63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában, és az (5) bekezdés i) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 1-4., 6-11. pontjában, valamint (8) bekezdésében, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (1) bekezdés c) pont 13. alpontjában, a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (1) bekezdés h) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés j) pontjában, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (3) bekezdésében, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 16. alpontjában, és az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben -, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), c), e), h), i) és j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)[1] A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK), illetve a vármegyei kormányhivatalok, valamint járási hivatalainak élelmiszerlánc-felügyeleti, talajvédelmi, borászati, növénytermesztési, erdészeti, vadászati, halgazdálkodási és tenyésztési hatósági, valamint mezőgazdasági igazgatási hatáskörébe tartozó, kérelemre indult eljárásaiért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. egy darabáru küldemény: a darabszámtól függetlenül az egyszerre egy fuvarlevéllel, illetve ezt pótló egyéb fuvarokmánnyal vagy ezek nélkül szállított 2 tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény;

2. egy jármű küldemény (szállítmány): a befogadóképességtől függetlenül, az egy szállítóeszközbe berakott és egy fuvarlevéllel, e mellett egyéb fuvarokmánnyal vagy e nélkül szállított 2 tonna összsúlyt meghaladó küldemény;

3. egy postaküldemény (csomag, levélpostai küldemény): a csomagok darabszámától függetlenül az egy szállítólevéllel szállított csomagküldemény, illetve - a küldemények darabszámától függetlenül - az egy vámokmánnyal kezelt levélpostai küldemény;

4.[2] eljáró hatóság: a NÉBIH, az NFK, a vármegyei kormányhivatal, valamint járási hivatala.

2. Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésére vonatkozó közös szabályok

2. § (1) A díjat az e rendelet szerint díjfizetési kötelezettség alá tartozó hatósági eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetnie.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat - amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik - az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 2. mellékletben meghatározott számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(3) A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás 1. melléklet szerinti megnevezését és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

(4) A díjat - amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik - a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, vagy a befizetés megtörténtét annak igazolására alkalmas dokumentummal igazolni.

(5)[3] Amennyiben az ügyfél a díjat a hatósági eljárásra irányuló kérelmének előterjesztésével egyidejűleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, a hatóság hiánypótlási felhívásának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a befizetést teljesíteni és a fizetési megbízás közlemény rovatában a (3) bekezdésben foglalt adaton túl a hatósági felszólítás ügyazonosító számát is feltüntetni.

(6)[4] Az 1. melléklet 8., 10., 17., 18. és 19. pontjában foglalt eljárásokban a díjat a hatóság döntésében meghatározott határidőn belül, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(7)[5] Az 1. melléklet 18. pontjában foglalt eljárásokban a díjat a kiállított jegyzőkönyv alapján, a ténylegesen elvégzett minősítés után kell fizetni, úgy, hogy minden a díjtételek alapjául szolgáló megkezdett egységet egésznek kell tekinteni. Azon lágyszárú dísznövény és zöldség szaporítóanyagok esetében, ahol a díjfizetés alapja a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége, a forgalmazó köteles a nyilvántartásba vételkor, vagy folyó év január 15-ig írásban nyilatkozni az előző naptári évben általa forgalomba hozott szaporítóanyagok mennyiségéről. A díjat a szemle eredményétől függetlenül meg kell fizetni.

(8)[6] Az 1. melléklet 19. pontjában meghatározott DUS vizsgálat és gazdasági értékvizsgálat éves díját - a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően - két részletben kell teljesíteni. A díjfizetésre kötelezettnek az első részletet a kísérletek beállítása után, a második részletet a vizsgálatok befejezését követően a felmerült szolgáltatások alapján az érvényes díjtételnek megfelelően kell teljesítenie.

3. § (1) Kérelemre indult hatósági eljárásban a kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén - amennyiben e rendelet vagy külön jogszabály másként nem rendelkezik - az igazgatási szolgáltatási díjat nem lehet visszatéríteni.

(2) Nagy gyakoriságú, rendszeresen ismétlődő hatósági eljárások esetén az eljáró hatóság az ügyféllel külön elszámolási rendben is megállapodhat az igazgatási szolgáltatási díjak fizetésére vonatkozóan.

(3) Amennyiben az ügyfél által előzetesen megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege és a hatóság által az eljárás lezárásakor megállapított díj összege eltér, az eljáró hatóság

a) hivatalból köteles intézkedni a többletbefizetés visszatérítése iránt az 5. § (2) bekezdése szerint,

b) az ügyfél által megfizetett díjat előlegként beszámítja és a díjköteles eljárást lezáró döntésében kötelezi az ügyfelet a különbözet 15 napon belüli megfizetésére.

4. § (1) A jogorvoslati eljárás díját a másodfokon eljáró hatósághoz kell befizetni. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

(2) Amennyiben az ügyfél a jogorvoslati eljárás díját az első fokon eljáró hatóság számlájára fizette be, az első fokú hatóság köteles a befizetett díjat a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejűleg a másodfokon eljáró hatósághoz átutalni.

(3)[7] Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja - a (4)-(6) bekezdésben foglalt eljárások kivételével, az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában - amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.

(4)[8] A kérelemre induló eljárásban hozott elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja - az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában - az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 30%-a.

(5)[9] A végzés elleni fellebbezés díja - az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában - 5000 forint.

(6)[10] Az újrafelvételi eljárás díja a kérelemre induló elsőfokú eljárás esetén az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj, egyéb esetben a (3) bekezdés szerinti díj.

5. § (1) Az eljáró hatóság a megfizetett díjat egészben vagy részben visszatéríti, ha az ügyfél az e rendelet szerinti, vagy az eljáró hatóságnak a költségmentességre vonatkozó döntésében foglalt díjnál többet fizetett meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő 8 napon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérelmező jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

6. § (1)[11] A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az adott ügyben eljáró hatóság bevétele, amely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvényben, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben és azok végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendeletben meghatározott feladataikkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére használható fel.

(2) Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy adóhatóságon eljáró hatóságot, illetéken az igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

3. Az állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó külön szabályok

7. § (1) Az 1. melléklet 5.1. és 5.4 pontjában meghatározott, határállomáson történő igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik a Dunán vízi szállítóeszközön történő átvitelre.

(2) Magyarországon lakóhellyel, székhellyel (telephellyel) nem rendelkező ügyfél, valamint a hatósággal történt előzetes megállapodás estén a szolgáltatást teljesítő hatóság az igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díj helyszíni, készpénzben történő megfizetésére kötelezheti az ügyfelet a vizsgálat megkezdésekor.

4. A növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó külön szabályok

8. § (1) A mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/99/EK bizottsági rendelet, a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitele során végzett ellenőrzésekről szóló 386/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. november 26-i 2090/2002/EK bizottsági rendelet, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet alapján indult növényegészségügyi vizsgálatok esetében a vizsgálat költségei az exportőrt terhelik, amennyiben a termék a vizsgálat alapján nem felel meg az exporttámogatásban részesülés kritériumainak.

(2) A nem növény-egészségügyi vizsgálatra történt mintavételhez a díjat a mintavételt kezdeményező (megrendelő) köteles megfizetni. A minta vizsgálatáért fizetendő díjat a mintavételi díj nem tartalmazza.

5. A növénytermesztési igazgatási díjakra vonatkozó külön szabályok[12]

9. §[13] A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet szerinti, átruházott jogkörben történő minősítési eljárásban, a hatóság helyszíni felügyelete mellett végzett ellenőrzésért a hatóságot az 1. melléklet 18.1.1. pontja szerinti díj megilleti.

6.[14]

10. §[15]

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. mellékletének 14.3. pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

12. §[16]

13. § (1)[17]

(2)[18]

14. § Ez a rendelet a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelethez

[19]
1.BORÁSZATI DÍJTÉTELEK
1.1.A forgalomba hozatalhoz kapcsolódó analitikai vizsgálatok díja az alábbi borászati
termékek esetében:
A forgalomba
hozni kívánt
tétel
- bor
- likőrbor
- pezsgő
- minőségi pezsgő
- illatos minőségi pezsgő
- szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
- gyöngyözőbor
- szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
a) első 50
hektoliteréig
7500
b) 51-500.
hektoliterére
hektoliterenként
további 120
c) 500.
hektoliterétől
további 26 100
- szárított szőlőből készült bor
- túlérett szőlőből készült bor
- borecet
1.2Érzékszervi vizsgálat3 000
1.3.Soron kívüli eljárás pótdíja25 000
2.TAKARMÁNYBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
2. 1.Új takarmányok eseti jellegű előállítására,
felhasználására, illetve Magyarországra történő
behozatalára engedély kiadása
150 000
2..2.Kísérleti engedély módosítása50 000
2. 3.A kísérleti engedély határozott idejű meghosszabbítása40 000
2.4A lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve
minőség-megőrzési idejű takarmány forgalomba
hozatalára, valamint a minőségében károsult takarmány
felhasználására engedély kiadása.
20 000
2.5.A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet szerint ellenőrzésköteles nem állati eredetű termék behozatala esetén az állategészségügyi határállomásokon, illetve egyéb beléptetési pontokon fizetendő díjak
2.5.1.takarmány-adalékanyag, -premix szállítmányaiként hat tonnáig7500
2.5.2.takarmány-adalékanyag, -premix 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként1200
2.5.3.takarmány-adalékanyag, -premix 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 60 tonna)60 000
2.5.4.takarmány-keverék szállítmányaiként hat tonnáig7000
2.5.5.takarmány-keverék 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként1000
2.5.6.takarmány-keverék 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 90 tonna)50 000
2.5.7.takarmány-alapanyag szállítmányaiként hat tonnáig3500
2.5.8.takarmány-alapanyag 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként550
2.5.9.takarmány-alapanyag 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 120 tonna)27 000
3.ÉLELMISZERHIGIÉNIAI HATÓSÁGI
VIZSGÁLATOK ALAPDÍJA (A
LÉTESÍTMÉNYBE BEÉRKEZETT ÁLLATOK
DARABSZÁMÁRA VONATKOZÓAN)
3.1.Patás állatok húsvizsgálata (Ft/darab)
3.1.1.felnőtt szarvasmarhafélék egyedenként800
3.1.2.szarvasmarhafélék 6 hónapos korig egyedenként320
3.1.3.egypatások és lófélék egyedenként500
3.1.4.sertés: állatok, amelyek hasított testének tömege
3.1.4.1.25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálattal80
3.1.4.2.25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálat
nélkül
30
3.1.4.3.legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálattal150
3.1.4.4.legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül100
3.1.5.juh vagy kecske, amely vágott testének tömege
3.1.5.1.12 kg-nál kevesebb egyedenként30
3.1.5.2.legalább 12 kg egyedenként45
3.2.Baromfi húsvizsgálata (Ft/darab)
3.2.1.Gallus nembe tartozó baromfi és gyöngytyúk
egyedenként
1
3.2.2.kacsa és lúd egyedenként2
[20]
3.2.3.pulyka egyedenként5
3.3.tenyésztett nyúl egyedenként1
3.4.strucc, emu, nandu, kazuár egyedenként90
3.5.baromfi a strucc, emu, nandu és kazuár kivételével és
a nyúl kistermelőnél egyedenként
18
3.6.Vadon élő állatok húsvizsgálata (Ft/darab)
3.6.1.Apróvad2
3.6.2.Nagyvad
3.6.2.1.vaddisznó egyedenként270
3.6.2.2.egyéb nagyvad egyedenként90
3.7.Halak és akvakulturában tenyésztett állatok
vizsgálata
3.7.1.az első 50 tonnáig az adott hónapban megkezdett
tonnánként
180
3.7.2.50 tonna fölött megkezdett tonnánként90
4.ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATVÉDELMI
HATÓSÁGI DÍJAK
4.1.Ménes, gulya, csorda, nyáj, konda, csürhe, baromfi- és
halállomány stb. hatósági vizsgálata az ügyfél kérelmére
az állatok tartási helyén, alkalmanként,
13 000
4.2.
4.3.A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezése
4.3.1.Tartás engedélyezése25 000
4.3.2.A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása20 000
4.3.3.A tartás engedélyezésére irányuló fellebbezési eljárás díja25 000
4.3.4.A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló fellebbezési eljárás díja20 000
4.4.Kisállat-kereskedés engedélyezése20 000
4.5.Állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági állatorvosi felügyelete megkezdett óránként7000
5.ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI
HATÁRÁLLOMÁSOKON FIZETETT
ALAPDÍJAK
5.1.Állategészségügyi ellenőrzésköteles élő állatok, állati eredetű élelmiszerek, állati melléktermékek, állati eredetű takarmányok és szaporítóanyagok Európai Unióba történő beléptetése
[21]
5.1.1.hat tonnáig szállítmányonként16 500
5.1.2.6 tonna fölött 46 tonnáig tonnánként2 700
5.1.3.46 tonna fölött szállítmányonként126 000
5.2.Élő állatok és állati termékek Európai Unión
keresztül történő átszállítása
5.2.1.Áruk és élő állatok Európai Unión keresztüli
átszállítására vonatkozó hatósági ellenőrzésének alapdíja
9 000
5.2.2.Az alapdíjhoz ellenőrzésenként, az ellenőrzést végző
személyek valamennyi tagjára számítva negyedóránként
hozzáadódó díj
6 000
5.3.A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet kivételével egyéb, külön jogszabály szerint meghatározott
ellenőrzésköteles termék
5.3.1.hat tonnáig szállítmányonként16 500
5.3.2.6 tonna fölött 46 tonnáig tonnánként2 700
5.3.3.46 tonna fölött szállítmányonként126 000
5.4.Állategészségügyi határállomáson történő
állatszállítás állatvédelmi ellenőrzése és
bizonylatolása az EU-fuvarozók részére, esetenként
12500
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.5.Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén az alapdíjon felül fizetendő díjak
5.5.1.Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén munkanapokon 6-22 óra között fizetendőAlapdíj
5.5.2.Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén munkanapokon 22-6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti napokon az 5.1-5.4. pontokban foglalt díjon felül fizetendő5000
5.5.3.Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén munkanapokon 6-22 óra között az 5.1-5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő14 000
5.5.4.Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén munkanapokon 22-6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti napokon az 5.1-5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő17 000
[22]
6.ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
TÖRZSKÖNYVEZÉSI ÉS
GYÓGYSZERGYÁRTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI
DÍJA
6.1.Állatgyógyászati gyógyszerkészítmények törzskönyvi
dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés
készítése, és engedélyezése
6.1.1.Egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmény
6.1.1.1.új forgalomba hozatali engedély nemzeti eljárásban600 000
6.1.1.2.további hatáserősség200 000
6.1.1.3.I.B. típusú módosítás80 000
6.1.1.4.II. típusú módosítás250 000
6.1.1.5.forgalomba hozatali engedély megújítása200 000
6.1.1.6.kiterjesztés350 000
6.1.2.Javallat nélküli homeopátiás készítmény egyszerűsített
eljárással
6.1.2.1.új forgalomba hozatali engedély100 000
6.1.2.2.I.B. típusú módosítás40 000
6.1.2.3.kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás80 000
6.1.2.4.forgalomba hozatali engedély megújítása60 000
6.1.3.Vérkészítmények
6.1.3.1.új forgalomba hozatali engedély55 000
6.1.3.2.módosítás25 000
6.1.4.Nemzeti eljárás esetén (ritka állatfajok és ritka
alkalmazások esetén (MUMS)) a díjak 50%-kal
csökkentettek
6.2.Immunológiai állatgyógyászati készítmények
törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő
jelentés készítése, engedélyezése nemzeti eljárás
esetén
[23]
6.2.1.Oltóanyag:
6.2.1.1.új forgalomba hozatali engedély700 000
6.2.1.2.I.B. típusú módosítás100 000
6.2.1.3.kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás300 000
6.2.1.4.forgalomba hozatali engedély megújítása240 000
6.2.2.In vivo diagnosztikum:
6.2.2.1.új forgalomba hozatali engedély220 000
6.2.2.2.I.B. típusú módosítás40 000
6.2.2.3.kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás120 000
6.2.2.4.forgalomba hozatali engedély megújítása70 000
6.3.Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése és engedélyezés kölcsönös elismerésen alapuló eljárás (MRP) esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén (MUMS)) a díjak 50%-kal csökkentettek
6.3.1.amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS)800 000
6.3.2.amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) további hatáserősségenként200 000
6.3.3.amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS)400 000
6.3.4.amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) további hatáserősség100 000
6.3.5.I.B. típusú módosítás80 000
6.3.6.II. típusú módosítás250 000
6.3.7.forgalomba hozatali engedély megújítása200 000
6.3.8.kiterjesztés350 000
[24]
6.4.Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése és engedélyezés decentralizált eljárás (DCP) esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén (MUMS) a díjak 50%-kal csökkentettek)
6.4.1.amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS)1 200 000
6.4.2.amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) további hatáserősség300 000
6.4.3.amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS)400 000
6.4.4.amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS)
további hatáserősség
100 000
6.4.5.I.B. típusú módosítás80 000
6.4.6.II. típusú módosítás250 000
6.4.7.forgalomba hozatali engedély megújítása200 000
6.4.8.kiterjesztés350 000
6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.6.Állatok részére szolgáló egyéb termékek dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése, engedélyezése, nyilvántartásba vétele
6.6.1.Állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmény
6.6.1.1.nyilvántartásba vétel20 000
6.6.2.Állatgyógyászatban használatos ápolószer:
6.5.2.1.nyilvántartásba vétel10 000
6.6.3.Állatgyógyászatban használatos segédanyag:
6.6.3.1.nyilvántartásba vétel5 000
6.6.4.Állategészségügyi biocid termék
6.6.4.1.új forgalomba hozatali engedély150 000
6.6.4.2.módosítás100 000
[25]
6.7.Egyéb díjak
6.7.1.Biocid termék állategészségügyi vizsgálata60 000
6.7.2.Állatgyógyászati készítmény SPC, használati utasítás
és/vagy csomagolóanyag szöveg vizsgálata
(hatáserősségenként)
15 000
6.7.3.Állatgyógyászati készítmény I.A. típusú bejelentésének
adminisztrációs költsége
30 000
6.7.4.Visszavonás vagy az eljárás megszüntetésének adminisztrációs költsége az érdemi értékelés megkezdése előtt; a forgalombahozatali engedély visszavonása30 000
6.7.5.Gyakorlati kipróbálási engedély80 000
6.7.6.Törzskönyvi igazolás30 000
6.7.7.Eseti engedély100 000
6.7.8.Behozatali engedély40 000
6.7.9.Forgalomba hozatali engedélyt nem igénylő
állatgyógyászati gyógyszer készítmények
nyilvántartásba vétele
30 000
6.7.10.Hatósági bizonylat (OBPR) kibocsátása (minőségi
bizonylat bírálatán alapul)
30 000
6.7.11.Hatósági vizsgálati bizonylat (OCABR) kibocsátása
(egyéb jogszabályokban szabályozott, OMCL
laboratóriumban végzett vizsgálat eredményéhez kötött)
30 000
6.8.Gyógyszergyártás, nagykereskedelem, kiskereskedelem,
PSUR, alaki hibás engedély, egyéb hatósági eljárások
6.8.1.Gyógyszergyártási engedély kiadása100 000
6.8.2.Gyógyszergyártási engedély módosítása50 000
6.8.3.Gyógyszergyártási engedély kiadásához vagy
módosításához kapcsolódó GMP inspekció
100 000
6.8.4.Gyógyszergyártási engedély kiadása másodlagos
csomagolóhely vagy ektoparazitikum gyártó számára
50 000
6.8.5.Gyógyszergyártási engedély módosítása másodlagos
csomagolóhely vagy ektoparazitikum gyártó számára
25 000
[26]
6.8.6.Gyógyszergyártási engedély kiadásához vagy
módosításához kapcsolódó másodlagos
csomagolóhelyen vagy ektoparazitikum gyártónál
végzett GMP inspekció
50 000
6.8.7.Kérelemre GMP igazolás, angol nyelvű
gyógyszergyártási engedély, angol nyelvű inspekciós
jelentés, illetve összefoglaló kiadása
30 000
6.8.8.Alaki hibás engedély gyártási tételenként20 000
6.8.9.Általános alaki hibás engedély készítményenként85 000
6.8.10.
6.8.11.
6.8.12.
6.8.13.
6.8.14.GMP igazolás kiadása a 3. országbeli gyártó részére
nemzeti, MRP, DCP eljárás keretében; kérelmező a
díjon felül közvetlenül fizeti a kiutazás és a kint
tartózkodás költségeit
750 000
7.ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSSAL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
7.1.A kivételes termelési szabályok szerinti termelés
engedélyezése
7.1.1.Nem ökológiai tartásból származó állatok
felhasználásának engedélyezése
25 000
7.1.2.Mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai takarmány
felhasználása
25 000
7.1.3.Mezőgazdasági eredetű összetevő tagállami
engedélyezése
88 000
7.1.4.Állatok kötött tartásának engedélyezése25 000
7.1.5.A beporzás céljára tartott méhészeti termelőegységek
működtetésének engedélyezése
25 000
7.1.6.Nem ökológiai méhviasz felhasználásának
engedélyezése
25 000
7.1.7.Hústermelés céljából tartott kifejlett szarvasmarha
épületen belüli végső hízlalásának engedélyezése
25 000
7.1.8.Katasztrófahelyzetekkel kapcsolatos kérelmek
jóváhagyása
25 000
7.2.Az Öko EK rendelet alapján elismert országok
listáján nem szereplő harmadik országokból
származó ökológiai termékek forgalmazásának
engedélyezése
7.2.1.Növényi alaptermék forgalmazásának engedélyezése44 700
7.2.2.Növényi eredetű feldolgozott élelmiszer
forgalmazásának engedélyezése
44 700
7.2.3.Állati eredetű élelmiszer forgalmazásának
engedélyezése
44 700
7.2.4.Takarmány forgalmazásának engedélyezése44 700
7.2.5.Élőállat forgalmazásának engedélyezése44 700
7.3.Egyéb ökológiai gazdálkodással összefüggő
engedélyezési eljárások az Öko EK rendelet alapján
7.3.1.Párhuzamos termelés jóváhagyása25 000
7.3.2.Megelőző időszak átállási időszak részeként történő
engedélyezése
25 000
7.3.3.Állattartó épületben az előírtnál kisebb férőhely
alkalmazásának engedélyezése
25 000
7.3.4.Ökológiai státusz megtartásának engedélyezése Öko EK
rendelet alapján
25 000
7.4.Tanúsítással összefüggő eljárások
7.4.1.Tanúsító szervezet elismerése265 500
7.4.2.Privát feltételrendszer elismerése44 200
8.NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÉS TERMÉSNÖVELŐ ANYAG ENGEDÉLYEZÉSI DÍJAK
8.1.Hatóanyagok engedélyezése
8.1.1.A Dosszié teljességének vizsgálata, ha Magyarország a jelentéstevő ország
8.1.1.1.Kémiai növényvédő szer hatóanyagok esetén1 000 000
8.1.1.2.Mikroorganizmusok, vírusok esetében750 000
8.1.1.3.Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (Növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.)500 000
8.1.2.Dosszié kiértékelése a hatóanyag pozitív listára való felvételéhez, vagy megújításához, ha Magyarország a jelentéstevő tagállam
8.1.2.1.Kémiai hatóanyagok esetén25 000 000
8.1.2.2.Mikroorganizmusok, vírusok esetében12 500 000
8.1.2.3.Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (Növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.)8 000 000
8.1.3.Dosszié kiértékelése a hatóanyag pozitív listára való felvételéhez, vagy megújításához, ha Magyarország társ-jelentéstevő tagállam (co-RMS)
8.1.3.1.Monográfia felülvizsgálat2 500 000
8.1.3.2.Monográfia felülvizsgálat egy szakterületre300 000
8.1.3.3.Értékelés szakterületenként2 000 000
8.2.Növényvédő szerek nemzeti engedélyezése
8.2.1.Szakterületi értékelések díjai
8.2.1.1.Szakterületi értékelések Európai Uniós vagy zonális
engedélyezéshez, illetve engedély-módosításhoz
8.2.1.1.1.Készítmény - dosszié teljességének vizsgálata500 000
8.2.1.1.2.Hatóanyagok kémiai azonossága(ld. 8.6.1.
pont)
8.2.1.1.3.Fizikai-kémiai tulajdonságok500 000
8.2.1.1.4.Analitika500 000
8.2.1.1.5.Toxikológia800 000
8.2.1.1.6.Felhasználói kockázat300 000
8.2.1.1.7.Szermaradék700 000
8.2.1.1.8.Környezeti sors és viselkedés700 000
8.2.1.1.9.Ökotoxikológia1 200 000
8.2.1.1.10.Hatékonyság700 000
8.2.1.1.11.Egyszerűsített értékelésA fenti
összegek
40%-a
8.2.2.Szakterületi értékelések magyar nyelvű nemzeti
engedélyezéshez, illetve. engedély-módosításhoz
8.2.2.1.Készítmény - dosszié teljességének ellenőrzése100 000
8.2.2.2.Hatóanyagok kémiai azonossága(ld. 8.6.1.
pont)
8.2.2.3.Fizikai-kémiai tulajdonságok150 000
8.2.2.4.Analitika150 000
8.2.2.5.Toxikológia200 000
8.2.2.6.Felhasználói kockázat100 000
8.2.2.7.Szermaradék200 000
[27]
8.2.2.8.Környezeti sors és viselkedés200 000
8.2.2.9.Ökotoxikológia300 000
8.2.2.10.Hatékonyság200 000
8.2.2.11.Egyszerűsített értékelésA fenti
összegek 40%-a
8.3.Növényvédő szerek engedélyezése zonális értékelés alapján, ha Magyarország a zonális értékelő tagállam (z-RMS)
8.3.1.Törzs dosszié kiértékelése
8.3.1.1.Kémiai készítmények esetén6 000 000
8.3.1.2.Mikroorganizmusok, vírusok esetében4 000 000
8.3.1.3.Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.)3 000 000
8.3.1.4.Nemzeti ideiglenes (3 éves) engedély új hatóanyagú készítményrea 8.3.1.pont
alatti alapdíjak 25%-a
8.3.1.5.Két, vagy több hatóanyagú készítmény engedélyezése eseténa 8.3.1. pont alatti alapdíjak plusz hatóanyagonként 25%-kal növelt értéke
8.4.Növényvédő szerek engedélyezése zonális értékelés alapján, ha Magyarország a zonális értékelő társ-jelentéstevő (co-zRMS)A 8.2.1.1 szerinti szakterületi értékelések alapján
8.5.Növényvédő szerek engedélyezése kölcsönös elismerés alapján, ha Magyarország átvevő tagállam1 500 000
8.5.1.Engedély módosításának átvétele, ha további értékelés szükséges600 000
8.5.2.Engedély módosításának átvétele további értékelés nélkül300 000
[28]
8.6.Növényvédő szerek újraengedélyezése (engedélyek
felülvizsgálata)
8.6.1.Hatóanyag azonosságának megállapítása
hatóanyagonként a pozitív listára való felvétel után,
vagy megújítás után
(step 1)
8.6.1.1Az adattulajdonos, illetve annak képviselője esetén100 000
8.6.1.2.A felülvizsgálat az adattulajdonostól kapott hozzájáruló
nyilatkozattal történik
150 000
8.6.1.3.A hatóanyag azonosságának megállapítása egyéb
hatóanyag-forrásból történik
8.6.1.3.1.Egyéb hatóanyag forrás értékelése150 000
8.6.1.3.2.Ekvivalencia jelentés készítése500 000
8.6.2.Készítmény nemzeti szintű újraengedélyezése (step2)
8.6.2.1.Készítmény dosszié kiértékelése és újraengedélyezés
8.6.2.1.1.Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén2 500 000
8.6.2.1.2.Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében1 500 000
8.6.3.Készítmény zonális értékelése és újraengedélyezése, ha
Magyarország a zonális értékelő tagállam (zRMS)
8.6.3.1.Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén5 000 000
8.6.3.2.Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében3 000 000
8.6.3.3.Két, vagy több hatóanyagú készítmény engedélyezése
esetén
a 8.6.3 pont
alatti alapdíjak
plusz
hatóanyagon-
ként 25%-kal
növelt értéke
8.6.4.Újraengedélyezés más tagállam által készített értékelés
felhasználásával
8.6.4.1.Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén1 000 000
8.6.4.2.Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében500 000
8.7.Növényvédő szernek nem minősülő termékek nemzeti engedélyezése
8.7.1.Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók300 000
8.7.2.Növényvédelmi célú eszközök (pl. csapdák), makroszervezetek100 000
8.8.Engedélyezés a már elvégzett értékelések felhasználásával
8.8.1.Új formuláció értékelése a már elvégzett értékelések felhasználásávalSzármaztatott engedély díja +
az új egyedi szakterületi értékelések díja 8.2.1. vagy 8.2.2. szerint
8.8.2.Alkalmazáshoz készre hígított termékek engedélyezése a már elvégzett értékelések felhasználásávalSzármaztatott
engedély díja +
az új egyedi szakterületi
értékelések díja 8.2.1. vagy 8.2.2. szerint
8.9.Ikercsomagban történő forgalomba hozatal engedélyezése300 000
8.10.Engedélymódosítás
8.10.1.Az engedély módosítása, vagy érvényességének meghosszabbítása
8.10.1.1.Módosítás szakmai értékelés alapján szakterületenként8.2.1. vagy 8.2.2. figyelembevételével
8.10.1.2.Szakterületi értékelést nem igénylő módosítás25 000
[29]
8.10.2.Engedély kiterjesztése kisebb jelentőségű
felhasználásokra (kiskultúra)
150 000
8.10.3.Címkétől eltérő felhasználási engedély (off-label)150 000
8.11.Címke-felülvizsgálat50 000
8.12.Kísérleti engedély
8.12.1.Magyarországon még forgalomban nem lévő
hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre (készítményenként és kultúránként)
50 000
8.12.2.Magyarországon forgalomban lévő hatóanyagot
tartalmazó növényvédő szerre (készítményenként és kultúránként)
15 000
8.12.3.Bemutató vizsgálatok / premarketing tevékenység
engedélyezése (kultúránként)
25 000
8.13.Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély már engedélyezett készítményre Engedélyezett növényvédő szer vagy növényvédő szernek nem minősülő termék előírt felhasználásától eltérő módja esetén (kultúránként) a 8.2.2. szerinti szakterületi értékelés nélkül
8.13.1.Termelő kérésére (saját felhasználásra)15 000
8.13.2.Gyártó, forgalmazó, vagy egyéb jogi személy kérésére,
vagy 50 ha fölött
150 000
8.14.Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély nem engedélyezett készítményre150 000
8.15.Párhuzamos behozatal engedélyezése
8.15.1.Párhuzamos behozatal kereskedelmi célra500 000
8.15.2.A termelő által saját felhasználásra történő behozatal20 000
8.16.Származtatott engedélyek
8.16.1.Származtatott engedély - más kereskedelmi név
használata már engedélyezett készítményre
50 000
8.16.2.Új engedély kiadása egy már meglévő engedély
értékelése alapján
Az
alkalmazandó
engedélyezési
díj 25%-a
8.17.Növényvédőszer-maradék határérték megállapítása,
módosítása
500 000
8.18.Termésnövelő anyag engedélyezési díjak
8.18.1.Egyedi engedélyezés
8.18.1.1.Műtrágyák, szerves trágyák, gilisztahumusz, talajjavító
anyagok, termesztő közegek ásványi trágyák,
mikrobiológiai készítmények, talaj- és
növénykondicionáló anyagok engedélyezése
100 000
8.18.1.2.Komposztok, engedélyezése150 000
8.18.2.Termékcsalád engedélyezése
8.18.2.1.Műtrágyák, szerves trágyák, gilisztahumusz, talajjavító
anyagok, termesztő közegek ásványi trágyák,
mikrobiológiai készítmények, talaj- és
növénykondicionáló anyagok engedélyezése (maximum
3 tag)
200 000
8.18.2.2.Komposztok, engedélyezése (maximum 3 tag)300 000
8.18.2.3.Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden
további családtag engedélyezése
30 000
8.18.3.Engedélyokirat módosítása, kiegészítése
8.18.3.1.Szakterületi módosítás (vizsgálati adatokhoz kötött
kultúra-kiterjesztés, technológiamódosítás)
30 000
8.18.3.2.Termékcsalád bővítése, családtagonként100 000
8.18.3.3.Szakterületi értékelést nem igénylő módosítás25 000
8.18.4.Védelem egyenértékűség vizsgálata az áruk kölcsönös
elismerése során terméktípusonként
50 000
8.18.5.Védelem egyenértékűségi határozat kiadása
8.18.5.1.Egy termék esetében200 000
8.18.5.2.Termékcsalád esetében (maximum 3 tag)250 000
8.18.5.3.Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden
további családtag esetében
30 000
8.18.6.Kísérleti engedély15 000
[30]
8.18.7Hulladékot tartalmazó termésnövelő anyag (komposzt
kivételével) kiegészítő eljárási díja
25%
8.18.8.További márkanév használat nevenként és készítményenként25 000
8.19.Vizsgálóhely GEP (Good Experimental Practice)
elismerése
8.19.1.Vizsgálóhely inspekciója és elismerése500 000
8.19.2.Vizsgálóhely ismételt inspekciója250 000
9.EGYÉB NÖVÉNYVÉDELMI ELJÁRÁSOK DÍJAI
9.1.Növényvédelmi gépek típusminősítési és
felülvizsgálati eljárási díjai
9.1.1.Növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai
9.1.1.1.Hordozható permetezőgépek típusminősítési eljárásai
9.1.1.1.1.Dokumentumok alapján37 500
9.1.1.1.2.Az ügyfél kérelmére indult szemle alapján50 000
9.1.1.1.3.Vizsgálat alapján62 500
9.1.1.2.Egyéb növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai
9.1.1.2.1.Dokumentumok alapján37 500
9.1.1.2.2.Az ügyfél kérelmére indult szemle alapján125 000
9.1.1.2.3.Vizsgálat alapján500 000
9.1.2.Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata az ügyfél
kérelmére indított eljárás esetén
9.1.2.1.Felülvizsgáló állomások tanúsítása (állomásonként)500 000
9.1.2.2.Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata (gépenként)40 000
9.1.2.3.Időszakos felülvizsgálati rendszer fenntartása (elvégzett
felülvizsgálatonként)
4 000
9.2.Növényvédelmi engedélyezési eljárások díjai
9.2.1.Növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és
felhasználási valamint munkavégzésre jogosító engedély
kiadása, újbóli kiadása, érvényességi idő bejegyzése, az
engedély cseréje
4 000
9.2.2.Légi mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedély
kiadásának, érvényességi idő bejegyzésének, engedély
cseréjének díja
4 000
9.2.3.Kijuttatási terv jóváhagyására irányuló kérelem
elbírálása
5 000
9.2.4.Jóváhagyott kijuttatási tervhez nem kapcsolódó egyedi
légi permetezési kérelem elbírálása
5 000
10.NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK DÍJAI
10.1.Belső növényegészségügyi vizsgálatok
10.1.1.Vizsgálatra bejelentett, szaporítási célra használt
napraforgó (Helianthus annuus), lucerna (Medicago
sativa), bab (Phaseolus sp.) cukorrépa (Beta vulgaris)
magtermő állományainak vizuális termőhelyi vizsgálata
táblánként, laboratóriumi vizsgálatok nélkül. Vetőburgonya
(Solanum tuberosum), (szuperelit, elit és utántermesztett
fokozatú, valamint nemesítésből és honosításból származó)
területek vizuális termőhelyi vizsgálata táblánként,
termesztő-berendezésenként, laboratóriumi vizsgálatok
nélkül.
10.1.1.1.8 hektárig vagy 8 termesztőberendezésig6 000
10.1.1.2.azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként750
10.1.2.Vizsgálatra bejelentett, szaporítási célra használt
zöldségfélék (Allium cepa, Allium porrum, Allium
schoenoprasum, Capsicum annuum, Lycopersicon
esculentum) és valamennyi továbbszaporításra termesztett
lágyszárú növény (kivéve burgonya), valamint gumók,
hagymák, rhizómák illetve azok magtermő és ültetésre
szánt állományainak vizuális termőhelyi vizsgálata
táblánként, termesztő berendezésenként, és
vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül
10.1.2.1.6 hektárig vagy 6 termesztőberendezésig6000
10.1.2.2.azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként880
10.1.3.Telepítés illetve ültetés előtti termőhelyi vizsgálat
táblánként:
10.1.3.1.Központi és üzemi törzsültetvény, törzsgyümölcsös, alany
anyatelep, szőlő-, gyümölcs, dísz- és egyéb faiskola,
erdészeti csemetekert előzetes vizsgálata, valamint
területváltoztatás engedélyezését megelőző vizsgálat
laboratóriumi vizsgálat nélkül
10.1.3.1.1.2 hektárig6 000
10.1.3.1.2.azon felül hektáronként3 000
10.1.3.2.Faiskolai lerakatok, árudák, forgalmazóhelyek
alkalmassági vizsgálata
10.1.3.2.1.vizsgálatonként6 500
10.1.3.3.Egyéb, a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17) FVM rendelet 9.
számú mellékletében, illetve a Vidékfejlesztési
Minisztérium (VM) és NÉBIH által elrendelt,
meghatározott növények termőhelyi vizsgálata táblánként,
termesztő berendezésenként és vizsgálatonként,
laboratóriumi vizsgálat nélkül.
10.1.3.3.1.1 hektárig vagy 1 termesztő berendezésig, telephelyenként,
vizsgálatonként
6 000
10.1.3.3.2.azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként
és vizsgálatonként
4 500
10.1.4.Faiskolák termőhelyi vizsgálata táblánként
10.1.4.1.Árutermelő szőlő-, gyümölcs- és bogyós gyümölcsű
faiskolák, alanytelepítés, magvetés, bejelentett házi,
átmeneti (szűrő) és elit faiskolák
10.1.4.1.1.hektáronként és vizsgálatonként9 500
10.1.4.2.Erdészeti csemetekertek, díszfaiskolák
10.1.4.2.1.2 hektárig vizsgálatonként6 000
10.1.4.2.2.azon felül hektáronként és vizsgálatonként3 000
10.1.5.Központi és üzemi törzsültetvények termőhelyi vizsgálata
termőhelyenként
10.1.5.1.Törzses gyümölcsfajok: szemzőhajtás-termő és magtermő
fák (vírusvizsgálatban részesült egyedekre csak
vírusvizsgálati díjtétel)
10.1.5.1.1.100 darabig és vizsgálatonként6 000
10.1.5.1.2.azon felül 10 darabonként és vizsgálatonként450
10.1.5.2Szőlő, bogyós gyümölcsű ültetvények, vegetatív anyatelepek
10.1.5.2.1.hektáronként és vizsgálatonként15 000
10.1.5.3Örökzöldek, díszfák, díszcserjék (hektáronként)
10.1.5.3.1.hektáronként és vizsgálatonként15 000
10.1.6.Továbbszaporításra engedélyezett ültetvények, szaporításra
kijelölt fák termőhelyi vizsgálata termőhelyenként
10.1.6.1.Szemzőhajtás- és magtermő fa, törzskönyvezett, illetve
törzskönyvi előjegyzésbe vett növények
10.1.6.1.1.25 fáig vizsgálatonként6 000
10.1.6.1.2.azon felül darabonként és vizsgálatonként240
10.1.6.2.Szőlő és bogyós gyümölcsű ültetvények, dísznövények,
vegetatív alanytelepek
10.1.6.2.1.2 hektárig vagy 2 termesztő berendezésig vizsgálatonként6 000
10.1.6.2.2.azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként
és vizsgálatonként
3 000
10.1.6.3.Faiskola vetőmagvak fémzárolását megelőző növény-egészségügyi vizsgálata
10.1.6.3.1.1000 kg-ig vizsgálatonként6 000
10.1.6.3.2.azon felül 100 kg-onként és vizsgálatonként6 00
10.1.7.Faiskolai lerakatok, árudák vizsgálata
10.1.7.1.vizsgálatonként6 000
10.1.8.Termelő által megrendelt, vetőmagtermő, ültetésre szánt és
egyéb növények állományainak termőhelyi vizsgálata,
export előzetes vizsgálata, táblánként, termesztő
berendezésenként, és vizsgálatonként, laboratóriumi
vizsgálat nélkül (pl. hibridkukorica (Zea mays), borsó
(Pisum sativum), stb.)
10.1.8.1.5 hektárig6 000
10.1.8.2.azon felül hektáronként900
10.1.9.Növényútlevél-címke darabonként (kivéve a NÉBIH NKI
által kiadott növényútlevél-címkék)
10.1.9.1.A megrendelőnek kiadott növényútlevél-címke darabonként30
10.1.9.2.A szolgálat által kiállított növényútlevél, csereútlevél
darabonként
270
10.1.10.Terménytárolók kérelemre történő helyszíni vizsgálata
tárolóhelyenként, a betárolt termény mennyisége szerint:
10.1.10.1.üres raktár5 700
10.1.10.2.Tárolt termény: az elvégzett munka a tárolt termény
mennyiségével arányos
10.1.10.2.1.250 tonnáig8 000
10.1.10.2.2.azon felül 10 tonnánként300
10.1.11.Előzetes (növény-egészségügyi) vizsgálat: fa-csomagolóanyag kezeléséhez, előállításához, javításához
10.1.11.1.telephelyenként és vizsgálatonként8 000
10.2.Külső növényegészségügyi vizsgálatok -
Postaküldemények, útipoggyász, darabáru okmány,
azonosság és növény-egészségügyi vizsgálata
laboratóriumi vizsgálat nélkül:
10.2.1.1 000 Ft értékhatárig díjmentes, növény-egészségügyi
bizonyítvány kiállítása esetén azonban
270
10.2.2.1 000-5 000 Ft közötti értéknél1 100
10.2.3.5 000 Ft feletti értéknél, két tonna összsúlyt meg nem
haladó küldemény esetén
2 200
10.3.Vasúti kocsi, gép- és egyéb jármű, repülőgép, illetve
hajóküldemények vizsgálata megkezdett tíz tonnánként,
laboratóriumi vizsgálat nélkül:
10.3.1.Vegetatív, gumós, hagymás szaporítóanyagok, élő növény,
vetőmagvak, vetőburgonya
9 800
10.3.2.Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvai, azok
őrleményei, azokból készült takarmánykeverékek és
alapanyagok, friss zöldség és gyümölcs, héjas gyümölcsűek,
étkezési és ipari burgonya
3 900
10.3.2.1500 tonna felett a küldemény vizsgálatára átalánydíj
fizetendő, melynek összege
200 000
10.3.3.Egyéb növényi termékek, vágott virágok2 600
10.3.4.Nyitott vasúti vagonban szállított tranzit, re-export
szállítmányok vizsgálat nélkül
3 350
10.4.Külső növényegészségügyi vizsgálatok - Import vizsgálatok
10.4.1.Növényegészségügyi követelmények teljesítését igazoló
okmányok vizsgálata szállítmányonként
1 800
10.4.2.A termék származásának és azonosságának megállapítása
szállítmányonként
10.4.2.1.Egy teherautó, vasúti vagon, illetve hasonló méretű tartály
mennyiségig
1 800
10.4.2.2.a 10.4.2.1. pontban meghatározottnál nagyobb mennyiség
esetén
3 500
10.4.3.Növényegészségügyi vizsgálat
10.4.3.1.Dugványok, magról nevelt növények (kivéve erdészeti
szaporítóanyagok), fiatal szamóca- és zöldségnövények
vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.1.1.10 000 darabig4 300
10.4.3.1.2.Minden további 1 000 egység180
10.4.3.1.3.a vizsgálat maximális összege3 5 000
10.4.3.2.Cserjék, fák (kivéve kivágott karácsonyfák), fás szárú
faiskolai növények, erdészeti szaporító anyagok vizsgálata
szállítmányonként
10.4.3.2.1.1 000 darabig4 300
10.4.3.2.2.Minden további 100 egység110
10.4.3.2.3.a vizsgálat maximális összege35 000
10.4.3.3.Ültetésre szánt hagymák, gyökerek, rizómák, gyökérgumók
ellenőrzése szállítmányonként (burgonyagumók kivételével)
10.4.3.3.1.200 kg tömegig4 300
10.4.3.3.2.Minden további 10 kg40
10.4.3.3.3.a vizsgálat maximális összege35 000
10.4.3.4.Vetőmagok, szövettenyészetek vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.4.1.100 kg tömegig1 800
10.4.3.4.2.Minden további 10 kg40
10.4.3.4.3.a vizsgálat maximális összege35 000
10.4.3.5.Egyéb ültetésre szánt növények vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.5.1.50 000 darabig4 300
10.4.3.5.2.Minden további 100 egység50
10.4.3.5.3.a vizsgálat maximális összege35 000
10.4.3.6.Növényegészségügyi vizsgálat: Vágott virágok vizsgálata
szállítmányonként
10.4.3.6.1.20 000 darabig4 300
10.4.3.6.2.Minden további 1 000 egység40
10.4.3.6.3.a vizsgálat maximális összege35 000
10.4.3.7.Lombos ágak, tűlevelűek részeinek vizsgálata szállítmányonként (kivágott karácsonyfák kivételével)
10.4.3.7.1.100 kg tömegig4 300
10.4.3.7.2.Minden további 10 kg440
10.4.3.7.3.a vizsgálat maximális összege35 000
10.4.3.8.Kivágott karácsonyfák vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.8.1.1 000 darabig4 300
10.4.3.8.2.Minden további 100 egység440
10.4.3.8.3.a vizsgálat maximális összege35 000
10.4.3.9.Növények leveleinek vizsgálata szállítmányonként (pl. gyógyfüvek, fűszernövények, leveles zöldségek)
10.4.3.9.1.100 kg tömegig4 300
10.4.3.9.2.Minden további 10 kg440
10.4.3.9.3.a vizsgálat maximális összege35 000
10.4.3.10.Gyümölcsök, zöldségek vizsgálata szállítmányonként (leveles zöldségek kivételével)
10.4.3.10.1.25 000 kg tömegig4 300
10.4.3.10.2.Minden további 1000 kg180
10.4.3.11.Burgonyagumók vizsgálata tételenként
10.4.3.11.1.25 000 kg tömegig13 000
10.4.3.11.2.Minden további (megkezdett) 25 000 kg-ként13 000
10.4.3.12.Faanyag vizsgálata szállítmányonként (fakéreg kivételével)
10.4.3.12.1.100 m3 térfogatig4 300
10.4.3.12.2.Minden további m340
[31]
10.4.3.13.Talaj és táptalaj, fakéreg vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.13.1.25 000 kg tömegig4 300
