28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet I) pontjába foglalt táblázat 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. melléklet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően, annak 2. mellékletének (a továbbiakban: RID Szabályzat) részletes szabályait és kiegészítéseit tartalmazza a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására vonatkozóan."

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Ez a rendelet

1. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló, 2014. november 21-i 2014/103/EU bizottsági irányelvnek,

3. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

3. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az R. 2. §-a.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 28/2017. (VII. 5.) NFM rendelethez

1. Az R. 1. melléklete a következő 3a. ponttal egészül ki:

"3a. A RID Szabályzat 1.3.2 szakaszát a következő 1.3.2.5 bekezdéssel kiegészítve kell alkalmazni:

"1.3.2.5 Nem szükséges az 1.3 fejezet szerinti képzés akkor, ha a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységet érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvánnyal rendelkező személy végzi.""

2. Az R. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A RID Szabályzat 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratot az alábbi adattartalommal kell elkészíteni:

a) az oktatásban részt vevők neve és a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkaköre;

b) az oktatás témaköre az 1.3.2 szakasz szerint;

c) az oktatást végző veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve, bizonyítványának száma, lejárati ideje;

d) az oktatás helye, időpontja.

A munkáltató az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az igazolást a jármű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania és a hatóság kérésére ellenőrzéskor be kell mutatnia. Több telephely esetén az egy-egy telephely vonatkozásában készült, oktatással kapcsolatos iratokat az adott telephelyen is el kell helyezni eredetben vagy a munkáltató által hitelesített másolatban, vagy elektronikusan elérhetővé kell tenni a telephely számára. Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie."

Tartalomjegyzék