1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím, valamint az 1-5. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím, valamint a 7-11. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés c) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím, valamint a 12. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 14/1995. (III. 31.) NM rendelet hatályon kívül helyezése

1. § Hatályát veszti a szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 14/1995. (III. 31.) NM rendelet.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

2. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) a következő 2/C. és 2/D. §-sal egészül ki:

"2/C. § (1) A Gyvt. 35. § (1) bekezdése szerinti érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai

a) a gyermekönkormányzat képviselői,

b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a fiatal felnőttek képviselői,

c) az intézmény dolgozóinak képviselői és

d) az intézményt fenntartó képviselői.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma összesen nem lehet kevesebb az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti személyek összlétszámánál.

(3) Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat, és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél és más hatáskörrel rendelkező szervnél.

(4) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

2/D. § (1) A bentlakásos gyermekintézmény valamennyi gyermekének képviseletében az a Gyvt. 37. §-a szerinti gyermekönkormányzat járhat el, amelyiket a gyermekek több mint 50%-a választott meg.

(2) A gyermekönkormányzat - az intézményvezető véleményének kikérésével - dönt saját működéséről. Szervezeti és működési szabályzatát a választó gyermekközösség fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A jóváhagyás csak akkor tagadható meg, ha a szabályzat jogszabálysértő vagy ellentétes az intézmény szervezeti és működési szabályzatával, illetve házirendjével.

(3) A gyermekönkormányzat véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a bentlakásos gyermekintézmény működésével és a gyermekekkel kapcsolatos valamennyi kérdésben, amit az intézmény vezetőjének figyelembe kell venni."

3. § Az Nmr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A szolgáltatást igénybe vevő számára az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatást kell nyújtani

a) a szolgáltatás elemeiről, azok tartalmáról, feltételeiről,

b) az intézmény által vezetett, az igénybe vevőre vonatkozó nyilvántartásokról és

c) panaszjoga gyakorlásának módjáról."

4. § Az Nmr. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az együttműködési megállapodás egy évre köthető, ezt követően annak indokoltságát felül kell vizsgálni, kivéve a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés esetén."

5. § Az Nmr. 9. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az esetmegbeszélésre meg kell hívni)

"d) az esetmegbeszélés témájától, céljától függően a járási jelzőrendszeri tanácsadót vagy a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserét (a továbbiakban: esetmenedzser)."

6. § (1) Az Nmr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott létszámelőírás esetében a 25 ellátott család számításakor csak azok a megállapodással rendelkező családok vehetők figyelembe, ahol

a) a szociális segítőmunka során éves átlagban legalább havi három személyes találkozás megszervezésére és dokumentálására sor kerül, vagy

b) hatósági intézkedéshez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás történik."

(2) Az Nmr. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Egy fő családsegítő a 25 család felett havi átlagban legfeljebb 10, a (2) bekezdés alá nem tartozó családot támogathat szociális segítő munkával."

7. § Az Nmr. 21. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A család- és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében)

"c) a családsegítő munkatárs szakmai felkészülését alkalmazásának első évében kétheti rendszerességgel támogatja, ha az egyedül látja el a szolgálat feladatait, és a képesítési előírások teljesítése alól felmentést kapott."

8. § Az Nmr. 73/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A krízisközponti férőhelyek tekintetében az ellátottak befogadása országos."

9. § Az Nmr. II. Fejezete a következő 73/C. §-sal egészül ki:

"73/C. § (1) A krízisközpont vagy a titkos menedékház által nyújtott félutasház-szolgáltatás igénybevétele pályázati úton történik. A pályázatnak tartalmaznia kell

a) a krízisközpontban, a titkos menedékházban, illetve a családok átmeneti otthonában eddig igénybe vett gondozás eredményeit,

b) a félutasház-szolgáltatás igénybevételének okait,

c) a bántalmazottnak az élethelyzete rendezésére vonatkozó elképzeléseit, és

d) annak vállalását, hogy sikeres pályázat esetén a bántalmazott együttműködik a félutasház-szolgáltatást szükségessé tevő okok megszüntetésében, valamint részt vesz a krízisközpont által szervezett előtakarékossági programban és a társadalmi reintegrációt segítő programban.

(2) Az előtakarékossági program során a bántalmazott - szakemberek közreműködésével - segítséget kap az önálló életvitelhez és az ehhez szükséges jövedelem megszerzésére irányuló lehetőségek felkutatásához, valamint a munkaerő-piacon hasznosítható képességek megszerzéséhez.

(3) A társadalmi reintegrációt segítő program során a bántalmazott - szakemberek közreműködésével - segítséget kap a saját és családja helyzetének rendezéséhez, a családi kapcsolatok megerősítéséhez, a pszichés sérülések feldolgozásához és a jövőkép kialakításához."

10. § Az Nmr. 101. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott gondozott gyermek befogadásáról a nevelőszülői hálózat működtetője haladéktalanul értesíti a 4. számú melléklet szerinti adatlapon

a) a beutaló szervet, illetve a gyámhivatalt,

b) a szakszolgálatot,

c) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes képviselőjét,

d) a nevelésbe vett gyermek szülőjét, feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát nem szüntették meg, vagy az nem szűnt meg, valamint gyermekvédelmi gyámját és helyettes gyermekvédelmi gyámját,

e) a szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központot és

f) a pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelőjét."

11. § Az Nmr. 106. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ellátás megszüntetéséről az időpont és a gondozott gyermeket átvevő személy megjelölésével a nevelőszülői hálózat működtetője haladéktalanul értesíti az 5. számú melléklet szerinti adatlapon

a) a gyámhivatalt,

b) a szakszolgálatot,

c) a gyermek gyermekvédelmi gyámját és helyettes gyermekvédelmi gyámját,

d) a szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központot és

e) a pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelőjét."

12. § Az Nmr. 109. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A gyermekotthon a Gyvt. 57. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feladatai ellátása érdekében

a) tájékoztatja

aa) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek befogadásáról a gyámhivatalt, a gyermekvédelmi gyámot, a család- és gyermekjóléti központot, valamint a szakszolgálatot,

ab) a Gyvt. 46. §-a alapján ellátott gyermek befogadásáról a szülőt vagy más törvényes képviselőt, a gyámhivatalt, a család- és gyermekjóléti szolgálatot, a család- és gyermekjóléti központot és a szakszolgálatot,

ac) az utógondozói ellátott befogadásáról a gyámhivatalt és a szakszolgálatot,

b) gondoskodik az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, valamint az átmeneti gondozásban részesülő gyermekének felvételéről, és erről értesíti a szakszolgálatot, és

c) együttműködik a gyámhivatal határozata alapján kirendelt gyermekvédelmi gyámmal, helyettes gyermekvédelmi gyámmal, elősegíti a gyámi feladatok ellátását, az otthont nyújtó ellátás rendszeres felülvizsgálatának előkészítését, és ennek megfelelően

ca) elősegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, a gyermek családjába történő visszatérését, ennek érdekében együttműködik a családdal, a család- és gyermekjóléti központtal, a szakszolgálattal, valamint a gyámhivatallal,

cb) rendszeresen tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása érdekében,

cc) elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét,

cd) felkészíti a gyermeket a családi életre és az önálló életvezetésre,

ce) elősegíti, hogy a gyermek iskolai tanulmányai sikeres befejezésével, szakképzettség megszerzésével, illetve előtakarékossággal készüljön az önálló életre, és

cf) utógondozást biztosít a volt nevelésbe vett gyermeknek, illetve az utógondozói ellátásban részesült fiatal felnőttnek."

13. § Az Nmr. 110. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A gyermekotthon a területi szükségletekhez és az e rendeletben meghatározott szakmai szabályokhoz igazodóan alakítja ki szervezetét, nevelési-gondozási rendszerét és szakmai programját."

14. § Az Nmr. 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"111. § A gyermekotthon nevelési alapdokumentuma a pedagógus munkakörben foglalkoztatott, továbbá a nevelő-gondozó munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű munkatársak (a továbbiakban együtt: nevelőtestület) által elfogadott, a nevelés céljait, alapelveit és módszereit tartalmazó, a 4/A. § szerinti szakmai program."

15. § Az Nmr. 113. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A befogadásról a gyermekotthon haladéktalanul értesíti a 4. számú melléklet szerinti adatlapon

a) a beutaló szervet, illetve a gyámhivatalt,

b) a szakszolgálatot,

c) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes képviselőjét,

d) a nevelésbe vett gyermek szülőjét, feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát nem szüntették meg vagy az nem szűnt meg, valamint gyermekvédelmi gyámját és helyettes gyermekvédelmi gyámját,

e) a szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központot és

f) a pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelőjét."

16. § Az Nmr. 120. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az ellátás megszüntetéséről az időpont és a gondozott gyermeket átvevő személy megjelölésével a gyermekotthon haladéktalanul értesíti az 5. számú melléklet szerinti adatlapon

a) a gyámhivatalt,

b) a szakszolgálatot,

c) a gyermek gyermekvédelmi gyámját és helyettes gyermekvédelmi gyámját,

d) a szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központot,

e) a pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelőjét."

17. § Az Nmr. 126. §-a a következő (10)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában szakmai munkakörben foglalkoztatott személyes gondoskodást nyújtó személy a foglalkoztatása megkezdésétől számított 6 hónapon belül speciális gyermekotthoni feladatellátásra felkészítő képzésen vesz részt.

(11) A szakmai munkakörben foglalkoztatott személyes gondoskodást nyújtó személynek a felkészítő képzést nem kell ismételten elvégeznie, ha

a) a speciális gyermekotthonon, speciális lakásotthonon vagy gyermekotthon speciális csoportján belül munkaköre másik szakmai munkakörre változik, vagy

b) más speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában szakmai munkakörben foglalkoztatják tovább.

(12) A Főigazgatóság szervezi a felkészítő képzést, és dolgozza ki a képzés tematikáját. A felkészítő képzés elvégzéséről a Főigazgatóság igazolást állít ki."

18. § Az Nmr. 136. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"136. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében szakszolgáltatásként biztosítani kell

a) a gondozási hely meghatározásával,

b) az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátók kijelölésével, működtetésével,

c) az örökbefogadás szakmai előkészítésével,

d) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gyámságával, gondnokságával,

e) a szaktanácsadással,

f) a Gyvt.-ben előírt nyilvántartások vezetésével,

g) a megyei bizottság működtetésével és

h) a támogatott közvetítői eljárással

kapcsolatos feladatok ellátását.

(2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a Gyvt. 63. § a) pontja szerinti tevékenysége ellátása érdekében

a) segíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítését,

b) jelzi a gyámhivatalnak, ha a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám vagy az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő gyámi tisztségéből való felmentése, elmozdítása vagy felfüggesztése indokolt, és

c) szervezi az elhelyezési terv végrehajtását, és ennek érdekében - a család- és gyermekjóléti központtal együttműködve - elősegíti a vér szerinti család és a gyermek közötti kapcsolat helyreállítását, fenntartását.

(3) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a kapcsolattartást szabályozó jogszabályokban meghatározottak szerint elősegíti a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek és a kapcsolattartásra jogosult kapcsolattartását.

(4) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a Gyvt. 63. § b) pontja szerinti tevékenysége ellátása érdekében biztosítja

a) a gyermekvédelmi gyámi és helyettes gyermekvédelmi gyámi tevékenységet, és

b) az eseti gyámi feladatok ellátását, amelynek keretében ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám a gyermeket nem képviselheti, illetve, ha - különleges szakértelmet igénylő ügyben - a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám nem tudja a gyermek képviseletét ellátni.

(5) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a Gyvt. 63. § c) pontja szerinti tevékenysége ellátása érdekében

a) szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, és

b) javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére, és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását."

19. § Az Nmr. 152/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"152/A. § (1) A gyermekvédelmi gyám - a kirendelése esetén - munkakörében ellátja az eseti gyámi, a vagyonkezelő eseti gyámi és a helyettes gyermekvédelmi gyámi feladatokat.

(2) A gyermekvédelmi gyám a Gyvt. 84. § (6) bekezdése és 90. § (3) bekezdése szerinti feladatellátása mellett egyidejűleg legfeljebb öt gyermek tekintetében láthat el eseti gyámi, illetve vagyonkezelő eseti gyámi feladatokat.

(3) A gyermekvédelmi gyám, ennek hiányában a szakszolgálat tájékoztatja a helyettes gyermekvédelmi gyámot a gyermekvédelmi gyám akadályoztatásának, illetve távollétének tényéről."

20. § Az Nmr. 163. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az önálló szakmai egység szakmai programmal rendelkezik, és élén gyermekotthon vezető áll."

21. § Az Nmr. a következő 177. §-sal egészül ki:

"177. § A 2017. július 1-jén speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában szakmai munkakörben foglalkoztatott, személyes gondoskodást nyújtó személynek a 126. § (10) bekezdése szerinti felkészítő képzést legkésőbb 2018. június 30-áig kell elvégeznie."

22. § Az Nmr. a következő 178. §-sal egészül ki:

"178. § Szakképzettnek kell tekinteni folyamatos foglalkoztatásának időtartama alatt és annak megszűnését követő négy hónapon belül történő ismételt foglalkoztatásának időtartama alatt azt a személyt, akit 2016. december 31-én a 2016. december 31-én hatályos képesítési előírások alapján

a) speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában magasabb vezető, vezető, nevelő, fejlesztőpedagógus vagy gyermekfelügyelő munkakörben, vagy

b) utógondozó otthonban vagy kizárólag utógondozói ellátottak elhelyezését biztosító lakásotthonban magasabb vezető, vezető vagy nevelő munkakörben

foglalkoztattak."

23. § (1) Az Nmr.

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete a 2. melléklet

szerint módosul.

(2) Az Nmr.

a) 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,

b) 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,

c) 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet

lép.

24. § Az Nmr.

a) 3. § (3) bekezdésében a "két" szövegrész helyébe a "három" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdés j) pontjában az "a kijelölt" szövegrész helyébe az "az esetmenedzser, esettől függően a kijelölt" szöveg,

c) 20. § (2) bekezdésében az "a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere végzi (a továbbiakban: esetmenedzser)" szövegrész helyébe az "az esetmenedzser" szöveg,

d) 136/A. § (1) bekezdés c) pontjában a "gyám" szövegrész helyébe a "gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám" szöveg,

e) 143. § (1) bekezdésében a "más fenntartó" szövegrész helyébe a "más fenntartó felkérésére" szöveg,

f) 150. §-ában a "gyám tájékoztatása" szövegrész helyébe a "gyám tájékoztatása, illetve a helyettes gyermekvédelmi gyámnak az azonnali intézkedésről adott tájékoztatása" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az Nmr.

a) 8. § (2) bekezdés c)-e) pontja,

b) 73/A. § (3)-(5) bekezdése,

c) 152. §-a.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

26. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 2/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Szt. 138. § (4) bekezdése szerint átalakuló átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesítése alól 2023. január 1-jéig felmentést kap."

27. § Az Ir. 1. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

28. § Hatályát veszti az Ir. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a " , fogyatékosok és demens személyek" szövegrész.

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

29. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"l) szolgáltatási elem: a szakmai programban a szolgáltatás részeként megjelenő alábbi tevékenységek összessége:

la) tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul,

lb) esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

lc) pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére,

ld) gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,

le) étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen,

lf) gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó akadályoztatottság kompenzációjára szolgáló - a gyógypedagógia körébe tartozó - komplex tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében,

lg) felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll,

lh) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani,

li) szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg,

lj) készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására,

lk) lakhatás: az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy helyzethez igazított, rövid vagy hosszú távú lakhatási lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az emberi méltóság megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban és a közösségi életben való részvételt, illetve a családtagok közötti kapcsolat fenntartását,

ll) megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják,

lm) közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg."

30. § (1) Az R. 5/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának - az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével - tartalmaznia kell)

"c) azt, hogy a fenntartó a 2. § l) pontja szerinti szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja,"

(2) Az R. 5/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A szakmai programhoz mellékelni kell)

"d) 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében az intézményi férőhely kiváltási tervet."

31. § Az R. 6. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A vezetői megbízással rendelkező személyek vezetőképzésen vesznek részt."

32. § Az R. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § A házi segítségnyújtás

a) a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás,

b) a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás

szolgáltatási elemet biztosít."

33. § Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Ha fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi feltételeket és felkészítést biztosítani kell."

34. § Az R. a következő 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemet biztosít."

35. § (1) Az R. 39. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki."

(2) Az R. 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés

szolgáltatási elemet biztosít."

36. § Az R. a következő 39/B. §-sal egészül ki:

"39/B. § A támogató szolgáltatás

a) gondozás,

b) készségfejlesztés,

c) tanácsadás,

d) szállítás,

e) felügyelet,

f) gyógypedagógiai segítségnyújtás,

g) háztartási segítségnyújtás és

h) esetkezelés

szolgáltatási elemeket biztosít."

37. § (1) Az R. 39/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közösségi pszichiátriai ellátás

a) tanácsadás,

b) esetkezelés,

c) készségfejlesztés és

d) gondozás

szolgáltatási elemeket biztosít."

(2) Az R. 39/F. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti készségfejlesztés elsősorban az életvitellel kapcsolatos tréningek szervezésére vagy közvetítésére, az önellátásra való képesség javítására és fenntartására, a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztatásra, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőire irányul.

(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti gondozás mentális gondozást foglal magában.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatási elemek nyújtása előtt állapotfelmérést vagy szükségletfelmérést szükséges végezni a személyes célokra és a változtatásra motiváló tényezőkre figyelemmel.

(6) A közösségi pszichiátriai ellátás feladata a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről."

38. § Az R. 39/J. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása

a) tanácsadás,

b) esetkezelés,

c) készségfejlesztés és

d) gondozás

szolgáltatási elemeket biztosít."

39. § Az R. 39/L. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása a 39/J. § (2) bekezdésében foglaltak mellett megkeresés és közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít."

40. § Az R. 40. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A szociális intézményben az elhelyezést igénybe vevő súlyos fogyatékos gyermekeket ellátó csoport maximális létszáma 8 fő.

(4) Ha egy intézmény keretében több ellátási forma működik, ellátási formánként külön-külön kell biztosítani az ellátás jellegének megfelelő személyi, tárgyi és szakmai feltételeket."

41. § Az R. a 43. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"Érdekképviseleti fórum

43/A. § (1) Az Szt. 99. §-a szerinti érdekképviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdekképviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani.

(2) Az érdekképviseleti fórum tagjai

a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül

aa) kettőszáz férőhelyig kettő fő,

ab) kettőszáz férőhely felett négy fő;

b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő;

c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő;

d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő.

(3) Az érdekképviseleti fórum

a) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,

b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,

c) tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,

d) intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, ha az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

(4) Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza."

42. § Az R. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nappali ellátás

a) tanácsadás,

b) készségfejlesztés,

c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,

d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés,

e) esetkezelés,

f) felügyelet,

g) gondozás és

h) közösségi fejlesztés

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít."

43. § Az R. 81. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A fogyatékos személyek nappali intézménye a 77. § (1) bekezdésében foglaltak mellett

a) gyógypedagógiai segítségnyújtás és

b) pedagógiai segítségnyújtás

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít."

44. § Az R. 101/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"101/B. § (1) Bentlakásos intézményi szolgáltatás megszervezése az alábbi formákban történhet:

a) egy ellátotti csoport részére azonos gondozási feladatok ellátása (tiszta profilú intézmény),

b) több intézménytípus szolgáltatásainak biztosítása részleg kialakításával (részlegek),

c) több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történő megszervezése (integrált intézmény).

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben a tárgyi-személyi feltételek tekintetében speciális feltételek állapíthatók meg, azonban az egyes intézménytípusoknak vagy részlegeknek külön-külön meg kell felelniük az

a) egy főre jutó lakóterület nagyságára,

b) egy lakószobában elhelyezhető személyek számára

vonatkozó előírásoknak.

(3) Ha több bentlakásos intézményi ellátás kerül egy intézmény keretében megszervezésre, az intézményvezetői munkakört az intézmény által nyújtott bármelyik ellátási forma vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy betöltheti.

(4) Szervezeti integráció esetén az egyes munkakörökre vonatkozó szakmai létszámok összeszámolhatóak, és az együttes létszám

a) ápoló, gondozó munkakörök esetében,

aa) ha az adott munkakörökben legfeljebb 20 fő dolgozik, 10%-kal,

ab) ha az adott munkakörökben 20 főnél többen dolgoznak, 5%-kal,

b) ha az együttes létszám 1 fő feletti, terápiás munkatárs és szociális munkatárs munkakörökben 1 fővel

csökkenthető."

45. § (1) Az R. 104. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az utcai szociális munka feladata az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe vételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatás.

(2) Az utcai szociális munka

a) megkeresés,

b) tanácsadás,

c) gondozás,

d) esetkezelés és

e) szállítás

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít."

(2) Az R. 104. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók, intézmények tevékenységüket összehangolják az ellátási területükön, illetve az azzal szomszédos ellátási területeken működő más utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal történő együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket - a feladatok, a vállalt kötelezettségek és a közterületen töltött ellátási időszakok meghatározásával - együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Ha az ellátási területen több szolgálat működik, a közterületen töltött ellátási időszakokat úgy kell megszervezni, hogy azok minél kevésbé fedjék egymást."

(3) Az R. 104. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az utcai szociális munka keretében az Szt. 7. § (1) bekezdése szerinti életet és testi épséget veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében különösen a -10 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, a 27 °C feletti napi középhőmérséklet vagy a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzésének időtartama alatt szükséges intézkedni.

(9) Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók együttműködnek a területükön illetékes rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek kijelölt személyeivel a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtása érdekében."

46. § Az R. 104/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az utcai szociális gondozók munkáját koordinátor szervezi és irányítja."

47. § Az R. 104/B. § (2) bekezdése a következő g)-j) ponttal egészül ki:

(A diszpécserszolgálat)

"g) téli krízisidőszakban összehangolja és koordinálja a területéhez tartozó megyei krízisautók működését,

h) koordinálja az életet és testi épséget veszélyeztető helyzetek elhárításával kapcsolatos feladatokat, ennek érdekében együttműködik az önkormányzattal,

i) együttműködik a területükön illetékes rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek kijelölt személyeivel a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtása érdekében,

j) az utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal kötött együttműködési megállapodással gondoskodik a téli időszakban 18 órát követően közterületen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának biztosításáról."

48. § (1) Az R. 105. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hajléktalan személyek átmeneti szállásának lakhatási szolgáltatása a (2) bekezdés szerint biztosítható az intézményen belül."

(2) Az R. 105. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hajléktalan személyek átmeneti szállásának az az intézmény alkalmas, ahol)

"b) biztosított a betegek szükség szerinti elkülönítése,"

(3) Az R. 105. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

(A hajléktalan személyek átmeneti szállásának az az intézmény alkalmas, ahol)

"e) biztosítottak a ruházat tisztításának és az értékek biztonságos megőrzésének feltételei, és

f) biztosítottak az étel melegítésére, étkezésre szolgáló helyiségek."

(4) Az R. 105. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán nyújtott, az Szt. 84. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szociális munkát a 13. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapon kell rögzíteni."

49. § Az R. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"106. § A hajléktalan személyek átmeneti szállása a szociális munka keretében

a) tanácsadás,

b) esetkezelés,

c) gondozás,

d) készségfejlesztés,

e) szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése és

f) az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít."

50. § Az R. 107. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka legalább napi tizennégy órát tart nyitva.

(3) Az éjjeli menedékhely

a) tanácsadás és

b) felügyelet

szolgáltatási elemeket biztosít."

51. § Az R. 107/B. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az időszakos férőhelyszám-bővítéskor az intézmény biztosítja)

"a) a 105. § (2) bekezdésében és a 107. § (2) bekezdésében foglaltakat, azzal, hogy egy lakószobában legfeljebb huszonöt személy helyezhető el,

b) az épületben a fűtés, világítás és meleg vízzel való ellátás folyamatosságát,"

52. § Az R. 107/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"107/C. § A 107/B. § szabályait az éjjeli menedékhelyre és a nappali melegedőre is alkalmazni kell."

53. § Az R. 110/F. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a lakhatási szolgáltatást társasházban nyújtják, a lakhatási szolgáltatás céljára szolgáló lakások száma nem haladhatja meg a társasházban lévő összes lakás, valamint az egy emeleten lévő lakások 30%-át."

54. § Az R. III. fejezete a "Szociális ellátások feladatainak segítése" címet megelőzően a következő címmel egészül ki:

"9. Cím

Fejlesztő foglalkoztatás

110/J. § (1) A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltatónak, szociális intézménynek a feladata - az Szt. 99/B. § (1) bekezdése szerinti cél megvalósítása érdekében - különösen

a) a munkavégzés, munkafolyamatok szervezése, irányítása és koordinálása,

b) a tevékenység végzése érdekében a rendelkezésre álló kompetenciák és kapacitások összehangolása,

c) az ellátott napi tevékenységének a megtervezése,

d) a kapcsolattartás a külső partnerekkel,

e) az ellátott munkaerő-piacra történő kivezetésének az előkészítése és

f) a foglalkoztatottak motiválása, részükre a módszertani útmutatóban meghatározott segítő szolgáltatások nyújtása az egyéni foglalkoztatási tervek szerint.

(2) Az Szt. 99/D. § (3) bekezdése szerinti esetben a fenntartók az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötnek. A megállapodás tartalmazza

a) a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó engedélyes nevét, címét és ágazati azonosítóját,

b) a fejlesztő foglalkoztatás formáját, a módszertani útmutatóban meghatározott segítő szolgáltatások tartalmát,

c) a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátottak számát,

d) a fejlesztő foglalkoztatás helyéül szolgáló ingatlan címét,

e) a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatosan az intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény tájékoztatásának formáját,

f) a fenntartók közötti együttműködés módját,

g) a felek közötti felelősségi szabályok meghatározását,

h) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait és

i) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét.

110/K. § (1) A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltatónak, intézménynek, rendelkeznie kell

a) az 5. § (1) bekezdés a)-c) és e)-g) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal és

b) foglalkoztatási szakmai programmal.

(2) A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény foglalkoztatási szakmai programjának tartalmaznia kell

a) a fejlesztő foglalkoztatásban végzett tevékenységek bemutatását,

b) a tevékenységek ellátásához szükséges, rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételek bemutatását,

c) a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját,

d) az előállított termék, illetve szolgáltatás leírását és

e) a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátott munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségek bemutatását.

(3) A foglalkoztatási szakmai programot az (2) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.

110/L. § (1) A fejlesztési szerződés, illetve a munkaszerződés megkötését követő 30 napon belül egyéni foglalkoztatási tervet kell készíteni.

(2) Az egyéni foglalkoztatási terv tartalmazza

a) a foglalkoztatott személy fizikai, mentális állapotának, készségeinek, jártasságainak, munkavégző képességének jellemzőit,

b) fejlesztési jogviszony esetében a munka- és szervezetpszichológus javaslatát vagy a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos, munkarehabilitációt javasoló szakvéleményt,

c) az ellátásban részesülő állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és azok megvalósításának módszereit,

d) a foglalkoztatással kapcsolatos motiváció, mentális támogatás és segítő szolgáltatás módjait és

e) a foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását.

(3) Az egyéni foglalkoztatási terv

a) a fejlesztő foglalkoztatásban részesülő ellátott,

b) az intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény vezetője és

c) a segítő munkakörben foglalkoztatott

személyes egyeztetése alapján készül el.

(4) Az egyéni foglalkoztatási terv alapján elért eredményeket a (3) bekezdés szerinti személyek évente értékelik, és szükség esetén módosítják az egyéni foglalkoztatási tervet.

110/M. § A fejlesztő foglalkoztatás tárgyi feltételeit a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet határozza meg."

55. § Az R. A Szociális ellátások feladatainak segítése alcíme a következő 111/A. és 111/B. §-sal egészül ki:

"111/A. § (1) Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési koncepció tartalmazza különösen

a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,

b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,

c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,

d) az egyes ellátotti csoportok, így az idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

(2) A megyei jogú város és a főváros koncepciója az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza különösen

a) a megye, főváros területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb jellemzőit,

b) a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit,

c) a szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer korszerűsítésének irányait.

(3) A megye, a főváros területén működő egyházi fenntartók és nem állami fenntartók kötelesek együttműködni és adatot szolgáltatni a koncepció készítése során.

(4) A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. A megyei jogú városi önkormányzat a jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepciót megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.

(5) A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.

111/B. § (1) Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján létrehozott szociálpolitikai kerekasztal tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése."

56. § Az R. a következő 119. §-sal egészül ki:

"119. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet hatálybalépésekor már működő

a) szolgáltatások szakmai programját a szolgáltatási elemek feltüntetése céljából 2017. december 31-éig kell módosítani,

b) 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében az intézményi férőhely kiváltási tervet 2018. december 31-éig kell elkészíteni.

(2) A falu- és tanyagondnoki képzésre vonatkozó rendelkezést az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet hatálybalépését követően megkezdett foglalkoztatásra kell alkalmazni.

(3) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelettel megállapított 39. § (3a) bekezdésének 2017. június 30-áig kell megfelelni.

(4) Az utcai szociális munkát végző szolgáltató és a diszpécserszolgálat az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendeletnek megfelelő együttműködési megállapodások megkötéséről, illetve módosításáról 2017. június 30-áig gondoskodik.

(5) A foglalkoztatottaknak az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelettel megállapított, 2018. január 1-jétől hatályos 2. számú melléklet szerinti új munkakörökbe történő besorolását 2017. december 31-éig kell előkészíteni, azzal, hogy az adott szolgáltatás vonatkozásában a 3. számú melléklet szerinti következő munkaköröket kell érteni:

a) intézményvezető: nem integrált intézmény esetén a szolgálatvezető, a közösségi koordinátor, a nappali ellátás vezető; utcai szolgálat koordinátor,

b) vezető ápoló: intézményvezető ápoló,

c) ápoló, gondozó: ápoló, gondozó, szociális gondozó, közösségi gondozó, szociális segítő, gépkocsivezető, gyermekgondozó-ápoló,

d) terápiás munkatárs: szociális és mentálhigiénés munkatárs, konzultáns, integrált intézmény esetén a szolgálatvezető, a közösségi koordinátor; terápiás segítő,

e) szociális munkatárs: szociális ügyintéző, szociális és mentálhigiénés munkatárs, utcai szociális munkás,

f) segítő: személyi segítő, szociális segítő,

g) asszisztens: szociális segítő,

h) fejlesztő pedagógus: vezető pedagógus, pedagógus."

57. § (1) Az R. 2. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(5) Az R. 14. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

58. § Az R.

a) 5. § (4) bekezdés b) pontjában a "házirenddel" szövegrész helyébe az "az együttélés szabályaival" szöveg,

b) 5/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "jellemzőit" szövegrész helyébe a "megnevezését" szöveg,

c) 6. § (7) bekezdésében a "két" szövegrész helyébe a "három" szöveg,

d) 6/A. § (1) bekezdésében, 56. § (2) és (3) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében a "szociális" szövegrész helyébe a "fejlesztő" szöveg,

e) 12/A. § (3) bekezdés a) pontjában a "formáit és" szövegrész helyébe a "nyújtásának" szöveg,

f) 39. § (5) bekezdésében a "két" szövegrész helyébe az "egy" szöveg,

g) 39/J. § (4) bekezdésében a "venni" szövegrész helyébe a "venni, és a közösségi gondozó addiktológiai konzultáns bevonása mellett végezhetik a feladatukat" szöveg,

h) 40. § (8) bekezdés a) pontjában a "40-58" szövegrész helyébe a "40-62" szöveg,

i) 40. § (8) bekezdés b) pontjában a "(2)" szövegrész helyébe az "(5)" szöveg,

j) 107. § (1) bekezdésében a "szükséges ágynemű biztosítása" szövegrész helyébe a "nyújt szociális munkát" szöveg,

k) 110/E. § (3) bekezdésében és 110/F. § (2) bekezdésében a "(2)" szövegrészek helyébe az "(5)" szöveg

lép.

59. § Hatályát veszti az R.

a) 5/A. § (1) bekezdésében az "- az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével -" szövegrész,

b) 5/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "feladatát," szövegrész,

c) 5/A. § (1) bekezdés g) pontja,

d) 27. § (1) bekezdése,

e) 39/A. § (1) bekezdés c) pontja,

f) 39/A. § (4) bekezdése,

g) 40. § (2) bekezdése,

h) 68. § (4) bekezdése,

i) 79/A. §-a,

j) 101/C-101/D. §-a,

k) 101/F. §-a,

l) 107. § (3) bekezdése,

m) 107/A. § (3) bekezdése,

n) 107/B. § (4)-(6) bekezdése,

o) 107/D. §-a,

p) 110/D. § (2) bekezdése,

q) 110/G. § (1) bekezdésében az "és a kísérő támogatást" szövegrészek,

r) 110/G. § (5) bekezdése,

s) 110/H. § (1) és (2) bekezdése.

5. A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet hatályon kívül helyezése

60. § Hatályát veszti a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet.

6. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

61. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Gszr.) a következő 2/A-2/C. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) Az Szt. 65/C. § (5) bekezdése szerinti súlyos fogyatékosságot igazolni lehet

a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,

b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

(2) Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.

2/B. § Az Szt. 71. § (1) bekezdése szerinti, pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve - ha az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül - a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének - az intézménybe történő felvételt megelőző - három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

2/C. § Az Szt. 71/A. § (1) bekezdése szerinti, szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának - intézménybe történő felvételt megelőző - három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges."

62. § (1) A Gszr. 3/A. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

[Az Szt. 63. § (5) bekezdésének alkalmazásában

szociális segítés a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő]

"bd) egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni."

(2) A Gszr. 3/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja. Az (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti egészségi állapot fennállását a kezelőorvos igazolja."

(3) A Gszr. 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Idősotthoni ellátás a 3. számú melléklet szerinti III. fokozat esetén indokolt."

63. § A Gszr. 3. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

7. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása

64. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

a) 1. § (3) bekezdés h) pontjában a "szociális" szövegrész helyébe a "fejlesztő" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "szociális intézményen belüli szociális" szövegrész helyébe a "fejlesztő" szöveg,

c) 1. számú melléklet II. Szociálpolitikai szakértők cím h) pontjában a "Szociális foglalkoztatás" szövegrész helyébe a "Fejlesztő foglalkoztatás" szöveg, a "szociális foglalkoztatóban" szövegrész helyébe a "fejlesztő foglalkoztatónál" szöveg,

d) 3. számú mellékletében a "szociális foglalkoztatás" szövegrész helyébe a "fejlesztő foglalkoztatás" szöveg

lép.

8. A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet módosítása

65. § A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet

a) 3. § (2) bekezdés 1. pontjában a "szociális foglalkoztatás engedélyezésével" szövegrész helyébe a "fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében a "szociális" szövegrész helyébe a "fejlesztő" szöveg

lép.

9. Záró rendelkezések

66. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 54. §, az 57. § (3) bekezdése, a 60. §, a 64. §, a 65. §, valamint a 9. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § és a 21. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 57. § (2) bekezdése és a 8. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

Az Nmr. 1. számú melléklet I. Alapellátások rész 1. pont a) alpontja - a b) alpontot megelőzően - a következő szöveggel egészül ki:

(EllátásMunkakör/fő)
[Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
a) Család- és gyermekjóléti
szolgálat]
"10 000 fő járási
lakosságszámra vetítve
szociális asszisztens (ajánlott létszám)1 fő"

2. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

1. Az Nmr. 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 1. pontja helyébe a következő pont lép:

(Ellátási formaVezetői beosztásKépesítés)
"1. Család- és gyermekjóléti
szolgálat és család- és
gyermekjóléti központ
magasabb vezető/vezetőfelsőfokú szociális alapvégzettség*, okleveles
pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés
segítő szakember, okleveles szociálpolitikus-
közgazdász, szociális menedzser,
viselkedéselemző
család- és gyermekvédelem szakos pedagógus,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó,
szociális igazgatásszervező oklevéllel
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár,
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár, jogász, igazgatásszervező, szociális
menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus,
védőnő
Felsőfokú szociális alapvégzettség: általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás,
szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus."

