32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,

a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában,

a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest, IX. kerület, belterület 38250/5. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon, illetve ezen ingatlanból telekalakítás véglegessé válását követően kialakított ingatlanon megvalósítandó Málenkij Robot Emlékhely kialakítására irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti Beruházás megvalósításához és az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan megosztásához, valamint az emlékhely kialakításához és fenntartásához szükséges méretű ingatlan állami tulajdonba kerüléséhez szükségesek.

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1)[3]

(2)[4]

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

5. §[5]

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

5. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó az egyes sajátos ipari létesítményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, illetve villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások,[6]

6. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

9. földmérési hatósági eljárások,

10. hírközlési hatósági eljárások,

11. tűzvédelmi hatósági eljárások,

12. bányahatósági engedélyezési eljárások,

13. területrendezési hatósági eljárások,

14. közegészségügyi hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. rendészeti hatósági eljárások,

17. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,

18. természetvédelmi hatósági eljárások,

19. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

21. az óvóhely épülettel kapcsolatos munkálat elvégzéséhez, illetve az óvóhely rendeltetéstől eltérő hasznosításhoz szükséges katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

23. az 1-22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, az ingatlan megosztásához, valamint az emlékhely kialakításához és fenntartásához szükséges méretű ingatlan tartós állami tulajdonba kerüléséhez közvetlenül szükségesek, kivéve a kisajátítási eljárást,

24. az 1-23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 333. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 153. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 334. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 334. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 334. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 153. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék