egyéb létesítmények típusait, feladatukat

- Csoportosítja a halastavakat építésük, feltöltésük és egyéb szempontok szerint

- Felsorolja és ismerteti a teljes üzemű tógazdaság tótípusait

- Felsorolja és jellemzi a természetes vizek típusait

- Minősíti a táplálóvizet

- Bemutatja a feltöltési technológiák alkalmazását

- Ismerteti az alaptrágyázás elvégzésének folyamatát és lehetőségeit

- Bemutatja a tenyésztési módszerek alkalmazását

- Ismerteti a nemesítési módszereket és alkalmazásukat

- Jellemzi a ponty tájfajtáit

- Ismerteti a csoportos és egyedi jelölések lehetőségeit

- Ismeri a törzsállomány-nevelés (tartás) tavait

- Bemutatja a törzsállomány nyári tartását

- Bemutatja a törzsállomány téli tartását

- Meghatározza a szaporodás fogalmát és általános jellemzőit

- Ismeri az ivarszervek és ivarsejtek biológiáját

- Ismeri a csíra és az embrió fejlődését

- Jellemzi a nem táplálkozó és táplálkozó lárvastádiumot

- Ismerteti a szaporodás ökológiai feltételeit

- Bemutatja és jellemzi a halszaporítás módszereit (természetes, indukált)

- Felsorolja a szaporításra alkalmas tóféleségeket

- Bemutatja a keltetőház berendezéseit, üzemeltetését

- Ismerteti a ponty szaporítását

- Ismerteti a növényevő halak szaporítását

- Ismerteti a compó szaporítását

- Ismerteti a ragadozó halak (csuka, süllő, harcsa) szaporítását

- Bemutatja az előnevelés tavainak előkészítését

- Megfogalmazza az előnevelés célját és jelentőségét

- Ismerteti az előnevelés általános szabályait

- Ismerteti a planktonállomány szabályozását

- Bemutatja a lárvák kihelyezését és az előnevelés technológiai folyamatát

- Bemutatja az előnevelt ivadék lehalászását

- Kiszámítja a hozamokat

- Ismeri a tenyésztett fajok táplálkozásbiológiáját

- Ismeri a népesítési irányszámokat és számításukat

- Megfogalmazza a természetes vizek népesítésének (halasításának) célját

- Ismeri a halállomány felmérésének lehetőségeit

- Bemutatja a fajok korosztályának és mennyiségének megállapítási lehetőségeit

- Bemutatja a kihelyezés gyakorlatát

- Ismerteti a kihelyezésre vonatkozó jogszabályokat

- Felsorolja a halak természetes táplálékait

- Felsorolja és jellemzi a halak takarmányait

- Jellemzi a haltáplálékok kémiai felépítését

- Jellemzi a táplálékok energiatartalmát

- Meghatározza a halak energiaigényét

- Meghatározza a haltakarmányozás fontosabb mutatószámait

- Bemutatja a takarmányok tárolásának lehetőségeit

- Ismeri a takarmányok előkészítésének módjait

- Felsorolja és jellemzi a takarmányozási módokat

- Bemutatja a szoktató etetést

- Bemutatja a gyógytápok etetését

- Ismerteti a takarmányfelvétel ellenőrzésének lehetőségeit

- Meghatározza a próbahalászat célját és feladatát, végrehajtását

- Kiértékeli a próbahalászatot

- Meghatározza a hozamfokozás célját, feladatát

- Jellemzi a vizek anyagforgalmát

- Jellemzi a vizek energiaforgalmát

- Bemutatja a haltáplálék-szervezeteket

- Ismeri a káros növényzet irtásának lehetőségeit

- Ismerteti a halastavak trágyázásának lehetőségeit

- Jellemzi a tófenék kezelését

- Bemutatja a halegészségügyi feladatokat, a kártevők riasztását

- Bemutatja és jellemzi a hálókészítés, felszerelés és javítás alapanyagait

- Ismerteti a különböző típusú halászó eszközök elkészítését, beállítását és használatát

- Ismerteti a halászszerszámok javításának szükségszerűségét és módjait

- Jellemzi a vízszennyezést és az eljárásokat vízszennyezés esetén

- Ismerteti a halállomány védelmének lehetőségeit

- Leírja a halászat megszervezésének munkafolyamatát

- Bemutatja a különböző fogási technikákat (halászati módokat)

- Ismerteti a természetes vizekhez, hasznosításukhoz kapcsolódó jogszabályokat

- Bemutatja a vízmennyiség és -minőség ellenőrzését

- Ismeri a halegészségügyi szemlét

- Bemutatja a természetes táplálékkészlet ellenőrzését

- Ismerteti a műszaki berendezések állapotának ellenőrzését, szükség esetén javításának lehetőségeit

- Bemutatja az értékmegőrző ellenőrzéseket

- Bemutatja a környezetvédelmi jellegű ellenőrzéseket

- Bemutatja a munkavédelmi jellegű ellenőrzéseket

- Felsorolja és jellemzi a halszállítás kézi és gépi eszközeit

- Ismeri az eszközök és járművek előkészítését a szállításhoz

- Felsorolja a halszállítást befolyásoló tényezőket

- Ismeri a szakszerű rakodás és halkezelés módjait

- Bemutatja a szállítások és egészségügyi kezelések (fürdetések) kombinálását

- Jellemzi a teleltetésre (tárolásra) alkalmas területeket

- Bemutatja a telelők és tározótavak előkészítését

- Ismerteti a teleltetést (tartástechnológia)

- Ismeri az elektromos áram hatását az élő szervezetekre

- Ismeri az elektromos halászgép használatának feltételeit

- Ismeri a halászati és horgászati jogszabályokat

- Ismeri a munkavédelmi szabályokat

- Ismeri a környezetvédelmi előírásokat

- Ismeri a tűzvédelmi szabályokat

- Ismeri a hatósági előírásokat

- Bemutatja a gépi berendezéseket, üzembe helyezésüket és üzemeltetésüket

- Ismeri a meghibásodás esetén az intézkedés menetét

- Ismeri a gépkönyvekben leírtakat és azok alkalmazását

- Ismeri az alapbizonylatok kitöltését

- Ismeri a naplók vezetését

- Meghatározza a könyvviteli alapfogalmakat (bizonylatolás, leltár és egyéb alapfogalmak)

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiség típusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- Felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződés fajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Döntésképesség

- Önállóság

- Megbízhatóság

- Precizitás

- Egyensúlyérzék

- Előrelátás

- Logikus gondolkodás

- Felelősségtudat

- Határozottság

- Irányítókészség

- Elhivatottság, elkötelezettség

- Szervezőkészség

- Térbeli tájékozódás

- Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

- Erős fizikum

- Problémamegoldás, hibaelhárítás

- Ismeretek helyénvaló alkalmazása

4.4. Társas kompetenciák

- Szervezőkészség

- Határozottság

- Lényegfelismerés

- Irányítási készség

- Kapcsolatteremtő készség

- Csapatmunkában való részvétel

- Kifejezőkészség

- Ismeretátadás

4.5. Módszerkompetenciák

- Módszeres munkavégzés

- Munkaszervező képesség

- Következtetési képesség

- Tervezési képesség

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Figyelemösszpontosítás

- Eredményorientáltság

- Rendszerező képesség

- Helyzetfelismerés

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Halász mester mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven a hatályos Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

1. vizsgafeladat:

Minden jelölt számot ad a hálók készítésével, beállításával, felszerelésével és javításával kapcsolatos készségéről.

2. vizsgafeladat:

A jelöltek egyénileg gyakorlati vizsgafeladatokat húznak és a kihúzott tételen szereplő gyakorlati feladatot elvégzik.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szakmai szóbeli tételeket kell használni. A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Tóépítés és karbantartás gépei

- Takarmányozás gépei

- Halastavi trágyázás gépei

- Vízszolgáltatás gépei

- Csónakmotorok

- Szállítás gépei

- Keltetőház, és gépi berendezései

- Vízinövényirtás gépei

- Vízvizsgáló műszer (pH, O2, NH3, stb.)

- Hálóféleségek, és készítéséhez szükséges eszközök

- Halászat kézi és gépi eszközei

- Talajművelés gépei

- Erőgépek

- Kéziszerszámok

- Számítógép

- Egyéni védőfelszerelés

- Munkabiztonsági berendezések

- Akkumulátoros elektromos halászgép

- Generátoros elektromos halászgép

- Horgászati eszközök

III. HENTES ÉS MÉSZÁROS MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő hentes és mészáros szakember, szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, kompetenciákat sajátít el, amelyek alapján, a hentes és mészáros saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni. A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a hentes és mészáros tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni.

Munkakultúrájával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakmai és társadalmi elvárásoknak, és munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1.A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések:

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Húsfeldolgozó1914-5
Húsipari szakmunkás15 2 7211 04 6 4 06
Középfokú Húsipari (technikusi) képsítés61-0103
Hús- és baromfiipari technikus15 5 3113 16 6 4 07
Hentes és mészáros15 2 7211 0464
Hentes és mészáros, készítménygyártó és eladókísérleti
Hús- és hentesárú eladó41 2 5112 08 1 0 09
Húsipari termékgyártó31 5212 07
Hentes- és mészáros31 5212 06
Húsipari termékgyártó31 541 01 1000 00 00
Húsipari termékgyártó34 541 03
Húsipari üzemmérnök
Húsipari mérnök
Élelmiszeripari üzemmérnök
Okleveles élelmiszeripari mérnök

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

A szakmában eltöltött gyakorlati idő: összesen 5 év a következő szakterületek valamelyikén:

- vágó,

- csontozó,

- feldolgozó,

- hús- és hentesáru eladó.

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A szakmájának valamennyi területén önállóan, szakmailag magas színvonalon (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tudja végezni a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

3.1. A mester szakmai munkaterületének leírása

A hentes és mészáros képesítéssel rendelkező mester szakmájának gyakorlása során önállóan - korszerű kézi és gépi eszközökkel, anyagokkal és berendezésekkel -, a következő munkatevékenységeket végzi:

A nagy vágóállatok, szarvasmarha, sertés, borjú, juh elsődleges és másodlagos feldolgozása, és ezen tevékenységből nyert hús és húskészítmények értékesítése.

3.2. A mester tevékenységi területe és feladatköre

- Vágóállat felvásárlása, átvétele, minősítése

- Vágóállat előkészítése vágásra

- Vágóállat elsődleges feldolgozása

- Állati test, féltest bontása, csontozása, húsosztályozás

- Hús és húskészítmény előállítása, tartósítása

- Hús és húskészítmény értékesítése, kereskedelmi forgalmazása

- Melléktermék feldolgozása

- Eszköz, gép, berendezés szakszerű használata, működtetése, karbantartása

- Hús és húskészítmény csomagolása, tárolása

- Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás

- Üzemi és személyi higiénia biztosítása

- Munka-, tűz- környezetvédelemi előírások betartatása

- Fenti szakmai területen a húsipari szakmunkástanulók gyakorlati oktatása

- Fenti tevékenységek és feladatok területén dolgozó szakmunkások munkájának irányítása, koordinálása

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell

3.3.1. Szakmai feladatok:

- Vágóállat faj- és fajtafelismerés

- Élőállat-felvásárlás, -minősítés, vágásra való előkészítés

- Szarvasmarha elsődleges feldolgozása

- Sertés elsődleges feldolgozása

- Juh, borjú elsődleges feldolgozása

- Állati test bontása, csontozása kereskedelmi és ipari célra

- Kitermelési, gazdaságossági számítások

- Anyagnorma készítése

- Alap-, segéd- és járulékos anyag előkészítése

- Felvágottkészítés

- Vörösárugyártás

- Füstölt-főtt kolbászféle gyártása

- Hurkaféle, kenősáru, sajt készítése

- Étkezési szalonna készítése

- Pácolás, páclékészítés

- Pácolt-füstölt és füstölt-főtt termék gyártása

- Zsírgyártás

- Formában főtt áru gyártása

- Húsbolti kiszolgálás, kirakatrendezés, hidegtál készítése

3.3.2. Pedagógiai feladatok

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket reálisan értékeli, amely az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni, és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulóknak és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1.Szakmai gyakorlati követelmények

- Az előírt feladatokkal kapcsolatos speciális balesetvédelmi, higiéniai és környezetvédelmi előírásokat betartja, betartatja

- Alkalmazza a fő- és melléktermékek minőségi előírásait

- Végre tudja hajtani húsipari üzemek, húsüzlet létesítését, önálló vállalkozás indítását

- El tudja végezni az elsődleges és másodlagos feldolgozást

- Alkalmazza a feldolgozáshoz szükséges anyagokat, eszközöket

- Húsipari gépeket, berendezéseket üzemeltet

- Jellemezni tudja a feldolgozás során a termékben végbemenő fizikai, kémiai, mikrobiológiai változásokat, azok hatását a termék minőségére

- Végre tudja hajtani a termékek szakszerű tárolását és csomagolását

- Munkáját gazdaságosan és hatékonyan hajtja végre

- Alkalmazza a húsipari gyártási vonalakat, gyártási technológiákat

- Végrehajtja a húsok és húskészítmények szakszerű forgalmazását

- Alkalmazza a minőségbiztosítási, minőségirányítási irányelveket

- Szakszerűen elvégzi a vágóállatok átvételét, minősítését, feldolgozási célnak megfelelő kiválasztását

- Elvégzi a vágóállatok vágásra való előkészítését

- Végrehajtja az elsődleges feldolgozás műveleteit:

• kábítás,

• szúrás,elvéreztetés,

• szőreltávolítás,

• bőrfejtés,

• testek bontása,

• hasítás, negyedelés,

• féltestek külső, belső letisztítása,

• szalonna gazdaságos darabolása,

• tőkehús előállítása, minősítése.

- Elvégzi a feldolgozás termékeinek számbavételét, nyilvántartását

- Alkalmazza a kitermelési, kihozatali, veszteségszámításokat, a költség-, önköltségszámítást, árkalkulációt

- El tudja végezni a belső szervek kezelését, bélgarnitúrák feldolgozását

- Alkalmazza a zsírgyártás műveleteinek elvégzési módját

- Elvégzi a féltestek szakszerű hűtését, tárolását

- El tudja végezni a húsfajták hússzéki és ipari bontását, darabolását, húsrészek csontozását, vágását, osztályozását

- Alkalmazza a húskészítmények gyártásának műveleteit:

• anyagnormák összeállítása

• szükséges anyagok előkészítése, kimérése,

• aprítás, keverés,

• húspép-készítés,

• töltőmassza készítése,

• töltés, botraszedés,

• hőkezelés (füstölés, főzés),

• páclékészítés, pácolás,

• pácolt húsok, szalonnafélék formázása, füstölése, főzése

• hűtés, raktározás.

- Alkalmazza a húskészítmények minősítését

- Alkalmazza a húsok és húskészítmények csomagolását, értékesítését, forgalmazás módjait

- Alkalmazza a tisztító- és fertőtlenítőszereket

4.2. Szakmai elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

- Ismeri az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és az Élelmiszerkönyv előírásait

- Ismeri a húsipari üzemek és húsüzletek létesítési feltételeit környezetvédelmi szabályait

- Ismerteti a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit

- Ismeri a munkahelyi ártalmakat és megelőzési, elhárítási módjaikat

- Ismerteti a húsiparban és húsüzletekben alkalmazott eszközök, gépek, berendezések jellemzőit, szerkezeti felépítésüket, működési elvüket

- Csoportosítja a vágóállatfajok, szarvasmarha-, sertés- és juhfajtákat hasznosítás szerint, bemutatja a csoportokra jellemző külső és belső tulajdonságokat

- Jellemzi az állati szervezet felépítését (szövetek, szervek, szervrendszerek)

- Jellemzi az állati testek csontvázát, csontok elnevezéseit, elhelyezkedéseit, ízesüléseit

- Ismeri a húsfajták, marhahúsfélék, sertéshúsfélék, borjú- és juhhúsfélék elnevezéseit

- Ismeri a húsfélék csoportosítását konyhatechnikai felhasználhatóság szempontjából

- Bemutatja a vágóállatok átvételi és minősítési rendszereit

- Ismerteti a vágásra való előkészítés elvi alapjait

- Kidolgozza a nem ehető melléktermékek gyűjtési, feldolgozási, értékesítési lehetőségeit, hulladékkezelés módjait

- Ismeri a vágással kapcsolatos állatorvosi ellenőrzés módját, húsok egészségügyi minősítését

- Ismerteti a féltestek bontási, csontozási, húsosztályozási módszereit

- Ismeri a húsfeldolgozás alap-, segéd- és járulékos anyagainak jellemzőit

- Ismerteti a húskészítmények gyártási műveleteit, technológiáit

- Definiálja a késztermék minősítésének módjait

- Ismeri a csomagoló anyagok jellemzőit, csomagolási módokat

- Ismerteti a hús és húskészítmények tárolási előírásait

- Összehasonlítja a húsipari tartósító eljárásokat

- Ismeri a tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzőit

- Ismeri az önálló vállalkozás létesítésének higiéniai és műszaki feltételeit

- Ismerteti a minőségszabályozás, minőségirányítási rendszereket

- Elemzi a vágóállat-fajtákra jellemző tulajdonságokat és a minőség közötti összefüggéseket

- Ismerteti az élőállat minősítésének módjait, minőséget befolyásoló tényezőket, EUROP minősítést

- Összeveti a kábítási módok élettani hatásait, a kábítási hibák minőségre gyakorolt hatását, kifejti a kábítás és szúrás között eltelt idő jelentőségét

- Elemzi a forrázási idő és forrázási hőmérséklet összefüggéseit, a forrázóvíz hőmérsékletét befolyásoló tényezőket, a hibás forrázás következményeit, a sertésbőr-fejtés és forrázás összefüggéseit

- Ismerteti a hasítási hibák minőségre gyakorolt hatását, a technológiai műveletek sorrendiségének, pontos elvégzésének jelentőségét

- Azonosítja a leggyakrabban előforduló állatbetegségek jellemző tüneteit

- Ismeri a hús szerkezeti felépítését, szöveti összetételét a hús érzékszervi tulajdonságait, kémiai összetételét, a hús vágás utáni elváltozásait, fizikai és kémiai folyamatait

- Összehasonlítja a féltestek bontása, csontozása során kinyert termékek arányait, ismerteti további felhasználási lehetőségeit

- Ismeri az alap- és segédanyagok jelentőségét, helyettesítési lehetőségeit

- Elemzi a húsipari tartósítási módokat, a romlások és tartósító eljárások közötti összefüggéseket

- Ismerteti a húsiparban előforduló mikroorganizmusok jellemző életjelenségeit, életfeltételeit

- Elemzi a hűtés, fagyasztás során végbemenő fizikai, kémiai, mikrobiológiai változásokat, a hőmérséklet és tárolási idő összefüggését

- Ismerteti a pácolási módokat, jellemzi a pácolási hibákat

- Elemzi a hőkezelési módok hatását, hőkezelési hibák minőségre gyakorolt hatásait

- Ismerteti a füstölés, főzés közben lejátszódó fizikai, kémiai, mikrobiológiai folyamatokat, a füstölési módok összehasonlító értékelését, a füstölési, főzési időt meghatározó tényezőket, a maghőmérséklet jelentőségét, a főzés hatását az eltarthatóságra és az érzékszervi tulajdonságokra

- Ismeri a töltőmassza-készítés módjait, aprítás, keverés, töltés, pározás jelentőségét

- Ismerteti a húspép-készítés során végbemenő fizikai, kémiai változásokat, a hús vízkötő- és víztartó képességét, a húspép minőségét befolyásoló tényezőket

- Bemutatja az adalékanyagok szerepét és jelentőségét a húspép-készítésnél, az emulziók, gélek felhasználási lehetőségeit

- Ismerteti a késztermékek hűtésének jelentőségét, a késztermékek raktározási körülményeit meghatározó tényezőket, a klimatizálás jelentőségét

- Ismeri a vörösáru-készítés módjait, a húspép jelentőségét

- Ismeri a kolbászfélék csoportosítását, hőkezelési különbségeket, a szárazáruk alapanyagaival szemben támasztott követelményeket, a füstölési idő és vízelvonás sebessége közötti összefüggést, a gyors vízelvonás káros hatását

- Ismerteti a hurkafélék, kenősáruk gyártását

- Ismerteti a pácolt, füstölt és füstölt-főtt termékek gyártását

- Ismerteti a szalonnafélék csoportosítását, sózás, pácolás, füstölés hatását a termék jellegére és eltarthatóságára

- Elemzi a zsírolvasztás közben lejátszódó fizikai, kémiai folyamatokat, az olvasztási idő, hőmérséklet, aprítottság közötti összefüggést

- Ismeri az antioxidánsok szerepét

- Ismerteti a hús és húskészítmények szállítási feltételeit, előírásait

- Bemutatja a tisztítás, fertőtlenítés fontosságát, fázisait, fertőtlenítőszerek hatásmechanizmusát

- Ismeri a vágóállatok átvételét, minősítésének, minőségi osztályba sorolásának szempontjait

- Jellemzi az elektromos kábítás módjait, az elektromos kábítóeszközök (kábítófogó, kábítóvilla) szerkezeti részeit, működési elvét, a mechanikus kábítás módjait, eszközeit

- Jellemzi a szúrás, elvéreztetés módszereit a különböző vágóállatoknál, az étkezési vérvétel módját, higiéniai követelményeit

- Ismerteti a forrázás módjait, a forrázóberendezések szerkezeti részeit, működési elvét, a szőrtelenítés, kopasztás módszereit, a kopasztógépek szerkezeti részeit, működési elvét

- Csoportosítja a perzselési módokat, bemutatja eszközeit, a berendezések helyes használatát

- Ismeri a bőrfelületek tisztításának módjait, a bőrfejtés módjait különböző vágóállatoknál

- Ismeri a bontási, hasítási módszereket a különböző vágóállatoknál, a bontás, hasítás higiéniai, munkavédelmi előírásait

- Ismerteti a fehéráru előállítását, tőkehús készítését, tőkehús minősítésének szempontjait

- Ismeri az anyagmozgatási módokat, anyagmozgató berendezések felépítését

- Összehasonlítja a sertésvágási módokat

- Összehasonlítja a marhavágási módokat

- Összehasonlítja a borjú-, juh- és lóvágás technológiáit

- Kitermelési és gazdaságossági számításokat végez

- Bemutatja a belsőségek és a fehéráru felhasználási lehetőségeit

- Ismeri a belsőségmosó és béltisztítógépek szerkezeti részeit, működési elvüket

- Ismerteti a melléktermékek kezelési módjait

- Jellemzi a bél-, szőr- és bőrfeldolgozó berendezéseket, pacaltisztító gépek szerkezeti részeit, működési elvüket

- Ismerteti a sertésféltestek, marhanegyedtestek, borjú- és juhtestek bontási, csontozási módszereit, húsosztályozás szempontjait

- Jellemzi a darabológépek, fűrészek, marógépek, csontszeparátor szerkezeti részeit, működési elvüket

- Ismeri az üzlethelyiség kialakításának szabályait

- Ismerteti az üzlethelyiségekben használt szerszámok, eszközök, berendezések működtetését, kezelési, higiéniai és munkavédelmi előírásait

- Jellemzi az aprítógépek, darálók, kutterek, finomaprítók, bemérő- és keverőgépek szerkezeti részeit, működési elvüket

- Jellemzi a töltőgépek, klipszelő gépek szerkezeti részeit, működési elvüket

- Jellemzi a füstölő-főző berendezések, füstgenerátorok működési elvét, szerkezeti részeit

- Megválasztja a késztermékek hűtési, raktározási, szállítási módjait

- Ismeri a gépek, berendezések munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályait

- Jellemzi a hűtőgépek szerkezeti részeit, működési elvüket

- Bemutatja az egytűs és többtűs pácolók, lazító-forgatóberendezések szerkezeti részeit, működési elvüket

- Ismerteti a vörösáruk, felvágottak, füstölt-főtt kolbászok, hurkafélék, kenősáruk, hússajtok, formában főtt áruk, pácolt, füstölt és füstölt-főtt termékek, étkezési szalonnafélék szárazáruk, zsírgyártás gyártástechnológiáit

- Ismeri a csomagológépek szerkezeti részeit, működési elvüket

- Kidolgozza a húsipari termékek reklámozásának módjait, piackutatás és marketing tevékenység módszereit

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint,

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Állóképesség

- Kézügyesség

- Felelősségtudat

- Erős fizikum

- Tűrőképesség

- Megbízhatóság

- Elhivatottság

- Önállóság

- Döntésképesség

4.4. Társas kompetenciák

- Kezdeményező képesség

- Irányítási készség

- Kapcsolatteremtő készség

- Meggyőző készség

- Segítő készség

4.5. Módszer kompetenciák

- Módszeres munkavégzés

- Tervezési képesség

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Információgyűjtés

- Áttekintő képesség

- Logikus gondolkodás

- Értékelési, következtetési képesség

- Helyzetfelismerés

- Körültekintés, elővigyázatosság

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Hentes és mészáros mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsga

5.1.2. Gyakorlati vizsga

5.1.3. Szóbeli vizsga

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

A gyakorlati vizsga négy részből áll:

- vágás,

- csontozás,

- gyártás,

- kiskereskedelem.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szakmai szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

- húsipari technológia és élelmiszeripari higiénia,

- húsipari gépek és berendezések, valamint munkavédelem és biztonságtechnika.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Kábító berendezés

- Szúró- véreztető berendezés

- Forrázó-kopasztó berendezés

- Hasító berendezés, fűrész, bárd

- Szalonna-megmunkáló asztal

- Kézmosó-eszközfertőtlenítő

- Kések, ládák, anyagmozgató kocsi, védőruha, védőeszköz

- Negyedelő

- Daraboló tábla

- Daraboló fűrész vagy bárd

- Csontozó tábla vagy csontozó szalag

- Daráló (tárcsák, kések)

- Keverőgép vagy cutter

- Töltőgép

- Pározó asztal

- Pácoló (egytűs vagy többtűs)

- Pácolókádak

- Főző-füstölő berendezés

- Bontó-csontozó

- Hús és csemegepult

- Szakosított tárolók (hűtőkamrák)

- Hústőke és bárd

- Szeletelőgép

- Mérleg-pénztárgép

- Kiszolgáló/csomagoló asztal

- Kézmosó, kés, tálcák

IV. KERTÉSZ MESTER (DÍSZNÖVÉNYTERMESZTŐ) MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő kertész (dísznövénytermesztő) szakember szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, kompetenciákat sajátít el, amelyek alapján a kertész (dísznövénytermesztő) saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni, és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni. A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a kertész (dísznövénytermesztő) tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni.

Munkakultúrájával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakmai és társadalmi elvárásoknak, és munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések:

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Dísznövénykertész1701
Dísznövénykertész33 6207 01
Dísznövény- és zöldségtermesztő316207 01
Dísznövénykertész33 622 01 1000 00 00
Dísznövénykertész34 622 01
Dísznövénytermesztő szaktechnikus53 6207 01
Kertész-üzemmérnök, kertészmérnök
Okleveles kertészmérnök
Kertészmérnök (Bsc) és Okleveles kertészmérnök (Msc)

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év,

- középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év,

- felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év.

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A szakmájának valamennyi területén önállóan, szakmailag magas színvonalon (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tudja végezni a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

3.1. A mester munkaterületének leírása:

A kertész mester (dísznövénytermesztő) - szakmai elméleti és gyakorlati tudása alapján, valamint az ügyviteli, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában - alkalmas kertészeti vállalkozás, termesztő üzem, kertészeti lerakat és áruda üzemeltetésére, vezetésére, irányítására. Feladata a piackutatás, a kommunikációs és informatikai eszközök használata, az anyag- és energiagazdálkodás. Feladatköréhez tartozik a dolgozók és a dísznövénytermesztést tanulók munkájának emberi és szakmai vezetése, irányítása. Aktívan részt vesz a szolgáltatás, szaktanácsadás területén a szakmai szervezetek, testületek munkájában.

3.2. A mester tevékenységi köre:

- dísznövénytermesztés, hajtatás

- árukezelés és értékesítés

- környezetvédelem, minőségellenőrzés, minőségbiztosítás

- dísznövénytermesztés területén vállalkozástervezés, -indítás, -működtetés

- részvétel az alap- és középfokú szakmai képzésben

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell:

3.3.1. Szakmai feladatok:

- lágyszárú dísznövénytermesztés, hajtatás

- fásszárú dísznövénytermesztés, hajtatás

- növényházi dísznövénytermesztés, hajtatás

- a kapcsolódó műszaki, kereskedelmi, munka- és környezetvédelmi ismeretek

3.3.2. Pedagógiai feladatok:

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket reálisan értékeli, amely az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok:

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulóknak és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1. Szakmai gyakorlati követelmények

- A szakmai elméleti oktatás során elsajátított ismereteit önállóan, alkotó módon felhasználja a gyakorlatban

- Felismeri és megnevezi a dísznövényeket

- Azonosítja a növény részeit, szaporító képleteit, azok funkcióit

- Felismeri a dísznövénytermesztésben előforduló kár- és kórokozókat, az általuk okozott tüneteket

- Alkalmazza a védekezés lehetőségeit

- Ellenőrzi a termesztéstechnológia tárgyi feltételrendszerét (kéziszerszámok, anyag, eszköz, berendezés, gép, műszer, épület, építmény)

- Megválasztja a növénykultúrák, termesztéstechnológiák speciális szempontjai alapján az anyagokat, eszközöket, berendezéseket, gépeket

- Kialakítja a termesztő-berendezéseket

- Kiválasztja a berendezések, termesztőedények, termesztőközegek, göngyölegek szakszerű használatát és alkalmazását

- Betartja, betartatja a kéziszerszámok és a termeléstechnológiához szükséges kisgépek szakszerű használatát, karbantartását

- Használja meteorológiai műszereket, értelmezi az adatokat

- Bekapcsolódik az egyszerűbb talajvizsgálati módszerek és a komplex talajvizsgálat elvégzésébe

- Kiválasztja a termesztési célnak legmegfelelőbb növényfajtákat

- Meghatározza, mikor, milyen szaporításmód alkalmazása a célszerű, és azt önállóan elvégzi, illetve elvégezteti

- Kiválasztja, alkalmazza és bemutatja a szaporítási eljárásokat: magvetések, dugványozások, bujtások, szemzés és oltások, szaporítások természetes szaporító képletekről, tőosztás

- Kiválasztja és alkalmazza az árunövény előállításának műveleteit

- Megtervezi a növényápolási munkákat, azok időszerűségét: talajápolást, öntözést, növényvédelmet, tápanyag-utánpótlást, fitotechnikai műveleteket, fény- és hőmérséklet-szabályozást, szellőztetést

- Bemutatja a késznövények áruvá készítését: kiválasztást, osztályozást, manipulálást, tárolást, csomagolást

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények:

- Ismerteti az éghajlati, agrármeteorológiai alapfogalmakat

- Megnevezi a talajtani alapfogalmakat: a talajok kialakulását, főbb talajtípusokat, a talaj legfontosabb jellemzőit

- Azonosítja a kertészeti földnemeket, közegeket, trágyaféleségeket, valamint ezek csoportosítását

- Felismeri a dísznövények belső és külső felépítését (sejt, szövet, szerv, szervezet)

- Bemutatja a dísznövények életjelenségeit, az azokat befolyásoló külső és belső tényezőket

- Felismeri a dísznövények környezeti igényeit, a környezeti tényezők szerepét a termesztésben

- Leírja a dísznövények rendszerezését és tudományos megnevezését

- Felismeri és megnevezi a kertészeti szempontból fontos egynyári-, kétnyári-, évelő-, fásszárú-, örökzöld- és növényházi dísznövényeket

- Bemutatja a dísznövénytermesztés jelentőségét, helyzetét, a megtermelt dísznövények forgalomba hozásának, felhasználásának lehetőségeit

- Megnevezi a kertészeti termesztésben előforduló erő- és munkagépek felépítését és működési elvét, feladatát

- Ismerteti a beállítás, szabályozás lehetőségeit, a biztonságtechnikai tartozékok jelentőségét, szakszerű használatát

- Kifejti az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó előírásokat

- Ismerteti a szellőző-, öntöző- és fűtőberendezések üzemeltetését, az automatikák használatát

- Megmutatja a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontokat a tápanyag-utánpótlásban

- Megtervezi a tápanyag-utánpótlás módjait: alap-, kiegészítő-, fej- és lombtrágyázás

- Ismerteti a talajművelés, talajápolás alapműveleteit és azok szerepét a termesztéstechnológiában

- Megnevezi a talajművelést befolyásoló tényezőket a helyes talajművelési mód megválasztására

- Ismerteti a tüzelő- és kenőanyagok tulajdonságait, a gazdaságos felhasználást és a raktározás biztonságtechnikai előírásait

- Értelmezi a meteorológiai műszerek adatait és azok értékelésének szempontjait.

- Ismerteti a talajvizsgálat eredményeit, vállalja az eredményekre alapozott talajjavítás és tápanyag-utánpótlás lehetőségeit

- Megtervezi a munkafolyamatok előkészítését, szervezését, az anyag- és eszközigény felhasználás szerinti csoportosítását, kiválasztását

- Ismerteti a technológiai munkafolyamatokat

- Leírja a dísznövények termesztéstechnológiáit

- Azonosítja a célnak és növénykultúráknak legmegfelelőbb szaporítási és termesztési módokat

- Ismerteti az ápolási munkákat, az időzített termesztés jelentőségeit, módjait.

- Ismeri a növényvédelmi eljárásokat, a dísznövénytermesztésben előforduló kór-és károkozókat, azok kártételeit, az ellenük való védekezés lehetőségeit

- Ismerteti a növényvédelemre, növényvédő szerekre vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket, ismeri a hazai növényvédelmi szolgálat felépítését, rendszerét, a növényvédelem és a környezetvédelem komplex összefüggéseit

- Kifejti a dísznövények felhasználás szerinti előkészítését, kezelését, esetenkénti tartósítását, csomagolását, az értékesítési követelményeket, feltételeket

- Meghatározza a célnak megfelelő anyagokat, eszközöket, gépeket, a munka- és környezetvédelmi előírások figyelembevételével

- Ismerteti az elsősegélynyújtás alapszabályait, a balesetek bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos előírásokat

- Ismerteti az anyagmozgatással, érintésvédelemmel, vegyi anyagok raktározásával kapcsolatos előírásokat, valamint a tűzvédelmi előírásokat

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiség típusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- Felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat, és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét, és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Önállóság

- Döntésképesség

- Felelősségtudat

- Erős fizikum

- Megbízhatóság

- Pontosság

- Felelősségtudat

- Rugalmasság

4.4. Társas kompetenciák

- Kezdeményező képesség

- Kapcsolatfenntartó készség

- Irányítási készség

- Kommunikációs készség

- Meggyőző készség

- Segítő készség

4.5. Módszer kompetenciák

- Módszeres munkavégzés

- Tervezési képesség

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Kontroll (ellenőrző képesség)

- Eredményorientáltság

- Információgyűjtés

- Kritikus gondolkodás

- Rendszerező képesség

- Értékelés

- Helyzetfelismerés

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Kertész mester (dísznövénytermesztő) mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgarész

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai:

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

1. vizsgafeladat:

Dísznövény-termesztési feladat és ehhez kapcsolódó technológiai munkák

2. vizsgafeladat:

Kertészeti gépek beállítása és üzemeltetése

3. vizsgafeladat:

Felismerési feladat (dísznövények, kór-és kárképek, gyomok)

4. vizsgafeladat:

Szakmai számítás, bizonylatok kitöltése

5. vizsgafeladat:

Növény-felismerési feladat

20 db lágyszárú dísznövény latin névmeghatározással

20 db fásszárú dísznövény latin névmeghatározással

20 db növényházi dísznövény latin névmeghatározással

10 db kór- és kárkép magyar névmeghatározással

A növény felismerési anyagot a mestervizsga szervezésekor érvényes Dísznövénykertész szakképesítés növénylistájából ajánlott összeállítani.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni. A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Kézi szerszámok

- Dísznövények szaporításához szükséges anyagok, eszközök

- Mikroszaporítás, szövettenyésztés speciális eszközei, berendezései

- Erőgép

- Talajművelő gépek

- Növényvédelemhez szükséges eszközök, gépek

- Tápanyag-utánpótláshoz szükséges eszközök, gépek

- Öntözés, tápoldatozás gépei, berendezései

- Üvegház vagy egyéb termesztő létesítmények

- Tehermozgatás gépei, eszközei

- Kertészeti kiegészítő eszközök

- Egyéni védőfelszerelés

- Munkabiztonsági berendezések

- Környezetvédelmi berendezések

- Számítógépek

- Elsősegélynyújtó felszerelések

- Személyes felszerelés: metszőolló, szemző- és oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál

V. KERTÉSZ MESTER (KERTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ) MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő kertész mester (kertépítő és -fenntartó) szakember szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, kompetenciákat sajátít el, amelyek alapján a kertész mester (kertépítő és -fenntartó) saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni. A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a parképítő és -fenntartó tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni. Munkakultúrájával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakmai és társadalmi elvárásoknak, és munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések:

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Parképítő technikus (minősítés)
Dísznövénytermesztő technikus (minősítés)
Kertépítő és fenntartó33 6207 02
51 6207 01
54 622 01 0100 33 01
54 622 01 0100 31 02
2426 1180 530 03
Dísznövénykertész21 6207 01
33 6207 01
31 6207 01
2426 1160 530 01
Dísznövénykertész szaktechnikus53 6207 01
2453 1241 662 05
Parképítő és fenntartó technikus31 6207 02
2453 1341 662 07
Tájépítő szaktechnikus21 6207 04
2453 1251 670 15
Parképítő és -fenntartó technikus54 581 02
54 622 01 0000 00 00
52 620 702
Kertész és növényvédelmi technikus54 621 04 0010 54 01
52 62 07 01
Kertészeti szaktechnikus55 622 01
Okleveles kertészmérnök (Kertépítő szakos vagy szakkörös)
Okleveles táj- és kertépítész mérnök

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év,

- középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év,

- felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év.

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A szakmájának valamennyi területén önállóan, szakmailag magas színvonalon (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tudja végezni a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

3.1. A mester munkaterületének leírása:

A szakmai alap-szakképesítésben felsorolt végzettségű parképítő és -fenntartó mester szakmája gyakorlása során önállóan végzi szakirányítóként, vállalkozóként vagy alkalmazottként:

- a lakó- és üdülőtájak zöldfelületeinek, ültetvényeinek, védett zöldterületeinek és kerti létesítményeinek építését, rekonstrukcióját és fenntartását,

- a park berendezési tárgyainak gyártását és forgalmazását,

- az enteriőrök dekorációját,

- a zöldfelületek gazdálkodási és szakoktatási feladatait.

3.2. A mester tevékenységi köre:

- Geodéziai és dendrológiai felmérés, helyszínrajzi ellenőrzés

- Alappont és szelvényszintezés

- Megvalósulási tervlap készítése

- Sírhely és virágágy tervezése, kiültetése

- Kertfenntartás tervezése,

- Bontás, favédelem, fairtás, termőföldfejtés és termőföldvédelem

- Durva és finom tereprendezés

- Kerti létesítmények alapozási és felépítményi munkái

- Kertészeti munkák

- Beltéri növénydekoráció

- Öntözőrendszer tervezése, kivitelezése

- A kert berendezési tárgyainak elhelyezése

- A kertfenntartási feladatok

- Az építési és fenntartási hulladék-kezelés

- Kertrekonstrukciós feladatok

- Az építési és fenntartási dokumentáció

- Munkafeltétel biztosítása, teljesítménymérés

- A technológiai és üzleti szerződési fegyelem betartatása, az újításokra, a termelékenyebb munkára való ösztönzés

- A garanciális és minőségvédelmi feladatok

- Az építésügyi, a munka- és környezetvédelmi, természet- és műemlékvédelmi, balesetvédelmi, egészségügyi, pénzügyi, kereskedelmi és munkajogi ismeret

- A munkaadó, a cég képviselete

- Természetvédelmi alkalmazottként: védett területek rekonstrukciós fenntartása, zöldfelület-kezelés

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell:

3.3.1. Szakmai feladatok

- Cégvezetés, versenytárgyalás, piackutatás

- Előkészítés, felvonulás, építés, felmérés, kitűzés, bontás

- Fakivágás, favédelem

- Termőföldfejtés, termőföldvédelem

- Durva és finom tereprendezés

- Alépítményi és felépítményi munkák

- Kertészeti munkák

- Kerti létesítmények, berendezések készítése, elhelyezése (forgalmazása)

- Műszaki átadás, átvétel, számlázás

- Kertfenntartás

- Beltéri növénydekoráció

- Zöldfelületi segédtervezés

- Zöldfelület-gazdálkodás, környezet- és természetvédelmi területek kezelési feladatai

- Gyakorlati, szakoktatási feladatokban közreműködés

3.3.2. Pedagógiai feladatok:

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket reálisan értékeli, amely az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok:

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulóknak és gyakornokoknak magas szintű szakmai képzését.

4.1. Szakmai gyakorlati követelmények

- Elkészíti a kiviteli költségkalkulációt, az éves fenntartás terveket, az egyéb gazdaságossági számításokat

- Összehasonlítja a különböző megoldások és fenntartási formák költség- és jövedelemszámítását

- Sportpályát épít, játszóhelyeket kialakít (alapozás, a szerkezeti elemek elhelyezése és felületkezelése), ismeri a sportpályaépítés és játszótérépítés technológiai folyamatábráját, költségszámítását, összehasonlításait és elemzési folyamatait

- Megépíti a monolit vagy előre gyártott kerti medencét (kitűzés, alapgödör-kiemelés, drénezés, zsaluzás, fektetőfólia terítése, szerelőbeton kialakítása, vasháló szerelése, szerelvények elkészítése, falbetonozás, vagy medencetest elhelyezése, kizsaluzás, szigetelés, fedlap elhelyezése, növénytelepítés)

- Alkalmazza a kerti medence és egyéb kerti vízarchitektúrák építésének technológiai folyamatábráját, költségszámítását és tud ezzel kapcsolatosan összehasonlítást tenni, elemezni

- Megtervezi az automata kerti öntözőhálózatot és kivitelezi a kitűzéstől, az összeszerelésen át az üzemi próbáig

- Növényvédelmi feladatokat lát el; ismeri azok technológiai folyamatait, költségszámításait, tud azzal kapcsolatosan összehasonlítást és elemzést végezni

- Kiszámolja a kertészeti és kertépítészeti termékek árkalkulációját, ismeri a termékek elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, a vevők kiszolgálásával, a szaktanácsadással, a számlázással és a készletnyilvántartással összefüggő tudnivalókat

- Alkalmazza a beton- és műkőkészítés műveleteit; a szigetelési módokat, a gyártástechnológia folyamatábráját, költségszámításaikat, képes ezekkel kapcsolatosan összevetést készíteni és elemezni

- Betartja a kertépítészeti és kertfenntartási szakmában elvárható piaci szakmaetikai, magatartási követelményeket

- Végrehajtja a területfelmérést, a létesítménykitűzést, a szintkitűzést és a helyszínrajz készítését, össze tudja hasonlítani a különböző felmérési és kitűzési módokat, elemezni és értékelni azokat; el tudja készíteni a kertépítészeti geodézia mérési és kitűzési folyamatábráit

- Fakivágást, faápolást, favédelmet, a termőföld letermelését és deponálását, a durva és finom tereprendezést elvégzi, ismeri azok technológiai folyamatábráit, költségszámításaikat, képes összehasonlításokat tenni és elemezni

- Megépíti a szórt vagy szilárd burkolatokat az alapozástól a burkolati réteg elhelyezéséig, ismeri a burkolatépítés technológiai folyamatábráit, költségszámításaikat, képes összehasonlításokat tenni és elemezni

- Megépíti a monolit vagy előre gyártott elemekből készült kerti támfalat, homokozót, lépcsőt, rámpát, kerítést, falakat, pergolát, lugast, falirácsot, esővédő tetőt, hidakat és átereszeket az alapozástól, zsaluzáson át a fedlap elhelyezéséig, el tudja készíteni az építéstechnológiai folyamatábráikat, képes költségszámítást készíteni, összehasonlításokat tenni és elemezni

- Elkészíti kerti ácsszerkezeteket (alapkészítés, oszlopállítás, kötőelemek és rácselemek elkészítése, lamellák, vagy átkötők) és konzerválja azokat; elkészíti a kerti ácsszerkezetek technológiai folyamatábráit, képes költségszámítást végezni, összehasonlításokat tenni és elemezni

- Kialakítja a terepplasztikát és a rézsűt, a termőföldterítést, trágyázást, a talajforgatást és planírozást, elkészíti azok technológiai folyamatábráit, képes költségszámítást és elemzést végezni

- Elvégzi a kerti létesítmények karbantartását, festését, felületvédelmét, felújítását; el tudja készíteni az éves karbantartás technológiai folyamatábráját, költségszámításait, képes összehasonlításokat tenni és elemzéseket végezni

- Használja a kertépítéshez és kertfenntartáshoz kapcsolódó eszközöket, a gépeket, berendezéseket kiválasztja és üzemelteti, karbantartja