2. Az Nmr. 2. számú melléklet I. Rész II. Szakellátások cím 2. és 2/a. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

(Ellátási formaVezetői beosztásKépesítés)
"2. Gyermekotthonmagasabb vezető/vezetőfelsőfokú szociális alapvégzettség, - speciális
gyermekotthonban a csecsemő- és
kisgyermeknevelő, az óvónő és az
óvodapedagógus végzettség kivételével,
valamint utógondozó otthonban a csecsemő- és
kisgyermeknevelő, az óvónő, az
óvodapedagógus és a tanító végzettség
kivételével - pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadójogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó, szociális
igazgatásszervező oklevéllel rendelkező:
jogász, igazgatásszervező, szociológus,
közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő,
művelődésszervező, védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár, vagy
szociális menedzser oklevéllel rendelkező:
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár
2/a. Különleges gyermekotthon,
speciális gyermekotthon
magasabb vezető/vezetőfelsőfokú szociális alapvégzettség, - speciális
gyermekotthonban a csecsemő- és
kisgyermeknevelő, az óvónő és az
óvodapedagógus végzettség kivételével -
pedagógus, pszichológus, orvos, vagy
mentálhigiénés szakember oklevéllel
rendelkező: jogász, igazgatásszervező,
szociológus, közgazdász szociálpolitikai
szakon, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár"

3. Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások cím 1. és 1/a. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"1. Család- és gyermekjóléti
szolgálat
családsegítőfelsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles
pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés
segítő szakember, szociológus, felekezeti
szociális munkás, viselkedéselemző-, közösségi
szociális munkás, családterápiás konzultáns,
családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás
konzultáns,
mentálhigiéniai prevenciós specialista,
család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus,
játék- és szabadidő-szervező tanár,
addiktológiai konzultáns,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító,
tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai
előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár
l/a. Család- és gyermekjóléti
központ
esetmenedzserfelsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles
pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés
segítő szakember, gyermekvédelmi pszicho-
patrónus, viselkedéselemző, szociológus,
családterápiás konzultáns, családterapeuta,
kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns,
család- és gyermekvédelem szakos pedagógus,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító,
tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai
előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár
tanácsadófelsőfokú szociális alapvégzettség,
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus,
pedagógus, egészségügyi szociális munkás,
okleveles szociálpolitikus-közgazdász,
szociálgerontológus, közösségi szociális
munkás, szociológus, igazgatásszervező-
szociális igazgatási szakirány jogász, teológus,
pasztorális tanácsadó, humánerőforrás
menedzser, humánszervező, mentálhigiénés
szakember, mentálhigiénés segítő szakember,
mentálhigiéniai prevenciós specialista,
mentálhigiénés családtudományi és
családterápiás szakember, ápoló (Bsc)
addiktológiai konzultáns, addiktológiai
szakpszichológus, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó, népművelő,
művelődésszervező, művelődési menedzser,
andragógus, okleveles pszichológus, pszichiáter,
pszichopedagógus, családterápiás konzultáns,
családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás
konzultáns, viselkedéselemző, munkajogi
szakokleveles tanácsadó szupervizor, mediátor,
gyermekvédelmi psziho-patrónus,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár,
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár
egészségtan tanár, iskolai szociális munkás,
játék- és szabadidő-szervező tanár, család- és
gyermekvédő tanár,
szociális asszisztensszociális asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
gyógypedagógia asszisztens (OKJ),
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
szociális segítő (OKJ),
szociokulturális animátor (OKJ),
foglalkoztatás szervező (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),
ifjúságsegítő (OKJ)
felsőfokú szociális munkás asszisztens,
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens"

4. Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások cím 6. és 7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"6. Gyermekek átmeneti otthonanevelőfelsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,
pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: teológus, hittanár,
hittantanár
családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettségű
pszichológus, pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés
segítő szakember, szociológus, felekezeti
szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi
szociális munkás, családterápiás konzultáns,
családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás
konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós
specialista, család- és gyermekvédelem szakos
pedagógus játék- és szabadidő-szervező tanár,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító,
tanár, nevelőtanár, ped. előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár
gyermekvédelmi asszisztensgyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
gyermekfelügyelőgyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
dajka (OKJ),
házi időszakos gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),
óvodai dajka (OKJ)
pszichológiai tanácsadópszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember
7. Családok átmeneti otthonaszakgondozóbölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és gyermekápoló (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy
mentálhigiénés asszisztens (OKJ)
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ)
szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ)
gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (OKJ)
gyermekotthoni asszisztens (OKJ),
felsőfokú szociális munkás asszisztens,
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens
gondozócsecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
házi időszakos gyermekgondozó (OKJ) vagy
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ)
szociális asszisztens (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ)
családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettségű
pszichológus, pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember,
mentálhigiénés segítő szakember, szociológus,
felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző,
közösségi szociális munkás, családterápiás
konzultáns, családterapeuta, kognitív- és
viselkedésterápiás konzultáns,
mentálhigiéniai prevenciós specialista,
család- és gyermekvédelem szakos pedagógus,
játék- és szabadidő-szervező tanár,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító,
tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár
pszichológiai tanácsadópszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember
fejlesztő pedagógiai tanácsadógyógypedagógus, pedagógus"

5. Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások cím 2. pontja helyébe a következő pont lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"2. Gyermekotthonnevelő- speciális gyermekotthonban, speciális
lakásotthonban, gyermekotthon speciális
csoportjában a csecsemő- és
kisgyermeknevelő, az óvónő és az
óvodapedagógus végzettség kivételével,
valamint utógondozó otthonban és kizárólag
utógondozói ellátottak elhelyezését biztosító
lakásotthonban a csecsemő- és
kisgyermeknevelő, az óvónő, az
óvodapedagógus és a tanító végzettség
kivételével - pedagógus, felsőfokú szociális
alapvégzettségű személy, pszichológus,
mentálhigiénés szakember, teológus, hittanár
vagy hittantanár
gyermekvédelmi asszisztensgyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ)
vagy szociális asszisztens (OKJ)
gyermekfelügyelőgyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
- speciális gyermekotthon, speciális
lakásotthon és gyermekotthon speciális
csoportja kivételével - dajka (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),
- speciális gyermekotthon, speciális
lakásotthon és gyermekotthon speciális
csoportja kivételével - óvodai dajka (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy
- speciális gyermekotthon, speciális
lakásotthon és gyermekotthon speciális
csoportja kivételével - kisgyermekgondozó, -
nevelő (OKJ)
pszichológuspszichológus, pszichiáter jogász,
növendékügyi előadóigazgatásszervező, szociális szervező,
humánszervező, személyügyi szervező
gyermekvédelmi ügyintézőszociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
gyógypedagógusgyógypedagógus
felsőfokú pedagógus végzettségű személy,
művészetterapeuta,
szociálpedagógus
fejlesztő pedagógusgyógypedagógus, - speciális
gyermekotthonban, speciális lakásotthonban,
gyermekotthon speciális csoportjában a
csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvónő és az
óvodapedagógus végzettség kivételével -
felsőfokú pedagógus végzettségű személy,
művészetterapeuta, szociálpedagógus
ápolóápoló (OKJ)
csecsemő és gyermekápoló (OKJ)
ápoló (BSc)
okleveles ápoló (Msc)
védőnővédőnő
A 0-3 éves korosztály ellátásárakisgyermeknevelőbölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
(FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),
vagy ezen képesítések valamelyikével
rendelkező: védőnő
nevelőpedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű
személy"

3. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

"4. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

ÉRTESÍTÉS A SZAKELLÁTÁSBAN ELLÁTOTTAKRÓL - BEFOGADÁS
KÜLDI:KAPJA:
A GYERMEK ADATAI:
neve: ................................................................................
szül. helye, ideje: .............................................................
Törzsszáma:
……………………………………………………..
anyja neve:
……………………………………………………..
GYERMEKVÉDELMI GYÁMJA,
HELYETTES GYERMEKVÉDELMI
GYÁMJA:..........................................................
A) ÉRTESÍTEM, hogy _ a vezetésem alatt álló intézménybe
ÚJ GONDOZOTTAT fogadtam be. A befogadást a .................................................. számú hatósági határozat rendelte
el.
B) ÉRTESÍTEM, hogy a gondozásomban levő gyermek/fiatal felnőtt ellátásában a gondozási napok igénybevételének
mértékét befolyásoló, alábbi VÁLTOZÁS TÖRTÉNT:
_ A gondozott büntetésének letöltése után visszatért.
A BEFOGADÁS, illetve a VÁLTOZÁS időpontja:............................................................................................
_ Határozat mellékelve.
P. H.a gondozási hely nevében
A) ESETBEN A GYERMEKOTTHON egyidejűleg
küldi:
1. A beutaló szerv, illetve a gyámhivatal
2. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
3. Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes
képviselője
4. A nevelésbe vett gyermek szülője, feltéve, hogy szülői
felügyeleti jogát nem szüntették meg, vagy az nem szűnt
meg, valamint gyermekvédelmi gyámja és helyettes
gyermekvédelmi gyámja
5. A szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti
központ
6. A pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló
gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelője
A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT MŰKÖDTETŐJE
küldi:
1. A beutaló szerv, illetve a gyámhivatal
2. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
3. Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes
képviselője
4. A nevelésbe vett gyermek szülője, feltéve, hogy szülői
felügyeleti jogát nem szüntették meg, vagy az nem szűnt
meg, valamint gyermekvédelmi gyámja és helyettes
gyermekvédelmi gyámja
5. A szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti
központ
6. A pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló
gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelője
Az UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS esetén a szolgáltatást
nyújtó egyidejűleg küldi:
1. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
2. Gyámhivatal
3. Pártfogói felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló
fiatal felnőtt pártfogó felügyelője
B) ESETBEN KAPJA:
1. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A befogadást a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a gondozási hely haladéktalanul köteles jelenteni."

"

4. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

"5. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

ÉRTESÍTÉS A SZAKELLÁTÁSBAN ELLÁTOTTAKRÓL - TÁVOZÁS
KÜLDI:KAPJA:
A GYERMEK ADATAI:
neve:................................................................................
szül. helye, ideje: .............................................................
Törzsszáma:
…………………………………………………..
anyja neve:
…………………………………………………..
GYERMEKVÉDELMI GYÁMJA
HELYETTES GYERMEKVÉDELMI GYÁMJA:
…………………………………………………..
A) ÉRTESÍTEM, hogy a gondozásomban levő gyermek gondozása MEGSZŰNT. A távozás körülményei:
A gondozott kiskorú a........................................................................számú gyámhivatali engedély alapján
távozott.
_ A gondozott nagykorúságát elérte, a gondozási helyéről önként eltávozott, utógondozói ellátást nem kér.
Ismert új címe:
…………………………………………………………………………………………………………………….
A gondozott nagykorú, és a .............................. számú, az utógondozói ellátást megszüntető gyámhivatali
határozat alapján távozott.
B) ÉRTESÍTEM, hogy a gondozásomban levő gyermek/fiatal felnőtt ellátásában a gondozási napok igénybevételének
mértékét befolyásoló, alábbi VÁLTOZÁS TÖRTÉNT:
_ A gondozott
................................................................................................................................................................-ban
_ előzetes letartóztatását megkezdte.
_ jogerős ítélet alapján büntetésének letöltését megkezdte.
A TÁVOZÁS, illetve a VÁLTOZÁS időpontja:............................................................................................
_ Határozat mellékelve.
P. H.
A) ESETBEN A GYERMEKOTTHON egyidejűleg
küldi:
1. Gyámhivatal
2. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
3. A gyermek gyermekvédelmi gyámja és helyettes
gyermekvédelmi gyámja
4. A szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti
központ
5. A pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló
gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelője
a gondozási hely nevében
A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT MŰKÖDTETŐJE
küldi:
1. Gyámhivatal
2. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
3. A gyermek gyermekvédelmi gyámja és helyettes
gyermekvédelmi gyámja
4. A szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti
központ
5. A pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló
gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelője
Az UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS esetén a szolgáltatást
nyújtó egyidejűleg küldi:
1. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
2. Gyámhivatal
B) ESETBEN KAPJA:
1. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
A távozást a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a gondozási hely haladéktalanul köteles jelenteni."

"

5. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

"7. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

ESETNAPLÓ
A) Adatlap
1. Nyilvántartásba vétel kelte:
2. Az ellátást igénybe vevő neve:
2.1. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
2.2. Születési helye, ideje:
2.3. Lakóhelye1:
2.4. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége:
2.5. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):
2.6. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának
jogcíme:
2.7. Családi állapota2:
2.8. Legmagasabb iskolai végzettsége:
2.9. Gazdasági aktivitása3:
2.10. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje4:
2.11. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja:
2.12. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja:
3. Családsegítő neve:
B) Belső tartalom
1. A probléma definíciója5:
1.1. Elsődleges (hozott) probléma típusa6:
1.1.1. Életvitel
1.1.2. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
1.1.3. Lelki-mentális
1.1.4. Gyermeknevelési
1.1.5. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
1.1.6. Magatartászavar, teljesítményzavar
1.1.7. Anyagi
1.1.8. Foglalkoztatással kapcsolatos
1.1.9. Egészségkárosodás következménye
1.1.10. Ügyintézéshez segítségkérés
1.1.11. Információkérés
1 Az ellátást igénybe vevő állandó bejelentett lakása.
2 Meg kell jelölni, hogy az ellátást igénybe vevő házastársi, élettársi kapcsolatban él, vagy egyedülálló.
3 Meg kell jelölni az ellátást igénybe vevő munkahelyét, illetve inaktív kereső vagy nyugdíjas státuszát.
4 Ha a gyermek, gyermekek veszélyeztetettsége a szociális segítés során felmerül, a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet -
A "Gyermekeink védelmében" elnevezésű adatlaprendszer "T"-Törzslapja is töltendő gyermekenként.
5 Itt kerül rögzítésre a kapcsolatfelvétel módja, hogyan, milyen módon és milyen információkkal jutott a családsegítő tudomására az eset
(önkéntes megkereséssel, irányítottan: kötelező jelleggel, delegálással jelzés útján).
A statisztikai adatszolgáltatással megegyező problématípusonként kell regisztrálni. A megfelelő aláhúzandó, ami a jelzésben
meghatározásra került, vagy abból összegezhető, illetve amit az igénybe vevő az első találkozáskor megfogalmazott.
1.1.12. Egyéb:
1.2. Közösen meghatározott probléma7:
2. Cselekvési terv8:
………………………….
családsegítő aláírása
………………………….
az ellátást igénybe vevő aláírása
3. Intézkedések9:
Ellenőrző személy neve:
Ellenőrzés időpontja10:
………………………….
ellenőrző személy aláírása"
7 A szükségletfelmérés és a problémafeltárás következtében, az igénybe vevő által hozott, illetve a valós és nem látszó, de megoldást kívánó
probléma kerül megfogalmazásra, mely lehet, hogy eltér a hozott probléma típusától. A cselekvési terv erre a problémára készül el.
8 Az együttműködési megállapodásban felsorolt összes családtagra vonatkozóan megjelennek információk. A cselekvési tervet félévente felül
kell vizsgálni, és indokolt esetben módosítani kell.
9 Az esetvezetés során megtett lépések, történések kronologikus vezetése, a találkozások dátumával ellátva.
10 Az Esetnapló dokumentációját 3 havonta szükséges ellenőrizni.

"

6. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

Az Ir. 1. számú melléklet I. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"I.
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki)
Név (születési név):
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:
1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás igénybevétele esetén
1.1. krónikus betegségek (kérjük, sorolja fel):
1.2. fertőző betegségek (kérjük, sorolja fel):
1.3. fogyatékosság (típusa és mértéke):
1.4. egyéb megjegyzések, pl. speciális diéta szükségessége:
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota alapján a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
indokolt □ nem indokolt □
3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények,
lakóotthon esetén
3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):
3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):
3.3. prognózis (várható állapotváltozás):
3.4. ápolási-gondozási igények:
3.5. speciális diéta:
3.6. szenvedélybetegség:
3.7. pszichiátriai megbetegedés:
3.8. fogyatékosság (típusa, mértéke):
3.9. demencia:
3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges, stb.), valamint az igénybevétel
időpontjában szedett gyógyszerek:
4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:
Dátum:Orvos aláírása:P. H.
(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz) "

7. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklete a Kiegészítő szabályokat megelőzően a következő III. résszel egészül ki:

"III. Fejlesztő foglalkoztatás

fejlesztő foglalkoztatás
Munkakörök
intézményvezető1 fő
50 foglalkoztatottra vetítve
segítő2 fő

"

8. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

"2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái

Fogyatékos személyek
MUNKAKÖRÖKAlapszolgáltatások
támogató szolgáltatásnappali intézmény
intézményvezető1 fő1 fő
szolgálatonként50 főre vetítve
gondozó3 fő3 fő
súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetében 8 fő
terápiás munkatárs
FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK
MUNKAKÖRÖKSzakosított Szolgáltatások
ápolást-gondozást
nyújtó intézmény
átmeneti
ellátást nyújtó
intézmény
rehabilitációs
intézmény*
ápoló
gondozó célú
lakóotthon
rehabilitációs
célú lakóotthon
támogatott
lakhatás
intézményvezető1 fő1 fő1 főheti 20 óraheti 20 óra1 fő
100 főre vetítvelakóotthononkéntintézményenként
vezető ápoló1 fő (>100 fő)1 fő (>100 fő)
gondozó30 fő
ebből min. 1 fő ápoló
kiskorúak ellátása és
súlyos, halmozottan
sérült ellátottak
esetén 40 fő
16 fő10 fő2 fő1 fő
ápoló
terápiás
munkatárs
3 fő
kiskorúak ellátása és
súlyos, halmozottan
sérült ellátottak
esetén + 2 fő
2 fő5 fő
szociális
munkatárs
fejlesztő
pedagógus
4 fő
kiskorúak ellátása
esetén + 2 fő
pedagógus
4 fő**heti 20 óra
orvosheti 4 óra (<100)
heti 6 óra (100-200)
1 fő (>200)
heti 2 órahcti4 óra
segítő2 fő
esetfelelős1 fő

külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani

** 100 fő felett a fejlesztő pedagógusok közül vezető pedagógus kijelölése szükséges

Ajánlott létszámok:

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:

• szabadidő-szervező - 2 fő 100 főre vetítve

• mozgásterapeuta - 2 fő 100 főre vetítve

Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

• mozgásterapeuta - 2 fő 100 főre vetítve

• foglalkoztatás-szervező - 2 fő 100 főre vetítve

IDŐS SZEMÉLYEK
MunkakörökAlapszolgáltatások
étkeztetésházi segítségnyújtásjelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
nappali intézmény
intézményvezető10 vagy több szociális
gondozó/ápoló esetén 1 fő
1 fő
100 fő felett50 főre vetítve
gondozóaz 5. számú melléklet A)
pontja szerinti
tevékenységnaplóban
összesített óraszám alapján
szociális gondozó, ápoló 1 fő
2 fő/40 készülékenként
készenléti szolgálatban
2 fő
6 napos vagy
folyamatos nyitva
tartás esetén további
1 fő
demens személyek
ellátása esetén 8 fő
ápoló
terápiás munkatárs
szociális munkatárs
asszisztens1 fő
IDŐS SZEMÉLYEK
MunkakörökSzakosított Szolgáltatások
átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény
ápolást-gondozást nyújtó
intézmény
intézményvezető1 fő1 fő
100 főre vetítve
vezető ápoló1 fő (>100)1 fő (>100)
gondozó16 fő24 fő
ápoló
terápiás munkatárs2 fő2 fő
szociális munkatárs
orvosheti 2 óraheti 4 óra (<100)
heti 6 óra (100-200)
1 fő (>200)

Ajánlott létszámok:

• mozgásterapeuta:

o 100 férőhelyig heti 4 óra

o 100 férőhely felett 1 fő

• foglalkoztatás-szervező - 1 fő 100 főre vetítve

Hajléktalan személyek
MunkakörökAlapszolgáltatások
utcai szociális munkahajléktalan személyek
nappali melegedője
intézményvezető- a szociális munkatársak közül
1 fő,
- integrált intézmény esetében
az integrált intézmény vezetője,
vagy az általa kijelölt személy
1 fő
szolgálatonként50 főre vetítve
szociális munkatárs2 főheti 20 óra
segítő1 fő
Hajléktalan személyek
MunkakörökSzakosított Szolgáltatások
hajléktalan személyek
átmeneti intézménye*
hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye**
ápolást-gondozást nyújtó
intézmény
intézményvezető1 fő1 fő1 fő
100 főre vetítve
szociális munkatárséjjeli
menedékhely
4 fő
átmeneti
szállás 6 fő
10 fő2 fő
segítőnapi 14 órás
nyitva
tartáshoz
igazítva
a 24 órás
folyamatos
nyitva
tartáshoz
igazítva
14 fő
gondozó
orvosheti 2 óraheti 2 óraheti 6 óra

Időszakos férőhely (100 férőhelyre vetítve)

átmeneti szálláséjjeli menedékhely
Intézményen belül
szociális munkatárs8 fő4 fő
segítő5 fő5 fő
gondozó
Intézményen kívül
intézményvezető
(részlegvezető)
1 fő1 fő
szociális munkatárs4 fő4 fő
segítő10 fő10 fő
gondozó

* ha a férőhelyen csak lakhatási szolgáltatást biztosítanak, arra a férőhelyszámra nem kell létszámot számítani

** külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani

Ajánlott létszámok:

Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

• foglalkoztatás-szervező - 1 fő 100 főre vetítve

Pszichíátriai betegek
MunkakörökAlapszolgáltatások
közösségi
ellátás
nappali intézmény
intézményvezető1 fő1 fő
szolgálatonként50 főre vetítve
gondozó2 fő
terápiás munkatárs2 fő
szociális munkatárs
orvos*havi 4 óra

* konzultatív feladatokra

Pszichiátriai betegek
MunkakörökSzakosított Szolgáltatások
ápolást-gondozást
nyújtó intézmény
átmeneti ellátást
nyújtó
intézmény
rehabilitációs
intézmény*
rehabilitációs célú
lakóotthon
támogatott
lakhatás
intézményvezető1 fő1 fő1 főheti 20 óra1 fő
100 főre vetítvelakó otthononkéntintézményenként
vezető ápoló1 fő (>100)
gondozó24 fő
ebből min. 1 fő ápoló
16 fő12 fő1 fő
ápoló
terápiás
munkatárs
2 fő2 fő4 fő
szociális
munkatárs
orvosheti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és 1 fő** (>200)
heti 2 óraheti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és 1 fő
(>200)***
esetfelelős1 fő

* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani

** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is

*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is

Ajánlott létszámok:

Pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

• foglalkoztatás-szervező

o 200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve 1 fő

o 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve 1 fő

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye:

• foglalkoztatás-szervező

o 200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve 2 fő

o 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve 2 fő

Szenvedélybetegek
MunkakörökAlapszolgáltatások
közösségi ellátásalacsonyküszöbű ellátásnappali intézmény
intézményvezető1 fő1 fő1 fő
szolgálatonkéntszolgálatonként50 főre vetítve
terápiás munkatárs2 fő
gondozó2 fő
szociális munkatárs2 fő
segítő
orvos*havi 4 óra

* konzultatív feladatokra

Szenvedélybetegek
MunkakörökSzakosított Szolgáltatások
ápolást-gondozást
nyújtó intézmény
rehabilitációs
intézmény*
átmeneti ellátást
nyújtó intézmény
rehabilitációs célú
lakóotthon
támogatott
lakhatás
intézményvezető1 fő1 fő1 főheti 20 óra1 fő
100 főre vetítvelakóotthononkéntintézményenként
vezető ápoló1 fő (> 100 fő)
ápoló24 fő10 fő**16 fő
gondozó1 fő
szociális
munkatárs
2 fő6 fő2 fő
terápiás
munkatárs
orvosheti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és 1 fő
(>200)***
heti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és 1 fő
(>200)****
heti 2 óra
esetfelelős1 fő

* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani

** az egészségbiztosítási finanszírozással rendelkező drog-rehabilitációs intézmény esetén az e rendelet szerinti ápolói létszámot nem kötelező alkalmazni

*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást

**** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást

Ajánlott létszámok:

Szenvedélybetegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

• foglalkoztatás-szervező - 2 fő 100 főre vetítve

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:

• foglalkoztatás-szervező - 4 fő 100 főre vetítve

Fejlesztő foglalkoztatás
Munkakörök
intézményvezető1 fő
50 foglalkoztatottra vetítve
segítő2 fő

Kiegészítő szabályok

1. A szakmai létszámnormára vonatkozó előírások betartásával a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és működési rendjük szerint gazdálkodnak a humán erőforrásokkal.

2. A létszámigényt - ha a létszámnorma ellátotti számra vagy férőhelyekre vetítve van meghatározva - főben kell meghatározni, a kerekítés általános szabályának figyelembevételével.

3. Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A tevékenység megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott.

4. Ha a bentlakásos intézmények férőhelyszáma nem haladja meg az 50 férőhelyet, az intézményvezetői munkakör osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is ellátható.

5. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai a bentlakásos intézmények esetén a következő:

5.1. gazdasági vezető 1 fő

5.2. gazdasági ügyintéző (100 férőhelyenként) 2 fő

5.3. ügyviteli létszám (pénztáros, könyvelő, raktáros, stb., 50 férőhelyenként) 1 fő

5.4. takarítónő (1000 m2-es takarítandó felületként) 1 fő

5.5. műszaki létszám (beépített 4000 légköbméterenként) 1 fő

5.6. mosónő, vasalónő (50 férőhelyenként) 1 fő

5.7. varrónő (100 férőhelyenként) 1 fő

5.8. élelmezésvezető (100 férőhely felett) 1 fő

5.9. szakács, konyhalány (100 adagonként és további 30 adagonként) 5 fő + 1 fő

6. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat nyújtó szociális intézmények esetén a következő:

6.1. gazdasági ügyintéző 1 fő

6.2. takarító 1 fő

6.3. konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő

7. Tartós bentlakásos intézményekben az intézményvezető kijelöli műszakonként a krízishelyzetre, korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt.

8. Működés megkezdésekor szakosított ellátások esetében - a drogbetegeket ellátó intézmény, a hajléktalanok átmeneti intézményei és a lakóotthon kivételével - három hónapig legalább az alábbi személyi feltételekkel kell rendelkezni:

8.1. intézményvezető 1 fő

8.2. ápoló, gondozó munkakör 5 fő

8.3. orvos bejegyzés szerinti férőhelyre vetített létszám

8.4. a melléklet többi munkakörére megállapított létszám a férőhelyek betöltöttségének arányában.

A működés megkezdésének időpontját követő harmadik hónap végétől - valamennyi szakosított ellátás esetében, valamennyi munkakörre vonatkozóan - a létszámot a betöltött férőhelyekkel arányosan kell biztosítani. A létszám teljesítését a működést engedélyező szervnek be kell jelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartónak vagy - ha az alkalmazottakat a bentlakásos intézmény foglalkoztatja - a bentlakásos intézménynek és azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik, az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, valamint a szakképesítést bizonyító okirat másolatát.

9. Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként meghatározott személy.

10. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg.

11. Támogatott lakhatás esetén, ha a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemeket az Szt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosítja, a szolgáltatási elemet nyújtó munkatársakat az adott alapszolgáltatásra meghatározott munkakörökben foglalkoztathatja.

12. A közösségi ellátások esetén, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában, rehabilitációs intézményében és rehabilitációs lakóotthonában a tapasztalati szakértő ajánlott létszámban foglalkoztatható.

13. Az orvos munkakör megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban is betölthető.

14. A három műszakos folyamatos ellátást biztosító intézményben - a drogbetegeket ellátó intézményt, a hajléktalanok átmeneti szállását és a lakóotthont kivéve - az ápolói, gondozói feladatok ellátásához minimálisan 5 fő alkalmazása szükséges az intézményvezetőn és a kisegítő személyzeten kívül."

9. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

Az R.1. 3. számú melléklete a Kiegészítő szabályokat megelőzően a következő 11. ponttal egészül ki:

"11. Fejlesztő foglalkoztatás

alkalmazás minimum feltétele
munkakörfelsőfokú
képesítés
igénymunka
társak %-
ban
OKJ-S képesítésigény
munkatársak
%-ban
speciális
alkalmazási igény
intézményvezetőfelsőfokú
végzettség
100-
segítő-szociális segítőszociális asszisztens50
szociális, gyermek-
és ifjúságvédelmi
ügyintéző
szociális szakgondozószociális gondozó,
szervező
szociális gondozószociális gondozó és
ápoló

"

10. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

"10. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója
Ellátott neve*:
Dátum: ...... év ........ hó
1234567891
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
161
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
Szolgáltatási elemek:**
Tanácsadás
Készségfejlesztés
Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
Étkeztetés
Esetkezelés
Felügyelet
Gondozás
Pedagógiai segítségnyújtás
Gyógypedagógiai segítségnyújtás
Közösségi fejlesztés
Intézményen belüli foglalkoztatásban részesül-e***: (Igen/Nem)megállapodás/munkaszerződés időtartama: .... -tól.......-ig
* Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben az ellátott személyi azonosító kódjának feltüntetése is elegendő, mely az
igénybejelentési dokumentáció alapján azonosítja az ellátottat.
** Jelölje X-szel az adott napot, melyen a szolgáltatási elemet az ellátott igénybe vette.
*** A megfelelőt kérjük aláhúzni.
Havi összesítő lap
Dátum:
...év ...hó
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Ellátottak
száma
adott
napon
összesen:
Ellátottak
száma
adott
hónapban
összesen*:
*Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása esetében az ellátottak száma az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodással rendelkezők száma."

"

11. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

"14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

Összegző lap
Komplex támogatási szükségletmérő eszköz
I. Adatok
Kliens neve:
Születés éve/életkora:
Támogatott lakhatás igénybevételét
megalapozó célcsoporttag:
Fogyatékos személy
Pszichiátriai beteg személy
Szenvedélybeteg személy
Jelenlegi lakhatás:bentlakásos intézményben él
családban él
Amennyiben bentlakásos intézményben él, akkor összesen hány éve?
Intézményi elhelyezést megelőzően:önállóan
segítő támogatással* élt?
(Megfelelő szempont aláhúzandó!)
Családi állapota:
Gyermekek száma/vele egy háztartásban
élő gyermekek száma:
Végzettsége:
Hány éves munkatapasztalattal
rendelkezik:
Milyen típusú foglakoztatási formában?
Jelenlegi munkahelye:Jelenlegi foglalkoztatási forma:
Jelenlegi munkaköre:
II. Az egyes életterületeken mutatkozó támogatási szükségletek és a hozzá
rendelhető szolgáltatások
TerületekTámogatás típusaTámogatás
gyakorisága
Támogatás
napi
időtartama
Szolgáltatások
I. Személyi
higiéné
Ö - Önálló
E - Figyelemmel
kísérés, szóbeli vagy
gesztusos támogatás
K - Intenzív
motiválás, részleges
támogatás
F - Teljes támogatás
E - Havonta,
kéthetente
K - Hetente
rendszeresen
F - Naponta, és
naponta
többször
E - 0-1 óra
K- 1-2 óra
F - több mint
2 óra
Tanácsadás
Esetkezelés
Gyógypedagógiai
segítségnyújtás
Pedagógiai segítségnyújtás
Gondozás
Étkeztetés
Felügyelet
Háztartási vagy háztartást
pótló segítségnyújtás
Szállítás
Készségfejlesztés
II. Személyi
függetlenség
Ö - Önálló
E - Figyelemmel
kísérés, szóbeli vagy
gesztusos támogatás
K - Intenzív
motiválás, részleges
támogatás
F - Teljes támogatás
E - Havonta,
kéthetente
K - Hetente
rendszeresen
F - Naponta, és
naponta
többször
E - 0-1 óra
K- 1-2 óra
F - több mint
2 óra
Tanácsadás
Esetkezelés
Gyógypedagógiai
segítségnyújtás
Pedagógiai segítségnyújtás
Gondozás
Étkeztetés
Felügyelet
Háztartási vagy háztartást
pótló segítségnyújtás
Szállítás
Készségfejlesztés
III. MobilitásÖ - Önálló
E - Figyelemmel
kísérés, szóbeli vagy
gesztusos támogatás
K - Intenzív
motiválás, részleges
támogatás
F - Teljes támogatás
E - Havonta,
kéthetente
K - Hetente
rendszeresen
F - Naponta, és
naponta
többször
E - 0-1 óra
K- 1-2 óra
F - több mint
2 óra
Tanácsadás
Esetkezelés
Gyógypedagógiai
segítségnyújtás
Pedagógiai segítségnyújtás
Gondozás
Étkeztetés
Felügyelet
Háztartási vagy háztartást
pótló segítségnyújtás
Szállítás
Készségfejlesztés
IV.
Életvezetéssel:
Bevásárlás,
háztartási
munkák
Ö - Önálló
E - Figyelemmel
kísérés, szóbeli vagy
gesztusos támogatás
K - Intenzív
motiválás, részleges
támogatás
F - Teljes támogatás
E - Havonta,
kéthetente
K - Hetente
rendszeresen
F - Naponta, és
naponta
többször
E - 0-1 óra
K- 1-2 óra
F - több mint
2 óra
Tanácsadás
Esetkezelés
Gyógypedagógiai
segítségnyújtás
Pedagógiai segítségnyújtás
Gondozás
Étkeztetés
Felügyelet
Háztartási vagy háztartást
pótló segítségnyújtás
Szállítás
Készségfejlesztés
IV.
Életvezetéssel:
Hivatalos ügyek,
pénzkezelés
Ö - Önálló
E - Figyelemmel
kísérés, szóbeli vagy
gesztusos támogatás
K - Intenzív
motiválás, részleges
támogatás
F - Teljes támogatás
E - Havonta,
kéthetente
K - Hetente
rendszeresen
F - Naponta, és
naponta
többször
E - 0-1 óra
K - 1-2 óra
F - több mint
2 óra
Tanácsadás
Esetkezelés
Gyógypedagógiai
segítségnyújtás
Pedagógiai segítségnyújtás
Gondozás
Étkeztetés
Felügyelet
Háztartási vagy háztartást
pótló segítségnyújtás
Szállítás
Készségfejlesztés
V. KapcsolatokÖ - Önálló
E - Figyelemmel
kísérés, szóbeli vagy
gesztusos támogatás
K - Intenzív
motiválás, részleges
támogatás
F - Teljes támogatás
E - Havonta,
kéthetente
K - Hetente
rendszeresen
F - Naponta, és
naponta
többször
E - 0-1 óra
K - 1-2 óra
F - több mint
2 óra
Tanácsadás
Esetkezelés
Gyógypedagógiai
segítségnyújtás
Pedagógiai segítségnyújtás
Gondozás
Étkeztetés
Felügyelet
Háztartási vagy háztartást
pótló segítségnyújtás
Szállítás
Készségfejlesztés
VI. Közösségi
részvétel
Ö - Önálló
E - Figyelemmel
kísérés, szóbeli vagy
gesztusos támogatás
K - Intenzív
motiválás, részleges
támogatás
F - Teljes támogatás
E - Havonta,
kéthetente
K - Hetente
rendszeresen
F - Naponta, és
naponta
többször
E - 0-1 óra
K - 1-2 óra
F - több mint
2 óra
Tanácsadás
Esetkezelés
Gyógypedagógiai
segítségnyújtás
Pedagógiai segítségnyújtás
Gondozás
Étkeztetés
Felügyelet
Háztartási vagy háztartást
pótló segítségnyújtás
Szállítás
Készségfejlesztés
III. Egészségügyi és viselkedési szükségletek. Kockázatok
Egészségmegőrzés. Egészségügyi kockázatok (Csak a támogatás gyakoriságát kell jelölni, amennyiben
szükséges!)
DiétaEpilepszia miatti
megfigyelés
Rendszeres egészségügyi
állapot kontrollja
GyógyszerekTáplálkozási zavarok miatti
figyelem
Pszichés megfigyelés
Segédeszköz használatNapi folyadék-fogyasztásra
ellenőrzése
Orvoshoz kísérés
Segédeszköz tisztántartásDecubitus megelőzés
kezelés
Egyéb egészségügyi
szükséglet
Kockázati tényezők (Nagyobb figyelmet igénylő életterületek viselkedés vagy élet helyzet)
IV. Lakhatással kapcsolatos javaslatok
Lakhatás tervezésénél fontos szempontok (Megfelelő szempont X-szel jelölendő!)
Fizikailag akadálymentes lakókörnyezetet
igényel
Helyzetváltoztatáshoz segédeszközt használ
nagy helyigény
Jó megvilágítás/több fényforrás elhelyezése
fontos számára
Szintkülönbséghez lift szükséges számára
Egy ágyas lakószoba szükséges számáraAlternatív, augmentatív kommunikációs
eszközök szükségesek számára
V. A támogatási szükségletekhez rendelt szociális szolgáltatások összegzése
Mely szolgáltatások igénybevétele javasolt (Megfelelő szolgáltatási elem X-szel jelölendő!)
TanácsadásEsetkezelés
Gyógypedagógiai segítségnyújtásPedagógiai segítségnyújtás
GondozásÉtkeztetés
FelügyeletHáztartási vagy háztartást pótló
segítségnyújtás
SzállításKészségfejlesztés
VI. Szociális szolgáltatási elemek részletezése
Az egyes életterületeken megjelenő szolgáltatási tartalmak részletesen figyelembe véve a
kliens elképzeléseit, terveit:
Tanácsadás
Esetkezelés
Gyógypedagógiai segítségnyújtás
Pedagógiai segítségnyújtás
Gondozás
Étkeztetés
Felügyelet
Háztartási vagy háztartást pótló tevékenység
Szállítás
Készségfejlesztés
VII. Felmérésre vonatkozó adatok
Felmérés elkészítésénekidőpontja:
helyszíne:
Felmérőneve:
telefonszáma:
e-mail címe
Felmérésen részt vevő
munkatársak
neve, végzettsége:
Korábbi vizsgálatok az
eszközzel
azonosító szám:
időpont:
Egyéb kiegészítések, megjegyzések:
Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet fennáll.
Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet nem áll fenn.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 75. §
(7) bekezdése szerinti eset áll fenn.
(Megfelelő
aláhúzandó!)
Indoklás:
Dátum:
Aláírás:"

"

12. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

"3. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

"

Tartalomjegyzék