381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

az 5. alcím és a 2. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 28. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A támogatott lakhatást igénybe vevő személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 100%-át, és ha távollétének ideje alatt az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerint egyéb szolgáltatásokat igénybe veszi, a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások térítési díját fizeti. Távollétnek minősül az a nap, melyen az ellátott nem tartózkodik a támogatott lakhatást biztosító ingatlanban."

2. § A Tr. 31. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Kormány az Szt. 17. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során az Szt. 17. § (3) bekezdése szerinti szociális hatáskört gyakorló szervként az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki."

3. § A Tr. 28. § (4) bekezdésében a "díjak" szövegrész helyébe a "díjak és a közös költség" szöveg lép.

2. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 1. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"Alapvizsgálat és felülvizsgálat"

5. § Az Fvr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az Szt. 70. § (5) bekezdése szerinti alapvizsgálatot és az Szt. 113/A. §-a szerinti felülvizsgálatot (a továbbiakban együtt: vizsgálat) Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: Hivatal) szakértői bizottsága végzi."

6. § (1) Az Fvr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az alapvizsgálatot egyszer kell elvégezni, amikor a lefolytatására az Szt.-ben meghatározott feltételek első alkalommal teljesülnek. Az alapvizsgálat az ellátási típus vagy forma megváltozása, áthelyezés, illetve új intézményi jogviszony keletkezése esetén sem ismételhető meg."

(2) Az Fvr. 5. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az intézményvezető az alapvizsgálatot

a) áthelyezés esetén az áthelyezés kezdeményezését követő nyolc napon belül,

b) támogatott lakhatás esetén a komplex szükségletfelméréssel egy időben,

c) az a) és b) pontban nem említett esetben az előgondozás során

kezdeményezi.

(2a) Le kell folytatni az Szt. 113/A. §-a szerinti felülvizsgálatot

a) az ellátás időtartamának az Szt. 112. § (2) bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén,

b) rehabilitációs célú lakóotthonban határozatlan időre elhelyezett ellátott esetén az elhelyezést követő tíz év elteltével."

(3) Az Fvr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2a) bekezdés szerinti esetben az intézményvezető a felülvizsgálatot az esedékességet megelőzően legalább hatvan nappal kezdeményezi."

(4) Az Fvr. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A vizsgálat térítésmentes."

7. § (1) Az Fvr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Soron kívüli elhelyezési kérelem esetén az alapvizsgálatot a kezdeményezés beérkezését követő tizenöt napon belül kell lefolytatni."

(2) Az Fvr. 6. §-a a következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Támogatott lakhatás esetén az alapvizsgálatot a komplex szükségletfelméréssel egyidejűleg kell lefolytatni.

(1b) Az (1) és (1a) bekezdésben nem említett esetben az alapvizsgálatot, valamint a felülvizsgálatot a kezdeményezés beérkezését követő ötven napon belül kell lefolytatni.

(1c) Ha az ellátott lakhatása vagy állapotának megfelelő ellátása másképpen nem biztosított, illetve a késedelem a rehabilitáció eredményességét veszélyeztetné, az ellátott az intézményben - ide nem értve a támogatott lakhatást -, illetve a lakóotthonban az alapvizsgálat befejezése előtt is elhelyezhető.

(1d) A szakértői bizottság az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának felmérésével, az egyénre szabott ellátás biztosítása érdekében

a) megállapítja, hogy az ellátott számára mely ellátási típus és forma megfelelő,

b) rehabilitációs ellátás esetén megállapítja, hogy az ellátott készségei, képességei alapján alkalmas-e a rehabilitációs programban való önkéntes részvételre, és

c) segíti az egyéni fejlesztési terv, az egyéni gondozási terv, a szolgáltatási terv, illetve az egyéni rehabilitációs program elkészítését."

8. § (1) Az Fvr. 7. § (2) bekezdése a következő i)-k) ponttal egészül ki:

(A szakvélemény tartalmazza)

"i) annak megállapítását, hogy az ellátási típus és forma, rehabilitációs célú lakóotthon esetén a határozott, illetve határozatlan időre történő elhelyezés megfelel-e az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának, szükség esetén a javaslatot az ellátási típus vagy forma megváltoztatására,

j) a javaslatot az egyéni fejlesztési terv, az egyéni gondozási terv, a szolgáltatási terv, illetve az egyéni rehabilitációs program elkészítéséhez, módosításához,

k) rehabilitációs ellátás esetén az Szt. 112. § (2) bekezdése szerinti esetben a véleményt arról, hogy az ellátás időtartamának meghosszabbítása indokolt-e."

(2) Az Fvr. 7. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az intézményvezető a vizsgálat eredménye alapján

a) gondoskodik az egyéni fejlesztési terv, az egyéni gondozási terv, a szolgáltatási terv, illetve az egyéni rehabilitációs program elkészítéséről, módosításáról, vagy

b) kezdeményezi az intézményi jogviszony megszüntetését, illetve az ellátott más intézményben történő elhelyezését, ha a szakvélemény alapján indokoltnak látja.

(3b) Az ellátás az Szt. 112. § (2) bekezdése szerint csak akkor hosszabbítható meg, ha a szakértői bizottság ezt javasolja."

9. § Az Fvr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A 2011. január 1-je előtt jogszabály vagy szakvélemény által elrendelt gondozási felülvizsgálatot nem kell lefolytatni."

10. § Az Fvr.

a) 4. § (2) bekezdésében a "bizottságaira és működésükre" szövegrész helyébe a "bizottságára és annak működésére" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a "(3)" szövegrész helyébe a "(2a)" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "bizottságokban" szövegrész helyébe a "bizottságban" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az Fvr.

a) 1. § (1) bekezdése,

b) 7. § (6) bekezdése,

c) 8. § (1) bekezdésében a "2000 forint megfizetése mellett" szövegrész,

d) Alapvizsgálat és gondozási felülvizsgálat alcíme,

e) Átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat alcíme.

3. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) az A finanszírozási szerződés megkötése alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Működési támogatás nyújtása pályázati eljárás nélkül

9/A. § (1) Ha a Főigazgatóság az e rendelet szerinti szolgáltatást is nyújtó engedélyesét más fenntartó fenntartásába adja, az engedélyest átvevő fenntartóval az engedélyes által a fenntartóváltozás időpontjában nyújtott szolgáltatásra - fejlesztő foglalkoztatás esetén legfeljebb a fenntartóváltozás időpontjára számított feladatmutató erejéig - a finanszírozási szerződés a finanszírozási időszak végéig pályázati eljárás lefolytatása nélkül is megköthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a finanszírozási szerződés megkötéséről a miniszter dönt, és a hatályos finanszírozási feltételeknek megfelelően megállapítja a 7. § (5) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontja szerinti egyéb feltételeket. A Főigazgatóság a döntésről és a feltételekről - a miniszteri döntést követő 8 napon belül - értesíti az engedélyest átvevő fenntartót."

13. § A Tkr. 10. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A 9/A. § szerinti esetben - a (2) bekezdésben foglaltakon túl - a finanszírozási szerződés megkötésének feltétele, hogy az engedélyest átvevő fenntartó csatlakozott a Főigazgatóság elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez."

14. § A Tkr.

a) 10. § (2) bekezdés a) pontjában a "pályázó" szövegrész helyébe a "pályázó, illetve a 9/A. § szerinti esetben az engedélyest átvevő fenntartó" szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében az "emelkedését" szövegrész helyébe az "emelkedését, illetve a 9/A. § (2) bekezdése szerinti értesítésnek a fenntartó által történő kézhezvételét" szöveg,

c) 10. § (4) bekezdésében az "időszakra" szövegrész helyébe az "időszakra, a 9/A. § szerinti esetben a fenntartóváltozás időpontjától a finanszírozási időszak végéig terjedő időre" szöveg

lép.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"h) külső férőhely:

ha) hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén,

hb) rehabilitációs szociális intézményi ellátás esetén az utógondozás ideje alatt,

hc) családok átmeneti otthona esetén vagy

hd) utógondozói ellátás esetén

a szolgáltató által, de a szolgáltató épületén kívül biztosított lakhatási forma;"

16. § Az Sznyr. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Szakápolási központ ideiglenes hatállyal nem jegyezhető be."

17. § Az Sznyr. 17. alcíme a következő 50/F. §-sal egészül ki:

"50/F. § (1) A bentlakásos szociális intézményben szervezett egészségügyi ellátásra is működési engedéllyel rendelkező idősek otthona nem köteles kérni a szakápolási központként történő bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba.

(2) Az egyéb főzőhelyként szociális étkeztetést nyújtó engedélyes fenntartója 2018. június 30-áig köteles kérelmezni az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok - szociális konyhára vagy népkonyhára történő -módosítását. Ha a fenntartó a határidőt elmulasztja, a működést engedélyező szerv 2018. augusztus 1-jétől az egyéb főzőhelyként nyújtott szociális étkeztetést, ha pedig az engedélyes kizárólag ilyen szolgáltatást nyújtott, az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból."

18. § Az Sznyr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

19. § Az Sznyr.

a) 1. § a) pontjában az "az engedélyesnek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett adatainak" szövegrész helyébe az "a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett adatok" szöveg,

b) 1. § l) pont la) alpontjában, 40. § (1) bekezdés b) pontjában, 41. § (2) bekezdés h) pontjában a "félutas házat" szövegrész helyébe a "félutas házat, a Gyvt. 184. § (1) bekezdése alapján bejegyzett szolgáltatási helyet" szöveg,

c) 41. § (2) bekezdés i) pontjában a "3.1.10.1.2." szövegrész helyébe a "3.1.10.1.2., 3.1.12.1.2." szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az Sznyr. 1. melléklet 3.1.3.3. pontja.

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országos jelentési rendszerbe

a) bölcsődei ellátás esetén évente kétszer, április 30-áig és szeptember 30-áig,

b) nevelőszülői ellátás esetén havonta, a jelentési időpontot követő öt napon belül,

c) az a) és b) pontban nem említett szolgáltatások esetén évente kétszer, január 31-éig és július 31-éig

be kell jelenteni az 1. melléklet szerinti adatokat."

22. § Az Nyr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.1. és 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:)

"3.1.1. falugondnoki szolgáltatás,

3.1.2. tanyagondnoki szolgáltatás,"

2. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.12.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:

ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás:)

"3.1.12.1. idősek otthona:

3.1.12.1.1. férőhelyszám,

3.1.12.1.2. ha az idősek otthona szakápolási központként működik,

3.1.12.1.2.1. az erre vonatkozó adat,

3.1.12.1.2.2. a szakápolási központként működtethető férőhelyek száma,"

3. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.27. pontja a következő 3.1.27.4. és 3.1.27.5. alponttal egészül ki:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:

családok átmeneti otthona:)

"3.1.27.4. a külső férőhelyek címe és összesített férőhelyszáma,

3.1.27.5. a Gyvt. 184. § (1) bekezdése alapján bejegyzett szolgáltatási hely címe és a férőhelyek címenkénti száma,"

2. melléklet a 381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

1. Az Nyr. 1. melléklete a következő 2.3. ponttal egészül ki:

(Gyermekjóléti alapellátások:)

"2.3. Családok átmeneti otthona:

2.3.1. a jelentési időpontban a szolgáltatás igénybevételére várakozók száma,

2.3.2. a jelentési időpontban külső férőhelyen és a Gyvt. 184. § (1) bekezdése alapján bejegyzett szolgáltatási helyen ellátottak és az arra várakozók száma."

2. Az Nyr. 1. melléklet 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyermekjóléti alapellátások:)

"2.4. Nevelőszülői ellátás: a jelentési időpontban nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülők száma."

3. Az Nyr. 1. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiegészítő szabályok:)

"3.1. Jelentési időpont:

3.1.1. bölcsődei ellátás esetén április 1-je és szeptember 1-je,

3.1.2. nevelőszülői ellátás esetén minden hónap első napja,

3.1.3. a 3.1.1. és 3.1.2. pontban nem említett szolgáltatások esetén december 31-e és június 30-a."

4. Az Nyr. 1. melléklet 2. pontjában az "alapellátások" szövegrész helyébe az "és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek" szöveg lép.

5. Hatályát veszti az Nyr. 1. melléklet 1.9.4. pontjában az "intézményi" szövegrész.

Tartalomjegyzék