115/2017. (V. 19.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 11. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 21. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: "(1a) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő

a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,

b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett

szállításokat veszi figyelembe.

(1b) Ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő az (1a) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltaknál korábban megkezdett szállításokat is figyelembe vehet, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy hány éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe."

(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben a (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő

a) öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett,

b) nyolc év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett

építési beruházásokat veszi figyelembe.

(2b) Ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő a (2a) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltaknál korábban megkezdett építési beruházásokat is figyelembe vehet, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy hány éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe."

(3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

(3a) Amennyiben a (3) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő

a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,

b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett

szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

(3b) Ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő a (3a) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltaknál korábban megkezdett szolgáltatás megrendeléseket is figyelembe vehet, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy hány éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe."

2. § A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § A 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg."

3. § A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az ajánlatkérő a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint a referenciaigazolásban csak abban az indokolt esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, ha a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható."

4. § A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti esetekben a szerződést kötő másik félnek az igazolást a szerződés tartalma alapján szerződésszerű teljesítés vagy szerződésszerű részteljesítés esetében - építési beruházás esetén a sikeres (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó) műszaki átadás-átvételt követően - kötelessége a kérés beérkezését követő két munkanapon belül díjmentesen kiállítani. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében ezen alcím alkalmazásában teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. A (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is."

5. § (1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírhatja, hogy]

"a) a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy"

(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani."

6. § A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Minden olyan beszerzési tárgy esetében, amelyet természetes személyek - akár a nyilvános felhasználásra, akár az ajánlatkérő szerv alkalmazottai - általi felhasználásra szánnak, az indokolt esetektől eltekintve a műszaki leírást úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe vegye a fogyatékossággal élő személyek számára való hozzáférhetőség és a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás, illetve a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény második cikke szerinti egyetemes tervezés elveinek szempontjait."

7. § A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 50. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2017. (V. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

8. § (1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a) 19. § (1) bekezdésében,

b) 21. § (1) bekezdésében,

c) 21. § (2) bekezdésében és

d) 21. § (3) bekezdésében

az "alkalmassága" szövegrész helyébe az "alkalmasságának igazolása" szöveg, az "igazolható" szövegrész helyébe az "előírható" szöveg lép.

(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában a "megnevezésével, képzettségük" szövegrész helyébe a "megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük" szöveg lép.

(3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében

a) a "teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél" szövegrész helyébe a "teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél",

b) a "tárgya, mennyisége" szövegrész helyébe a "tárgya, valamint mennyisége"

szöveg lép.

(4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében

a) a "teljesítés idejét és helyét" szövegrész helyébe a "teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét",

b) a "tárgyát, mennyiségét" szövegrész helyébe a "tárgyát, valamint mennyiségét"

szöveg lép.

(5) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) és (3) bekezdésében a "21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt" szövegrész helyébe a "21. § (2) bekezdésében foglalt" szöveg lép.

(6) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésében

a) a "21. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak" szövegrész helyébe a "21. § (2) bekezdésében foglaltak",

b) a "21. § (1)-(3) bekezdése" szövegrész helyébe a "21. § (2) bekezdése"

szöveg lép.

2. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Kivitelezésre vagy kivitelezésre és az ahhoz kapcsolódó tervezésre együtt irányuló építési beruházás esetén a legjobb ár-érték arány, valamint a minőségalapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során legfeljebb 70%-os arányban vehető figyelembe, kivéve nukleáris létesítményekre vonatkozó építési beruházások esetén, mely eljárások során ez az arány magasabb is lehet."

10. § A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik."

11. § A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2017. (V. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

12. § A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a II. Fejezetben meghatározott előírásokat" szövegrész helyébe az "a II. Fejezetben meghatározott előírásokat - az értékelés tekintetében a 24. § (3) bekezdésben foglalt eltéréssel -" szöveg,

b) 14. § (3) bekezdésében az "uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladja" szövegrész helyébe az "uniós közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja" szöveg

lép.

3. A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló eljárásra a Kbt. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

14. § (1) A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdésének alkalmazásakor legfeljebb azon mennyiség száz százalékának megfelelő mértékű opcionális részt adhat meg, amelynek beszerzésére a szerződésben kötelezettséget vállal (alapmennyiség)."

(2) A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Kivételesen indokolt esetben az ajánlatkérő a (2) bekezdésben foglalt mértéknél nagyobb arányú opcionális részt is meghatározhat. Az indoklást az ajánlatkérő az eljárás előkészítése során köteles írásban dokumentálni.

(2b) Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése szerinti alkalmassági követelmények meghatározásakor a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása során akkor is csak legfeljebb az adott közbeszerzés alapmennyiségéhez vagy - a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - értékéhez képest harminc százalékos opcionális részt tartalmazó mértéket vehet alapul, ha az opcionális rész mértékét ennél nagyobb arányban határozta meg."

15. § A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A Kbt. 19. § (3) bekezdésére figyelemmel a becsült érték meghatározása során az azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áru megítélésének alapjául gyógyszerek esetében az ATC 5 szintű hétjegyű kódot (hatóanyag) kell figyelembe venni. Nem minősül azonos vagy hasonló felhasználásra szánt árunak az ajánlatkérő az intézeti gyógyszertár útján a fekvőbeteg ellátást végző intézmény gyógyszerellátására szánt, valamint az intézeti gyógyszertár szakfeladatként közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egysége számára történő gyógyszerbeszerzése."

16. § A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2017. (V. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni."

17. § Hatályát veszti a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 11. §-a.

4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba.

19. § Ez a rendelet

a) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az 1. és 2. alcím tekintetében a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék