1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (5) és (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 12-16. § és a 3. melléklet tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. BM közegészségügyi főfelügyelője: a rendvédelmi szervek közegészségügyi járványügyi feladatainak ellátásáért és szakfeladatai szakirányításáért felelős belügyminisztériumi szakmai egység szakirányú felsőfokú szakképzettséggel rendelkező tagja;

2. egészségvédelmi megbízott: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2. § c) pontjában meghatározott személy;

3. helyettes rendvédelmi tisztifőorvos: a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott helyettes rendvédelmi tisztifőorvos;

4. hivatásos állomány: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) hivatásos szolgálati jogviszonyban álló állománya, valamint a rendkívüli munkavégzési körülmények esetén a rendészeti szakközépiskolák tanulói és személyi állománya;

5. közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő és közegészségügyi-járványügyi felügyelő: felsőfokú közegészségügyi-járványügyi vagy népegészségügyi szakképzettséggel rendelkező, közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátására foglalkoztatott személy;

6. rendkívüli munkavégzési körülmények: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2. § k) pontjában meghatározott körülmények;

7. Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat: a belügyminiszter által - a rendvédelmi tisztifőorvos útján - működtetett olyan koordinált szakmai együttműködési hálózat, amely a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatának személyi és szervezeti elemei közreműködésével részt vesz a rendvédelmi szervek közegészségügyi, járványügyi felügyeletével és az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában;

8. rendvédelmi szerv alapellátó orvosa: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott, egyes közegészségügyi feladatok ellátására foglalkoztatott orvos;

9. rendvédelmi tisztifőorvos: a Korm. rendeletben meghatározott rendvédelmi tisztifőorvos;

10. rendvédelmi tisztiorvos: a Korm. rendeletben meghatározott rendvédelmi tisztiorvos;

11. személyi állomány: a rendvédelmi szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, valamint közfoglalkoztatási jogviszonyban álló tagjai.

2. A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat szervezeti elemei

2. § (1) A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban a Korm. rendelet szerint hatósági jogkört gyakorló személy, a rendvédelmi tisztifőorvos, a helyettes rendvédelmi tisztifőorvos, a rendvédelmi tisztiorvos, a rendvédelmi szerv alapellátó orvosa, a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő és közegészségügyi-járványügyi felügyelő, az egészségügyi szakszemélyzet, valamint az egészségvédelmi megbízott működik közre.

(2) A rendvédelmi tisztifőorvos

a) működteti a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatot;

b) elemzi és értékeli a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési helyzetét, tevékenységét, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre;

c) az országos tisztifőorvos egyetértésével meghatározza a közegészségüggyel-járványüggyel összefüggésben jelentendő tevékenységek, események körét;

d) az országos tisztifőorvos egyetértésével meghatározza a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény végrehajtására vonatkozó szabályok rendvédelmi szervek objektumaiban történő ellenőrzésének eljárási rendjét;

e) javaslatokat kér a rendvédelmi tisztiorvosoktól az éves munkaterv összeállításához;

f) az országos tisztifőorvos egyetértésével elvi szakmai állásfoglalást ad ki;

g) jogosult feladatai végrehajtása érdekében természetes személytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől a rendvédelmi közegészségügyi-járványügyi feladatkörbe tartozó, a rendvédelmi szervek személyi állományát érintő, személyes adatokat nem tartalmazó közegészségüggyel és járványüggyel összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni;

h) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal, valamint

i) képviseli a rendvédelmi szerveket közegészségügyi-járványügyi kérdésekben.

(3) A helyettes rendvédelmi tisztifőorvos a rendvédelmi tisztifőorvos akadályoztatása esetén jogosult a (2) bekezdésben meghatározott hatáskörök gyakorlására, egyebekben rendvédelmi tisztiorvosi feladatokat lát el.

(4) A rendvédelmi tisztiorvosok - az 5. és a 6. §-ban meghatározottak szerint - elsőfokú hatósági feladatokat látnak el.

(5) A rendvédelmi tisztiorvosok a közegészségügyi főfelügyelő és közegészségügyi felügyelő közreműködésével elkészítik a rendvédelmi szervek objektumainak terveihez szükséges közegészségügyi szakvéleményt.

(6) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő és a teljes munkaidőben foglalkoztatott közegészségügyi-járványügyi felügyelő szervezeten belüli jogállását, hatáskörét és feladatait az érintett szerv szervezeti és működési szabályzatában, valamint a munkaköri leírásban kell meghatározni, önálló beosztását az állománytáblázatban kell rögzíteni.

(7) A részmunkaidőben végezhető közegészségügyi tevékenység az érintett rendvédelmi szerv személyi állományából a feladattal megbízott, közegészségügyi-járványügyi tevékenységre jogosító szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásával vagy ilyen személyt biztosító külső szolgáltató útján is ellátható.

(8) A közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenység személyi feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A rendvédelmi szerv vezetője évente legalább egy alkalommal értékeli a rendvédelmi szerv közegészségügyi helyzetét, a közegészségügyi ellenőrzések tapasztalatait, és meghatározza az ezekkel kapcsolatos feladatokat. A közegészségügyi helyzetértékelést a tárgyévet követő év március 1-jéig a 2. mellékletben meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni és megküldeni a rendvédelmi tisztifőorvos részére.

4. § (1) A BM közegészségügyi főfelügyelője

a) koordinálja a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi tevékenységét, a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelők, valamint az országos parancsnoksággal nem rendelkező rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelőinek munkáját;

b) figyelemmel kíséri a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott követelmények megvalósulását, az előírások betartását;

c) figyelemmel kíséri a rendvédelmi szervek dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartatására irányuló tevékenységét, figyelemmel kíséri a rendvédelmi ágazat közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységét (a továbbiakban együtt: közegészségügyi tevékenység);

d) elemzi, értékeli a személyi állomány egészségi állapotát;

e) elemzi a biológiai, pszichoszociális és környezeti eredetű kockázati tényezőket és azok egészségi állapotra gyakorolt hatásait;

f) javaslatokat tesz a veszélyeztető tényezők megszüntetése, az egészségkárosító kockázatok csökkentése érdekében;

g) javaslatokat tesz az egészségfejlesztési tevékenység tartalmára vonatkozóan, valamint

h) közreműködik a közegészségügyi szakterületet érintő szakmai anyagok, összefoglalók, jelentések elkészítésében.

(2) A BM közegészségügyi főfelügyelője - a személyes adatok, valamint a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok műveleti tevékenységével kapcsolatos adatok kivételével - az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett jogosult megismerni a rendvédelmi szervnél keletkezett, közegészségügyi tárgyú dokumentumokat, így különösen:

a) a járványügyi események dokumentumait,

b) a közegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek és intézkedések iratait,

c) a közegészségügyi helyzet éves értékeléséről készített dokumentumot,

d) a szakterületével összefüggő rendkívüli eseményekről meghatározott egyéb jelentéseket,

e) a kockázatértékeléssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot, valamint

f) egyéb, a feladatai ellátásához szükséges iratot és dokumentumot.

(3) A BM közegészségügyi főfelügyelője az országos tisztifőorvos által meghatározott szempontok figyelembevételével a rendvédelmi szervek előző évi közegészségügyi tevékenységéről összefoglaló jelentést készít, majd a szolgálati út betartásával felterjeszti a belügyminiszter részére. A belügyminiszter az általa jóváhagyott beszámolót megküldi az egészségügyért felelős miniszter részére.

(4) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelők szakmai feladatuk ellátása során közvetlen kapcsolatot tartanak a BM közegészségügyi főfelügyelőjével.

(5) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő

a) koordinálja a rendvédelmi szervnél feladatot ellátó közegészségügyi-járványügyi felügyelők tevékenységét;

b) segíti a rendvédelmi szerv közegészségügyi feladatot ellátó alapellátó orvosa és a közegészségügyi feladatot ellátó egészségvédelmi megbízottak közegészségügyi tevékenységét;

c) elemzi és értékeli a rendvédelmi szerv közegészségügyi helyzetét, tevékenységét, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre;

d) megszervezi a közegészségügyi feladatot ellátók oktatását, szakmai továbbképzését;

e) figyelemmel kíséri és véleményezi a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beruházások és felújítások előkészítésekor, valamint átadásakor a közegészségügyi előírások megtartását;

f) részt vesz a rendvédelmi szervek objektumainak műszaki átadásán;

g) felkérés alapján részt vesz a rendészeti felsőfokú és középfokú oktatásban résztvevők, valamint a rendészeti szaktanfolyamokon résztvevők egészségvédelmi oktatásában, valamint

h) közreműködik a hatósági eljárás lefolytatásában.

(6) Az országos parancsnoksággal nem rendelkező rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelője ellátja a (5) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(7) Az egészségvédelmi megbízott

a) közreműködik a munkakörhöz kötött védőoltások oltóanyag igényének felmérésében, a védőoltások megszervezésében,

b) részt vesz a közegészségügyi és egészségügyi jellegű oktatások megszervezésében és lebonyolításában,

c) részt vesz az egészségfejlesztési programok szervezésében és lebonyolításában,

d) figyelemmel kíséri a közegészségügyi és egészségügyi jellegű, valamint munkavédelmi oktatásokat, egészségfejlesztési programokat, a szolgálati helyét érintő közegészségügyi-járványügyi, munkavédelmi ellenőrzéseket, valamint a munkavédelmi és élelmiszerhigiéniai minimumvizsgák letételét,

e) figyelemmel kíséri az adott rendvédelmi szervet érintő közegészségügyi-járványügyi és munkavédelmi szabályok változását, közreműködik azoknak a személyi állomány körében történő ismertetésében,

f) segíti a szakterületet érintő tájékoztatók és ismeretterjesztő anyagok személyi állományhoz való eljuttatását,

g) figyelemmel kíséri a közegészségügyi-járványügyi szakterületet érintő hiányosságokat, az azokkal kapcsolatos változásokról tájékoztatja a rendvédelmi szerv alapellátó orvosát, és a közegészségügyi felügyelőt, valamint

h) segíti a rendvédelmi szerv alapellátó orvosa, és a közegészségügyi-járványügyi felügyelő munkáját.

3. Közegészségügyi-járványügyi hatósági tevékenység

5. §[1] A rendvédelemi szervek vonatkozásában helyszíni ellenőrzésre jogosultak a rendvédelmi tisztiorvosok, a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelők és a közegészségügyi-járványügyi felügyelők.

6. §[2] Az ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetője a rendvédelmi tisztiorvos által meghatározottak szerint az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére haladéktalanul intézkedik.

4. A közegészségügyi feladatok

7. § (1) A Korm. rendelet szerint az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlói

a) vizsgálják a személyi állomány egészségi állapotának alakulását és az azt veszélyeztető, befolyásoló munkahelyi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezőinek állapotát,

b) értékelik és elemzik az egészségkárosító hatások kockázatát,

c) az egészségkárosító hatások csökkentése, illetve megszüntetése, a károsodás megelőzése érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményeznek, illetve végeznek,

d) elősegítik az egészséges munkakörnyezet és életmód kialakítását,

e) a rendvédelmi szervre vonatkozóan epidemiológiai elemzéseket végeznek,

f) ellenőrzik a személyi állomány munkakörülményeit, a létesítmények közegészségügyi megfelelőségét, valamint a rendőrségi fogdák és őrzött szállások higiénés helyzetét,

g) ellenőrzik a rendvédelmi szervek által szervezett táboroztatás személyi és tárgyi feltételeinek betartását,

h) vizsgálatokat végeznek a személyi állomány táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan, valamint

i) a h) pont szerinti feladatokkal összefüggésben táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végeznek.

(2)[3] Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél foglalkoztatott közegészségügyi felügyelő ellátja az Országos Rendőr-főkapitányság központi, fővárosi és vármegyei szerveinek, kirendeltségeinek, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek közegészségügyi feladatait.

(3) A rendvédelmi tisztiorvos, a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő, illetve az országos parancsnoksággal nem rendelkező rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelője ellenőrzi:

a) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény végrehajtására vonatkozó szabályok betartását,

b) a kémiai biztonsággal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott követelmények betartását,

c) a rendvédelmi szerv által fenntartott, a személyi állomány használatára szolgáló medencés fürdőkre és ivóvízre vonatkozó közegészségügyi követelmények betartását,

d) a talajjal, a szilárd és folyékony települési hulladékkal, egyéb szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények betartását,

e) a belső terekben érvényesülő zajra és rezgésre vonatkozó előírások betartását,

f) az oktatási intézményekre vonatkozó közegészségügyi követelmények, az élelmezési létesítményekre és az azokban folytatott tevékenységekre, valamint a tevékenységeket végzőkre vonatkozó higiénés követelmények betartását, valamint

g) a rendvédelmi szervek által szervezett táborok üzemeltetése közegészségügyi feltételeinek a teljesülését.

(4) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő, illetve az országos parancsnoksággal nem rendelkező rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelője a személyi állomány érintett tagjának szükség szerint kémiai biztonsági, elsősegély-nyújtási, egészségvédelmi, illetve élelmiszer-higiéniai ismereteket oktat.

5. A járványügyi feladatok

8. § (1)[4] A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők alkalmazzák a rendvédelmi szervek működési sajátosságainak figyelembevételével a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a jogszabályban előírt mindazon rendelkezéseket, amelyek a személyi állomány hatékony járványvédelme, valamint járvány esetében annak mielőbbi leküzdése céljából szükségesek. A járványügyi intézkedések kidolgozása és végrehajtása során a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők szakmai konzultációt folytatnak a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: járási hivatal) és a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatallal (a továbbiakban: fővárosi és vármegyei kormányhivatal).

(2) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő, illetve az országos parancsnoksággal nem rendelkező rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelőjének járványügyi feladatát képezi:

a) a járványok megelőzése, illetve leküzdése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,

b) a személyi állomány fertőző megbetegedésekkel szembeni védelmére vonatkozó javaslatok kidolgozása,

c) a személyi állományba tartozó fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús állapotú személyekkel, a kórokozó hordozókkal és mindezek környezetével kapcsolatos járványügyi tevékenység ellátása.

(3) A közegészségügyi-járványügyi felügyelő és a rendvédelmi szerv alapellátó orvosa javaslatot tesz az állományilletékes parancsnoknak a veszélyeztetett személyi állomány célzott szűrővizsgálatára, a külföldi szolgálatra indulók és abból hazatérők járványügyi szűrővizsgálatára, szükség esetén megfigyelésére.

(4)[5] A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa bejelenti a megbetegedés helye szerint illetékes járási hivatalnak, valamint ezzel egyidejűleg a rendvédelmi szerv közegészségügyi-járványügyi főfelügyelőjének és az 1. melléklet 2. pontjában megjelölt szervek esetében a közegészségügyi-járványügyi felügyelőnek a személyi állomány körében járványosan vagy szórványosan fellépő, jelentésre kötelezett valamennyi fertőző megbetegedést, illetve annak gyanúját.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetet követően a rendvédelmi szerv alapellátó orvosa intézkedik a betegségből gyógyult személy fertőzőképességének megállapítására irányuló mikrobiológiai szűrővizsgálat elvégeztetésére.

(6)[6] A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa a járványosan vagy szórványosan fellépő, jelentésre kötelezett fertőző megbetegedés esetén a fertőzőbetegség be- és kijelentőlapot - a megjegyzés rovatban a "BM" megkülönböztető jelzést feltüntetve - megküldi a járási hivatalnak. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alapellátó orvosa a fertőző betegség be- és kijelentőlapon munkahelyként a Belügyminisztériumot tünteti fel.

(7) A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő, illetve az országos parancsnoksággal nem rendelkező szerveknél a közegészségügyi-járványügyi felügyelő a csoportos és tömeges fertőző megbetegedéseket szóban azonnal és írásban 24 órán belül jelenti - a rendvédelmi tisztiorvos egyidejű tájékoztatása mellett - a BM közegészségügyi-járványügyi főfelügyelőjének. A közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő és az 1. melléklet 2. pontjában megjelölt szervek közegészségügyi-járványügyi felügyelői - a rendvédelmi szerv alapellátó orvosa által megküldött fertőző beteg bejelentőlap másolata alapján - a C3337022 számú Fertőzőbeteg nyilvántartás című fertőzőbeteg-nyilvántartó könyvben lajstromos nyilvántartást vezetnek. A belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a nyilvántartás nem tartalmazza a szolgálati beosztást.

(8) A nyilvántartás tartalmazza a megbetegedés helyét, a betegség nevét, a beteg nevét, azonosítási számát, foglalkozását, munkahelyét, születési idejét, a megbetegedés kezdetének és bejelentésének idejét, az esetleges kórházi ápolás esetén a kórházba szállítás napját, a kórház nevét, címét, a beteg környezetéhez tartozók közül a munkahelyről kitiltandók számát, a diagnosztikai és felszabadítandó mintavételek napját és eredményeit, azt, hogy a beteg az adott betegség ellen kapott-e védőoltást, hogy a beteg környezetében az adott betegség előfordulása miatt hányan és milyen védőoltást kaptak, a beteg gyógyulásának, halálozásának napját, kijelentésének napját, a zárófertőtlenítés napját és az ehhez használt szer megnevezését.

(9) A rendvédelmi szerveknél fellépő járványok, valamint a különösen veszélyes járványos megbetegedések leküzdésével és más közegészségügyi események okainak megszüntetésével kapcsolatban felmerülő pénzügyi-anyagi szükségletek biztosítása érdekében a rendvédelmi tisztifőorvos javaslatot tesz a belügyminiszternek.

5/A. Megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltások[7]

8/A. §[8] A megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokat a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendelet alapján az országos tisztifőorvos, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal vagy a járási hivatal rendeli el és biztosítja. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a hivatásos állomány azon tagját is figyelembe kell venni és védőoltásban kell részesíteni, aki[9]

a) hastífuszos, diftériás, kanyarós, rubeolás, mumpszos, hepatitis-A beteg környezetében fertőzés veszélyének van kitéve,

b) tetanusz fertőzés veszélyének, veszettség expozíciójának van kitéve,

c)[10] a szolgálatteljesítés helyére figyelemmel olyan védőoltással megelőzhető fertőző betegség veszélyének van kitéve, amely betegség halmozott előfordulását az országos tisztifőorvos, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető főorvosa járványveszélyes helyzetnek vagy járványnak minősítette.

6. Az egészségfejlesztési feladatok

9. § (1) A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa és a közegészségügyi-járványügyi felügyelő egészségfejlesztési tevékenysége keretében szervezi és összehangolja, segíti a személyi állomány körében az egészség megőrzését, a betegségek megelőzését szolgáló programok és az egészségnevelési tevékenység végrehajtását, a korszerű egészségkultúra elterjesztését.

(2)[11] A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők együttműködnek az (1) bekezdés szerinti programok kialakításában és végrehajtásában a fővárosi és vármegyei kormányhivatal egészségfejlesztési feladatokat ellátó szervezeti egységeivel.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők kezdeményezik az egészséges életmódot segítő környezet kialakítását, a személyi állomány részére biztosított egészségfejlesztési szolgáltatások igénybevételét.

(4) A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők együttműködnek a személyi állományon belüli szenvedélybetegségek leküzdését célzó tevékenységben, illetve részt vesznek egyes speciális szakfeladatok végrehajtásában.

7. A szakmai együttműködésekre irányadó szabályok

10. § (1)[12] A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők feladataik ellátásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatallal, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatallal szakmailag együttműködnek.

(2)[13] Az országos tisztifőorvos és a rendvédelmi tisztifőorvos, illetve a főispán az e rendeletben nem szabályozott szakmai kérdésekről együttműködési megállapodást köt.

(3) Az együttműködési megállapodás minimális tartalmát képezik:

a) az együttműködés területei,

b) a közös feladatok ellátásának rendje,

c) a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó személy tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről nyújtandó tájékoztatás módja és tartalma,

d) a kapcsolattartás módja, valamint

e) az együttműködést segítő további rendelkezések.

(4) Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha

a) azt határozott időre kötötték és az időtartam letelt, valamint az együttműködést nem hosszabbították meg,

b) abban a felek közösen megállapodtak,

c) azt az együttműködő fél felmondja, vagy

d) az együttműködők valamelyike jogutód nélkül megszűnik.

11. § A Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatban közreműködők szakmailag együttműködnek

a) a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálataival,

b) egyéb - a feladatok ellátásában esetileg közreműködő - egészségügyi intézményekkel,

c) az érintett rendvédelmi szerv irányító és végrehajtó szerveivel, intézményeivel, valamint

d) a hatósági és egyéb népegészségüggyel összefüggő feladatokat ellátó szervekkel.

8.[14]

12. §[15]

9. A hivatásos állomány vonatkozásában a szolgálati beosztáshoz, illetve szolgálati feladatokhoz kapcsolódó kötelező védőoltások[16]

13. §[17] (1) Ha a szolgálati beosztáshoz vagy egyes szolgálati feladatokhoz kapcsolódóan a hivatásos állomány tagjának vagy egyes csoportjainak egészségét, biztonságát veszélyeztető biológiai kockázat áll fenn, a hivatásos állomány veszélyeztetett munkakörben dolgozó vagy veszélyeztetett szolgálati feladatot ellátó tagját a kockázat csökkentése érdekében megfelelő védőoltásban kell részesíteni. A 3. melléklet tartalmazza azokat a rendvédelmi szerveknél rendszeresített szolgálati beosztásokat vagy szolgálati feladatokat, ahol a (2) bekezdésben meghatározott megbetegedések megelőzése érdekében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 102. § (4) bekezdésében meghatározott rendben kötelező védőoltás elrendelésének van helye, valamint speciális védelmi intézkedések szükségesek.

(2) A rendvédelmi szerv egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért felelős vezető főorvos javaslatára a rendvédelmi szerv vezetője a kötelező védőoltást elrendeli

a) hastífusz,

b) hepatitis-A,

c) hepatitis-B,

d) kullancs-encephalitis,

e) a hivatásos állomány 40. életévet betöltött tagja vonatkozásában - emlékeztető oltásként - diftéria,

f) a hivatásos állomány 40. életévet betöltött tagja vonatkozásában - emlékeztető oltásként - tetanus

megbetegedések megelőzése érdekében.

(3) A rendvédelmi szerv egészségügyi szakfeladatainak ellátásáért felelős vezető főorvos a kötelező védőoltás elrendelésére irányuló javaslatában megjelöli, hogy

a) a hivatásos állomány mely szolgálati beosztást betöltő vagy szolgálati feladatot ellátó tagjainak,

b) mely földrajzi területen

javasolja a kötelező védőoltás elrendelését.

(4)[18] A rendvédelmi technikumba vagy rendvédelmi szervhez történő jelentkezés esetén oltási könyv bemutatása szükséges.

10.[19]

14. §[20] (1) A 13. §-ban foglaltakon túl szolgálati célból külföldre történő kiutazás esetén a hivatásos állomány tagja köteles a fogadó vagy az átutazás helye szerinti országok egészségügyi hatóságai által az át- és a beutazóktól megkövetelt fertőző betegségek elleni védőoltásnak magát alávetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védőoltás hiányában a hivatásos állomány tagja nem láthat el külszolgálatot.

14/A. §[21] A kötelező védőoltás elrendelésére vonatkozó rendelkezések nem érintik a rendvédelmi szervek

a) valamely nem kötelező védőoltás felajánlására való jogosultságát, valamint

b) valamely védőoltás biztosítására vonatkozó, más jogszabályból eredő kötelezettségét.

11. Kötelezően elrendelt védőoltásokkal történő ellátás rendje[22]

15. § (1)[23] A rendvédelmi szerv vezetője a 13. és a 14. §-ban foglaltak szerinti oltóanyagok beszerzésének rendjét, az egészségügyi szolgálatok védőoltással kapcsolatos feladatait, az annak ellenőrzésére feljogosított személyeket, valamint az oltással kapcsolatos nem kívánatos események eljárási rendjét védőoltási szabályzatban határozza meg.

(2) A 13. és a 14. §-ban meghatározott védőoltások költségvetési fedezetét a rendvédelmi szerv biztosítja.

12. A kötelezően elrendelt védőoltás igénybevétele, elhalasztása és a kötelezően elrendelt védőoltás alóli mentesítés rendje[24]

16. § (1) A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa a kötelezően elrendelt védőoltás elhalasztásáról dönt, ha[25]

a) a védőoltásban részesítés a személy egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a védőoltás a személy egészségét vagy meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná és

b) a védőoltás beadásához fűződő közegészségügyi érdeket nem veszélyeztető időn belül az a) pont szerinti körülmény olyan változása várható, amely a személy védőoltásban részesítését lehetővé teheti.

(2)[26] Az elhalasztott kötelezően elrendelt védőoltást a halasztásra okot adó körülmény megszűnését követően haladéktalanul pótolni kell.

(3) A rendvédelmi szerv alapellátó orvosa, valamint a hivatásos állomány tagja kérelmezheti a kötelezően elrendelt védőoltás alóli mentesítést, ha[27]

a) a védőoltásban részesítés a személy egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a védőoltás a személy egészségét vagy meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná és

b) az a) pont szerinti körülmény változása belátható időn belül nem várható.

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokoltságát alátámasztó orvosi szakvéleményt.

(5) A hivatásos állomány tagja a 13. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján elrendelt védőoltás beadásáig a biológiai kóroki tényező kockázatának kitett munkakörben ideiglenesen sem foglalkoztatható, valamint ilyen tevékenységet nem végezhet. Az érintett személy szolgálati elöljárója intézkedik a veszély megszüntetéséről vagy az érintett más munkakörbe való áthelyezéséről.

(6) Ha a rendvédelmi szerv vezetője a védőoltásra kötelezett hivatásos állományú tag által benyújtott szolgálati panasznak helyt ad, az érintett személyt egészségügyi ok miatt határozatban mentesíti a védőoltás alól.

13. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

18. §[28]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 1/2014. (I. 10.) BM rendelethez

A közegészségügyi szakképesítésű személyek és a közegészségügyi felügyeletet ellátó személyek létszáma, a szakképesítési követelmények és a munkavégzés napi időtartama a rendvédelmi szerveknél

1. A közegészségügyi felügyelet személyi feltételei

ABCDE
1.SzervMegnevezésSzakképesítésMunkaidő
2.BelügyminisztériumBelügyminisztérium
közegészségügyi
főfelügyelője
szakirányú felsőfokú1teljes

2. A közegészségügyi-járványügyi tevékenység személyi feltételei

[29]
ABCDE
1.SzervMegnevezésSzakképesítésMunkaidő
2.Országos
Rendőr-főkapitányság
rendőrség
közegészségügyi
főfelügyelője
szakirányú felsőfokú1teljes
közegészségügyi felügyelőszakirányú felsőfokú2teljes
3.Budapesti
Rendőr-főkapitányság
közegészségügyi felügyelőszakirányú felsőfokú1teljes
4.Készenléti Rendőrségközegészségügyi felügyelőszakirányú felsőfokú1teljes
5.Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága
büntetés-végrehajtás
közegészségügyi
főfelügyelője
szakirányú felsőfokú1teljes
6.Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
közegészségügyi
főfelügyelője
szakirányú felsőfokú1teljes
közegészségügyi felügyelőszakirányú felsőfokú1teljes
7.Terrorelhárítási Központközegészségügyi felügyelőszakirányú felsőfokú1teljes vagy rész
8.NemzetbiztonságiSzakszolgálatközegészségügyi felügyelőszakirányú felsőfokú1teljes vagy rész
9.Nemzeti Védelmi Szolgálatközegészségügyi felügyelőszakirányú felsőfokú1teljes vagy rész
10.Alkotmányvédelmi Hivatalközegészségügyi felügyelőszakirányú felsőfokú1teljes vagy rész
11.Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságközegészségügyi felügyelőszakirányú felsőfokú1teljes vagy rész

2. melléklet az 1/2014. (I. 10.) BM rendelethez

Szempontrendszer az éves közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési tevékenység helyzetértékeléséhez

1. A rendvédelmi tisztifőorvossal és a BM közegészségügyi-járványügyi főfelügyelővel való együttműködés értékelése.

2. A közegészségügyi hatósági tevékenység részletes ismertetése.

A közegészségügy-járványügyi hatóság által
lefolytatott ellenőrzések száma és megoszlása
3. Száma összesen:
4. Intézkedések megoszlása:
5. Kötelezés hiányosságok megszüntetésére:
6. Üzem (üzemrész) működésének felfüggesztése:
7. Tevékenység felfüggesztése:
8. Munkaeszköz(ök)/veszélyes anyag(ok)/
készítmény(ek) használatának felfüggesztése:
9. Bírságolás: eset
összeg (összesen):
10. Munkavállaló munkakörben történő további
munkavégzésének megtiltása:
eset
fő (összesen):
11. Érdemi intézkedés nélkül lezárult:

12. A közegészségügyi szakképesítésű szakemberek foglalkoztatásának helyzete.

13. A közegészségügyi ellenőrzések tapasztalatai:

a) ellenőrzések száma;

b) főbb hiányosságok;

c) a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések;

d) eredmények.

A szerv BELSŐ
közegészségügy-járványügyi
szakembere által lefolytatott,
illetve részvételével történt
ellenőrzések, szemlék száma,
megoszlása:
14. száma összesen:
15. ebből
16. közegészségügyi-
járványügyi szemle:
17. célellenőrzés:
18. ismételt (utó-) ellenőrzés:
19. soron kívüli:
ebből
20. hiányosság nem volt megállapítható:
21. hiányosság volt megállapítható:
22. hiányosság miatt hatósági eljárás
indult:

23. A kockázatértékelés éves felülvizsgálatának megállapításai (összegezve).

24. Munkakörnyezeti helyzetértékelés:

a) a munkahelyek higiénés helyzetének értékelése:

(takarításra, munkakörnyezeti rendre, tisztasági festésre vonatkozó megállapítások; intézkedések, eredmények);

b) a közegészségügyi-járványügyi szempontból minősített épületek, objektumok száma és azok állapota.

25. Járványügyi helyzetértékelés:

a) a bejelentésre kötelezett fertőző megbetegedések számának alakulása és a megtett járványügyi intézkedések;

b) a munkakörhöz kötött kötelező védőoltások számának alakulása;

c) ételfertőzések-ételmérgezések előfordulása.

26. Élelmezés-egészségügyi helyzetértékelés:

a) az élelmezési egységek HACCP minőségbiztosítási rendszerrel való rendelkezése, valamint a szerv területén üzemelő hideg-, melegital-, szendvics automaták száma;

b) külső cég által történő ételszállítás, az ételszállításra vonatkozó közegészségügyi szabályok teljesülése;

c) az otthonról hozott ételek hűtésére, melegítésére, mosogatására vonatkozó közegészségügyi feltételek teljesülése;

d) a tárgyévben végzett rovar-rágcsálóirtások száma;

e) intézkedések, eredmények.

27. Kémiai biztonsággal kapcsolatos helyzetértékelés

A veszélyes anyag, készítmény bejelentésére, felhasználására, tárolására, kockázat-elemzésére vonatkozó előírások teljesülése.

28. A veszélyes hulladék tárolására, kezelésére, szállítására, nyilvántartására vonatkozó előírások teljesülése.

29. Egészségfejlesztési tevékenység értékelése.

30. Végrehajtott közegészségügyi tárgyú oktatások száma, tapasztalatai.

31. Hazai szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés során végzett feladatok.

32. Egyéb.

3. melléklet az 1/2014. (I. 10.) BM rendelethez[30]

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve azon szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

1.1. Szolgálati beosztások

1.1.1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

ABCDEF
Szolgálati beosztásHepatitis-A elleni
védőoltás
Hepatitis-B elleni
védőoltás
Kullancs-
encephalitis
elleni védőoltás
Diftéria elleni
védőoltás
(40 év felett)
Tetanus elleni
védőoltás
(40 év felett)
1.járőr+++++
2.járőr (közterületi
támogató)
+++++
3.járőrvezető+++++
4.járőrvezető
(közterületi támogató)
+++++
5.járőrtárs+++++
6.járőrparancsnok+++++
7.határrendész+++++
8.főhatárrendész+++++
9.kiemelt
főhatárrendész
+++++
10.körzeti megbízott+++++
11.bűnügyi fogalmazó+
12.bűnügyi segédelőadó+
13.bűnügyi referens+
14.nyomozó+
15.nyomozótiszt+
16.főnyomozó+
17.kiemelt főnyomozó+
18.vizsgáló+
19.vizsgálótiszt+
20.fővizsgáló+
21.kiemelt fővizsgáló+
22.kutyavezető+++
23.segédtechnikus++
24.technikus++
25.technikustiszt++
26.főtechnikus++
27.kiemelt főtechnikus++
28.helyszínelő+++
29.helyszínelő és
balesetvizsgáló
+++
30.szakoktató++
31.lőtérvezető++
32.hajóvezető+++
33.motorcsónak-vezető+++
34.hajóvizsgáló++
35.fogdaőr++
36.fogdafelügyelő++
37.kísérőőr++
38.kiemelt kísérőőr++
39.objektumőr+
40.kiemelt objektumőr+
41.tűzszerész++
42.helikoptervezető++

1.1.2. A Készenléti Rendőrségen az 1.1.1. pontban felsorolt szolgálati beosztásokon túl az alábbi szolgálati beosztások esetében is kötelező védőoltás elrendelésének van helye

ABCDEF
Szolgálati beosztásHepatitis-A elleni
védőoltás
Hepatitis-B elleni
védőoltás
Kullancs-
encephalitis
elleni védőoltás
Diftéria elleni
védőoltás
(40 év felett)
Tetanus elleni
védőoltás
(40 év felett)
1.osztályvezető
(HIG, REIG)
+++++
2.osztályvezető-
helyettes
(HIG, REIG)
+++++
3.alosztályvezető
(HIG, REIG)
+++++
4.alosztályvezető-
helyettes
(HIG, REIG)
+++++
5.csoportvezető
(HIG, REIG)
+++++
6.kiképzésvezető+
7.szolgálatparancsnok
(HIG, REIG)
+++++
8.csoportparancsnok
(HIG, REIG)
+++++
9.őrparancsnok++
10.kiképző+
11.kutyavezető++++

1.1.3. E melléklet alkalmazásában:

1. HIG: Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság, valamint Készenléti Rendőrség Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság

2. REIG: Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság

1.2. Szolgálati feladatok

A hivatásos állomány határrendészeti szolgálati feladatok ellátására átrendelt tagja részére az 1.1.1. pontban szereplő táblázat 7. sora, illetve a Készenléti Rendőrség vonatkozásában az 1.1.1. pontban szereplő táblázat 1. sora szerinti kötelező védőoltás elrendelésének van helye.

2. A terrorizmust elhárító szervnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

2.1. Felderítési szakterületen:

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. főosztályvezető

4. főosztályvezető-helyettes

5. osztályvezető

6. osztályvezető-helyettes

7. kiemelt főreferens

8. kiemelt főelőadó

9. főelőadó

10. előadó

2.2. Műveleti szakterületen:

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. főosztályvezető

4. főosztályvezető-helyettes

5. főtanácsadó

6. osztályvezető

7. osztályvezető-helyettes

8. kiemelt főelőadó

9. műveleti tiszt 1

10. műveleti tiszt 2

11. műveleti tiszt 3

12. főelőadó

13. előadó

14. műveleti-tiszthelyettes 1

15. műveleti-tiszthelyettes 2

16. műveleti-tiszthelyettes 3

17. gépjárművezető 1

18. gépjárművezető 2

19. mentőorvos 1

20. mentőorvos 2

21. mentőtiszt 1

22. mentőtiszt 2

23. műveleti mentőápoló 1

24. műveleti mentőápoló 2

25. szolgálatparancsnok 1

2.3. Személyvédelmi szakterületen:

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. főosztályvezető

4. osztályvezető

5. osztályvezető-helyettes

6. kiemelt biztonsági főtiszt

7. biztonsági főtiszt

8. lakásbiztosító 1

9. lakásbiztosító 2

10. biztonsági gépjárművezető 1

11. biztonsági gépjárművezető 2

12. biztonsági gépjárművezető 3

13. személybiztosító 1

14. személybiztosító 2

15. kiemelt főreferens

16. helyszínbiztosító 1

17. helyszínbiztosító 2

18. helyszínbiztosító 3

19. kiemelt főelőadó

20. segédelőadó 2

21. csoportvezető

2.4. Egészségügyi szakterületen:

1. a szakorvosi feladatokat ellátó kiemelt főreferens

2. a pszichológusi feladatokat ellátó kiemelt főreferens

2.5. Ügyeleti és objektumvédelmi szakterületen:

1. igazgató

2. főosztályvezető

3. főosztályvezető-helyettes

4. osztályvezető

5. szolgálatparancsnok 1

6. szolgálatparancsnok 2

7. objektumőr 1

8. objektumőr 2

9. objektumőr 3

10. biztonsági gépjárművezető 1

11. biztonsági gépjárművezető 2

12. biztonsági gépjárművezető 3

13. kiemelt főreferens

14. ügyeletvezető

15. segédelőadó 1

16. segédelőadó 2

17. segédelőadó 3

18. csoportvezető

2.6. Operatív technikai-informatikai szakterületen:

1. osztályvezető

2. technikus 1

3. technikus 2

4. technikus 3

3. A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál kötelező védőoltás elrendelésének a Nemzeti Védelmi Szolgálat alapfeladatainak - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt feladatok - ellátására rendszeresített kiemelt főreferens és kiemelt főelőadó szolgálati beosztást betöltő, a műveleti szakterületen szolgálatot teljesítő hivatásos állomány esetében van helye.

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

1. az orvosi, szakorvosi tevékenységet folytató,

2. a közegészségügyi, járványügyi tevékenységet folytató,

3. az 1. és 2. pont szerinti tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi asszisztensi feladat ellátására rendszeresített

főosztályvezető, osztályvezető, kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, valamint referens szolgálati beosztások esetén Hepatitis-B elleni védőoltás elrendelésének van helye.

5. A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

ABC
Szolgálati beosztásHepatitis-B elleni
védőoltás
Kullancs-encephalitis
elleni védőoltás
1.egészségügyi tevékenységet ellátó osztályon
osztályvezető
+*
2.szakorvos+*
3.diplomás ápoló+*
4.főápoló+*
5.szakápoló+*
6.vezető szakasszisztens+*
7.szakasszisztens+*
8.ápoló+*
9.körlet főfelügyelő+
10.főfelügyelő+
11.felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)+**
12.kutyatelep-vezető+
13.kutyavezető+

Megjegyzések:

* Az egészségügyi képesítést adó oktatási intézmények tanulóit, hallgatóit a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján kötelezően védőoltásban részesítik, ezért a Hepatitis-B elleni védőoltást kizárólag a "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A BETEGELLÁTÁS SORÁN A VÉRREL ÉS TESTVÁLADÉKOKKAL TERJEDŐ VÍRUSFERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉRŐL szóló tájékoztatója szerint a szakmai szabályoknak megfelelő esetben lehet elrendelni.

** Az elvégzett individuális biológiai kockázatbecslés eredménye alapján biztosítandó, ha a tevékenység a biológiai ágens expozíciójával jár.

6. Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya esetében kötelező védőoltás elrendelésének van helye

1. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. § a), e) és g) pontjában meghatározott feladatokat ellátó tiszti és tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltők esetében,

2. az orvosi, egészségügyi szakasszisztensi, munkabiztonsági felügyelői és tűzvédelmi felügyelői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében,

3. a lőkiképzői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében.

7. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál rendszeresített azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében a kötelező védőoltás elrendelésének van helye

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál kötelező védőoltás elrendelésének van helye

1. az alkalmazástechnikai, a környezettanulmányozói, a műveleti technikai, a műveleti kinológiai, a postaküldemény-ellenőrzési, a rádióforgalom-ellenőrzési, a rádiós üzemfenntartói, a technikai nyomkövetési, a területi rádiófelderítő, valamint az objektumvédelmi feladatokat ellátó hivatásos állomány esetében,

2. az orvosi, egészségügyi szakasszisztensi, munkabiztonsági felügyelői és tűzvédelmi felügyelői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében,

3. a szolgálati feladataik során építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki és létesítménygazdálkodási tevékenységet végző hivatásos állomány esetében,

4. a gépjárművezető-kiképzői feladatokat és a lőkiképzői feladatokat végrehajtó hivatásos állomány esetében,

5. azon szolgálati beosztást betöltők esetében, akik járványügyi kockázatnak kitett külföldi személyekkel személyes találkozással járó kapcsolatot tartanak.

8. Az idegenrendészeti szervnél azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében kötelező védőoltás elrendelésének van helye[31]

Az idegenrendészeti szervnél

8.1. a tranzitzónában elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,

8.2. a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,

8.3. a befogadó állomáson elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,

8.4. a közösségi szálláson elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,

rendszeresített szolgálati beosztások esetében hepatitis-A és hepatitis-B védőoltás elrendelésének van helye.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 94. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Megállapította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 94. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 75. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 75. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 11/2015. (III. 31.) BM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[6] Módosította a 11/2015. (III. 31.) BM rendelet 12. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[7] Az alcímet beiktatta a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[8] Beiktatta a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 75. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 75. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 75. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 75. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[13] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 75. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2017.09.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2017.09.01.

[16] Az alcímet megállapította a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[17] Megállapította a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[18] Módosította a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.07.01.

[19] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2017.09.01.

[20] Megállapította a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[21] Beiktatta a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.09.01.

[22] Az alcímet módosította a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[23] Módosította a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[24] Az alcímet módosította a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[25] Anyitó szövegrészt módosította a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[26] Módosította a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[27] Anyitó szövegrészt módosította a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2017.09.01.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[29] Módosította a 39/2019. (XI. 15.) BM rendelet 18. §-a (lásd: 4. melléklet). Hatályos 2019.11.16.

[30] Megállapította a 19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2017.09.01.

[31] Beiktatta a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 42. §-a. Hatályos 2019.07.01.

Tartalomjegyzék