- Alkalmazza azon módszereket, amelyek a munkavégzés közben észlelt hibák kijavítására, a kár elhárítására szolgálnak

- Kiválasztja az ismérvek alapján a felhasználási célnak legjobban megfelelő anyagokat, gépeket és technológiát

- Alkalmazza komplex ismereteit a kertépítés és -fenntartás munkáiban

- Megépíti sziklakerteket, kőkerteket és tetőkerteket, a kitűzéstől a növényültetésig; elkészíti azok építéstechnológiai folyamatábráit; a témában összehasonlítást és elemzést végez

- Kivitelezi a virágágyakat, virágos térkompozíciókat és enteriőrök növénydekorációját, elkészíti azok technológiai folyamatábráit, képes a témában összehasonlítást és elemzést végezni

- Fasorokat, díszfákat és díszcserjéket telepít (ültetőgödör-kiásás, növény-előkészítés, metszés, ültetést követő műveletek), megrajzolja a növénytelepítés technológiai folyamatábráit, a témában költségszámítást, összehasonlítást és elemzést végez

- Elvégzi a fasorok, a díszfák és díszcserjék (alakító) fenntartó metszését, a rózsametszést és sövénynyírást, elkészíti a fenntartó metszés technológiai folyamatábráját, képes a témában költségszámítást, összehasonlítást és elemzést végezni

- Fűmagvetést, gyepszőnyegterítést végez a terület-előkészítéstől, tömörítéstől kezdve, a vetésen, illetve fektetésen át a beöntözésig; elkészíti a fűmagvetés és gyepterítés technológiai folyamatábráját, a témában költségszámítást, összehasonlítást és elemzést végez

- Elvégzi a gyepek tápanyag utánpótlását, a gyepszellőztetést, a gyepfelújítást és gyomtalanítást, elkészíti a technológia folyamatábráit, a témában költségszámítást, összehasonlítást és elemzést végez

- A gyepeket és pázsitokat kaszál, a kaszálékot összegyűjti, és szegélyt vág, elkészíti a technológia folyamatábráit, a témában költségszámítást, összehasonlítást és elemzést végez

- Alkalmazza a felhasználásra kerülő anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket és berendezéseket, továbbá képes karbantartani azokat a munka- és környezetvédelmi előírások betartásával

- Elvégzi a különböző növénycsoportok tápanyag-utánpótlását, talajmunkáit, öntözését, növényvédelmi feladatait, speciális ápolási munkáit, elkészíti a technológia folyamatábráit, a témában költségszámítást, összehasonlítást és elemzést végez

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

- Ismerteti kertépítészetben jelentős növények szaporítási és nevelési eljárásait

- Megtervezi a talajtani, trágyázási és talajművelési eljárásokat

- Ismerteti a talajosztályozást, a földkeverékek és talajjavítás módjait

- Meghatározza a terméskövek, műkövek, faanyagok, stb. megmunkálását

- Ismerteti a falazatrakási, szigetelési, vakolási eljárások jellemzőit

- Meghatározza a vízelvezetés és az öntözés módjait

- Bemutatja a fakivételi, favédelmi, faápolási eljárások folyamatát az alkalmazás szerint

- Ismerteti a komposztálási módokat

- Összehasonlítja a zöldfelületi létesítmény építésének és karbantartásának technológiai különbségeit

- Ismerteti az integrált növényvédelem szerepét

- Megnevezi a zárt technológiák, környezetbarát technológiák, biotechnológiák szerepét és alkalmazási lehetőségeit

- Értelmezi a kertépítészetben jelentős növények tulajdonságait, a táji és helyi ökológiai feltételek függvényében

- Elmagyarázza a kertépítészeti és -fenntartási hulladék kezelésének, tárolásának és újrahasznosításának jelentőségét

- Ismerteti az eszköz- és anyagválasztás szempontjainak összehasonlítását

- Bemutatja a tájépítés, zöldfelület-építés és azok védelmének jelentőségét

- Értékeli a zöldfelületek jelentőségét a települések, az emberi közösségek életében

- Bemutatja a településgazdálkodás és településpolitika jelentőségét a zöldfelület-gazdálkodás szempontjából

- Ismerteti a kertművészet és az alkalmazott esztétika megnyilvánulását a művészetek történetében, a kertépítészeti anyagok jellegzetességeit

- Meghatározza a kertépítés logikai menetét, a kertépítés, a kertfenntartás szervezését

- Ismerteti a talajlazítást és -forgatást, a középkötött vályogtalaj minőségű talaj készítésének módjait, a tápanyag-utánpótlás lehetőségeit, a terepplasztika kialakítását

- Felsorolja az építést előkészítő munkák jellemzőit, az alépítményi munkák fázisait

- Ismerteti a kerti létesítmények, építmények építési technológiáit, módjait, a beton- és habarcskészítés technológiáit

- Megtervezi a füvesítési és növényültetési módokat, technológiákat, a gyepápolás és a fűnyírás módjait

- Ismerteti a kert öntözését, növényvédelmi technológiákat, metszési technikákat

- Megnevezi a kerti létesítmények karbantartásának lehetőségeit (pótlás, festés, javítás)

- Felsorolja Magyarország, de különösen a régióra jellemző fás és lágyszárú növényfajtákat és felhasználási módjait

- Ismerteti a kertépítészet anyagfajtáit, alkalmazhatóságukat, az építés és fenntartás teljes munkafolyamatának leírását, költség- és vállalkozás tervezését

- Meghatározza a dísznövények elhelyezését, a virágágyak és térkompozíciók kiültetésének módjait, jellemzőit

- Ismerteti a pázsit- és gyepfelületek csoportjait, létesítési és ápolási módjait

- Bemutatja a játszóterek, sportterületek, tetőkertek, sziklakertek elhelyezési elveit, kivitelezési és ápolási lehetőségeit

- Elmagyarázza a belső terek növénydekorációinak szabályait

- Ismerteti a fák támasztékolásának lehetőségeit, a növények különleges védelmét szolgáló beavatkozásokat (árnyékolás, párologtatás csökkentése, takarás)

- Felsorolja a vezetési, tárgyalási technikák jellemzőit

- Megnevezi a kertépítészeti geodézia eszközeit, a mérések és kitűzések jellemzőit, az ábrázolás és rajzszerkesztés módjait

- Ismerteti a létesítmények kitűzését, területfelmérést, az alappont- és szelvényszintezést, területábrázolást, tervolvasást

- Meghatározza a földtérfogat-számítás feladatait a vízszintes sík, az egyenletes lejtésű sík és a teraszrendszer kialakításának módjait

- Ismerteti a kertépítési és fenntartási gépek, berendezések feladatait, fajtáit, működési elvét, szabályozási és beállítási lehetőségeit

- Ismerteti a gépek hatását a technológiára, a munka- és költségfelhasználásra és a végtermékre

- Megnevezi a karbantartásra vonatkozó követelményeket, az engedélyezési eljárásokat, és a gépek üzembe helyezésének szabályait

- Ismerteti a vonatkozó törvényi szabályozás zöldfelületeket érintő előírásait, szakmai ajánlásait, az építésre, bontásra, fakivágásra, engedélyeztetésre vonatkozó jogszabályok előírásait

- Ismerteti a műemlékvédelem vagy természetvédelem alatt álló zöldfelületekre vonatkozó szakhatósági előírásokat

- Ismerteti a környezeti elemekre, az alkalmazott technológiákra, gépekre, anyagokra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat

- Elmagyarázza a baleseti bejelentések eljárásait, a tűzvédelem és környezetvédelem előírásait

- Ismerteti az anyagmozgatással, érintésvédelemmel, mérgezésekkel kapcsolatos előírásokat, kötelezettségeket

- Megnevezi a kötelező orvosi vizsgálatokat, a személyi és munkahelyi higiéniáról szóló előírásokat, szabályokat

- Ismerteti a munkahely kialakításával kapcsolatos, a munkavállalásból és munkaadásból eredő jogi előírásokat

- Alkalmazza a tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos jogi előírásokat

- Ismerteti a balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi, építésügyi előírásokat a kármegelőzés szempontjából

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- Felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Erős fizikum

- Felelősségtudat

- Határozottság

- Kreativitás, ötletgazdagság

- Megbízhatóság

- Önállóság

- Térlátás

4.4. Társas kompetenciák

- Együttműködési készség

- Irányítási készség

- Kapcsolatteremtő készség

- Tolerancia

4.5. Módszer kompetenciák

- Diagnosztizálás

- Ellenőrző, önellenőrző képesség

- Helyzetfelismerés

- Innováció

- Numerikus gondolkodás

- Pontosság, precizitás

- Tervezési képesség

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Kertész mester (kertépítő és -fenntartó) mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1.A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

- tereprendezési, geodéziai feladatok tervezése, elvégzése

- parképítési munkák tervezése, feladatok elvégzése

- kertfenntartási folyamatok tervezése, feladatok elvégzése

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni. A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Mérés és kitűzés eszközei és műszerei

- Kerti szerszámok, eszközök

- Kőműves szerszámok, eszközök

- Gépszereléshez szükséges szerszámok, gépek és eszközök

- Lakatos munkák szerszámai, eszközei

- Asztalos munkák szerszámai, eszközei

- Vízszerelési szerszámok, eszközök, berendezések

- Könnyű gépek (fűrészgép, bozótirtó, sövénynyíró, lapvibrátor, gépi henger)

- Kisgépek (önjáró kaszagép, kerti traktor adapterekkel)

- Számítógép

- Tervező szoftverek

- Szkenner

- Nyomtató

- Internet hozzáférés

- Egyéni védőfelszerelés

- Munkabiztonsági berendezések

- Környezetvédelmi berendezések

- Személyes felszerelés: metszőolló, kézi fűrész vagy ágvágó, ültetőkanál, mérőszalag (legalább 5m-es), vízmérték, gumikalapács, munkavédelmi kesztyű

VI. KUTYAKOZMETIKUS MESTER MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A szakmáját jól ismerő és azt a gyakorlatban alkalmazó szakember tevékenysége magasabb szinten történő végzése érdekében olyan kompetenciákat sajátít el, ismereteket szerez, jártasságokra és készségekre tesz szert, amelyek által a mester a kutyakozmetika területén vállalkozni tud, szakmai tanácsadásra képes. A vállalkozást meg tudja tervezni, be tudja indítani, és azt folyamatosan működtetni és fejleszteni képes.

Pedagógiai és pszichológiai ismeretei alapján fel tudja vállalni a tanulók gyakorlati képzését, valamint partnereivel és beosztottjaival megfelelően tud kommunikálni.

Munkáját a munkabiztonsági, állatvédelmi, állat-egészségügyi, baleset-, tűz- és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi, valamint eleget tud tenni a tulajdonosi és a társadalmi elvárásoknak.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések adatai

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Kutyakozmetikus53 1 5319 0630 03
31 7899 01
51 621 02 0010 51 03
32 621 01

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A kutyakozmetikus mester önállóan (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tervezi, szervezi, irányítja és elvégzi a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

Tevékenységét a munka- és környezetvédelmi szabályok betartásával és a hatósági előírások érvényesítése mellett végzi.

3.1. A mester munkaterületének leírása

A kutyakozmetikus mester szakmai elméleti és gyakorlati tudása alapján, valamint az ügyviteli, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában alkalmas vállalkozás létesítésére, működtetésére.

Feladatköréhez tartozik a rábízott dolgozók, tanulók munkájának emberi és szakmai vezetése, irányítása.

3.2. A mester tevékenységi köre

- Kutyakozmetikai ellátás

- A kutya kiállításra történő speciális felkészítés

- A kozmetikai ápolással, a tartással és a kiállítással összefüggő szakmai tanácsadás

- Ápolási anyagok, eszközök, berendezések szakmaszerű alkalmazása

- Kutyás etikával és az általános társadalmi együttélési szabályokkal összefüggő viselkedési normák betartása és betartatása

- Közreműködés a szakmai testületek, szervezetek munkájában, valamint a szakmai bemutatók szervezésében

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell

3.3.1. Szakmai feladatok

- A kutya szakszerű általános ápolása (fésülés, nyírás, trimmelés, fürdetés, szárítás, fazonkialakítás), speciális kozmetikai ápolása (tenyészszemlére, kiállításra történő felkészítés) és a higiéniai feladatok

- Az általános és speciális kozmetikai tevékenységeknél használatos eszközök szakszerű használata

- Eszköztisztítás, karbantartás, tárolás, nyilvántartás

- Kutyakozmetikában használt anyagok beszerzése

- Kutyakozmetikai eszköz beszerzése, karbantartása

- Kutyakozmetikus tevékenység végzésére alkalmas műhely (szalon) működtetése

- Kutyakozmetikus tevékenység végzésére alkalmas berendezések működtetése

- Kutyakozmetikusra vonatkozó higiéniai, állategészségügyi, állatvédelmi, állatjólléti, baleset- és környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása

- Szaktanácsadás a kutya tartására és emberrel való kapcsolatára vonatkozó kérdésekben

- Kommunikáció az ügyféllel

3.3.2. Pedagógiai feladatok

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket pedig reálisan értékeli, amelyek az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1. Szakmai gyakorlati követelmények

- Felméri a kutyák egészségi állapotát és indokolt esetben felhívja a figyelmet állatorvosi vizsgálat szükségességére

- Előkészíti a kutyakozmetikai eljáráshoz szükséges eszközöket, kialakítja a biztonságos munkavégzés körülményeit

- A kutya fajtájának és anatómiai sajátosságainak figyelembe vételével megtervezi az alkalmazni kívánt kutyakozmetikai eljárást, annak technológiai sorrendjét

- Elvégzi a rövid-, félhosszú és hosszú szőrű kutyafajták kozmetikáját

- Elvégzi a nyírós és trimmelős kutyafajták kozmetikáját

- Elvégzi a nemezes szőrzetű kutyafajták kozmetikáját

- Elvégzi az állatok egyéb ápolási feladatait

- Szakszerűen bánik a kutyákkal

- Figyeli az állatok viselkedését, érti a kutyák kommunikációs jelzéseit

- Elvégzi a takarítási és fertőtlenítési feladatokat

- Tevékenységét az állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi törvényi előírások betartásával végzi

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

- Ismeri a kutya szervezetének anatómiai felépítését, a szervek és szervrendszerek működését

- Felsorolja a testtájékokat

- Jellemzi a kutya érzékszerveit, érzékelését

- Bemutatja az egészséges és beteg állat jellemzőit, életjelenségeit

- Ismerteti a gyakoribb kutyabetegségeket, azok kórképeit és a megelőzés lehetőségeit

- Megnevezi a kutya külső és belső parazitáit és ismerteti az ellenük való védekezés lehetőségeit

- Meghatározza a tenyésztési alapfogalmakat és eljárásokat

- Ismerteti a kültakaró felépítését és ápolását

- Jellemzi a fajtacsoportokat, a kutyafajtákat és szőrzetüket

- Ismerteti a kozmetikai műveleteket és technikákat, illetve azok technológiai szabályait

- Jellemzi az egyéb ápolási feladatokat

- Felsorolja a kutyakozmetikában alkalmazott eszközöket, szerszámokat és anyagokat

- Ismeri a fertőtlenítés szerepét és alkalmazásának módjait

- Bemutatja a kutyák kommunikációját és a kutyákkal való bánásmód szabályait

- Ismerteti a kiállítási és a küllemtani alapfogalmakat

- Kifejti a kommunikáció fogalmát és konfliktuskezelés lehetőségeit, módjait

- Ismeri a munkáltató és munkavállaló munkavédelmi feladatai, a baleset-elhárítás lehetőségeit, a vegyszerek kezelésére és tárolására vonatkozó előírásokat

- Ismeri az elsősegélynyújtás alapvető szabályait

- Ismeri a tűzvédelem fogalmát és a tűzvédelmi szabályokat

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- Felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint,

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Önállóság

- Pontosság

- Döntésképesség

- Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

- Kézügyesség

- Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

- Állóképesség

- Erős fizikum

- Okok feltárása

- Logikus gondolkodás

- Lényegfelismerés (lényeglátás)

- Problémamegoldás, hibaelhárítás

- Ismeretek helyén való alkalmazása

- Elkötelezettség

4.4. Társas kompetenciák

- Határozottság

- Kapcsolatteremtő készség

- Udvariasság

- Közérthetőség

- Konfliktusmegoldó készség

4.5. Módszer kompetenciák

- Módszeres munkavégzés

- Következtetési képesség

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Körültekintés, elővigyázatosság

- Figyelemösszpontosítás

- Kontroll (ellenőrző képesség)

- Áttekintő képesség

- Logikus gondolkodás

- Helyzetfelismerés

- Környezet tisztántartása

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Kutyakozmetikus mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

1. vizsgafeladat:

Nyírós fajta teljes körű ellátása.

A kozmetikai eljárás során alkalmazott anyagok, eszközök, berendezések megnevezése, szakszerű használata. Küllemtani és kozmetikai szakkifejezések pontos használatával az elvégzett kozmetikai műveletek és technikai sorrendek bemutatása.

2. vizsgafeladat:

Trimmelős fajta teljes körű ellátása.

A kozmetikai eljárás során alkalmazott anyagok, eszközök, berendezések megnevezése, szakszerű használata. Küllemtani és kozmetikai szakkifejezések pontos használatával az elvégzett kozmetikai műveletek és technikai sorrendek bemutatása.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szakmai szóbeli tételeket kell használni.

A szóbeli tételsor az általános kinológiai ismeretek, kozmetikai ismeretek, kiállítási szabályzat alapismeretei és a fajták szakszerű bemutatásának témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Működő kutyakozmetikai szalon

- Munkaasztal kikötővel

- Fürdető, kutyasampon, törölköző

- Kutyák elhelyezésére alkalmas ketrec, kennel

- Szerszám, eszköztároló

- Nyírógép

- Gépfejek (legalább 3 különböző méretű szőrzethez, 1-5 mm)

- Kis méretű (mancsnyíró) olló

- Normál méretű felületet nyíró olló egyenes (16-22 -es méret)

- Normál méretű felületet nyíró olló hajlított (16-22-es méret)

- Ritkító ollók (egypofás, kétpofás)

- Bontókefe egyenes fogazatú

- Bontókefe hajlított fogazatú

- Fésűk (legalább 2 fogazat sűrűségű)

- Trimmelő eszközök (legalább 2 fogazat sűrűségű kés, trimmelőkő, gumiujj)

- Bolhafésű

- Aljszőr kiszedő (Coat King, furminátor)

- Gumikefe (rövid szőr ápolásához)

- Hajszárító

- Vízkicsapó

- Karomvágók (legalább 2 méretű)

- Fülszőrszedő (érfogó)

- Szájkosarak (legalább 3 különböző méretű)

- Fertőtlenítő- és ápolószerek

VII. MÉHÉSZ MESTER MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő méhész szakember, szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, kompetenciákat sajátít el, amelyek alapján, a méhész saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni.

A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a méhész tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni.

Munkakultúrájával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakma magasabb szintű elvárásainak, munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések:

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
22 2 6139 06 20 02
31 6203 06
Méhész31 621 06
31 621 05
32 621 02

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év (Méhész)

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A Méhész mester szakmájának valamennyi területén önállóan, szakmailag magas színvonalon (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tudja végezni a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket. Tevékenységét a munka- és környezetvédelmi szabályok betartásával és a hatósági előírások érvényesítése mellett végzi.

3.1. A mester munkaterületének leírása

A Méhész mester - szakmai elméleti és gyakorlati tudása alapján, valamint az ügyviteli, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában - alkalmas méhészet üzemeltetésére, vezetésére, irányítására.

Feladata a piackutatás, a kommunikációs és informatikai eszközök használata, az anyag- és energiagazdálkodás. Feladatköréhez tartozik a dolgozók és a méhészetet tanulók munkájának emberi és szakmai vezetése, irányítása.

3.2. A mester tevékenységi köre

- Szakszerű méhcsaládkezelés

- Méhanyanevelés

- Méhcsalád-szaporítás, méhtenyésztés

- Időszaknak megfelelő kaptár berendezése

- Az állomány termelőképességének fenntartása

- Méhlegelő biztosítása

- Vándorlás a kaptárakkal

- Méhészeti termék kinyerése

- A kinyert anyagokból (méz, viasz stb.) feldolgozással termék-előállítás

- Méhészeti termékértékesítés

- Méhbetegségek és kártevők elleni védekezés

- A tevékenységhez szükséges eszközbeszerzés

- Méhészeti eszközök karbantartása, javítása, készítése

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell

3.3.1. Szakmai feladatok

- Helyes és szakmailag elfogadott méhegészségügyi gyakorlat folytatása

- Korszerű kaptárvédelem megoldásainak alkalmazása

- Korszerű és hatékony termeléstechnológiák alkalmazása, vándoroltatás tervezése és szervezése

- A korszerű pergetési rendszerek hatékony alkalmazása

- A Magyarországon használt kaptárak, keretméretek, technológiák alkalmazása

- Fenológiai ismeretek alapján a termelés során a mézelő növények alkalmazása

- Tudatos fajtatenyésztés alkalmazása a méhészetben

- Méhészeti termék termelése

- A munka- és élelmiszerbiztonsági előírások betartása

- Átfogó és hatékony gazdálkodás és marketing tevékenység

- Új méhészeti eljárások és technológiák követése

- A méhészet gépesítettségének növelése

- Fajlagos költségcsökkentés

- Méhészeti eszközök karbantartása, javítás és készítés

3.3.2. Pedagógiai feladatok

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket reálisan értékeli, amely az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1. Szakmai gyakorlati követelmények

- Elvégzi az aktuális méhcsaládkezelést

- Új kereteket készít, felújítja a kaptárakat

- Elvégzi a kaptárkezelést, keretelszedést

- Felméri a méhcsaládok méhegészségügyi állapotát

- Cukorlepényt készít, elvégzi a tavaszi gyors vizsgálatot

- Szükség szerint bővíti vagy szűkíti a méhcsalád fészkét

- Rajzást gátol

- Rajokat állít elő, beszerzi vagy kialakítja és gondozza az új családokat

- Szétszedi, összerakja, kiegyenlíti családjait

- Az aktuális hordásra felkészül, a felesleges mézet elveszi a kaptárból

- Beszállítja a mézes kereteket, eltávolítja a viaszfedeleket a sejtekről, kipörgeti a mézet

- Szűri és tárolja a mézet, kezeli a mézes sonkolyt

- Elveszi és kezeli a virágport

- Elveszi és kezeli a propoliszt, méhmérget termel

- Viaszt termel, műlépet gyártat

- Kiválogatja az elöregedett lépeket, kiolvasztja a viaszt

- Berendezi, felügyeli, elveszi a lépesmézet a kaptárból, tárolja a táblás lépesmézet

- Előkészíti a mézet kiszerelésre, elvégzi a csomagolást, címkével, tetővel ellátja a csomagolt mézet, tárolja a kész termékeket

- Rendszeresen elvégzi a méhegészségügyi vizsgálatokat és a szükséges gyógykezeléseket

- Alkalmassá teszi a területet a letelepedéshez

- Előkészíti a kaptárakat és egyéb eszközöket, anyagokat a szállításhoz, lebonyolítja a rakodást

- Elhelyezi az azonosító és veszélyt jelző táblát, elvégzi a bejelentkezést

- Használja a munkát könnyítő gépeket és eszközöket, méhcsalád kezelési és munkavédelmi eszközöket

- Kiválasztja a tenyészanyagot, elvégzi az elvételt

- Berendezi a dajkacsaládokat

- Használja a méhanyanevelés eszközeit (tenyészléc, tenyészkeret, keltető keret, keltető szekrény, bölcsőmártó fa, anyásító zárka, anyaszállító zárka)

- Elvégzi az álcázást (álca áthelyezés)

- Berendezi a keltető családokat

- Működteti a keltető szekrényt

- Felhasználja és szállítja az érett anyabölcsőket

- Méhanyákat fest

- Pároztató kaptárakat telepít be, pincéz, helyez el

- Elvégzi a petéző anya elvételét, a pároztató kaptár újraanyásítását, felszámolását

- Elvégzi a kaptárpároztató betelepítését, újraanyásítását, felszámolását

- Felhasználja, tárolja a petéző méhanyát

- Berendezi a pempőtermelő dajkacsaládokat

- Használja a pempőtermelés eszközeit (tenyészléc, tenyészkeret, bölcsőmártó fa, álcázó tű, álca-eltávolító kanál, pempőkiszedő kanál)

- Elvégzi a méhpempő összegyűjtését, szűrését, tárolását

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

- Ismeri a méh rendszertani helyét

- Bemutatja a méh testfelépítését, szerveit, szervrendszereit és azok működését

- Felsorolja és jellemzi a méhfajok és az európai mézelő méh legfontosabb fajtáit

- Bemutatja a méhcsalád felépítését és működését

- Ismerteti a méhcsalád tagjainak (anya, munkásméh, here) feladatait, testfelépítésük azonosságait, eltéréseit, várható élettartamukat

- Bemutatja a méhcsalád munkamegosztását és alkalmazkodóképességét

- Bemutatja a párzás jelenségét

- Megfogalmazza a rajzás fogalmát

- Bemutatja az anyátlanság, az álanyásság, a kutatás és rablás jelenségét

- Ismerteti az anyanevelési, szaporítási fogásokat és módszereket

- Ismerteti a méhegészségügyi előírásokat

- Felsorolja és jellemzi a méhbetegségeket és méhkártevőket

- Ismerteti a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségeket

- Meghatározza a kötelezettségeket és teendőket fertőzés esetén

- Bemutatja az élősködők, véglények, madarak és emlősök kártétele elleni védekezés megoldásait

- Ismeri a méhészetben engedélyezett gyógyszerek és termelésfokozó tápszerek helyes gyakorlati alkalmazását

- Ismerteti a méhészeti eszközök működési elvét, azok típusait, a velük kapcsolatos higiéniai és biztonságtechnikai szabályokat

- Felsorolja és jellemzi a méhlegelő növényeit, azok virágzási idejét, méhészeti értéküket, előfordulási helyeiket

- Felsorolja a tennivalókat méhmérgezések bekövetkezésekor

- Ismerteti a méhészettel kapcsolatos jogszabályi előírásokat

- Megfogalmazza a kaptárnyitás, áttekintés, rendezés, problémamegoldás, kaptárzárás fogalmát

- Ismerteti a betegségekre utaló jeleket

- Ismerteti a kutatásra, rablásra, az adott méhcsalád erősségére utaló jeleket

- Ismerteti a rajzásra, anyátlanságra, álanyásságra utaló jeleket

- Ismeri a beteg méhcsalád kezelésének lehetőségeit

- Ismeri a termeléstechnológiákat és a termeléstechnológiához tartozó eszközöket

- Ismerteti a betelelésre történő előkészítést

- Meghatározza a betelelés, megfigyelés fogalmát

- Leírja a lépesméztermelés folyamatát

- Leírja a méhméregtermelés folyamatát

- Leírja a propolisztermelés folyamatát

- Leírja a méhpempőtermelés folyamatát

- Ismerteti a méz és a méhészeti termékeket és a beltartalmi paramétereket

- Meghatározza a méz, mint közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszer szerepét, alkalmazását

- Ismerteti a mézkiszerelés technológiai folyamatát, címkén feltüntetendő tartalmi előírásokat, a méz zárszalag használatát

- Ismerteti a méz, a méhészeti termékek (méhméreg, propolisz, méhpempő, méhviasz és méh) értékesítésének szabályait és a mézmarketing fogalmát

- Ismeri a méhészeti tevékenységet érintő jogszabályokat és a méhészeti etikát

- Ismeri a kistérségi és regionális méhészkedés alapvető szempontjait

- Ismeri a méhmérgezés kezelési lehetőségeit és az eljárást mérgezés esetén

- Ismeri a méhméreg emberi szervezetre kifejtett hatását, a tennivalókat allergiás tünet esetén, a használatos gyógyszereket és gyógyhatású készítményeket

- Ismeri az egészség-, környezet-, természet- és tűzvédelmi szabályokat

- Bemutatja a dokumentálás szerepét a méhészetben, a megőrzendő dokumentumokat

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- Felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint,

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Elhivatottság, elkötelezettség

- Szakmai hozzáértés

- Döntésképesség

- Megbízhatóság

- Határozottság

- Önállóság

- Állóképesség

- Erős fizikum

- Kézügyesség

- Látás

- Térbeli tájékozódás

- Szag és ízérzékelés

- Mozgáskoordináció

4.4. Társas kompetenciák

- Kapcsolatteremtő készség

- Konfliktusmegoldó készség

- Udvariasság

- Rugalmasság

- Szakmai tapasztalatok átadása

- Szervezőkészség

- Tolerancia

4.5. Módszerkompetenciák

- Előrelátó problémakezelés

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Módszeres munkavégzés

- Tudatos tevékenység

- Munkaszervező képesség

- Rendszerben való gondolkodás

- Ellenőrző képesség

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Méhész mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgát csak április 20 és augusztus 31-e között lehet szervezni. Gyakorlati vizsga csak ott szervezhető, ahol a szakmai követelményekben felsorolt tevékenységek elvégeztethetőek (méz elvételre, fedelezésre, pergetésre, műlépezésre, viaszolvasztásra, anyanevelésre, szaporításra alkalmas megfelelő nagyságú méhállomány, a munkákhoz alkalmas hely, a munkához szükséges eszközök és gépek,valamint higiénikus és biztonságos munkakörülmények esetén). A jelölt a gyakorlati vizsga során - az esetleges fertőzésveszély miatt csak a rendelkezésére bocsátott eszközöket használhatja, illetve köteles a szükséges munka- vagy védőruházatban dolgozni.

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

Vizsgafeladat:

Méhészeti technológia (méztermelés, viasztermelés, virágportermelés, méhanyanevelés, szaporítás, lépesméztermelés, propolisztermelés, méhméregtermelés, méhpempőtermelés) valamelyik részfeladatának bemutatása, valamint egyidejűleg a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök, gépek alkalmazása.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szakmai szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Méhészeti célra kialakított rendezett zárt telephely

- Legalább 50 méhcsalád

- Kifogástalan állapotú, Magyarországon használatos legalább 3 db különböző típusú kaptár (Típus: NB fekvő, Hunor rakodó, 1 NB rakodó, stb.)

- A gyakorlati képzéshez szükséges eszközök biztosítása (pl.: füstölő, kaptárszolga)

- A tanulók létszámának megfelelő nagyságú, befogadásra, leültetésre, illetve az elmélet és a gyakorlat megtartására alkalmas zárt, fűthető helység, amelynek megközelítése parkolás időjárási viszonyoktól függetlenül megoldható. Ivóvíz, mosdóhelység, vízöblítéses WC.

- Pörgető helyiség a szükséges eszközökkel, berendezésekkel (pörgető, fedelező állvány, fedelező villa, fedelező kés)

- A méz tárolásához és feldolgozásához szükséges eszközök (hordók, pihentető tartályok, mézszűrők, letöltők, mézkimelegítés eszközei)

- Anyagmozgatás eszközei

- Viaszolvasztás eszközei

- Virágporelszedő berendezések

- Propoliszgyűjtő rácsok

- Keretszögező sablon, keretfúró, elektromos műlépbeolvasztó, kéziszerszámok, gázpörzsölő

- Kerettartó bak, kezelő láda

- Méhszöktető, méhleseprő kefe

- Anyarács (műanyag, alumínium préselt, huzalpálcás)

- Etetők (keretetető, tálcás etető, légfékes etető, oldó etető)

- Kaptár összefogató heveder, rakományrögzítő spanifer

- Tenyészkeret, keltető keret, bölcsőmártó

- Pároztató kaptár, kaptárpároztató

- Méhanyaszállító- és anyásító zárka

- Rajszállító láda

- A raj befogásának eszközei

- Anyajelölő festék

- Álcázó tű

- Teleltetéshez szükséges belső takarók, egérrács

- Tartalék védőfelszerelés (kesztyű, védőruha, méhész kalap)

VIII. MESTERLOVÁSZ MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A mesterlovász szakember szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, melynek alapján mesterként a lótenyésztés, a lótartás és a lóhasználat szerteágazó területén vállalkozni tud. Szakmai munkájának magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni, be tudja indítani, és azt folyamatosan működtetni és fejleszteni képes.

Pedagógiai és pszichológiai ismeretei alapján fel tudja vállalni a tanulók gyakorlati képzését, valamint partnereivel és beosztottjaival megfelelően tud kommunikálni.

Munkáját a munka- és állat-egészségügyi, a baleset-, tűz- és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi. Szakmai tudásával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakma magasabb szintű elvárásainak.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések adatai

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Lótenyésztő22 2 6134 0610 04
31 6203 05
Lótartó és -tenyésztő31 624 05
31 621 04
Lovász34 621 02
Belovagló (BEREITER)22 2 6139 0640 01
33 6203 01
31 624 04
31 621 04 0001 31 01
35 813 01
Lovastúra-vezető42 2 5129 0820 05
51 7872 02
52 812 02
52 812 02
54 812 02
Lótenyésztő szaktechnikus22 5 3124 1663 05
53 6203 03

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év,

- középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év,

- felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év.

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A mesterlovász önállóan tervezi, szervezi, irányítja és elvégzi a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket. Tevékenységét a munka- és környezetvédelmi szabályok betartásával és a hatósági előírások érvényesítése mellett végzi.

3.1. A mester munkaterületének leírása

A mesterlovász szakmai elméleti és gyakorlati tudása alapján, valamint az ügyviteli, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában alkalmas lovas vállalkozás létesítésére, a lóval kapcsolatos különféle tevékenységek (tenyésztés, tartás, használat) ellátására, ezek irányítására, illetve lovasiskolák, lovaspanziók szakszerű működtetésére.

Feladatköréhez tartozik a rábízott dolgozók, tanulók munkájának emberi és szakmai vezetése, irányítása.

3.2. A mester tevékenységi köre

- A lótenyésztéssel kapcsolatos eljárások és módszerek alkalmazása

- A fedeztetéssel és az elletéssel összefüggő tevékenységek

- A lóhasználattal - elhelyezéssel, tartással, gondozással, betanítással és a különböző hasznosítással (munka, sport, verseny) - kapcsolatos tevékenységek

- Alapfokú lovaglás és fogathajtás

- Lótakarmányozás

- Takarmány-minősítés, adag-összeállítás, egyedi takarmányozás

- Az állategészségüggyel kapcsolatos - a lovászra tartozó, az állatorvos irányítása alapján történő - feladatok

- A baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

- A legszükségesebb elsősegély-nyújtási teendők (embernél és állatnál)

- A lovasetikával összefüggő viselkedési normák alkalmazása és betartása

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell

3.3.1. Szakmai feladatok

- Szakszerű lótenyésztés, tartás, gondozás, felnevelés és hasznosítás (munka, sport és verseny)

- Szerszámok, felszerelések, eszközök, járművek és épületek szakszerű használata, ápolása és karbantartása

- Istálló, lovarda és körletrend tisztántartása

- A ló- és a lovassportok szabályainak ismerete és a pályaépítés

- A beteg állatok felismerése, óvintézkedések betartása, szükséges kezelések

- Lótakarmányozás

- Biztonságos munkavégzés

- A baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása

- A lovasetika és az általános viselkedés normáinak be- és megtartása

- Lovak és lovasok alapvető kiképzése

- Elsősegély-nyújtási teendők (embernél és állatnál)

- Bizonylat és nyilvántartás vezetése

- Gazdasági számítások

- Szakképzett munkaerő-utánpótlás biztosítása

- Munkaszervezés, munkások irányítása és ellenőrzése

- A lovarda napirendjének, munkabeosztásának szervezése

3.3.2. Pedagógiai feladatok

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket pedig reálisan értékeli, amely az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1. Szakmai gyakorlati követelmények

Lógondozás

- Ellátja az istállómunkákkal és a körletrend kialakításával kapcsolatos tevékenységeket

- Gondoskodik a lovak szakszerű tartásáról és elhelyezéséről

- Gondoskodik a lovak takarmányozásáról, meghatározza és előkészíti a takarmányadagokat

- Takarmányvizsgálatot és minősítést végez

- Szakszerűen tárolja és csoportosítja a takarmányokat

- Bemutatja a legeltetés helyes módját, szakszerű gyakorlati végrehajtását

- Gondoskodik a ló biztonságos megkötéséről, rögzítéséről, fékezéséről és döntéséről

- Elvégzi a lóápolás napi és speciális feladatait a szükséges eszközök és felszerelések szakszerű használatával

- Elvégzi a pataápolást

- Megszervezi a lovak mozgatását

- Elvégzi a ló futószáron történő mozgatását

- Felismeri a ló különböző betegségeinek jellemző tüneteit

- Megállapítja és értékeli a ló klinikai alapértékeit

- Segítséget nyújt a ló egészségügyi ellátásában

- Ellátja a külső hatásra bekövetkezett sérüléseket

- Végrehajtja a megadott szempontok szerint a kezeléseket és gyógyszerbeadásokat

- Megítéli a jármódokat és mozgásformákat

- Felismeri a sántaság típusait

- Részt vesz a patkoláshoz szükséges előkészületekben, közreműködik a körmözés és a patkolás folyamatában

- Felismeri a pata betegségeit és elvégzi azok kezelését

- Betartja a lótartással és -használattal összefüggő tűzrendészeti, valamint baleset- és munkavédelmi szabályokat

- Elvégzi a ló küllemi megítélését, a méretek felvételét

- Meghatározza a ló életkorát a fogazat alapján

- Azonosítja a lovakat szín, jegyek és bélyegzés alapján

- Karbantartja, előkészíti és ellenőrzi a szükséges szerszámokat

- Karbantartja az istálló berendezéseit és a felszereléseket

- Felügyeli a létesítmények állapotát

- Előkészíti és részt vesz a lovak szállításában

- Ellátja az elsősegélynyújtás gyakorlati teendőit

- Betartja a lótartással és -használattal kapcsolatos környezetvédelmi előírásokat

Lótenyésztés

- Ellátja a ló szaporításával kapcsolatos feladatokat

- Használja a törzs- és méneskönyveket

- Felügyeli a kancák ivarzási ciklusát

- Elvégzi a kancák próbáltatását

- Közreműködik a termékenyítésben

- Elvégzi a mesterséges termékenyítéssel kapcsolatos teendőket

- Szaporítással kapcsolatos feladatokat végez

- Segítséget nyújt az ellésnél

- Betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- Megítéli a ló külső és belső értékmérő tulajdonságait

- Felkészíti a lovat bemutatókra, vizsgákra, bírálatokra, aukciókra

- Elvégzi a ló elővezetését, felállítását és bemutatását

- Elvégzi a lovak vételével és eladásával kapcsolatos teendőket

Lovaglás

- Kantározza, nyergeli, szerszámozza a lovakat

- Ellenőrzi és karbantartja a nyereg alatti lóhasználat eszközeit és szerszámait

- Felismeri és bemutatja a lószerszámok részeit, segédeszközöket és védőfelszereléseket

- Lovagol

- Ellátja a lovak és lovasok alapkiképzését, oktatását

- Futószáraz

- A ló- és lovassportok, valamint a lovasjátékok és -bemutatók szabályainak ismeretében elvégzi a pályaépítési és pályaszolgálati teendőket

- Betartja a lovaglással összefüggő közlekedési szabályokat

Fogathajtás

- Ellenőrzi és karbantartja a lovak fogatban történő használatának szerszámait és eszközeit

- Felismeri és bemutatja a lószerszámok részeit, védőfelszereléseket

- Előkészíti és ellenőrzi a kocsit a fogathajtáshoz

- Be- és kifogja a lovakat

- Fogatot hajt

- Elvégzi a lovak betanítását, a hajtók alapkiképzését, oktatását

- Gondoskodik a szerszámok, felszerelések és járművek beállításáról, ápolásáról, karbantartásáról és szakszerű tárolásáról

- Betartja a fogathajtással összefüggő közlekedési szabályokat

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

Lógondozás

- Ismeri a szervek és szervrendszerek felépítését, működését, az életjelenségeket

- Ismeri az egészség és a betegség fogalmát

- Ismeri a ló testtájait

- Megnevezi a jármódok és a mozgás megítélésének szempontjait

- Ismeri a ló táplálkozási és takarmányozási sajátosságait

- Ismeri a lovak takarmányait, azok minőségi követelményeit és érzékszervi vizsgálatukat

- Ismeri a takarmányozás célját, jelentőségét, feladatait és a takarmányvizsgálati eljárásokat

- Ismeri a lovak táplálóanyag-igényét és a takarmányok tápértékét

- Ismeri a takarmányok összetételét, alkotórészeit

- Ismeri a lótakarmányok csoportosítását, eltarthatóságát és tárolását

- Ismeri az etetés és itatás, valamint a legeltetés módjait, szabályait

- Ismerteti a lovak tartásának és elhelyezésének szabályait

- Bemutatja a lóápolás munkafolyamatait

- Ismerteti a lovak hasznosítás és korcsoport szerinti mozgatásának szempontjait

- Ismerteti a lovak fontosabb betegségeit, megbetegedéseit, tüneteit és felismerését

- Ismeri a kórokokat és kórokozókat, az általuk okozott megbetegedéseket

- Meghatározza a sántaság fogalmát, típusait és ezek felismerésének lehetőségeit

- Ismerteti a lóval kapcsolatos szakterületen alkalmazott gépek és berendezések biztonságtechnikáját

- Ismerteti a tűz- és környezetvédelem fogalmát és feladatait

- Ismeri az elsősegélynyújtás alapjait

- Ismeri a lovasetikával kapcsolatos alapelveket

- Ismerteti lószállítás szabályait

Lótenyésztés

- Bemutatja a ló kialakulását, evolúcióját, származását, rendszertanát, a rokonfajokat, valamint a háziasítást

- Ismeri lótenyésztésünk történelmi vonatkozásait, a tradicionális ménesek történetét

- Ismeri a magyar lótenyésztés jelenlegi helyzetét és szakmai irányítását

- Ismerteti és jellemzi a hazai és külföldi lófajtákat

- Bemutatja a hazai fajtatenyésztő egyesületek működését és feladatait

- Ismeri a törzskönyvezés, az egyedi tartós megjelölés és a névadás szabályait

- Ismeri a lovak elbírálásának szabályait, a ló külső és belső értékmérő tulajdonságait

- Ismeri a tenyésztési módszereket és eljárásokat, a teljesítményvizsgálat rendszerét

- Ismeri a mesterséges termékenyítés, az embrió-átültetés és a biotechnológia jelentőségét

- Ismerteti a mén és a kanca nemi szerveinek felépítését, a működésüket és ezek megbetegedéseinek felismerését

Lovaglás

- Ismeri a ló- és lovassport versenyszabályait

- Ismerteti a különböző lovasbemutatók és játékok lebonyolításának a lehetőségeit, a lovak különböző feladatokhoz történő betanításának előírásait és lehetőségeit

- Ismerteti a lovaglási alapelveket

- Ismerteti a lóra való befolyás és a segítségek alkalmazásának módjait

- Ismerteti a lovardai gyakorlatokat és végrehajtásuk módját

- Ismerteti a lovardai szabályokat

Fogathajtás

- Ismeri a lósport és lovassport szakágait és szervezeteit

- Ismerteti a lovak fogatba történő betanításának előírásait és lehetőségeit

- Ismerteti a fogathajtási alapelveket

- Ismerteti a hajtó lóra való befolyásának módjait

- Ismerteti a fogat összeállítását és a lovak pozícióját a fogatban

- Ismerteti a lovardai alakzatokat és hajtásuk módját

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- Felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint,

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszüntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Önállóság

- Pontosság

- Döntésképesség

- Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

- Kézügyesség

- Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

- Erős fizikum

- Okok feltárása

- Logikus gondolkodás

- Lényegfelismerés (lényeglátás)

- Problémamegoldás, hibaelhárítás

- Ismeretek helyén való alkalmazása

- Elkötelezettség

4.4. Társas kompetenciák

- Szervezőkészség

- Határozottság

- Kapcsolatteremtő készség

- Közérthetőség

- Konfliktusmegoldó készség

- Irányítási készség

4.5. Módszer kompetenciák

- Módszeres munkavégzés

- Következtetési képesség

- Tervezési képesség

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Körültekintés, elővigyázatosság

- Figyelemösszpontosítás

- Kontroll (ellenőrző képesség)

- Áttekintő képesség

- Logikus gondolkodás

- Rendszerező képesség

- Helyzetfelismerés

- Környezet tisztántartása

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Lovász mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

1. vizsgafeladat:

Egy ló szakszerű ápolása, bemutatóra, szemlére történő előkészítése, ezt követően az elővezetés, felállítás és bemutatás.

2. vizsgafeladat:

Takarmány-felismerési és -minősítési feladat végrehajtása.

3. vizsgafeladat:

A gyakorlati követelményekből összeállított tétel kihúzása és végrehajtása.

4. vizsgafeladat:

A jelölt választása alapján könnyűosztályú díjlovaglási vagy fogathajtó rajtengedély vizsga gyakorlati követelményrendszerével összhangban meghatározott díjhajtási és akadályhajtási feladat végrehajtása.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szakmai szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

5.1.3.3. Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Zabroppantó

- Traktor

- Borona

- Locsolóberendezés

- Fűnyíró, fűkasza

- Villanypásztor

- Karám

- Önitató rendszer

- Poroltó

- Lószállításhoz használt eszközök

- Akadályok

- Hajtókocsik, szekerek, stilkocsik, gumis kocsik

- Almozás, takarítás kéziszerszámai

- Védőfelszerelések

- Lónyírógép

- Ápoló-felszerelés

- Karbantartó eszközök

- Lószerszám (hám)

- Nyereg

- Kantár

- Futószár

- Segédszárak

- Ostor

- Lábvédők

- Kötőfék

- Vezetőszár

- Egyéni védőfelszerelés

- Munkabiztonsági berendezések

- Környezetvédelmi berendezések

IX. MEZŐ GAZDASÁGI GÉPÉSZMESTER MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő mezőgazdasági gépészmester szakember, szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, kompetenciákat sajátít el, amelyek alapján a mezőgazdasági gépészmester saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni. A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a mezőgazdasági gépész tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni. Munkakultúrájával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakmai és társadalmi elvárásoknak, és munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések::

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Mezőgazdasági gépszerelő313-4
Mezőgazdasági gépjavító és karbantartó1709-1 (kísérleti)
Mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető1708 (kísérleti)
Mezőgazdasági gépész33 6280 01
Növénytermesztő gépész1706-3,
31 6280 07
Állattartó-telepi gépész1706-1
34 6280 01
Kertészeti gépész1706-2
34 6280 03
Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó31 521 20 0010 31 04
Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó31 521 20 0010 31 03
Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó31 521 20 0010 31 01
Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító31 521 01 0010 31 03
Mezőgazdasági erő és munkagépkezelő31 521 19 0100 31 02
31 521 19 0100 31 07
Mezőgazdasági gépésztechnikus52 5452 02
54 525 02 0010 54 02
Szakirányú felsőfokú végzettség

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 5 év,

- felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év.

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A szakmájának valamennyi területén önállóan, szakmailag magas színvonalon (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tudja végezni a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

3.1. A mester munkaterületének leírása:

A mezőgazdaság valamennyi területén önállóan végezi a következő feladatokat:

- mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró betakarító gépek karbantartása, beállítása üzemeltetése, javítása,

- kertészeti erő- és munkagépek, öntözőberendezések karbantartása, beszabályozása, üzemeltetése,

- állattartás gépeinek és berendezéseinek karbantartása, javítása,

- vállalkozás indítása, működtetése, mezőgazdasági szolgáltatás,

- tanulók gyakorlati képzése.

3.2. A mester tevékenységi köre:

A tevékenységi köre kiterjed a mezőgazdasági gépek karbantartására, beállítására, üzemeltetésére, gépjavításra, mezőgazdasági szolgáltatásra, tanulók oktatási tevékenységére.

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell:

3.3.1. Szakmai feladatok

Mezőgazdasági gépek szakszerű karbantartása, beállítása, üzemeltetése és javítása

- Mezőgazdasági erőgép karbantartása, üzemeltetése

- Mezőgazdasági munkagép beszabályozása, üzemeltetése

- Önjáró betakarítógép beállítása, karbantartása, üzemeltetése

- Anyagmozgató gép kezelése, üzemeltetése

- Állattartó-telepi gép beállítása, üzemeltetése

- Kertészeti gép karbantartása, javítása, felújítása

A tanulók megfelelő szintű gyakorlati képzése.

- Mezőgazdasági erőgép kezelésének bemutatása, gyakoroltatása

- Mezőgazdasági munkagép, önjáró betakarítógép beszabályozásának, kezelésének oktatása, a gépek üzemeltetésének gyakoroltatása

- Mezőgazdasági gépek napi és időszakos karbantartási feladatainak bemutatása

- Alapvető javítási és felújítási munkafolyamatok, mezőgazdasági gépjavítás bemutatása

3.3.2. Pedagógiai feladatok:

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket reálisan értékeli, amely az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok:

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1. Szakmai gyakorlati követelmények

- Elvégzi a fémek kézi- és gépi forgácsolását, egyszerűbb alkatrészeket, gépelemeket készít

- Értelmezi és munkája során alkalmazza a műszaki dokumentációkat, kezelési utasításokat

- Megszervezi a mezőgazdasági munkafolyamatokat, irányítja a mezőgazdasági gépcsoportok üzemeltetését

- Elvégzi a mezőgazdasági erőgépek napi és időszakos karbantartását, javítását

- Talajművelő gépeket karbantart, beállít, üzemeltet

- Tápanyag-visszapótló gépeket karbantart, beállít, üzemeltet

- Vető-, ültető- és palántázógépeket karbantart, beállít, üzemeltet

- Permetezőgépeket előkészít, beszabályoz, karbantart, üzemeltet

- Öntözőberendezéseket előkészít, beszabályoz, üzemeltet

- Mezőgazdasági rakodógépeket előkészít, karbantart, üzemeltet

- Szálastakarmány-betakarító gépeket előkészít, beállít, üzemeltet

- Önjáró betakarító gépeket előkészít, beszabályoz, üzemeltet

- Gumós növényeket betakarító gépeket előkészít, beállít, üzemeltet

- Magtisztító gépeket előkészít, beállít, üzemeltet

- Elvégzi a szemestermény-szárítók, valamint a terménytárolás és raktározás gépeinek karbantartását, üzemeltetését

- Kertészeti erő- és munkagépeket beállít, üzemeltet

- Kezeli, karbantartja és javítja az állattartó-telepi gépeket

- Elvégzi a mezőgazdasági munkagépek, önjáró betakarítógépek napi és időszakos karbantartását

- Elvégzi a mezőgazdasági munkagépek, önjáró betakarítógépek javítását, tárolásra történő előkészítését

- Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények:

- Műhelyrajzokat készít, műszaki és szerelési rajzokat olvas

- Csoportosítja a gépelemeket, ismerteti alkalmazási területeiket, jellemzőiket

- Bemutatja a mezőgazdasági erőgépek szerkezeti felépítését, működési elvét, beszabályozási feladatait

- Képes optimális gépkapcsolat kiválasztására, létrehozására

- Ismeri a szántóföldi és takarmánynövények igényeit, termesztéstechnológiáját

- Bemutatja a talajművelő gépek alkalmazási területeit, ismerteti szerkezeti felépítésüket

- Ismerteti a tápanyag-visszapótló gépek szerkezeti felépítését, működési elvét

- Csoportosítja a vetési módokat, a vető-, ültető- és palántázógépeket, bemutatja szerkezeti felépítésüket, működési elvüket

- Ismerteti a növényvédelem jelentőségét, elmagyarázza a permetezőgépek szerkezeti felépítését, működési elvét, beállítási feladatait

- Ismeri az egyéb növényvédő gépek alkalmazási területeit, azok szerkezeti felépítését, működési elvét.

- Csoportosítja az öntözési módokat, alkalmazási területeiket, ismerteti az öntözőberendezések szerkezeti megoldásait, beszabályozásukat

- Képes bemutatni a pótkocsik szerkezeti felépítését, alkalmazási területeit

- Ismeri a folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek alkalmazási területeit, szerkezeti felépítését

- Csoportosítja a mezőgazdasági rakodógépeket, megnevezi alkalmazási területeit, elmagyarázza szerkezeti felépítésüket, működési elvüket

- Ismeri a szálastakarmány-betakarító gépek alkalmazási területeit, bemutatja szerkezeti felépítésüket, működési elvüket

- Ismeri az arató-cséplőgéppel betakarítható növényeket, a betakarítási módokat

- Elmagyarázza az arató-cséplőgépek szerkezeti felépítését, működési elvét, átalakítási és beállítási feladatait különböző növények betakarítására

- Bemutatja a gumós növényeket (burgonya, cukorrépa, hagyma) betakarító gépek szerkezeti felépítését, működési elvét.

- Ismerteti a magtisztító gépek és szemestermény-szárítók szerkezeti felépítését, működési elvét.

- Ismeri a kertészeti erő- és munkagépek alkalmazási területeit, szerkezeti megoldásait

- Bemutatja a takarmány-előkészítő gépek (darálók, takarmánykeverők) szerkezeti felépítését, működését

- Képes rendszerezni az állattartó-telepi gépeket, bemutatni szerkezeti megoldásaikat, működési elvüket

- Ismeri az állatok takarmányozásának és gondozásának feladatait.

- Képes elvégezni a mezőgazdasági erő és munkagépek beállításával és üzemeltetésével kapcsolatos szakmai számításokat

- Ismeri és munkája során alkalmazza a munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó törvényeket, rendeleteket, szabványokat.

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- Felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint,

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Mozgáskoordináció

- Állóképesség

- Monotóniatűrés

- Pontosság

- Precizitás

- Önállóság

- Megbízhatóság

- Szervezőkészség

- Felelősségtudat

- Elhivatottság

- Döntésképesség

4.4. Társas kompetenciák

- Kapcsolatteremtő képesség

- Segítőkészség

- Kommunikációs készség

- Tolerancia

- Irányítási készség

- Motiváló készség

- Visszacsatolási készség

- Közérthetőség

4.5. Módszer kompetenciák

- Módszeres munkavégzés

- Ismeretek helyén való alkalmazása

- Lényegfelismerés

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Rendszerező képesség

- Emlékező képesség

- Körültekintés, elővigyázatosság

- Hibakeresés (diagnosztizálás)

- Tervezési képesség

- Problémamegoldás

- Kontroll (ellenőrző képesség)

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Mezőgazdasági gépészmester mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai:

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

1. vizsgafeladat:

Mezőgazdasági erőgép szerelése, beállítása, hibaelhárítása, beüzemelése.

2. vizsgafeladat:

Mezőgazdasági munkagép (berendezés) karbantartása, gép vagy gépcsoport beállítása, üzemeltetése.

3. vizsgafeladat:

Mezőgazdasági gép javítása, alkatrész készítése a megadott rajz alapján.

A mesterjelölt a gyakorlati vizsgatevékenység során a bizottság engedélyével saját eszközöket is használhat, (pl. mezőgazdasági erő- és munkagépet, önjáró betakarítógépet, szerelőszerszámokat és eszközöket), illetve köteles a szükséges védőruházatban dolgozni.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

a. ) Mezőgazdasági erőgépek

b. ) Mezőgazdasági munkagépek, önjáró betakarító gépek, szállítás-anyagmozgatás gépei

c. ) Mezőgazdasági ismeretek, anyagismeret, gépelemek, gépjavítás

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Mezőgazdasági erőgép (3 különböző teljesítménykategória)

- Pótkocsik

- Talajlazító gépek

- Ágyekék

- Váltva forgató ekék

- Tárcsás boronák (X, V)

- Boronák

- Sorközművelő kultivátor

- Szántóföldi kultivátor

- Kombinátor

- Hengerek

- Szervestrágyaszóró

- Hígtrágyaszóró

- Műtrágyaszóró

- Sorba-, szórvavető gép

- Szemenkénti vetőgép

- Ültető- és palántázógépek

- Fűkasza

- Szecskázógép

- Rendkezelők

- Bálázó

- Szárzúzók

- Permetezőgépek

- Magtisztító- és csávázógépek

- Arató-cséplőgép és adapterei

- Rakodógépek

- Állattartó-telepi gépek, berendezések

- Takarmánykeverő gépek

- Kertészeti kisgépek

- Emelőgépek (mobil és stabil)

- Fémmegmunkáló gépek (esztergapad, köszörű, oszlopos fúrógép)

- Hegesztő-berendezések (láng, ív)

- Elektromos és pneumatikus kéziszerszámok (csiszoló- és fúrógépek, levegőkulcs)

- Kéziszerszámok (villás-, csillag- és dugókulcs készlet, torx és csavarhúzó készlet, reszelők, fogók, lehúzók, vágók, különféle anyagú és méretű kalapácsok)

- Karbantartó- és szervizberendezések

- Egyéni védőfelszerelések

- Munkabiztonsági berendezések

- Környezetvédelmi berendezések

X. PATKOLÓKOVÁCS MESTER MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A patkolókovács munkájával jelentős hatással van a lovak teljesítményére, használhatóságára, élettartamára. Elvárás, hogy a patkolókovács munkája során ismerje fel a különböző lófajták sajátosságait, a lovak és lovassportok egymástól eltérő és jellemző patkolási igényeit. Ismerje fel az adott ló és a lólábvég rendellenes elváltozását, munkáját pedig e körülmények és változások figyelembevételével végezze. Képes legyen a tulajdonossal, állatorvossal, lovas személyzettel konzultálni.

A patkolókovács szerves része a lótenyésztés, ló- és lovassport, valamint a szabadidős lovaglás kiszolgálására szakosodott szakmai közösségnek. Ismernie kell a lovak tenyésztését és használatát. Szorosan együtt kell működnie a lovas személyzettel, mint a lovász, lovas, edző, sportoló. A patkolókovács szakma bemeneti kompetenciájaként megadott lovász alapképzés elősegíti a mindennapi munka során a lovakkal való bánásmódot, valamint nagyobb rálátást tesz lehetővé a tenyésztés, gondozás és kipróbálás szakmai megítélésében.

A patkolókovács szakma anatómiai, lóismereti és fémipari ismeretek ötvözetéből épül fel.

A patkolókovács szakma gyakorlatorientált, de magas elméleti tudást igénylő szakma. A lovak általános ismeretén túl átfogó anatómiai ismeretekre (különös tekintettel a lábvégekre) is szükség van. Az állatorvosokkal való együttműködés érdekében elengedhetetlen alapvető orvosi latin ismerete. A patkolókovácsnak ismernie kell a ló- és lovassportok sajátosságait, a lovak tenyésztésének alapelveit, valamint a főbb betegségeket.

A jó szakembernek emellett magas szintű fémipari ismeretekkel is rendelkeznie kell. Ismernie kell a fémek előállításának menetét, azok tulajdonságait, alakításának módjait, a forgácsolás, fúrás, csiszolás, köszörülés elméletét, a különböző hőkezelési eljárásokat, a szakmában használatos polimerek, ragasztók alkalmazását.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések:

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Patkolókovács33 521 06 0010 33 02
35 521 03
Általános kovács208. kovács
Mezőgazdasági kovács33 521 06
Mezőgazdasági és patkolókovács33 6249 03
Az Európai Patkolókovács Szövetség (EFFA) bármely tagországában megszerzett patkolókovács bizonyítvány

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

A szakmában eltöltött gyakorlat időtartama legalább 5 év.

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A patkolókovács mester önállóan (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tervezi, szervezi, irányítja és elvégzi a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket. Tevékenységét a munka- és környezetvédelmi szabályok betartásával és a hatósági előírások érvényesítése mellett végzi.

Aktívan részt vesz a szolgáltatás, szaktanácsadás területén a szakmai szervezetek, testületek munkájában.

3.1. A mester munkaterületének leírása

A patkolókovács mester szakmai elméleti és gyakorlati tudása alapján, valamint az ügyviteli, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában alkalmas vállalkozás létesítésére. Feladata a csikók, növendékek és kifejlett lovak pataszabályozása, a patkó készítése, sport és hobbi lovak patkolása, szükség esetén az állatorvossal konzultálva ortopéd patkók készítése.

Feladatköréhez tartozik a dolgozók és a patkolókovács-tanulók munkájának emberi és szakmai vezetése, irányítása.

3.2. A mester tevékenységi köre

- A patkolásra kijelölt helyszín balesetvédelmi, tűzrendészeti, érintésvédelmi vizsgálata

- A patkoláshoz szükséges szerszámok előkészítése

- A ló mozgásának szemrevételezése és elbírálása

- A feladatok és a munka menetének meghatározása

- A segítő, segítők felkészítése a munkára

- A ló patkolási helyzetbe hozatala

- A régi patkó levétele és elbírálása

- Pataszabályozás

- A megfelelő patkó kiválasztása vagy elkészítése

- A patkó kialakítása és feligazítása a patára

- A patkó készre munkálás

- Megfelelő méretű és típusú szeg kiválasztás és patkó felszegelése

- A ló mozgásának ellenőrzése és elbírálás a patkolás után

- Rendellenesség esetén intézkedés, konzultálás az állatorvossal

- Szerszámok és a segédeszközök előkészítése csülökápoláshoz (körmöléshez)

- A szarvasmarha csülökápoláshoz (körmöléshez) alkalmas helyzetbe hozatala

- Csülökápolás (körmölés)

- Állatorvosi utasítás alapján gyógykezelés (csülökvédelem)

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell

3.3.1. Szakmai feladatok

a) Patkolástan

- lóbírálat

- szaruszabályozás

- patkolás

- csülökápolás

b) Tájanatómia (ló, szarvasmarha)

c) Alkalmazott anyagismeret

d) Kovácsolás, ívhegesztés

- kovácsolási műveletek

- patkókészítés

- szerszámkészítés

- edzés, hőkezelés

3.3.2. Pedagógiai feladatok

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket pedig reálisan értékeli, amelyek az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni, és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, a következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1. Szakmai gyakorlati követelmények

- Tudja a szakmai elméleti oktatás során elsajátított ismereteit önállóan, alkotó módon felhasználni a gyakorlatban

- Üzemelteti és karbantartja a műhely gépeit, berendezéseit

- Előkészíti az eszköz- és anyagbeszerzést

- Ellátja a ménes, lovarda pataápolási feladatait

- Patkót készít

- Ortopéd, "speciális"patkót készít

- Ív és kovácstűzi hegesztést végez

- Megpatkolja a lovat

- Figyelemmel kíséri a növendékállomány fejlődését, és kóros lábvég vagy patakonformáció esetén korrigálja azokat

- Konzultál állatorvossal, lovassal, edzővel stb.

- Ismeri és betartja a baleset- és tűzvédelmi utasításokat, szabályokat

- Munkájáról dokumentációt készít, használ

- Tervezést, elemzést végez munkájáról

- Munkaszervezési, irányítási, oktatási, tájékoztatási feladatot lát el

- Felhasználói alapszinten ismeri és használja a számítógépet, elektronikus levelezést

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

4.2.1.1. Tartástechnológia, tenyésztés

- Ismerteti a lovak fajtáit és használatukat

- Jellemzi a ló- és lovassportokat

- Lótenyésztésre vonatkozó ismeretekkel rendelkezik

- Tartástechnológiai ismeretekkel rendelkezik

- Takarmányozási ismeretekkel rendelkezik

4.2.1.2. Állategészségügyi ismeretek

- Ismerteti a zoonózis fogalmát

- Ismeri a lófélék fertőző betegségeit

- Bemutatja a higiénikus környezet ismérveit

- Ismerteti a fertőtlenítés, megelőzés fogalmát és lehetőségeit

- Bemutatja az állatorvosi utasítások végrehajtásának módjait

- Ismerteti a segítségnyújtás lehetőségeit és módjait az állatorvosi beavatkozásoknál

- Ismerteti a patát külsőleg érintő beavatkozásokat

- Alapfokú radiológiai ismeretekkel rendelkezik

- Ismeri a lábvég radiológiáját

- Ismeri a ló anatómiáját

- Ismeri a ló és a lábvég biomechanikáját

4.2.1.3. Műszaki ismeretek, gépkezelés

- Ismeri a készülékek, berendezések működtetését, felügyeletét, karbantartását

- Ismeri a szerszámok készítését, élezését

- Ismeri az acél gyártásának és felhasználásának lehetőségeit

- Ismeri az alumínium gyártásának és felhasználásának lehetőségeit

- Ismerteti az ív és kovácstűzi hegesztést

- Kovácsolási ismeretekkel rendelkezik

- Hidegalakítási ismeretekkel rendelkezik

- Ismerteti a fúrás, csiszolás módjait

- Ismeri a használatos ragasztókat, patakitöltőket, szilikonokat

- Ismeri az egyéb, modern patkolás során alkalmazott technikákat és eljárásokat

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- Felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszüntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Önállóság

- Pontosság

- Döntésképesség

- Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

- Kézügyesség

- Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

- Erős fizikum

- Okok feltárása

- Logikus gondolkodás

- Lényegfelismerés (lényeglátás)

- Problémamegoldás, hibaelhárítás

- Ismeretek helyén való alkalmazása

4.4. Társas kompetenciák

- Szervezőkészség

- Szakmai oktatás

- Határozottság

- Tömör fogalmazás készsége

- Meggyőzőkészség

- Kapcsolatteremtő készség

- Közérthetőség

- Konfliktusmegoldó készség

4.5. Módszer kompetenciák

- Módszeres munkavégzés

- Következtetési képesség

- Tervezési képesség

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Körültekintés, elővigyázatosság

- Figyelemösszpontosítás

- Kontroll (ellenőrző képesség)

- Eredményorientáltság

- Áttekintő képesség

- Értékelési képesség

- Logikus gondolkodás

- Rendszerező képesség

- Hibakeresés

- Értékelés

- Helyzet felismerés

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Patkolókovács mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

1. vizsgafeladat:

Lóbírálat, a ló konformációjának ismertetése, a tervezett változtatások bemutatása

2. vizsgafeladat:

Patkókészítés szálanyagból az adott lóra a bírálatkor meghatározott szempontok alapján

3. vizsgafeladat:

Két diagonális láb patkolása a helyben, a jelölt által elkészített patkók felhasználásával

4. vizsgafeladat:

Patkolás utáni bírálat

5. vizsgafeladat:

Kettő darab eltérő típusú ortopéd vagy speciális patkó elkészítése szálvasból

A vizsgadarabok elkészítése a mintapatkókból (12 db) tételhúzás alapján történik

A mintadarabokat a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara tárolja és biztosítja a mestervizsgára. A 12 db mintapatkó ismertetése a felkészítő tanfolyam alatt történik.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

1. vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése: Szakdolgozat bemutatása, védése

A szakdolgozat témájának kiválasztása a felkészítő tanfolyamon történik a felkészítő tanári kar által kijelölt szaktanár jóváhagyásával. A szakdolgozatnak minimum egy, a patkolókovács szakmához szorosan kapcsolódó önálló tudományos kísérletet vagy statisztikai adatsor értékelését kell tartalmaznia. A szakdolgozatot a jelölt az általa felkért témavezető (állatorvos, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező elismert patkolókovács, lovas szakember) segítségével kidolgozza, és azt a vizsgabizottságnak a védés előtt legalább 30 nappal írásban eljuttatja. A bizottság megfogalmazza véleményét és 2-3 szakmai kérdését, amelyeket a védéskor tesznek fel a jelöltnek.

A szakdolgozat bemutatására a bizottság 20-40 percet biztosít.

2. vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szakmai szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Szenes kovácstűz

- Gázos kovácskemence

- Kovács kéziszerszámok

- Patkolási kéziszerszámok

- Fémdaraboló gép

- Oszlopos fúrógép

- Köszörű, csiszológép

- Sarokcsiszoló

- Menetvágó kéziszerszámok

- Satu, satupad

- Munka- és tűzvédelmi eszközök

XI. PÉK MESTER MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő pék szakember, szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, kompetenciákat sajátít el, amelyek alapján, a pék saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni. A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a pék tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni. A pék mester képzés további célja a mester felelősségének fokozása, a termék minőségének javítása, a higiéniai színvonal emelése, a fogyasztók védelme.

Munkakultúrájával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakmai és társadalmi elvárásoknak, és munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések::

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Sütőipari szakmunkás1914-7
Sütőipari érettségizett szakember1914-7
Sütőipari technikus61-0106
Sütő és cukrász technikus1553113 166412
Pék-cukrász1527216 046410
Pék1527216 046409
Pék-cukrász33 5212 02
Pék31 5212 10
Pék33 541 04 0000 00 00
Pék34 541 05
Élelmiszermérnök (Bsc)
Okleveles Élelmiszermérnök (Msc)

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- dagasztó munkakörben legalább 5 év,

- kemencemunkás munkakörben legalább 5 év,

- szakmunkás munkakörben legalább 5 év,

- szakmai irányítói munkakörben legalább 5 év.

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A szakmájának valamennyi területén önállóan, szakmailag magas színvonalon (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tudja végezni a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

3.1. A mester munkaterületének leírása:

A Pék szakmai képesítéssel rendelkező mester önállóan képes a sütőüzem kialakítására és fejlesztésére, bármely sütőipari termék kiváló minőségben történő előállítására, pékség vezetésére (az ottani dolgozók irányításával, a szükséges adminisztratív teendők ellátásával) és a tanulók oktatására, a szakmunkásvizsgára való felkészítésére szakmai elméleti és gyakorlati oldalról.

3.2. A mester tevékenységi köre:

A pék mester - hagyományos és korszerű kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal - a napi megrendelésnek megfelelően az alábbi tipikusan jellemző tevékenységeket végzi:

- alap-, segéd- és járulékos anyagok minősítése,

- a kenyérféleségekhez kovászkészítés,

- napi munka szervezése az alábbi termékek előállítására vonatkozóan

• kenyérfélék

• a vizestermékek

• a tejes, dúsított, tojással dúsított

• omlós tésztából készített

• leveles tésztából készített

• élesztős tésztából készített

• élesztő nélküli tésztából készített

• tartós és diabetikus termékek

Az elméleti és gyakorlati szakmai ismereteit a felsorolt feladatoknál alkalmazza:

- anyag-előkészítés

- anyagmennyiségi ellenőrzés

- dagasztás

- tésztafeldolgozás (táblamunka)

- kelesztés

- vetés és kisütés (kemencemunka)

- készárukezelés

A szakmai tudáson kívül megfelelő adminisztrációs, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában alkalmas egy pékség, illetve sütőüzem irányítására.

Feladata ezen belül a piackutatás, a megrendelések alapján a munkaszervezés, a dolgozók irányítása, az adminisztrációs tevékenység az anyag- és energiagazdálkodás, a környezetvédelmi, higiéniai és munkavédelmi követelmények betartása, illetve betartatása.

A mester feladatköréhez tartozik a dolgozók és tanulók emberi és szakmai irányítása.

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell

3.3.1.Szakmai feladatok

- személyi és tárgyi feltételek biztosítása

- a termeléshez szükséges anyag meghatározása, rendelése

- anyagátvétel (mennyiségi, minőségi), tárolás, előkészítés

- a napi rendelés összeállítása, tésztaféleség meghatározása

- kovász és tészta készítése különböző dagasztási módokkal

- a termelés során alkalmazott gép, berendezés kezelése, beállítása, tisztítása, karbantartása

- munkavédelmi és higiéniai előírás betartása, ellenőrzése,

- a tésztafeldolgozás,

• tésztaosztás,

• formázás

• fonás

• felületkezelés

• díszítés, stb.

- a kelesztési művelet

- sütés

- késztermékek kezelése, tárolása, szállításra előkészítése

- a készáru minőségellenőrzése,

- a készáru -bizonylatolás, -kiadás,

- üzemtermelési elszámoltatás, anyag-kihozatali ellenőrzés

3.3.2. Pedagógiai feladatok

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket reálisan értékeli, amely az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni, és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, a következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

Általános szakmai elvárások

- Alkalmazza, minősíti a különböző alap-, segéd- és járulékos anyagfajtákat

- Megítéli az adalékanyagok hatását a tésztára és késztermékre

- Alkalmazza az anyagszámítási módokat és az egyes tésztaféleségek anyagösszetételét

- Kiszámítja a faktorokat

- Tisztában van az egyes termékek tészta- és késztermék-tömegeivel

- Használja a különböző mérlegeket, alkalmazza a mérési eljárásokat

- Alkalmazza a tésztakészítési eljárásokat

- Kezeli a különböző dagasztógépeket, dagasztást végez

- Elvégzi az egyszerű és összetett tészta-feldolgozási műveleteket

- Tisztában van a kelesztési módokkal

- Felismeri a keltségi fokot

- Kovászt készít

- Tisztában van a kemencetípusokkal

- Alkalmazza a sütési paramétereket

- Tisztában van az egyes termékek minőségi követelményeivel

- Felismeri a technológiai hibákat és korrigálja azokat

- Kiválasztja és működteti az iparban alkalmazott gépeket, berendezéseket

- Betartja és betartatja a munkavédelmi, higiéniai előírásokat személyre és az üzemre vonatkozóan

- Alkalmazza a szakmában elvárható magatartási követelményeket (pl. megbízóval, munkáltatóval, munkatársakkal és környezettel kapcsolatos emberi magatartás, normák)

- Díszmunkát készít

- Az eladásra készítendő termékeket kulturáltan, ízlésesen bemutatja, az eladópultot berendezi

- Alkalmazza a szükséges laboratóriumi vizsgálatokat

4.1.Szakmai gyakorlati követelmények

- A szakma mestere a pék szakmában előforduló minden műveletet, részműveletet magas szinten művel, tisztában van valamennyi technológiai folyamattal, és azokat a legcélszerűbben szervezi

- Alkalmazza a munkafolyamataihoz használt anyagokat

- Használja a műveletekhez szükséges szerszámokat, eszközöket, gépeket, berendezéseket

- Az alap-, segéd- és járulékos anyagokat szakszerűen tárolja

- Tésztát készít

- A tésztákat feldolgozza és kisüti

- Kezeli a késztermékeket

- Figyelemmel kíséri az élelmiszerbiztonsági dokumentációk vezetését, ellenőrzi a dokumentációk megfelelőségét

- A szakhatóságokkal kapcsolatot tart

- Irányítja a szükséges élelmiszerbiztonsági vizsgálatok elvégeztetését

- Megkülönbözteti az egyes lisztfajtákat

- Elvégzi a lisztek mennyiségi és minőségi átvételét

- Megállapítja az élesztő minőségét

- Kiválasztja a megfelelő járulékos és segédanyagokat

- Használja az alapműveletek elvégzéséhez szükséges szerszámokat, eszközöket

- Tárolja és előkészíti feldolgozásra az alap-, segéd- és járulékos anyagokat

- Megállapítja a liszt sikértartalmát, szárazanyag tartalmát, az élesztő felhajtó erejét

- Sóoldatot készít

- Megállapítja a sóoldat koncentrációját

- Meghatározza az egyes tésztákhoz szükséges anyagok mennyiségét

- Különböző minőségű kovászokat készít

- Megállapítja a kovászok érettségi fokát

- Különböző típusú mérlegeket használ

- A pékségben előforduló gépeket, berendezéseket, biztonságosan használja

- Kovász nélküli tésztát készít

- Kovászos tésztát készít

- Dagasztást végez

- Megállapítja a tészta érlelésének szükségességét és az érettségi fokot

- Tésztát oszt

- Tésztát gömbölyít, hosszformáz, fon, kialakítja a tészta formáját

- Díszmunkát készít

- Leveles tésztát készít (élesztővel - a plunder/blundel tésztából - és élesztő nélkül)

- Töltelékeket készít

- Töltött termékeket készít

- Tésztát keleszt

- Kemencéket üzemeltet, elvégzi a különböző paraméterek beállítását

- Alkalmazza a kemencére történő vetés módozatait

- Megállapítja a sültséget

- Speciális termékeket készít (pl. diabetikus, pászka stb.)

- Alkalmazza a mélyhűtést a technológiában

- Készárut kezel

- Hibás termék esetén meghatározza a hiba okát

- Beavatkozik a hibás technológiai folyamatba, korrigálja a hibát

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

4.2.1.1. Szakmai technológia

- Ismeri a szakma történetét, kialakulását, specifikumait

- Ismerteti a búza kémiai összetételét, a liszt előállításának főbb technológiai elemeit

- Jellemzi a liszt állati kártevőit

- Bemutatja a lisztfajtákat és azok jellemzőit

- Elemzi a víz technológiai szerepét

- Ismerteti a liszt technológiai tulajdonságait

- Ismeri a segéd- és járulékos anyagok jellemző tulajdonságait

- Bemutatja a tésztakészítés elméleti alapjait és eljárásait

- Ismerteti a kovászkészítés elméletét a kovászfajták jellemzőit

- Elemzi a feldolgozási műveletek hatását a tészta szerkezetére, a műveletek közötti pihentetések jelentőségét

- Ismerteti a kelesztés célját és módozatait

- Ismeri a sütés hőtani alapfogalmait, a hőmérleg fogalmát

- Bemutatja a sütés célját, paramétereit és a sütés különböző szakaszainak jellemzőit

- Elemzi a hűtés folyamatát, a gyorsfagyasztás célját, hatását a tészta szerkezetére

- Jellemzi az érés, kelés és sütés közben lejátszódó enzimes, mikrobiológiai és kolloidális folyamatokat

- Ismeri a készárukezelés célját, jelentőségét

- Azonosítja a táplálkozás-élettan alapjait a sütőipari termékek viszonylatában

- Ismeri a korszerű táplálkozási követelményeket

- Bemutatja a kenyérfélék jellemzőit, típusait, minőségi követelményeit

- Azonosítja a kenyérhibákat

- Ismerteti a péksütemények jellemzőit, csoportosítását

- Bemutatja a különböző dúsítottságú tészták készítési módjait, legfontosabb paramétereit

- Meghatározza a tartósítás feltételeit, a tartósított termékek minőségi követelményeit

- Ismeri az egészséges táplálkozást szolgáló termékek jellemzőit, minőségi követelményeit

- Ismerteti a mélyhűtési technológiák elvét és a hűtve tárolás feltételeit

- Jellemzi a késztermékekben lejátszódó öregedési folyamatokat

- Kidolgozza a termelésszervezés célját, lehetséges módjait

- Meghatározza a technológiai berendezések kapacitását, a szűk kapacitási helyeket,

- Elemzi a különböző technológiai folyamatok, gépek, berendezések hatásait a tészta, illetve a késztermék szerkezetére

- Ismeri a gyártási technológia ellenőrzési pontjait, illetve a megfelelő korrekciók végrehajtásának lehetőségeit és azok hatását a késztermékre

- Ismerteti a technológiai utasítás felépítését

- Bemutatja a gyártmánylap elkészítését és a termékek engedélyeztetési eljárásának lépéseit

- Ismeri az üzemanyag-, félkész- és késztermék elszámolásának folyamatát

4.2.1.2. Szakmai gépek és berendezések

- Ismeri a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó előírásokat

- Bemutatja az alkalmazott gépek, berendezések feladatait

- Elemzi a gépek hatását a tészta és késztermék szerkezetére

- Ismerteti a gépek működési elvét

- Bemutatja a gépek szerkezeti felépítését

- Ismeri a gépekkel szemben támasztott munkavédelmi követelményeket

- Bemutatja a biztonsági szerelvények működését

- Ismerteti a szabályozási, beállítási lehetőségeket

- Megtervezi a gépek karbantartását

- Kidolgozza a gépek karbantartására vonatkozó előírásokat

- Ismerteti az egyes gépek teljes üzembe helyezésével kapcsolatos feladatokat

- Bemutatja az engedélyezési eljárásokat

- Ismeri a villamos hálózatok üzemeltetésének feltételeit

- Gondosan kidolgozza a kazánok, nyomástartó edények (folyadék, légnemű) üzemeltetésével kapcsolatos tennivalókat

4.2.1.3. Munkavédelem és higiénia

- Ismeri az egészséges táplálkozás alapjait

- Elemzi az elfáradás okait, hatásait a szervezetre

- Meghatározza a baleseteket kiváltó okokat

- Ismerteti az elsősegélynyújtás szabályait, módjait

- Kidolgozza a balesetek bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos előírásokat

- Ismeri a munkavédelmi oktatás rendszerét, szükségességét és fontosságát

- Ismerteti az anyagmozgatással kapcsolatos előírásokat

- Ismeri az érintésvédelem fogalmát, a kötelező vizsgálatokat, méréseket

- Bemutatja a gépek hatósági engedélyeztetési folyamatát

- Definiálja az áramütéses balesetes ellátására vonatkozó szabályokat, az azzal kapcsolatos kötelezettségeket

- Ismeri az üzembehelyezési (gép, berendezés, üzem) eljárással kapcsolatos teendőket

- Bemutatja a személyi higiénia jelentőségét

- Ismerteti az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírásait

- Bemutatja az üzemre vonatkozó higiéniai előírásokat

- Kidolgozza az üzembehelyezési eljárások során teljesítendő higiéniai kötelezettségeket, hatósági előírásokat

- Ismeri az üzemben alkalmazott tisztító-, fertőtlenítőszerek, vegyszerek használatát, tárolási előírásait

- Bemutatja az állati kártevők okozta hatásokat, a kártevők elleni védelem eljárásait

- Azonosítja a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatokat

- Kidolgozza az élelmiszertermelés higiéniáját

- Bemutatja a környezetvédelmi előírásokat

- Ismeri az üzem telepítésével kapcsolatos környezetvédelmi és higiéniai előírásokat

- Gondosan kidolgozza a tűz elleni védelem előírásait

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Önállóság

- Döntésképesség

- Felel ősségtudat

- Erős fizikum

- Megbízhatóság

- Pontosság

- Rugalmasság

4.4. Társas kompetenciák

- Kezdeményező képesség

- Kapcsolatfenntartó készség

- Irányítási készség

- Kommunikációs készség

- Meggyőző készség

- Segítő készség

4.5. Módszer kompetenciák

- Módszeres munkavégzés

- Tervezési képesség

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Kontroll (ellenőrző képesség)

- Eredményorientáltság

- Információgyűjtés

- Kritikus gondolkodás

- Rendszerező képesség

- Értékelés

- Helyzet felismerés

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Pék mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat megoldására 180 perc időtartamot kell biztosítani.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

A két feladat lehetőleg különböző legyen:

- a pék alaptevékenységet jelentő kenyér, kenyérjellegű termék vagy vizestésztából készült termék az elnök által meghatározott mennyiségű tésztából,

- péksütemény tejes, dúsított, tojással dúsított vagy leveles stb. tésztából,a leendő pék mester által ismert, legváltozatosabb termékek előállítása.

A gyakorlati vizsga időtartama 8 óra, melyből 5 óra a napi termékek, 3 óra pedig a díszmunka készítésére szolgál.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

A bizottság a gyakorlati vizsga eredményének megállapításánál alapvetően figyelembe veszi:

- a munkavégzés szakszerűségét,

- a technológia betartását,

- a késztermék választékát és minőségét,

- a munkavédelmi és higiéniai előírások betartását.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

- sütőipari technológia és élelmiszeripari higiénia,

- sütőipari gépek és berendezések valamint munkavédelem és biztonságtechnika.

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara NAK által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Lisztszitáló berendezések

- Dagasztógépek

- Keverőgépek

- Nyújtó gépek

- Osztó és formázó gépek

- Kiflisodró gépek

- Sütőipari speciális kéziszerszámok, eszközök

- Kelesztő berendezés

- Kemence

- Csomagoló gépek

- Gyorsfagyasztó sokkoló berendezés

- Hűtőberendezés (tésztahűtésre alkalmas)

- Maghőmérő -30 °C <> +250 °C

- Szeletelő gépek

- Morzsadaráló

- Mérlegek

- Tűzhelyek

- Tehermozgató eszközök, berendezések

- Egyéni védőeszközök

- Környezetvédelmi eszközök, berendezések

- Munkabiztonsági eszközök, felszerelések

- Élelmiszervizsgáló laboratóriumi eszközök

XII. SAJTKÉSZÍTŐ MESTER MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő sajtkészítő szakember szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, kompetenciákat sajátít el, amelyek alapján a sajtkészítő mester saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni képes. A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni.

Munkakultúrájával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakmai és társadalmi elvárásoknak, és munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések:

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Tejipari technikus52622212
Sajt- és vajkészítő32 5212 02
Sajtkészítő31 541 07 vagy ÁSZJ-63
Sajtüzemi technikusKT-51
Élelmiszermérnök (Bsc)
Okleveles Élelmiszermérnök (Msc)

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év,

- középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év,

- felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 3 év.

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A szakmájának valamennyi területén önállóan, szakmailag magas színvonalon (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tudja végezni a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

3.1. A mester munkaterületének leírása:

A tejtermékgyártó mester önállóan képes tejfeldolgozó üzem kialakítására, fejlesztésére, gépek, berendezések szakszerű használatával kiváló minőségű tejtermékek előállítására és az üzem vezetésére.

3.2. A mester tevékenységi köre:

- Alapanyag átvétele, minősítése, kezelése és tárolása

- Alapanyag hőkezelése, fölözése vagy homogénezése és hűtése

- Alapanyag előkészítése a termék gyártásához (zsírtartalom beállítása, érlelés, feljavítás)

- A termék gyártástechnológiai műveleteinek elvégzése célirányos sorrendben

- Gyártásközi ellenőrzések

- Műszaki feladatok

- Eszköz, gép, berendezés tisztítása és fertőtlenítése

- Dokumentáció elkészítése

- Marketing tevékenység

- A dolgozók és a tanulók munkájának emberi és szakmai vezetése, irányítása

- Termékfejlesztés, arculatkialakítás

- Szakmai szervezetek munkájában való részvétel

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell:

3.3.1. Szakmai feladatok

3.3.1.1. Alapanyag átvétel, minősítés

- Tömeg- és térfogatmérés

- Mintavételezés, minta-előkészítés, átlagminta készítése

- Érzékszervi vizsgálat

- Sűrűségemérés

- Savfok, pH-érték meghatározása

- Zsír-, fehérje- és szárazanyag-tartalom mérése

- Idegen víztartalom meghatározása

- Szomatikus sejtszám mérése

- Szermaradvány kimutatása

- Erjedési készség mérése

- Minősítés

3.3.1.2. Alapanyag előkészítés

- Alapanyag hűtése és tárolása

- Alapanyag hőkezelése

- Alapanyag-fölözés és -homogénezés

- Zsírtartalom beállítása

3.3.1.3. Sajtgyártás

- Alapanyag feljavítása, színezése, sóegyensúly helyreállítása

- Alapanyag érlelése

- Alapanyag megalvasztása

- Alvadék kidolgozása

- Savó eltávolítás az alvadékról

- Szükség esetén az alvadék különleges kezelése

- Alvadék formázása, préselése, csurgatása

- Sajt sózása

- Sajt érlelése

- Sajt és az étkezési túró adagolása, csomagolása és tárolása

- Sajt füstölése

- Gyártásközi és végtermék vizsgálata, minősítése

3.3.1.4. Ömlesztett sajt gyártás

- Alapanyag válogatása, felvágása, aprítása

- Alapanyag-keverék összeállítása

- Összeállított keverék összetételi ellenőrzése

- Próbaömlesztés

- Ömlesztés

- Sajtszol homogénezése

- Sajtszol ultrapasztőrözése vagy sterilezésa

- Adagolás, csomagolás, hűtés, tárolás

- Ömlesztett sajt füstölése

3.3.1.5. Marketing

- Termékfejlesztés

- Sajtversenyeken részvétel

- Sajtbírálat

- Kiállításon részvétel

- Kóstolás, kostóltatás

- Arculattervezés

3.3.1.6. Melléktermék és hulladékkezelés

- Gyártás közben keletkező melléktermék hasznosítása

- Szennyvízkezelés

- Meleg víz hasznosítása

- Szilárd hulladékkezelés

3.3.1.7. Műszaki feladatok

- Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés és hatékonysági ellenőrzés

- Szermaradvány ellenőrzése

- Műszaki állapot ellenőrzése

- Berendezés üzemeltetése

3.3.1.8. Élelmiszer és üzembiztonsági feladatok

- Élelmiszeripari dokumentáció kezelése

- Élelmiszerbiztonsági vizsgálat

- Üzembiztonsági berendezés ellenőrzése

- Rágcsáló- és rovarirtás

3.3.2. Pedagógiai feladatok:

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket reálisan értékeli, amely az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok:

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni, és képes a munkatársait irányítani.

Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1.Szakmai gyakorlati követelmények

4.1.1. Alapanyag átvétel, minősítés:

- El tudja végezni a tej mennyiségi átvételét

- Képes mintát venni, tud átlagmintát készíteni

- Elő tudja készíteni a mintát a vizsgálatokhoz

- El tudja végezni az érzékszervi vizsgálatot

- Birtokában van a sűrűségmérés képességének

- Meg tudja mérni a savfokot és a pH-értéket

- Képes megmérni a zsír-, fehérje- és szárazanyagtartalmat

- Meg tudja állapítani a tej vizezettségét

- Képes megmérni a szomatikus sejtszámot

- Ki tudja mutatni a szermaradványt

- Meg tudja állapítani a tej erjedési készségét

- El tudja végezni a tej előtárolását

- El tudja végezni a sajtgyártás alapanyagául szolgáló tej minősítését

4.1.2. Alapanyag előkészítés:

- El tudja végezni az alapanyag hőkezelését

- Tud fölözni és homogénezni

- Be tudja állítani az alapanyag zsírtartalmát

- Képes beállítani az alapanyagtej beoltási hőmérsékletét

4.1.3. Sajtgyártás:

- Képes az alapanyagot feljavítani, színezni, a tej sóegyensúlyát helyreállítani

- Elő tudja készíteni a mikroba színtenyészetet, az oltóenzimet, szükség esetén a próbapalackot

- El tudja végezni az alapanyag érlelését és alvasztását

- El tudja végezni az alvadék kidolgozását

- El tudja távolítani a savót az alvadékról

- El tudja végezni szükség esetén az alvadék különleges kezelését

- El tudja végezni az alvadék formázását, préselését, csurgatását

- El tudja végezni a sajtok préselését

- El tudja végezni a sajtok sózását

- Képes a sajtokat érlelni, adagolni, csomagolni és tárolni

- El tudja végezni a gyártásközi és végtermék-vizsgálatokat

- Tudja a terméket minősíteni

- Képes az elvégzett technológiai műveletek pontos dokumentálására

4.1.4. Ömlesztett sajt gyártása:

- El tudja végezni az alapanyag válogatását, felvágását, aprítását

- Végre tudja hajtani az alapanyag-keverék összeállítását

- Ellenőrizni képes az összeállított keverék összetételét

- El tudja végezni a próbaömlesztést

- Végre tudja hajtani az ömlesztést

- Tud homogénezni, ultrapasztőrözni vagy sterilizálni

- Végre tudja hajtani az adagolást, csomagolást

- Képes az ömlesztett sajt hűtésére, füstölésére és tárolására

4.1.5. Marketing:

- Figyelemmel kíséri a piaci igényeket, a kínálatot

- Termékfejlesztést végez

- Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi sajtversenyeket

- Irányítja a minták versenyre való kiválasztását

- Sajtversenyeket, bemutatókat szervez

- Irányítja a bemutatókon való megjelenést, értékeli a rendezvények eredményességét

- Irányítja a kóstolók megszervezését, kiválasztja a megfelelő termékeket és elemzi a tapasztalatokat

- Arculatot tervez

4.1.6. Melléktermék és hulladékkezelés:

- Tudja hasznosítani a gyártás közben keletkező melléktermékeket

- Megállapítja a szennyvíz megfelelő elhelyezési lehetőségét

- Meleg vizet hasznosít

- Képes a szilárd hulladék megfelelő elhelyezésére

4.1.7. Műszaki feladatok:

- Meg tudja szervezni a takarítást, tisztítást, fertőtlenítést

- Képes a gépek, berendezések műszaki állapotát ellenőrizni technológiai, munka- és tűzvédelmi szempontból

- Kezelni tudja a gépeket, berendezéseket

- Meg tudja ítélni a gépek, berendezések alkalmasságát technológiai, üzembiztonsági szempontból a kívánt célra történő alkalmazáshoz

4.1.8. Élelmiszer és üzembiztonsági feladatok:

- Figyelemmel kíséri az élelmiszerbiztonsági dokumentációk vezetését, ellenőrzi a dokumentációk megfelelőségét

- A szakhatóságokkal kapcsolat tart

- Kezdeményezi a szükséges élelmiszerbiztonsági vizsgálatok elvégeztetését

- Üzembiztonsági berendezéseket ellenőriztet

- Rágcsáló- és rovarirtást végeztet, ellenőrzi annak hatékonyságát

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

4.2.1.1. Alapanyag átvétele, minősítése

- Ismeri a tej nyerését, elsődleges kezelését

- Ismerteti a tejfelvásárlás rendszerét

- Megtervezi a tej mennyiségi átvételének módját

- Ismeri a minta fogalmát, a mintavétel szabályait

- Ismerteti a minta előkészítésének szabályait (vizsgálatokhoz)

- Meghatározza az érzékszervi bírálat szempontjait és végzésének szabályait

- Elemzi a sűrűségmérés és a tej összetétele közti kapcsolatot

- Ismeri a min őségmutatókat (savfok és pH-érték)

- Ismerteti a tej hasznosanyag-tartalmának mérési elvét

- Elemzi a tej vizezettsége és fagyáspontja közti összefüggést.

- Ismeri a szomatikus sejtszám fogalmát, mint az alapanyag minőségének jellemzőjét

- Ismerteti a tejben levő szermaradványok káros hatását a tejtermékgyártásban

- Bemutatja a minősítés szempontjait és folyamatát, az Élelmiszerkönyv előírásainak alkalmazását

- Ismeri a tej előtárolásának paramétereit

4.2.1.2. Alapanyag előkészítése

- Bemutatja a tej tisztításának folyamatát

- Ismerteti a tej fölözésének folyamatát

- Ismeri a tej zsírtartalmának beállítását

- Ismerteti a tej homogénezésének folyamatát

- Bemutatja a tej pasztőrözésének és hűtésének módjait és paramétereit

4.2.1.3. Sajtgyártás

- Ismeri a sajt fogalmát, összetételét, táplálkozás-élettani jelentőségét

- Ismerteti a sajtok csoportosításának szempontjait

- Bemutatja a tej alvadásának folyamatát, az alvadék szerkezetét

- Ismerteti az alvadék kidolgozásának folyamatát

- Megválasztja az alvadék különleges kezelését

- Ismeri az alvadék formázását

- Ismeri a sajtok préselését

- Ismerteti a sajtok sózásának módját

- Bemutatja a sajtok érlelésének módját, paramétereit

- Meghatározza a sajtok tárolásának, csomagolásának módjait, paramétereit

- Ismeri a sajtok minősítésének szempontjait, sajthibákat

4.2.1.4. Ömlesztett sajt gyártása

- Ismeri az ömlesztett sajt fogalmát, szerkezetét

- Ismerteti az ömlesztett sajtok csoportosítását

- Bemutatja a sajtömlesztéskor lejátszódó folyamatokat

- Képes ismertetni az alapanyag kiválasztásának szempontjait és az alapanyag előkészítését

- Gondosan kidolgozza az alapanyag-keverék összeállításának szempontjait

- Ismeri a próbaömlesztés jelentőségét

- Ismerteti az ömlesztés folyamatát

- Bemutatja a sajtszol homogénezésének, ultrapasztőrözésének folyamatát, paramétereit

- Kiválasztja az adagolás és csomagolás módját

- Ismerteti a hűtés, füstölés és tárolás folyamatát

4.2.1.5. Csomagolóanyag előkészítés

- Ismeri a csomagolóanyagok fajtáit, jellemzőit

- Ismerteti a csomagolóanyagok előkészítésének módjait

- Ismeri a gyűjtő csomagolóegység előkészítését

4.2.1.6. Marketing

- Ismerteti a sajtversenyek jelentőségét

- Gondosan kidolgozza a tejtermék bírálat folyamatát, feltételeit

- Felismeri a kiállítások jelentőségét

- Megtervezi a külső arculattervezés folyamatát

- Ismeri a marketing, piackutatás fogalmát, eszközeit

- Ismerteti a termékfejlesztés lehetőségeit

4.2.1.7. Melléktermék- és hulladékkezelés

- Ismeri a hulladékkezelés szabályait

- Ismerteti a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét

- Ismeri a veszélyes hulladék kezelésének szabályait

- Bemutatja a szennyvízkezelés folyamatát

- Ismeri a melléktermékek jellemzőit, hasznosítási lehetőségeit

- Ismerteti a környezetvédelmi előírásokat

- Meghatározza a savas oldat kezelésének folyamatát

- Meghatározza a lúgos oldat kezelésének folyamatát

4.2.1.8. Műszaki feladatok

- Ismeri a tisztító- és fertőtlenítőszerek jellemzőit, hatásmechanizmusukat

- Ismerteti a takarító és tisztító eszközök jellemzőit

- Bemutatja a szállítóberendezések jellemzőit, kiválasztás szempontjait

- Ismerteti a tároló tankok, silók használatát

- Irányítja a pasztőröző berendezések üzemeltetését

- Bemutatja a fölözőgépek szét- és összeszerelését, üzemeltetését

- Bemutatja a homogénező gépek üzemeltetését

- Ismeri az alvasztó kádak, tankok helyes használatát

- Meghatározza a túrócsurgatók kiválasztásának és alkalmazásuknak szempontjait

- Ismerteti a túróprés feladatát, működését

- Ismeri a sajtformázó kocsi helyes alkalmazását

- Bemutatja a sajtömlesztő berendezések működését

- Ismeri az adagoló- és csomagológépek felépítését

- Ismerteti az ultrapasztőrözők, sterilezők működését

- Bemutatja a füstölők működését

- Összehasonlítja az érlelők hőfok- és páratartalom-szabályozásának lehetőségeit

- Ismeri a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetésének feltételeit

- Ismerteti a víz jellemzőit és a vízzel szembeni követelményeket

- Ismerteti a vízkezelés módjait

- Ismeri a hitelesítés, kalibrálás folyamatát

4.2.1.9. Élelmiszer- és üzembiztonsági feladatok

- Ismeri a minőségbiztosítási rendszereket

- Ismerteti a minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás, minőségirányítás fogalmát, feladatát

- Ismeri a jogi szabályozás alapjait, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és az Élelmiszerkönyv előírásait

- Bemutatja a GHP, GMP, GLP előírásait

- Ismeri a hatósági ellenőrzési feladatokat

- Gondosan meghatározza az élelmiszerbiztonsági vizsgálatokat

- Megtervezi az üzembiztonsági felülvizsgálatok feladatait, folyamatát

- Ismeri a rágcsáló- és rovarirtás jelentőségét, szükségességét, ellenőrzési módjait

- Kidolgozza a dokumentálás folyamatát, dokumentumok kezelésének folyamatát

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint,

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3.Személyes kompetenciák

- Önállóság

- Döntésképesség

- Felelősségtudat

- Szervezőkészség

- Megbízhatóság

- Pontosság

- Elkötelezettség

- Önfegyelem

- Látás

- Szaglás

- Ízérzékelés

- Műszaki érzék

4.4.Társas kompetenciák

- Határozottság

- Kapcsolatteremtő készség

- Irányítási készség

- Kezdeményező készség

4.5. Módszer kompetenciák

- Figyelemösszpontosítás

- Módszeres munkavégzés

- Tervezési képesség

- Szervezési képesség

- Értékelési képesség

- Gyakorlatias feladatértelmezés

- Áttekintő képesség

- Rendszerező képesség

- Problémaelemzés, -feltárás

- Információgyűjtés

- Logikus gondolkodás

- Kontroll (ellenőrző képesség)

- Körültekintés, elővigyázatosság

- Helyzetfelismerés

- Környezet tisztántartása

- Következtetési képesség

- Ellenőrző képesség

- Lényegfelismerés

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Sajtkészítő mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik. A gyakorlati vizsgatevékenység tételeit a vizsgaszervező állítja össze. A tételek 4. pontban megadott követelményekből kerülnek összeállításra az üzem adottsági alapján.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett.

A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Savfokmérő

- pH-mérő

- Tej zsírtartalmának mérésére alkalmas műszer vagy hagyományos vizsgálat végzéséhez szükséges butirométerek és tejvizsgálati centrifuga

- Sajt és túró zsírtartalmának vizsgálatára használatos butirométerek, terménypoharak és centrifuga

- Laktodenziméter

- Hőmérő, térfogat és tömeg mérésére alkalmas eszközök

- Érzékszervi minősítés eszközei

- Szárazanyag-tartalom méréséhez szükséges eszközök

- Sólésűrűség-mérő

- Alapanyag-tárolók

- Szűrő

- Pasztőr

- Fölözőgép

- Sajtkészítő berendezés (kád, üst, tank)

- Alvadékleválasztó vagy csurgató berendezés

- Sajtformák

- Sajtprések

- Sózó berendezés

- Biztonságtechnikai berendezések

- Munka-, tűz- és környezetvédelmi berendezések, eszközök

- Tisztogatásra, fertőtlenítésre alkalmas eszközök és berendezések (pl. CIP)

- Sajtérlelő polcok

- Sajtmosó berendezés, sajtkéregkezelő vagy -bevonó eszközök

- Levegő paramétereit beállító, szabályozó műszerek

- Mintavevő eszközök

- Sajtszeletelő

- Csomagológép

- Melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleg hasznosításukra alkalmas eszközök, berendezések

XIII. VINCELLÉR MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő vincellér szakember, szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, kompetenciákat sajátít el, amelyek alapján, a vincellér saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni. A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a vincellér tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni.

Munkakultúrájával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakmai és társadalmi elvárásoknak, és munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap- szakképesítések:

A szakma (képesítés )megnevezésAzonosító száma
Vincellér52 6207 04
33 621 01 0001 51 01
Szőlő- és gyümölcstermesztő33 6207 02
Kertész33 6207 03
Borász33 5212 01
33 621 01 0000 00 00
Bor- és üdítőital-ipari technikus52 6222 01
Bor- és pezsgőgyártó technikus54 621 01 0010 54 01
Bortechnológus55 621 01 0010 55 02
Szőlész, borász szaktechnikus55 621 01 0010 55 07
Kertészmérnök, Kertész üzemmérnök
Okl. kertészmérnök
Kertészmérnök (Bsc) és Okleveles Kertészmérnök (Msc)
Élelmiszermérnök (Bsc) és Okleveles
Élelmiszermérnök (Msc)

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő

A szakmában eltöltött gyakorlat szakiránya, időtartama

- Vincellér: legalább 3év

- Szőlő- és gyümölcstermesztő: legalább 5 év

- Kertész: legalább 5 év

- Borász: legalább 4 év

- Bor és üdítőital-ipari technikus: legalább 4 év

- Bor és pezsgőgyártó technikus: legalább 4 év

- Bortechnológus: legalább 4 év

- Szőlész, borász szaktechnikus: legalább 3 év

- Kertészmérnök: legalább 3év

- Okleveles kertészmérnök: legalább 3 év

- Élelmiszermérnök: legalább 3 év

- Okleveles élelmiszermérnök: legalább 3 év

A mestervizsgára jelentkezéshez a 2.1 és a 2.2 pont együttes megléte szükséges

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A szakmájának valamennyi területén önállóan, szakmailag magas színvonalon (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tudja végezni a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

3.1. A mester munkaterületének leírása

A szőlőtermesztés és borászat valamennyi területén önállóan, magas színvonalon a hagyományokra épülő korszerű technológiai megoldásokkal, a szabályozásnak megfelelően tudja végezni a vállalt feladatokat, tevékenységeket.

3.2. A mester tevékenységi köre

A vincellér mester feladatkörébe tartozik az üzemi és személyi higiéniai szabályok, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, munka- és tűzvédelmi követelmények betartása.

A vincellér mester alkalmas szőlőbirtok-borgazdáság vezetésére, irányítására. Feladata a piackutatás, a kommunikációs és informatikai eszközök használata, anyag- és energiagazdálkodás.

Feladatköréhez tartozik a dolgozók és tanulók munkájának emberi és szakmai vezetése, irányítása. Aktívan részt vesz a szolgáltatás, szaktanácsadás területén a szakmai szervezetek, testületek munkájában.

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell

3.3.1. Szakmai feladatok

- Szőlőtermesztés feladatai

- Telepítendő fajták kiválasztása

- A bor típusának megfelelő szüreti időpont és a feldolgozási mód meghatározása

- A bor készítésekor a borászati műveletek piaci elvárásokhoz igazítása (mustkezelés, must összetételének javítása, erjesztés, borkezelés, tisztító és stabilizáló kezelés, palackozás)

- Borértékesítési feladatok

- Szőlőtermesztéshez használt erő és munkagép, borászati gép, berendezés kezelése, karbantartása

- Szakmai adminisztráció

3.3.2. Pedagógiai feladatok

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket reálisan értékeli, amely az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1. Szakmai gyakorlati követelmények

4.1.1. Szőlőtermesztés

- Elvégzi a szőlőszaporítással kapcsolatos munkákat

- Alany- és európai vesszőt termel, feldolgoz

- Dugvány- és oltvány iskolát létesít, ápol

- Szaporítóanyagot kitermel, minősít, tárol, értékesít

- Elvégzi a szőlőültetvény létesítésével kapcsolatos munkákat

- Beszerzi a telepítési engedélyeket

- Elvégzi a telepítés-előkészítési feladatokat

- Kiválasztja az ültetési módot

- Szőlőnövényt ültet

- Elvégzi a telepítés évének megfelelő technológiai műveleteket

- Meghatározza a szőlő fitotechnikai műveleteit

- A tőkeművelés-módnak, szőlőfajtának megfelelően meghatározza a metszési módot

- Elvégzi a zöldmunkát

- Talajművelési eljárásokat végez a talaj típusának megfelelően

- Alkalmazza a korszerű termesztési technológiai eljárásokat

- Elvégzi a tápanyag-gazdálkodási feladatokat

- Elvégzi a jogosultságának megfelelően a növényvédelmi munkákat

- Felismeri a kór- és kárképeket

- Védekezési módot választ

- Elvégzi a csemegeszőlő betakarítását

- Irányítja a csemegeszőlő áruvá készítését, értékesítését

- Munkacsapatot irányít

- Azonosítja a munkaterületeket, felméri a munkákat

- Munkákat megtervezi, megszervezi, ellenőrzi, minősíti

- Elvégzi a szükséges adminisztrációt

- Elkészíti a szőlőkivágási, szőlőtelepítési engedélyeket

4.1.2. Szőlőfajta használat

- Kiválasztja a telepítendő fajtákat

- Értékeli az ökoszisztémát

- Figyelembe veszi a szőlőfajták biológiai, ökológiai igényeit

- Kiválasztja az alanyfajtát

- Borszőlőfajtát választ

- Csemegeszőlő-fajtát választ

- Elvégzi a fajta fenntartását, szelektálását

- Kiválasztja a telepítendő fajtákat

- Azonosítja a borvidékeken, bortermőhelyeken, csemegeszőlő termelő körzetekben telepíthető fajtákat

- Elvégzi a szükséges adminisztrációt

4.1.3. Borkészítés

- Szőlő betakarításával, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat végez

- Laboratóriumi mérésekkel együtt próbaszüretet végez

- Szüreti tervet készít, a szüretet irányítja

- Laboratóriumi méréseket végez a szőlő átvételekor

- Szemrevételezi a szőlőt átvételkor

- Mennyiségi átvételt végez

- Bogyózást, zúzást végez gépekkel

- Törkölyös mustot szállít megfelelő berendezésekkel

- Cefrét kezel

- Sajtolást végez présekkel

- Mustot kezel

- Szükség esetén a must javítását elvégzi

- Fehérborszőlő mustját erjeszti

- Rozé és siller bort készít

- Vörösbor-készítési technológiák közül választ

- Vörösbort készít

- Melléktermékeket hasznosít

- A bor öntisztulását irányítja

- Kiválasztja a bor stílusának megfelelő fejtési módot

- Fejtést végez

- Próbaderítést végez, derít

- Kiválasztja a szűrési módot

- Kovaföldszűrést végez

- Lapszűrést végez

- Membránszűrést végez

- Munkacsapatot irányít

- Azonosítja a munkaterületeket, felméri a feladatokat

- A munkákat megtervezi, megszervezi, ellenőrzi

- Elvégzi a szükséges adminisztrációt

- A szőlő feldolgozásával, a borkészítéssel kapcsolatos európai uniós szabályozás ismerete

- Felméri a segédanyagok felhasználásának lehetőségeit

4.1.4. Pincészeti feladatok

- Elvégzi a bor harmóniájának kialakítását

- Próbaházasítást végez

- Házasít

- Savtartalmat szabályoz

- Laboratóriumi mérés után kénez

- A bor érését szabályozza

- Borstabilizációs eljárásokat végez

- Meleg-, hidegkezelést alkalmaz

- Borkülönlegességeket készít

- Aszút szüretel, válogat

- Szamorodnit, máslást, fordítást készít

- Aszút készít

- Likőrbort, ízesített bort készít

- Szénsavas borokat készít

- Pezsgőalapbort választ, készít

- Tirázslikőrt és expediciós likőrt készít

- Palackos erjesztésű pezsgőt készít

- Szűréssel seprőtelenített pezsgőt készít

- Tankpezsgőt gyárt

- Habzóbort készít

- Borpalackozási módok közül választ

- Laboratóriumi méréssel együtt palackozási engedélyezést végez

- Palackozást megelőző műveleteket határoz meg

- Bort stabilizálja

- Palackokat előkészíti

- Palackokat tölt, zár, kupakol, címkéz

- Palackokat csomagol, raktároz

- Minőségellenőrzési mintákat végez

- Elvégzi a borok érzékszervi vizsgálatát

- Borhibákat és borbetegségeket felismeri, kezelési utasítást ad

- Bort bírál, értékesít

- Munkacsapatot irányít

- A munkákat megtervezi, megszervezi, ellenőrzi

- Elvégzi a szükséges adminisztrációt

- Pincekönyvet vezet

- Mustjavítási bejelentést készít

- Savszabályozási bejelentést készít

- Fejlesztési pályázatot készít

- Elektronikus adatszolgáltatást végez

4.1.5. Erő-, munkagépek és borászati gépek-, berendezések üzemeltetése, és karbantartása

- Szőlőtermesztési gépeket kezel

- Karbantartást végez

- Hibaelhárítást végez

- Vállalkozásában gépjármű-ügyintézői feladatokat lát el

- Borászati gépeket üzembe helyez

- Borászati gépeket kezel

- Borászati berendezéseket üzemeltet, karbantart

- Ügyintézői feladatokat lát el

- Munka-, tűz- és környezetvédelmi berendezéseket kifogástalan állapotban tart

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

- Ismeri a szaporítóanyagokra vonatkozó előírásokat, szaporítási módokat

- Bemutatja az alanyvessző és az európai szaporító vessző termelését

- Elmagyarázza a gyökeres dugványok és gyökeres oltványok előállítását

- Csoportosítja a szőlőiskolázási módokat

- Rendszerezi és ismerteti a szőlőiskola ápolási munkáit

- Ismerteti a konténeres nevelést

- Bemutatja a szőlőszaporító iskola felszedését, osztályozását, kötegelését, tárolását

- Elmagyarázza a mikroszaporítást

- Képes ismertetni a telepítés tervezésének, engedélyezésének szabályait

- Ismeri a terület előkészítését, kitűzését

- Ismeri a talaj-előkészítés munkaműveleteit

- Képes bemutatni a szaporítóanyag előkészítését

- Meghatározza az ültetés követelményeit

- Ismeri a támrendszereket és a kerítés építését

- Bemutatja a fiatal ültetvények gondozását

- Elmagyarázza a szőlő fitotechnikai műveleteit

- Bemutatja a termőszőlő talajmunkáit

- Ismeri a tápanyag-gazdálkodás szabályait

- Rendszerezi a szőlő károsítóit és védelmét

- Ismeri az élettani betegségeket, a környezet által okozott károkat

- Ismerteti a csemegeszőlő termesztését

- Tisztában van a szőlő biotermesztésével és a biodinamikus termesztéssel

- Ismeri a táblatörzskönyv vezetésének szempontjait

- Ismeri a szőlőnövényeknél alkalmazott növényvédő szereket, azok kezelésének és tárolásának szabályait

4.2.1.1. Szőlőfajta-használat

- Ismeri a szőlőskert ökoszisztémáját

- Bemutatja a szőlő éves fejlődési ciklusait

- Tisztában van a fajták szerepével, kulturális és idegenforgalmi jelentőségével

- Bemutatja a fajták értékmeghatározó tényezőit

- Csoportosítja a szőlőfajtákat és jellemzőiket

- Felismeri a hungarikum borszőlőfajtákat

- Felismeri a fontosabb csemegeszőlőfajtákat

- Rendszerezi az alanyfajtákat

- Ismerteti a szőlőfajták szelektálását, fenntartását

4.2.1.2. Borkészítés

- Ismeri a szüreti felkészülés feladatait

- Meghatározza a szőlő szüreti érettségét

- Rendszerezi a szőlőfeldolgozás általános szabályait

- Ismerteti a szőlőfeldolgozás munkafolyamatait

- Elmagyarázza a fehérborszőlő feldolgozásának technológiáját

- Bemutatja a must kezelését és javítását

- Ismeri az erjesztési technológiákat

- Elmagyarázza a kékszőlő feldolgozásának technológiáját

- Ismerteti rozé borok készítésének technológiáját

- Képes bemutatni a siller borok készítését

- Ismerteti a melléktermékek hasznosítását

- Bemutatja a bortisztító kezelését

4.2.1.3. Pincészet

- Ismeri a bor harmóniájának kialakítását

- Bemutatja a borok érésének szabályozását

- Elmagyarázza a bor stabilizálásának módjait

- Jellemzi a bor rendellenes elváltozásait

- Ismeri a borkülönlegességeket és a szénsavas borokat

- Képes bemutatni a bor palackozásának folyamatát, munkaműveleteit

- Rendszerezi a bor érzékszervi vizsgálatának módjait és szempontjait

- Tisztában van az európai uniós szabályozással és a dokumentálással

- Ismeri a borturizmus jelentőségét és az ehhez kapcsolódó marketing tevékenységet

4.2.1.4. Erő-, munkagépek és borászati gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása

- Rendszerezi a munkavégzés környezetre gyakorolt káros hatásait és azok megelőzési lehetőségeit

- Csoportosítja a gépüzemeltetés eszközeit, szerszámait, anyagait

- Ismerteti az üzembe helyezés, karbantartások, szemlék, vizsgáztatások, forgalomból, illetve üzemből kivonás általános rendjét

- Bemutatja az oltványkészítő gépeket

- Elmagyarázza a szaporítóanyag-felszedő gépek üzemeltetését, karbantartását

- Ismerteti az ültetőgépek szerkezeti felépítését, üzemeltetését, karbantartását

- Képes bemutatni a tereprendezés gépeinek szakszerű kezelését és karbantartását

- Ismeri a talaj-előkészítés gépeinek szakszerű kezelését és karbantartását

- Ismerteti a talajművelés gépeinek szakszerű kezelését és karbantartását

- Elmagyarázza a tápanyag-visszapótlás gépeinek szakszerű kezelését és karbantartását

- Rendszerezi a szőlőtermesztés gépeit, bemutatja üzemeltetésüket és karbantartásukat

- Bemutatja a szárzúzók üzemeltetését, karbantartását

- Képes elmagyarázni a vegyszerezés gépeinek szakszerű kezelését és karbantartását

- Rendszerezi a szőlő betakarításának erő- és munkagépeit, üzemeltetésüket, karbantartásukat

- Tisztában van az új gépek üzembe helyezésének szabályaival

- Ismeri és munkája során alkalmazza a kezelési utasítást és a gépkönyvet

- A gépkönyvet pontosan vezeti

- Tisztában van a vizsgák, szemlék ügyintézésének szabályaival, dokumentumaival

- Bemutatja a szőlőszállítás gépeit, üzemeltetésüket, karbantartásukat

- Csoportosítja a szőlő átvételének gépeit, berendezéseit

- Képes elmagyarázni a bogyózó gépek szerkezeti részeit, működését

- Bemutatja a zúzógépek felépítését, beállítását

- Ismeri a cefreáztató berendezések felépítését, üzemeltetését, karbantartását

- Elmagyarázza a cefreszivattyúk működési elvét, üzemeltetését

- Ismerteti a prések szerkezeti felépítését, üzemeltetését, karbantartását

- Ismeri a kénezés eszközeit, működésüket

- Bemutatja a borszivattyúk felépítését, üzemeltetésének szabályait, karbantartását

- Rendszerezi a szűrés gépeit, bemutatja üzemeltetésüket, karbantartásukat

- Ismerteti a hűtőberendezések üzemeltetését, karbantartását

- Képes bemutatni a palackozás gépeit, működésüket, karbantartásukat

- Tisztában van a borászati gépek, berendezések üzembe helyezésének szabályaival

- Ismeri a vizsgák, szemlék ügyintézését

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőiket

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint,

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Információforrások kezelése

- Kézügyesség

- Döntésképesség

- Tűrőképesség

- Megbízhatóság

- Tapintás

- Szaglás

- Ízérzékelés

4.4. Társas kompetenciák

- Kapcsolatteremtő készség

- Kapcsolatfenntartó készség

- Irányítási készség

- Kezdeményező készség

- Motiváló készség

- Kompromisszum készség

- Tolerancia

4.5. Módszerkompetenciák

- Módszeres munkavégzés

- Tervezési képesség

- Értékelési képesség

- Áttekintő képesség

- Problémaelemzés, -feltárás

- Logikus gondolkodás

- Kontroll (ellenőrző képesség)

- Numerikus gondolkodás

- Helyzetfelismerés

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Vincellér mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik.

1. vizsga feladat: Borvidékre előzetesen elkészített ültetvénylétesítési terv alapján elvégzi a szőlő telepítését, a támrendszer kialakítását a választott tőkeművelés-módnak megfelelően (szükséges anyagok, eszközök, gépek felhasználásával).

2. vizsga feladat: A tőkeművelés-módnak megfelelően elvégzi a szőlő metszését, a metszés utáni munkákat, illetve a szőlő zöldmunkáit (szükséges anyagok, eszközök, gépek felhasználásával).

3. vizsga feladat: A választott bortípusnak megfelelően megtervezi a borkezelési eljárásokat, és elvégzi a választott borászati műveletet a szükséges anyagok, eszközök, gépek és berendezések felhasználásával (pl. szűrés, kénezés, bor harmóniájának kialakítása stb.)

4. vizsga feladat: Felismeri a borhibákat, borbetegségeket és kezelési utasítást ad (10 minta felismerése). Felismer 10 borszőlőfajtát és 5 csemegeszőlőfajtát, 3 alanyfajtát.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szakmai szóbeli vizsgarész

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

a.) Szőlőtermesztés és szőlőfajta-használat: szőlőnövény és környezete, szaporítóanyag előállítása, tőkeművelési módok, a szőlőültetvények évi munkái, a szőlő védelme, szőlőfajták szerepe, a fajták érték-meghatározó tényezői, szőlőfajták csoportosítása, a szőlő betakarítása (csemege-borszőlő).

b.) Borkészítés: borszőlő feldolgozása (fehér, rozé, siller, vörösbor készítése újbor állapotig), borok kezelése, borkülönlegességek, szénsavasborok, borok palackozása, borturizmus

c.) Gépkezelés és gépkarbantartás: alapvető erőgépek és hozzá kapcsolható szőlőtermesztésben használatos munkagépek szerkezeti felépítése, működésének elve, karbantartása, borászatokban leggyakrabban alkalmazott gépek, berendezések szerkezeti felépítése, működésének elve, karbantartása.

Az alkalmazott gépek, berendezések kezelésével kapcsolatos munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások.

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett. A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Minőségbiztosításhoz szükséges laboratóriumi eszközök

- Szőlőtermesztés kézi eszközei

- Szőlőtermesztés gépi munkaeszközei

- Szőlőtermesztés erőgépei

- Borászati technológia kézi eszközei

- Borászati technológia gépei

- Borturizmus eszközei

- Agrármeteorológiai eszközök

- Egyéni és csoportos védőeszközök

- Szakmai anyagok

- Műszaki dokumentáció, pincekönyv

- Szoftverek

- Nyomtatók, számítógépek

- Palackozás gépei

- Vizsgaborok készítéséhez eszközök, berendezések

- Erjesztési technológia gépei, eszközei

- Pezsgőkészítési technológiák berendezései

XIV. VIRÁGKÖTŐ MESTER MESTERVIZSGA SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A gazdasági körülményekhez alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő virágkötő szakember szakmai munkája színvonalas gyakorlása érdekében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, kompetenciákat sajátít el, amelyek alapján a virágkötő saját szakterületén önálló vállalkozást indíthat és működtethet. A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni. A képzés és a vizsgáztatás célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester fel tudja vállalni a virágkötő tanulók gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni.

Munkakultúrájával, emberi magatartásával eleget tud tenni a szakmai és társadalmi elvárásoknak, és munkáját a munkabiztonsági, baleset-, tűz- és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi.

2. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések::

A szakma (képesítés) megnevezéseAzonosító száma
Virágkötő21 7862 01
Virágbolti eladó31 215 01
Virágkötő31 215 02
Virágkötő31 7862 08
Virágbolti eladó33 215 02 0100 31 01
Virágkötő33 215 02 0100 31 02
Virágdekoratőr33 215 02 0100 33 01
Virágkötő, -berendező, virágkereskedő33 215 02 0000 00 00
Virágkötő és virágkereskedő34 215 04
Virágdekoratőr35 215 02
Virágkötő-berendező51 7862 05
Virágbolti eladó51 215 02 0100 31 01
Virágkötő51 215 02 0100 31 02
Virágdekoratőr51 215 02 0100 51 01
Kertészmérnök vagy szakirányú felsőfokú végzettség

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

2.2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

- szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év,

- középfokú szakirányú végzettség esetén legalább 5 év,

- felsőfokú szakirányú végzettség esetén legalább 5 év.

A vizsgára jelentkezéshez a 2.1. és a 2.2. pont szerinti feltételek együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

3. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök

A szakmájának valamennyi területén önállóan, szakmailag magas színvonalon (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tudja végezni a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket.

3.1. A mester munkaterületének leírása:

A virágkötő szakember munkaterületén a legmodernebb technikai megoldásokat alkalmazza és oktatja a tanulóknak. Ismeri a legújabb növényfajokat, -fajtákat, és azokat alkalmazza is. A munkaterületén a megfelelő eszközöket, berendezéseket használja.

3.2. A mester tevékenységi köre:

A virágkötő mester tevékenységi köre kiterjed a mindennapi virágüzleti kiszolgálásra, a különleges virágkötészeti feladatok megoldására, az oktatási tevékenységre.

3.3. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok), amelyet a mesternek ismernie kell:

3.3.1. Szakmai feladatok:

- Csokorkötés és különleges díszítésük

- Koszorúkötés, -tűzés, egyéb kegyeleti dísz készítése

- Esküvői csokrok és egyéb esküvői díszek készítése

- Térdíszek készítése

- Növény-összeültetés készítése, elhelyezése külső és belső terekben

- Egyéb virágkötészeti munka

- Szakmai alapfogások alkalmazása

- Szakszerű kiszolgálás

- Virágkötészeti munkák elkészítési módjainak alkalmazása

- Oktatás

3.3.2. Pedagógiai feladatok:

- munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

- a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

- a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket pedig reálisan értékeli, amelyek az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

3.3.3. Vállalkozási feladatok:

- piackutatás, tervezés

- vállalkozás elindítása, működtetése

- pénzügyi tervezés, gazdálkodás

- anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

- marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

4. Szakmai követelmények és elvárások

A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni és képes a munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodás és munkaszervezési feladatok ellátására, a következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulóknak és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.

4.1.Szakmai gyakorlati követelmények

- Ellenőrzi a vágott virágok, zöldek minőségét

- Előkészíti a növényi részeket, vágott virágokat a csokorkötéshez, virágdíszekhez

- Alkalmazza a virágkötészeti stílusokat, az arányokra, vonalakra, formákra, színekre vonatkozó szabályokat, a biológiai törvényeket

- Kiválasztja és bemutatja a kerek, az ívelt, a nyújtott, a vonalas-grafikus, a vegetatív, a paralel és az álló stílusú csokorkötési technikákat

- Megválasztja az alkalomhoz illő növényeket, virágokat, kiegészítőket

- Elvégzi a virágdíszekhez a növények, vágott virágok, kiegészítők előkészítését

- Tűzött virágtálakat készít élő és száraz virágokból, kiegészítőkből

- Megtervezi és elkészíti az esküvői csokrokat, kitűzőket, virágtálakat, díszeket, teremdekorációt

- Elkészíti a kegyeleti koszorúkat, sírcsokrokat, koporsó- és urnadíszeket

- Megalkotja és kivitelezi a belső és külső terek térdíszeit, és azok térbeli elrendezését

- Száraz- és selyemvirágdíszeket, -tálakat, -csokrokat készít

- Elvégzi a virágüzletben lévő cserepes növények kezelését, összeültetését, elhelyezését belső és külső terekben

- Esztétikus csomagolást készít

- Szaktanácsot ad a különböző szobanövények ápolási munkáihoz, növényvédelméhez, tápanyag-utánpótláshoz

- Alkalmazza a virágkötészet alapfogásait

- Felhasználja a természetben előforduló növényi részeket, élettelen anyagokat

- Berendezi, kialakítja a virágüzletet

- Megrendeli a vágott virágokat, cserepes növényeket, kiegészítőket, alapanyagokat

- Szakszerűen tárolja és raktározza a vágott virágokat, a cserepes növényeket, száraz és selyemvirágokat, egyéb kiegészítőket

4.2. Elméleti követelmények

4.2.1. Szakmai elméleti követelmények

- Ismerteti a szakmatörténetet, a virágkötészeti stílusokat

- Meghatározza a felhasznált növényanyagot, kiegészítőket

- Bemutatja a virágkötő szakmai alapfogalmakat, alapfogásokat

- Ismerteti az egyensúly, a súlypont, az arányok fogalmát, a színek alkalmazásának szabályait

- Megnevezi a virágkötészet során használt növényeket, alapanyagokat, kiegészítőket

- Megtervezi a különböző csokrokat, díszeket, tűzött virágtálakat

- Ismerteti a csokrok, virágdíszek elkészítésének szabályait

- Megnevezi a száraz virágkötészet növényeit, ismeri a szárazvirág-kötészet szabályait

- Elmagyarázza a belső terek növénydekorációinak szabályait

- Ismerteti az esküvői virágok alkalmazását és a virágkötészeti technikákat, termékeket

- Megtervezi a virágüzlet, a külső és belső terek dekorálását

- Ismerteti a munkahely kialakításával kapcsolatos munkavállalói és munkaadói jogi előírásokat

- Alkalmazza a tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos jogi előírásokat

- Ismerteti a balesetvédelmi, a tűzvédelmi, a munkavédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi előírásokat

4.2.2. Pedagógiai követelmények

- Ismerteti a gyakorlati oktatás folyamatát, didaktikai feladatait

- Példán keresztül szemlélteti a pedagógiai alapelvek alkalmazását a gyakorlati oktatás folyamatában

- Értelmezi a tanulókkal folyó kommunikáció pszichológiai alapjait

- Ismerteti a tanuló megismerésének módszereit

- Leírja a személyiség kialakulásának folyamatát, jellemzi a személyiségtípusokat

- Ismerteti a motivációs elméleteket, példán keresztül szemlélteti a motiválás lehetőségeit, eszközeit a gyakorlati oktatás során

- Kifejti a nevelés célját, feladatait, módszereit

- Ismerteti a differenciált oktatási módszereket

- Felsorolja a konfliktuskezelés módjait és jellemzi módszereit

- Ismerteti a tanulói munka ellenőrzésének és értékelésének módjait, meghatározza a szempontjait

- Meghatározza a gyakorlati oktatás szervezésének szempontjait, és jellemzi annak módszereit

- Ismerteti a gyakorlati oktatók feladatait, tevékenységeit, indokolja az oktatóktól elvárt kompetenciákat

- Ismerteti az oktatást szabályozó jogszabályokat és dokumentumokat

- Ismerteti a tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást, magyarázza a gyakorlati képző, a tanuló és az elméleti képzést biztosító szakképző iskola feladatait, jogait és kötelezettségeit

- Felsorolja a gyakorlati képzőhelyen alkalmazandó tanügyi dokumentumokat és indokolja, magyarázza vezetésüket (jelenléti és foglalkozási napló, foglalkozásvázlat, információhordozók)

4.2.3. Vállalkozási követelmények

- Tájékozott a vállalkozással kapcsolatos jogi és gazdasági alapfogalmakban

- Ismerteti a gazdasági társaságokat és azok jellemzőit

- Ismerteti a vállalkozás indításával és működtetésével kapcsolatos feltételeket és feladatokat

- Bemutatja az üzleti terv felépítését és részeit

- Ismerteti a legfontosabb szerződésfajtákat és jellemzőit

- Jellemzi és összehasonlítja a pénzügyi és tevékenységi bizonylatokat

- Definiálja a költség fogalmát, elvégzi a költségek csoportosítását, meghatározza a költséghatékony működés feltételeit

- Csoportosítja az adókat főbb jellemzőik szerint

- Felismeri a marketing, piackutatás és a reklám jelentőségét és ismerteti a módszereit

- Ismerteti a munkaszervezés, logisztika, munkafolyamatok ellenőrzésének folyamatát

- Felismeri az informatika és a kommunikációs módszerek szerepét és alkalmazási lehetőségeit, ismerteti az üzleti kommunikáció folyamatát

- Ismerteti a vállalkozás átszervezésének, megszűntetésének lehetőségeit, módjait

- Ismerteti a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit

- Értelmezi a munkaviszony megszűntetésének lehetőségeit és módjait

- Ismerteti a tanulók foglalkoztatására vonatkozó szabályozást, tanulószerződés, együttműködési megállapodás munkajogi vonatkozásait

- Felismeri az áru-, a vagyon- és az egészségvédelem fontosságát, összehasonlítja az általános, szolgáltatási, munkáltatói és tanulói felelősségbiztosítás jellemzőit

4.3. Személyes kompetenciák

- Precizitás

- Kézügyesség

- Térlátás

- Rajzkészség-tervezés

- Kreativitás

4.4. Társas kompetenciák

- Prezentációs készség - vizsgamunkák bemutatása

- Közérthetőség

- Kapcsolatteremtés a vevőkkel

4.5. Módszer kompetenciák

- Szakirodalom olvasása

- Ötletgazdagság és a szakmai fejlődés nyomon követése (facebook, twitter, stb.)

- Gyakorlatias feladatértelmezés, rajzok készítése, tervezés

- Növénynevek megtanulása, használata

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A mestervizsga szervezeti rendje

Virágkötő mestervizsgát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kinevezett Mestervizsga Bizottság előtt lehet tenni magyar nyelven az érvényes Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat alapján.

A mestervizsga részei:

5.1.1. Írásbeli vizsgatevékenység

5.1.2. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

5.1.1. Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. pontban megadott követelményekhez tartozó ismeretek mindegyikét. Az írásbeli vizsgafeladat megoldásánál a jelölt csak a tételen megjelölt segédeszközöket használhatja.

Az írásbeli feladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt az írásbeli vizsgatevékenységen nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.2. Szakmai gyakorlati vizsgatevékenység

5.1.2.1. A gyakorlati vizsgatevékenység feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Valamennyi jelölt minden gyakorlati vizsgafeladatból vizsgázik. A gyakorlati vizsgatevékenység tételeit a vizsgaszervező állítja össze. A tételek 4. pontban megadott követelményekből kerülnek összeállításra.

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a gyakorlati vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga keretében alapvető pszichológiai, didaktikai, szakmódszertani, pedagógiai elméleti kérdésekből kell számot adni a jelöltnek.

A Pedagógiai ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalakozási ismeretek szóbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgabizottság előtt számot kell adni a vállalkozás tervezéséhez, beindításához, fenntartásához, vezetéséhez, fejlesztéséhez szükséges jogi, közgazdasági, piaci, adózási, üzleti partnerkapcsolati ismeretekből.

A Vállalkozási ismeretek követelménye, valamint tételei valamennyi mester szakmában azonosak. A szóbeli vizsgán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által központilag kiadott szóbeli tételeket kell használni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelése:

Ha a jelölt a szóbeli vizsgafeladatok valamelyikéből nem éri el a 60%-os teljesítményt, a minősítése nem megfelelő, de a vizsgát folytathatja.

5.2. A mestervizsga minősítése

A mestervizsga eredményét a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgafeladatok eredménye alapján "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" minősítéssel kell megállapítani.

Megfelelt az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységének valamennyi feladatrészéből "Megfelelt" eredményt ért el.

Nem felelt meg az a jelölt, aki a gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység valamely feladatrészéből a 60%-os teljesítményt nem érte el.

A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből "Nem felelt meg" minősítést szerzett, vagy a vizsgát önhibájából nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta, vagy a vizsgától eltiltották.

A jelöltnek pótlóvizsgát abból a vizsgatevékenységből vagy vizsgafeladatból kell tennie, amelyből a vizsgát önhibáján kívül nem kezdte meg, illetve befejezni nem tudta.

A javítóvizsga a mestervizsgát követő 6 hónapon túl, illetve 2 éven belül tehető.

A pótlóvizsga a mestervizsgát követő 2 éven belül tehető.

5.3. A mestervizsga részek alóli felmentés feltételei

Felmentés adható a vizsgázó kérelmére a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek követelménymodulok alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a mestervizsgára történő jelentkezést megelőző két éven belül más szakképesítésben sikeres mestervizsgát tett.

A gyakorlati vizsgatevékenység alól kérelemre felmentés adható a mestervizsga bizottság döntése alapján, ha a vizsgázó a szakterülettel összefüggő nemzetközi versenyen 1-5. helyezést ért el. A kérelemhez csatolni kell a szakmai egyesület indoklással alátámasztott javaslatát, ami tartalmazza a kérelmező adatait, a nemzetközi verseny elnevezését és a versenyen elért eredményt.

A mestervizsga alóli felmentés tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok alapján. A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

6. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

- Vázák, virágtálak, virágkosarak, egyéb virágtartók

- Csomagolóanyagok

- Szalagok, zsinórok, fonalak

- Egyéb díszítő kellékek

- Selyem- és szárazvirágok

- Növényi eredetű segédanyagok

- Gyertyák, mécsesek

- Vágott drótok, tekercsdrótok, dekorációs drótok

- Koszorúalapok, más tűzőhab és hungarocell alapok

- Rögzítő anyagok (tűzőhab téglák és egyéb formák)

- Kézi szerszámok (kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó, fűrész, kalapács)

- Virágtartósító és - nyílasztó szerek

- Formanyomtatványok, bizonylatok

- Szakmai könyvek, albumok, DVD-k

- Pénztárgép

- Informatikai eszközök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Módosította a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2017.06.10.

[3] Módosította a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2017.06.10.

[4] Módosította a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2017.06.10.

[5] Módosította a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2017.06.10.

Tartalomjegyzék