265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában,

a 3. § (1) és (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 3. § (3) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt ingatlanok felújítására irányuló beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1)[1]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

a)[2]

b) hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést legfeljebb 10 napon belül el kell bírálni.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével - tíz nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

3. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2., 6. és 9. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3., 4., 5., 7., 8. és 10. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelethez

ABCD
1.Támogatási kérelem
azonosító száma
Projekt megnevezéseMegvalósítás helyszíne
Természetbeni címHelyrajzi szám
(Budapest)
2.KEHOP-5.2.2-16-
2016-00003
A Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság által
üzemeltetett kormányzati
épületek energetikai
felújítása
1051 Budapest, Arany János u. 6-8.24652/5
3.1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.34259
4.1054 Budapest, Hold u. 1.24781
5.1055 Budapest, Szalay u. 10-14.24934
6.1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.13837
7.1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 11/B13079/1
8.1027 Budapest, Gyorskocsi u. 46.13860
9.1011 Budapest, Fő u. 44-50.14133
10.1149 Budapest, Róna u. 54-56.31951/4

2. melléklet a 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. földmérési hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. közegészségügyi hatósági eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

18. azok az 1-17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben foglalt beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

19. az 1-18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 402. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 402. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék