237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet szabályozza a hatálya alá tartozó szervezeteknek az 1. mellékletben meghatározott humánfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások tekintetében az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó, részben vagy egészben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban: EFOP) vagy a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programból (a továbbiakban: RSZTOP) megvalósuló beszerzésével kapcsolatos feladatait, a beszerzések végrehajtásával összefüggésben fizetendő közbeszerzési díj mértékét, valamint meghatározza a központosított eljárás részletes szabályait.

(2) E rendelet hatálya kiterjed minden olyan, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott jogi személyre, amely az EFOP vagy az RSZTOP vonatkozásában a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján támogatást igénylőnek vagy kedvezményezettnek minősül (a továbbiakban: Intézmény).

(3) Az e rendelet szerinti központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó humánfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(4) E rendelet alkalmazásában

1. beszerzés: humánfejlesztési feladatok megvalósítására irányuló, részben vagy egészben EFOP- vagy RSZTOP-forrásból az 1. mellékletben meghatározott termékek és szolgáltatások tárgyában fizetési kötelezettség vállalására vonatkozó szerződés megkötésére irányuló eljárás;

2. központosított közbeszerzési portál: a központi beszerző szerv által működtetett, a (2) bekezdés szerinti érintett szervezetek e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazások, amelyek elérési útvonala és címe: http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu;

3. humánfejlesztési szolgáltatások: az Intézmény által részben vagy egészben EFOP- vagy RSZTOP-forrásból megvalósított, az érintett operatív programokban meghatározott célkitűzések elérése érdekében a szakmai célokhoz közvetlenül kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások;

4. szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatott eljárás eredményeképpen keretmegállapodást, egyedi közbeszerzési szerződést kötő vagy a központi beszerző szerv által működtetett dinamikus beszerzési rendszerhez csatlakozó ajánlattevő.

2. A központi beszerző szerv kijelölése, feladatköre

2. § (1) A Kormány a humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezetként kizárólagos joggal a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Nkft.) jelöli ki.

(2) Az Nkft. mint központi beszerző szerv ellátja a humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint az e rendeletben szabályozott módon és mértékben lebonyolítja a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.

(3) Az Nkft. a (2) bekezdés szerinti tevékenysége körében a következő feladatokat látja el:

a) az Intézmények által elektronikusan, a központosított közbeszerzési portálon keresztül szolgáltatott adatok alapján összesíti és adatbázisba rendszerezi az igénybejelentéseket,

b) az igénybejelentésekre vonatkozó adatbázist folyamatosan frissíti, ennek figyelembevételével megtervezi és előkészíti a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket és a lefolytatandó beszerzési, valamint közbeszerzési eljárásokat,

c) kezeli és frissíti a központosított közbeszerzési adatbázisból történő lekérdezéseket,

d) működteti a központosított közbeszerzési portált, azon közzéteszi a központosított közbeszerzési rendszer használata során teljesítendő adatszolgáltatás adatlapjait és mintáit,

e) a központosított közbeszerzési rendszert érintő, az adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat a központosított közbeszerzési portálon folyamatosan közzéteszi,

f) együttműködik a központosított közbeszerzési rendszer keretében feladatot ellátó egyéb szervezetekkel, valamint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartó államháztartási szervekkel,

g) az Intézmények adatszolgáltatása alapján figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését,

h) a központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött keretszerződések és keretmegállapodások hatályos szövegét - összhangban a Kbt. 44. és 45. §-ában foglaltakkal - közzéteszi a központosított közbeszerzési portálon,

i) ellátja a jogszabályok által központi beszerző szerv hatáskörébe utalt feladatokat,

j) e rendelet szerinti feladataival összefüggésben a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, lekérdezésre haladéktalanul adatot szolgáltat.

3. § (1) Az Nkft. a részben vagy egészben EFOP- vagy RSZTOP-forrásból megvalósuló projektek esetén kizárólagos joggal - a Korm. rendelet 91. §-a szerinti projektfelügyeleti eljárás során megfogalmazott javaslat és az irányító hatóság erre irányuló döntése alapján mint a kedvezményezett konzorciumi partnere - a projektbe való belépéssel veheti át azon adminisztrációs vagy menedzsmentproblémákkal küzdő - nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentőségű - projektek menedzsmenttevékenységét, amelyeknél a megvalósítás jelentős késedelmének, tartós akadályba ütközésének vagy meghiúsulásának veszélye felmerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az Nkft. legfeljebb a projektben tervezett menedzsmentköltségek erejéig, a projektben ellátott tevékenysége során felmerült ráfordításai arányában jogosult támogatásra.

(3) Az Nkft. projektbe való belépésére a Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatási szerződés módosításával kerülhet sor.

3. A központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozás

4. § A központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozás önkéntes. Az önkéntes csatlakozásra az 1. § (2) bekezdése szerinti érintett szervezetek jogosultak.

5. § (1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti érintett szervezet a csatlakozási igényét az Nkft. által meghatározott módon jelentheti be. Az Nkft. a hiánytalan csatlakozási igényt 15 napon belül visszaigazolja, nem megfelelően kitöltött csatlakozási igény esetén pedig a hiányok megjelölésével felhívja az 1. § (2) bekezdése szerinti érintett szervezetet a hiányok pótlására.

(2) Azon 1. § (2) bekezdése szerinti érintett szervezet, melynek csatlakozási igényét az Nkft. visszaigazolta (a továbbiakban: csatlakozott szervezet), az adatának változása esetén a módosult adatot az adatváltozás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles az Nkft. által meghatározott módon bejelenteni.

4. A központosított közbeszerzési rendszerbe való igénybejelentés

6. § (1) A csatlakozási igény elfogadását követően a csatlakozott szervezet - az Nkft. által jóváhagyott - igénybejelentése alapján jogosult az Nkft. által kötött keretszerződések terhére történő megrendelésre, az Nkft. által megkötött keretmegállapodások alapján a 9. § (3)-(5) bekezdése szerinti eljárások lefolytatására, valamint az Nkft. által működtetett dinamikus beszerzési rendszer használatára.

(2) A csatlakozott szervezetek igénybejelentésének jóváhagyása során az Nkft. köteles figyelemmel lenni a Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint arra, hogy az adminisztrációs vagy menedzsmentproblémákkal küzdő - különösen nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentőségű - projekteket megvalósító kedvezményezettek folyamatos ellátottsága biztosított legyen. Ennek érdekében az Nkft. elutasítja a beszerzési igényt, ha

a) a keretmegállapodás vagy keretszerződés megkötésére irányuló eljárás megindításának időpontjában a szervezet nem rendelkezett EFOP vagy RSZTOP projekt keretében megkötött támogatási szerződéssel,

b) az igénybejelentéssel érintett keretmegállapodásban vagy keretszerződésben meghatározott mennyiség nyolcvan százaléka teljesült, vagy

c) a bejelentett igény jóváhagyása veszélyeztetné az adminisztrációs vagy menedzsmentproblémákkal küzdő - különösen nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentőségű - projekteket megvalósító kedvezményezettek igényeinek kielégítését.

(3) Az Nkft. a bejelentett igény elutasítása esetén azt a csatlakozott szervezet felé 30 napon belül indokolni köteles.

5. Az egyedi eljárásokra vonatkozó speciális rendelkezések

7. § A csatlakozott szervezet az 1. mellékletben meghatározott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó beszerzéseire a Kbt.-t és az e rendeletben foglalt eljárási szabályokat köteles alkalmazni.

8. § (1) A csatlakozott szervezet köteles az Nkft. által meghatározott útmutató alapján az 1. mellékletben meghatározott termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggésben

a) a részben vagy egészben EFOP- vagy RSZTOP-forrásból megvalósuló projektre vonatkozó, 1. melléklet szerinti szolgáltatásokat és termékeket tartalmazó beszerzési tervet a beszerzési terv elfogadásától, valamint a beszerzési terv módosításának elfogadásától számított 15 napon belül,

b) a beszerzésre vonatkozó igényét a megvalósítás megkezdését megelőzően legalább 30 nappal,

c) a rendkívüli sürgősséget igénylő beszerzésre vonatkozó igényét haladéktalanul,

a központosított közbeszerzési portálon keresztül megküldeni.

(2) Ha az Nkft. a rendkívüli sürgősségű eljárást az eset összes körülményei alapján nem tartja indokoltnak, a beszerzési igényt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya a beszerzési igény (1) bekezdés b) pontja szerinti ismételt előterjesztésének. Az e bekezdésben foglaltak szerint elutasított beszerzési igényt csak akkor lehet az (1) bekezdés c) pontja alapján ismételten előterjeszteni, ha a rendkívüli sürgőséggel kapcsolatban olyan új körülmény merült fel, melyet az első előterjesztés során az Nkft. nem vizsgált.

6. A központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok

9. § (1) A csatlakozott szervezet részére szükséges, az 1. mellékletben meghatározott humánfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások beszerzése érdekében az Nkft. közbeszerzési eljárást folytat le.

(2) Az Nkft. keretmegállapodást, közbeszerzési szerződést köthet, valamint dinamikus beszerzési rendszert üzemeltethet.

(3) Ha az Nkft. egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást kötött, amely

a) az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés (szerződések) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, a csatlakozott szervezet a közbeszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a keretmegállapodásban ennek a lehetőségét az Nkft. kikötötte, akkor a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával valósítja meg,

b) nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés (szerződések) minden feltételét, vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációt vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását az Nkft. bonyolítja le.

(4) A verseny újranyitása esetén - ha erre lehetőség nyílik, és a rendelkezésre álló fedezet is biztosítja a lehetőségét - minden esetben meg kell jelölni a második legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ha az az ajánlattevő, akitől a több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás alapján az adott termék vagy szolgáltatás megrendelhető, a megrendelést határidőben nem tudja teljesíteni, a csatlakozott szervezet az ellátás biztonsága érdekében jogosult a soron következő legkedvezőbb ajánlattevőtől megrendelni az adott terméket vagy szolgáltatást. Ez nem érinti a nyertes ajánlattevő felelősségét a teljesítés elmaradásáért.

(5) Ha az Nkft. dinamikus beszerzési rendszert üzemeltet, a csatlakozott szervezet köteles a Kbt. 107. § (7) bekezdése szerint eljárni a rendszer alkalmazása során.

(6) A szállító köteles a megrendelésekre és a szállításokra vonatkozó dokumentumok megküldésével a keretmegállapodások alapján teljesített megrendelésekről, valamint a szállított humánfejlesztési szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek mennyiségéről és értékéről az Nkft.-t értesíteni.

(7) Ha az Nkft. a (2) és (3) bekezdés alapján keretmegállapodást köt, a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt az Nkft. teszi közzé.

10. § Az Nkft. mint központi beszerző szerv által lebonyolított beszerzésekért a beszerzéssel érintett, a központosított beszerzéshez csatlakozott szervezet az Nkft. részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított közbeszerzési díjat a feladatellátással összefüggő ráfordítások figyelembevételével kell megállapítani. A díj mértéke a központosított közbeszerzések keretében bármilyen formában - közvetlen megrendeléssel, írásbeli konzultációval, versenyújranyítással - megvalósított egyedi közbeszerzések, beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint.

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

Humánfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások

1. Humánfejlesztéshez kapcsolódó szakmai

a) kutatási feladatok,

b) stratégiai tervezési, tanácsadási, folyamatszervezési feladatok,

c) statisztikai, elemzési feladatok,

d) közvéleménykutatási feladatok,

e) felmérések, elemzések előállításával kapcsolatos feladatok,

f) tartalomkészítési feladatok (szöveges),

g) tartalomkészítési feladatok (online, vegyes),

h) tanácsadási feladatok

2. Komplex rendezvényszervezési feladatok (humánfejlesztéshez kapcsolódó, kifejezetten szakmai rendezvények, szakmai műhelyek szervezése, az ehhez kapcsolódó szállodai és éttermi szolgáltatások, adott esetben helyszín és a helyszínhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások beszerzésével)

3. Képzésszervezési feladatok[1]

4.[2]

5. Adatrögzítési feladatok

6. Szállítási, szállítmányozási feladatok

7. Raktározási feladatok

8. Az EFOP vagy RSZTOP operatív programokban meghatározott célkitűzések elérése érdekében, a szakmai célokhoz közvetlenül kapcsolódó termékek vagy immateriális javak beszerzése

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 124. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.02.15.

[2] Hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2020.02.15.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére