191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

"3/A. A közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös szabályok

8/A. § Nem tehető közzé reklám, illetve plakát, amennyiben

a) a médiahirdetésifelület-értékesítő a listaár bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget;

b) az a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása alól mentesülő reklámozó érdekében a listaártól eltérő áron került elhelyezésre;

c) a listaártól való eltérésre a közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzési eljárásra kötelezett reklámozó esetében a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti uniós nyílt eljárás, vagy a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti központi beszerző szerv által lefolytatott beszerzési eljárás alkalmazása nélkül került sor;

d) a reklámozó a szerződés megküldésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget.

8/B. § (1) A Tvtv. 11/G. §-ban meghatározott szabályok betartását a reklámhordozó helye szerint illetékes kormányhivatal ellenőrzi. A kormányhivatal ellenőrzését a település közigazgatási területén a közterület-felügyelet segíti. A közterület-felügyelet jogsértés észlelése esetén értesíti az illetékes kormányhivatalt, amely e § szerint köteles eljárni.

(2) A kormányhivatal eljárása hivatalból vagy bejelentés alapján indul meg. A bejelentés bármely kormányhivatalnál előterjeszthető. Amennyiben a bejelentő bejelentését nem a reklámhordozó helye szerint illetékes kormányhivatalnál tette meg, úgy a kormányhivatal - a bejelentő tájékoztatása mellett - köteles a bejelentést az illetékes kormányhivatalhoz haladéktalanul áttenni.

(3) Jogsértés észlelése vagy arról történt tudomásszerzés esetén a kormányhivatal határozatot hoz. A határozat tartalmazza:

a) a jogsértést elkövető médiahirdetésifelület-értékesítő vagy reklámozó megnevezését,

b) a jogsértés tényét,

c) a jogsértés helyét, valamint

d) a plakát, valamint a reklám médiahirdetésifelület-értékesítő és reklámozó költségén történő eltávolítására történő kötelezést azzal a figyelmeztetéssel, hogy az eltávolítási kötelezettség elmulasztása esetén a kormányhivatal a reklám, valamint a plakát a reklámozó és a médiahirdetésifelület-értékesítő költségén történő eltávolításáról két napon belül gondoskodik.

(4) Amennyiben a jogsértést elkövető médiahirdetésifelület-értékesítő vagy reklámozó nem gondoskodik a határozat kézhezvételétől számított két napon belül a plakát, valamint a reklám eltávolításáról, a kormányhivatal haladéktalanul gondoskodik annak eltávolításáról. Az eltávolításról a kormányhivatal jegyzőkönyvet vesz fel és értesíti a médiahirdetésifelület-értékesítőt, illetve a reklámozót.

(5) A kormányhivatal a (3) bekezdés d) pontja alapján a reklám, illetve a plakát eltávolításával összefüggésében felmerült költségeket a médiahirdetésifelület-értékesítőre és a reklámozóra áthárítja.

8/C. § (1) A médiahirdetésifelület-értékesítő a Tvtv. 11/G. § (2) bekezdésében meghatározott listaárat annak megállapításától számított 5 napon belül, de legkésőbb a listaár alapján megkötendő szerződés megkötését megelőző 15. napon Budapest Főváros Kormányhivatalának köteles megküldeni. Budapest Főváros Kormányhivatala a listaár bejelentését követő 5 munkanapon belül gondoskodik a listaárnak a www.kormanyhivatal.hu főoldalon történő közzétételéről. A listaárat jól látható helyen, más menüponttól elkülönítve kell közzétenni. Amennyiben a médiahirdetésifelület-értékesítő a listaárat nem küldi meg Budapest Főváros Kormányhivatalának, plakátot és reklámot nem tehet közzé.

(2) A Tvtv. 11/G. § (2) bekezdésében meghatározott listaár alatt a médiahirdetésifelület-értékesítő által az előző üzleti évben érvényesített, kedvezmények nélkül meghatározott legmagasabb árat kell érteni. A listaár kialakítása a reklámhordozó típusának, méretének és elhelyezkedésének figyelembevételével történhet. A listaár nem függhet a megrendelő személyétől, valamint a megrendelés mértékétől.

(3) A reklámozó a Tvtv. 11/G. § (7) bekezdésében meghatározott szerződést - ideértve a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetén a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, valamint az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót is - annak megkötésétől számított 5 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalának köteles megküldeni. Budapest Főváros Kormányhivatala a szerződés megküldését követő 5 munkanapon belül gondoskodik a szerződésnek a www.kormanyhivatal.hu főoldalon történő közzétételéről. A megkötött szerződést jól látható helyen, más menüponttól elkülönítve kell közzétenni. Amennyiben a reklámozó a szerződést nem küldi meg Budapest Főváros Kormányhivatalának, a reklámozó érdekében, illetve nevének, jelképének felhasználásával vagy tevékenységének népszerűsítésével reklám és plakát nem tehető közzé.

(4) A médiahirdetésifelület-értékesítő a listaárat Budapest Főváros Kormányhivatalának az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, PDF (Portable Document Format) formátumban köteles megküldeni. A reklámozó a szerződést - ideértve a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetén a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, valamint az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót is - Budapest Főváros Kormányhivatalának elektronikus úton, PDF (Portable Document Format) formátumban köteles megküldeni.

8/D. § (1) Ezen alcím alkalmazásában az 1. § 17. pontjában meghatározottakon túl reklámozónak minősül a központi költségvetésről szóló törvényben nevesített és támogatásban részesített költségvetési szerv és jogi személy, a központi költségvetési törvényben nevesített és támogatásban részesített jogi személytől támogatásban részesülő jogi személy, amennyiben a támogatásának összege az éves bevételeinek a felét eléri. Reklámozónak minősül továbbá akkor is, ha érdekében, illetve nevének, illetve jelképének felhasználásával vagy tevékenységének népszerűsítésével kerül reklám és plakát közzétételre.

(2) Ezen alcím alkalmazásában reklámhordozónak minősül a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásra használt jármű is."

2. § Az R. 8/B. §-a a következő (6)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a kormányhivatal jogellenesen elhelyezett reklámonként, illetve plakátonként 150 000 forint közigazgatási bírságot szab ki a reklámozóval és a médiahirdetésifelület-értékesítővel szemben.

(7) A kormányhivatal a bírságot kiszabó határozatában a (3) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakon túl megállapítja a jogsértés ismételtségét vagy többrendbeliségét is.

(8) Ismételt jogsértésnek minősül, ha a kormányhivatal a jogsértés észlelése vagy arról történt tudomásszerzését követően újabb jogsértést észlel, vagy újabb jogsértésről szerez tudomást, függetlenül a plakát elhelyezésétől.

(9) Mentesül a bírság megfizetése alól a reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő, ha az eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítható, hogy a reklám, valamint a plakát elhelyezése nem a reklámozó vagy a médiahirdetésifelület-értékesítő közrehatására vezethető vissza.

(10) Ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a kormányhivatalnak a bírság kiszabása tekintetében mérlegelési lehetősége nincs.

(11) A reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő a kiszabott bírságot, illetve a jogsértően kihelyezett reklám, illetve plakát eltávolításával összefüggésben felmerült költségeket 8 napon belül köteles a kormányhivatal által megjelölt számlaszámra befizetni."

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. július 15-én lép hatályba.

(2) A 2. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök