2/2017. (IV. 20.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (1) bekezdés c) pontjában a "külön kérelem nélkül, minden év március 31-ig," szövegrész helyébe az "a kiküldött tárgyév március 15. napjáig megtett írásbeli nyilatkozata alapján tárgyév március 31-ig vagy tárgyév szeptember 30-ig," szöveg lép.

2. § Az R. a következő 71. §-sal egészül ki:

"71. § E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 2/2017. (IV. 20.) HM rendelettel megállapított 17. § (1) bekezdés c) pontját a 2017. évi kifizetések tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kiküldött 2017. április 30-ig nyilatkozik arról, hogy az utazási költségátalány átutalását 2017. május 15-ig vagy 2017. szeptember 30-ig kéri."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,

honvédelmi miniszter