2016. évi LXXVIII. törvény

egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról

1. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

1. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 23/B. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ország, a kiemelt térség és a megye területrendezési terveit egy időben kell készíteni. A megye területrendezési tervének módosítását az ország és a kiemelt térség területrendezési terve átfogó módosításának elfogadását követő egy éven belül kell elfogadni.

(4) A területrendezési tervek felülvizsgálata legalább hétévente, az európai uniós tervezési ciklushoz igazodóan történik. Az ország területrendezési tervét az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció elfogadását követő egy éven belül el kell fogadni."

(2) A Tftv. 23/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A térségi területfelhasználási engedélykérelmet - az összhang igazolására vonatkozó engedélykérelem kivételével - harminc napon belül kell elbírálni. Az összhang igazolására vonatkozó engedélykérelmet tizenöt napon belül kell elbírálni."

2. § A Tftv. 23/C. § (1) bekezdésében a "két" szövegrész helyébe az "egy" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a Tftv. 23/E. §-a

2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása

4. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Az e törvényben meghatározott célok, valamint a jogszabályok szerinti környezetvédelmi, természetvédelmi és vízgazdálkodási célok megvalósítása érdekében a vízgazdálkodásért felelős miniszter a környezetvédelemért és a természetvédelemért, valamint a településrendezésért és területrendezésért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendelettel partvonal-szabályozási tervet fogad el."

5. § A Btv. a következő 55. §-sal egészül ki:

"55. § (1) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területen, amennyiben az érintett vízpart-rehabilitációs tanulmányterv és a településrendezési eszköz módosítása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása érdekében szükséges, a településrendezési eszköz módosítása - a (2) bekezdésben foglalt kivétel figyelembevételével - a vízpartrehabilitációs tanulmányterv módosítása nélkül is elfogadható.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a településrendezési eszköz módosítása során a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben szereplő beépítetlenül megőrzendő parti területsáv megtartásáról gondoskodni kell."

6. § (1) A Btv. 1/1. számú melléklete a következő 9a. ponttal egészül ki:

"9a. Balatonakarattya"

(2) A Btv. 1/2. számú melléklete a következő 7a. ponttal egészül ki:

"7a. Balatonakarattya"

7. § A Btv.

a) 1. §-ában a "szakmai, gazdasági és egyesületek" szövegrész helyébe a "szakmai szervezetek, gazdasági társaságok és egyesületek" szöveg,

b) a 6. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a "tervben" szövegrész helyébe a "tanulmánytervben" szöveg,

c) 58. § (1) bekezdés a) pontjában a "vízpart-rehabilitációs szabályozási" szövegrész helyébe a "vízpartrehabilitációs szabályozási, valamint a partvonal-szabályozási" szöveg, valamint

d) 58. § (3) bekezdésében a "vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően" szövegrész helyébe a "Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének első felülvizsgálatát megelőzően a környezetvédelemért és a természetvédelemért, valamint a településrendezésért és területrendezésért felelős miniszter egyetértésével" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Btv.

a) 4/C. § (2) bekezdés h) pontjában az " , első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpartrehabilitációs tervek" szövegrész,

b) 6. § (1) bekezdésében az " , illetve első felülvizsgálatát követően a partvonal-szabályozási és vízpartrehabilitációs tervben" szövegrész,

c) 20. § (1) bekezdésében az "- első felülvizsgálatukat követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek -" szövegrész,

d) 20. § (2) bekezdésében az "- első felülvizsgálatukat követően partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervekkel -" szövegrész,

e) 35. § h) pontjában az "- első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek -" szövegrész,

f) 58. § (2) bekezdésében az "a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően" szövegrész,

g) 58. § (4) bekezdése,

h) 59. § (1) bekezdésében az " , első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpartrehabilitációs tervekkel" szövegrész,

i) 59. § (2) bekezdése,

j) 59. § (4) bekezdése,

k) 59. § (5) bekezdésében az "és vízpart-rehabilitációs" szövegrész,

l) 59. § (7) bekezdésében a "vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatának megtörténtéig a" szövegrész, valamint

m) 59. § (8) bekezdése.

3. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

9. § (1) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:)

"a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;"

(2) Az OTrT 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A megyei önkormányzat a területrendezési tervéről szóló rendeletének részeként a megye területének természeti, épített környezeti és gazdasági adottságainak védelmére és fejlesztésére, a térszerkezet szervezésére, továbbá a területfejlesztési koncepciók és programok végrehajtására az (1) és (2) bekezdésben meghatározott térségi övezeteken túl egyedileg meghatározott övezeteket is kijelölhet, amely övezetek

a) szabályai a településrendezési eszközök készítésére és a településrendezési eszközökben meghatározott területfelhasználási egységek kijelölésére vonatkozhatnak,

b) nem lehetnek ellentétesek a megyét érintő országos és kiemelt térségi területrendezési tervekkel."

(3) Az OTrT 12. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A (6) bekezdésben meghatározott övezeteket a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 23/C. § (1) bekezdésében meghatározott tervjavaslatnak tartalmaznia kell.

(6b) A (6) bekezdés szerinti egyedileg meghatározott övezeteket a megyei önkormányzat csak a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását követően fogadhatja el, melyet a miniszter a Tftv. 23/C. § (5) bekezdése szerinti állásfoglalása keretében ad meg. Amennyiben a területrendezésért felelős miniszternek e bekezdésben meghatározott állásfoglalásával a megyei önkormányzat nem vagy csak részben ért egyet, az egyedileg meghatározott övezetekre vonatkozó szabályok csak további egyeztető tárgyalást követően, az egyeztető tárgyalás eredményének figyelembevételével fogadhatóak el."

(4) Az OTrT 31/B. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni:)

"a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a előírásainak alkalmazásával, valamint az Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni; az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. mellékletében nem szereplő, de az Országos Szerkezeti Tervben feltüntetésre kerülő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az Országos Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni,"

10. § (1) Az OTrT 1/1. melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

(2) Az OTrT 1/12. melléklete helyébe e törvény 2. melléklete lép.

11. § Hatályát veszti az OTrT

a) 2. §

aa) 29. pontja,

ab) 31. pontja,

ac) 32. pontja

ad) 36. pontja,

b) 12. § (3) bekezdése,

c) VI/A. Fejezete és

d) 29. §-a.

4. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítása

12. § Hatályát veszti a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 21. § (6) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

(3) A 4. §, a 7. § c) és d) pontjai, valamint a 8. § h) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § (2) és (3) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, valamint a 11. § a)-c) pontja 2017. június 30-án lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2016. évi LXXVIII. törvényhez

"1/1. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez

Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak

(A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres környezetét jelenti)

1. Gyorsforgalmi utak

AB
1.M0:Budaörs - Budakeszi - Nagykovácsi - Budapest [II. ker.] - Solymár - Pilisborosjenő
- Üröm - Budakalász - Budapest [III. ker.] - Szigetmonostor - Budapest [IV. ker.] -
Dunakeszi - Budapest [XV. ker.] - Fót - Csömör - Budapest [XVI. ker.] - Kistarcsa
- Nagytarcsa - Budapest [XVII. ker.] - Ecser - Üllő - Vecsés - Gyál - Budapest
[XXIII. ker.] - Dunaharaszti - Szigetszentmiklós - Budapest [XXII. ker.] - Diósd -
Törökbálint - Biatorbágy - Budaörs (Az M0 nyugati szektorában a nyomvonalat
környezeti hatásvizsgálat alapján, a védett természeti területen - ahol
szükséges - alagútban kell vezetni.)
2.M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető (M0-on belüli autópálya besorolású)
szakaszai
3.M1:Budaörs (M0) - Győr - Hegyeshalom - (Ausztria)
4.M10:Budapest térsége (M0) - Esztergom - (Szlovákia)
5.M15:Levél (M1) - Rajka - (Szlovákia)
6.M19:Bőny (M1) - Győr (1. sz. főút)
7.R11:Zsámbék (M1) - Esztergom - (Szlovákia)
8.M2:Budapest (M0) - Vác - Rétság - Hont - (Szlovákia)
9.R21:M3 Hatvan térsége - Salgótarján - Somoskőújfalu - (Szlovákia)
10.R23:Bátonyterenye - Fedémes - Ózd
11.M25:Füzesabony térsége (M3) - Eger
12.M3:Budapest (M0) - Hatvan - Füzesabony - Polgár - Görbeháza - Nyíregyháza -
Vásárosnamény - Beregdaróc - (Ukrajna)
13.M30:Mezőcsát térsége (M3) - Miskolc - Encs - Tornyosnémeti - (Szlovákia)
14.M31:Nagytarcsa térsége (M0) - Kistarcsa - Kerepes - Gödöllő térsége (M3)
15.M34:Vásárosnamény térsége (M3) - Záhony térsége - (Ukrajna)
16.M35:Görbeháza (M3) - Debrecen - Berettyóújfalu térsége (M4)
17.M38:Záhony térsége (M34) - (Szlovákia)
18.M4:Üllő (M0) - Szolnok - Püspökladány - Berettyóújfalu - Nagykereki - (Románia)
19.M43:Szeged (M5) - Csanádpalota - (Románia)
20.M44:Kecskemét térsége (M8) - Békéscsaba - Gyula - (Románia)
21.M47:Berettyóújfalu térsége (M4) - Békéscsaba - Algyő térsége (M43)
22.R49:Kántorjánosi térsége (M3) - Csenger térsége - (Románia)
23.M5:Gyál (M0) - Kecskemét - Kiskunfélegyháza - Szeged - Röszke - (Szerbia)
24.M6:Budapest (M0) - Dunaújváros - Szekszárd - Bóly - Ivándárda térsége
- (Horvátország)
25.M60:Bóly térsége (M6) - Pécs térsége - Drávatamási térsége - (Horvátország)
26.R67:Balatonlelle térsége (M7) - Kaposvár
27.M7:Törökbálint (M0) - Székesfehérvár - Siófok - Balatonszentgyörgy - Nagykanizsa -
Letenye - (Horvátország)
28.M70:Letenye (M7) - Tornyiszentmiklós - (Szlovénia)
29.M75:Balatonszentgyörgy térsége (M7) - Sármellék - Pacsa térsége (M9)
30.R76:Balatonszentgyörgy térsége (M7) - Keszthely - Zalaegerszeg térsége
31.M8:(Ausztria) - Szentgotthárd térsége - Veszprém - Enying térsége - Sárbogárd
térsége - Dunaújváros - Kecskemét térsége - Szolnok - Füzesabony térsége (M3)
32.R83:Pápa - Tét - Győr
33.M85:Győr térsége (M1) - Csorna - Nagycenk - Sopron - (Ausztria)
34.M86:Szombathely térsége - Csorna - Mosonmagyaróvár térsége (M1)
35.M9:Nagycenk (M85) - Szombathely térsége - Püspökmolnári térsége - Zalaegerszeg
térsége - Nagykanizsa - Inke térsége - Kaposvár - Dombóvár - Szekszárd
térsége - Szeged (M5)

2.1. A főúthálózat elemei (A 3 km-nél rövidebb hálózati összekötő szerepű, de önálló számjellel ellátott főúti elemeket a felsorolás nem tartalmazza.)

AB
1.1. sz. főút:Budapest - Tatabánya - Tata - Komárom - Győr - Mosonmagyaróvár -
Hegyeshalom - (Ausztria)
2.2. sz. főút:Budapest - Dunakeszi - Vác - Rétság - Hont - (Szlovákia)
3.3. sz. főút:Budapest - Hatvan - Gyöngyös - Füzesabony - Mezőkövesd - Miskolc - Szikszó -
Encs - Tornyosnémeti - (Szlovákia)
4.4. sz. főút:Budapest - Cegléd - Szolnok - Püspökladány - Debrecen - Hajdúhadház -
Nyíregyháza - Kisvárda - Záhony - (Ukrajna)
5.5. sz. főút:Budapest - Dabas - Kecskemét - Kiskunfélegyháza - Szeged - Röszke - (Szerbia)
6.6. sz. főút:Budapest - Dunaújváros - Szekszárd - Pécs - Barcs - (Horvátország)
7.7. sz. főút:Budapest - Székesfehérvár - Siófok - Nagykanizsa - Letenye - (Horvátország)
8.8. sz. főút:Székesfehérvár (M7) - Veszprém (M8); Vashosszúfalu (M8) - Vasvár - Körmend -
Szentgotthárd - (Ausztria)
9.10. sz. főút:Budapest - Pilisvörösvár - Piliscsaba - Dorog - Nyergesújfalu - Dunaalmás
(1. sz. főút)
10.101. sz. főút:Újhartyán (M5) - Százhalombatta - Zsámbék - Kesztölc térsége (M10)
11.11. sz. főút:Budapest - Szentendre - Visegrád - Esztergom (117. sz. főút)
12.111. sz. főút:Esztergom (11. sz. főút) - Dorog (10. sz. főút)
13.117. sz. főút:Esztergom (111. sz. főút) - Tát (10. sz. főút)
14.12. sz. főút:Vác (2. sz. főút) - Nagymaros - Szob
15.13. sz. főút:(Szlovákia) - Komárom - Kisbér (81. sz. főút)
16.15. sz. főút:Mosonmagyaróvár (1. sz. főút) - Rajka - (Szlovákia)
17.21. sz. főút:Hatvan (3. sz. főút) - Salgótarján - Somoskőújfalu - (Szlovákia)
18.212. sz. főút:Rétság térsége (2. sz. főút) - Jobbágyi - Szurdokpüspöki térsége - Gyöngyös
(3. sz. főút)
19.22. sz. főút:Bánk (2. sz. főút) - Balassagyarmat - Salgótarján (21. sz. főút)
20.222. sz. főút:Balassagyarmat (22. sz. főút) - (Szlovákia)
21.23. sz. főút:Bátonyterenye (21. sz. főút) -Tarnalelesz (25. sz. főút)
22.24. sz. főút:Gyöngyös (3. sz. főút) - Parád - Eger (25. sz. főút)
23.25. sz. főút:Kerecsend (3. sz. főút) - Eger - Bánréve (26. sz. főút)
24.26. sz. főút:Miskolc (3. sz. főút) - Sajószentpéter - Kazincbarcika térsége - Bánréve
- (Szlovákia)
25.27. sz. főút:Sajószentpéter (26. sz. főút) - Edelény - Tornanádaska térsége - (Szlovákia)
26.304. sz. főút:Miskolc (M30) - Miskolc (3. sz. főút)
27.31. sz. főút:Ecser (M0) - Sülysáp - Kóka - Nagykáta - Jászberény - Dormánd (33. sz. főút)
28.311. sz. főút:Nagykáta - Cegléd (4. sz. főút)
29.32. sz. főút:Hatvan (M3) - Jászberény - Szolnok (M4)
30.33. sz. főút:Füzesabony (3. sz. főút) - Tiszafüred - Debrecen (M35)
31.34. sz. főút:Polgár (M3) - Tiszafüred - Kunhegyes - Fegyvernek (4. sz. főút)
32.35. sz. főút:Nyékládháza (3. sz. főút) - Polgár - Debrecen (4. sz. főút)
33.36. sz. főút:Polgár (35. sz. főút) - Nyírtura (4. sz. főút)
34.37. sz. főút:Felsőzsolca (3. sz. főút) - Szerencs - Sátoraljaújhely - (Szlovákia)
35.38. sz. főút:Tiszanagyfalu (39. sz. főút) - Nyíregyháza (M3)
36.381. sz. főút:Sárospatak (37. sz. főút) - Cigánd - Kisvárda - Vásárosnamény - Tivadar -
Fehérgyarmat (491. sz. főút)
37.39. sz. főút:Tiszanagyfalu (38. sz. főút) - Mád - Encs térsége (3. sz. főút)
38.405. sz. főút:Albertirsa (4. sz. főút) - Újhartyán (M5)
39.41. sz. főút:Nyíregyháza (4. sz. főút) - Vásárosnamény - Beregsurány - (Ukrajna)
40.42. sz. főút:Püspökladány (4. sz. főút) - Berettyóújfalu - Ártánd - (Románia)
41.43. sz. főút:Szeged - Makó - Nagylak - (Románia)
42.431. sz. főútKiszombor (43. sz. főút) - (Románia)
43.44. sz. főút:Kecskemét (5. sz. főút) - Békéscsaba (M44)
44.441. sz. főút:Cegléd (4. sz. főút) - Nagykőrös - Kecskemét
45.442. sz. főút:Szolnok (4. sz. főút) - Martfű - Tiszaföldvár - Kunszentmárton (44. sz. főút)
46.443. sz. főút:Gyomaendrőd (46. sz. főút) - Szarvas (44. sz. főút)
47.445. sz. főútKecskemét (M5) - Kecskemét (44. sz. főút)
48.45. sz. főút:Kunszentmárton (44. sz. főút) - Szentes - Hódmezővásárhely (M47)
49.451. sz. főút:Kiskunfélegyháza (5. sz. főút) - Csongrád - Szentes (45. sz. főút)
50.46. sz. főút:Törökszentmiklós (4. sz. főút) - Mezőtúr - Gyomaendrőd - Mezőberény
(47. sz. főút)
51.47. sz. főút:Debrecen (4. sz. főút) - Berettyóújfalu - Mezőberény - Békéscsaba (M44)
52.471. sz. főút:Debrecen (48. sz. főút) - Mátészalka (49. sz. főút)
53.48. sz. főút:Debrecen (47. sz. főút) - Nyírábrány - (Románia)
54.49. sz. főút:Rohod (41. sz. főút) - Mátészalka - Csengersima - (Románia)
55.491. sz. főút:Győrtelek (49. sz. főút) - Tiszabecs - (Ukrajna)
56.51. sz. főút:Budapest (M0) - Kalocsa - Baja - Hercegszántó - (Szerbia)
57.52. sz. főút:Kecskemét (M5) - Solt - Dunaföldvár (6. sz. főút)
58.53. sz. főút:Solt (52. sz. főút) - Kiskunhalas - Tompa - (Szerbia)
59.54. sz. főút:Kecskemét (5. sz. főút) - Soltvadkert - Sükösd (51. sz. főút)
60.55. sz. főút:Szeged - Baja - Bátaszék (M6)
61.56. sz. főút:Szekszárd (6. sz. főút) - Mohács - Udvar - (Horvátország)
62.57. sz. főút:Mohács (56. sz. főút) - Pécs térsége (6. sz. főút)
63.58. sz. főút:Pécs (6. sz. főút) - Harkány - Drávaszabolcs - (Horvátország)
64.61. sz. főút:Dunaföldvár (6. sz. főút) - Dombóvár - Kaposvár - Nagykanizsa (7. sz. főút)
65.62. sz. főút:Dunaújváros (6. sz. főút) - Székesfehérvár (7. sz. főút)
66.63. sz. főút:Tolna (6. sz. főút) - Sárbogárd - Székesfehérvár (M7)
67.64. sz. főút:Simontornya (61. sz. főút) - Balatonvilágos (7. sz. főút)
68.65. sz. főút:Szekszárd (6. sz. főút) - Tamási - Siófok (7. sz. főút)
69.651. sz. főút:Nagykónyi (61. sz. főút) - Iregszemcse (65. sz. főút)
70.66. sz. főútPécs (6. sz. főút) - Sásd - Kapospula (61. sz. főút)
71.67. sz. főút:(Horvátország) - Zaláta - Sellye - Szigetvár - Kaposvár - Látrány - Balatonszeme
(7. sz. főút)
72.68. sz. főút:Barcs (6. sz. főút) - Nagyatád - Balatonberény (7. sz. főút)
73.681. sz. főút:Nagyatád (68. sz. főút) - Berzence - (Horvátország)
74.71. sz. főút:Lepsény (7. sz. főút) - Balatonfüred - Keszthely (76. sz. főút)
75.72. sz. főút:Balatonfűzfő (71. sz. főút) - Veszprém (8. sz. főút)
76.73. sz. főút:Csopak (71. sz. főút) - Veszprém (8. sz. főút)
77.74. sz. főút:Nagykanizsa (7. sz. főút) - Zalaegerszeg - Vasvár (8. sz. főút)
78.75. sz. főút:Alsópáhok (76. sz. főút) - Rédics (86. sz. főút)
79.76. sz. főút:Balatonszentgyörgy (7. sz. főút) - Hévíz - Zalacsány - Zalaegerszeg - Nádasd
(86. sz. főút)
80.77. sz. főútVeszprém (8. sz. főút) - Tapolca - Keszthely (71. sz. főút)
81.81. sz. főút:Székesfehérvár térsége (8. sz. főút) - Kisbér - Győr - Vámosszabadi térsége
- (Szlovákia)
82.810. sz. főútSzékesfehérvár (7. sz. főút) - Magyaralmás (81. sz. főút)
83.811. sz. főút:Székesfehérvár (7. sz. főút) - Zámoly - Csákvár - Felcsút - Óbarok (1. sz. főút)
84.82. sz. főút:Veszprém térsége (8. sz. főút) - Zirc - Győr (M1)
85.83. sz. főút:Városlőd (M8) - Pápa - Győr (1. sz. főút)
86.84. sz. főút:Balatonederics (71. sz. főút) - Sárvár - Sopron - (Ausztria)
87.85. sz. főút:Győr térsége (81. sz. főút) - Csorna - Kapuvár - Nagycenk (84. sz. főút)
88.86. sz. főút:(Szlovénia) - Rédics - Zalabaksa - Zalalövő - Körmend - Szombathely - Csorna -
Mosonmagyaróvár (1. sz. főút)
89.861. sz. főútKópháza (84. sz. főút) - (Ausztria)
90.87. sz. főút:Kám (8. sz. főút) - Szombathely - Kőszeg - (Ausztria)
91.88. sz. főút:Vát (86. sz. főút) - Sárvár (84. sz. főút) - Celldömölk térsége - Pápa - Kisbér -
Oroszlány térsége - Környe - Tatabánya - Tát (10. sz. főút)
92.89. sz. főút:Gencsapáti (87. sz. főút) - Bucsu - (Ausztria)
93.M1, M3, M4, M5, M7 fővárosi bevezető főút besorolású szakaszai
94.Budapest térszerkezetet meghatározó főútjai
95.(Ausztria) - Fertőd - Fertőszentmiklós térsége (85. sz. főút)
96.Mosonmagyaróvár (M1) - Mosonmagyaróvár (1. sz. főút)
97.Rábacsanak térsége (86. sz. főút) - Pápa (83. sz. főút)
98.Jánossomorja (86. sz. főút) - (Ausztria)
99.Győr (M19) - Gönyű (1. sz. főút)
100.Pápa (83. sz. főút) - Devecser - Tapolca (77. sz. főút)
101.(Szlovénia) - Bajánsenye - Zalalövő - Zalaszentgyörgy térsége (76. sz. főút)
102.Lenti térsége (75. sz. főút) - Tornyiszentmiklós (M70)
103.Devecser - Sümeg - Keszthely (71. sz. főút)
104.Veszprém térsége (72. sz. főút) - Litér (M8)
105.Mór (81. sz. főút) - Oroszlány térsége
106.Sávoly (M7) - Marcali - Somogyvár - Gamás - Törökkoppány - Nagykónyi
(61. sz. főút)
107.Iharosberény térsége (61. sz. főút) - Gyékényes térsége - (Horvátország)
108.Pécs térsége (6. sz. főút) - Vajszló
109.Kozármisleny (M6) - Kozármisleny (6. sz. főút)
110.Darány (6. sz. főút) - Sellye - Harkány - Siklós - Villány - Udvar térsége
(56. sz. főút)
111.Köblény térsége (M9) - Komló térsége (66. sz. főút)
112.Dávod térsége (51. sz. főút) - Mohács (56. sz. főút)
113.Kalocsa (51. sz. főút) - Kecel (54. sz. főút)
114.Soltvadkert (53. sz. főút) - Kiskunmajsa - Kistelek - Mindszent - Derekegyház -
Nagymágocs - Orosháza (M47)
115.Szabadegyháza (62. sz. főút) - Adony - Ráckeve - Kiskunlacháza (51. sz. főút)
116.Szigetszentmiklós (M0) - Ráckeve
117.Gödöllő (3. sz. főút) - Vác térsége - Tahitótfalu (11. sz. főút)
118.Albertirsa (4. sz. főút) - Tápiószentmárton - Nagykáta - Jászfényszaru (32. sz. főút)
119.Jászberény (32. sz. főút) - Gyöngyös (3. sz. főút)
120.Szécsény térsége (22. sz. főút) - Nógrádszakál - (Szlovákia)
121.Pétervására (23. sz. főút) - Sirok (24. sz. főút)
122.Karácsond térsége (3. sz. főút) - Heves - Kisköre - Kunhegyes - Kenderes
(4. sz. főút)
123.Tiszafüred (33. sz. főút) - Tiszaörs (34. sz. főút)
124.Törökszentmiklós (46. sz. főút) - Martfű térsége (442. sz. főút)
125.Kiskunfélegyháza (5. sz. főút) - Kiskunhalas - Mélykút - Kunbaja - (Szerbia)
126.Hódmezővásárhely (M47) - Kübekháza térsége (Szerbia/Románia)
127.Hódmezővásárhely (M47) - Makó (43. sz. főút)
128.Szarvas (44. sz. főút) - Orosháza - Mezőkovácsháza - Battonya - (Románia)
129.Békés (47. sz. főút) - Doboz - Sarkad - Méhkerék térsége - (Románia)
130.Békéscsaba (M44) - Doboz
131.Békéscsaba - Medgyesegyháza - Mezőkovácsháza
132.Kisújszállás (4. sz. főút) - Túrkeve - Mezőtúr - Szarvas (44. sz. főút)
133.Kunmadaras (34. sz. főút) - Karcag - Füzesgyarmat - Szeghalom (47. sz. főút)
134.Rakamaz térsége (38. sz. főút) - Tiszavasvári - Hajdúböszörmény (35. sz. főút)
135.Cigánd - Pácin - (Szlovákia)
136.Nyíregyháza térsége (M3) - Nyírbátor - Vállaj - (Románia)
137.Csökmő térsége (47. sz. főút) - Körösnagyharsány - (Románia)

2.2. Főutak tervezett településelkerülő szakaszai (A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni.)

AB
1.1. sz. főút:Tatabánya, Vértesszőlős, Tata, Almásfüzitő, Komárom, Abda, Öttevény
2.3. sz. főút:Gödöllő
3.4. sz. főút:Törökszentmiklós, Újfehértó
4.5. sz. főút:Örkény, Kistelek
5.6. sz. főút:Pécs, Szigetvár
6.7. sz. főút:Martonvásár, Kápolnásnyék, Velence, Gárdony
7.8. sz. főút:Székesfehérvár, Várpalota
8.10. sz. főút:Nyergesújfalu, Lábatlan
9.11. sz. főút:Pilismarót
10.22. sz. főút:Érsekvadkert, Balassagyarmat, Őrhalom, Szécsény, Endrefalva, Szalmatercs,
Karancsság, Ságújfalu, Kishartyán
11.23. sz. főút:Bátonyterenye, Nemti, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz
12.25. sz. főút:Szentdomonkos, Ózd, Sajópüspöki, Bánréve
13.26. sz. főút:Sajószentpéter, Berente, Kazincbarcika, Vadna, Dubicsány, Putnok
14.27. sz. főút:Edelény
15.31. sz. főút:Nagykáta, Jászjákóhalma, Jászapáti
16.311. sz. főút:Cegléd
17.32. sz. főút:Pusztamonostor, Jászberény, Jásztelek, Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy
18.33. sz. főút:Dormánd, Besenyőtelek
19.35. sz. főút:Nagycsécs, Sajószöged
20.36. sz. főút:Tiszavasvári
21.37. sz. főút:Szerencs, Sátoraljaújhely
22.38. sz. főút:Nyírtelek, Nyíregyháza
23.41. sz. főút:Vásárosnamény
24.42. sz. főút:Berettyóújfalu
25.43. sz. főút:Makó
26.441. sz. főút:Cegléd, Nagykőrös
27.442. sz. főút:Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu
28.45. sz. főút:Kunszentmárton, Szentes
29.46. sz. főút:Mezőtúr, Gyomaendrőd
30.471. sz. főút:Hajdúsámson, Nyíradony, Nyírmihálydi, Nyírbogát, Nyírbátor, Nyírmeggyes
31.51. sz. főút:Kiskunlacháza, Dömsöd, Solt, Harta, Dunapataj, Kalocsa, Bátya, Sükösd,
Érsekcsanád, Baja, Nagybaracska
32.52. sz. főút:Solt
33.53. sz. főút:Akasztó, Kiskőrös, Soltvadkert, Kiskunhalas, Tompa
34.54. sz. főút:Jakabszállás, Bócsa, Kecel, Császártöltés
35.55. sz. főút:Pörböly, Csávoly, Felsőszentiván, Tataháza, Mélykút, Mórahalom
36.58. sz. főút:Szalánta, Túrony
37.61. sz. főút:Cece, Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely, Tamási, Nagykónyi, Dombóvár,
Kapospula, Iharosberény, Nagykanizsa
38.62. sz. főút:Szabadegyháza, Seregélyes
39.63. sz. főút:Nagydorog, Bikács, Cece, Sárbogárd, Sárkeresztúr, Aba
40.65. sz. főút:Tamási, Iregszemcse, Ságvár, Siófok
41.67. sz. főút:Szentlászló, Kaposvár, Somogyaszaló, Mernye, Somogybabod
42.68. sz. főút:Lábod, Nagyatád, Böhönye, Mesztegnyő, Kelevíz, Marcali, Kéthely
43.71. sz. főút:Keszthely
44.74. sz. főútEgervár
45.75. sz. főút:Pacsa, Zalaszentmihály, Bak, Zalatárnok, Nova, Lenti
46.76. sz. főút:Keszthely, Alsópáhok, Felsőpáhok, Szentgyörgyvár, Nagykapornak, Bagod,
Hagyárosbörönd, Hegyhátsál, Katafa
47.81. sz. főút:Székesfehérvár, Kisbér, Ászár, Mezőörs, Pér
48.82. sz. főút:Veszprém, Eplény, Zirc, Veszprémvarsány, Ravazd, Écs, Nyúl
49.83. sz. főút:Takácsi, Gyarmat, Tét [Szentkút], Tét, Győrszemere
50.84. sz. főút:Sümeg, Rábapaty, Simaság, Újkér
51.86. sz. főút:Zalabaksa, Kálócfa, Kozmadombja, Zalalövő, Nádasd, Egyházasrádóc, Kisunyom,
Balogunyom, Szombathely, Mosonmagyaróvár
52.87. sz. főút:Táplánszentkereszt, Szombathely, Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszeg

"

2. melléklet a 2016. évi LXXVIII. törvényhez

"1/12. melléklet a 2003. évi XXVI. törvényhez

Térségi övezetek és azok kapcsolata

AB
1.Országos Területrendezési TervKiemelt térségi és megyei területrendezési terv
2.a) Országos ökológiai hálózata) Magterület
b) Ökológiai folyosó
c) Pufferterület
3.b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
4.c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület
5.d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
6.d) Erdőtelepítésre javasolt terület
7.e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
8.f) Világörökségi és világörökségi várományos terület
9.g) Országos vízminőség-védelmi terület
10.h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási
célú szükségtározók területe
11.e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület
12.f) Rendszeresen belvízjárta terület
13.g) Földtani veszélyforrás területe
14.i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
15.h) Honvédelmi terület

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére