120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 11. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" program (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja, hogy

a) lehetőséget biztosítson felsőfokú tanulmányok folytatására Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben (a továbbiakban: magyar felsőoktatási intézmény) keresztény fiatalok számára, akiknek származási országában a keresztény közösségek vallási üldöztetésnek, fenyegetésnek vannak kitéve, vagy a szabad vallásgyakorlásban korlátozást szenvednek el, továbbá

b) hozzájáruljon az a) pont szerinti keresztény közösségek szülőföldjükön való boldogulásához.

2. § (1) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2) Az ösztöndíjprogram végrehajtását a miniszter által vezetett minisztérium a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) közreműködő szervezet bevonásával látja el.

(3) Az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezete a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kerül tervezésre.

(4) A miniszter bocsátja a programban részt vevő magyar felsőoktatási intézmények rendelkezésére az ösztöndíj, így a havi pénzbeli juttatás, az önköltség, a lakhatási támogatás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosításának, valamint a lehetséges kiegészítő biztosítás összegét, mely fedezi a kapcsolódó és szükségszerűen felmerülő, idegennyelv-használatból eredő költségeket, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének a felsőoktatási intézménynél felmerülő költségeit, illetve a féléves utazási támogatás összegét.

(5) Az ösztöndíjast - az ösztöndíjszerződés időtartamára - ösztöndíjként az alábbi juttatások illetik meg:

a) mentesség a képzés önköltségének megtérítése alól,

b) havi pénzbeli juttatás, amelynek összege a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) által meghatározott éves hallgatói normatíva 100%-a,

c) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás,

d) intézményi könyvtár ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásainak használata,

e) egészségügyi szolgáltatás, illetve a szolgáltatás igénybevétele esetén az idegennyelv-használatból eredő, igazolt költségek megtérítése, vagy az egészségügyi ellátás során szükséges idegennyelv-használatból eredő költségeket fedező kiegészítő egészségügyi biztosítás,

f) félévenkénti utazási támogatás, amelynek pontos összegét az adott évre vonatkozóan az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza.

3. § A miniszter

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,

b) jóváhagyja

ba) a pályázati felhívást, valamint

bb) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát.

4. § Az ösztöndíjprogram végrehajtása során az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a Közalapítvány látja el, ennek során

a) kidolgozza a miniszterrel előzetesen egyeztetett iránymutatások alapján a pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

b) lefolytatja a pályázati eljárást,

c) gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról, valamint

d) kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő magyar felsőoktatási intézményekkel.

5. § Az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza:

a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,

b) az ösztöndíjszerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát,

c) a pályázati kiválasztás alapelveit,

d) a magyar felsőoktatási intézmények kiválasztásának alapelveit,

e) az ösztöndíjprogramban megpályázható képzések kiválasztásának alapelveit,

f) az ösztöndíj megállapítási rendszerét,

g) a félévenkénti utazási támogatás mértékét,

h) a lakhatási támogatás mértékét,

i) az ösztöndíjasokat fogadó magyar felsőoktatási intézmények részvételi feltételeit, valamint

j) az ösztöndíjszerződésben vállalt, a tanulmányok befejezését követően teljesítendő, kötelezettség alóli mentesítés szabályait.

6. § (1) A miniszter az ösztöndíjprogram keretében pályázatot hirdet meg magyar felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányokra, önköltséges helyre.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés pontrendszerét, a hallgatóknak biztosított - a 2. § (4) bekezdés szerinti - ösztöndíj aktuális mértékét és a tanulmányi előmenetellel összefüggő követelményeket.

(3) Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be, aki

a) a pályázati felhívásban meghatározott, Magyarországgal diplomáciai kapcsolatokat fenntartó országban elismert, külföldi egyház vagy szerzetesrend ajánlásával rendelkezik,

b) vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt,

c) korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt magyar felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra irányuló, a magyar állam által finanszírozott ösztöndíjprogramban, és

d) vállalja, hogy a tanulmányok befejezését követően végzettségét, szakképzettségét származási országában hasznosítja.

(4) A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárás során és az ösztöndíjprogramban való részvételének, illetve a (3) bekezdés d) pontja szerinti feltétel teljesítésének időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez. A pályázatot és a nyilatkozatot angol nyelven kell benyújtani, illetve csatolni.

(5) A pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a Közalapítvány hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(6) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó magyar felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. Az ösztöndíjat a miniszter adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.

(7) Az ösztöndíjas és a fogadó magyar felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: felek) ösztöndíjszerződést köt, amely meghatározza az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

7. § (1) Az ösztöndíj a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Az ösztöndíjast a jogszabályokban, a fogadó magyar felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint az ösztöndíjszerződésben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

(3) Ösztöndíjas hallgatót csak olyan magyar felsőoktatási intézmény fogadhat, amely az ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott részvételi feltételnek eleget tett.

8. § (1) Az ösztöndíjszerződésnek tartalmaznia kell

a) az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt, illetve az Nftv. 80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát,

b) az ösztöndíj keretében nyújtott havi pénzbeli juttatás összegét és annak kifizetése időpontját, módját,

c) a más magyar felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét,

d) az adatkezeléshez való hozzájárulást,

e) azt a feltételt, hogy az ösztöndíjszerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesít,

f) a hallgatói jogviszony szünetelésének, megszűnésének rendjét.

(2) Az ösztöndíjszerződés - az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel - megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.

9. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint köteles a felvételi vagy átvételi határozatban érintett magyar felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni, és azt az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartani.

(2) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, részére a 2. § (4) bekezdés szerinti juttatások nem biztosíthatók.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

11. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a következő 27/A. §-sal egészül ki:

"27/A. § (1) Az oktatásért felelős miniszter államilag elismert felsőoktatási intézményben önköltséges képzésben részt vevő külföldi hallgató részére az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ösztöndíjrendelet) meghatározott feltételek szerint ösztöndíjat adományoz.

(2) Az ösztöndíj keretében nyújtott juttatásokat és azok folyósítására vonatkozó részletes rendelkezéseket az Ösztöndíjrendelet tartalmazza."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott aláírásommal hozzájárulok, hogy a fogadó felsőoktatási intézmény és a támogatást biztosító Tempus Közalapítvány a személyes adataimat kezelje. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet a jelen pályázati eljárásban és dokumentációban megadok, illetve jogszabály előír. Az adatkezelés célja az igénybe venni kívánt támogatás jogosultságának ellenőrzése, pénzügyi és szakmai nyomon követése, a felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges jelentések és statisztikák elkészítése; információs anyagok készítése; kutatások, felmérések végzése. Az adatkezelés időtartama 10 év. Az adatokhoz hozzáférhetnek az adatbevitelt végzők; a felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány illetékes munkatársai; a bírálati és monitoring folyamat szereplői; az ellenőrzésre jogosult és felügyeleti szervek; valamint anonim módon a program megvalósulását és hatásait elemző szakértők és kutatók. A személyes adatokat az adatkezelők védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetéktelen továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Valótlan adatközlés a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A nyilatkozatot kiállító neve, aláírása.

A nyilatkozat kiállításának dátuma.

Tartalomjegyzék