1/2017. (I. 23.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben, valamint az 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 7. pontja szerinti felügyeleti jogkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelményekben feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni a korábban kiadott azonos megnevezésű, állam által elismert szakképesítéseket is.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

5. §[1]

Lázár János s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet az 1/2017. (I. 23.) MvM rendelethez

ABCD
1Sor-
szám
Szakképesítés azonosító számaSzakképesítés/részszakképesítés/szakképesítés-
ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése
21.5234301Közbeszerzési referensKözgazdaság
32.5246201Statisztikai és gazdasági ügyintézőKözgazdaság

2. melléklet az 1/2017. (I. 23.) MvM rendelethez

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör
3.1.2.3639Egyéb, máshova nem sorolható
üzleti jellegű szolgáltatás
ügyintézője

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A közbeszerzési referens a munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít, illetve közreműködik azok elkészítésében. Ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési referens folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet, és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját. Előkészíti a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat. Koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben benyújtott dokumentumokat. Kiválasztja az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust, és alkalmazza az elektronikus dokumentálás szabályait.

Ajánlattevői oldalon a közbeszerzési referens segíti az ajánlattevő eredményes részvételét az eljárás teljes folyamatában. Figyelemmel kíséri mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre, részt vesz az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításában, és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.

A közbeszerzési referens feladata:

- alkalmazni a közbeszerzésekről szóló törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat,

- nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit, valamint a magyar bíróságok közbeszerzési tárgyú döntéseit,

- áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait,

- meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát,

- elkészíteni az eljárást megindító felhívást és bekapcsolódni a közbeszerzési dokumentumok összeállításába,

- alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat,

- ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat,

- nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését,

- ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket,

- felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket, és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslat kezelésébe,

- alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat,

- alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény irányadó rendelkezéseit,

- felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni,

- a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartást folytatni a közbeszerzési eljárás során,

- gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően,

- nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10848-16A közbeszerzés alapjai
4.4.10849-16Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
4.5.10858-16Jogi alapintézmények
4.6.11739-16Közbeszerzési gyakorlat
4.7.11740-16Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10848-16A közbeszerzés alapjaiírásbeli
5.2.4.10849-16Közbeszerzési intézményrendszer
és jogorvoslat
írásbeli
5.2.5.10858-16Jogi alapintézményekírásbeli
5.2.6.11739-16Közbeszerzési gyakorlatgyakorlati
5.2.7.11740-16Közzététel, kommunikációgyakorlati
és az elektronikus eljárási
cselekmények

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés gyakorlati alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Több összetett, gyakorlati feladat megoldása, amelyek a közbeszerzés gyakorlati oldalának számonkérésére irányulnak.

A feladatok különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

- alkalmazandó eljárásrend és eljárástípus,

- kizáró okok,

- gazdasági és pénzügyi helyzetre, valamint a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételek,

- értékelési szempontrendszer,

- a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok,

- a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló számítási módszerek,

- hirdetményminták és hirdetményfeladás.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés elméleti alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladatok különösen a közbeszerzésekről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó polgári jogi és pénzügyi jogi jogszabályok ismeretére épülnek.

A feladatok különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

- a közbeszerzési jogforrások rendszere,

- a közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzésekről szóló törvény céljai és alapelvei,

- a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya,

- az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések,

- közbeszerzési eljárási cselekmények,

- a kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere,

- kivételi körbe tartozó, valamint speciális szabályok alá eső beszerzések,

- a közbeszerzés becsült értéke,

- nemzeti eljárásrend,

- egyes eljárástípusok időtartama és ütemezése,

- az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok,

- szerződésekre vonatkozó szabályok,

- a központosított közbeszerzések,

- koncessziós beszerzési eljárások.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jogi és közbeszerzési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgafeladatok különösen a közbeszerzésekről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó polgári jogi és pénzügyi jogi jogszabályok ismeretére épülnek. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A kérdések különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

- a közbeszerzési jogforrások rendszere,

- közbeszerzési vonatkozású polgári jog és polgári eljárásjog,

- közbeszerzési vonatkozású pénzügyi jog,

- a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya,

- a közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzésekről szóló törvény céljai és alapelvei,

- az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések,

- közbeszerzési eljárási cselekmények,

- a kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere,

- kivételi körbe tartozó, valamint speciális szabályok alá eső beszerzések,

- a közbeszerzés becsült értéke,

- nemzeti eljárásrend,

- egyes eljárástípusok időtartama és ütemezése,

- az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok,

- szerződésekre vonatkozó szabályok,

- koncessziós beszerzési eljárások,

- a közbeszerzési intézményrendszer,

- központosított közbeszerzés,

- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók,

- a közszolgáltatókra vonatkozó sajátos szabályok,

- a közbeszerzések ellenőrzésének rendszere,

- a közbeszerzési jogorvoslat.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységet egy napon kell lebonyolítani.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el. A gyakorlati vizsgán számológép, számítógép és internethasználat a gyakorlati vizsgafeladat típusától függően.

Az írásbeli vizsgán hatályos jogszabályok használata.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységének százalékos eredménye nem éri el a 61%-ot. A vizsgázónak abból a vizsgatevékenységből kell javítóvizsgát tennie, amelyből a vizsgabizottság értékelése alapján teljesítménye nem éri a 61%-ot.

Sikeres a komplex szakmai vizsga, amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép konfiguráció, internet-hozzáférés
6.3.Hatályos jogszabálygyűjtemény
6.4.Számológép

7. EGYEBEK

A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei: a vizsgára bocsátás feltételeként az 5.2.3-5.2.7. pontban meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A komplex szakmai vizsgán a vizsgázók mindig az írásbeli, gyakorlati, illetőleg a szóbeli vizsgatevékenység megkezdésének időpontjában hatályos jogszabályok alapján vizsgáznak. Az írásbeli, gyakorlati, illetőleg a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését legfeljebb 30 nappal megelőzően hatályba lépett jogszabály-változásokat már nem lehet számon kérni.

II. A 2. sorszámú Statisztikai és gazdasági ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 462 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Statisztikai és gazdasági ügyintéző

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.3615Statisztikai ügyintézőÁltalános gazdasági és statisztikai ügyintéző
3.1.3.Statisztikai asszisztens
3.1.4.Statisztikai előadó
3.1.5.Statisztikai és gazdasági ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A statisztikai és gazdasági ügyintéző közreműködik a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések előkészítésében. Közreműködik a statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében. Táblázatot szerkeszt. A statisztikai információkból viszonyszámokat számol és vizsgálja azok összefüggéseit. Gyakorisági sorokból móduszt, mediánt számol. A mennyiségi sorokból átlagot és szórást számol. Átlagolja az idősorok adatait. Érték-, volumen- és árindexet számol és elemez. Meghatározza a főátlag (összetett intenzitási viszonyszám) változását, térbeli különbözőségét. Standardizálással kiszámolja a főátlag változására, térbeli különbözőségére ható tényezők számszerű hatását és elemzi azt. Kiszámolja a vállalkozás termelési értékét. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat. Leltározási feladatokat lát el. Elszámolja a termelési költségeket. Ellátja az ügyviteli feladatokat (ügyiratkezelés, hivatalos levelezésben való közreműködés, telekommunikációs eszközök használata).

A szakképesítéssel rendelkező feladata:

- közreműködni a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

- közreműködni a statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében,

- táblázatot szerkeszteni,

- a statisztikai információkból viszonyszámokat számolni és vizsgálni azok összefüggéseit,

- gyakorisági sorokból móduszt, mediánt számolni,

- a mennyiségi sorokból átlagot és szórást számolni,

- átlagolni az idősorok adatait,

- érték-, volumen- és árindexet számolni és elemezni,

- meghatározni a főátlag (összetett intenzitási viszonyszám) változását, térbeli különbözőségét,

- standardizálással kiszámolni a főátlag változására, térbeli különbözőségére ható tényezők számszerű hatását és elemezni azt,

- kiszámolni a vállalkozás termelési értékét,

- vezetni az analitikus nyilvántartásokat,

- leltározási feladatokat ellátni,

- elszámolni a termelési költségeket,

- ellátni az ügyviteli feladatokat (ügyiratkezelés, hivatalos levelezésben való közreműködés, telekommunikációs eszközök használata).

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10861-12Adminisztratív és ügyviteli feladatok
4.4.10862-12Pénzügyi és számviteli alapfeladatok
4.5.10863-12Statisztikai feladatok
4.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltételei

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10861-12Adminisztratív és ügyviteli feladatokgyakorlati
5.2.4.10862-12Pénzügyi és számviteli alapfeladatokgyakorlati
5.2.5.10863-12Statisztikai feladatokírásbeli, szóbeli
5.2.6.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Üzleti levél és pénzügyi gyakorlati feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Adott témában üzleti levél elkészítése számítógépen. Adott tevékenységhez kapcsolódó nyomtatvány kiválasztása és kitöltése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Statisztikai mutatók alkalmazása a gazdasági feladatokban

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex gazdasági feladat tanult statisztika mutatókkal történő megoldása

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés munkaterületével kapcsolatos feladatok ismertetése.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket ölelik fel:

- gazdálkodási alapfogalmak,

- a vállalkozások jogi formái, létesítésükhöz kapcsolódó tevékenységek,

- készletgazdálkodási és logisztikai alapfogalmak,

- a vezetés és irányítás funkciói, módszerei,

- a vállalkozások marketingfeladatai,

- szerződéstípusok, azok tartalmi és formai követelményei,

- adózási alapismeretek,

- statisztikai alapfogalmak,

- teljes körű és részleges adatgyűjtés jellemzői,

- a humánerőforrás gazdálkodás alapelvei.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A komplex írásbeli vizsgatevékenységnél használható segédeszköz zsebszámológép, valamint statisztikai képletgyűjtemény.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Irodatechnikai eszközök
6.3.Számítógép
6.4.Szkenner
6.5.Nyomtató
6.6.Szoftverek
6.7.Internet-hozzáférés
6.8.Kommunikációs eszközök
6.9.Formanyomtatványok
6.10.Jogszabálygyűjtemény

7. EGYEBEK

A képzésre diszkalkuliás tünettel nem javasolt jelentkezni.

3. melléklet az 1/2017. (I. 23.) MvM rendelethez

Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, a 2016. augusztus 31-ig hatályos 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel, továbbá a 2016. szeptember 1-jétől hatályos 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között

ABCDEFG
1.150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
2016. szeptember 1-jétől
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
2016. augusztus 31-ig
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet
2.Sor-
szám
OKJ
azonosítószám
Szakképesítés
megnevezése
OKJ
azonosítószám
Szakképesítés
megnevezése
OKJ
azonosítószám
Szakképesítés
megnevezése
3.1.52 343 01Közbeszerzési
referens
52 343 01Közbeszerzési
referens
54 343 03Közbeszerzési
referens
4.2.52 462 01Statisztikai
és gazdasági
ügyintéző
52 462 01Statisztikai
és gazdasági
ügyintéző
52 462 01Statisztikai és
gazdasági ügyintéző

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére