19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosításáról

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (5) és (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 2-5. § és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (I. 10.) BM rendelet] a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

"5/A. Megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltások

8/A. § A megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokat a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendelet alapján az országos tisztifőorvos, a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a járási hivatal rendeli el és biztosítja. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a hivatásos állomány azon tagját is figyelembe kell venni és védőoltásban kell részesíteni, aki

a) hastífuszos, diftériás, kanyarós, rubeolás, mumpszos, hepatitis-A beteg környezetében fertőzés veszélyének van kitéve,

b) tetanusz fertőzés veszélyének, veszettség expozíciójának van kitéve,

c) a szolgálatteljesítés helyére figyelemmel olyan védőoltással megelőzhető fertőző betegség veszélyének van kitéve, amely betegség halmozott előfordulását az országos tisztifőorvos, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal vezető főorvosa járványveszélyes helyzetnek vagy járványnak minősítette."

2. § Az 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 9. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. A hivatásos állomány vonatkozásában a szolgálati beosztáshoz, illetve szolgálati feladatokhoz kapcsolódó kötelező védőoltások

13. § (1) Ha a szolgálati beosztáshoz vagy egyes szolgálati feladatokhoz kapcsolódóan a hivatásos állomány tagjának vagy egyes csoportjainak egészségét, biztonságát veszélyeztető biológiai kockázat áll fenn, a hivatásos állomány veszélyeztetett munkakörben dolgozó vagy veszélyeztetett szolgálati feladatot ellátó tagját a kockázat csökkentése érdekében megfelelő védőoltásban kell részesíteni. A 3. melléklet tartalmazza azokat a rendvédelmi szerveknél rendszeresített szolgálati beosztásokat vagy szolgálati feladatokat, ahol a (2) bekezdésben meghatározott megbetegedések megelőzése érdekében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 102. § (4) bekezdésében meghatározott rendben kötelező védőoltás elrendelésének van helye, valamint speciális védelmi intézkedések szükségesek.

(2) A rendvédelmi szerv egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért felelős vezető főorvos javaslatára a rendvédelmi szerv vezetője a kötelező védőoltást elrendeli

a) hastífusz,

b) hepatitis-A,

c) hepatitis-B,

d) kullancs-encephalitis,

e) a hivatásos állomány 40. életévet betöltött tagja vonatkozásában - emlékeztető oltásként - diftéria,

f) a hivatásos állomány 40. életévet betöltött tagja vonatkozásában - emlékeztető oltásként - tetanus megbetegedések megelőzése érdekében.

(3) A rendvédelmi szerv egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért felelős vezető főorvos a kötelező védőoltás elrendelésére irányuló javaslatában megjelöli, hogy

a) a hivatásos állomány mely szolgálati beosztást betöltő vagy szolgálati feladatot ellátó tagjainak,

b) mely földrajzi területen

javasolja a kötelező védőoltás elrendelését.

(4) A rendészeti szakgimnáziumba vagy rendvédelmi szervhez történő jelentkezés esetén oltási könyv bemutatása szükséges.

14. § (1) A 13. §-ban foglaltakon túl szolgálati célból külföldre történő kiutazás esetén a hivatásos állomány tagja köteles a fogadó vagy az átutazás helye szerinti országok egészségügyi hatóságai által az át- és a beutazóktól megkövetelt fertőző betegségek elleni védőoltásnak magát alávetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védőoltás hiányában a hivatásos állomány tagja nem láthat el külszolgálatot. 14/A. § A kötelező védőoltás elrendelésére vonatkozó rendelkezések nem érintik a rendvédelmi szervek

a) valamely nem kötelező védőoltás felajánlására való jogosultságát, valamint

b) valamely védőoltás biztosítására vonatkozó, más jogszabályból eredő kötelezettségét."

3. § Az 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az 1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a) 11. alcím címében a "Védőoltásokkal" szövegrész helyébe a "Kötelezően elrendelt védőoltásokkal" szöveg,

b) 15. § (1) bekezdésében a "12-14. §-ban" szövegrész helyébe a "13. és a 14. §-ban" szöveg,

c) 12. alcím címében a "védőoltás" szövegrészek helyébe a "kötelezően elrendelt védőoltás" szöveg,

d) 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 16. § (2) bekezdésében a "kötelező" szövegrész helyébe a "kötelezően elrendelt" szöveg,

e) 16. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "védőoltás" szövegrész helyébe a "kötelezően elrendelt védőoltás" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az 1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a) 8. alcíme,

b) 10. alcíme.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelethez

"3. melléklet az 1/2014. (I. 10.) BM rendelethez

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve azon szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

1.1. Szolgálati beosztások

1.1.1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

ABCDEF
Szolgálati beosztásHepatitis-A elleni
védőoltás
Hepatitis-B elleni
védőoltás
Kullancs-
encephalitis
elleni védőoltás
Diftéria elleni
védőoltás
(40 év felett)
Tetanus elleni
védőoltás
(40 év felett)
1.járőr+++++
2.járőr (közterületi
támogató)
+++++
3.járőrvezető+++++
4.járőrvezető
(közterületi támogató)
+++++
5.járőrtárs+++++
6.járőrparancsnok+++++
7.határrendész+++++
8.főhatárrendész+++++
9.kiemelt
főhatárrendész
+++++
10.körzeti megbízott+++++
11.bűnügyi fogalmazó+
12.bűnügyi segédelőadó+
13.bűnügyi referens+
14.nyomozó+
15.nyomozótiszt+
16.főnyomozó+
17.kiemelt főnyomozó+
18.vizsgáló+
19.vizsgálótiszt+
20.fővizsgáló+
21.kiemelt fővizsgáló+
22.kutyavezető+++
23.segédtechnikus++
24.technikus++
25.technikustiszt++
26.főtechnikus++
27.kiemelt főtechnikus++
28.helyszínelő+++
29.helyszínelő és
balesetvizsgáló
+++
30.szakoktató++
31.lőtérvezető++
32.hajóvezető+++
33.motorcsónak-vezető+++
34.hajóvizsgáló++
35.fogdaőr++
36.fogdafelügyelő++
37.kísérőőr++
38.kiemelt kísérőőr++
39.objektumőr+
40.kiemelt objektumőr+
41.tűzszerész++
42.helikoptervezető++

1.1.2. A Készenléti Rendőrségen az 1.1.1. pontban felsorolt szolgálati beosztásokon túl az alábbi szolgálati beosztások esetében is kötelező védőoltás elrendelésének van helye

ABCDEF
Szolgálati beosztásHepatitis-A elleni
védőoltás
Hepatitis-B elleni
védőoltás
Kullancs-
encephalitis
elleni védőoltás
Diftéria elleni
védőoltás
(40 év felett)
Tetanus elleni
védőoltás
(40 év felett)
1.osztályvezető
(HIG, REIG)
+++++
2.osztályvezető-
helyettes
(HIG, REIG)
+++++
3.alosztályvezető
(HIG, REIG)
+++++
4.alosztályvezető-
helyettes
(HIG, REIG)
+++++
5.csoportvezető
(HIG, REIG)
+++++
6.kiképzésvezető+
7.szolgálatparancsnok
(HIG, REIG)
+++++
8.csoportparancsnok
(HIG, REIG)
+++++
9.őrparancsnok++
10.kiképző+
11.kutyavezető++++

1.1.3. E melléklet alkalmazásában:

1. HIG: Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság, valamint Készenléti Rendőrség Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság

2. REIG: Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság

1.2. Szolgálati feladatok

A hivatásos állomány határrendészeti szolgálati feladatok ellátására átrendelt tagja részére az 1.1.1. pontban szereplő táblázat 7. sora, illetve a Készenléti Rendőrség vonatkozásában az 1.1.1. pontban szereplő táblázat 1. sora szerinti kötelező védőoltás elrendelésének van helye.

2. A terrorizmust elhárító szervnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

2.1. Felderítési szakterületen:

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. főosztályvezető

4. főosztályvezető-helyettes

5. osztályvezető

6. osztályvezető-helyettes

7. kiemelt főreferens

8. kiemelt főelőadó

9. főelőadó

10. előadó

2.2. Műveleti szakterületen:

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. főosztályvezető

4. főosztályvezető-helyettes

5. főtanácsadó

6. osztályvezető

7. osztályvezető-helyettes

8. kiemelt főelőadó

9. műveleti tiszt 1

10. műveleti tiszt 2

11. műveleti tiszt 3

12. főelőadó

13. előadó

14. műveleti-tiszthelyettes 1

15. műveleti-tiszthelyettes 2

16. műveleti-tiszthelyettes 3

17. gépjárművezető 1

18. gépjárművezető 2

19. mentőorvos 1

20. mentőorvos 2

21. mentőtiszt 1

22. mentőtiszt 2

23. műveleti mentőápoló 1

24. műveleti mentőápoló 2

25. szolgálatparancsnok 1

2.3. Személyvédelmi szakterületen:

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. főosztályvezető

4. osztályvezető

5. osztályvezető-helyettes

6. kiemelt biztonsági főtiszt

7. biztonsági főtiszt

8. lakásbiztosító 1

9. lakásbiztosító 2

10. biztonsági gépjárművezető 1

11. biztonsági gépjárművezető 2

12. biztonsági gépjárművezető 3

13. személybiztosító 1

14. személybiztosító 2

15. kiemelt főreferens

16. helyszínbiztosító 1

17. helyszínbiztosító 2

18. helyszínbiztosító 3

19. kiemelt főelőadó

20. segédelőadó 2

21. csoportvezető

2.4. Egészségügyi szakterületen:

1. a szakorvosi feladatokat ellátó kiemelt főreferens

2. a pszichológusi feladatokat ellátó kiemelt főreferens

2.5. Ügyeleti és objektumvédelmi szakterületen:

1. igazgató

2. főosztályvezető

3. főosztályvezető-helyettes

4. osztályvezető

5. szolgálatparancsnok 1

6. szolgálatparancsnok 2

7. objektumőr 1

8. objektumőr 2

9. objektumőr 3

10. biztonsági gépjárművezető 1

11. biztonsági gépjárművezető 2

12. biztonsági gépjárművezető 3

13. kiemelt főreferens

14. ügyeletvezető

15. segédelőadó 1

16. segédelőadó 2

17. segédelőadó 3

18. csoportvezető

2.6. Operatív technikai-informatikai szakterületen:

1. osztályvezető

2. technikus 1

3. technikus 2

4. technikus 3

3. A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál kötelező védőoltás elrendelésének a Nemzeti Védelmi Szolgálat alapfeladatainak - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt feladatok - ellátására rendszeresített kiemelt főreferens és kiemelt főelőadó szolgálati beosztást betöltő, a műveleti szakterületen szolgálatot teljesítő hivatásos állomány esetében van helye.

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

1. az orvosi, szakorvosi tevékenységet folytató,

2. a közegészségügyi, járványügyi tevékenységet folytató,

3. az 1. és 2. pont szerinti tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi asszisztensi feladat ellátására rendszeresített

főosztályvezető, osztályvezető, kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, valamint referens szolgálati beosztások esetén Hepatitis-B elleni védőoltás elrendelésének van helye.

5. A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

ABC
Szolgálati beosztásHepatitis-B elleni
védőoltás
Kullancs-encephalitis
elleni védőoltás
1.egészségügyi tevékenységet ellátó osztályon
osztályvezető
+*
2.szakorvos+*
3.diplomás ápoló+*
4.főápoló+*
5.szakápoló+*
6.vezető szakasszisztens+*
7.szakasszisztens+*
8.ápoló+*
9.körlet főfelügyelő+
10.főfelügyelő+
11.felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)+**
12.kutyatelep-vezető+
13.kutyavezető+

Megjegyzések:

* Az egészségügyi képesítést adó oktatási intézmények tanulóit, hallgatóit a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján kötelezően védőoltásban részesítik, ezért a Hepatitis-B elleni védőoltást kizárólag a "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A BETEGELLÁTÁS SORÁN A VÉRREL ÉS TESTVÁLADÉKOKKAL TERJEDŐ VÍRUSFERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉRŐL szóló tájékoztatója szerint a szakmai szabályoknak megfelelő esetben lehet elrendelni.

** Az elvégzett individuális biológiai kockázatbecslés eredménye alapján biztosítandó, ha a tevékenység a biológiai ágens expozíciójával jár.

6. Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya esetében kötelező védőoltás elrendelésének van helye

1. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. § a), e) és g) pontjában meghatározott feladatokat ellátó tiszti és tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltők esetében,

2. az orvosi, egészségügyi szakasszisztensi, munkabiztonsági felügyelői és tűzvédelmi felügyelői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében,

3. a lőkiképzői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében.

7. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál kötelező védőoltás elrendelésének van helye

1. az alkalmazástechnikai, a környezettanulmányozói, a műveleti technikai, a műveleti kinológiai, a postaküldemény-ellenőrzési, a rádióforgalom-ellenőrzési, a rádiós üzemfenntartói, a technikai nyomkövetési, a területi rádiófelderítő, valamint az objektumvédelmi feladatokat ellátó hivatásos állomány esetében,

2. az orvosi, egészségügyi szakasszisztensi, munkabiztonsági felügyelői és tűzvédelmi felügyelői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében,

3. a szolgálati feladataik során építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki és létesítménygazdálkodási tevékenységet végző hivatásos állomány esetében,

4. a gépjárművezető-kiképzői feladatokat és a lőkiképzői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében,

5. azon szolgálati beosztást betöltők esetében, akik járványügyi kockázatnak kitett külföldi személyekkel személyes találkozással járó kapcsolatot tartanak."

Tartalomjegyzék