Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv C Függeléke, "A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat" (a továbbiakban: RID) Melléklete kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a RID Mellékletének szövegét e rendelettel kihirdeti.

3. § A RID Mellékletének hiteles angol nyelvű szövegét az 1. melléklet, hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §[1] (1) A RID Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi vasúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jog szerint már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát kimondó jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak.

5. § A RID Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik a 3. mellékletben meghatározott feladatmegosztás szerint.

7. §[2] Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek,

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i (EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez[3]

A melléklet feldolgozása folyamatban van. A melléklet pdf. formátumban az alábbi linken érhető el: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/TBOWe3UcPnBRJjhRN9bOjMblH3S5d15e33087f3d/dokumentumok/37b2b7c351784cfc2a190395aa8d8291159ee93b/letoltes

2. melléklet a 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez[4]

A melléklet feldolgozása folyamatban van. A melléklet pdf. formátumban az alábbi linken érhető el: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/TBOWe3UcPnBRJjhRN9bOjMblH3S5d15e33087f3d/dokumentumok/921c1299f3f7f8948f84ce966ad914b3f65237ad/letoltes

3. melléklet a 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez[5]

A RID Mellékletében foglalt egyes feladatok megosztása

1. A közlekedésért felelős miniszter

a) Részt vesz a RID-del kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon; az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot - az illetékes miniszterekkel egyetértésben - kialakítja.

b) Más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat - a RID 7 osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével - ideiglenesen a RID Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az OTIF Titkárságát.

c) Amennyiben a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá, ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a javasolt intézkedésekről. A Bizottság által engedélyezett intézkedéseknek az engedélyezett időn belüli végrehajtásáról gondoskodik.

2. A közlekedési hatóság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

b) a veszélyes árukat szállító vasúti kocsik típusjóváhagyásával és időszakos vizsgálatával;

c) a nem a RID 1 osztályába tartozó, csomagolatlan, nagyméretű, robusztus tárgyak szállításának engedélyezésével

kapcsolatos hatósági feladatokat.

2/A. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

3. Az atomenergia-felügyeleti szerv

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a radioaktív anyagokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és értesítési hatósági feladatokat.

4. A bányafelügyelet

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a RID Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; és

b) a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

5. A katasztrófavédelmi hatóság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén a jelentésen túlmenően kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében;

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartányok, a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

6. A műszaki biztonsági hatóság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartányok jóváhagyásával, az időszakos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal és

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartányok, a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek időszakos vizsgálatával;

c) az aeroszolcsomagolásokkal és

d) a hegesztéssel

kapcsolatos hatósági feladatokat.

7. A megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetet kijelölő hatóság

Ellátja a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek engedélyezésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.

8. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott, bizonyítottan fertőzött vagy fertőzésre gyanús élő állatok és az állati eredetű anyagok belföldi szállításával, valamint az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközeinek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2019.06.29.

[2] Megállapította a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2019.06.29.

[3] Megállapította a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése (lásd 6. melléklet). Hatályos 2019.06.29.

[4] Megállapította a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése (lásd 7. melléklet). Hatályos 2019.06.29.

[5] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 171. §-a (ld. 42. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

Tartalomjegyzék