8/2016. (II. 11.) FM rendelet

egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. és 20. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában, valamint (5) bekezdés a) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában, és az (5) bekezdés i) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és j) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel,

a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével,

a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel

egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosítása

1. § Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet [a továbbiakban: 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet] Melléklet

a) 1.6. alpontjában, valamint 3.4.3. alpontjában az "az 1. függelék tartalmazza" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló miniszteri rendelet tartalmazza" szöveg,

b) 3.5.15. alpontjában a "kiépítési előírást az 1. függelék tartalmazza" szövegrésze helyébe a "képesítési előírást a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló miniszteri rendelet tartalmazza" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet Melléklet 1. függeléke.

2. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

a) 4. § (2) bekezdés d) pontja,

b) 4. § (3) bekezdése,

c) 4. § (5) bekezdésében a "d)" szövegrész,

d) 4. § (6) bekezdése,

e) 6. § (3) bekezdése,

f) 1. számú melléklet a) pontjában foglalt táblázat 7. sora.

3. A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

4. § A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet] 2. számú melléklet B. Részében foglalt táblázatot követő "Megjegyzés" szövegrészben szereplő "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg lép.

5. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosítása

6. § Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet] 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"73. § (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalmazására jogosultnak állatgyógyászati készítmény forgalmazásához a 66. § szerinti szakhatósági hozzájárulással is rendelkeznie kell.

(2) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalmazására jogosultnak az állatgyógyászati készítmény forgalmazására irányuló kiskereskedelmi tevékenységét a NÉBIH-nek előzetesen be kell jelentenie.

(3) A közforgalmú gyógyszertárak az állatorvosi vényeket, továbbá az állatorvosnak vény nélkül kiadott vényköteles állatgyógyászati készítményekről készített kimutatást 5 évig kötelesek megőrizni. A közforgalmú gyógyszertárak további nyilvántartási kötelezettségéről jogszabály rendelkezik."

7. § A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 96. § (6) bekezdésében az "a kiskereskedő, illetve a közforgalmú gyógyszertár állatgyógyászati készítmény forgalmazására jogosító működési engedélyének visszavonását," szövegrész helyébe az "a kiskereskedő működési engedélyének visszavonását," szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 95. § (1) bekezdés c) pontjában a "73. § szerinti engedéllyel rendelkező" szövegrész.

5. A vágópontok működésének részletes szabályairól szóló 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet hatályon kívül helyezése

9. § Hatályát veszti a vágópontok működésének részletes szabályairól szóló 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet.

6. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosítása

10. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. § Hatályát veszti a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a) 1. melléklet 12. pont 12.1. alpont 12.1.4. alpontja,

b) 2. melléklet 3-6. pontja.

7. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása

12. § (1) A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A zöldség-gyümölcs termelői csoport - a módosítások bemutatását, indokolását és a módosításoknak az elismerési terv végrehajtására, valamint az elismerési feltételeknek való megfelelésre gyakorolt hatását bemutató kérelem egy eredeti példányban papír alapon, valamint elektronikus adathordozón a minisztériumhoz történő benyújtásával - kérelmezheti a miniszter által elfogadott elismerési terv és az abban szereplő intézkedések módosítását. A kérelemhez csatolni kell az elismerési terv "Az elismerés megszerzése érdekében végrehajtandó intézkedések, a fejlesztési terv" alcímű részének módosítással érintett fejezeteit, valamint az elismerési terv módosítással érintett táblázatait, a módosításhoz kapcsolódó szerződéseket. A módosítás eredményeképpen a jóváhagyott kiadások összege legfeljebb negyven százalékkal csökkenhet. Folyamatban lévő végrehajtási szakasz tekintetében a kérelmet legkésőbb harminc nappal az éves vagy a féléves szakasz befejezése előtt kell benyújtani. A miniszter a módosítási kérelmekről a bizottsági rendelet 47. cikk (4) bekezdése szerint rendelkezésre álló összegre figyelemmel dönt."

(2) A 150/2012. (XII. 28. ) VM rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A zöldség-gyümölcs termelői csoportnak az elismerési terv végrehajtásáról az elismerési terv éves szakaszainak végét követően legkésőbb február 15. napjáig jelentést kell benyújtania papír alapon, valamint elektronikus adathordozón a minisztérium részére, amelyben bemutatja, hogy az adott évre kitűzött feladatok hogyan teljesültek, a jóváhagyott beruházások miként valósultak meg. A jelentésben bizonylatokkal igazoltan be kell mutatni az adott időszakban forgalomba hozott termék értékét és mennyiségét, valamint adott esetben a tervezettől való eltérés okait. Amennyiben az érintett éves szakasz vonatkozásában az év során az elismerési terv módosítására került sor az (1) bekezdésnek megfelelően, úgy a jelentés részeként a jelentéshez csatolni kell az elfogadott elismerési terv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos változatát."

13. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A termelői szervezeteknek a működési alapokhoz való közösségi hozzájárulásnak, tagjaik hozzájárulásának és magának a termelői szervezetnek a hozzájárulásának a következő évre vonatkozó becsült összegét a működési program elfogadására vonatkozó, vagy a következő évre vonatkozó módosítási kérelmek benyújtásával egyidejűleg, a működési program elfogadására vagy módosítására irányuló kérelem hiányában legkésőbb november 15. napjáig a 3. melléklet 6. táblázatának kitöltésével be kell jelenteni a minisztériumnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentést megelőző időszak vonatkozásában a főkönyvi kivonat alapján könyvvizsgáló által hitelesített tényadatokat, valamint a hátralévő időszakra vonatkozó, a becslésnél figyelembe vett szempontok bemutatását. Amennyiben a következő évi működési alap a bejelentés alapjául szolgáló becsült összeg figyelembevételével csökken, úgy a bejelentéssel együtt a 15. § (6) bekezdése szerinti módosítási kérelmet is be kell nyújtani."

14. § (1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 15. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A termelői szervezet - a módosítások bemutatását, indokolását és a módosítások működési programban megfogalmazott célkitűzések megvalósulására gyakorolt hatását bemutató kérelem egy eredeti példányának papír alapon, valamint elektronikus adathordozón történő benyújtásával - legkésőbb december 15. napjáig kérelmezheti a miniszter által jóváhagyott működési program legutolsó hatályos változatának és a működési alapnak az év közben történő módosítását. A kérelemhez csatolni kell a működési program módosítással érintett - a 7. mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerinti egységes szerkezetbe foglalt, oldalanként dátummegjelöléssel ellátott - fejezeteit, táblázatait, valamint a módosításhoz kapcsolódó szerződéseket. A működési alap az év közben történő módosítás, vagy részleges végrehajtás eredményeképpen legfeljebb az eredetileg jóváhagyott összeg negyven százalékával csökkenhet, azonban a működési alap mértéke és az egyes intézkedések keretösszege a módosítás eredményeképpen nem lehet kisebb, mint a módosítást megelőzően benyújtott részleges kifizetési kérelemben intézkedésenként elszámolt kiadások összege.

(6) A termelői szervezet - a módosítások bemutatását, indokolását és a módosítások működési programban megfogalmazott célkitűzések megvalósulására gyakorolt hatását bemutató kérelem egy eredeti példányának papír alapon, valamint elektronikus adathordozón történő benyújtásával - legkésőbb november 15. napjáig kérelmezheti a miniszter által jóváhagyott működési program legutolsó hatályos változatának és a működési alap következő évre vonatkozó módosítását. A kérelemhez csatolni kell a működési program módosítással érintett - a 7. mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerinti egységes szerkezetbe foglalt, oldalanként dátummegjelöléssel ellátott - fejezeteit, táblázatait, a módosításhoz kapcsolódó szerződéseket.

(7) A miniszter jóváhagyása nélkül lehet módosítani a működési programban foglalt tevékenységek technikai paramétereit, kapacitását és költségeit, valamint az intézkedések költségvetését az intézkedésre eredetileg a működési program teljes időtartamára jóváhagyott költségvetés legfeljebb tíz százalékáig úgy, hogy ezáltal a működési alap mértéke nem változhat. Az e bekezdés szerinti működési program módosítást, legkésőbb az érintett naptári év december 31. napjáig be kell jelenteni a minisztériumnak. A bejelentéshez csatolni kell a működési program módosítással érintett - a 7. mellékletben meghatározott formanyomtatvány szerinti egységes szerkezetbe foglalt, oldalanként dátummegjelöléssel ellátott - fejezeteit, táblázatait, a módosításhoz kapcsolódó szerződéseket."

(2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A termelői szervezet, és a termelői szervezetek társulása a működési program, valamint a részleges működési program tárgyévi végrehajtásáról a tárgyévet követő február 15-éig - figyelemmel a bizottsági rendelet 96. cikkében foglaltakra - a bizottsági rendelet VIII. mellékletében meghatározott mutatók - a minisztérium által honlapján közzétett formanyomtatványok kitöltése útján történő - megadásával és szöveges értékeléssel éves jelentést nyújt be a minisztériumnak, és az MVH-nak a működési alap éves támogatására vonatkozó kérelemhez csatolva. Amennyiben az érintett év vonatkozásában a működési program módosítására került sor az (5)-(7) bekezdéseknek megfelelően, úgy a jelentéshez a bizottsági rendelet 96. cikk (2) bekezdése b) pontjának értelmében csatolni kell a jóváhagyott működési program módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos változatát."

15. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állat-egészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet módosítása

16. § A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állat-egészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A transzponder kizárólag az állatgyógyászati termékekről szóló jogszabály szerinti, kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenységet végző forgalmazó által árusítható, és csak állatorvos részére adható ki. A forgalmazó köteles a transzponderek forgalmáról az azok által hordozott kód és az átvevő állatorvos nevének és bélyegző-sorszámának feltüntetésével nyilvántartást vezetni, azt hatósági ellenőrzés céljára 5 évig megőrizni, és ezen adatokat a NÉBIH felhívására rendszeresen a NÉBIH rendelkezésére bocsátani."

9. Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 8/2016. (II. 11.) FM rendelethez

A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. melléklet I. Rész 1. pont 1.2. pont b) alpont 2. alpontja helyébe a következő alpont lép:

[Az 1.1. pont a) alpontjában említett biológiai biztonsági intézkedések legalább a következőket tartalmazzák:

a NÉBIH-ben a betegséggel kapcsolatos hatékony vizsgálat elvégzését, annak jelentését és különösen az alábbiakat lehetővé tévő, a betegség korai kimutatására vonatkozó országos rendszer működik:]

"2. az esemény gyors közlése a hatósági állatorvos, a járási hivatal vagy megyei kormányhivatal felé abból a célból, hogy a diagnosztikai vizsgálat minimális késedelemmel megkezdődjön."

2. melléklet a 8/2016. (II. 11.) FM rendelethez

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 15. pont 15.4. alpont 15.4.2. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"15.4.2. Rendészeti feladatok ellátására nem jogosult szakszemélyzet részére szolgálati 5500" igazolvány kiadása, pótlása, cseréje, kivéve ha a szolgálati igazolvány az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatt vált érvénytelenné

3. melléklet a 8/2016. (II. 11.) FM rendelethez

A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 7. melléklet 7. pont 7.2. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"7.2. A teljes program pénzügyi áttekintése évekre, intézkedésekre és tevékenységekre bontva:

ABCDEFGH
1Intézkedés azonosítójaIntézkedés/ tevékenység megnevezése20...20...20...20...20...Összes kiadás adott intézkedésre/tevékenységre vonatkozóan (Ft)
21.Az intézkedéssel/tevékenységgel kapcsolatban felmerült, adott évre vonatkozó összes kiadás (Ft)
3Intézkedés összesen
4Tevékenység megnevezése
5
6
72.Az intézkedéssel/tevékenységgel kapcsolatban felmerült, adott évre vonatkozó összes kiadás (Ft)Összes kiadás adott intézkedésre/ tevékenységre vonatkozóan (Ft)
8Intézkedés összesen
9Tevékenység megnevezése
10
11
123.Az intézkedéssel/tevékenységgel kapcsolatban felmerült, adott évre vonatkozó összes kiadás (Ft)Összes kiadás adott intézkedésre/ tevékenységre vonatkozóan (Ft)
13Intézkedés összesen
14Tevékenység
megnevezése
15
16
174.Az intézkedéssel/tevékenységgel
kapcsolatban felmerült, adott évre
vonatkozó összes kiadás (Ft)
Összes kiadás
adott intézkedésre/
tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
18Intézkedés összesen
19Tevékenység
megnevezése
20
21
225.Az intézkedéssel/tevékenységgel
kapcsolatban felmerült, adott évre
vonatkozó összes kiadás (Ft)
Összes kiadás
adott intézkedésre/
tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
23Intézkedés összesen
24Tevékenység
megnevezése
25
26
276.Az intézkedéssel/tevékenységgel
kapcsolatban felmerült, adott évre
vonatkozó összes kiadás (Ft)
Összes kiadás
adott intézkedésre/
tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
28Intézkedés összesen
29Tevékenység
megnevezése
30
31
327.Az intézkedéssel/tevékenységgel
kapcsolatban felmerült, adott évre
vonatkozó összes kiadás (Ft)
Összes kiadás
adott intézkedésre/
tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
33Intézkedés összesen
34Tevékenység
megnevezése
35
36
378.Az intézkedéssel/tevékenységgel
kapcsolatban felmerült, adott évre
vonatkozó összes kiadás (Ft)
Összes kiadás
adott intézkedésre/
tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
38Intézkedés összesen
39Tevékenység
megnevezése
40
41
42Általános költségAz adott évre vonatkozó általános költség
(Ft)
Általános költség
összesen (Ft)
43
44Működési alapÖsszes kiadás
adott évre
vonatkozóan (Ft)
45Összes bevétel
adott évre
vonatkozóan (Ft)

"

Tartalomjegyzék