Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

A Kormány a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 57. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint e rendelet 9. §-a tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Országos Képzési Jegyzék

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. § (4) bekezdése szerinti szakiskolai nevelés és oktatás keretében folytatott képzésben 3 éves képzési idejű szakképesítések felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Kt. szerinti meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítéseknek minősülnek az 1. melléklet szerinti szakképesítés-ráépülések.

2. Az OKJ módosításának eljárásrendje

2. § Az OKJ módosítását a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezheti a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a szakképzés irányítását ellátó miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

3. § (1) A 2. § szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat benyújtható a szakképesítésért felelős miniszterhez.

(2) A javaslathoz csatolni kell:

a) a módosítási javaslat részletes indoklását,

b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot

ba) a javaslattevő neve, székhelye,

bb) a módosítási javaslat típusát, megjelölve, hogy felvételre, módosításra, illetve törlésre irányul,

bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatait, külön megjelölve a módosuló adatokat,

bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul,

be) a szakképesítés kapcsolatát más szakképesítésekkel,

bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma,

bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása,

bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása,

bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzését az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően

és

c) A szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-be történő felvétele és az OKJ-ben szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítés Sztv. 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ben szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalommal rendszeresített előlap a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be.

4. § (1)[1] A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatot nyolc napon belül a 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt véleményezésre megküldi a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak (továbbiakban: NMH) és egyidejűleg az Sztv. 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott, a szakképzési szerkezet folyamatos fejlesztését és korszerűsítését szolgáló bizottságnak (a továbbiakban: OKJ bizottság) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

(2)[2] Az NMH a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét, a javaslatnak az NMH-ba való megérkezésétől számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelős miniszternek és az OKJ bizottságnak.

(3) Az OKJ bizottság a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét, a javaslatnak az OKJ bizottsághoz való megérkezésétől számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelős miniszternek.

(4)[3] A szakképesítésért felelős miniszter az OKJ bizottság véleményének megérkezésétől számított tizenöt napon belül - az NMH és az OKJ bizottság szakmai véleménye figyelembevételével - dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezéséről és a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NMH és az OKJ bizottság véleményével együtt megküldi a miniszternek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

5. § (1)[4] Ha a javaslat az OKJ-ből törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelős miniszter a beérkezéstől számított harminc napon belül az NMH és az OKJ bizottság véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a miniszternek, kezdeményezve az OKJ módosítását.

(2)[5] Ha a felsőfokú szakképesítés felvételére vonatkozó javaslatot a felsőoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján dolgozta ki és a javaslattal a szakképesítésért felelős miniszter egyetért, akkor az NMH és az OKJ bizottság véleménye nélkül, harminc napon belül továbbítja a javaslatot a miniszternek, kezdeményezve az OKJ módosítását.

(3)[6] Ha a szakképesítésért felelős miniszter a 3. § (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, és az NMH és az OKJ bizottság véleményét is.

6. § (1) A miniszter a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezését az előírt mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: NSZFT) részére.

(2) Az NSZFT a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek az NSZFT Titkárságához való megérkezését követően az NSZFT ügyrendje szerint - de legfeljebb negyvenöt napon belül - küldi meg a miniszternek.

(3)[7] Az NSZFT állásfoglalása, valamint az OKJ bizottság és az NMH véleményének figyelembevételével a miniszter nyolc napon belül dönt a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezéséről, amelynek elfogadása esetén előkészíti az OKJ módosítását.

(4) Ha a kezdeményezés olyan felsőfokú szakképesítés felvételére irányul, amelyet a felsőoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján dolgozott ki, a miniszter megkezdi az OKJ módosításának előkészítését az NSZFT és az OKJ bizottság egyidejű tájékoztatása mellett.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 9. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6-24., 28-39., 41-44., 46-48., 56-63., 196-199., 364-371., 899., 973., 1135-1138., 1146-1161., 1236., 1283-1286. és 1310. számú sorai a kihirdetést követő 90. napon lépnek hatályba.

8. § (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét.

(2) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezők közül az OKJ-ben szereplő 33-as azonosító számmal kezdődő szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzésének követelménye azokra vonatkozik, akik az 1998/1999-es tanévet követően fejezték be az általános iskola nyolcadik évfolyamát.

(3) A 2001. szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet mellékleteként kiadott OKJ-ben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsőfokú szakképesítést, a 2001. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben megkezdett szakképzés esetében az OKJ-ben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű szakképesítést igazolnak.

9. §[8]

10. §[9]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. Az Országos Képzési Jegyzék (2010.)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1SorszámSzakképesítés azonosító számaSzakképesítés megnevezéseSzakképesítések köre
2Azonosító számRészszakképesítésSzakképesítés-elágazásSzakképesítés-ráépülés
3Azonosító számmegnevezésAzonosító számmegnevezésAzonosító számmegnevezésSzakma-csoportJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerben oktathatóMaximális képzési időFEOR-számA szakképesítésért felelős minizster
4szinttanulmányterületsorszámalapszakképesítéserészszaképesítéselágazásráépülésszintsorszámszintsorszámszintsorszám
5123456789
615472301Általános ápoló
700003301Ápolási asszisztens1200 óra3211
800005201Gyakorló ápoló2000 óra3211
900105401Ápoló3 év
4600 óra
3212
1000105402Csecsemő- és gyermekápoló3 év
4600 óra
3212
1100015401Diabetológiai szakápoló1200 óra3212
1200015402Epidemiológiai szakápoló1200 óra3212
1300015403Felnőtt anaeszteziológiai és intenzív
szakápoló
1600 óra3212
1400015404Foglalkozás egészség ügyi szakápoló1200 óra3212
1500015405Geriátriai szakápoló1200 óra3212egészségügyér felelős minisztert
1600015406Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló11993-1600 óra3212
1700015407Hospice szakápoló1200 óra3212
1800015408Légzőszervi szakápoló1200 óra3212
1900015409Légzőszervi szakápoló1200 óra3212
2000015410Nefrológiai szakápoló1200 óra3212
2100015411Onkológiai szakápoló1200 óra3212
2200015412Pszichiátriai szakápoló1200 óra3212
2300015413Sürgősségi szakápoló1200 óra3212
242.5272505Boncmester100011993-1000 óra3232egészségügyér felelős minisztert
255572501Diagnosztikai technológus
263.00105501Képi diagnosztikai és Intervenciós12006i2,5 év3232egészségügyér felelős minisztert
2700105502Orvosdiagnosztikai laboratóriurni3232
285272001Egészségügyi asszisztens
2900105201Általános assziszten,3231
3000105202Fogászati asszisztens2000 óra3233
3100105203Gyógyszertári asszisztens3234
3200015401Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus1200 óra3232
3300015402Egészségügyi operátor1200 óra3232
34400015403Fizioterápiás szakasszisztens112006-1200 óra3232egészségügyér felelős minisztert
3500015404Gyógyszerkiadó szakasszisztens1200 óra3232
3600015405Kardiológiai és angiológiai1200 óra3232
3700015406Klinikai fogászati higiénikus1200 óra3232
3800015407Klinikai neurofiziológiai szakasszisztenss1200 óra3232
39000154OBSzemészeti szakasszisztens1200 óra3232
405.5414601Egészségügyi gyakorlatvezető3000012001-1200 óra3419egészségügyér felelős minisztert
413185332Egészségügyi kártevőírtó-feitőtlenítő
4200103101Egészség őr-fertőtlenítő1200 óra5353
436.00103102Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás12006-1200 óra5353egészségügyér felelős minisztert
4400015201Egészségügyi gázmester1200 óra5353
4575434531Egészségügyi menedzser3000012000-1200 óra3232egészségügyér felelős minisztert
4685472431Fogtechnikus4100012006-3 év
3000 óra
324Eegészségügyér felelős minisztert
4700015401Fülilleszték-készítő800 óra3248
489.5472632Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó100011999-1200 óra5112egészségügyér felelős minisztert
495472532Kórszövettani, szövettani szakasszisztens
5000105401Citológiai szakasszisztens3232
5110.00105402Elektronmikroszkópos szakasszisztens12006-3 év 3000 óra3232egészségügyér felelős minisztert
5200105403Hisztokémiai immunhisztokémiai szakasszisztens3232
[10]
53115272601Masszőr11993.-egészségügyért felelős miniszter
5400105201Gyógymasszőr2 év
2000 óra
5314
5500105202Sportmasszőr5314
5612.5272301Mentőápoló100011993.-2 év
2400 óra
3212egészségügyért felelős miniszter
5701003301Betegkísérő600 óra5320egészségügyért felelős miniszter
5813.5272502Műtőtechnikus100012006.-2 év
2000 óra
3232egészségügyért felelős miniszter
5901003101Fertőtlenítő sterilező800 óra5320
6001003301Gipszmester800 óra5320
6101003302Műtőssegéd800 óra5320
6200015401Endoszkópos szakasszisztens1200 óra3232
6300015402Műtéti szakasszisztens1500 óra3232
64145154201Ortopédiai eszközkészítő 412006.-egészségügyért felelős miniszter
6500105101Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő2 év
2000 óra
7329
6600105102Ortopédiai műszerész7442
6715.5472503Orvosi laboratóriumi100011999.-2,5 év
2500 óra
3232egészségügyért felelős miniszter
680003101Egészségügyi laboráns1200 óra3239
6900015401Hematológiai, transzfúziológiai600 óra3232
7000015402Humángenetikai szakasszisztens600 óra3232
7100015403Kémiai laboratiumi, szakasszisztens600 óra3232
7200015404Mikrobiológiai szakasszisztens600 óra3232
7316.5272504Radiográfus100012006.-2 év
2000 óra
3232egészségügyért felelős miniszter
7400015401CT, MRI szakasszisztens800 óra3232
7500015402Intervenciós szakasszisztens800 óra3232
7600015403Nukleáris medicina szakasszisztens800 óra3232
7700015404Sugárterápiás szakasszisztens800 óra3232
7800015405Szonográfus szakasszisztens800 óra3232
7917.5472601Rehabilitációs tevékenység terapeuta100011999.-3 év3239egészségügyért felelős miniszter
80Csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó
01005101Gyógyfoglalkoztató1200 óra3239
8100015401Gyógyúszás foglalkoztató900 óra3239
8218.5576101Csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó
000022006.i2 év3319gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
8319.5476102Gyermekgondozó-nevelő22006.-gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
8401003301Gyermek- és ifjúsági felügyelő300 óra3412
8501003101Házi időszakos gyermekgondozó250 óra3319
8600105401Gyermekotthoni asszisztens2 év
2000 óra
3319
8700105402Kisgyermekgondozó, - nevelő3319
8820.5281001Habilitációs kutyakiképző100022008.-1110 óra5319társadalmi esélyegyenlőség elmozdításárt felelős miniszter
8900015201Mozgássérültet segítő kutya kiképző740 óra5319
9000015202Jelzőkutya-kiképző800 óra5319
9100015203Vakvezetőkutya kiképző780 óra5319
9221.5576201Ifjúságsegítő000022001.i2 év3419társadalmi esélyegyenlőség elmozdításárt felelős miniszter
9322.5222301Jelnyelvi tolmács000022003.-1200 óra3717társadalmi esélyegyenlőség elmozdításárt felelős miniszter
9401003101Relé jelnyelvi tolmács1000 óra3717
9501005201Társalgási jelnyelvi tolmács1000 óra3717
9623.3376101Nevelőszülő000021993.-300 óra3314gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
9724.3376201Szociális gondozó22001-szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
9800103301Fogyatékossággal élők gondozója2 év
2000 óra
3313
9900103302Szociális gondozó és ápoló3313
10025.5458206Épületgépészeti technikus51993.
2011.
-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
10100105401Épületgépész technikus2 év
2100 óra
3129
10200105402Hűtő- klíma technikus3129
101
1023158210Épületlakatos100052006.2 év
2300 óra
7421szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
01003101Épületmechanikaiszerelő1400 óra7421
103
104
105
1063186301Fegyverműszerész000052006.2 év
2000 óra
7442szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter - vadgazdálkodásért
felelős miniszter
00013301Vadászpuskaműves5400 óra7442
[11]
10726.5476202Szociális szakgondozó22006.-szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
10800105401Gerontológiai gondozó2 év
2000 óra
3313
10900105402Pszichiátriai gondozó3313
11000105403Szenvedélybeteg-gondozó3313
11100105404Szociális gondozó, szervező3313
112
11328.6114001Felnőttoktató000032008.-340 óra3419szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
11429.5514601Gyakorlati oktató000032006.i2 év3419oktatásért felelős miniszter
11530.3152109Gépi forgácsoló4100052006.-2 év
2300 óra
7423szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
00013101Esztergályos1 év 1000 óra7423
00013102Köszörűs1 év 1000 óra7423
00013103Marós1 év 1000 óra7423
11600015401Autisták gyógypedagógiai400 óra3415
1173152110Géplakatos100051993.2 év
2300 óra
7421szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
01003101Gépbeállító1200 óra7421
1183152111Hegesztő4100051993.2 év
2300 óra
7425szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter"
0003101Bevont elektródás kézi ívhegesztő1200 óra7425
0003102Egyéb eljárás szerinti hegesztő1200 óra7425
0003103Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő1200 óra7425
0003104Gázhegesztő1200 óra7425
0003105Hegesztő-vágó gép kezelője400 óra7425
0003106Volfrámelektródás
védőgázas ívhegesztő
1200 óra7425
11900015404Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai400 óra3415
1203152202Hőtechnikai berendezés
üzemeltető
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
01003101Ipari olaj- és gáztüzelő
berendezés kezelő
300 óra8291
01003102Kisteljesítményű
kazán fűtő
(max. 2 t/h)
2006400 óra8291
00103101Hőközpont és-
hálózatkezelő
51000 óra8291
00103102Hűtéstechnikai
berendezéskezelő
1000 óra8291
00103103Kazán gépész (12 t/h felett)1000 óra8291
00103104Kazánkezelő (2-12 t/h között)1000 óra8291
121
12200015407fogyatékosok gyógypedagógiai400 óra3415
12300015408Testi fogyatékosok gyógypedagógiai400 óra3415
12431.5514001Képzés, szakasszisztens000032002.i2 év3320oktatásért felelős miniszter
12532.3114001Óvodai dajka000032006.-600 óra5320oktatásért felelős miniszter
12633.5214001Pedagógiai asszisztens000031993.-1 év 1200 óra3413oktatásért felelős miniszter
12734.5281301Sportedző (sportág megjelölésével)31993.-sportpolitikáért felelős miniszter
12801003301Sportoktató (sportág megjelölésével)500 óra3419
1293154403Külszíni bányász52006.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
00103101Kőbányász,
ásvány-előkészítő
1200 óra7115
00103102Külfejtéses bányaművelő7115
13034.31993.-sportpolitikáért felelős miniszter
13100015401Rekreációs mozgásprogram-vezető
(a szakirány megjelölésével)
1 év 1000 óra3419
13235.5281302Sportszervező, -menedzser000031993.-1000 óra3716sportpolitikáért felelős miniszter
133365421101Alkalmazott fotográfus 2000042006.-2 év, 5 év
3600 óra
3729oktatásért felelős miniszter
13437.5421201Artista2000041993.-7500 óra3725kultúráért felelős miniszter
13500015401Artista művész1000 óra3725
136385421102Bőrműves2000041993.-2 év, 5 év3729oktatásért felelős miniszter
13739.5421103Bútorműves2000041993.-2 év, 5 év
3600 óra
3729oktatásért felelős miniszter
13840.5421104Dekoratőr2:4000042006.-2 év3729oktatásért felelős miniszter
1390005201Címfestő1000 óra7521
1403152124Szerkezetlakatos41000519932 év
2300 óra
7421szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
01003101Lemezlakatos1000 óra7421
14141.3352108Szerszámkészítő100051993.-2 év
2300 óra
7422szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
01003101Szikraforgácsoló650 óra7423
14242.5421106Díszműkovács2,4000041993.-2 év, 5 év 3600 óra3729oktatásért felelős miniszter
14343.5421107Divat- és stílustervező2000042006.-3 év 3600 óra3729oktatásért felelős miniszter
144445421202Egyházzenész241993.-oktatásért felelős miniszter
14500105401Kántor-énekvezető3 év, 5 év
3100 óra
3729
14600105402Kántor-kórusvezető3729
147
14845.5452304Automatikai technikus100062006.-2 év
2300 óra
7443szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
01005201PLC programozó500 óra7443
1493154402Elektrolakatos és
villamossági szerelő
10005401Általános festő62006.800 óra7445szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
15000105402Díszítő festő2 év, 5 év 3600 óra3729oktatásért felelős miniszter
[12]
15146.3152201Elektromos gép- és
készülékszerelő
100062006-2 év
2300 óra
7445szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
15247.3152205Elektronikai műszerész10001993-2 év
2300 óra
7443szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
01003101Elektronikai gyártósori műszerész62011.1000 óra7443
00013301Audio- es vizuáltecnnikai
műszerész
2011.400 óra7443
1535421109Grafikus2
15448.5452201Erősáramú
elektrotechnikus
100061993-2 év
2300 óra
3118szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
15500105402Képgrafikus3600 óra3729
1565421501Hangszerkészítő és-javító 2,4-
15749.01005201Zongorahangoló 6420013 év
3000 óra
7523oktatásért felelős miniszter
1585452305Mechatronikai technikus1000619932 év
2000 óra
7443szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
1595421302Hangtechnikus0000-2 év
3000 óra
3729
16001005101Hangmester1500 óra3729
16100015401Filmhangtervező600 óra3729
16200015402Hangművész stúdiómenedzser600 óra3729kultúráért felelős
16350.00015403Hangrestaurációs technikus42006600 óra3729miniszter
164
1653352204villanyszerelő4100061993.2 év 2300 óra7624szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
0003302Erősáramú berendezések
felülvizsgálója
1993.500 óra3154
00013301Érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgáló
1993.300 óra3154
00013311Kisfeszültségű csatlakozó-
és közvilágítási FAM szerelő
2011.50 óra7445
00013312Kisfeszültségű FAM
kábelszerelő
2011.60 óra7445
00013313Kisfeszültségűkábelszerelő2011.240 óra7445
0003314Kisfeszültségű mérőhelyi
FAM szerelő
2011.40 óra7445
00013315Kisfeszültségű
szabadvezeték hálózati FAM
szerelő
2011.50 óra7445
00013316Középfeszültségű FAM
szerelő
2011.200 óra7445
00013317Középfeszültségű
kábelszerelő
2011.260 óra7445
00013306Szakszolgálati FAM szerelő1993.50 óra7445
00013318Villamos alállomás kezelő2011.200 óra7445
00013319Villamos elosztóhálózat
szerelő, üzemeltető
2011.500 óra7445
00013307Villamos gép és -készülék
üzemeltető
2011.800 óra7445
00013320Villamos hálózat kezelő2011.200 óra7445
00013321Villamos távvezeték építő,
üzemeltető
2011.300 óra7445
00013310Villámvédelmi felülvizsgáló1993.500 óra3154
16600015406Rádiós, televíziós hangmenedzser600 óra3729
1675421203Jazz-zenész2-
1685100105401Jazz-énekes420063év, 5év3729oktatásért felelős
16900105402megjelölésével)3300 óra3723miniszter
1703321201Kaszkadőr (a tevékenységi kör
megjelölésével)
000041993-600 óra3723kultúráért felelős
17100015201Kaszkadőr szakértő3500 óra3723miniszter
17253.5421110Keramikus2;4000041993-2 év, 5 év3723oktatásért felelős
17301003301Kerámiakészítő2000 óra7523miniszter
1745221301Kiadványszerkesztő0000i2 év
2000 óra
3723
17554.00015201Korrektor42006600 óra7359kultúráért felelős
17600015202Nyomdai kiadványszerkesztő600 óra7359miniszter
17700015203Tipográfus600 óra7359
1785421204Klasszikus zenész2-
17900105401Hangkultúra szak3729
180553354302Gumiipari technológus5402(a hangszer megjelölésével)82006szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
01003101Gumikeverék-készítő500 óra8137
00103301Abroncsgyártó2 év
2300 óra
8137
00103302Formacikk-gyártó2 év
2300 óra
8137
00103303Ipari gumitermék előállító2 év
2300 óra
8137
00015201Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével)500 óra3115
18100105403Magánénekes3300 óra3729miniszter
18200105404Zeneelmélet-szolfézs szak3729
18300105405Zeneszerzés szak3729
1845521301Kommunikátor
18500105501Idegen nyelvi kommunikátor3622
18656.00105502Intézményi kommunikátor42006i2 év3622oktatásért felelős miniszter
1873358201Ács, állványozó41000g1993.2 év
2300 óra
7612szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
01002101Állványozó800 óra7612
188
18957.5421111Könyvműves2000041993-2 év, 5 év 3600 óra3729oktatásért felelős miniszter
1903358203Burkoló4100091993.-2 év
2300 óra
7634szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
01003101Hidegburkoló1993.1500 óra7634
01003104Melegburkoló és
parkettás
2011.1200 óra7634
19158.00106101Közművelődési menedzser41993400 óra3713kultúráért felelős miniszter
19200106102Kulturális menedzser3713
1935234502Közművelődési szakember II.0000-360 óra3713
19459.01005201Kulturális rendezvényszervező41993260 óra3713kultúráért felelős miniszter
19500015401Közösségfejlesztő300 óra3713
196605221401Lakberendező4000041993-2 év 20003729oktatásért felelős miniszter
1973158207Bádogos400109.2010.i2 év 2300 óra7633szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
00103101Épület- és
építménybádogos
00103102Ipari szigetelő-bádogos
00013101Díszműbádogos2011.300 óra
19861.3358204Festő, díszítő, mázoló és
tapétázó4
10005501Média moderátor919932 év
2300 óra
7635szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter - kultúráért felelős miniszter
0003103Díszítő350 óra7635
01002101Mázoló, lakkozó450 óra7635
01002102Plakátragasztó100 óra7635
01003101Szobafestő800 óra7635
01003102Tapétázó450 óra7635
00013101Műemléki díszítő, festő1200 óra7635
19900105502Színházi moderátor3719oktatásért felelős miniszter
2005221302Mozgóképgyártó-
20100105201Felvételvezető5342
2023158213Kályhás40000920062 év
2300 óra
7637szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
20300105203Rendezőasszisztens5342
20400105204Segédoperatőr5342
20500105205Szcenikai asszisztens1200 óra5342
2063158215Kőműves41000g19932 év
2300 óra
7611szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter - kultúráért felelős miniszter
00013301Műemléki helyreállító1200 óra7611
20754582031000919932 év
2350 óra
3123szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
20862.5458204Mélyépítő technikus1000919932 év
2350 óra
3123szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
20900015401Fővilágosító800 óra5342
21000015402Gyártásvezető800 óra5342
2113158217Tetőfedő40000919932 év
2300 óra
7632szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
21200015404Műsorvezető riporter800 óra5342
21300015405Szcenikai szakasszisztens800 óra5342
21400015406Szerkesztő800 óra5342
21500015407Televíziós kameramar800 óra5342
21600015408Utómunka szakasszisztens800 óra5342
[13]
21763.5534101Mozgóképgyártó szakasszisztens42006.i.kultúráért felelős miniszter
21800105501Audiovizuális szakasszisztens2 év5342
21900105502Médiatechnológus asszisztens5342
22000105503Televízióműsor gyártó szakasszisztens5342
22164.5421303Mozgóképi animációkészítő 2000042006.-2 év, 5 év 3600 óra3729oktatásért felelős miniszter
22201003101Animációsfilm-rajzoló850 óra3729
223655234108Mozgóképterjesztő és-üzemeltető000042006.-800 óra5119szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
2243354205Szabó410-
01002102Lakástextil-készítő200 óra7321
01002103Munkaruha- es
védőruha-készítő
2006.250 óra7321
01002104Textiltermék-
összeállító
250 óra7321
00103301Csecsemő- és
gyermekruha-készítő
7319
00103304Fehérnemű-készítő2 év7321
00103302Férfiszabó2300 óra7321
00103303Női szabó2011.7321
00013301Férfi alkalmi- és korhű
ruhakészítő
2011.1 év 1200 óra7321
00013302Női alkalmi- és korhű
ruhakészítő
2011.1 év 1200 óra7321
22500015401Mozgókép-forgalmazű42006.-500 óra5119
226665421112Műtárgyvédelmi munkatárs241993.-kultúráért felelős miniszter
22700105401Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő2 év
3500 óra
3729
22800105402Múzeumi preparátor3729
22900105403Műtárgyvédelmi asszisztens3729
23000015401Restaurátor technikus (a szakirány
megjelölésével)
1600 óra3729
23167.3354301Bútorasztalos410002 év
2300 óra
7341szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
01003103Asztalosipari
gépkezelő
940 óra7341
01002101Asztalosipari szerelő112006-910 óra8125
01002103Faiparialapmegmunkáló640 óra7346
00013301Műbútorasztalos1120 óra7341
23201002101Kosárfonó42006.-1200 óra7512
23300103101Csipkekészítő2 év
2000 óra
7515
23400103102Fajátékkészítő42006-7514
2353354204Kárpitos410001119932 év
2300 óra
7343szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter - közlekedésért
felelős miniszter
00013301Jármű kárpitos800 óra7343
23600103104Fazekas42006-2 év
2000 óra
7523kultúráért felelős miniszter
23700103105Gyékény-, szalma- és42006.-2 év
2000 óra
7512
23800103106Kézi és gépi hímző2 év
2000 óra
7515
23900103107Kosárfonó és fonottbútor-készítő7512
24000103108Szőnyegszövő2 év
2000 óra
7313
24100103109Takács42006.-7313
24200103110Nemezkészítő2 év
2000 óra
3729
24300103111Népi bőrműves3729
24400015401Népi játék és kismesterségek oktatója
(a tevékenységi kör megjelölésével)
300 óra3419
24568.5421205Népzenész241993.-oktatásért felelős miniszter - kultúráért felelős miniszter
246
247
24869.5421113Ötvös 2:441993.-oktatásért felelős miniszter
24900105401Aranyműves2 év, 5 év 3600 óra7522
25000105402Cizellőr7522
25100105403Drágakőfoglaló7522
25200105404Ezüstműves7522
25300105405Fémműves7522
25400105406Lánckészítő7522
25570.5221203Pantomimes000041993.-2 év 3600 óra2639kultúráért felelős miniszter
25600015401Pantomim művész1000 óra2639
25771.54211,4Porcelánfestő és -tervező asszisztens2000041993.-2 év, 5 év
3600 óra
3729oktatásért felelős miniszter
25872.3321501Porcelánkészítő és -festő441993.-oktatásért felelős miniszter
25900103301Porcelánfestő3 év
3200 óra
7523
26000103302Porcelánkészítő7523
26173.5221304Rendezvényénytechnikus000042006.-1400 óra5349kultúráért felelős miniszter
26274.5432201Segédkönyvtáros000042006.-600 óra3711kultúráért felelős miniszter
26301005201Könyvtári asszisztens300 óra3711
26475.5432202Segédlevéltáros000042006.-600 óra3712kultúráért felelős miniszter
26501005201Levéltár, kezelő, iratkezelő, irattáros200 óra3712
26676.5221305Szerkesztő munkatársa000042006.-500 óra3715kultúráért felelős miniszter
26701005201Könyvkiadói szerkesztő munkatársa300 óra3715
26877.5221202Színész II.41993.-kultúráért felelős miniszter
26901003301Bábkészítő1000 óra3721
27000105201Bábszínész3 év
3000 óra
2631
27100105202Színházi és filmszínész3721
27200105203Vers- és prózamondó előadóművész3721
27300015401Színész I.2000 óra3721
[14]
2745452104Színháztechnikus, szcenikus00002 év 3600 óra3129
27578.01005201Hangosító42006.-800 óra3129kultúráéit felelős
27601005202Színpadmester1400 óra3129miniszter
27701005203Világítástechnikus800 óra3129
2785421115Szobrász2
27979.00105401Bronzműves és szoboröntő41995.-2 év , 5 év3729oktatásért felelős
28000105402Díszítő szobrász3600 óra3729miniszter
28100105403Kőszobrász3729
2825234504Szórakoztató munkatárskultúráért felelős miniszter
28380.5434303Közbeszerzési referens0000152003.-500 óra3619állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter-
Közbeszerzések Tanácsa
28400105202Szórakoztató táncos300 óra3713kultúráért felelős miniszter
285813121201Szórakoztató zenész II.21993.-kultúráért felelős miniszter
28600103101műfaj megjelölésével)43 év, 5 év3724miniszter
2870005401Szórakoztató zenész I.1000 óra3724
2885421207Táncos21993.
2898200105401Klasszikus balett-táncos2 év, 5 év, 8 év 5280 óra3729oktatásén felelős miniszter
29000105402Kortárs-, modern táncos4-3729mmiszter
29100105403Néptáncos2 év, 5 év 3600 óra3729
29200105404Színházi táncos3729
2935421116Textilműves2
29400105401Kézinyomó7315
29583.00105402Kéziszövő41995.-2 év, 5 év7313oktatásért felelős miniszter
29600105403Kézműves3600 óra7315
29700105404Textilrajzoló és modelltervező3729
2985432101Újságíró, konferanszié4
29901005201Fotóriporter1000 óra2616
30001005202Lapkiadói újságíró-szerkesztő1000 óra2616
3018401005203Rádióműsor-szerkesztő munkatársa1993.-1000 óra2616kultúráért felelős
30201005204Televízióműsor-szerkesztő1000 óra2616miniszter
30301005205Újságíró II.1000 óra2616
30400105401Rádióműsor-vezető, konferanszié2 év2616
30500054022000 óra2616
30600105403Újságíró I.2616
3075421117Üvegműves200001993.2 év, 5 év 3600 óra3729oktatásért felelős
3088501005201Üvegfestő, ólmozottüveg készítő4-2000 óra7524miniszter
3095421502Vésnök2
31086.00105401Vésnök (tevékenység megjelölésével)41993.-2 év
3500 óra
7522oktatásért felelős miniszter
31187.5421118Zománcműves2000042006.-2 év, 5 év 3600 óra3729oktatásért felelős miniszter
3125252201Atomerőművi gépész8223
31300105201Atomerőművi dekontamináló berendezés gépész8223
3143134101Bolti eladószakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
00103101Bútor- és lakástextil-eladó5112
00103102Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó
2 év
2300 óra
5112
00103103Műszakicikk eladó172006.5112
00103104Porcelán- és edényáru-
eladó
5112
00103105Ruházati eladó5112
00103106Zöldség-gyümölcs eladó5112
31500105203Atomerőművi nyomástartó edény
gépész
8223
31600105204Atomerőművi primerköri gépész8223
31700105205feldolgozó gépész8223szakképzésért és
31888.5234105Kereskedő1000172006.-2 év
2400 óra
5111szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
31900105207Atomerőművi vízelőkészítő gépész8223
32000015201Atomerőművi átrakógép operátor8223
32100015202Atomerőművi külső technológia
gázüzemi gépész
8223
32200015203operátor8223
3235272501Látszerész és fotócikk-
kereskedő 4
0000171993.2 év
2200 óra
7446szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
32400015205Atomerőművi turbinaoperátor8223
[15]
32589.5252202Erőművi karbantartó52008.-szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
32600105201Erőművi armatúra karbantartó1000 óra8223
32700105202Erőművi biztonságiszelep karbantartó8223
32800105203Erőművi forgógép karbantartó8223
32900105204Erőművi gáztechnikai karbantartó8223
33000105205Erőművi gőzturbina karbantartó8223
33100105206Erőművi készülék karbantartó8223
33200105207Erőművi nyomás alatt üzemelő8223
33300105208Erőművi reaktor karbantartó8223
33490.5454401Bányaipari technikus52006.-szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
33500105401Geológiai technikus2 év
2000 óra
3111
33600105402Külszíni bányaipari technikus52006.-3111
3373381101Cukrász41000181993.2 év
2300 óra
5122
00013301Diétás cukrász2011.200 óra5122
33891.3154401Bányászati gépkezelő000052006.-500 óra8211szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős minszter
339010031013ányászati szállítóberendezés
kezelője
300 óra8211
34001003102Szilárdásvány-kitermelőgép kezelője300 óra8211
34192.3152102CNC-forgácsoló000052006.-1200 óra7423szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
34293.3381102Pincér41000181993-2 év
2300 óra
5123szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
00013301Mixer-Bartender2011.200 óra5123
34301003101Cukoripari gépkezelő52006.-800 óra8111élelmiszeriparért felelős miniszter
3443381103Szakács410002 év
2300 óra
5124szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter - egészségügyért
felelős miniszter
00013301Diétás szakács18600 óra5124
00013302Konyhafőnök2011.400 óra5124
34501003103Dohánytermékgyártási gépkezelő52006.-800 óra8111élelmiszeriparért felelős miniszter
34601003104Élelmiszeripari gépkezelő52006.-800 óra8111élelmiszeriparért felelős miniszter
3475281102Vendéglős41000182011.-2 év
2300 óra
5121szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
34801003106Növényolaj-gyártógép kezelője52006-400 óra8111élelmiszeriparért felelős miniszter
34901002101Palackozógép-kezelő52006-400 óra8111élelmiszeriparért felelős miniszter
35094.5252204Energetikai operátor000052006.-800 óra8223szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
35195.5286101Büntetés-végrehajtási
felügyelő
00001997.1215 óra5363büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
01003102Büntetés-végrehajtási
őr
2011.645 óra5363
01003103Büntetés-végrehajtási
segédfelügyelő
2011.250 óra5363
00015202Büntetés-végrehajtási
egészségügyi főfelügyelő
192011.600 óra5363
00015201Büntetés-végrehajtási
főfelügyelő
2011.850 óra5363
00015203Büntetés-végrehajtási
gazdálkodási főfelügyelő
2011.600 óra5363
00015204Büntetés-végrehajtási
igazgatási főfelügyelő
2011.600 óra5363
35200105201Létesítményi energetikus51993.-1000 óra3151szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős minizster környezetedelemért felelős minszter
3535221301Fényképész és fotótermék-
kereskedő
10005202Megújuló energiaforrás energetikus191993.-2 év
2000 óra
5341szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter"
35496.3381501Fodrász1000191993.

2010.
-2 év 2300 óra5311szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
3301Parókakészítő1000 óra
0001
35501003101Cső-távvezeték üzemeltető (olaj, gáz)52004.-1000 óra3111
35601003102Fluidumkitermelő1000 óra3111
35701003103Mélyfúró1000 óra3111
35800105401Fluidumkitermelű technikus2 év
2000 óra
3111
35900105402Gázipari technikus3111
36000105403Megújuló energia-gazdálkodási3111
36100105404Mélyfúró technikus3111
36297.5281501Kozmetikus41000191993.-2 év
2000 óra
5312szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
00015201Tartós sminkkészítő2009.150 óra
00015202Speciális arc- és testkezelő2011.170 óra
36301005201Emelőgép-ügyintéző52006.-400 óra3129
364983158206Építő- és anyagmozgató
gép kezelője
52006.-közlekedésért felelős miniszter
iparügyekért felelős miniszter
építésügyért felelős miniszter
vízgazdálkodásért felelős miniszter
36500103101Emelőgépkezelő (kivéve targonca)52006.-80 óra8341
36600103102Energia átalakító-berendezés kezelője52006.-60 óra8329
36700103103Építési anyagelőkészítő gép kezelője52006.-80 óra8299
36800103104földmunka-, rakodó- és szállítógép52006.-120 óra8322
36900103105Targoncavezető52006.-60 óra8343
37000103106Útépítő-, és karbantartógép kezelő52006.-120 óra8323
3715286105Polgári védelmi előadó0000192006.-350 óra3524
00015401Polgári védelmi főelőadó2011.250 óra3524katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter
[16]
3726186101Rendészeti szervező192006.-1 év 1400 órarendészetért felelős miniszter katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter
00106101Határrendész-szervező3529
00106102Katasztrófavédelmi - és polgári védelmi szervező3529
00106103Rendőrszervező3529
00106104Tűzoltószervező3529
373100.5286106Rendőr1993.rendészetért felelős miniszter
01005203Csapatszolgálati
járőrtárs
2011.700 óra5361
01005204Járőr2011.700 óra5361
01005205Őr-járőrtárs2011700 óra5361
00105203Bűnügyi-rendőr2008.5361
00105201Határrendészeti-rendőr2008.2 év 25005361
00105204Közlekedési-rendőr2011.óra5361
00105202Közrendvédelmi-rendőr2011.5361
00015202Baleseti helyszínelő2011.400 óra5361
00015203Bűnügyi helyszínelő2011.400 óra5361
00015204Fő határrendész192011.-400 óra5361
00015205Körzeti megbízott2011.400 óra5361
00015206Okmányvizsgáló2011.400 óra5361
00015207Rendőr "zászlós"2011.500 óra5361
3743158209Épületgépészeti csőhálózat- és
37501003101Duguláselhárító200 óra7621
3763185307Tisztítás-technológiai
szakmunkás
10002011.600 óra9111szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
00013101Tisztítás-technológiai
szolgálatvezető
192011.100 óra9111
00013102Tisztítás-technológiai
vezetőüléses gépkezelő
2011.300 óra9111
37701003103Műanyagcső-szerelő200 óra7621szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
37801003104Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó200 óra7621
379101.5286108Tűzoltó I.00001120 óra5362katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter
01003101Tűzoltó II.192011.-800 óra5362
00015401Tűzoltó szerparancsnok960 óra5362
38000103102Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő2 év
2000 óra
7621
38100103103Központifűtés- és csőhálózat-szerelő7621
38200103104Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő7621
38300013101Fűtésirendszer felülvizsgáló,300 óra7621
38400013102Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló
300 óra7621
385102.3158210Épületlakatos000052006-2 év
2000 óra
7421szakképzéséit és
felnőttképzésért
38601003101Épületmechanikai szerelő1400 óra7421felelős miniszter
3873152104Erdőgazdasági gépkezelő500001000 óra8312
38801003101Erdészeti felkészítőgép kezelője300 óra8312
38901003102Erdészeti kötélpálya kezelője300 óra8312erdőgazdálkodásért felelős miniszter
390103.01003103Erdészeti közelítőgép kezelője52006.-300 óra8312
39101003104Erdészeti rakodógép kezelője300 óra8312
39201003105Többfunkciós fakitermelőgép kezelője300 óra8312
393104.5252206Erőművi kazángépész000052006.-800 óra8222szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
394105.5252207Erőművi turbinagépész000052006.-800 óra8222szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
3953186301Fegyverműszerész000052006.-1200 óra7442szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
39600013301Vadászpuska műves5400 óra7442vadgazdálkodásért felelős miniszter
397107.6152101Felvonó- és mozgólépcső-ellenőr52002225 óraépítésügyéit felelős
miniszter
39800106101Felvonóellenőr-3192
39900106102Mozgólépcső ellenőr3192
4003352103Felvonószerelő 4000051996.-1200 óra7623
40101003101Felvonó karbantartó-szerelő250 óra7623szakképzésért és
40201003102Mozgólépcső karbantartó-szerelő250 óra7623felnőttképzésért felelős miniszter
40301003103Személyszállítógép üzemeltetője500 óra7623építésügyéit felelős miniszter
40401003104Szórakoztatóipari berendezés-500 óra7623
4053152105Fémipari megmunkálógépsor és berendezésüzemeltető00001200 óra8192
40601002101Darabológép-kezelő400 óra8192szakképzéséit és
407109.01003101Fémipari megmunkálógép-kezelő52006.-600 óra8192felnőttképzésért felelős miniszter
40801003102Fémnyomó600 óra8192
40901002102Fémtömegcikkgyártó600 óra8192
410110.3152106Finommechanikai gépkarbantartó,
gépbeállító
000052006.-1200 óra7442szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
4113152107Finommechanikai műszerész 410002 év
2000 óra
7442szakképzéséit és
412111.01003101Mérlegműszeré sz52006.-1000 óra7442felnőttképzésért felelős miniszter
41301003102Orvosi műszerész1000 óra7442
414112.5252209Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész 4000052006.-2 év
2000 óra
7441szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
415113.5452101Gép gyártástechnológiai technikus000051993.-2 év
2000 óra
3117szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
[17]
4161143152108Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő52006.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
41701003101Finomgyártósori gépkezelő,
gépszerelő
800 óra8193
41801002101Gépi felületelőkészítő és -tisztító400 óra8193
41901002102Gyártósori munkás800 óra8193
42001002103Iparitermék-bontó600 óra8193
42101003102Kézigépes megmunkáló600 óra8193
42200103101Autógyártó2 év
2000 óra
8193
42300103102Háztartási gépgyártó8193
4243152109Gépi forgácsoló 410002 év
2000 óra
7423
4255581002Fogyasztóvédelmi szakasszisztens0000192010.i.2 év3129szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
426115.3152128Járműipari fémalkatrész-gyártó000052010.-2 év 2000
óra
7415szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4273158222Árnyékolástechnikai szerelő000092011.-500 óra7639szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
4283158221Épületgépészeti
rendszer szerelő
szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
01003101Hűtéstechnikai
hálózatszerelő
52011.-1200 óra7621
01003102Karbantartó
csőszerelő
900 óra7621
01003103Légtechnikai
hálózatszerelő
1200 óra7621
00103101Hűtő- és légtechnikai
rendszer szerelő
7621
00103102Központifűtéses gázhálózat
rendszer szerelő
2 év 2300 óra7621
00103103Viz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő
7621
00013101Fűtési rendszer felülvizsgáló,
korszerűsítő
300 óra7621
00013102Gáz- és hőtermelő
berendezés-szerelő
1 év 1200 óra7621
00013103Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló
300 óra7621
00013104Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő
1 év 1200 óra7621
00013105Vízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő
1 év 1200 óra7621
4293152505Gépjárműkarosszéria-
készítő, javító
közlekedésért felelős miniszter
00103101Járműfényező7429
00103102Járműkarosszéria
előkészítő, felületbevonó
132011.-2 év7429
00103103Járműkarosszéria
készítő, szerelő
2300 óra7429
00103104Karosszérialakatos7429
430116.3152506Gépjármű-mechatronikus0000132011.-2 év 2300 óra7443közlekedésért felelős
miniszter"
431117.3152507Járműgépészeti szerelő, javító, karbantartó13-2 év
2000 óra
7421közlekedésért felelős
miniszter
00103101Gépjármű-építési,
szerelési logisztikus
2011.2 év 2300 óra7431
00103102Közúti gépjárműépítő,2011.2 év 2300 óra7431
4323152301Mechatronikus-karbantartó000062011.2 év 2300 óra7443szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter"
433118.5286105Polgári védelmi szakelőadó1000192011.-2 év
2000 óra
7425katasztrófák elleni
00015401Katasztrófa- és polgári
védelmi főelőadó
2011.védekezésért felelős miniszter
4343152205Robbanásbiztos
berendezés kezelője
100062011.300 óra7624szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
4353158223Szárazépítő100092011.2 év 2300 óra7629
4365486102Tűzoltó technikus0000192011.-500 óra5362katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter
4373381104Vendéglátó eladó1000182011.2 év 2300 óra5123szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
01003301Gyorséttermi ételeladó1200 óra5123
00013301Barista és teakészítő200 óra5123
43801003105Hegesztő-vágó gép kezelője51993.-400 óra7425
43901003106Volfrámelektródás hegesztő51993.-1200 óra7425
440119.3152112000051993.-1000 óra8192szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
441120.3152202Hőtechnikai berendezéskezelő52006.-szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
44201003101Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés
kezelője
800 óra8291
44301003102Kisteljesítményű kazán fűtője
(max. 2 tonna)
500 óra8291
44401002101Kompresszorkezelő400 óra8229
44500103101Hőközpont és- hálózatkezelő1500 óra8229
44600103102Hűtéstechnikai berendezéskezelő8229
44700103103Kazángépész (12 tonna felett)8291
44800103104Kazánkezelő (2-12 tonna között)8291
449121.3352202Hűtő- és klímaberendezés-szerelő karbantartó000052006.-2 év
2000 óra
7439szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
450122.5252101Ipari anyagvizsgáló52006.-szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
45100105201Akusztikus emissziós anyagvizsgáló200 óra3193
45200105202Folyadékbehatolásos anyagvizsgáló3193
45300105203Mágnesezhető poros anyagvizsgáló3193
45400105204Örvényaramos anyagvizsgáló3193
45500105205Radiográfiai anyagvizsgáló3193
45600105206Rezgéselemző anyagvizsgáló3193
45700105207Roncsolásos anyagvizsgáló3193
45800105200Szemrevételezéses anyagvizsgáló3193
45900105209Tömörségi anyagvizsgáló3193
46000105210Ultrahangos anyagvizsgáló3193
461123.3154302Ipari nemesfém-megmunkáló000052006.-2 év
2000 óra
7424szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
462124.3381401Kéményseprő4000052006.-2 év
2000 óra
5351településfejlesztősért
és településrendezésért
felelős miniszter
463125.3152115000052006.-300 óra7429szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
46401003101Gépi gravírozó150 óra7429
46501003102Kulcsmásoló150 óra7429
466126.3152116Kohászati anyagelőkészítő1000052006.-800 óra7411szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
46701002101Fémhulladék-előkészítő500 óra7411
468127.3152117Kohászati gépkezelő 1000052006.-800 óra8191szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
46901003101Színesfémkohászati gépkezelő400 óra8191
47001003102Vaskohászati gépkezelő600 óra8191
471128.3352104Korrózió elleni védőbevonat készítője000052006.-2 év
2000 óra
7429szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
47201003101Festőberendezés kezelője600 óra7429
47301003102Galvanizáló1200 óra7429
47401003103Szervesbevonat-készítő600 óra7429
47501003104Tűzihorganyzó600 óra7429
476129.3154403Külszíni bányász52006.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
47700103101Kőbányász, ásványelőkészítő1200 óra7115
47800103102Külfejtéses bányaművelő7115
479130.3152203Légtechnikai rendszerszerelő000052006.-2 év
2000 óra
7622szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
48001003101Kéményszerelő1000 óra7622
48101003102Légtechnikai hálózat szerelő1000 óra7622
482131.5452103Melegüzemi technikus52006.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
48300105401Öntőtechnikus2 év
2000 óra
3116
48400105402Színesfémkohászati technikus3116
48500105403Vaskohászati technikus3116
486132.5452502Mező- és erdőgazdasági
gépésztechnikus
52006.-agrárpolitikáért és
erdőgazdálkodásért felelős miniszter
48700105401Erdőgazdasági gépésztechnikus2 év
2000 óra
3129
48800105402Mezőgazdasági gépésztechnikus3129
489133.5252001Műszaki termékminősítő000052006.-600 óra3192szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
490134.3152121Olvasztár000051993.-1000 óra7412szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
49101003101Folyamatos öntő300 óra7412
492135.5272503Optikai műszerész000052006.-1000 óra7442szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
493136.3172501Optikai üvegcsiszoló000051996-2 év
2000 óra
7442szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
494137.3152122Öntészeti mintakészítő000052006.-1200 óra7344szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
495138.3152123Öntő4000051993.-1200 óra7415szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
49601003101Kokilla- és nyomásos öntő300 óra7415
49701003102Öntőforma-készítő600 óra7415
49801002101Öntvény- és bugatisztító200 óra7419
49901003103Precíziós öntő400 óra7415
500139.5254401Robbantómester52006.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
50101005201Pirotechnikus (a szakirány
megjelölésével)
400 óra3115
50200105201Bányászati robbantómester800 óra7112
50300105202Épületrobbantó-mester3129
504140.3152124Szerkezetlakatos4100051993.-2 év
2000 óra
7421szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
50501003101Lemezlakatos1000 óra7421
506141.3352108Szerszámkészítő000051993.-2 év
2000 óra
7422szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
50701003101Szikraforgácsoló650 óra7423
508142.3152125Színesfém-feldolgozó100052006.-2 év
2000 óra
7414szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
509143.3152126Színesfémkohász000052006.-1200 óra7412szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
51001003101Alumíniumkohász400 óra7412
51101003102Timföldgyártó400 óra7412
5125452105Üzemeltető gépésztechnikus
5131440003301Élelmiszeripari gépszerelő1000 óra7439szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
51400105401Élelmiszeripari gépésztechnikus52006.-2 év3117élelmiszeriparért felelős miniszter
51500105402Vegyipari gépésztechnikus2000 óra3117
516145.3154404Vájár000051993.-800 óra7113szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
5173152127Vas- és acélfeldolgozó00001000 óra7414
518146.0003101Gépi kovács52006.-700 óra7414szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
5190003102Hengerész400 óra7414
520147.3352401Vegyi- és kalorikusgép szerelő és100052006-2 év
2000 óra
7439szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
52101003101Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés1000 óra7439
5225252301Automatika, műszerész100062006.-2 év
2000 óra
7443szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
523148.01005201PLC programozó500 óra7443
52400015401Automatikai technikus800 óra3129
525149.3154402Elektrolakatos és villamossági szerelő000062006.-800 óra7445szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
526150.3352101Elektromechanikai műszerész100062006.-2 év
2000 óra
7443szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
527151.3152201Elektromos gép- és készülékszerelő000062006.-2 év
2000 óra
7445szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
5283352201Elektronikai műszerész000062006-2 év
2000 óra
7443szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
52901003101Szórakoztatóelektronikai műszerész1000 óra7443
530153.5452301Elektronikai technikus4000062006.-2 év
2000 óra
3121szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
531154.5452201Erősáramú elektrotechnikus000061993.-2 év
2000 óra
3118szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
5323152114vendéglátóipari gépszerelő 400002 év
2000 óra
7439szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
533155.01003101Háztartásigép-szerelő62006.-1000 óra7439
53401003102Kereskedelmi és vendéglátóipari1000 óra7439
5353152110Kötő- és varrógép műszerész000061993-2 év
2000 óra
7441szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
53601003101Varróépműszerész1000 óra7441
537157.5152101Másoló- és irodagép műszerész4000062006.-2 év
2000 óra
7441szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
538158.5252303Mechatronika, műszerész0000-2 év
2000 óra
7443szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
53901003101Mechatronikai szerelő61993.1000 óra7443
54000015401Mechatronikai technikus800 óra3129
541159.3352107Órás4000061993.-2 év
2000 óra
7442szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
542160.5452302Orvosi elektronikai technikus000061993-2 év
2000 óra
3129szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
54301005201Orvostechnikai elektroműszerész300 óra7443
544161.3352302Távközlésii és informatikai hálózatszerelő000062006.-2 év
2000 óra
5234informatikáért felelős miniszter
54501003101Távközlési kábelszerelő1000 óra5234
546162.3352303Távközlés, műszerész100062006.-2 év
2000 óra
7444informatikáért felelős miniszter
54701003101Antenna szerelő1000 óra7444
548163.5452303Távközlési technikus61993.-informatikáért felelős miniszter
54901003101Távközlési üzemeltető1000 óra5234
55000105401Beszédátviteli rendszertechnikus2,5 év
2500 óra
3129
55100105402Elektronikus hozzáférési és
magánhálózati rendszertechnikus
3129
55200105403Elektronikus műsorközlő és3129
55300105404Gerinchálózati rendszertechnikus3129
554164.3152204Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető000061993.-800 óra7445szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
55501003101400 óra7445
556165.3352204Villanyszerelő4100061993.-2 év
2000 óra
7624szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
55700013301Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló300 óra3154
55800013302Erősáramú berendezések
felülvizsgálója
500 óra3154
55900013303FAM szerelő (a feszültség200 óra7445
56000013304Kábelszerelő (a feszültségszint500 óra7445
56100013305Robbanásbiztos berendezés kezelője300 óra7624
56200013306Szakszolgálati FAM szerelő50 óra7445
56300013307Villamos gép és -készülék üzemeltető800 óra7445
56400013308Villamos hálózat és alállomás üzemeltető200 óra7445
56500013309Villamos hálózatszerelő800 óra7445
56600013310Villámvédelmi felülvizsgáló300 óra3154
567166.5448201Adatbázis adminisztrátor72006.-
56800105401Adatbázistervező1400 óra3133informatikáért felelős miniszter
56900105402Adatelemző3133
570167.5548101Általános rendszergazda000072006.-2 év3131informatikáért felelős miniszter
571168.5448101CAD-CAM informatikus100072001.-2 év
2000 óra
3194informatikáért felelős miniszter
57201003101Számítógépes műszaki rajzoló600 óra3194
573169.5448102Informatikai alkalmazásfejlesztő72006.-informatikáért felelős miniszter
57400105401Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő2 év
2000 óra
3132
57500105402Információrendszer-elemző és-tervező3132
57600105403Internetes alkalmazásfejlesztő3132
57700105404Szoftverfejlesztő3132
578170.5448103Informatikai rendszergazda72006.-informatikáért felelős miniszter
57901005201Számítástechnika, szoftverüzemeltető500 óra3139
58000105401Informatikai hálózattelepítő és-2 év
2000 óra
3131
58100105402Informatikai műszerész7444
58200105403T biztonság technikus3131
58300105404T kereskedő5111
58400105405Számítógéprendszer-karbantartó7444
58500105406Szórakoztatótechnikai műszerész7444
58600105407Webmester3131
587171.5548102Informatikai statisztikus és gazdasági000071998.i2 év3139informatikai felelős miniszter –Központi Statisztikai Hivatal elnöke
588172.5448104Informatikus71995.-informatikáért felelős miniszter
58900105401Gazdasági informatikus2 év
2000 óra
3139
59000105402Infostruktúra menedzser3139
59100105403pari informatikai technikus3139
59200105404Műszaki informatikus3139
59300105405Távközlési informatikus3139
59400105406Telekommunikációs informatikus3139
59500105407Térinformatikus3139
596173.5448202IT kommunikációs szolgáltató72006.-informatikáért felelős miniszter
59700105401IT mentor1400 óra3139
59800105402Közösségi informatikai szolgáltató3139
59900105403Oktatási kommunikációtechnikus3139
600174.5421304Multimédia-alkalmazásfejlesztő71993.-informatikáért felelős miniszter
60100105401Designer1400 óra3132
60200105402E-játék fejlesztő3132
60300105403E-learning tananyagfejlesztő3132
60400105404Multimédiafejlesztő3132
60500105405Tartalommenedzser3132
606175.3352301Számítógép-szerelő, -karbantartó100072006.-2 év
2000 óra
7444informatikáért felelős miniszter
607176.5548103Telekommunikációs asszisztens000072002.i2 év3139informatikáért felelős miniszter
608177.5548104Web-programozó000072006.i2 év3132informatikáért felelős miniszter
609178.5252203Dozimetrikus000082006.-600 óra3193szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
610179.5552401Farmakológus szakasszisztens000082005.i2 év3129szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
611180.3354302Gumiipari technológus82006.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
61201003101Gumikeverék-készítő500 óra8137
61300103301Abroncsgyártó2 év
2000 óra
8137
61400103302Formacikk-gyártó2 év
2000 óra
8137
61500103303Ipari gumitermék előállító2 év
2000 óra
8137
61600015201Gumiipari technikus (a szakirány
megnevezésével)
500 óra3115
617181.5252401Kőolaj- és vegyipari géprendszer
üzemeltetője
000082006.-1000 óra8131szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
61801003101Nyomástartóedény-gépész400 óra8131
619182.5452401Laboratóriumi technikus82006.


2006.
-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter agrárpolitikáért és
élelmiszeriparért
felelős miniszter környezetvédelemért
felelős miniszter
62001003101Általános laboráns500 óra7540
62101003102Élelmiszeripari laboráns700 óra7540
62201003103Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns700 óra7540
62300105401Általános vegyipari laboratóriumi2 év
2000 óra
3129
62400105402Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus3129
62500105403Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus3129
62600105404Gyógyszeripar, laboratiumi, technikus3129
62700105405Környezetvédelmi és vízminőségi3129
62800105406Mezőgazdasági laboratóriumi technikus3129
62900015401Farmakológus400 óra3129
63000015402Gombatoxikológus200 óra3129
631183.5252102Műanyag-feldolgozó000082006.-1200 óra8136szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
63201003101Egyéb műanyagtermék gyártó330 óra8136
63301003102Fröccsöntőgép-kezelő300 óra8136
63401003103Hűre keményedő műanyagok
feldolgozója
330 óra8136
63501003104Műanyag hegesztő, hőformázó330 óra8136
63601003105Műanyagextruder-kezelű300 óra8136
637184.3154307Papírgyártó és-feldolgozó 400001993.-1800 óra8126szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
63801003101Papíripari alapanyaggyártó1000 óra8126
639185.5452402Vegyipari technikus100082006.-2 év
2000 óra
3115szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
64001003301Gyógyszer-készítménygyártó600 óra8134
64101003302Vegyianyaggyártó600 óra8133
64200015401Biotechnológus technikus600 óra3115
64300015402Drog- és toxikológiai technikus600 óra3115
64400015403Papíripari technikus600 óra3115
64500015404Vegyipari minőségbiztosítási600 óra3115
646186.5552402Vegyipari technológus82006.iszakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
64700105501Felületvédelmi technológus2 év3115
64800105502Vegyipari méréstechnológus3115
649187.3358201Ács, állványozó4100091993.-2 év
2000 óra
7612szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
65001002101Állványozó800 óra7612
6511883358202Belsőépítési szerkezet- és000092006.-2 év
2000 óra
7639szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
65201003101Árnyékolástechnikai szerelő650 óra7639
65301002101Szárazépítő1300 óra7639
654189.3158201Betonelemgyártó000092006.-1000 óra8144szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
655190.3358203Burkoló4100091993.-2 év
2000 óra
7634szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
65601003101Hidegburkoló650 óra7634
65701003102Melegburkoló550 óra7634
65801003103Parkettás550 óra7634
659191.3158202Csövezetéképítő000092006.-800 óra7644szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
6606158201Építési műszaki ellenőr I.000092000.-300 óra3192építésügyért felelős
66101005201Építés, műszaki ellenőr II500 óra3192miniszter
6623158203Építményszerkezet-szerelő000092006.-800 óra7614szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
66301002101Darukötöző260 óra9132
6643158204Építményszigetelű000-2000 óra7631
665194.01003101Hő- és hangszigetelő92006.1600 óra7631szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
66601003102Vízszigetelő1600 óra7631
6673158205Építményzsaluzat-szerelő000092006.-800 óra7612szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
66801002101Zsaluzóács000 éra7612
6695454301Építőanyag-ipari technikus 4000091993.-2 év
2000 óra
312Eszakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
67000015401Építóanyagipari minőségellenőr600 óra3192
671197.3158207Épület- és építménybádogos 4100092006.-2 év
2000 óra
7633szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
6723358204Festő, mázoló és tapétázó 410002 év
2000 óra
7635
67301002101Mázoló, lakkozó650 óra7635szakképzéséit és
674198.01002102Plakátragasztó91993.-100 óra7635felnőttképzésért
67501003101Szobafestő1300 óra7635kultúráéit felelős
67601003102Tapétázó550 óra7635miniszter
67700013301Műemléki díszítő, festő1200 óra7635
6781993154301Finomkerámia gyártó gép kezelője000092006.-800 óra8142szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
67901003101Kerámiaipari gépkezelő8142
6802003158211Ingatlanfenntartó, karbantartó000092006.800 óra3613szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
68100013301Sportterem- és sportlétesítmény--500 óra3613
682201.3158212Ipari alpinista000092006.-600 óra539Eszakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
6833158213Kályhás400002006.2 év
2000 óra
7637
684202.01003101Cserépkályha-készítő9-1000 óra7637szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
68501003102Kandallóépítő1000 óra7637
686203.3152113kemencekezelő, - égető000092006.-600 óra8149szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
687204.5452102Korrózióvédelmi technikus000092006.-2 év
2000 óra
3129szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
6883158214Kőfaragó, műköves és épületszobrász00002006.2 év
2000 óra
7636
68901003101Kőfaragó, épületszobrász1200 óra7636szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
690205.01003102Műkőkészítő9-900 óra7636kultúráért felelős miniszter
69101003103Sírkő készítő900 óra7636
69200013301Műemléki díszítőszobrász1200 óra7636
6933158215Kőműves 410001993.2 év
2000 óra
7611
69401002101Beton- és vasbetonkészítő350 óra7611
69501003101Építési kisgépkezelő150 óra7611szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
696206.01002102Építményvakoló kőműves9-300 óra7611kultúráért felelős miniszter
69701002103Épületfalazó kőműves350 óra7611
69801003102Gépi vakoló150 óra7611
69900013301Műemléki helyreállító1200 óra7611
700207.5458203Magasépítő technikus 4000091993.-2 év
2000 óra
3123szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
701208.5458204Mélyépítő technikus000091993.-2 év
2000 óra
3123szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
702209.31543”oMész- és cementterméket gyártó gép
kezelője
000092006.-800 óra8145szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
703210.5458102Műemlékfenntartó technikus000091993.-3 év3129kultúráért felelős miniszter
704211.3158217Tetőfedő 4000091993.-2 év
2000 óra
7632szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
70501003101Nádtetőkészítő900 óra7632
706212.3104001Úszómunkagép-kezelő000092006.-800 óra8324közlekedésért felelős miniszter
707213.3158219Üveges és képkeretező 4000092006.-800 óra7638szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
70801002101Képkeretező260 óra7638
709214.3154310Üveggyártó000092006.-1000 óra7524szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
71001003101U”e,fü”ó800 óra7524
71101003102Üvegipari gépkezelő600 óra8143
712215.5458205Vízépítő technikus000092006.-2 év
2000 óra
3129vízgazdálkodásért felelős miniszter
71301003101Víziközmű-építő1000 óra7645
71400015401Vízépítési búvár500 óra7645
715216.3158220Vízkútfúró000091993.-500 óra8325vízgazdálkodásért felelős miniszter
716217.3354201Bőrdíszműves41000101993.-2 év
2000 óra
7333szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
71701002101Táskajavítú400 óra7333
718218.3354202Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 41000102006.-2 év
2000 óra
7335szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
71901003101Cipőfelsőrész-készítő650 óra7335
72001002101Cipőösszeállító350 óra7335
72100013301Ortopédiai cipész800 óra7335
722219.3354203Fonó, kötő és nem szőtt-termék gyártó 40000102006.-2000 óra7312szakképzésért és
felnőttképzésért
72301003101Fonó600 óra7312
72401003102Kötő800 óra7314
72501003103Nemszőtt-termék gyártó600 óra7319
726220.3154201Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő0000102006.-1600 óra7323szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
72701003101Kalapos, sapkakészítő1000 óra7323
72801003102Kesztyűs800 óra7334
729221.3352105Könnyűipari géprendszer üzemeltetője0000102006.-800 óra8129szakképzésért és
felnőttképzésért
73001003101Könnyűipari gépkezelő200 óra8129
73101002101Rostnövényfeldolgozó200 óra7311
73201002102Seprű- és kefegyártó200 óra7513
73301002103Szűr- és tüllfeldolgozó200 óra7511
7345454201Könnyűipari technikus 4102006.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
73500105401Bőrfeldolgozű-ipari technikus2 év
2000 óra
3114
73600105402Ruhaipari technikus3114
73700105403Textilipari technikus3114
738223.5154202Szabász0000102006.-1600 óra7322szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
739224.3354205Szabó4102006.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
74001002101Fehérnemű-készítő400 óra7321
74101002102Lakástextil-készítő400 óra7321
74201002103Munkaruha-és védőruha-készítő400 óra7321
74301002104Textiltermék- összeállító1 50 óra7321
74400103301Csecsemő- és gyermekruha-készítő2 év
2000 óra
7319
74500103302Férfiszabó7321
74600103303Női szabó7321
747225.3154202Szíjgyártó és nyerges1000101993.-2 év
2000 óra
7332szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
74801003101Bőrtárgykészítő800 óra7332
74901002101Szíjgyártó800 óra7332
750226.3354200Szövő0000101993.-1600 óra7313szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
751227.3354207Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionálő 40000102001.-1600 óra7325szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
7520003101Bőrruha -készítő, -javító1000 óra7325
753228.3354208Textilszínező, -kikészítő0000102006-800 óra7315szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
754229.3354209Tímár, bőrkikészítő0000102006.-800 óra7331szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
75501003301Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő400 óra7324
756230.3331402Vegytisztító, kelmefestő, mosodás 40000102006-500 óra531Eszakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
7573354301Bútorasztalos410002 év
2000 óra
7341
75801002101Asztalosipari szerelő300 óra7341
759231.01003101Fa- és bútoripari gépkezelő112006-500 óra8125szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
76001002102Faesztergályos300 óra7346
76101003102Fatermékgyártó400 óra7349
76200013301Műbútorasztalos800 óra7341
7633158208Épületasztalos410002 év
1800 óra
7342szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
erdőgazdálkodásért felelős miniszter
764232.01003101Famegmunkáló112006-300 óra7349
76501002101Fűrészipari gépkezelő300 óra8125
7665454302Fa- és bútoripari technikus 4
767233.00105401Bútoripari technikus112006-2 év3114szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
76800105402Fafeldolgozó technikus2000 óra3114
7693154304Kádár, bognár4
770234.00103101Bognár111993-2 év7345szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
77100103102Kádár2000 óra7345
7723354204Kárpitos410002 év
2000 óra
7343szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter közlekedésért felelős minszter
773235.01003101Bútorkárpitos111993-1000 óra7343
77400013301Járműkárpitos800 óra7343
7753152701Könyvkötő000í121993-2 év
2000 óra
7354szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
776236010í3131Kötészeti gépkezelő600 óra8127
7775221303Nyomdai gépmester4100í2 év
2000 óra
8127szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
778237.01003101Gyorsnyomdai gépkezelő121993-600 óra8127
77901003102Nyomdai gépkezelő600 óra8127
7802385421305Nyomdaipari technikus0000121993-2 év
2000 óra
3129szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
78101005131Nyomóforma-készítő600 óra7353
7825121302Nyomtatvány feldolgozó00001200 óra7354szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
783239.01002131Iró- és irodaszergyártó, papírtermék-122006-600 óra8126
78401003101Papírfeldolgozó600 óra8126
785
786
240.
241.
31
52
213
525
01
01
Szita-, tampon- és filmnyomó
Autóelektronikai műszerész 4
0
0
0
0
0
0
0
0
12
13
1993
1993
-600 óra 2 év
2000 óra
8127
7443
szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
közlekedésért felelős
78701005201Gépjárműriasztó-szerelő1000 óra7443miniszter
7885152501Autószerelő10002 év
2000 óra
743'
78901003101Autóbontó500 óra7431
79024201003102Autó karbantartó és-ápoló131993-500 óra7431közlekedésért felelős
79101002101Autó mosógép-kezelő500 óra7431miniszter
79200015401Autótechnikus1000 óra3122
79300015201Gázautószerelű300 óra7431
794243.3152501Gumiabroncs-javító és
Kerékkiegyensúlyozc
0000132000-900 óra7525közlekedésért felelős miniszter
7955484101Hajózás, technikus00002 év
2000 óra
3122
796244.01003101Fedélzetmester belvízi hajón131993-500 óra8362közlekedésért felelős
79701002101Matróz belvízi hajón300 óra8363miniszter
79801003102Matróz-gépkezelő belvízi hajón700 óra8363
7993184101Haszongépjármű vezető 1
800245.00103'01Autóbuszvezető132006-1 év8357közlekedésért felelős miniszter
80100103102Tehergépkocsi-vezető600 ora8356
802246.3152502Járműfényező 41000132006-2 év
2000 óra
7429közlekedésért felelős miniszter
803247.3152503Karosszérialakatos41000131993-2 év
2000 óra
7421közlekedésért felelős miniszter
8043154305Kishajóépítő, -karbantartó00002 év
2000 óra
7514közlekedésért felelős miniszter
805248.01003101Kishajó-karbantartó132001-1000 óra7514
80600015401Kishajóépítő és-karbantartó1000 óra3114
807249.5252302Közlekedésautomatikai műszerész1000132006.-2 év
2000 óra
7449közlekedésért felelős miniszter
80800015401Kozlekedésautomatikai technikus1000 óra3122
809250.5458202Közlekedésépítő technikus131993közlekedésért felelős miniszter
81000105401Hídépítő és -fenntartó technikus2 év
2000 óra
3122
81100105402Útépítő és -fenntartó technikus-3122
81200105403Vasútépítő és -fenntartó technikus3122
8135284101Közlekedésüzemvitel-ellátó13közlekedésért felelős miniszter
81401003301Menetjegyellenőr500 óra5212
81501005201Menetjegypénztáros500 óra4213
816251.00105201Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó2006-2 év
2000 óra
3629
81700105202Légi közlekedésüzemvitel-ellátó3629
81800105203Szállítmányozási ügyintéző3629
81900105204Vízi kűzlekedésüzenwitel-ellátó3629
8203158216Közútkezelő0000131000 óra5219közlekedésért felelős miniszter
821252.01002101Útfenntartó2006-000 0,a7641
822253.5404,02Légiutas-kísérő1000132006-2 év
2000 óra
5213közlekedésért felelős miniszter
8233352501Motor- és kerékpárszerelő 4
824254.00103301Kerékpárszerelő132006-2 év
2000 óra
7431közlekedésért felelős miniszter
82500103302Motorkerékpár-szerelő7431
826255.5252502Repülőgépműszerész1000131993-2 év
2000 óra
7442közlekedésért felelős miniszter
827256.5252503Repülőgépsárkány-szerelő0000132006-2 év
2000 óra
7432közlekedésért felelős miniszter
828257.5252504Repülűgép-szerelő1000131993-2 év
2000 óra
7432közlekedésért felelős miniszter
82S00015401Repülőgéptechnikus1000 óra3122
830258.5204,03Repülőtéri földi kiszolgáló0000132006-1000 óra521Eközlekedésért felelős miniszter
831259.3152504Targonca- és munkagépszerelő0000132006-1300 óra7431közlekedésért felelős miniszter szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
832260.315821EÚtépítő1000132006-2 év
2000 óra
7641közlekedésért felelős miniszter
83301002101Térburkoló500 óra7641
834261.5152502Vasúti járműszerelő132006közlekedésért felelős miniszter
83501003101Kocsivizsgáló200 óra7439
83600105101Dízelmotoros vasúti jármű szerelője7439
83700105102Vasúti villamos jármű szerelője-2000 óra7439
83800105103Vasúti vontatott jármű szerelője7439
83900015401Vasútijármű-technikus1000 óra3122
840262.3184102Vasúti pályamunkás1000132006-2 év
2000 óra
7642közlekedésért felelős miniszter
84101002101Vonalgondozó500 óra7642
842263.3352203Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő0000132006-800 óra7449közlekedésért felelős miniszter
84301003101Vasúti vontatásihálózat-szerelő500 óra7449
8445284104Vasútüzemvitel-ellátóközlekedésért felelős miniszter
84501005201Hálókocsikalauz100 óra5211
84601005202Jegyvizsgáló400 óra5211
84701005203Vasúti raktárnok420 óra5214
84801003101Vonat fel- és átvevő210 óra5224
84900105201Forgalmi szolgálattevő5214
850264.00105202Vasúti árufuvarozási pénztáros131996-2 év4213
85100105203Vasúti személyfuvarozási pénztáros2000 óra4213
85200015401Vasúti árufuvarozási technológus1000 óra5214
85300015402Vasúti forgalmi technológus1000 óra5214
85400015403Vasúti személyfuvarozó technológus1000 óra5214
8552653185301Csatornamű-kezelő0000141993.-2000 óra5371környezetvédelemért
felelős miniszter
85601002101Csatornakarbantartó800 óra5371
85701003101Csatornaüzemi gépkezelő800 óra8232
8582663185303Fürdőüzemi gépész0000142006.-1000 óra5372szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter vízgazdálkodásért felelős miniszter
8590003101Fürdőüzemi gépkezelő600 óra5372
860267.3185101Hulladékfelvásárló0000142006.-500 óra5115környezetvédelemért felelős miniszter
8612683385301Hulladéktelep-kezelő0000142006.-800 óra5359környezetvédelemért felelős miniszter
86201003101Elektronikai hulladékválogató, -
feldolgozó
150 óra5359
86301003102Hulladékfeldolgozógép-kezelő150 óra5359
86401002101Hulladékgyűjtő és-szállító150 óra5359
86501002102Hulladékválogató és-feldolgozó150 óra5359
866269.6185001Klímareferens0000142009.-480 óra2910környezetvédelemért felelős miniszter
867270.5485001Környezetvédelmi technikus142006.-környezetvédelemért felelős miniszter
86800105401Energetikai környezetvédő2 év
2000 óra
3126
86900105402Hulladékgazdálkodó3126
87000105403Környezetvédelmi berendezés
üzemeltetője
3126
87100105404Környezetvédelmi méréstechnikus3126
87200105405Nukleáris energetikus3126
87300105406Vízgazdálkodó3126
874271.5485101Települési környezetvédelmi technikus0000142006.-2 év
2000 óra
3126környezetvédelemért felelős miniszter
87501005201Települési környezetvédelmi
ügyintéző
700 óra3126
87601005101Településüzemeltető és -fenntartó700 óra3126
877272.5485002Természet- és környezetvédelmi0000142001.-2 év
2000 óra
3126környezetvédelemért felelős miniszter
87801003301Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző700 óra3126
87901003302Természetvédelmi ügyintéző700 óra3126
880273.5485302Víz- és szennyvíztechnológus141993.-
88100105401Szennyvíztechnológus2 év
2000 óra
3129környezetvédelemért
és vízgazdálkodásért felelős miniszter
88200105402Víztechnológus3129
883274.3185305Vízkárelhárító0000142006.-800 óra5379vízgazdálkodásért felelős miniszter
884275.3185306Vízműkezelő1000142006.-2 év
2000 óra
8231vízgazdálkodásért felelős miniszter
88501003101Hidroforkezelő700 óra8231
88601003102Vízgépkezelő700 óra8231
887276.5485301Vízügyi technikus0000141993.-2 év
2000 óra
3129vízgazdálkodásért felelős miniszter
888277.6134401Adótanácsadó0000151993.-1500 óra2512adópolitikáért felelős miniszter
889278.5534401Államháztartási szakügyintéző152006.iállamháztartásért felelős miniszter
89000105501Adóigazgatási szakügyintéző2 év3605
89100105502Költségvetés-gazdálkodási
szakügyintéző
3605
892279.5234301Banki-, befektetési termékéitékesítő0000152006.-800 óra3633pénz-, tőke-, és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
893280.5434301Befektetési tanácsadó0000152003.-800 óra3635pénz-, tőke-, és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
894281.5434302Biztosítási tanácsadó0000151993.-1100 óra3634pénz-, tőke-, és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
895282.5234302152001.-pénz-, tőke-, és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
89600105201Független biztosításközvetítő800 óra3626
89700105202Függő biztosításközvetítő3626
89800105203Jogvédelmi biztosításközvetítő3626
899283.5434303Közbeszerzési referens0000152003.-500 óra3619igazságügyért felelős miniszter- Közbeszerzések Tanácsa
9002845534503Közösségi-civil szervező0000152007.i2 év3910államháztartásért felelős miniszter
9015434402Mérlegképes könyvelő0000151993.-1500 óra3606számviteli szabályozásért felelős miniszter
90200015401Államháztartási mérlegképes könyvelő750 óra3606
90328500015402Egyéb szervezeti mérlegképes
könyvelő
750 óra3606
90400015403Pénzügyi szervezeti mérlegképes
könyvelő
750 óra3606
9052865434503Munkaerőpiaci szervező, elemző0000151996.-0,5 év3320foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
90601005201Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző350 óra3320
907287.5434504Nonprofit menedzser0000151997.-1000 óra3910államháztatásért felelős miniszter
90801005201Nonprofit ügyintéző600 óra3910
909288.6134403Okleveles adószakértő152001.-adópolitikáért felelős miniszter
91000106101Okleveles adóellenőrzési szakértő1000 óra2512
91100106102Okleveles forgalmiadó-szakértő2512
91200106103Okleveles jövedelemadó-szakértő2512
91300100,04Okleveles nemzetközi adó-szakértő2512
914289.6134404Okleveles pénzügyi revizor0000151996.-1500 óra2518számviteli szabályozásért felelős miniszter
915290.5434401Pénzügyi és számviteli szakellenőr151996.-számviteli szabályozásért felelős miniszter
91600105401Adózási szakellenőr1100 óra3606
91700105402Államháztartási szakellenőr3606
9180005403Informatikai rendszerek szakellenőre
91900105404Pénzügyi szervezeti szakellenőr3606
92000105405Vállalkozási szakellenőr3606
92100105406Vám- és jövedéki szakellenőr3606
922291.5234401Pénzügyi-számvitel i ügyintéző0000151993.-1,5 év
1500 óra
3605számviteli szabályozásért felelős miniszter
923292.5234403Pénzügyőr0000152006.-1250 óra3522adópolitikáért felelős miniszter
92400015401Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó360 óra3522
92500015402Pénzügyőr jövedéki szakelőadó360 óra3522
92600015403Pénzügyőr rendészeti szakelőadó360 óra3522
92700015404Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó360 óra3522
92800015405Pénzügyőr vám szakelőadó360 óra3522
929293.5246201Statisztikai és gazdasági ügyintéző1000152006.-1000 óra3607Központi Statisztikai Hivatal Elnöke
93000015401Statisztikai szervező, elemző500 óra0007
931294.5434304Szakképesített bankreferens152006.-pénz-, tőke-, és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
93200105401Befektetéskezelési referens1200 óra3639
93300105402Lízing referens3639
93400105403Nemzetközi pénzügyi referens3639
93500105404Személyes pénzügyi tervezési, referens3639
93600105405Vállalatfinanszírozási és értékelési referens3639
937295.5434506Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő0000151993.-600 óra2523foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
93801005201Személyügyi ügyintéző350 óra2523
939296.5434305Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó0000151996.-550 óra3604foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
94001005201Bérügyintéző200 óra3604
94101005202Társadalombiztosítási ügyintéző200 óra3604
942297.5534301Üzleti szakügyintéző152006.iszámviteli szabályozásért felelős miniszter
94300105501Banki szakügyintéző2 év3619
94400105502Értékpapírpiaci szakügyintéző3619
94500105503Gazdálkodási menedzserasszisztens3619
94600105504Pénzügyi szakügyintéző3619
94700105505Projektmenedzser-asszisztens3619
94800105506Számviteli szakügyintéző3619
949298.5234402Vállalkozási ügyintéző0000151993.-1,5 év
1500 óra
3619számviteli szabályozásért felelős miniszter
950299.5134304Valutapénztáros és valutaügyintéző0000152003.-200 óra4211pénz-, tőke-, és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
9510005101Kifizetőhelyi pénztáros70 óra4211
952300.5234405Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző152006.-adópolitikáért felelős miniszter
95300105201Jövedéki ügyintéző1250 óra3522
95400105202Vámügyintéző3522
95500105203Termékdíj ügyintéző3522
956301.5234701Ellenőrzési és minőségbiztosítási0000162006.-1500 óra3192szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
95700015201Minőségbiztosítási auditor250 óra3192
958302.5234501Hatósági és közigazgatási ügyintéző162006.-állampolgársági
ügyekért felelős miniszter
95900105201Migrációs ügyintéző II.800 óra3602
9600005202Nyilvántartási és okmányügyintéző800 óra3602
96100016101Migrációs ügyintéző I.200 óra3602
962303.5434701Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati
szakügyintéző
162006.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
96300105401Emberierőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző2 év
2000 óra
3629
96400105402IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző3629
96500105403Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző3629
96600105404Uzlet, kommunikációs szakügyintéző3629
967304.3334601Irodai asszisztens1000161993.-2 év
2000 óra
4193szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
96801003101Gépíró1000 óra4193
96901003102Gépíró, szövegszerkesztő1500 óra4193
97000015201Beszédleíró-gyorsíró2 év
2000 óra
4193
97100015202Jegyzőkönyvvezető1000 óra4193
972305.5534601Jogiasszisztens0000162000.i2 év3910szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
973306.5534603Rendészeti asszisztens0000162010.i2 év3910rendészetért felelős miniszter
974307.5234702Személyes ügyfélszolgálati asszisztens0000162006.-0,5 év4291szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
97500015201Közszolgáltatási ügyintéző600 óra4291
9763085234703Telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens
0000162006.-1 év 800 óra4292szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
97701003101Számítógépes adatrögzítő300 óra4220
97801003102Telefonkezelő, ügyféltájékoztató300 óra4292
97901005201Telemarketing asszisztens300 óra4291
980309.5434702Ügyfélkapcsolativezető0000162006.-600 óra3629szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
981310.5534602Ügyviteli szakügyintéző162006.iszakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
98200105501Gazdasági idegen nyelvű menedzser2 év3601
98300105502Titkárságvezető3601
984311.5434601Ügyviteli titkár161993.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
98500105401Idegen nyelvi titkár2 év
2000 óra
4191
98600105402Iskolatitkár4191
98700105403Ügyintéző titkár4191
988312.5234101Autó- és motorkerékpár-kereskedő 10000172006.-1000 óra5111közlekedésért felelős miniszter szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
9890003301Autó- és motorkerékpár-eladó, - kölcsönző1800 óra5111
990313.5234102Becsüs171993.-szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
99101005201Drágakő-meghatározó500 óra3627
99200105201Bútor- és szőnyegbecsüs800 óra3627
99300105202Ékszerbecsüs3627
99400105203Festménybecsüs3627
99500105204Műtárgybecsüs3627
996314.3134101Bolti eladó172006.-2 év
2500 óra
szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
99700103101Bútor- és lakástextil-eladó5112
99800103102Élelmiszer- és vegyi áru-eladó5112
99900103103Műszakicikk eladó5112
100000103104Porcelán- és edényáru-eladó5112
100100103105Ruházati eladó5112
100200103106Zöldség-gyümölcs eladó5112
1003315.5534501Kereskedelmi menedzser1997.i.2 évszakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
100400105501Európai Uniós üzleti szakügyintéző171349
100500105502Kereskedelmi szakmenedzser171349
100600105503Kis- és középvállalkozási menedzser151349
100700105504Külgazdasági üzletkötő171349
100800105505Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző171349
100900105506Reklámszervező szakmenedzser171349
101000105507Üzleti szakmenedzser171349
1011316.5534502Kereskedelmi menedzserasszisztens172006.i.2 évszakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
101200105501Logisztikai műszaki1414
101300105502Terméktervező műszaki1414
1014317.5234104Kereskedelmi ügyintéző1000172006.1000 óra3621szakképzéséit és
felnőttképzésért
101500015201Külgazdasági ügyintéző600 óra3621
1016318.5234105Kereskedő1000172006.-2 év
2500 óra
5111szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
101701005201Bútor- és lakástextil-kereskedő750 óra5111
101801005202Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő1000 óra5111
101901005203Ruházati kereskedő750 óra5111
102000015401Kereskedelmi bolthálózat szervező350 óra5111
1021319.3334101Kereskedő, boltvezető 40000172006.-500 óra5111szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
102252341”BKönyvesbolti eladó0000171993.-1000 óra5112kultúráért felelős miniszter szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
102300015201Antikváriumi kereskedő500 óra5111
1024321.5234107Külturcikk-kereskedo0000171993.-2 év
2000 óra
5111kultúráért felelős miniszter szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
102501003101Hírlapárus, trafikos150 óra5111
102601005101Kazetta- és lemezeladó,-kölcsönző200 óra5112
102701005102Óra-ékszer és díszműáru eladó400 óra5112
102801003102Papír, írószer eladó250 óra5112
1029322.54341010000171993.-2 év
2000 óra
3621szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
1030323.52725010000171993.-2 év
2000 óra
7446szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
1031324.5434502Logisztikai ügyintéző0000172001.-2 év
2000 óra
3621szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
103201003101Anyagbeszerző400 óra3623
103301003102Áruterítő400 óra3629
103401005201Veszélyesáru-ügyintéző400 óra3621
103500015401Nemzetközi szállítmányozási
üqyintéző
600 óra3621
1036325.5234201Marketing- és reklámügyintéző0000171993.-1000 óra3622szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
103701005201Hirdetési ügyintéző400 óra3622
1038326.3334102szolgáltatásértékesítő0000172006.-800 óra4219szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
103901003101Bolti pénztáros200 óra4212
104001003301E-kereskedő300 óra5111
104101003302Játéktermi felügyelő (krupié)200 óra4219
104201003102Kereskedelmi és szolgáltatási ügynök300 óra3626
104301003103Szerencsejáték-értékesítő200 óra4219
10443334103Műszaki anyag- és alaktrészkereskedőszakképzéséit és
felnőttképzésért
közlekedésért felelős miniszter
104501003101Épületgépészeti anyag- és600 óra5112
104601003102Gépészeti anyag- és alkatrészeladó600 óra5112
104701003103Járműalkatrész-eladó600 óra5112
1048327.01003104Telepi építőanyag-eladó2006.600 óra5112
104901003105Villamossági anyag- és17-600 óra5112
105000103301Építőanyag-kereskedő2000 óra5111
105100103302Épületgépészeti anyag- és alkatrész-2000 óra5111
105200103303Jármű alkatrész-kereskedő2000 óra5111
105300103304Villamossági anyag- és alkatrész-2000 óra5111
1054328.5134101Müszakicikk-kereskedő0000172006.2 év
2000 óra
5111szakképzéséit és
felnőttképzésért felelős miniszter
közlekedésért felelős miniszter
105501003301Kisgép- és műszakicikk-kölcsönzű-1000 óra5392
1056329.5234109Piacfelügyelő0000172006.600 óra3910szakképzésért és
felnőttképzésért
agrárpolitikáért felelős miniszter
105701003101Gombaszakellenőr-250 óra3910
1058330.52B4,02Postai ügyintéző0000172006.-1400 óra3612postaügyért felelős
1059331.5234202PR ügyintéző0000172006.-900 óra3622szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
10603134102Raktáros0000400 óra3624
1061332.01002101Áruösszeállító172006.200 óra5114szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
106201002102Raktárkezelő-150 óra7530
106301003101Színházi kellékes250 óra7530
1064333.5134102Régiségkereskedő0000172006.-300 óra5111szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
1065334.3134103Töltőállomás-kezelő0000171993.360 óra5112szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
106601003101Gázcseretelep-kezelő-120 óra5112
10673134104Vegyesiparcikk-kereskedő00001800 óra5111szakképzésért és
felnőttképzésért
agrárpolitikáért felelős miniszter
106801003101Agrokémiai és növényvédelmi800 óra5111
1069335.01003102Gyógynövénykereskedő172006.-800 óra5111
107001003103Piaci, vásári kereskedő800 óra5111
107101003104Sportszer- és játékkereskedő800 óra5111
10723321502Virágkötő, -berendező, virágkereskedő00002 év
2000 óra
5111agrárpolitikáért felelős
szakképzéséit és
felnőttképzésért
107301003101Virágbolti eladó600 óra5112
1074336.01003301Virágdekoratőr171993.-800 óra5119
107501003302Virágkereskedő800 óra5111
107601003102Virágkötő5600 óra5119
1077337.3381101Cukrász40000181993.-2 év
2000 óra
5122szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
10785281101Élelmezésvezető00001993.1200 óra2223szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
107900015401Élelmezési menedzser-1000 óra
1080339.5281201Hostess0000182006.-300 óra3644szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
1081340.5481201Idegenvezető1000181993.-2 év
2000 óra
3642szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
10823181201Panziós, falusi vendéglátó00002 év
1800 óra
5121szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter agrár- és
vidékfejlesztésért felelős miniszter
1083341.01003101Mezőgazdasági gazdaasszony181995.-500 óra5125
108401002101Szállodai szobaasszony300 óra9115
1085342.3381102Pincér 41000181993.-2 év
2000 óra
5123szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter
108600013301Mixer200 óra5123
1087343.5481202Protokoll és utazásügyintéző-szakképzéséit és felnőttképzésért felelős miniszter
108800105401Protokollügyintéző1 év 10003641
108900105402Utazásügyintéző182006.óra3641
109000015401Rendezvény- és konferenciaszervező300 óra3641
109100015402Utazásszervező menedzser500 óra3641
1092344.3381103Szakács4100018-2 év 2000 óra5124szakképzéséit és felnőttképzésért felelős miniszteregészségügyért felelős miniszter
109301003101Gyorséttermi- és ételeladó1993.350 óra5123
109401002101Konyhai kisegítő150 óra9114
109500013301Diétás szakács600 óra5124
1096345.5481203Szállodai portás, recepciós0000181993.-1000 óra3643szakképzéséit és felnőttképzésért felelős miniszter
1097346.5581201Vendéglátó és idegenforgalmi1997.-szakképzéséit és felnőttképzésért felelős miniszter
109800105501Idegenforgalmi szakmenedzser182 év3641
109900105502Vendéglátó szakmenedzser1415
1100347.5281102Vendéglős40000-2 év 2000 óra5121szakképzéséit és felnőttképzésért felelős miniszter
110101003101Étkezdés182006.500 óra5121
110201003102Vendéglátó eladó500 óra5121
110300015201Vendéglátásszervező800 óra5121
1104348.3186101Biztonsági őr1000-320 óra5366rendészetért felelős miniszter
110501003101Testőr110 óra5365
110601003102Vagyonőr110 óra5366
110700013101Bankőr100 óra5366
110800013102Fegyveres biztonsági őr192006.100 óra5366
110900013103Kutyás őr100 óra5369
111000013104Kutyavezető - biztonsági őr400 óra5369
111100013105Pénzszállító100 óra5366
111200013106Rendezvénybiztosító100 óra5366
1113349.5486101Biztonság szervező I.0000191993.-1200 óra5369rendészetért felelős miniszter
111401003301Biztonságszervező II.350 óra5369
11153186102Biztonságtechnikai szerelő, kezelő1000-2 év 2600 óra5369rendészetért felelős miniszter
1116350.01002101Biztonságtechnika-kezelő192006.180 óra5369
111701003101Elektronikus vagyonvédelmi620 óra5369
111801003102Mechanikus vagyonvédelmi500 óra5369
11195286101Büntetés-végrehajtási felügyelő I.0000-1130 óra5363végrehajtásért felelős felelős miniszter
1120351.01003101Büntetés-végrehaitási felügyelő II.191997.1130 óra5363
112100015201Büntetés-végrehajtási főfelügyelő850 óra5363
1122352.6131301Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens0000192006.-2910szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1123353.5121301Fényképész és fotótermék-kereskedő1000191993.-2 év 2000 óra5431szakképzéséit és felnőttképzésért felelős miniszter
1124354.3381501Fodrász41000191993.-2 év 2000 óra5311szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
11255472501Grafológus0000-1200 óra5319szakképzéséit és felnőttképzésért felelős miniszter
1126355.01005201Grafológus szakasszisztens192003.400 óra5319
1127356.5286301Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével)000192003.-1320 óra0210honvédelemért felelős miniszter
112801003301Alapfokú katonai vezetőhelyettes I.630 óra0210
1129357.3186302Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével)0000192003.-1120 óra0310honvédelemért felelős miniszter
113001003101Alapfokú katonai vezetőhelyettes II.630 óra0310
1131358.5486301Honvéd zászlós(az ágazat megjelölésével) 30000192003.-700 óra0210honvédelemért felelős miniszter
1132359.5234103Ingatlanközvetítő0000191995.-450 óra3621lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
113300015401Ingatlanvagyon-értékelű és- közvetítő600 óra3621
11343603154303Ipari üvegműves0000192006.-1200 óra7524szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1135361.3381502Kéz- és lábápoló, műkörömépítő-
113600103301Kézápoló és műkörömépítő191993.600 óra5313szakképzéséit és felnőttképzésért felelős miniszter
113700103302Lábápoló600 óra5313
113800015401Speciális lábápoló2010.1000 óra5313
1139362.5281501Kozmetikus 40000191993.-2 év 2000 óra5312szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
114000015201Tartós sminkkészítő2009.150 óra
114100015202Speciális testkezelő2009.170 óra
1142363.5286103Közterületfelügyelő0000192004.-360 óra5355közterület-felügyelet szabályozásáért felelős miniszter
1143364.3185304Köztisztasági munkagép- és járműkezelő 10000192006.-300 óra8331szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
114401003101Településtisztasági szippantógépkezelő100 óra8332
1145365.5286104Magánnyomozó0000191996.-450 óra3525bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
1146366.5581001Mérnökasszisztens2006.szakképzésért és felnőttképzésértinformatikáért felelős miniszter
114700105501Energetikai mérnökasszisztens63129
114800105502Építettkörnyezetmérnök-asszisztens93123
114900105503Faipari terméktervező113114
115000105504Faipari termelésszervező113114
115100105505Gépipari mérnökasszisztens53117
115200105506Hálózati informatikus73129
115300105507Fémtechnológia mérnökasszisztens53116
115400105508Könnyűipari mérnökasszisztens103114
115500105509Mechatronikai mérnökasszisztens5i.2 év3129
115600105510Műszaki informatikai73129
115700105511Vegyész mérnökasszisztens83115
11580005512Vegyipari gépészmérnök-asszisztens53115 3117
11590005513Villamosmérnök-asszisztens63118 3121
116000105514Területfejlesztési szakasszisztens192009.1213 3602
116100105515Munkavédelmi mérnökasszisztens192010.3 152
1162367.5234503Munkaelemző0000191993.-800 óra3155szakképzéséit és felnőttképzésért felelős miniszter
1163368.6186201Munkaügyi, munkavédelmi felügyelő0000192008.-1200 óra2910foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
11640005201Munkaügyi felügyelő asszisztens600 óra2910
1165369.5486201Munkavédelmitechnikus0000191993.-300 óra3152foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
1166370.3186103Parkolóőr0000-200 óra5391közterület-felügyeletért felelős miniszter
116701003101Díjbeszedő-leolvasó192006.80 óra5391
1168371.5286105Polgári védelmi előadó0000192006.-350 óra3524katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
116900015401Katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó250 óra3524
11706186101Rendészeti szervező-rendészetért felelős miniszter katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
117100106101Határrendész-szervező3529
1172372.00106102Katasztrófavédelmi- polgári védelmi szervező192006.1050 óra3529
117300106103Rendőrszervező3529
117400106104Tűzoltószervező3529
11755286106Rendőr-rendészetért felelős miniszter
117601005201Kormányőr1000 óra5361
1177373.01005202Objektumőr-kísérő191993.1200 óra5361
117800105201Határrendészeti-rendőr2 év5361
117900105202Közrendvédelmi-rendőr2500 óra5361
118000015201Kutyavezető-rendőr400 óra5361
1181374.3154308Sportszerjavító0000132006.2 év 2000 óra7514szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1182375.5434505Sza0ványügyi menedzser0000191993.2 év 2000 óra3199szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1183376.3181401Takarító0000192004.600 óra9111szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
118401003101Takarítógép-kezelő300 óra9111
1185377.5281401Társasházkezelő0000191999.400 óra3613lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
118600015401Ingatlankezelő3613
1187378.5185301Temetkezési szolgáltató0000192001.800 óra5354helyi önkormányzatokért felelős miniszter
118801003301Temetkezési asszisztens300 óra5354
118901002101Temetői munkás200 óra5354
1190379.5100,01Tűzoltó0000191993.650 óra5362katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
119100015401Tűzoltó technikus1200 óra5362
1192380.5200,07Tűzvédelmi előadó0000192002.350 óra3521katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
119300015401Tűzvédelmi főelőadó250 óra3521
1194381.3154303Üvegcsiszoló0000191993.2 év 2000 óra7524szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
1195382.3152101Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító 5202006.2 év 2000 óraagrárpolitikáért és erdőgazdálkodásért felelős miniszter
119600103101Erdészeti gépszerelő, gépjavító7433
119700103102Kertészeti gépszerelő, gépjavító7433
119800103103Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító7433
119900013301Dieseladagoló-javító300 óra7433
120000013302Erő- és munkagépjavító300 óra7433
120100013303Hidraulika-javító300 óra7433
120200013304Járműelektromos szerelő300 óra7433
1203383.5262101Agrárkörnyezetgazda1000202002.2 év 2000 óra3126agrárpolitikáért felelős környezetvédelemértfelelős miniszter
1204010031010ioállat-tartó és tenyésztő400 óra6112
1205010031020iomasszaelőállító400 óra6112
1206010031030ionövény-termesztő400 óra6112
120701003301Ökogazda600 óra6112
12083045462101Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó0000201993.2 év 2000 óra361Eagrárpolitikáért felelős mniszter
1209385.5562101Agrármenedzser-asszisztens2006.agrárpolitikáért felelős mniszter
121000105501Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens202 év3621
121100105502Bőrtechnológus203113
121200105503Élelmiszeripari menedzser213623
121300105504Ménesgazda206134
121400105505Mezőgazdasági menedzser-asszisztens203124
121500105506Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztens203117
121600105507Szőlész, 0orász szaktechnikus202007.3124
1217386.5462102Agrártechnikus202006agrárpolitikáért felelős mniszter
121801003101Mezőgazdasági vállalkozó1000 óra6140
121900105401Agrárrendész2 év 2000 óra3124
122000105402Mezőgazdasági technikus3124
122100105403Vidékfejlesztési technikus3129
1222387.5562102Agrártechnológus202006.2 évagrárpolitikáért és vadgazdálkodásért felelős miniszterkörnyezetvédelemért felelős mniszter
1223001055010aromfitenyésztő és 0aromfitermék-előállító technológus3124
122400105502Gyógynövény- ésfűszernövénytermesztő és –feldolgozó6121
122500105503Hulladékgazdálkodási technológus312E
122600105504Mezőgazdasági la0oratóriumi3232
122700105505Növénytermesztő és növényvédő technológus6411
122800105506Ökológiai gazdálkodó6112
122900105507Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus3124
123000105508Vadgazdálkodási technológus3125
1231388.3162101Állatgondozó 5201993.-
123201002101Állattartó-telepi munkás600 óra6139
123300103101Állatkerti állatgondozó1000 óra6139agrárpolitikáért felelős miniszter
123400103102Cirkuszi állatgondozó6139
123500103103Haszonállat-gondozó6139
1236389.5562103Állatorvosi asszisztens0000202009.I2 év3250agrárpolitikáért felelős miniszter
1237390.5162102Állattartási szolgáltató5202006.-agrárpolitikáért felelős miniszter
123800105101Ebrendész500 óra5399
123900105102Kutyakiképző5399
124000105103kutyakozmetikus5399
1241391.3162103Állattenyésztő5202001.-2 év 2000 óraagrárpolitikáért felelős miniszter
124200103101Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 56136
124300103102Állattenyésztő (juh és kecske) 56135
124400103103Állattenyésztő (sertés)56133
124500103104Állattenyésztő (szarvasmarha)56132
1246392.5462103Állattenyésztő és állategészségügyi201993.-agrárpolitikáért felelős miniszter
124701003301Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd500 óra3250
124800105401Állategészségügyi technikus2 év 2000 óra3124
124900105402Allattenyésztő technikus3124
1250393.3362201Dísznövénykertész51000201993.-3 év 3000 óra6116agrárpolitikáért felelős miniszter
125101002101Faiskolai munkás400 óra6116
125201003101faiskolai termesztő500 óra6116
125301003102Mikroszaporító500 óra6116
125401003103Növényházi dísznövénytermesztő500 óra6116
125501003104Szabadföldi dísznövénytermesztő500 óra6116
125601002102Szövettenyésztő400 óra6116
12573943162301Erdészeti szakmunkás51000201993.-2 év 2000 óra6211
125801002101Erdei melléktermékgyűjtő és-600 óra6211
125901003101Erdészeti növényvédő1000 óra6211
126001002102Erdőművelő800 óra6211erdőgazdálkodásért
126101003102Erdőőr800 óra9220
126201003103Fakitermelő800 óra6213
126301002103Motorfűrész-kezelő600 óra8390
126400013301Lakott-területi fakitermelő200 óra6213
1265395.5462301Erdésztechnikus0000202001.-2 év 2000 óra3125erdőgazdálkodásért felelős miniszter
1266396.5562301Erdőgazda0000202007.-2 év3125erdőgazdálkodásért felelős miniszter
1267397.5458101Földmérő, térképész és térinformatikai202001.-földügyért és térképészetért felelős miniszter
126801005101Digitálistérkép- kezelő500 óra3112
126901005102Fotogrammetriai kiértékelő500 óra3112
127001005103Földügyi számítógépes adatkezelő500 óra3112
127101005201Ingatlan-nyilvántartási ügyintézű500 óra3112
127201005202Térinformatikai500 óra3112
127300105401Földmérő és térinformatikai technikus2 év 2000 óra3112
127400105402Térképésztechnikus3112
127500015401Földügyi térinformatikai600 óra3112
127600015402Kataszteri szaktechnikus600 óra3112
127700015403Létesítménygeodéta szaktechnikus600 óra3112
127800015404Távérzékelési szaktechnikus600 óra3112
1279398.3362102Gazda51000202001.-2 év 2000 óra6140agrárpolitikáért felelős miniszter
128001003101Aranykalászos gazda800 óra6140
128101002101Ezüstkalászos gazda500 óra6140
128201002102Mezőgazdasági munkás300 óra6140
1283399.3162401Halász, haltenyésztő50000201993.-1800 óra6311halgazdálkodásért felelős miniszter
128401003101Halőr300 óra6311
128501003102Horgásztókezelű300 óra6311
128600013101Elektromos halászgép kezelője300 óra6311
1287400.5162101Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó0000202004.-1000 óra6139agrárpolitikáért felelős miniszter
12884013164101Inszeminátor201993.-500 óraagrárpolitikáért felelős miniszter
128900103101Inszeminátor (baromfi és kisállat)3250
129000103102Inszeminátor (juh és kecske)3250
129100103103Inszeminátor (ló)3250
129200103104Inszeminátor (sertés)3250
129300103105Inszeminátor (szarvasmarha)3250
1294402.3162201Kertész5201993.-agrárpolitikáért felelős miniszter
129501002101Fűszernövény-termesztő1000 óra6113
129601002102Gombatermesztő1000 óra6113
129701002103Gyógynövénytermesztő1000 óra6113
129801002104Kerti munkás400 óra6113
129900103101Dohánytermesztő 52 év 2000 óra6113
130000103102Gyümölcstermesztő56114
130100103103Szőlőtermesztő 56115
130200103104Zöldségtermesztő 56113
1303403.5262102Laborállat-tenyésztő és -gondozó1000202006.-2 év 2000 óra6137agrárpolitikáért felelős miniszter
1304404.3162104Lótartó és -tenyésztő50000201993.-2 év 2000 óra6134agrárpolitikáért felelős miniszter
130501003101Lóápoló és gondozó300 óra6134
130600013101Belovagló51000 óra6134
13074055281202Lovastúra-vezető0000201993.-2 év 2000 óra5129agrárpolitikáért felelős miniszter
13084063162105Méhész50000201993.-1000 óra6137agrárpolitikáért felelős miniszter
130901002101Méhészet, munkás500 óra6137
13104075562104Méhészeti technológus0000202009.I.2 év6137agrárpolitikáért felelős miniszter
13114083152119Mezőgazdasági gépkezelő 5202001-400 óraagrárpolitikáért felelős miniszter
131200103101Fejő- és tejkezelőgép kezelője8319
131300103102Keltetőgép kezelő8319
131400103103Kertészeti gép kezelő8319
131500103104Majorgép-kezelő8319
1316001031Meliorációs, kert- és parképítőgép8319
131700103106Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő8319
131800103107Mezőgazdaság, rakodógép kezelő8319
131900103108Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő8319
132000103109Növényvédelmi gépkezelő8319
132100103110Önjáró betakarítógép kezelője8319
1322409.3152120Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó 5202006.-2 év 2000 óraagrárpolitikáért felelős miniszter
132300103101Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó8293
132400103102Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó8293
132500103103Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó8293
132600103104Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó8293
1327410.3352106Mezőgazdasági kovács202001.-2000 óraagrárpolitikáért felelős miniszter
132800103301Mezőgazdasági munkagépjavító7426
132900103302Patkolókovács7426
13304115462104Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus201993.-agrárpolitikáért felelős miniszter
133101003101Növénytemesztő 5300 óra6111
133201003102Növényvédő és méregraktár-kezelő400 óra6411
133301003103Vetőmagtermesztő300 óra6111
13340005401Kertész és növényvédelmi technikus2 év 2000 óra3124
133500105402Növénytermesztő és növényvédelmi3124
1336412.5462201Parképítő és -fenntartó technikus0000201993.-2 év 2000 óra3129agrárpolitikáért felelős miniszter
133701003101Golfpálya-fenntartó400 óra6118
133801003301Kertépítő 51800 óra6118
133901003102Kertfenntartó1000 óra6118
134001002101Parkgondozó400 óra6118
134101003103Temetőkertész600 óra6118
1342413.5462501Vadgazdálkodási technikus0000201993.-2 év 2000 óra3125vadgazdálkodásért felelős miniszter
134301003101Vadász, vadtenyésztő 51500 óra6221
13443362101Borász0000211993.-2 év 2000 óra7222élelmiszeriparért felelős miniszter
134501002101Pincemunkás600 óra7222
134600013301Sommelier (borpincér)500 óra5123
134700015101Vincellér5500 óra6115
1348415.3354101Édesipari termékgyártó0000211993.-2 év 2000 óra7218élelmiszeriparért felelős miniszter
134901003101Cukorkagyártó450 óra7218
135001003102Csokoládétermék-gyártó500 óra7218
135101003103Kávé- és pótkávégyártó300 óra7218
135201003104Keksz- és ostyagyártó400 óra7218
1353416.5454101Élelmiszeripari technikus212001-élelmiszeriparért felelős miniszter
135400105401Bor- és pezsgőgyártó technikus2 év 2000 óra3113
135500105402Cukoripari technikus3113
135600105403Dohányipari technikus3113
135700105404Édesipari technikus3113
135800105405Élelmiszer-higiénikus3113
135900105406Erjedés- és üdítőitalipari technikus3113
136000105407Hús- és baromfiipari technikus3113
136100105408Malom- és keveréktakarmány-ipari3113
136200105409Sütő- és cukrászipari technikus3113
136300105410Tartósítóipari technikus3113
136400105411Tejipari technikus3113
1365417.3354102Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó0000212006.-2 év 2000 óra7223élelmiszeriparért felelős miniszter
136601002101Ecetgyártó200 óra7221
136701003101Élesztőgyártó300 óra7221
136801003102Gyümölcspálinka-gyártó200 óra7221
136901003103Keményítőgyártó200 óra7221
137001003104Sörgyártó400 óra7223
137101003301Szesz- és szeszesitalgyártó400 óra7221
137201003105Szikvízgyártó150 óra7224
137301003106Üdítőital- és ásványvízgyártó150 óra7224
1374418.3154101Húsipari termékgyártó 41000212006.-2 év 2000 óra7211élelmiszeriparért felelős miniszter
137501002101Baromfifeldolgozó500 óra7211
137601002102Bélfeldolgozó200 óra7211
137701003101Bolti hentes300 óra7211
137801002103Csontozó munkás300 óra7211
137901002104Halfeldolgozó200 óra7211
138001003102Szárazárukészítő200 óra7211
138101002105Vágóhídi munkás300 óra7211
1382419.3354103Molnár40000211993.-2 év 2000 óra7215élelmiszeriparért felelős miniszter
138301003101Keveréktakarmány-gyártó1000 óra7215
13844203354104Pék40000211993.-2 év 2000 óra7216élelmiszeriparért felelős miniszter
138501002101Gyorspékségi sütő és eladó400 óra7216
138601002102Sütőipari munkás500 óra7216
138701002103Száraztésztagyártó400 óra7216
13884213354105Pék-cukrász1000211993.-3 év 3000 óra7216élelmiszeriparértszakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
138901002101Mézeskalács készítő700 óra7216
13904223354106Tartósítóipari termékgyártó0000212006.-2 év 2000 óra7212élelmiszeriparért felelős miniszter
139101002101Gyümölcsfeldolgozó1000 óra7212
139201002102Hűtőipari munkás500 óra7212
139301003101Konzervgyártó1000 óra7212
139401003102Növényolajgyártó500 óra7213
139501002103Olajütő300 óra7213
139601002104Savanyító500 óra7212
139701002105Zöldségfeldolgozó1000 óra7212
13984233354107Tejtermékgyártó1000211993.-2 év 2000 óra7214élelmiszeriparért felelős miniszter
139901002101Elsődleges tejkezelő600 óra7214
140001003101Friss és tartós tejtermékek gyártója800 óra7214
140101003102Sajtkészítő600 óra7214
14024245154101Vágóállat-minősítő211995.-1000 óraélelmiszeriparért felelős miniszter
140300105101Juhminősítő7211
140400105102Sertésminősítő7211
140500105103Szarvasmarhaminősítő7211

2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez

2.1. Az azonosító szám felépítése

Az OKJ-ben szereplő szakképesítések, részszakképesítések, szakképesítés-elágazások, szakképesítés-ráépülések azonosító száma 15 számjegyből áll, amely az 1. és 3. oszlop számjegyeiből tevődik össze. Ha a szakképesítés szakképesítés-elágazásokat tartalmaz, akkor a 2. oszlop szerinti megnevezéssel szakképesítés nem szerezhető. Ebben az esetben a szakképesítés azonosító száma 7 számjegyű.

2.2. Az egyes oszlopok értelmezése

2.2.1. A szakképesítés azonosító száma (1. oszlop)

2.2.1.1. Az 1-2. számjegy a szakképesítés szintje (a meghatározások után a megfelelő ISCED szintek megjelölésével)

21 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító alapszintű szakképesítés, amely nem igényel befejezett iskolai végzettséget. (2CV)

31 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) vagy a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épül. (3CV) 33 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint - kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelés és oktatásban részt vevő tanulók esetében - a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre, vagy a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épül. (3CV)

51 Jellemzően fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy a középiskola befejező évfolyamának elvégzésére épül. (4CV)

52 Fizikai vagy szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül. (4CV)

54 Jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt szintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül. (4CV)

55 Érettségi vizsgára épülő felsőfokú szakképesítések. (5BCV) 61 Felsőfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések. (5ACV)

2.2.1.2. A 3-5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe (3 számjegy)

1 Oktatás

140 Általános oktatási ismeretek

2 Humán tudományok és művészetek

211 Képző- és iparművészet

212 Zene- és előadó-művészet

213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek

215 Kézművesség

223 Anyanyelvi képzés

3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések

313 Politikai és civil társadalmi tudományok

321 Újságíró- és riporterképzés

322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés

340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok)

341 Nagy- és kiskereskedelem

342 Marketing és reklám

343 Pénzügy, bank és biztosítás

344 Könyvelés és adózás

345 Menedzsment és igazgatás

346 Titkársági és irodai munka

347 Munkahelyi ismeretek

4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések

462 Statisztika

481 Számítástechnikai képzések

482 Számítástechnikai alkalmazások

5 Műszaki, ipari és építőipari képzések

520 Általános műszaki képzés

521 Gépgyártás, műszer- és fémipar

522 Energetika, elektromosság

523 Elektronika és automatizálás

524 Vegyipar

525 Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása

541 Élelmiszergyártás

542 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

543 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

544 Bányászat és kitermelőipar

581 Építészet és várostervezés

582 Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés

6 Mezőgazdaság

621 Növénytermesztés és állattenyésztés

622 Kertészet

623 Erdőgazdálkodás

624 Halgazdálkodás

625 Vadgazdálkodás

641 Állatorvosi kisegítők képzése

7 Egészségügy és szociális gondoskodás

720 Egészségügy (általános programok)

723 Ápolás, gondozás

724 Fogászati laboratóriumi technológia

725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák

726 Terápia és rehabilitáció

761 Gyermek- és ifjúságvédelem

762 Szociális munka és tanácsadás

8 Szolgáltatások

810 Személyi szolgáltatások (általános programok)

811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás

812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás

813 Sportok

814 Háztartási szolgáltatások

815 Fodrászat és szépségápolás

841 Szállítási szolgáltatások

850 Környezetvédelem (általános programok)

851 Környezetvédelmi technológiák

852 Természeti környezet és élővilág

853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

861 Személyi és vagyonvédelem

862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

863 Honvédelem

2.2.1.3. A 6-7. számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma (01-....)

2.2.2. Szakképesítés megnevezése a számok jelentésének a megjelölésével (2. oszlop)

1: A szakképzés megkezdésének feltétele hatósági képzés és vizsga során megszerzett vezetői engedély (közúti jármű kategóriára).

2: Művészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai évfolyamok számozása megegyezik az általános műveltséget megalapozó, vagy az érettségire felkészítő ismereteket nyújtó évfolyamok számozásával; a 7. oszlopban az első évfolyamszám a az érettségire épülő szakképző évfolyamok számát, a második évfolyamszám a párhuzamos oktatás évfolyamainak számát jelenti; az adott szakképesítésnél az iskolarendszeren kívüli képzésre vonatkozó, a szakképesítés sajátosságait figyelembe vevő további feltételeket, és az egyéni felkészülés lehetőségét a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg.

3: Az adott szakképzés megkezdésének feltétele: középfokú (középszintű) szakmai képzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség.

4: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felelősségi körébe tartozó mester szakmák.

5: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek a Magyar Agrárkamara felelősségi körébe tartozó mester szakmák.

6: Kizárólag vakok számára megszerezhető részszakképesítés.

2.2.3. A szakképesítés köre (3. oszlop)

2.2.3.1. Azonosító szám

8. számjegy az alap-szakképesítést jelzi: 1 = igen,0 = nem

9. számjegy a részszakképesítést jelzi: 1 = igen,0 = nem

10. számjegy a szakképesítés-elágazást jelzi: 1 = igen,0 = nem

11. számjegy a szakképesítés-ráépülést jelzi: 1 = igen,0 = nem

12-13. számjegy a részszakképesítés vagy a szakképesítés-elágazás, vagy a szakképesítés-ráépülés szintje = 21-61 (amennyiben a 9-11. számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0)

14-15. számjegy az azonos szintű részszakképesítés, szakképesítés-elágazás és szakképesítés-ráépülés sorszáma = 01 (amennyiben a 9-11. számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0)

2.2.3.2. Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelmény több más szakképesítéssel közös modult/modulokat tartalmaz. Jellemzően hosszabb képzési idejű szakképesítés, amely munkakör(ök) ellátására képesít.

2.2.3.3. Részszakképesítés: Egy szakképesítésnek részben vagy egészben a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít.

2.2.3.4. Szakképesítés-elágazás: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, amely kötelezően választandó - az elágazásra jellemző - modullal/modulokkal együtt munkakör ellátására képesít.

2.2.3.5. Szakképesítés-ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakképesítésre/szakképesítés-elágazásra épül, a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, újabb munkakör(ök) ellátására képesít.

2.2.4. Szakmacsoportok megjelölése a számok jelentésének a megjelölésével (4. oszlop)

1. Egészségügy

2. Szociális szolgáltatások

3. Oktatás

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

5. Gépészet

6. Elektrotechnika-elektronika

7. Informatika

8. Vegyipar

9. Építészet

10. Könnyűipar

11. Faipar

12. Nyomdaipar

13. Közlekedés

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

15. Közgazdaság

16. Ügyvitel

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

18. Vendéglátás-idegenforgalom

19. Egyéb szolgáltatások

20. Mezőgazdaság

21. Élelmiszeripar

2.2.5. Jegyzékbe kerülés éve (5. oszlop)

2.2.6. Kizárólag iskolai rendszerben megszerezhető szakképesítések (6. oszlop)

i: kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés

2.2.7. A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartama (7. oszlop)

Az év és az óraszám együttes feltüntetése azt jelzi, hogy az adott szakképesítés iskolai rendszerben és iskolarendszeren kívül is oktatható. Ahol csak az óraszám adott, ott kizárólag iskolarendszeren kívül oktatható a szakképesítés kivéve, ha a központi program - az oktatási és kulturális miniszter és a szociális és munkaügyi miniszter egyetértésével - kiadásra került. A kizárólag iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetében a maximális képzési idő évben van megadva.

2.2.8. A FEOR szám a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréből (8. oszlop)

2.2.9. A szakképesítésért felelős miniszter (9. oszlop)

[18]
ABC
1SorszámA szakképesítés azonosítószámaA szakképesítés megnevezése
21.33 582 01 1000 00 00Ács-állványozó
32.31 521 20 0010 31 01Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
43.31 621 03 0010 31 01Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
54.31 621 03 0010 31 02Állattenyésztő (juh és kecske)
65.31 621 03 0010 31 03Állattenyésztő (sertés)
76.31 621 03 0010 31 04Állattenyésztő (szarvasmarha)
87.31 521 08 0010 31 01Autógyártó
98.33 621 01 0000 00 00Borász
109.33 542 01 1000 00 00Bőrdíszműves
1110.33 582 03 1000 00 00Burkoló
1211.31 341 01 0010 31 01Bútor- és lakástextil-eladó
1312.33 543 01 1000 00 00Bútorasztalos
1413.33 542 02 1000 00 00Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
1514.33 811 01 0000 00 00Cukrász
1615.33 542 05 0010 33 01Csecsemő- és gyermekruha-készítő
1716.31 21502 001031 01Csipkekészítő
1817.31 622 01 0010 31 01Dohánykertész
1918.33 541 01 0000 00 00Édesipari termékgyártó
2019.33 521 01 1000 00 00Elektromechanikai műszerész
2120.33 522 01 0000 00 00Elektronikai műszerész
2221.31 341 01 0010 31 02Élelmiszer- és vegyi áru-eladó
2322.31 582 09 0010 31 01Energiahasznosító berendezés szerelője
24
2524.31 521 01 0010 31 01Erdészeti gépszerelő, gépjavító
2625.31 521 20 0010 31 02Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
2726.31 623 01 1000 00 00Erdészeti szakmunkás
2827.31 21502 001031 02Fajátékkészítő
2928.31 21502 001031 03Faműves
3029.31 215 02 0010 31 04Fazekas
3130.33 542 05 0010 33 02Férfiszabó
3231.33 582 04 1000 00 00Festő, mázoló és tapétázó
3332.33 815 01 1000 00 00Fodrász
3433.33 621 02 1000 00 00Gazda
[19]
3534.31 582 09 0010 31 02Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
3635.31 521 09 1000 00 00Gépi forgácsoló
3736.31 521 10 1000 00 00Géplakatos
3837.31 21502 001031 05Gyékény-, szalma és csuhéjtárgykészítő
3938.31 622 01 0010 31 02Gyümölcstermesztő
40
4140.31 521 11 0000 00 00Hegesztő
4241.31 541 01 1000 00 00Húsipari termékgyártó
4342.33 522 02 0000 00 00Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
4443.33 346 01 1000 00 00Irodai asszisztens
4544.31 525 02 1000 00 00Járműfényező
4645.31 525 03 1000 00 00Karosszérialakatos
4746.33 542 04 1000 00 00Kárpitos
4847.33 525 01 0010 33 01Kerékpárszerelő
4948.31 521 01 0010 31 02Kertészeti gépszerelő, gépjavító
50
5150.31 215 02 0010 31 06Kézi és gépi hímző
5251.31 543 05 0000 00 00Kishajóépítő, -karbantartó
5352.31 21502 001031 07Kosárfonó és fonottbútor-készítő
5453.31 582 14 0000 00 00Kőfaragó, műköves és épületszobrász
5554.31 582 15 1000 00 00Kőműves
5655.31 582 09 0010 31 03Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
5756.31 621 04 0000 00 00Lótartó és -tenyésztő
5857.31 521 01 0010 31 03Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
5958.33 525 01 0010 33 02Motorkerékpár-szerelő
6059.31 341 01 0010 31 03Műszakicikk eladó
6160.31 21502 001031 10Nemezkészítő
6261.31 21502 001031 11Népi bőrműves
6362.33 542 05 0010 33 03Női szabó
6463.31 521 20 0010 31 04Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
6564.31 725 01 0000 00 00Optikai üvegcsiszoló
6665.31 812 01 0000 00 00Panziós, falusi vendéglátó
6766.33 541 04 0000 00 00Pék
6867.33 811 02 1000 00 00Pincér
69
7069.31 341 01 0010 31 05Ruházati eladó
7170.33 811 03 1000 00 00Szakács
7271.31 521 24 1000 00 00Szerkezetlakatos
7372.33 521 08 0000 00 00Szerszámkészítő
7473.33 762 01 0010 33 02Szociális gondozó és ápoló
7574.31 622 01 0010 31 03Szőlőtermesztő
7675.31 215 02 0010 31 08Szőnyegszövő
7776.31 21502 001031 09Takács
7877.33 541 06 0000 00 00Tartósítóipari termékgyártó
7978.31 582 17 0000 00 00Tetőfedő
8079.31 582 18 1000 00 00Útépítő
8180.31 841 02 1000 00 00Vasúti pályamunkás
8281.33 524 01 1000 00 00Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó
8382.33 522 04 1000 00 00Villanyszerelő
8483.31 853 06 1000 00 00Vízműkezelő
8584.31 582 09 0010 31 04Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
8685.31 341 01 0010 31 06Zöldség-gyümölcs eladó
8786.31 622 01 0010 31 04Zöldségtermesztő

2. melléklet a 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez[20]

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező tanulók részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerinti szakiskolai nevelés és oktatás keretében folytatott képzésben 3 éves képzési idejű szakképesítések

ABC
SorszámA szakképesítés azonosítószámaA szakképesítés megnevezése
1.33 543 02 0010 33 01Abroncsgyártó
2.33 582 01 1000 00 00Ács, állványozó
3.31 521 20 0010 31 01Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
4.31 621 03 0010 31 01Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
5.31 621 03 0010 31 02Állattenyésztő (juh és kecske)
6.31 621 03 0010 31 03Állattenyésztő (sertés)
7.31 621 03 0010 31 04Állattenyésztő (szarvasmarha)
8.31 521 08 0010 31 01Autógyártó
9.33 621 01 0000 00 00Borász
10.33 542 01 1000 00 00Bőrdíszműves
11.33 582 03 1000 00 00Burkoló
12.31 341 01 0010 31 01Bútor- és lakástextil-eladó
13.33 543 01 1000 00 00Bútorasztalos
14.33 542 02 1000 00 00Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
15.33 811 01 1000 00 00Cukrász
16.33 542 05 0010 33 01Csecsemő- és gyermekruha-készítő
17.31 215 02 0010 31 01Csipkekészítő
18.31 622 01 0010 31 01Dohánykertész
19.33 541 01 0000 00 00Édesipari termékgyártó
20.33 521 01 1000 00 00Elektromechanikai műszerész
21.31 522 01 1000 00 00Elektromos gép- és készülékszerelő
22.31 522 05 1000 00 00Elektronikai műszerész
23.31 341 01 0010 31 02Élelmiszer- és vegyi áru-eladó
24.31 582 09 0010 31 01Energiahasznosító berendezés szerelője
25.31 582 07 0010 31 01Épület- és építménybádogos
26.31 582 10 1000 00 00Épületlakatos
27.31 521 01 0010 31 01Erdészeti gépszerelő, gépjavító
28.31 521 20 0010 31 02Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
29.31 623 01 1000 00 00Erdészeti szakmunkás
30.33 541 02 0000 00 00Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
31.31 215 02 0010 31 02Fajátékkészítő
32.31 215 02 0010 31 03Faműves
33.31 215 02 0010 31 04Fazekas
34.33 542 05 0010 33 04Fehérnemű-készítő
35.33 542 05 0010 33 02Férfiszabó
36.33 582 04 1000 00 00Festő,díszítő, mázoló és tapétázó
37.33 815 01 1000 00 00Fodrász
38.33 543 02 0010 33 02Formacikk-gyártó
39.33 621 02 1000 00 00Gazda
40.31 582 09 0010 31 02Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
41.31 521 09 1000 00 00Gépi forgácsoló
42.31 525 07 0010 31 01Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
43.31 525 06 0000 00 00Gépjármű-mechatronikus
44.31 521 10 1000 00 00Géplakatos
45.31 215 02 0010 31 05Gyékény-, szalma és csuhéjtárgykészítő
ABC
SorszámA szakképesítés azonosítószámaA szakképesítés megnevezése
46.31 622 01 0010 31 02Gyümölcstermesztő
47.31 521 08 0010 31 02Háztartási gépgyártó
48.31 521 11 1000 00 00Hegesztő
49.31 541 01 1000 00 00Húsipari termékgyártó
50.33 522 02 0000 00 00Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
51.31 582 21 0010 31 01Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
52.33 543 02 0010 33 03Ipari gumitermékelőállító
53.31 582 07 0010 31 02Ipari szigetelő-bádogos
54.33 346 01 1000 00 00Irodai asszisztens
55.31 525 05 0010 31 01Járműfényező
56.31 525 05 0010 31 02Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
57.31 525 05 0010 31 03Járműkarosszéria készítő, szerelő
58.31 582 13 0000 00 00Kályhás
59.31 525 05 0010 31 04Karosszérialakatos
60.33 542 04 1000 00 00Kárpitos
61.33 525 01 0010 33 01Kerékpárszerelő
62.31 521 01 0010 31 02Kertészeti gépszerelő, gépjavító
63.31 521 20 0010 31 03Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
64.31 215 02 0010 31 06Kézi és gépi hímző
65.31 543 05 0000 00 00Kishajóépítő, -karbantartó
66.31 215 02 0010 31 07Kosárfonó és fonottbút