322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kaposvár 0285/14, 0293/1, 0293/4, 0305/4, 0305/5, 0306/2, 0307/1, 0315/4, 0322/4 helyrajzi számú, illetve az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(2)[2]

(3) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével - nyolc nap.

(4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést legfeljebb tíz napon belül el kell bírálni.

(5)[3]

3. §[4] A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Somogy Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[5] A Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 1. § (1) bekezdését a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. erdészeti hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. honvédelmi hatósági eljárások,

23. földvédelmi hatósági eljárások,

24. azok az 1-23. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

25. az 1-24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 407. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 408. §-a. Hatálytalan 2018.01.01. A módosító rendelkezés ugyan a 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) és (5) bekezdését rendeli hatályon kívül helyezni, de mivel az ez utóbbi rendeletre vonatkozó további módosítások a következő, 249. alcímben szerepelnek, valamint 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának nincs se (2), se (5) bekezdése, a jogalkotó szándéka vélhetően a a 248. alcímben szereplő 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítására irányult. A módosítás érvényessége kétséges.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 408. §-a. Hatálytalan 2018.01.01. A módosító rendelkezés ugyan a 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) és (5) bekezdését rendeli hatályon kívül helyezni, de mivel az ez utóbbi rendeletre vonatkozó további módosítások a következő, 249. alcímben szerepelnek, valamint 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának nincs se (2), se (5) bekezdése, a jogalkotó szándéka vélhetően a a 248. alcímben szereplő 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítására irányult. A módosítás érvényessége kétséges.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 194. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Beiktatta a 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.12.16.

Tartalomjegyzék