10.4.3.13.2.Minden további 1000 kg180
10.4.3.13.3.a vizsgálat maximális összege35 000
10.4.3.14.Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvainak vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.14.1.25 000 kg tömegig4 300
10.4.3.14.2.Minden további 1 000 kg180
10.4.3.14.3.a vizsgálat maximális összege35 000
10.4.3.15.Egyéb növények, illetve növényi termékek szállítmányonként (az őrléssel feldolgozottak kivételével) vizsgálata szállítmányonként4 300
11.ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÉS KOMLÓ FORGALMAZÁSI MINŐSÉG MEGFELELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI DÍJAI
11.1.Zöldség, gyümölcs forgalmazási minőségnek való megfelelés vizsgálata
11.1.1.A szállítmány azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként4 300
11.1.2.A szállítmány munkaszüneti napon elvégzett azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként5 300
11.1.3.A meghiúsult szállítás esetén, a szállítmányok számától függetlenül, esetenként3 000
11.2.Komló vizsgálata
11.2.1.A szállítmány azonossági vizsgálata megkezdett tonnánként4 300
11.3.
[32]
12.TALAJVÉDELEMI IGAZGATÁSI DÍJAK
12.1.Talajvédelmi hatósági eljárások
12.1.1.Talajjavítási engedélyezési eljárás26 000
12.1.2.Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezési eljárás73 000
12.1.3.Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése73 000
12.1.4.
12.1.4.1.
12.1.4.2.
12.1.5.Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése144 000
12.1.6.Szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése110 000
12.1.7.
12.1.8.Nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése60 000
12.1.9.Engedély módosítása, meghosszabbítása kérelemre
12.1.9.1.
12.1.9.2.
12.1.9.3.A 12.1.1–12.1.8. alpontokban meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezéseAz engedélyre
megállapított díj 50 %-a
12.1.10.A talajvédelmi, illetve a termőföld használati követelmények teljesítéséről, a talajvédelmi hatósági engedély szükségességéről szóló és egyéb bizonyítvány
kiállítása
12 000
12.1.11.Árutermelő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve csemege- és alanyszőlő) telepítését megalapozó talajvédelmi terv, illetve egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása28 000
[33]
12.2.Talajvédelmi szakhatósági eljárások (12.2-12.16. pontokban meghatározott eljárások)
12.2.1.
12.2.2.Bányafelügyeleti eljárások
12.2.2.1.Cél-kitermelőhely létesítésének engedélyezési eljárása105 000
12.2.2.2.Bányaüzemi kitermelés befejezési MÜT jóváhagyásának eljárása, föld alatti bányatérségek és bányászati létesítmények más célú hasznosításának jóváhagyási eljárása, szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezési eljárása50 000
12.2.2.3.Bányaüzem bezárási és tájrendezési MÜT jóváhagyásának eljárása, a tájrendezési feladatokkal összefüggő bányahatósági eljárások, a felszín alatti vízkészletet érintő bányatavak fennmaradása és hasznosítása feltételeinek meghatározása, szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás30 000
12.2.2.4.
12.3.Építésügyi hatósági eljárások
12.3.1.Építési engedélyezési eljárás 400 m2 felett igénybevett termőföld esetén50 000
12.3.2.Összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás50 000
12.3.3.Építésügyi fennmaradási engedélyezési eljárás50 000
12.3.4.A nem veszélyes hulladék kereskedelmének, közvetítésének, szállításának, hasznosításának, ártalmatlanításának engedélyezési eljárása19 000
12.3.5.
12.4.Katonai építésügyi hatóság telekalakítási engedélyezési
eljárása
19 000
12.5.Hírközlési hatósági eljárások
12.5.1.Hírközlési hatósági eljárások
12.5.1.1.Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési eljárása 400 m2 vagy 500 fm, illetve az az alatt igénybevett termőföld esetén25 000
12.5.1.2.Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési eljárása 400 m2 vagy 500 fm felett igénybevett termőföld esetén50 000
[34]
12.6.Sajátos építményekre vonatkozó hatósági eljárások
(mérésügyi és biztonsági hatóság, bányafelügyelet,
katonai építésügyi hatóság)
12.6.1.Sajátos építményfajták építési engedélyezési eljárásai50 000
12.6.2.Sajátos építményfajták összevont építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásai
50 000
12.6.3.Sajátos építményfajták fennmaradási engedélyezési eljárásai50 000
12.7.Mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági eljárások
12.7.1.
12.7.2.Villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárás -
vezetékjog (termelői, magán- és közvetlen vezeték építése
is)
50 000
12.7.3.Villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárás -
használati jog (erőművek építése is)
50 000
12.7.4.Villamosenergia-ipari fennmaradási engedélyezési eljárás50 000
12.7.5.Villamosenergia-ipari egyszerűsített engedélyezési eljárás28 000
12.7.6.Villamosenergia-ipari használatbavételi engedélyezési eljárás25 000
12.8.Közlekedési hatósági eljárások
12.8.1.Utak elvi engedélyezése19 000
12.8.2.Utak építési engedélyezése50 000
12.8.3.Utak korszerűsítésének engedélyezése50 000
12.8.4.Utak fennmaradási engedélyezése50 000
12.8.5.Utak építési engedélyben foglaltaktól eltérés engedélyezése31 000
12.8.6.Utak forgalomba helyezésének engedélyezése33 000
12.8.7.Utak ideiglenes forgalomba helyezési engedélyezése33 000
12.8.8.Utak megszüntetésének engedélyezése33 000
12.8.9.
[35]
12.8.10.Polgári repülőtér létesítésének engedélyezése50 000
12.8.11.
12.8.12.Repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének
szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
általános építmények építésének, fennmaradásának engedélyezése
50 000
12.8.13.
12.8.14.Repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének
szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
általános építmények fejlesztésének engedélyezése
50 000
12.8.15.
12.9.Környezetvédelmi hatósági eljárások
12.9.1.
12.9.2.A települési hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési
eljárások
15 000
12.9.3.Veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárások15 000
12.9.4.Előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárás50 000
12.9.5.Környezeti hatásvizsgálat50 000
12.9.6.Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás50 000
12.10.Természetvédelmi hatósági eljárások
12.10.1Kármentesítési eljárások50 000
12.11.Vízügyi hatósági eljárások
12.11.1.Kármentesítési eljárások50 000
12.11.2.Vízbázisok védőterületein belüli tevékenység végzésének
eseti engedélyezése
13 000
12.11.3.Vízbázisok védőterületeinek kijelölésével kapcsolatos
engedélyezés
50 000
12.11.4.Vízjogi létesítési engedélyezés
12.11.4.1.Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm feletti talajfelszín megbontása esetén50 000
12.11.4.2.Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm, illetve az alatti talajfelszín megbontása esetén25 000
[36]
12.11.5.Vízjogi üzemeltetési engedélyezés
12.11.5.1.Vízjogi üzemeltetési engedélyezés (kivéve az egynyaras öntözés engedélyezése)25 000
12.11.5.2.Vízjogi üzemeltetési engedélyezés egynyaras öntözéshez5000
12.11.6.Vízjogi fennmaradási engedélyezés50 000
12.11.7.Szennyező anyagok földtani közegbe, felszín alatti vízbe
elhelyezésének és bevezetésének engedélyezése, ha
határértékek megállapításához kötött az engedélyezési
eljárás
50 000
12.12.Ingatlanügyi hatósági eljárások
12.12.1.1.Termőföld időleges más célú hasznosításának
engedélyezése 400 m2 és az alatt
10 000
12.12.1.2.Termőföld időleges más célú hasznosításának
engedélyezése 400 m2 felett
50 000
12.12.2.Más célra hasznosított termőföld újrahasznosítására
készített terv jóváhagyása
50 000
12.12.3.Termőföld végleges más célú hasznosítása
12.12.3.1.Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m2 és az alatt10 000
12.12.3.2.Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m2 felett50 000
12.12.4.Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel
12.12.4.1.Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel 400 m2 és az alatti terület esetén10 000
12.12.4.2.Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel 400 m2 feletti terület esetén50 000
12.13.Szőlő telepítésével kapcsolatos engedélyezési eljárások
12.13.1.Csemege- és alanyszőlő telepítés engedélyezése28 000
12.13.2.
12.14.Gyümölcstelepítés engedélyezési eljárása28 000
12.15.
12.15.1.
12.15.2.
12.15.3.
[37]
12.15.4.
12.16.Kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások
12.16.1.Régészeti feltárás engedélyezése (kivéve a megelőző feltárást)28 000
12.16.2.
12.16.3.Régészeti megelőző feltárás engedélyezése38 000
12.17.Talajvédelmi szakértői nyilvántartás vezetése
12.17.1.Talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának
bejelentésére nyilvántartásba vétel
9 000
12.17.2.Talajvédelmi szakértői tevékenységi kör bővítésének
bejelentésére nyilvántartásba vétel
7 000
12.18.A jogorvoslati eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díja 12. pont alatt
meghatározott
díjtétel 50%-a
12.19.Engedély módosítása, meghosszabbítása kérelemre (talajvédelmi szakhatósági eljárásokban)
12.19.1.Engedély módosításaA szakhatósági eljárásra megállapított díj 50%-a
12.19.2.Engedély érvényességi idejének meghosszabbítása változatlan feltételek mellett10 000
13.VADGAZDÁLKODÁSI DÍJAK
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.2.Trófeabírálati díj4 000
13.3.Kérelemre indult vadászati hatósági eljárás díjai
13.3.1.Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg, a vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával, a vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésével összefüggő kérelmek kivételével10 000
13.3.2.Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg a vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával összefüggő kérelmek esetén20 000
13.3.3.A vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésére benyújtott kérelem díja (szállítmányonként)3 000
[38]
13.3.4.1.
13.4.Azonosító jel díja darabonként100
14.HALGAZDÁLKODÁSI DÍJAK
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.Halászati engedély kiadásának díja10 000
14.5.1.
14.6.Halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja5 000
14.7.Halászati őr és társadalmi halőr eskü tételének díja3 000
14.7.1.Halászati őr és társadalmi halőr szolgálati napló díja3000
14.8.Az IUU fogási tanúsítvány érvényesítése (tanúsítványonként)5 000
14.9.Elsőfokú eljárás díja2 000
15.ERDÉSZETI KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK DÍJTÉTELEI
15.1.Helyszínelést nem igénylő eljárások
15.1.1.Alapdíj
- erdőterv határozat kiadása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. § (13) bekezdése alapján kérelemre induló eljárásban;
- az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.1. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nem nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
- a 15.1.2 pont alá tartozó eljárásokban.
6 500
15.1.2.Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.1.2.1.Földrészletenként
- erdő, vagy erdőként nyilvántartott egyéb terület kérelemre történő kivezetése az Adattárból;
- erdő telepítésének engedélyezése;
- az Evt. 83/A. §-a szerinti létesítmény által elfoglalt területre igénybevétel engedélyezése;
- meghiúsult erdőtelepítés törlése az Adattárból;
- erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő engedélyezése;
- az erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása.
500
[39]
15.1.2.2.Földrészletenként
- tulajdonos vagy az érintett tulajdonostársak kérelmére erdőgazdálkodó haszonvételi jogosultságának átmeneti időszakra történő korlátozása.
5 000
15.1.2.3.Erdőrészletenként
- erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése;
- erdőgazdálkodó kérelmére erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása;
- szennyvíziszap termőhelyre kihordásának engedélyezése;
- erdősítési határidők módosításának engedélyezési eljárása;
- tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése;
- cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben.
300
15.1.2.4.Kilométerenként
- az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.2.3. vagy 15.3.2.2. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
- járműközlekedésre használható út kijelölése erdőben az Evt. 92. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
3 000
15.2.Helyszínelést igénylő eljárások
15.2.1.Alapdíj
- erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló engedélyezési eljárás;
- lovas és gépjárműnek nem minősülő járművel folytatott, vagy egyéb technikai sportverseny engedélyezése erdőben;
- az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, külön nem nevesített erdei közjóléti berendezéssel vagy létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
- a 15.2.2. pont alá tartozó eljárásokban.
25 000
15.2.2.Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.2.2.1.Földrészletenként
- önerdősülés nyilvántartásba vétele az Evt. 6. § (2) bekezdés ba) pontja szerinti szabad rendelkezésű erdőként;
- Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevételének érvényes elvi engedély hiányában történő engedélyezése;
- erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása;
- erdő Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése.
2 000
[40]
15.2.2.2.Erdőrészletenként
- vágásos üzemmódú erdő termőhelyi viszonyoknak megfelelő záródásnál
alacsonyabb, de legalább ötven százalékos záródással való kialakítását és
fenntartásának engedélyezése;
- természetességi állapotra vonatkozó alapelvárás módosításnak
engedélyezése;
- erdőrészletek, vagy egyéb részletek megosztása az Adattárban.
2 000
15.2.2.3.Kilométerenként
- épített közelítő nyommal kapcsolatos engedélyezési eljárások;
10 000
15.3.Erdő igénybevétel és erdészeti magánút építés
engedélyezési eljárások
15.3.1.Alapdíj
- gépjárművel folytatott technikai sportverseny engedélyezése erdőben;
- a 15.3.2. pont alá tartozó eljárásokban.
60 000
15.3.2.Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.3.2.1.Földrészletenként
- erdő Evt. 77. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedély hiányában történő engedélyezése;
- erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása;
- erdő Evt. 77. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése.
7 000
15.3.2.2.Kilométerenként
- erdészet magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének vagy fennmaradásának engedélyezése.
80 000
15.4.Az erdészeti szakszemélyzet, illetve a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásával kapcsolatos eljárások
15.4.1.Nyilvántartásba vétel, átminősítés3 000
[41]
15.4.2.Rendészeti feladatok ellátására nem jogosult szakszemélyzet részére szolgálati igazolvány kiadása, pótlása, cseréje, kivéve ha a szolgálati igazolvány az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatt vált érvénytelenné5 500
15.5.Egyedi adatszolgáltatási eljárások
15.5.1.Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként4 000
15.5.2.Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként2 000
15.5.3.Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott nem hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként3 000
15.5.4.Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott nem hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként1 500
15.5.5.
15.5.6.Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként2 000
15.5.7.
15.5.8.Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként1 500
15.5.9.Adatszolgáltatás keretében rendszeresített erdőtervi statisztikai tábla kiadása meghatározott erdőterületre8 000
15.5.10.Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása5 000
15.5.11.Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása7 500
15.5.12.Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép adott részének másolatának (A4-es méretben) kiadása1 000
15.6.
[42]
15.7.Az erdészeti hatóság más hatóság más hatóságnál, kérelemre indult eljárásban lefolytatott szakhatósági eljárásai
15.7.1.Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 15.7.2. pontban foglalt, valamint az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti eljárás kivételével7500
15.7.2.Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja bányatelek megállapítása iránti eljárásban, ha a szakhatósági eljárás a külön jogszabály szerint az erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezésére is kiterjed60 000
15.8.
15.9Hatósági bizonyítvány kiállítása, erdőrészletekre vonatkozó adatszolgáltatás esetén erdőrészletenként, erdőgazdálkodóra vonatkozóan gazdálkodónként, egyéb esetekben földrészletenként
15.9.1.Első példány kiállítása2 000
15.9.2.Több azonos tartalmú bizonyítvány kiállítása esetén minden további példány díja600
[43]
16.BIOÜZEMANYAG-ELŐÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJAK
16.1.A BÜHG-nyilvántartásban szereplő bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (BÜHG nyilvántartás) vétel, valamint a BÜHG-nyilvántartásban szereplő biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyag-forgalmazók nyilvántartásba vételének meghosszabbítása55 000
16.2.1.A BÜHG nyilvántartásból törölt biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyag-forgalmazók a nyilvántartásból való törlést követő első ismételt nyilvántartásba vétel90 000
16.2.2.Nem teljesített adatszolgáltatás esetén adatszolgáltatásonként+ 30 000
16.3.A BÜHG-nyilvántartás alapján a fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás bizonyítványonként30 000
17.ÁLLATTENYÉSZTÉSSEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI DÍJAK
17.1.Sajátteljesítmény vizsgálat
17.1.1.Baromfi (tyúk, pulyka, lúd, kacsa, gyöngytyúk), sertés, juh, hal, méh, nyúl fajtaelismeréssel kapcsolatos teljesítményvizsgálat hitelesítése vizsgálatonként (a díj nem tartalmazza a vizsgálat elvégzésének költségeit)50 000
17.1.2.Vizsgált tenyészbikák értékelésenkénti első laktációt zárt leányszám növekedése alapján leányutódonként420
/elsőborjas
laktációt zárt
egyed
17.1.3.Sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat egyedenként50
17.1.4.Juh és kecske üzemi sajátteljesítmény vizsgálat egyedenként85
17.2.A fajta-elismerési eljárás során a fajta éves nyilvántartási
díja - a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták kivételével -
évente fajtánként
17.2.1.A bejelentéskor65 000
17.2.2.Bejelentést követő megkezdett naptári évtől45 000
17.2.3.A fajta elismerését követően27 000
17.3.Engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos eljárások
17.3.1.Mesterséges termékenyítő és embrió-átültető állomás,
spermatároló központ, baromfi- és halkeltető állomás,
méhanyanevelő telep, valamint teljesítményvizsgálati
helyszínek engedélyezése
45 000
17.3.2.Mesterséges termékenyítési engedély megadása és a
megalapozását célzó vizsgálatok egyedenként
17.3.2.1.Tenyészbika engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal
(helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív
bakteriológiai vizsgálata)
10 000
17.3.2.2.Tenyészkan engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal
(helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív
bakteriológiai vizsgálata)
10 000
17.3.2.3.Tenyészkos, tenyészbak engedélyezése komplett andrológiai
vizsgálattal (helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és
szelektív bakteriológiai vizsgálata)
10 000
17.3.2.4.Tenyészmén engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal
(helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív
bakteriológiai vizsgálata)
10 000
17.3.2.5.Gímszarvas engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal
(helyszíni mintavétellel, friss ondó minőségi és szelektív
bakteriológiai vizsgálata)
10 000
17.4.Tenyésztő szervezet, fajta, hibrid és keresztezési program
felülvizsgálata
17.4.1.Tenyésztő szervezetek elismerésének éves felülvizsgálati
eljárás díja
45 000
17.4.1.1.Az elismeréshez kötött tevékenységek, a fajta és a szervezet
általános tevékenységének felülvizsgálati eljárása:
17.4.1.1.1- sertés, juh- és kecske fajban, a törzskönyvezett tenyészetek
30%-ára kiterjedően;
17.4.1.1.2- szarvasmarha fajnál a tenyészetek 30%-ára, de fajtánként
legfeljebb 80 tenyészetre kiterjedően;
17.4.1.1.3- baromfi, ló, hal, nyúl és méh esetében szervezetenként
17.5.Harmadik országból importált és EU tagállamokból
beszállított szaporítóanyag honosítási eljárás
szállítmányonként
40 000
17.6.Állattenyésztési adatbank nyilvántartási tevékenysége
17.6.1.Sertés fialási adatok nyilvántartása és feldolgozása
fialásonként
330
17.6.2.Inszeminátorok és embrió átültetők nyilvántartásba vétele
17.6.2.1bejegyzéskor5 000
17.6.2.2módosítási kérelemre1 500
17.7.Állatok származásának igazolása egyedenként
17.7.1.A hatósági származás-ellenőrzés DNS módszerrel történő
végzése
10 000
18.VETŐMAGVAK ÉS SZAPORÍTÓANYAGOK MINŐSÍTÉSÉNEK ÉS VIZSGÁLATÁNAK DÍJTÉTELEIRŐL
18.1.Mezőgazdasági fajok vetőmagvai minősítésével kapcsolatos feladatok díjtételei
18.1.1.Szántóföldi minősítő vizsgálat (egyszeri minősítési díj Ft/ha)
18.1.1.1.Minősítő vizsgálat díjtételei
18.1.1.1.1.Gabonafélék
18.1.1.1.1.1.Kalászosok (kivéve hibridek), köles és fénymag1 350
18.1.1.1.1.2.Kalászos hibridek, rizs, pohánka, tatárpohánka820
18.1.1.1.1.3.Hibrid kukorica/cirokfélék és alapanyagaik1 020
18.1.1.1.1.4."0" apás szaporítások és minden olyan szaporítás esetén,
amikor az apasor és anyasor, illetve apasorok egymástól való
távolsága kisebb az anyasorok egymástól való távolságától
+ 1 020
18.1.1.1.2.Répafélék1 080
18.1.1.1.3.Takarmánynövények
18.1.1.1.3.1.Fűfélék, pillangósok és egyéb takarmánynövények1 080
18.1.1.1.4.Olaj-és ipari rostnövények
18.1.1.1.4.1Olaj-és ipari rostnövények, kivéve hibridek és dohány1 080
18.1.1.1.4.2.Hibridnövények és azok alapanyaga1 020
18.1.1.1.4.3.Dohány1 350
18.1.1.1.5.Burgonya1 080
18.1.1.2.Szántóföldi ellenőrzési és minősítési díjat a szaporító
alapterület nagysága alapján - minden megkezdett ha-t
egésznek véve - kell megállapítani, az alábbiak szerint:
18.1.1.2.1.Amennyiben a szaporító terület nem nagyobb, mint 2 ha
18.1.1.2.1.1.Egyszemlés növények esetében a minősítés díja7 350
18.1.1.2.1.2.Többszemlés növények esetében a minősítés díja14 700
18.1.1.2.2.Ha a szaporító tábla területe 2 ha-nál nagyobb, és a 18.1.1.1.
pontban foglalt szántóföldi minősítési díj nem éri el a 7 350
Ft-ot, akkor az alapdíj
14 700
18.1.1.2.3.Fenntartó vizsgálat esetén az igénybevevő által térítendő díj14 700
18.1.2.Vetőmagvak mintavétele
18.1.2.1.Mintázás díja tételenként a mintavétel módjától függetlenül8 400
18.1.2.2.Mintázás díja tételenként csávázott vetőmag esetén10 500
18.1.3.Vetőmagvak minősítő vizsgálata
18.1.3.1.Teljes minősítő vizsgálat díjtételei - a teljes minősítő
vizsgálat díja magában foglalja a vonatkozó rendeletben a
forgalmazás feltételeként kötelezően előírt vizsgálatokat,
kivéve:
- sejttani (citológiai) vizsgálatban részesülő vetőmagtételek
sejttani vizsgálatai,
- a kötelező vírusvizsgálatban részesített burgonya vetőgumó
tételek esetében a vírusvizsgálat díját (rügydugvány vagy
Elisa-teszt),
- az erucasav-tartalom vizsgálat díját,
- a csillagfürt alkaloida vizsgálat díját.
[44]
18.1.3.1.1.Gabonafélék (kukorica kivételével), répafélék, nagymagvú
hüvelyesek, olaj- és rostipari növények a napraforgó, a repce
és a dohány kivételével
18.1.3.1.1.1.Alapdíj (Ft/tétel)3 150
18.1.3.1.1.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta4 050
18.1.3.1.1.3.Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja1 575
18.1.3.1.1.4.Drazsírozott, illetve csávázott minta helyszíni visszautasítás2 050
18.1.3.1.1.5.Export-import tételek4 725
18.1.3.1.1.6.Csávázott export-import tételek6 125
18.1.3.1.2.Füvek, herefélék, repce, dohány
18.1.3.1.2.1.Alapdíj (Ft/tétel)4 515
18.1.3.1.2.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta5 875
18.1.3.1.2.3.Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja2 250
18.1.3.1.2.4.Drazsírozott helyszíni visszautasítás3 960
18.1.3.1.2.5.Export-import tételek6 750
18.1.3.1.2.6.Csávázott export-import tételek5 775
18.1.3.1.3.Kukorica, napraforgó
18.1.3.1.3.1.Alapdíj (Ft/tétel)8 050
18.1.3.1.3.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta10 450
18.1.3.1.3.3.Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja4 025
18.1.3.1.3.4.Drazsírozott helyszíni visszautasítás5 250
18.1.3.1.3.5.Export-import tételek12 075
18.1.3.1.3.6.Csávázott export-import tételek15 650
18.1.3.1.4.Burgonya
18.1.3.1.4.1.Alapdíj (Ft/tétel)3 150
18.1.3.1.4.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta4 050
18.1.3.1.4.3.Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja1 575
18.1.3.1.4.4.Drazsírozott helyszíni visszautasítás2 050
18.1.3.1.4.5.Export-import tételek4 725
18.1.3.1.4.6.Csávázott export-import tételek6 125
18.1.3.2.Címkézés (Ft/db)
18.1.3.2.1.Fémzároláshoz felhasznál címke11
18.1.3.2.2.Export címke13
18.1.3.2.3.NÉBIH által kitöltött kész zsákcímke kitöltési díja2,65
18.1.4.Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat és burgonya vetőgumó
vizsgálat (a díjakat két részletben, 50%-át a vizsgálatok
beállítását követően, további 50%-ot pedig az értékelést
követően kell megfizetni) fajtaazonosító vizsgálat díja/tétel
18.1.4.1.Kalászos gabonák, olajretek, mustár, kender, len, repcefélék,
köles, muhar, bükkfajok, facélia, pohánka
9 900
18.1.4.2.Kukorica (vonalak, alapegyszeresek), napraforgó 8vonalak,
burgonya, hüvelyesek, cirokfélék, szudánifű, répafélék,
valamint az előző és a következő ponthoz nem sorolható
növényfajok
13 650
18.1.4.3.Kétéves bírálati időszakot igénylő fajok, lucernafélék,
herefélék, fűfélék
13 650
18.1.4.4.Rügydugvány vizsgálat23 000
18.1.4.4.1.Rügydugvány vizsgálat fűtött fólia alatt27 300
18.1.4.4.2.Kitermesztésre nem kerülő minták nyilvántartásba vételi és
tárolási költsége tételenként (utólag esedékes)
2 500
18.1.5.Egyéb vizsgálatok és szakmunkák díjtételei
18.1.5.1.Tisztasági, csírázóképességi és TTC életképességi vizsgálatok
díjtételei
18.1.5.1.1.Gabonafélék (kivétel kukorica)
18.1.5.1.1.1Tisztaság
18.1.5.1.1.1.1.Alapdíj4 200
18.1.5.1.1.1.2.Csávázott5 460
18.1.5.1.1.2.Csírázóképesség
18.1.5.1.1.2.1.Alapdíj4 200
18.1.5.1.1.2.2.Csávázott5 460
18.1.5.1.1.3.TTC életképesség
18.1.5.1.1.3.1.Alapdíj5 460
18.1.5.1.1.3.2.Csávázott7 140
18.1.5.1.2.Hüvelyesek (kivétel bab, szója)
18.1.5.1.2.1,Tisztaság
18.1.5.1.2.1.1.Alapdíj4 200
18.1.5.1.2.1.2.Csávázott5 460
18.1.5.1.2.2.Csírázóképesség
18.1.5.1.2.2.1.Alapdíj4 200
18.1.5.1.2.2.2.Csávázott5 460
18.1.5.1.2.3.TTC életképesség
18.1.5.1.2.3.1.Alapdíj5 460
18.1.5.1.2.3.2.Csávázott7 140
18.1.5.1.3.Bab, szója, kukorica
18.1.5.1.3.1.Tisztaság
18.1.5.1.3.1.1.Alapdíj4 200
18.1.5.1.3.1.2.Csávázott5 460
18.1.5.1.3.2.Csírázóképesség
18.1.5.1.3.2.1.alapdíj5 460
18.1.5.1.3.2.2.Csávázott7 140
18.1.5.1.3.3.TTC életképesség
18.1.5.1.3.3.1.alapdíj5 460
18.1.5.1.3.3.2Csávázott7 140
18.1.5.1.4.Olajosok, rostipari növények (kivétel napraforgó)
18.1.5.1.4.1.Tisztaság
18.1.5.1.4.1.1.Alapdíj4 200
18.1.5.1.4.1.2.Csávázott5 460
18.1.5.1.4.2.Csírázóképesség
18.1.5.1.4.2.1.Alapdíj4 200
18.1.5.1.4.2.2.Csávázott5 460
18.1.5.1.4.3.TTC életképesség
18.1.5.1.4.3.1.Alapdíj5 460
18.1.5.1.4.3.2.Csávázott7 140
18.1.5.1.5.Napraforgó, répafélék
18.1.5.1.5.1.Tisztaság
18.1.5.1.5.1.1.Alapdíj4 200
18.1.5.1.5.1.2.Csávázott5 460
18.1.5.1.5.2.Csírázóképesség
18.1.5.1.5.2.1.Alapdíj5 460
18.1.5.1.5.2.2.Csávázott7 140
18.1.5.1.5.3.TTC életképesség
18.1.5.1.5.3.1.Alapdíj5 460
18.1.5.1.5.3.2.Csávázott7 140
18.1.5.1.6.Herefélék, gyepfüvek, takarmányfüvek
18.1.5.1.6.1.Tisztaság
18.1.5.1.6.1.1.Alapdíj4 200
18.1.5.1.6.1.2.Csávázott5 460
18.1.5.1.6.2.Csírázóképesség
18.1.5.1.6.2.1.Alapdíj4 200
18.1.5.1.6.2.2.Csávázott5 460
18.1.5.1.6.3,TTC életképesség
18.1.5.1.6.3.1.Alapdíj5 460
18.1.5.1.6.3.2.Csávázott7 140
18.1.5.2.Burgonya vetőgumó vizsgálat (ft/vizsgálat)
18.1.5.2.1.Kifogásolt, fémzárolt vetőgumó mintavételi és vizsgálati díja
esetenként
25 500
18.1.5.2.2.ELISA vizsgálat (gumónként)155
18.1.5.2.3.Beküldött minta vizuális vizsgálata4 200
18.1.5.3.Kombinált vizsgálat (csírázóképesség + TTC) esetén a
csírázóképesség és a TTC vizsgálatok díjtételeinek számát
össze kell adni.
18.1.5.4.Részvizsgálatok (ft/tétel) - (alapdíj)
18.1.5.4.1.Tiszta anyag képzése csíráztatáshoz1 250
18.1.5.4.1.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 650
18.1.5.4.2.Alkotórész vizsgálat tisztasági vizsgálatokon belül, annak
díján felül alkotórészenként
850
18.1.5.4.2.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 050
18.1.5.4.3.Alkotórész vizsgálat külön vizsgálatként, alkotórészenként1 250
18.1.5.4.3.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 650
18.1.5.4.4.Aranka vizsgálat2 625
18.1.5.4.4.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 400
18.1.5.4.5.Beléndekvizsgálat, hl-tömeg, vörösrizs, öszög anyarozs szklerócium tartalom, penészesség, dohosság, poloskaszúrtság vizsgálatonként1 250
18.1.5.4.5.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 650
18.1.5.4.6.Magdarabszám, ezermagtömeg, osztályozottság és csíraszám
kg-onkénti megállapítása, magvak botanikai meghatározása,
legfeljebb kettő fajig
1 250
18.1.5.4.6.1.Minden további faj50
18.1.5.4.6.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 650
18.1.5.4.7.Poa trivialis vizsgálat2 625
18.1.5.4.7.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 400
18.1.5.4.8.Élő állati kártevő vizsgálatok1 250
18.1.5.4.8.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 650
18.1.5.4.9.Fűmag keverékek és a természetes környezet megőrzésére szánt takarmány-növény-vetőmagkeverékek összetételének vizsgálata6 300
18.1.5.4.9.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta8 190
18.1.5.4.10.Nyers vetőmagvak tisztíthatósági értékének vizsgálata
műszaki irányelv szerint
6 825
18.1.5.4.10.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta8 850
18.1.5.4.11.Nyers vetőmagvak tisztíthatósága értékének vizsgálata műszaki irányelv nélkül9 750
18.1.5.4.11.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta12 600
18.1.5.4.12.Csírázási erély, csírázóképességi vizsgálaton belül, annak
díján felül, vizsgálatonként
1 250
18.1.5.4.12.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 650
18.1.5.4.13.Csírázási erély, önálló vizsgálatként2 625
18.1.5.4.13.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 400
18.1.5.4.14.Csírázási erély, drazsírozott mag esetében2 625
18.1.5.4.14.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 400
18.1.5.4.15.Cold-test módszerrel történő csírázóképességi vizsgálat5 500
18.1.5.4.15.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta7 000
18.1.5.4.16.Vetőmagvak laboratóriumi kémiai kezelése magvizsgálat előtt (pl. gibberlin, csávázást, stb.)1 250
18.1.5.4.16.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 650
18.1.5.4.17.Elektromos vezetőképesség (konduktométeres) vizsgálat2 625
18.1.5.4.17.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 400
18.1.5.4.18.Gyorsított öregítési teszt - adott faj csírázási alapdíja +850
18.1.5.4.18.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 050
18.1.5.4.19.Csíranövények növekedési vizsgálata, klímakamrában fénnyel6 825
18.1.5.4.19.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta8 850
18.1.5.4.20.Csíranövények növekedési vizsgálata, klímakamrában, fény nélkül4 950
18.1.5.4.20.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta6 400
18.1.5.4.21.Kelésvizsgálat megadott paraméterek alapján5 750
18.1.5.4.21.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta6 450
18.1.5.4.22.Brassica magvak azonossági vizsgálata csíranövényekből,
klímakamrában
6 825
18.1.5.4.22.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta8 850
18.1.5.4.23.Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés természetes táptalajon4 950
18.1.5.4.23.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta6 400
18.1.5.4.24.Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés speciális táptalajon12 600
18.1.5.4.24.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta16 350
18.1.5.4.25.Orobanche vizsgálat2 625
18.1.4.5.25.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 400
18.1.5.4.26.Fonálféreg vizsgálatok3 550
18.1.5.4.26.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta4 600
18.1.5.4.27.Fusarium vizsgálatok5 850
18.1.5.4.27.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta7 690
18.1.5.4.28.Nedvességtartalom vizsgálatok3 650
18.1.5.4.28.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta4 650
18.1.5.4.29.Aleuron teszt kukoricánál2 625
18.1.5.4.29.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 400
18.1.5.4.30.Lolium spp. csíráztatással egybekötött, kvarcfényben
megállapítható azonossági vizsgálata, fajtacsoport
megállapítása Triticum nemzetségnél fenolos módszerrel
2 100
18.1.5.4.30.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta2 750
18.1.5.4.31.Vicia striata, Melilotus sp. azonossági és Lupinus keserűmagtartalom vizsgálat1 250
18.1.5.4.31.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 650
18.1.5.4.32.Ploiditás vizsgálat6 825
18.1.5.4.32.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta8 850
18.1.5.4.32.a.Cukorrépa8 700
18.1.5.4.32a.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta11 350
18.1.5.4.32b.Vöröshere9 200
18.1.5.4.32b.1Drazsírozott és/vagy csávázott minta11 960
18.1.5.4.32c.Fűfélék9 200
18.1.5.4.32c.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta11 960
18.1.5.4.33.Elektroforézis vizsgálat21 500
18.1.5.4.33.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta27 300
[45]
18.1.5.4.34.GMO tartalom meghatározása
18.1.5.4.34.1.Minőségi, általános meghatározás45 000
18.1.5.4.34.2.Minőségi, specifikus meghatározás génkonstrukciónként16 000
18.1.5.4.34.3.Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonásával50 000
18.1.5.4.34.4.Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonása nélkül35 000
18.1.5.4.35.Eltérő közegen (homok, szerves vagy PP) végzett csírázóképességi vizsgálat alapdíjon felül1 000
18.1.5.4.35.1.Drazsírozott, illetve csávázott minta1 200
18.1.5.5.Egyéb szakmunkák díjtételei
18.1.5.5.1.Szántóföldi vetésbejelentés elbírálása tételenként2 100
18.1.5.5.2.A NÉBIH által fémzárolt vetőmagtételek keverése, átürítése,
mely tevékenység a NÉBIH képviselőjének jelenlétében
történik
25 200
18.1.5.5.3.Megismételt vizsgálatok díja
18.1.5.5.3.1.Amennyiben az új vizsgálat eredménye hibahatáron kívül
eltér, és az eredeti minősítést meg kell változtatni (kivéve: ha
az eltérést a mag biológiai tulajdonságából adódó
körülmények, pl. keményhéjúság oldódása, nyugalmi állapot
megszűnése, kórokozók, stb., idézték elő)
Díjat
felszámítani
nem lehet
18.1.5.5.3.2.Amennyiben az újabb vizsgálat megerősíti az eredeti
eredményt (az újabb vizsgálat kérése megalapozatlan volt)
Ismételt
vizsgálatért az
alapvizsgálat
díját kell
felszámítani
18.1.5.5.4.Egyéb tevékenységek díjtételei (Ft/tétel/db/nap)
18.1.5.5.4.1.Vizsgálati okmányok többlet példány díja (3. és további
példányok)
1 550
18.1.5.5.4.2.Vetőmagminősítő bizonyítványok cseréje 2 példányig2 600
18.1.5.5.4.3.Vetőmagvak engedményes forgalomba hozatali kérelmének
elbírálása tételenként
36 750
18.1.5.5.4.4.Csírázóképesség befejezését megelőzően forgalmazni kívánt
vetőmag igazolása tételenként
15 750
[46]
18.1.5.5.4.5.Előzetes bizonyítvány kiállítási díja tételenként2 100
18.1.5.5.4.6.Előzetes vizsgálati eredményközlés (részvizsgálatoknál)
külön kérés alapján tételenként
2 100
18.1.5.5.4.7.OECD, nemzetközi fajtaigazolás díja, tételenként5 250
18.1.5.5.4.8.Egyéb igazolások (VPOP, egyenértékűség-vizsgálat stb.)
tételenként
5 250
18.1.5.5.4.9.Adatszolgáltatás (éves adat/alkalom), szántóföldi állományszemle kérelemre (kivéve rendeletben előírt minősítő szemle)25 200
18.1.5.5.4.10.Oktatás, vizsgáztatás (fő/nap)12 600
18.1.5.5.4.11.Maggyűjtemény összeállítás megrendelésre50 400
18.1.5.5.4.12.1.60 faj végleges dobozban elkészítve50 400
18.1.5.5.4.12.2.60 faj nem végleges dobozban elkészítve25 200
18.2.Kertészeti fajok vetőmagvai minősítésével kapcsolatos
feladatok díjtételei
18.2.1.Szántóföldi minősítő vizsgálat
18.2.1.1.Minősítő szemle díjtételei - egyszeri ellenőrzési és minősítési
díj (ft/ha)
18.2.1.1.1.A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 50/2004. (IV.22.) FVM rendelet, valamint a
dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló
62/2004. (IV.27.) FVM rendelet hatálya alá tartozó zöldség,
fűszer, gyógy-, illóolajos- és dísznövények szaporításainak
kötelező hivatalos az ügyfél kérelmére történő szemléje
1 350
18.2.1.1.2.A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 50/2004. (IV.22.) FVM rendelet, valamint a
dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló
62/2004. (IV.27.) FVM rendelet hatálya alá tartozó zöldség,
fűszer, gyógy-, illóolajos- és dísznövények standard
szaporításainak a kötelező szemléje és a standard
szaporítások vetőmagelőállító által kezdeményezett szemléje
1 350
[47]
18.2.1.2.A szántóföldi ellenőrzési és minősítési díjat a szaporító
alapterület nagysága alapján - minden megkezdett ha-t
egésznek véve - kell megállapítani, az alábbiak szerint
18.2.1.2.1.Amennyiben a szaporítóterület nem nagyobb, mint 2 ha
18.2.1.2.1.1.Minősítés díja egyszemlés növények esetében7 350
18.2.1.2.1.2.Minősítés díja többszemlés növények esetében14 700
18.2.1.2.2.Ha a szaporítótábla területe 2 ha-nál nagyobb, és a 18.2.1.1.
pontban foglalt szántóföldi ellenőrzési és minősítési díj nem
éri el a 7350 ft-ot, akkor az alapdíj:
14 700
18.2.1.2.2.3.Fenntartó vizsgálat esetén az igénybevevő által megtérítendő
díj
14 700
18.2.2.Vetőmagvak mintavétele, a mintavétel módjától függetlenül8 400
18.2.2.1.Csávázott vetőmagvak esetén10 500
18.2.3.Vetőmagvak minősítő vizsgálata
18.2.3.1.Teljes minősítő vizsgálat díjtételei
18.2.3.1.1.25000 és 20000 kg-ban zárható fajok
18.2.3.1.1.1.Alapdíj4 515
18. 2.3.1.1.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta5 880
18.2.3.1.1.3.Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja2 250
18.2.3.1.1.4.Drazsírozott helyszíni visszautasítás2 960
18.2.3.1.1.5.Export-import tételek6 775
18.2.3.1.1.6.Csávázott export-import tételek8 825
18.2.3.1.2.10000kg-ban zárható fajok
18.2.3.1.2.1.Alapdíj7 875
18.2.3.1.2.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta10 450
18.2.3.1.2.3.Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja3 990
18.2.3.1.2.4.Drazsírozott helyszíni visszautasítás5 200
18.2.3.1.2.5.Export-import tételek10 075
18.2.3.1.2.6.Csávázott export-import tételek15 650
18.2.3.2.Címkézés díja
18.2.3.2.1.NÉBIH által kiadott, a minősítéshez felhasznált címke ára
belföldi fémzárolásnál (ft/db)
11
18.2.3.2.2.Export címkénél (ft/db)13
18.2.3.2.3.NÉBIH által kitöltött kész zsákcímkékre felszámolható ár
(ft/db). Akkor is ezt az árat kell megfizetni, ha a
vetőmagelőállító a standard címkét a NÉBIH-től rendeli meg
+2,65
18.2.4.Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat (díját két részletben,
50%-át a kísérletek beállítását követően, további 50%-át
pedig az értékelést követően kell megfizetni.
18.2.4.1.Egyéves bírálati időszakot igénylő fajok, kivéve9 900
18.2.4.2.Kétéves bírálati időszakot igénylő fajok, tökfélék,
helybevetett dísznövények, helybevetett gyógy- és
fűszernövények, valamint egyéb helybevetett zöldségfélék
13 650
18.2.4.3.Palántanevelést igénylő dísznövények, gyógy- és
fűszernövények, uborka, karósbab, zeller, hajtási retek, egyéb
palántanevelést igénylő fajok
19 500
18.2.4.4.Paradicsom heterózis vizsgálat - fólia alatt (fűtés nélkül)23 000
18.2.4.4.1.Fűtött fólia alatt27 300
18.2.4.5.Hibrid kabakosok (dinnye, uborka) hajtató saláta31 500
18.2.4.6.Üvegházi és hajtatási körülményeket igénylő fajok mintáinak
vizsgálata
41 000
18.2.5.Egyéb vizsgálatok és szakmunkák díjtételei
18.2.5.1.Tisztasági, csírázóképességi és TTC életképességi vizsgálatok
díjtételei
18.2.5.1.1.Zöldségnövények kivéve saláta, új-zélandi spenót, spenót
18.2.5.1.1.1.Tisztaság
18.2.5.1.1.1.1.Alapdíj2 100
18.2.5.1.1.1.2.csávázott2 730
18.2.5.1.1.2.Csírázóképesség
18.2.5.1.1.2.1.Alapdíj2 100
18.2.5.1.1.2.2.Csávázott2 730
18.2.5.1.1.3.TTC életképesség
18.2.5.1.1.3.1.Alapdíj2 730
18.2.5.1.1.3.2.Csávázott3 570
[48]
18.2.5.1.2.Új-zélandi spenót, spenót, saláta fűszer- és gyógynövények,
virágok
18.2.5.1.2.1.Tisztaság
18.2.5.1.2.1.1.Alapdíj2 520
18.2.5.1.2.1.2.Csávázott3 570
18.2.5.1.2.2.Csírázóképesség
18.2.5.1.2.2.1.Alapdíj2 520
18.2.5.1.2.2.2.Csávázott3 300
18.2.5.1.2.3.TTC életképesség
18.2.5.1.2.3.1.Alapdíj2 730
18.2.5.1.2.3.2.Csávázott3 570
18.2.5.1.3.Pálmamagvak
18.2.5.1.3.1.Tisztaság
18.2.5.1.3.1.1.Alapdíj2 100
18.2.5.1.3.1.2.Csávázott2 520
18.2.5.1.3.2.Csírázóképesség
18.2.5.1.3.2.1.Alapdíj2 100
18.2.5.1.3.2.2.Csávázott2 520
[49]
18.2.5.1.3.3.TTC életképesség
18.2.5.1.3.3.1.Alapdíj2 520
18.2.5.1.3.3.2.csávázott3 570
18.2.5.1.4.Gyümölcs faiskolai vetőmagvak, erdészeti díszcserje magvak
18.2.5.1.4.1.Tisztaság
18.2.5.1.4.1.1.Alapdíj2 520
18.2.5.1.4.1.2.csávázott-
18.2.5.1.4.2.Csírázóképesség
18.2.5.1.4.2.1.Alapdíj2 520
18.2.5.1.4.2.2.Csávázott-
18.2.5.1.4.3.TTC életképesség
18.2.5.1.4.3.1.alapdíj3 830
18.2.5.1.4.3.2.csávázott-
18.2.5.2.Kombinált vizsgálat (TTC+csírázóképesség) esetén a
csírázóképesség és TTC vizsgálatok díjtételeinek összegét
össze kell adni
18.2.5.3.Részvizsgálatok (alapdíj, ft/tétel)
18.2.5.3.1.Tiszta anyag képzése csíráztatáshoz325
18.2.5.3.1.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta825
18.2.5.3.2Alkotórész vizsgálat tisztasági vizsgálatokon belül, annak
díján felül alkotórészenként
425
18.2.5.3.2.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta525
18.2.5.3.3.Alkotórész vizsgálat külön vizsgálatként, alkotórészenként625
18.2.5.3.3.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta825
18.2.5.3.4.Aranka vizsgálat1 312,5
18.2.5.3.4.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 700
18.2.5.3.5.Beléndekvizsgálat, hl-tömeg, vörösrizs, üszög, anyarozs
szklerócium tartalom, penészesség, dohosság,
poloskaszúrtság, vizsgálatonként
625
18.2.5.3.5.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta825
18.2.5.3.6.Magdarabszám, ezermagtömeg, osztályozottság és csíraszám
kg-onkénti megállapítása, magvak botanikai meghatározása,
legfeljebb kettő fajig
625
18.2.5.3.6.1.Minden további faj50
18.2.5.3.6.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta825
18.2.5.3.7..Nyers vetőmagvak tisztíthatósági értékének vizsgálata műszaki irányelv szerint3 412,5
18.2.5.3.7.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta4 425
18.2.5.3.8.Nyers vetőmagvak tisztíthatósági értékének vizsgálata műszaki irányelv nélkül4 875
18.2.5.3.8.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta6 300
18.2.5.3.9.Élő állati kártevő vizsgálatok625
18.2.5.3.9.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta825
18.2.5.3.10.Csírázási erély, csírázóképességi vizsgálaton belül, annak
díján felül, vizsgálatonként
625
18.2.5.3.10.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta825
18.2.5.3.11,Csírázási erély, önálló vizsgálatként1 312,5
18.2.5.3.11.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 700
18.2.5.3.12.Csírázási erély, drazsírozott mag esetében1 312,5
18.2.5.3.12.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 700
18.2.5.3.13.Cold-test módszerrel történő csírázóképességi vizsgálat2 750
18.2.5.3.13.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 500
18.2.5.3.14.Vetőmagvak laboratóriumi kémiai kezelése magvizsgálat előtt
(pl. gibberlin, csávázás, stb.)
625
18.2.5.3.14.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta825
18.2.5.3.15.Elektromos vezetőképesség (konduktométeres) vizsgálat1 312,5
18.2.5.3.15.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 700
18.2.5.3.16.Gyorsított öregítési teszt adott faj csíráztatási alapdíja425
18.2.5.3.16.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta525
18.2.5.3.17.Csíranövény növekedés vizsgálata, klímakamrában fénnyel3 412,5
18.2.5.3.17.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta4 425
18.2.5.3.18.Csíranövény növekedés vizsgálata, klímakamrában fény nélkül2 475
18.2.5.3.18.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 200
18.2.5.3.19.Kelésvizsgálat megadott paraméterek alapján2 875
18.2.5.3.19.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 225
18.2.5.3.20.Brassica magvak azonossági vizsgálata csíranövényekből,
klímakamrában
3 412,5
18.2.5.3.20.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta4 425
18.2.5.3.21.Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés természetes táptalajon2 475
18.2.5.3.21.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 200
18.2.5.3.22.Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés speciális táptalajon6 300
18.2.5.3.22.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta8 175
18.2.5.3.23.Orobanche vizsgálat1 312,5
18.2.5.3.23.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 700
[50]
18.2.5.3.24.Fusarium vizsgálatok2 925
18.2.5.3.24.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta3 845
18.2.5.3.25.Nedvességtartalom vizsgálat1 825
18.2.5.3.25.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta1 925
18.2.5.3.26.Elektroforézis vizsgálat10 750
18.2.5.3.26.1.Drazsírozott és/vagy csávázott minta13 650
18.2.5.3.27.GMO tartalom meghatározása
18.2.5.3.27.1.1.Minőségi általános meghatározás22 500
18.2.5.3.27.1.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta
18.2.5.3.27.2.1.Minőségi, specifikus meghatározás génkonstrukciónként8 000
18.2.5.3.27.2.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta
18.2.5.3.27.3.1Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonásával50 000
18.2.5.3.27.3.2.Drazsírozott és/vagy csávázott minta
18.2.5.3.27.3.3.Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonása nélkül35 000
18.2.5.4.Egyéb szakmunkák díjtétele
18.2.5.4.1.Szántóföldi vetésbejelentés elbírálása tételenként1 050
18.2.5.4.2.Standard vetőmag-előállítók nyilvántartásba vételének
elbírálása
2 625
18.2.5.4.3.A NÉBIH által fémzárolt vetőmagtételek keverése, átürítése,
mely tevékenység a NÉBIH képviselőjének jelenlétében
történik
12 600
[51]
18.2.5.4.4.Megismételt vizsgálatok díja
18.2.5.4.4.1.Amennyiben az újabb vizsgálat megerősíti az eredményt - az
újabb vizsgálat kérése megalapozatlan volt
Az ismételt
vizsgálatért az
alapvizsgálat
díját kell
megfizetni
18.2.5.4.5.Egyéb tevékenységek díjtételei (ft/tétel/db/nap)
18.2.5.4.5.1.Vizsgálati okmányok többlet-példány díja (3. és további
példányok)
775
18.2.5.4.5.2.Vetőmag-minősítő bizonyítványok cseréje 2 példányig1 300
18.2.5.4.5.3.Vetőmagvak engedményes forgalomba hozatali kérelmének
elbírálása tételenként
18 375
18.2.5.4.5.4.Csírázóképesség befejezését megelőzően forgalmazni kívánt
vetőmag igazolása tételenként
7 875
18.2.5.4.5.5.Előzetes bizonyítvány kiállítási díja tételenként1 050
18.2.5.4.5.6.Előzetes vizsgálati eredményközlés (részvizsgálatoknál)
külön kérés alapján tételenként
1 050
18.2.5.4.5.7.OECD, Nemzetközi, fajtaigazolás díja, tételenként2 625
18.2.5.4.5.8.Egyéb igazolások (VPOP stb.) tételenként2 625
18.2.5.4.5.9.Adatszolgáltatás (éves adat/alkalom), szántóföldi állományszemle kérelemre (kivéve rendeletben előírt minősítő szemle)25 200
18.2.5.4.5.10.Oktatás, vizsgáztatás fő/nap6 300
18.2.5.4.5.11.Maggyűjtemény összeállítás megrendelésre
18.2.5.4.5.12.1.- 60 faj - végleges dobozban elkészítve50 400
18.2.5.4.5.12.2.- 60 faj - nem végleges dobozban elkészítve25 200
18.3.Vegetatív szaporítóanyag minősítési, valamint
ültetvényberuházási vizsgálat feladatok díjtételei
18.3.1.Általános feladatok
18.3.1.1.Szőlő, gyümölcsfa-, dísz- és erdészeti faiskolai (csemetekerti),
lerakati, nagykereskedelmi engedéllyel, valamint dísznövény
és zöldség szaporítóanyagok termesztésének és
forgalmazásának engedélyezésével, illetve nyilvántartásba
vételével kapcsolatos helyszíni vizsgálat területhelyenként és
ágazatonként
18.3.1.1.1.új engedélykérelem esetén19 000
18.3.1.1.2.területmódosítási kérelem esetén12 000
18.3.1.1.3.adatváltozás (pl. cím) átvezetése3 000
18.3.1.1.4.határidő mulasztás, késedelmes adatszolgáltatás pótdíj,
esetenként
5 000
18.3.1.1.5.30 napon túl, esetenként12 000
18.3.1.2.Szaporítóanyag termeléssel, forgalmazással kapcsolatos
szakvéleményezés
18.3.1.2.1.Megkeresésre (minőségvitában) helyszíni szemlén a minőség
vagy a növényállomány állapotának vizsgálata és
szakvélemény elkészítés (jegyzőkönyvben)
19 500
18.3.1.2.2.Nemzetközi származási igazolás kiadása exporthoz,
átszállításhoz, importengedély, belföldiesítés
18.3.1.2.2.1.Alapdíj azonos alkalommal és helyszínen10 500
18.3.1.2.2.2.Szőlő-, gyümölcsszaporító alapanyag; erdészeti
szaporítóanyag átszállítás, export és belföldiesítés első
igazolvány kiállítása
2 950
18.3.1.2.2.3.Minden további igazolvány kiállítása600
[52]
18.3.1.2.2.4.Szőlő, gyümölcs import ültetési anyag belföldiesítése
18.3.1.2.2.4.1.fás oltvány, db2,65
18.3.1.2.2.4.2.bogyós oltvány, db0,9
18.3.1.2.2.4.3.szőlő oltvány, db0,7
18.3.1.2.2.4.5.bokor, gyökeres dugvány, málna, szeder, szedermálna, 1 000 db295
18.3.1.2.2.4.6.szamóca 1000 db60
18.3.1.2.2.5.
18.3.1.2.2.5.1.
18.3.1.2.2.5.2.
18.3.1.2.3.Beküldött szaporítóanyag minősítése és eredményközlés
tételenként (fajtánként)
5 900
18.3.1.2.4.Fajtaazonosság vizsgálata ültetvényben, megrendelésére
18.3.1.2.4.1.fajtánként5 900
18.3.1.2.4.2.Amennyiben a minőség, fajtaazonosság stb. megállapítása
kiegészítő laboratóriumi vizsgálatot igényel, annak költsége
külön térítendő.
18.3.1.3.Csemegeszőlő, alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezése összefüggő területenként5900
18.3.1.4.Árutermő szőlő- és gyümölcsültetvények szemléje telepítés, termőre fordítás, kivágás megvalósításának igazolása céljából
18.3.1.4.1.3 ha-ig5 900
18.3.1.4.2.3 ha felett ha-onként további1 000
18.3.2.Szőlő szaporítóanyag vizsgálat és minősítés díjtételei
18.3.2.1.Szőlőiskolák vizsgálatdíja területhelyenként a kiiskolázott
szaporítóanyag mennyisége alapján
18.3.2.1.1.első szemle díja 10 000 darabig8 500
18.3.2.1.1.1.fölötte ezer darabonként
18.3.2.1.1.1.1.oltvány130
18.3.2.1.1.1.2.dugvány80
18.3.2.1.2.második vizsgálat díja 10 000 darabig certifikációval8 500
18.3.2.1.2.1.fölötte ezer darabonként
18.3.2.1.2.1.1.oltvány315
18.3.2.1.2.1.2.dugvány160
18.3.2.2.Szőlő szaporítóanyag-termő ültetvények minősítése, éves
szemléje
18.3.2.2.1.Prebázis, bázis és certifikált törzsültetvények
18.3.2.2.1.1.1 ha-ig8 500
18.3.2.2.1.2.1 ha felett
18.3.2.2.1.2.1.nemes ültetvénynél ha-onként további1 200
18.3.2.2.1.2.2.alany ültetvénynél ha-onként további2 500
18.3.2.2.2.Standard (szaporításra ideiglenesen engedélyezett) nemes
ültetvények
18.3.2.2.2.1.1 ha-ig10 000
18.3.2.2.2.2.1 ha felett ha-onként további4 250
18.3.2.3.Szőlő szaporítóanyag nagykereskedelmi tevékenység éves
szemléje
[53]
18.3.2.4.Szaporító- és ültetési anyagok minősítése, fémzárolása,
minőségvizsgálata, helyszíni vizsgálata
18.3.2.4.1.díj 1 000 darabonként
18.3.2.4.1.1.alapanyag (szőlővessző)180
18.3.2.4.1.2.gyökeres szaporítóanyag415
18.3.2.4.2.Certifikációs címke növényútlevéllel darabonként11
18.3.2.4.2.1.Kötegzár2,1
18.3.2.4.3.Engedményes szaporítóanyag forgalmazáshoz szükséges
szemle
16 000
18.3.2.5.Kitermesztés díjtételei: (Fajtaazonosság vagy rejtett
minőséghiba vizsgálata hatósági mintavétel vagy
megrendelés alapján, kitermesztéssel)
18.3.2.5.1.Mintavétel8 500
18.3.2.5.2.Szőlő szaporítóanyag
18.3.2.5.2.1.Hajtatása, iskolázása db-onként50
18.3.2.5.3.2.Gyökeres szaporítóanyag telepítése, kezelése, vizsgálata
évente, db-onként
125
18.3.2.6.
18.3.2.7.
18.3.2.7.1.
18.3.2.7.2.
18.3.2.8.Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri besoroláshoz kapcsolódó igazolás kiadásának díja5 000
18.3.2.9.Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása
18.3.2.9.1.Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása 5 db HRSZ-ig18 500
18.3.2.9.2.Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása 6 db HRSZ felett25 000
18.3.3.Gyümölcs szaporítóanyag szemle és minősítés díjtételei az
ügyfél kérelmére indult eljárás esetén
18.3.3.1.Gyümölcsfaiskolák (területhelyenként)
18.3.3.1.1.Éves első szemle díja
18.3.3.1.1.1.Magvetés 0,1 ha-onként800
18.3.3.1.1.2.Alanytelepítés 1000 darabonként400
18.3.3.1.1.3.Dugvány iskola 1000 darabonként300
18.3.3.1.1.4.Gyümölcsfa szemzés darabonként0,9
18.3.3.1.1.5.Bogyós oltás darabonként0,6
18.3.3.1.1.6.Kézben oltás, tavaszi szemzés darabonként1,3
18.3.3.1.1.7.Első szemle8 500
18.3.3.1.2.Második szemle díja a minősítési eljárás költségeivel együtt
18.3.3.1.2.1.magcsemete 1 000 darabonként55
18.3.3.1.2.2.bogyós oltvány darabonként1,14
18.3.3.1.2.3.Gyümölcsfa oltvány darabonként4,75
18.3.3.1.2.4.dugványiskolában nevelt bokor és gyökeres dugvány
darabonként
0,55
18.3.3.1.2.5.Alapdíj (területhelyenként)8 500
18.3.3.1.3.Certifikációs és egyéb, NÉBIH által kibocsátott faiskolai
címke növényútlevéllel (darabonként)
4
18.3.3.1.4.Továbbnevelt gyümölcs ültetési anyagok újraminősítésének
díja a második faiskolai szemledíj 50%-a
18.3.3.1.5.A C.A.C. kategóriájú szaporítóanyag faiskolai szemledíja az
alapdíj felett a fenti díjtételek 80%-a.
18.3.3.2.Szaporítóanyag-termő ültevények minősítése, éves szemléje
18.3.3.2.1.Törzskönyvi előjegyzett, törzskönyvi állományok esetenként8 500
18.3.3.2.2.Központi és üzemi törzsültetvények
18.3.3.2.2.1.magtermő 1 ha-ig6 500
18.3.3.2.2.2.1 ha felett ha-onként további600
18.3.3.2.2.3.szemzőhajtást, oltóvesszőt termő törzsültetvények, 1 ha-ig6 500
18.3.3.2.2.4.felette ha-onként1 800
18.3.3.2.2.5.Gyökérnemes ültetvények (szamóca, málna, szeder,
málnaszeder kivételével)
18.3.3.2.2.6.0,1 ha-onként1 800
18.3.3.2.2.7.Vegetatív alanytermő ültetvények
18.3.3.2.2.8.0,1 ha-onként1 200
18.3.3.2.2.9.Szamóca, málna, szeder, málnaszeder törzsültetvény 0,1 ha-onként3 000
18.3.3.2.2.10.Törzsültetvény szemlék alapdíja területhelyenként8 500
18.3.3.2.3.Szaporításra ideiglenesen engedélyezett ültetvények (C.A.C.)
18.3.3.2.3.1.faiskolai magtermő és szemzőhajtást, oltóvesszőt termő
gyümölcsfák, fánként
110
[54]
18.3.3.2.3.2.
18.3.3.2.3.3.Gyökérnemes ültetvények (szamóca, málna, szeder, málnaszeder kivételével) 0,1 ha-onként1 800
18.3.3.2.3.4.
18.3.3.2.3.5.Vegetatív alanytermő ültetvények 0,1 ha-onként950
18.3.3.2.3.6.Szamóca, málna, szeder, málnaszeder ültetvény 0,1 ha-onként2 400
18.3.3.2.3.7.Törzsültetvény szemlék alapdíja területhelyenként8 500
18.3.3.4.Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi tevékenység éves
szemléje
18.3.3.4.1.Éves helyszíni és adminisztratív szemle8 500
18.3.3.4.2.Gyümölcs ültetési anyagok minősítése, fémzárolása, illetve
minőségvizsgálata a fél megrendelésére
18.3.3.4.2.1.szamóca, gyökeres dugvány, sarj, alanycsemete 1 000 db-onként300
18.3.3.4.2.2.oltvány db-onként12
18.3.3.4.2.3.Alapdíj esetenként8 500
18.3.3.4.3.Engedményes szaporítóanyag forgalmazáshoz szükséges
szemle
16 000
18.3.3.4.4.Kötegelt fás oltványok forgalmazás előtti minőségvizsgálata
oltvány db-onként
1
18.3.3.4.4.1.Alapdíj esetenként8 500
[55]
18.3.3.5.Kitermesztés díjtételei: (Fajtaazonosság vagy rejtett minőséghiba vizsgálata hatósági mintavétel vagy megrendelés alapján, kitermesztéssel)
18.3.3.5.1.Eredményközléskor a vizsgálat
18.3.3.5.2.alapdíja10 000
18.3.3.5.3.Gyümölcs ültetési anyagvizsgálata db-onként, évente200
18.3.3.6.
18.3.4.Erdészeti szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére
indult eljárás esetén
18.3.4.1.Azonosított származású magforrás, gyűjtőhely, gyűjtési
egység minősítése és regisztrációja, azonos helyszínen és
alkalommal.
18.3.4.1.1.A helyszíni szemle és minősítés regisztrációs alapdíja15 000
18.3.4.1.2.az alapdíjon felül további
18.3.4.1.2.1.0-5 ha között,1 500
18.3.4.1.2.2.5-20 ha között,2 500
18.3.4.1.2.3.20-100 ha között,4 000
18.3.4.1.2.4.100 ha felett5 000
18.3.4.2.Magtermelő állomány minősítése és regisztrációja helyszíni
szemle és minősítés alapdíja regisztrációs egységenként
alapdíj
10 000
18.3.4.2.1.az alapdíjon felül a szemledíj a területnagyság alapján
számolva
18.3.4.2.1.1.0-5 ha között,1 500
18.3.4.2.1.2.5-20 ha között,2 500
18.3.4.2.1.3.20-100 ha között,4 000
18.3.4.2.1.4.100 ha felett5 000
18.3.4.2.2.Sikertelen bizottsági minősítés utáni SZAZ regisztráció10 000
18.3.4.3.Alapanyag származási igazolvány kiállítása magtétel,
dugvány, valamint állomány alól kiemelt csemete esetében
18.3.4.3.1.Helyszíni szemle és minősítés alapdíja azonos alkalommal és
helyszínen,
5 000
18.3.4.3.2.továbbá az igazolvány kiállítás díja, amely az alábbi
fajonkénti mennyiségegységenként további
1 000
18.3.4.3.2.1.tölgyek, szelídgesztenye, feketedió 1 000 kg,
18.3.4.3.2.2.bükk 100 kg,
18.3.4.3.2.3.akác 100 kg,
18.3.4.3.2.4.hársak, juharok, kőrisek, szilek, gyertyán 100 kg,
18.3.4.3.2.5.vadgyümölcs termések és terméságazatok 1 000 kg,
18.3.4.3.2.6.vadgyümölcs tisztított mag 50 kg,
18.3.4.3.2.7.nyár, fűz, éger és nyír fajok 10 kg,
18.3.4.3.2.8.fenyők toboza 1000 kg,
18.3.4.3.2.9.pergetett fenyő mag 20 kg,
18.3.4.3.2.10.egyéb fajok termése 100 kg,
18.3.4.3.2.11.állomány alól kiemelt csemete 50 000 db,
18.3.4.3.2.12.sima és zölddugványok 20 000 db,
18.3.4.3.2.13.sima és zölddugványok szálveszője 3 000 db.
18.3.4.4.Törzskönyvezett nemesítői növényállomány, gyűjtemény
szemléje alapdíj
11 000
18.3.4.4.1.az alapdíjon felül tételenként
18.3.4.4.1.1.magtermő klónok415
18.3.4.4.1.2.vegetatív úton szaporított
18.3.4.4.1.2.1.juvenilis (anyatelep) formában360
18.3.4.4.1.2.2.érett (fa) formában240
18.3.4.4.1.3.központi anyatelep1 800
18.3.4.5.Üzemi törzsültetvények (plantázsok, anyatelepek) évenkénti
helyszíni minősítése alapdíj
11 000
18.3.4.5.1.magtermesztő ültetvényeknél (plantázs) hektáronként további425
18.3.4.5.2.anyatelepeknél az alapdíjon felül törzslappal ellátott
tételenként további
18.3.4.5.2.1.0.10 ha-ig1 500
18.3.4.5.2.2.0.11 ha-0.50 ha2 250
18.3.4.5.2.3.0.51 ha-1.00 ha4 250
18.3.4.5.2.4.1.01 ha-tól7 250
18.3.4.6.Szaporítóanyagok minősítő szemléje csemetekertben
18.3.4.6.1.A helyszíni szemle és minősítés alapdíja5 000
18.3.4.6.2.Szemledíj a szemlézett mennyiség (db) után számítva.
18.3.4.6.2.1.magról nevelt (szabadföldi, természetes újulatból iskolázott,
hidegágyi, intenzív) csemete esetében
0,075 ft/db
18.3.4.6.2.2.gyökeres dugvány esetében0,25 ft/db
18.3.4.6.3.A többéves anyagok újraszemlézésekor a teljes szemlézett
mennyiség 50%-át kell a díjalapba beszámítani.
18.3.4.7.Vegetatív szaporító alapanyagok és erdészeti magvak
fémzárolása Ft/alkalom
11 000
18.3.4.8.Zárlat alatt történő termesztés vizsgálata, minősítése11 000
18.3.4.9.Feketenyár fajtaazonosság vizsgálata molekuláris genetikai
(DNS) módszerrel
18.3.4.9.1.anyafa vizsgálata11 000
18.3.4.9.2.magcsemete vizsgálata 10 000 db-ként5 000
18.3.4.10.Mikorrhizált csemete szemledíja az éves csemetekerti szemle
alapdíján felül a szemlézett mennyiség (db) után számolva
18.3.4.10.1.0-10 000 db5 000
18.3.4.10.2.10 000-20 000 db7 500
18.3.4.10.3.20 000-50 000 db10 000
18.3.4.10.4.50 000 db felett minden megkezdett tízezer darabonként
további
1 000
18.3.4.11.Tételazonosító certifikációs címke díja5
18.3.4.12.Központi adminisztrációs eljárás, egyszerűsített
szemleeljárás, valamint zárlati eljárás megszüntetésének díja
5 000
18.3.4.13.Certifikációs folyamat nyomon követhetőségének vizsgálata
és tanúsítvány kiállításának díja
11 000
18.3.5.Dísznövény szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén
18.3.5.1.A dísznövény szaporítóanyagok szemléje
18.3.5.1.1.A dísznövény szaporítóanyagok éves szemledíja az alapdíj14 000
18.3.5.1.2.továbbá az a)-f) pontok alapján, a szaporítóanyagok
mennyisége alapján számított összeg.
18.3.5.1.2.Díszfaiskolai és szabadföldi évelő szaporítóanyagok
szemledíja
18.3.5.1.2.1.1. csoport: magágyi rózsacsemete, egyéb magágyi csemete,
valamint a szabadföldi évelő szaporítóanyagok 1000 db-onként
150
18.3.5.1.2.2.2. csoport: faiskolai szaporítóanyagok az 1. csoportban foglalt
szaporítóanyagok kivételével
18.3.5.1.2.2.1.100 000 db-ig 1000 db-onként250
18.3.5.1.2.2.2.100 001-200 000-ig25 000
18.3.5.1.2.2.3.+100 000 db felett 1000 db-onként200
18.3.5.1.2.2.4.200 001-300 000-ig45 000
18.3.5.1.2.2.5.+200 000 db felett 1000 db-onként150
18.3.5.1.2.2.6.300 000 db felett60 000
18.3.5.1.2.2.7.+300 000 db felett 1 000 db-onként100
18.3.5.1.3.Hagymás dísznövények szaporítóanyagának szemledíja
hektáronként
500
18.3.5.1.4.Egyéb, termesztő berendezésben nevelt dísznövény
szaporítóanyag
18.3.5.1.4.1.Egyéb, termesztő berendezésben nevelt dísznövény
szaporítóanyag szemledíja a tárgyévet megelőző évben
forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége alapján, előző
évi szaporítóanyag hiányában az évi első szemlén szemlézett
mennyiség alapján
18.3.5.1.4.2.gyökeres
18.3.5.1.4.2.1.100 000 db-ig 1 000 db-onként100
18.3.5.1.4.2.2.100 001-200 000-ig10 000
18.3.5.1.4.2.3.+100 000 db felett 1 000 db-onként75
18.3.5.1.4.2.4.200 001-300 000-ig17 500
18.3.5.1.4.2.5.+200 000 db felett 1 000 db-onként60
18.3.5.1.4.2.6.300 000 db felett23 500
18.3.5.1.4.2.7.+300 000 db felett 1 000 db-onként50
18.3.5.1.4.2.8.gyökér nélküli 1 000 db-onként50
18.3.5.1.5.Táptalajon lévő szövettenyésztett növény szemledíja a
tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag
mennyisége alapján, előző évi szaporítóanyag hiányában az
évi első szemlén szemlézett mennyiség alapján
18.3.5.1.5.1.1 000 db-onként50
18.3.5.1.6.vízinövény
18.3.5.1.6.1.1 000 db-onként50
18.3.5.1.7.Szerződéses termeltetés
18.3.5.1.7.1.szerződésenként5 500
18.3.5.1.7.2.továbbá a szemlézett, összesített szaporítóanyag mennyisége,
ill. a szemlézett, összesített termesztőterület alapján az a)-e)
pontok szerint számított összeg
18.3.5.1.7.3.a dísznövény szaporítóanyagok szemledíjának minimális
összege
14 000
18.3.5.2.Dísznövény szaporítóanyag kereskedők éves adminisztratív
szemléje
26 000
18.3.5.3.Tanúsítvány kiadása10 000
18.3.5.4.Szaporítóanyag-termő ültetvények minősítése és szemléje
18.3.5.4.1.új növényegyedek szemléje és nyilvántartásba vétele
arborétumban, botanikus kertben, vagy egyéb gyűjteményben
növényegyedenként
60
18.3.5.4.2.külön szemle esetén12 000
18.3.5.4.3.arborétum, botanikus kert és egyéb dísznövény gyűjtemény
szemle és nyilvántartás díja területenként és taxononként
60
18.3.5.5.Kitermesztés (fajtaazonosság vagy rejtett minőséghiba vizsgálata kitermesztéssel)
18.3.5.5.1.lomblevelű cserje első évi vizsgálata db-onként500
18.3.5.5.2.minden további évben évente db-onként215
18.3.5.5.3.lomblevelű fák és tűlevelűek első évi vizsgálata db-onként500
18.3.5.5.4.minden további évben db-onként215
18.3.5.5.5.lágyszárú növények kitermesztése, tételenként
18.3.5.5.6.szabadföldi kultúrában750
18.3.5.5.7.üvegházi kultúrában800
18.3.5.6.Állami támogatásból megvalósuló dísznövény ültetvény beruházások szemléje, termőre fordítása
18.3.5.6.1.területhelyenként és esetenként14 150
18.3.6.Zöldség (nem vetőmag) szaporítóanyag szemlék és minősítés
díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén
18.3.6.1.Zöldség szaporítóanyagok szemléje
18.3.6.1.1.Palánta alap szemledíja14 000
18.3.6.1.2.továbbá a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott
szaporítóanyag mennyisége alapján vagy előző évi
szaporítóanyag hiányában a mindenkor szemlézett mennyiség
alapján
18.3.6.1.2.1.1 millió db-ig 100 000 darabonként5 000
18.3.6.1.2.2.1 000 001-5 000 000-ig50 000
18.3.6.1.2.3.+1 millió db fölött 100 000 darabonként4 000
18.3.6.1.2.4.5 000 001-10 000 000-ig210 000
18.3.6.1.2.5.+5 millió db fölött 100 000 darabonként3 000
18.3.6.1.2.6.10 000 001-25 000 000-ig360 000
[56]
18.3.6.1.2.7.+10 millió db fölött 100 000 darabonként2 000
18.3.6.1.2.8.25 000 001-50 000 000-ig660 000
18.3.6.1.2.9.+25 millió db fölött 100 000 darabonként1 000
18.3.6.1.2.10. 50 000 001-75 000 000-ig910 000
18.3.6.1.2.11. +50 millió db fölött 100 000 darabonként500
18.3.6.1.2.12. 75 000 001-100 000 000-ig1 035 000
18.3.6.1.2.13. +75 millió db fölött 100 000 darabonként400
18.3.6.1.3.dughagyma, fiókhagyma termesztés szemléjének díja14 000
18.3.6.1.3.1.továbbá hektáronként6 000
18.3.6.2.Zöldség szaporítóanyag kereskedők éves adminisztratív szemléjének díja26 000
18.3.6.3.Állami támogatásból megvalósuló zöldség, vagy
gyógynövény ültetvény beruházások szemléje, termőre
fordítása területhelyenként és esetenként
14 150
19.NÖVÉNYFAJTÁK ÁLLAMI ELISMERÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
19.1.Új növényfajta állami elismerése iránti bejelentés
19.1.1.Új fajtabejelentés nyilvántartásba vétele - a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és
házikerti fajtáinak, valamint a gyümölcs tájfajták kivételével
46 800
19.1.2.Előterjesztés készítése állami elismerésre, meghosszabbításkor is18 750
19.1.3.Új növényfajta felvétele a Nemzeti Fajtajegyzékre - a zöldségnövény fajok
tájfajtáinak és házikerti fajtáinak, valamint a gyümölcs tájfajták kivételével
79 500
19.1.4.Fajtaoltalmi jelentés készítése és kiadása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
részére
18 750
19.1.5.Állami elismerés meghosszabbítási kérelmének nyilvántartásba vétele23 400
19.1.6.Állami elismerés meghosszabbítása a Nemzeti Fajtajegyzékben18 750
19.1.7.Nem oltalmazott fajták esetén új fajtafenntartó nyilvántartásba vétele18 750
19.1.8.Nem oltalmazott fajták esetén új fajtafenntartó bejegyzése a Nemzeti
Fajtajegyzékbe
79 500
19.1.9.Adatváltozás átvezetése a nyilvántartási rendszerben20 850
19.1.10.Egyedi szaporítási engedély megadása18 750
19.1.11.Borszőlő fajta termesztési alkalmassági vizsgálatának engedélyezése18 750
19.1.12.Hivatalos (angol vagy magyar nyelvű) kivonat a DUS vizsgálat eredményeiről18 750
19.1.13.Igazolás (angol vagy magyar nyelvű) kiadása állami elismerésről18 750
19.1.14.Oktatás, vizsgáztatás20 000
19.2.DUS vizsgálat éves díja
19.2.1.Szántóföldi növények (a kukorica, a napraforgó, a repce, a rozs, a takarmánycirok,
a búza és a kender hibrideknél a díjtételeket a hibridekre, a vonalakra és
az alapegyszeresekre külön-külön kell fizetni) a cukorrépa kivételével, és
zöldségnövények, valamint gyógy-, fűszer- és illóolajos növények vizsgálati
alapdíja
127 680
19.2.1.1.Cukorrépa vizsgálati alapdíj63 840
19.2.2.Szőlő és gyümölcstermő növények vizsgálati alapdíja termőkorban96 880
19.2.3.Szőlő és gyümölcs ültetvények esetében a nem termő években fizetendő díj58 565
19.2.4.Dísznövények, erdészeti és fásszárú energetikai növények vizsgálati díja94 080
19.2.5.Kukorica és napraforgó gélelektroforézis vizsgálat (hibridfajták
szülőkomponenseinek meghatározása)
28 350
19.2.6.Nem oltalmazott fajták esetén az új fajtafenntartó bejegyzéséhez végzett 1 éves19.2.1-
DUS vizsgálat díja19.2.5. pont
szerint
19.2.7.A fajtafenntartás ellenőrzése érdekében végzett fajtaazonosságot
megállapító vizsgálat díja
19.2.7.1.szántóföldi növények63 840
19.2.7.2.zöldség-, gyógy-, fűszer- és illóolajos növények44 688
19.2.7.3.szőlő, gyümölcs, erdészeti növények, fásszárú energetikai növények és
dísznövények
31 282
19.2.8.Az állami elismerésre kötelezett fajoknál az állami elismerés
meghosszabbításának vizsgálati díja esetében
a vizsgálati
alapdíj 50%-a
számítandó fel
19.2.9.A nem állami elismerésre kötelezett fajoknál az állami elismerés
meghosszabbításának vizsgálati díja esetében
minden
díjtétel 50%-a
számítandó fel
19.2.10.DUS vizsgálathoz előírt rezisztencia vizsgálatok díja kórokozónként12 750
19.3.Gazdasági értékvizsgálat éves díja
19.3.1.Gazdasági értékvizsgálat alapdíja szántóföldi növényeknél
19.3.1.1.kender, lucerna, fűfélék, napraforgó, cukorrépa, kukorica, burgonya esetén212 800
19.3.1.2.gabonafélék esetén142 240
19.3.1.3.egyéb növényfajok esetén181 440
19.3.2.Gazdasági értékvizsgálat alapdíja szőlőnél, erdészeti és fásszárú energetikai
fajtáknál
48 440
19.3.3.Szőlőfajták beltartalmi és érzékszervi vizsgálata41 700
19.3.4.Gazdasági értékvizsgálathoz előírt növénykórtani vizsgálatok
19.3.4.1.őszi búza, tönkölybúza, őszi durum búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó,
burgonya, cukorrépa esetében
74 550
19.3.4.2.tavaszi árpa, borsó, szója esetében30 000
19.3.4.3.egyéb szántóföldi növényfaj esetében7 500
[57]
20.AZ ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI HATÓSÁG
EGYÉB, ÁLTALÁNOS DÍJAI
20.1.Hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás
óradíja megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás
esetén
12 000

2. melléklet a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelethez[58]

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fizetési számlája:

10032000-00289782-00000000

1/a. A Nemzeti Földügyi Központ fizetési számlája:[59]

MÁK10032000-00358688-00000000

2. Vármegyei kormányhivatalok általános számlaszámai:[60]

[61]
KormányhivatalSzámlaszám
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00299657-00000000
Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00299585-00000000
Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00299561-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00299664-00000000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00299640-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00299626-00000000
Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00299619-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00299602-00000000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00299554-00000000
[62]
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00299547-00000000
Pest Vármegyei Kormányhivatal10023002-00299671-00000000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00299688-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00299530-00000000
Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00299523-00000000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00299516-00000000
Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00299509-00000000

3. Vármegyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:[63]

[64]
Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezéseSzámlaszám
Baranya Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10024003-00304294-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10025004-00299657-00000000
Békés Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10026005-00299578-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok10027006-00302924-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10028007-00302498-00000000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10029008-00302625-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok10033001-00299633-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10034002-00301741-00000000
Heves Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10035003-00299619-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok10045002-00301772-00000000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok10036004-00301363-00000000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10037005-00299547-00000000
Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10023002-00302175-00000000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10039007-00301064-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok10044001-00336073-00000000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10046003-00302364-00000000
Vas Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10047004-00301521-00000000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10048005-00299516-00000000
Zala Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok
10049006-00302962-00000000

4. Vármegyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:[65]

[66]
Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezéseSzámlaszám
Baranya Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10024003-00304304-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi
feladatok
10025004-00299657-00000000
Békés Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10026005-00299578-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatok
10027006-00302759-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10028007-00302508-00000000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10029008-00302625-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatok
10033001-00299633-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi
feladatok
10034002-00301758-00000000
Heves Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10035003-00299619-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatok
10045002-00301796-00000000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatok
10036004-00301387-00000000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10037005-00299547-00000000
Pest Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10023002-00302216-00000000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10039007-00301088-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatok
10044001-00336073-00000000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10046003-00302395-00000000
Vas Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10047004-00301411-00000000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10048005-00299516-00000000
Zala Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok10049006-00302979-00000000

5. Vármegyei kormányhivatalok földművelésügyi feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:[67]

[68]
Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezéseSzámlaszám
Baranya Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10024003-00300953-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10025004-00299657-00000000
Békés Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10026005-00299578-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi
feladatok
10027006-00302797-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10028007-00302618-00000000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10029008-00302625-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi
feladatok
10033001-00299633-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10034002-00301789-00000000
Heves Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10035003-00299619-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi
feladatok
10045002-00301806-00000000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi
feladatok
10036004-00301404-00000000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10037005-00302072-00000000
Pest Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10023002-00302223-00000000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10039007-00301105-00000000
[69]
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi
feladatok
10044001-00336073-00000000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10046003-00302412-00000000
Vas Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10047004-00301370-00000000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10048005-00299516-00000000
Zala Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok10049006-00302993-00000000

6. Vármegyei kormányhivatalok erdészeti feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:[70]

[71]
Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezéseSzámlaszám
Baranya Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok10024003-00304287-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok10025004-00299657-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok10027006-00302773-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok10034002-00301765-00000000
Heves Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok10035003-00299619-00000000
Pest Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok10023002-00302371-00000000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok10039007-00301143-00000000
Vas Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok10047004-00301466-00000000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok10048005-00299516-00000000
Zala Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok10049006-00302986-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[2] Módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[3] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2013.11.01.

[4] Beiktatta a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.01.

[5] Beiktatta a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.01.

[6] Beiktatta a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.01.

[7] Beiktatta a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.11.01.

[8] Beiktatta a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.11.01.

[9] Beiktatta a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.11.01.

[10] Beiktatta a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.11.01.

[11] Megállapította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.11.01.

[12] Az alcímet beiktatta a 24/2019. (V. 31.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[13] Beiktatta a 24/2019. (V. 31.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[14] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 43/2018. (XII. 20.) AM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 43/2018. (XII. 20.) AM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Módosította a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 67. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[20] Módosította a 175/2023. (XII. 27.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.27.

[21] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[22] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[23] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[24] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[25] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[26] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[27] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[28] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[29] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[30] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[31] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[32] Módosította a 8/2016. (II. 11.) FM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2016.02.19.

[33] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[34] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[35] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[36] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[37] Módosította az 57/2023. (X. 16.) AM rendelet 30. §-a (lásd 12. melléklet). Hatályos 2023.11.16.

[38] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 6. § 3. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[39] Módosította a 63/2017. (XII. 22.) FM rendelet 2. § c)-h) pontja. Hatályos 2018.01.22.

[40] Módosította a 63/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet), 2. § i)-j) pontja. Hatályos 2018.01.22.

[41] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.12.21.

[42] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.12.21.

[43] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése (lásd: 1. melléklet 30. pont). Hatályos 2013.11.01.

[44] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[45] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[46] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[47] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[48] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[49] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[50] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[51] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[52] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[53] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[54] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[55] Módosította a 87/2013. (X. 1.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[56] Módosította a 175/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2024.01.27.

[57] Módosította a 175/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2024.01.27.

[58] Megállapította a 46/2016. (VII. 13.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.07.21.

[59] Beiktatta a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.12.21.

[60] A címet módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[61] Módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § c)-d) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[62] Módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[63] A címet módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[64] Módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § c)-d) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[65] A címet módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[66] Módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § c)-d) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[67] A címet módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[68] Módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § c)-d) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[69] Módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[70] A címet módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.03.07.

[71] Módosította a 10/2023. (III. 6.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.03.07.

Tartalomjegyzék