2017. évi CXXXI. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

1. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"12. egyéni hulladékkezelés: az 1. § (3) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja szerinti termékdíjköteles termék termék- és anyagáramából keletkezett hulladék

a) a kötelezett, illetve a kötelezett társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának telephelyén való gyűjtése,

b) saját célú felhasználás esetén a kötelezett telephelyén történő gyűjtése,

c) csomagolószer hulladékának hajléktalan-ellátó szervezettel vagy intézménnyel ténylegesen, közösen a szervezet, intézmény épületében elhelyezett gyűjtőautomatával történő gyűjtése, vagy

d) a kötelezettnek a termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén történő gyűjtése,

és az a)-d) pont szerint gyűjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása;"

(2) A Ktdt. 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"13. elektromos, elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is, kivéve a nagyméretű rögzített ipari szerszámot és a világűrben való felhasználásra tervezett elektromos, elektronikai berendezést;"

(3) A Ktdt. 2. § 13a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 2. §-sa a következő 13b. és 13c. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"13a. elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák;

13b. építési termék: az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i, az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendeletének 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék;

13c. fém ital-csomagolószer: a kizárólag fémből készült, fogyasztásra kész italok fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolására alkalmas csomagolószer, a záróelem kivételével, ide nem értve a doboz, hordó palást lezárására szolgáló, vagy azzal egybeépített záróelemét;"

(4) A Ktdt. 2. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott

a) sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai,

b) egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány,

ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik, kivéve az ISBN-számmal ellátott könyvet, és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet;"

2. § (1) A Ktdt. 3. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha - e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint - a kötelezett vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy]

"g) az irodai papírt ISBN-számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv, vagy ISSN-azonosítószámmal rendelkező időszaki kiadvány előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel."

(2) A Ktdt. 3. § (9) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett)

"f) olyan reklámhordozó papírt hoz belföldön forgalomba, használ fel saját célra vagy vesz készletre,

fa) amely teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére szolgál, vagy

fb) amelyet közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében ad ki."

(3) A Ktdt. 3. §-a a következő (10)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A reklámhordozó papír forgalomba hozatala során a (9) bekezdés f) pontja alapján a termékdíjat abban az esetben nem kell megfizetni, ha a kötelezett megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a (9) bekezdés f) pont alpontjaiban meghatározott feltétel fennállásáról.

(11) Ha a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv szerződéses partnere a nyomda megrendelője, abban az esetben a megrendelőnek a (10) bekezdés szerinti nyilatkozata megtétele előtt be kell szereznie a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megrendelt áru a (9) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

(12) A (10) bekezdés szerinti megrendelő kötelezettnek minősül, ha nem a nyilatkozat tartalma szerint jár el, és a termékdíjköteles termék termékdíját, valamint a termékdíj-kötelezettség keletkezésének 5. § (1) bekezdésben meghatározott időpontjától számított késedelmi pótlékot fizeti meg, egyebekben a kötelezett ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni."

3. § A Ktdt. a következő 3/B. §-sal egészül ki:

"3/B. § A gépjármű termékdíjköteles alkotórészei termékdíjának vagy a termékdíjátalány összegének

a) 70%-át kell megfizetni a hajtómotorként elektromos motorral is működő vagy

b) 50%-át kell megfizetni a kizárólag elektromos hajtómotorral működő

gépjármű forgalomba hozatala, saját célú felhasználása vagy készletre vétele esetén."

4. § A Ktdt. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezetvédelmi termékdíjjal, valamint - a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági eljárás kivételével - a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos eljárás, mint adó-, illetve vámigazgatási eljárás során - az e törvényben meghatározott eltérésekkel - az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi ... törvényt (a továbbiakban: Air.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi ... törvényt (a továbbiakban: Art.) kell alkalmazni."

5. § A Ktdt. a következő 14/B. §-sal egészül ki:

"14/B. § A kötelezett átalakulása, egyesülése, szétválása során létrejövő, új adóazonosító számmal rendelkező kötelezett esetében, vagy az átvállalás jogcímének módosítása esetén új átvállalási szerződés kötése, és annak a 14/A. § szerinti nyilvántartásba vétele szükséges."

6. § A Ktdt. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az OGyHT-t, illetve az OGyHT módosítását a módosítások megjelölésével a kormányzati portálon közzé kell tenni."

7. § A Ktdt. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/A. § (1) A reklámhordozó papír esetében a termékdíj-kötelezett a reklámhordozó papír elektronikus vagy nyomtatott példányát 6 évig megőrzi, és azt az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése, hatósági eljárása során kérésre bemutatja.

(2) Ha a termék egyidejűleg

a) csomagolószer és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn, vagy

b) irodai papír és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a reklámhordozó papír jelleg alapján áll fenn."

8. § (1) A Ktdt. 29/A. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(21) Az ellenőrzési határidő kezdő napja a megbízólevél kézbesítésének, a kézbesítés mellőzése esetén a megbízólevél átadásának napja. Az ellenőrzés befejezésének határideje - beleértve az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének napját - 60 nap. Indokolt esetben az ellenőrzést lefolytató vámszerv vezetője - az ellenőrzött személy vagy szervezet értesítésével - a határidőt egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbíthatja."

(2) A Ktdt. 29/A. §-a következő (22) bekezdéssel egészül ki:

"(22) A meghosszabbított ellenőrzési határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben, az ellenőrzést végző vámszerv indokolt kérelmére az állami adó- és vámhatóság vezetője egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja."

(3) A Ktdt. 29/A. § (23) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(23) Az elrendelt ellenőrzéssel összefüggésben a vámhatóság kapcsolódó vizsgálatot végezhet olyan személynél, amely az ellenőrzés alanyával közvetett vagy közvetlen kapcsolatban áll vagy állt, feltéve, hogy az elrendelt ellenőrzés tényállásának teljes körű tisztázása érdekében e vizsgálat lefolytatása szükséges. A kapcsolódó ellenőrzés határideje 60 nap. Indokolt esetben az ellenőrzést lefolytató vámszerv vezetője - az ellenőrzött személy vagy szervezet értesítésével - a határidőt egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. A kapcsolódó vizsgálat időtartama az ellenőrzés határidejébe nem számít bele."

9. § A Ktdt. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § Az állami adó- és vámhatóság a kötelezettet legfeljebb 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtja. A bírság kiszabása során az állami adó- és vámhatóság az Art. mulasztási bírságra vonatkozó rendelkezései közül

a) az általános bírságszabályra,

b) a hiánypótlásra felhívás kötelező alkalmazására,

c) az iratmegőrzési kötelezettség szabályainak megsértésére,

d) bírságkiszabásnál alkalmazandó mérlegelési szempontokra és

e) a mulasztási bírság kiszabásának időbeli korlátjára

vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazza."

10. § A Ktdt. 1-4. melléklete helyébe az e törvény 1-4. melléklete lép.

11. § A Ktdt.

a) 2. § 32a. pontjában a "2010." szövegrész helyébe a "tárgyév" szöveg,

b) 3. § (2a) bekezdésében a "kiszállítása" szövegrész helyébe a "kitárolása" szöveg,

c) 3. § (9) bekezdés e) pontjában az "alapanyagból," szövegrész helyébe az "alapanyagból és" szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében, 29. § (7) bekezdésében, 29/B. § (1) bekezdésében a "hatósági ügy, illetve eljárás" szövegrész helyébe a "hatósági eljárás" szöveg,

e) 9. §-ában az "Art." szövegrész helyébe az "Air." szöveg,

f) 12. § (2) bekezdésében, a 28. § (1) bekezdésében, a 29/A. § (3) bekezdésében, a 29/B. § (6) bekezdésében és a 31. § (4) és (5) bekezdésében az "Art." szövegrész helyébe az "Air. és az Art." szöveg,

g) a 13. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "(2) bekezdésben foglaltak kivételével" szövegrész helyébe a "(2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével" szöveg,

h) 25. § (1) bekezdés h) pontjában a "kereskedelmi csomagolószerként" szövegrész helyébe a "kereskedelmi csomagolószerként vagy fém ital-csomagolószerként" szöveg,

i) 29. § (7) bekezdésben az "Art. adatgyűjtésre" szövegrész helyébe az "Air. jogkövetési vizsgálatra" szöveg,

j) 29/A. § (1) bekezdésében a "finanszírozott, a 22/A. § (6) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és" szövegrész helyébe a "finanszírozott és a" szöveg,

k) 31. § (4) bekezdésben az "az Art," szövegrész helyébe az "az Art, adóbírságra vonatkozó" szöveg, és

l) a 36. § (2) bekezdésében az "az Art. szerinti végrehajtásra" szövegrész helyébe az "a végrehajtásra" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Ktdt.

a) 2. § 19. és 20. pontja,

b) 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "- e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint -" szöveg, és

c) 38. § (2) bekezdés c) pontja.

13. § (1) Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 362. §-a.

14. § E törvény tervezetének

a) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv, és

b) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2017. évi CXXXI. törvényhez

"1. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Termékdíjköteles termékek, anyagok köre

Az "ex" jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azok a termékdíjköteles termékek, amelyek az 1. § (3) bekezdésében meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide nem értve a megnevezésben kivételként megnevezett termékeket.

a) akkumulátorok

ABC
ssz.MegnevezésVámtarifaszám és HR,
KN alszám
1.Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú
elválasztólemezeit is
kivéve: a 8507 50 a 8507 60 és a 8507 90 alszám alá tartozó termékek és a nátrium-kén
(NaS) helyhez kötött energiatároló berendezés
ex. 8507

b) csomagolószerek

ABC
ssz.MegnevezésVámtarifaszám és HR,
KN alszám
1.Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyagex. 1401 90
2.Máshol nem említett növényi eredetű termékex. 1404 90
3.Élvédőprofil csomagolási segédanyag3916
4.Rugalmas tömlő csomagolószer3917 32
3917 39
5.Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is
kivéve: az építési termék; a bútoripari áru; a villamosszigetelési; az elektrotechnikai áru
ex. 3919
6.Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített,
nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált
kivéve: az építési termék, a bútoripari áru; a villamos szigetelési áru; az elektrotechnikai áru;
a kordonszalag;
ex. 3920
7.Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík
kivéve: az építési termék, a bútoripari áru; a villamos szigetelési áru; az elektrotechnikai áru
ex. 3921
8.Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és
más lezáró
kivéve: a 300 liter feletti űrtartalommal rendelkező eszköz, továbbá a gyűjtőedények közül
a szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet
ex. 3923
9.Egyszer használatos műanyag edények3924 10 00
10.Más csomagolószerek műanyagból3926
11.Vulkanizált lágygumiból készült eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; vulkanizált
lágygumiból készült dugó, fedő, kupak és más lezáró
ex. 4016
12.Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolószer; kábeldob fából;
rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából
4415
13.Természetes parafából készült dugó és lezáróex. 4503 10
14.Agglomerált parafából (kötőanyaggal is) készült dugó és lezáróex. 4504 10 11
ex. 4504 10 19
ex. 4504 90 20
15.Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru vagy
a 4601 vtsz. alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból (luffaszivacs) készült áru
kivéve: nem egyszer használatos termékek; szivacsból (luffaszivacs) készült áru
ex. 4602
16.Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált
lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú
ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi
merítésű papír és karton
kivéve: a kézi merítésű papír és karton; a tapéta alappapír; a képeslappapír és könyvnyomó
papír; az irodai papír; pénztárgéppapír; biztonsági papír
ex. 4802
17.Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törülköző vagy szalvéta alappapír, továbbá
hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt,
ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír,
cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék tekercsben vagy ívben
kivéve: törülköző vagy szalvéta alappapír; háztartási, egészségügyi alappapír; bútoripari,
ruhaipari áru,
ex. 4803
18.Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá
tartozók kivételével
ex. 4804
19.Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó
Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva
vagy feldolgozva
kivéve: szűrőpapír és karton
ex. 4805
20.Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír), és pergamenpapír és más
fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír tekercsben vagy ívben
kivéve: pauszpapír (átmásolópapír); sütőpapír
ex. 4806
21.Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapból
összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy
ívben
ex. 4807
22.Hullámpapír és -karton (ragasztott, sima felületű lapokkal is), kreppelt, redőzött,
domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók
kivételével
ex. 4808
23.Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen
anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg
színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú
ívben, bármilyen méretben
kivéve: irodai papír
ex. 4810
24.Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva,
borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve
a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4803, 4809 vagy 4810 vtsz. alá tartozók
kivételével
kivéve: háztartási áru, ruhaipari áru, pénztárgéppapír
ex. 4811
25.Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy
cellulózszálból álló szövedékből
kivéve: iratgyűjtő doboz; levéltartó doboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra
ex. 4819
26.Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is
kivéve: tanszerek; dokumentumok, árut nem tartalmazó levélküldemények azonosító
címkéi
ex. 4821
27.Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból
(perforálva vagy merítve is)
ex. 4822
28.Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra
vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy
cellulózszálból álló szövedékből
kivéve: a szűrőpapír és karton; az előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és számlapok
önfeljegyző készülékekhez; pénztárgéppapír
ex. 4823
29.Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet
kivéve: építési termék, erózió- és rézsüvédelmi áru
ex. 5310
30.Nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is
kivéve: háztartási áru, textil- és ruhaipari áru, járműipari áru; építési termék, bútoripari,
erózió- és rézsüvédelmi célokra szolgáló áru; geotextil
ex. 5603
31.Zsineg, kötél fonva vagy sodorva, és gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva,
beborítva vagy burkolva is
kivéve: hajókötél és kábel; bálázó zsineg; 5 mm-nél nagyobb átmérőjű áruk; háztartási áru;
textil- és ruhaipari áru; építési termék; bútoripari áru
ex. 5607
32.Zsák és zacskó áruk csomagolására
kivéve: árvízvédelmi homokzsák
6305
33.Korsó, tégely és hasonló áru kerámiából, áru szállítására vagy csomagolásáraex. 6909 90
34.Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más
üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró
üvegből
ex. 7010
35.Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű pántolószalag vasból vagy ötvözetlen
acélból
7211
7212
36.Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény bármilyen anyag (a sűrített
vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter
űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés
nélkül
kivéve: a bélelt vagy hőszigetelt tartályok, illetve a helyhez kötött tartályok; gyűjtőedények
ex. 7310
37.Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz tárolására
kivéve: a 300 liter feletti űrtartalmú, illetve a helyhez kötött tartályok
ex. 7311
38.Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha
vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm
kivéve: elektrotechnikai áru
ex. 7607
39.Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható
cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására,
legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy
hőtechnikai berendezések nélkül
kivéve: a bélelt vagy hőszigetelt tartályok, illetve a helyhez kötött tartályok; gyűjtőedények
ex. 7612
40.Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására
kivéve: a 300 liter feletti űrtartalmú, illetve a helyhez kötött tartályok
ex. 7613
41.Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei alumíniumból
kivéve: nem egyszer használatos áruk
ex. 7615 10
42.Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy
kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozékok
nem nemesfémből
kivéve: csavarmenetes hordódugó; hordódugóvédő, pecsét
ex. 8309
43.Páralekötő csomagolási segédanyag3824 99

c) egyéb kőolajtermékek

ABC
ssz.MegnevezésVámtarifaszám és
HR, KN alszám
1.Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj, biodízel-tartalommal is2710 19 81
2710 20 90
2.Hidraulikaolaj, biodízel-tartalommal is2710 19 83
2710 20 90
3.Fehérolaj, folyékony paraffin, biodízel-tartalommal is2710 19 85
2710 20 90
4.Hajtóműolaj és reduktorolaj, biodízel-tartalommal is2710 19 87
2710 20 90
5.Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj, biodízel-tartalommal
is
2710 19 91
2710 20 90
6.Villamosszigetelési olaj, biodízel-tartalommal is2710 19 93
2710 20 90
7.Más kenőolaj és más olaj, biodízel-tartalommal is
kivéve: kenőzsírok
2710 19 99
2710 20 90
8.Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya
meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő
készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez
használt készítmények, kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal
kivéve: kenőzsírok
3403
9.Hidraulikus fékfolyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat
vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban
tartalmaz
kivéve: amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem tartalmaz
3819 00 00

d) egyéb műanyag termékek

ABC
ssz.MegnevezésVámtarifaszám és
HR, KN alszám
1.Műanyagból készült virág, fa-, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru6702 10 00
ex. 9505

e) egyéb vegyipari termékek

ABC
ssz.MegnevezésVámtarifaszám és
HR, KN alszám
1.Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka
vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló
szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és
a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, szappantartalommal is; szappannal vagy
tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília
kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve a kézműipari termék
3401
2.Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény,
mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények,
szappantartalommal is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével
kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve a kézműipari termék
3402
3.Súrolókrémek és -porok és más súrolókészítmények
kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve a kézműipari termék
3405 40
4.Hajápoló szerek
kivéve: kézműipari termék
3305
5.Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok,
fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy
testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is
kivéve: kézműipari termék
3307

f) elektromos, elektronikai berendezések

ABC
ssz.MegnevezésVámtarifaszám és
HR, KN alszám
1.Központi fűtés céljára szolgáló elektromos vezérlésű kazánex. 8403 10*
2.Segédberendezés a 8403 vtsz. alá tartozó elektromos vezérlésű kazánhozex. 8404 10*
3.Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor)
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8413*
4.Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy
visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8414*
5.Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és
nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség
külön nem szabályozható
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8415*
6.Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos működésű;
hőszivattyú a 8415 kód alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8418*
7.Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására
szolgáló gép és készülék
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8421*
8.Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack,
kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására vagy címkézésére szolgáló gép;
palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló-
vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8422*
9.Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelőex. 8425*
10.Szövőgép (szövőszék)ex. 8446*
11.Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos
és szárít is
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8450*
12.Textilfonal, szövet, vagy kész textilárú fehérítésére, festésére, appertálására, végkikészítésére,
bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép (a 8450 vtsz.
alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló
anyag, pl. linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi
fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép
kivéve: padlóburkoló anyag, pl. linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, amely szövetre
vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy
-csipkéző gép; alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8451*
13.Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]8501*
14.Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító8502*
15.Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
8504*
16.Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé
válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonlómunkadarab-befogó
szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej
kivéve: elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó
szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej;
alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8505*
17.Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású,
belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya
és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó, alternátor) és az ilyen motorhoz használt
árammegszakító
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
8511*
18.Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével)
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8423*
19.Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór-
vagy hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép
kivéve: paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és
-csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép
ex. 8447*
20.Varrógép a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére
alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű
kivéve: varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított
borító; varrógéptű; alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8452*
21.A 84. árucsoportban máshol nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8479*
22.Porszívók
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8508*
23.Elektromechanikus háztartási készülék, beépített elektromotorral, a 8508 alá tartozó
porszívók kivételével
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
8509*
24.Villanyborotva, -hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
8510
25.Elektromos világító- vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével), ablaktörlő,
jegesedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz
kivéve: kerékpárhoz, illetve elektromos világítókészülék gépjárműhöz; alkatrész alszám alá
tartozó áruk
ex. 8512
26.Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló,
elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító,
sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus
háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8516*
27.Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére, vagy
elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék,
(például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok,
lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból
álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók
8536
28.Szerelt piezoelektromos kristály8541 60 00
29.Elektromos, vibrációs masszírozó készülék9019 10 10
30.Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel
plattírozott fémből készült tokkal
ex. 9101
31.Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is a 9101 vtsz. alá tartozó kivételévelex. 9102
32.Óra "kisóraszerkezettel", a 9104 vtsz. alá tartozó kivételévelex. 9103
33.Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi, űr- vagy vízi
járműhöz
ex. 9104
34.Más óraex. 9105
35.Időpont-regisztráló készülék és időtartam mérésére, regisztrálására vagy más módon történő
jelzésére szolgáló készülék, óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral
(pl. időszámláló, időregisztráló)
ex. 9106
36.Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsolóex. 9107
37.Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszereltex. 9108
38.Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszereltex. 9109
39.Nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is;ex. 8443*
40.Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és
megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép; jegykiadó gép és hasonló gép
számolószerkezettel; pénztárgép
ex. 8470
41.Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró
gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok
feldolgozásához
ex. 8471
42.Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, érmeválogató,
érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép);
ex. 8472
43.A 8470-8472 vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék
(a gép tárolására, szállítására szolgáló tok és hasonló kivételével)
ex. 8473
44.Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli
hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok adására, továbbítására vagy
vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi-
vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz.
alá tartozó, adására, továbbítására vagy vételre szolgáló készülékek kivételével
ex. 8517*
45.Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens" kártyák és
más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és
a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével
ex. 8523
46.Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék8526*
47.Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére
alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó
készüléket magában foglaló is
8528*
48.Elektronikus integrált áramkörök8542
49.A 85. árucsoportban máshol nem említett elektromos gép és készülék egyedi feladatokraex. 8543*
50.Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató,
mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló
egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8518*
51.Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék8519*
52.Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is8521*
53.Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy
-lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgép,
videokamera-felvevő
kivéve: Televíziós kamerák, legalább 3 kameracsővel
8525*
54.Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is,
közös házban
8527
55.Fotovoltaikus elem8541 40 90
56.Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kamera kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével, kivéve továbbá a nem
elektromos eszközök, továbbá a fényképezőgép, nyomólemez vagy -henger készítésére,
víz alatti használatra, légi felvételekre vagy belső szervek orvosi vagy sebészeti vizsgálatára
tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy kriminológiai célra összehasonlító
fényképezőgép, fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9006
57.Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy
anélkül
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9007*
58.Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő
(a mozgófényképészeti kivételével)
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9008*
59.Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár,
tangóharmonika)
9207*
60.Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talaj-előkészítésre vagy - megmunkálásra
szolgáló gép; gyep- vagy sportpályahenger
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8432*
61.Elektromos, motoros, körforgó vízszintes vágószerkezettel fűkaszáló pázsit, park vagy
sportpálya nyírására
8433 11 10*
62.Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is)ex. 8458*
63.Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó vagy
menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga
(beleértve az esztergáló központot is) kivételével
ex. 8459*
64.Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép
fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására,
a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -simító gép kivételével
ex. 8460*
65.Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék- köszörülő vagy
fogaskerék-simítógép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém
vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép
ex. 8461*
66.Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép, fém vagy más cermet megmunkálásáraex. 8463*
67.Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag vagy üveg
hidegmegmunkálására
ex. 8464*
68.Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, csont,
keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására
ex. 8465*
69.Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem
elektromos motorral működő
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8467*
70.Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz.
alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8468*
71.Föld, kő, érc vagy más szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag
válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy
gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy
más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei
homokforma készítésére szolgáló gép
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8474*
72.Elektromos (elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy
fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó,
keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém vagy
cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és készülék
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
8515*
73.Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék babakocsik; babák; más
játékok; csökkentett méretű ("méretarányos") modellek és szórakozásra szánt hasonló
modellek, működő is; mindenféle kirakós játékok (puzzle)
ex. 9503
74.Videojáték-konzol és -gép, szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve
a tivoli játékot, a biliárdot, különféle típusú játékkaszinó-asztalt és az automata tekepálya-felszerelést is
Kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9504*
75.Elektromosan működő akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna,
jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék), a 8512 vagy a 8530 alá tartozó
kivételével
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
8531*
76.Legfeljebb 1000 V feszültségig kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és
más foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal
magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt
is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus
vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével
ex. 8537 10*
77.Más elektromos hajtómotorral működő kerékpár8711 60 90
78.Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer,
higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9025*
79.Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek
mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző,
manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és
készülék kivételével
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9026*
80.Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló műszer és készülék (pl. polariméter, refraktométer,
spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget
vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- vagy
fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9027*
81.Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék,
ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9028*
82.Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló
készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó készülék
kivételével; stroboszkóp
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9029*
83.A 90. árucsoportban máshol nem említett, mérő- vagy ellenőrző műszer, berendezés és gép;
profilvetítő
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9031*
84.Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 9032*
85.Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására), beleértve
a pénzváltó gépet is
kivéve: alkatrész alszám alá tartozó áruk
ex. 8476*
86.Egylábú, kétlábú vagy háromlábú állvány és hasonló áruex. 9620*
A * jelzéssel ellátott vtsz. számok olyan elektromos, elektronikai berendezés termékcsoportokat jelentenek, melyben azok a termékek termékdíjkötelesek, melyeknek bruttó tömege legfeljebb 200 kg, vagy elektromos teljesítmény felvétele legfeljebb 4 kW.

g) gumiabroncsok

ABC
ssz.MegnevezésVámtarifaszám és
HR, KN alszám
1.Új gumi légabroncs
kivéve: a kerékpár gumiabroncs
4011
2.Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs,
gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag
kivéve: a gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag, továbbá a kerékpár
gumiabroncs
4012

h) irodai papírok

ABC
ssz.MegnevezésVámtarifaszám és
HR, KN alszám
1.Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált
lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben,
bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír
és karton a végfelhasználó számára kiszerelve
kivéve: nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír, kézi merítésű papír
ex. 4802
2.Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló vagy átíró papír, nyomtatott is (beleértve
a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált
papírt is) tekercsben vagy ívben
ex. 4809
3.Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen
anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett,
díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben,
bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára
kiszerelve
ex. 4810
4.Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva,
felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet)
alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével
ex. 4811
5.Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók
kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is
ex. 4816
6.Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló
célra
4819 60
7.Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb,
előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező
(cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon
betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények
számára és könyvborító papírból vagy kartonból
kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket, az üzleti könyv, a megrendelőkönyv,
az orvosi vénytömb, az iskolai füzet és a könyvborító
ex. 4820

i) reklámhordozó papírok

ABC
ssz.MegnevezésVámtarifaszám és
HR, KN alszám
1.Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült árukex. 48
2.Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékekex. 49

"

2. melléklet a 2017. évi CXXXI. törvényhez

"2. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei

a) Akkumulátor

AB
1.TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2.Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött)57

b) Csomagolószer

AB
1.AnyagáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2.Műanyag [a műanyag bevásárló-reklám táska és a teljes egészében megújuló forrásból
származó alapanyagból (az MSZ EN 13432:2002 szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás
követelményeinek megfelelően) készült biológiai úton lebomló műanyag kivételével]
57
3.Műanyag bevásárló-reklám táska1900
4.Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)57
5.Társított rétegzett italkarton19
6.Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)19
7.Fém ital-csomagolószer57
8.Papír19
9.Fa, természetes alapú anyag19
10.Üveg19
11.Egyéb57

c) Egyéb kőolajtermék

AB
1.TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2.Kenőolaj114

d) Egyéb műanyag termék

AB
1.TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2.Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru1900

e) Egyéb vegyipari termék

AB
1.TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2.Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek11
3.Szépség- vagy testápoló készítmények57

f) Elektromos, elektronikai berendezés

AB
1.TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2.Hőcserélő berendezések57
3.Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt
tartalmaznak
57
4.Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)57
5.Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)57
6.Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem
haladja meg az 50 cm-t)
57

g) Gumiabroncs

AB
1.TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2.Gumiabroncs57

h) Irodai papír

AB
1.TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2.Irodai papír19

i) Reklámhordozó papír

AB
1.TermékáramTermékdíjtétel
(Ft/kg)
2.Reklámhordozó papír85

"

3. melléklet a 2017. évi CXXXI. törvényhez

"3. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Az egyéni hulladékkezelést teljesítőkre vonatkozó egyes termék- és anyagáramok termékdíj tételeinek meghatározása

Egy termékdíjköteles termék- és anyagáramban az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett teljesítési hányada qe, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányada qáhksz, az adott termék- és anyagáramra jellemző felső hasznosítási arány pedig qf.

1. A qf és qáhksz értékeket az alábbi táblázat tartalmazza:

a) Akkumulátor

ABC
1.Termékáramqf felső hasznosítási arányqáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad
2.Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött)0,850,85

b) Csomagolószer

ABC
1.Anyagáramqf felső hasznosítási arányqáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad
2.Műanyag (a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével)0,650,25
3.Műanyag bevásárló-reklám táska0,650,15
4.Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)0,650,40
5.Társított rétegzett italkarton0,650,20
6.Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)0,650,60
7.Papír0,650,65
8.Fa, természetes alapú anyag0,650,15
9.Üveg0,650,60
10.Egyéb0,650,25
11.Fém ital-csomagolószer0,170,17

c) Elektromos, elektronikai berendezés

ABC
1.Termékáramqf felső hasznosítási arányqáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad
2.Hőcserélő berendezések0,550,55
3.Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek
100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak
0,520,52
4.Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)0,550,55
5.Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg
az 50 cm-t)
0,480,48
6.Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési
berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg
az 50 cm-t)
0,480,48

d) Gumiabroncs

ABC
1.Termékáramqf felső hasznosítási arányqáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad
2.Gumiabroncs0,750,75

2. A termékdíj meghatározása:

Az egyéni teljesítő által az adott termék- és anyagáram esetén fizetendő termékdíjat az alábbi általános formula határozza meg:

T=R+E1+K1

ahol

T a megfizetendő fajlagos termékdíj,

R a megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség,

E1 a megfizetendő fajlagos externális költség,

K1 pedig a megfizetendő fajlagos kezelési költség.

3. Fajlagos rendszerirányítási alapköltség

A megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség (R) mértékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:

a) Akkumulátor

AB
1.TermékáramFajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)
2.Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött)44

b) Csomagolószer

AB
1.AnyagáramFajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)
2.Műanyag (a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével)34
3.Műanyag bevásárló-reklám táska1300
4.Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)34
5.Társított rétegzett italkarton12
6.Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)12
7.Fém ital-csomagolószer34
8.Papír11,5
9.Fa, természetes alapú anyag14
10.Üveg12
11.Egyéb34

c) Elektromos, elektronikai berendezés

AB
1.TermékáramFajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)
2.Hőcserélő berendezések34
3.Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél
nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak
34
4.Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)34
5.Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)34
6.Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések
(egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
34

d) Gumiabroncs

AB
1.TermékáramFajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)
2.Gumiabroncs35

4. Externális költség

A megfizetendő externális költség (E1) számítása a qe< qf esetben az

képlet szerint történik, minden más esetben E1 = 0. A képletben szereplő E fajlagos externális alapköltség értékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:

a) Akkumulátor

AB
1.TermékáramFajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)
2.Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött)24

b) Csomagolószer

AB
1.AnyagáramFajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)
2.Műanyag (a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével)24
3.Műanyag bevásárló-reklám táska774
4.Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)24
5.Társított rétegzett italkarton7
6.Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)8
7.Fém ital-csomagolószer24
8.Papír4
9.Fa, természetes alapú anyag4
10.Üveg6
11.Egyéb24

c) Elektromos, elektronikai berendezés

AB
1.TermékáramFajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)
2.Hőcserélő berendezések24
3.Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb
felszíni képernyőt tartalmaznak
24
4.Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)24
5.Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)24
6.Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések
(egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
24

d) Gumiabroncs

AB
1.TermékáramFajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)
2.Gumiabroncs34

5. Kezelési költség

A megfizetendő kezelési költség (K1) számítása a qe < qáhksz < qf esetben a

képlettel, a qe áhksz és qáhksz= qf esetben a

képlettel történik, minden más esetben K1=0. A képletben szereplő K fajlagos kezelési alapköltség értékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:

a) Akkumulátor

AB
1.TermékáramFajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)
2.Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött)20

b) Csomagolószer

AB
1.AnyagáramFajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)
2.Műanyag (a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével)30
3.Műanyag bevásárló-reklám táska30
4.Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)30
5.Társított rétegzett italkarton10
6.Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)10
7.Fém ital-csomagolószer30
8.Papír5
9.Fa, természetes alapú anyag10
10.Üveg10
11.Egyéb30

c) Elektromos, elektronikai berendezés

AB
1.TermékáramFajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)
2.Hőcserélő berendezések30
3.Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb
felszíni képernyőt tartalmaznak
30
4.Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)30
5.Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)30
6.Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik
külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
30

d) Gumiabroncs

AB
1.TermékáramFajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)
2.Gumiabroncs30

"

4. melléklet a 2017. évi CXXXI. törvényhez

"4. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Termékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek, tartozékainak átlagos tömege és az átalánydíj összege

ABC
1.Vtsz. és HR alszám, megnevezésa)
akkumulátor
(kg/db)
b)
gumiabroncs
(kg/db)
c)
kenőolaj
(kg/db)
d)
elektromos,
elektronikai
berendezés
(kg/db)
termékdíj-átalány
(Ft/db)
2.8702 10 Kizárólag kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel)
motorral működő
40150206017 000
3.8702 20 Kompressziós gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és
hajtómotorként elektromos motorral is működő
401502015022 000
4.8702 30 Szikragyújtású, dugattyús, belső
égésű motorral és hajtómotorként elektromos
motorral is működő
401502015022 000
5.8702 40 00 Kizárólag elektromos hajtómotorral
működő
401502015022 000
6.8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve
10 vagy annál több személy szállítására
184511357 000
7.8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre
tervezett járművek; golfkocsik és hasonló
járművek
10257174 000
8.8703 21 Más jármű, kizárólag szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral működő,
legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal
10257174 000
9.8703 22 Más jármű, kizárólag szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral működő,
1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3
hengerűrtartalommal
13359205 000
10.8703 23 Más jármű, kizárólag szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral működő,
1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3
hengerűrtartalommal
154011236 000
11.8703 24 Más jármű, kizárólag szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral működő,
3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal
154511357 000
12.8703 31 Más jármű, kizárólag kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő legfeljebb 1500 cm3
hengerűrtartalommal
18357175 000
13.8703 32 Más jármű, kizárólag kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő
1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3
hengerűrtartalommal
20409226 000
14.8703 33 Más jármű, kizárólag kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel
vagy féldízel) motorral működő 2500 cm3-t
meghaladó hengerűrtartalommal
224511307 000
15.8703 40 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is működő, a külső
elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan
tölthetők kivételével
1545118010 000
16.8703 50 Más jármű, kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel)
motorral és hajtómotorként elektromos motorral
is működő, a külső elektromos áramforrásra
csatlakoztathatóan tölthetők kivételével
2245118010 000
17.8703 60 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is működő, külső
elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan
tölthető
1545118010 000
18.8703 70 Más jármű, kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel)
motorral és hajtómotorként elektromos motorral
is működő, külső elektromos áramforrásra
csatlakoztathatóan tölthető
2245118010 000
19.8703 80 Más jármű, kizárólag elektromos
hajtómotorral működő
15452809 000
20.8703 90 Más gépkocsi és más gépjármű,
elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702
vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi
típusú gépkocsit és a versenyautót is
12402607 000
21.8704 10 Dömper, terepjáró kivitelű40500202035 000
22.8704 21 Más áruszállító gépjármű kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő, legfeljebb 5 tonna
össztömegű
205018228 000
23.8704 22 Más áruszállító gépjármű kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó,
de legfeljebb 20 tonna össztömegű
30360251727 000
24.8704 23 Más áruszállító gépjármű kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel
vagy féldízel) motorral működő,- 20 tonna
össztömeget meghaladó
120450352238 000
25.8704 31 Más áruszállító gépjármű,
szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral
működő, legfeljebb 5 tonna össztömegű
154011226 000
26.8704 32 Más áruszállító gépjármű,
szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral
működő, 5 tonna össztömeget meghaladó
80180231719 000
27.8704 90 Más áruszállító gépjármű4560201710 000
28.8711 10 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3
hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű
motorral működő
36121 000
29.8711 20 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de
legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő
410261 500
30.8711 30 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő
4103102 000
31.8711 40 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő
4114142 500
32.8711 50 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű
motorral működő
4145183 000
33.8711 60 Elektromos hajtómotorral működő
motorkerékpár (beleértve a segédmotoros
kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is (kivéve
a 8711 60 90 vtsz. hatálya alá tartozó termékek)
493152 000

"

Tartalomjegyzék