Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról

A Kormány

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 237/2009. Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hitelezői választmányt, illetve a hitelezők képviselőjét, továbbá - ha az értékesítésre kerülő vagyonban van olyan vagyontárgy, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba vagy más közhiteles nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog (önálló zálogjog), alzálogjog, végrehajtási jog vagy a Cstv. 38. § (5a) bekezdésében felsorolt biztosítéki célú jog terhel, és annak jogosultját hitelezőként a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vették, a jogosultat - a pályázat kiírásáról, illetve az árverés kitűzéséről legkésőbb a Cégközlönyben történő közzétételre való megküldést megelőző 15. napon értesíteni kell az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével vagy a felszámoló internetes honlapjára vagy internetes hirdetési adatbázisra mutató hiperhivatkozás megküldésével, ahol az adott értékesítési hirdetmény tervezete elérhető. Az értesítést a hitelező elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségére vagy - az ingatlan-nyilvántartásba vagy más közhiteles nyilvántartásba bejegyzett jogosultak számára a nyilvántartásba bejegyzett címre - kell megküldeni. Ez a szabály irányadó a megismételt értékesítés lefolytatását megelőzően is. Ha a tervezet szövegét a felszámoló módosítja vagy kijavítja, az értesítést legkésőbb az említett határidőn belül ismételten meg kell küldeni. Az értékesítési hirdetményben utalni kell arra, hogy az értékesítési hirdetmény tervezetéről az e bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént."

(2) A 237/2009. Korm. rendelet 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az értékesítési hirdetményben a felszámolónak nyilatkoznia kell arról, hogy

a) a vagyonelem első, megismételt vagy az ezt követő további megismételt értékesítésére kerül sor,

b) a minimálár leszállítása esetén fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére a 4. § melyik rendelkezése alapján, milyen mértékben kerül sor,

c) a becsérték módosítása esetén a 4. § (2c) vagy (2e) bekezdését kellett alkalmazni."

2. § (1) A 237/2009. Korm. rendelet 4. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az értékesítési hirdetményben közzétett minimálár - az e §-ban meghatározott kivételekkel - nem lehet alacsonyabb a becsértéknél. A becsérték az aktuálisan megállapított likvidációs érték, figyelembe véve azt is, hogy a vagyontárgy a piaci folyamatok figyelembevételével rövid időszakon belül legyen értékesíthető.

(2a) A felszámoló a megismételt értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a becsérték 70%-áig leszállíthatja, ha azt a hitelezői választmány, hitelezői képviselő - ha hitelezői választmány vagy hitelezői képviselő megválasztására nem került sor, akkor a hitelezők követelésarányosan számított többsége, ha pedig az értékesítésre kerülő vagyonban van olyan vagyontárgy, amely a 2. § (2) bekezdésében meghatározott biztosítékkal van megterhelve, a biztosíték első ranghelyi jogosultja - a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenzi. A vélelmezett hitelezői hozzájárulás megállapításakor a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezői igényeket kell számításba venni."

(2) A 237/2009. Korm. rendelet 4. §-a a következő (2b)-(2f) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Ha a 2. § (2) bekezdésében meghatározott biztosítékok jogosultja nem kívánja a vagyontárgyat megvásárolni a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, a további megismételt értékesítési eljárásban a minimálár a (2a) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a becsérték 50%-áig - ezt követően a további megismételt értékesítési eljárásban a készletek, félkész termékek, követelések vagy a legfeljebb egymillió forint becsértékű tárgyi eszköz értékesítésekor a becsérték 35%-áig - csökkenthető.

(2c) Ha a megismételt vagy a további megismételt értékesítési eljárás megkezdése előtt olyan újabb értékbecslésre kerül sor, amely a becsértéket a korábbinál több mint 20%-kal kevesebb összegben állapítja meg, a felszámoló a minimálárat

a) a (2a) bekezdés szerinti esetben legfeljebb az új becsérték 80%-áig,

b) a (2b) bekezdés szerinti esetben legfeljebb az új becsérték 60%-áig - készletek, félkész termékek, követelések vagy a legfeljebb egymillió forint becsértékű tárgyi eszköz esetében 45%-áig -

szállíthatja le.

(2d) Az újabb értékbecslés szükségességének okát a felszámolónak az értékesítési hirdetményben meg kell jelölnie.

(2e) Ha a megismételt vagy az ezt követő további megismételt értékesítési eljárás megkezdése előtt készített újabb értékbecslés a becsértéket a korábbinál magasabb összegben állapítja meg, vagy a becsértéket legfeljebb 20%-kal csökkentett összegben állapítja meg,

a) a minimálár (2a) és (2b) bekezdés szerinti csökkentésénél, valamint

b) a Cstv. 49/A. § (5) bekezdése és 49/B. § (7) bekezdése szerinti értékesítésnél

az újabb becsértéket kell figyelembe venni.

(2f) Eredménytelennek kell nyilvánítani az értékesítést, ha nem adtak be az értékesítési hirdetményben meghatározott feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot. Az értékesítés eredménytelenségének okát indoklással a jegyzőkönyvben rögzíteni kell."

3. § A 237/2009. Korm. rendelet 7. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) E rendeletnek a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 300/2017. (X. 17.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet] megállapított 2. § (1), (2), (4), (4a), (5) és (6) bekezdését, 4. § (1), (1a), (2), (2a)-(2e) bekezdését és 5. § (1) bekezdését a 2017. november 15-én és az azt követően - a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet előírásai szerint - közzétételre megküldött értékesítési hirdetményre kell alkalmazni."

4. § A 237/2009. Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "pályázati felhívást és az árverési hirdetményt" szövegrész helyébe a "pályázati felhívást és az árverési hirdetményt (a továbbiakban együtt: értékesítési hirdetmény)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "közzéteheti az internetes honlapján, internetes hirdetési adatbázisban," szövegrész helyébe a "tájékoztatásul közzéteheti internetes hirdetési adatbázisban," szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében az "irányárát (becsértékét)" szövegrész helyébe a "becsértékét" szöveg,

d) 2. § (5) bekezdés a) és c) pontjában az "irányár (becsérték)" szövegrész helyébe a "becsérték" szöveg,

e) 2. § (5) bekezdés b) pontjában az "irányár (becsérték)" szövegrészek helyébe a "becsérték" szöveg,

f) 2. § (6) bekezdésében a "vagyontárgyak együttes irányára (becsértéke) alapján" szövegrész helyébe a "vagyontárgyak becsértékének összege alapján" szöveg,

g) 4. § (1) bekezdésében az "A pályázati felhívásban, az árverési hirdetményben," szövegrész helyébe az "Az értékesítési hirdetményben," szöveg,

h) 4. § (1) bekezdésében az "irányárát (becsértékét)" szövegrész helyébe a "becsértékét" szöveg,

i) 4. § (1a) bekezdésében az "a pályázati felhívás, árverési hirdetmény" szövegrész helyébe az "az értékesítési hirdetmény" szöveg,

j) 5. § (1) bekezdésében az "árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban" szövegrész helyébe az "értékesítési hirdetményben" szöveg

lép.

2. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet] 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 300/2017. (X. 17.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet] hatályon kívül helyezett 26/A. §-át a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet előírásai szerint a 2017. november 15-éig közzétételre megküldött értékesítési hirdetményre kell alkalmazni."

6. § Hatályát veszti a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a) 22. § (2) bekezdésében a "(kikiáltási árat)" szövegrész,

b) 26. § (3) bekezdése,

c) 26/A. §-a.

3. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék